JKW-KABUM-14-PHA-022

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ས་བོན།
Wylie title thugs sgrub bar chad kun sel gyi sngon 'gro'i ngag 'don byang chub mchog gi sa bon JKW-KABUM-14-PHA-022.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 14, sde tshan 22, Pages 359-368 (Folios 1a to 5b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. thugs sgrub bar chad kun sel gyi sngon 'gro'i ngag 'don byang chub mchog gi sa bon. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 14: 359-368. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Preliminary Practices - sngon 'gro  ·  Liturgy - ngag 'don
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THA-024
Colophon

།ཞེས་པའང་དཔལ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་ཕྲིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་དུ་ཚོགས་པར། ལམ་འདིའི་སྨིན་གྲོལ་བཤད་ཀ་ལུང་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མཎྜལ་གྱི་ཚུལ་དུ་དང་པོར་ཕུལ་བའི་སྐབས་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཟབ་གཏེར་གྱི་གསང་བ་རྫོགས་པར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ངག་འདོན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པའི་དགེ་བས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་མཐར་ཁྱབ་པ་དང་། འགྲོ་ཀུན་ཕན་བདེའི་འདོད་དགུ་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

zhes pa'ang dpal dus gsum mkhyen pa o rgyan chos kyi rgyal po yab sras kyi thugs bskyed dang phrin las bsam gyis mi khyab ba la brten nas gnas dus kyi rten 'brel phun sum tshogs pas mtshams sbyar te/__grub mtha' ris med pa'i skyes chen dam pa dang /__dge ba'i bshes gnyen mang du tshogs par/__lam 'di'i smin grol bshad ka lung dang bcas pa yongs su rdzogs par maN+Dal gyi tshul du dang por phul ba'i skabs gter chen bla ma o rgyan mchog gyur bde chen gling pa'i bka' drin las zab gter gyi gsang ba rdzogs par thob pa'i skal bzang can mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gter gzhung rdo rje'i tshig rkang ji lta ba bzhin du ngag 'don bklag chog tu bsdebs pa'i dge bas zab chos 'di nyid kyi phrin las phyogs mthar khyab pa dang /__'gro kun phan bde'i 'dod dgu yid bzhin du 'grub pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//

[edit]
༅། །གུ རོ ཤྩི ཏྟ སཱ དྷ ན པྲ ཏི བ ནྡྷཱ གྲ ས ན སྱ པཱུ རྦཾ ག ཏེ རྦ ཀྤ ཋ ནྟི བོ དྷྱུ ཏྟ མ པ སི ནཱ མ བི ཧ ར ཏི སྨ། །

༄༅། །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ས་བོན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

།ན་མོ་གུ་རུ་པདྨཱ་ཀ་རཱ་ཡ། འདིར་དཔལ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་བཅུད། བོད་ཡུལ་ས་འོག་གི་གཏེར་གཅིག །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཟུང་འཇུག་གི་འབྲས་བུ་མྱུར་དུ་ཐོབ་པར་འདོད་པས། ཐོག་མ་ཁོ་ནར་ཐུན་མོང་དུ་ངེས་འབྱུང་དང་། དད་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་པས་བློ་རྒྱུད་ཀྱི་ཞིང་ས་ལེགས་པར་སྦྱངས་པ་ལ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ས་བོན་གདབ་པ་ལ་བརྩོན་པར་བྱ་སྟེ། འདི་ལ་ལྔ། ཐར་པའི་ལམ་གྱི་རྩ་བ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་གྱི་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ། འགལ་རྐྱེན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒོམ་བཟླས། མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་རྫོགས་པར་བྱེད་པ་མཎྜལ། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་མཐར་ཐུག་བྱིན་རླབས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བཏབ་པའི་སྤྱན་སྔར་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་མོས་ཏེ། ན་མོཿ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་མ་ལུས་ཀུན༔ བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དང་༔ ཡི་དམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྡན་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ཞེས་ཅི་ནུས་མཐར་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་བདག་གཞན་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྦྱོང་བར་བསམ། གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ་གསུམ། སྨོན་སེམས་བསྐྱེད་པ། ཚོགས་བསགས་པ། འཇུག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་བློ་སྦྱོང་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚོགས་ཞིང་རྣམས་དབང་པོའི་ཚུལ་དུ་བྱས་ཏེ་དོན་ཡིད་ལ་དྲན་བཞིན་པས། ཧོཿ སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱི༔ བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྟར༔ བདག་ཀྱང་མར་གྱུར་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ཀུན་ལ༔ ཕན་བཏགས་སླད་དུ་སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་པར་བགྱི༔ གཉིས་པ་ནི། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་། མཆོད་པའི་སྤྲིན་རབ་འབྱམས་སྤྲོ་བ་སོགས་དམིགས་འདོན་ཟུང་དུ་ཆུད་པས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་སོགས་པའི༔ ཕྱོགས་བཅུའི་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ནམ་མཁའ་གང་བས་མཆོད༔ སོ་ཐར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་བསླབ་པ་དང་༔ རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བཤགས༔ འཕགས་དང་སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་པ་སྤྱད་ལ་རྗེས་ཡི་རང་༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་ལ༔ ཕན་པ་ཇི་ལྟར་འཚམས་པའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ བསྐལ་པ་བྱེ་བ་བསམ་ཡས་ཇི་སྙེད་དུ༔ འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས༔ བདག་གིས་དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་བ་རྣམས༔ འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ༔ གསུམ་པ་ནི། བདག་གི་བདེ་བ་གཞན་ལ་གཏོང་བའི་བྱམས་པ། གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་རང་གིས་བླངས་པའི་སྙིང་རྗེ། དེ་དག་དང་མི་འབྲལ་བར་སྨོན་པའི་དགའ་བ། ཐམས་ཅད་མཉམ་ཉིད་དུ་བཏང་སྙོམས་པའི་བློ་ཕྱོགས་རིས་དང་བྲལ་བས་རྒྱལ་སྲས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རླབས་པོ་ཆེ་ལ་བསླབ་པའི་འདུན་པ་དང་བཅས། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་འགྲོ་ཀུན་བདེ་དང་ལྡན༔ སྡུག་བསྔལ་ཀུན་བྲལ་བདག་ལ་སྨིན་གྱུར་ཅིག༔ སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་དང་མི་འབྲལ་ཞིང་༔ ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་བཏང་སྙོམས་ལ་གནས་ཤོག༔ གསུམ་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒོམ་བཟླས་ནི། ཐོག་མར་རྟེན་གྱི་སྟོབས་ལྷར་གསལ་གདབ་པ་ནི། ཨཱཿ བདག་གི་སྤྱི་བོར་པད་ཟླའི་སྟེང་༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བདེ་བ་ཆེ༔ དྲི་མེད་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བའི་མདངས༔ ཕྱག་གཉིས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣམས༔ རང་འོད་སྙེམས་མ་དགྱེས་པར་འཁྲིལ༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ ཞེས་གསལ་བཏབ་སྟེ། རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པའི་སྟོབས་སྡིག་ལྟུང་ལ་གནོང་འགྱོད་དྲག་པོ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། གཉེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་སྟོབས་སྔགས་བཟླ་བའི་དམིགས་པ་ཡིད་ལ་བྱ་བ་ནི། ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབུས༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ༔ ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ བཟླས་པས་འོད་འཕྲོས་དོན་གཉིས་བྱས༔ ཚུར་འདུས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་བབ༔ རང་གི་ཚངས་པའི་སྒོ་ནས་ཞུགས༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཉམས་ཆག་ཀུན་བྱང་ནས༔ དག་ཅིང་དྲི་མ་མེད་པར་གྱུར༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ་སོགས། ཨཱཿ ཞེས་ཅི་ནུས་དང་། ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ ཞེས་པའང་ཅི་རིགས་བར་བཟླས་མཐར། སྤྲོ་ཞིང་ནུས་ན། ཧོཿ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྨྲེ་བཤགས་བྱ་ཞིང་། མི་ནུས་ན། མགོན་པོ་བདག་ནི་མི་ཤེས་རྨོངས་པ་ཡི༔ སོགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པའི་གནང་བ་བྱིན་ཞིང་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་སོར་ཆུད་པར་བསམ། བཞི་པ་མཎྜལ་ནི། རིན་པོ་ཆེའི་མཎྜལ་དྲི་བཟང་གི་ཆུ། ཚོམ་བུའི་རྒྱུ་སོགས་སྟ་གོན་བྱས་ལ་ལུས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་འགོད་པ་དང་བསྟུན་ན། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་གྱི༔ ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ཆེ༔ རྒྱུན་མི་འཆད་པར་སྤྲུལ་བྱས་ཏེ༔ དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྩ་བ་གསུམ༔ ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོ་ལ༔ གུས་པས་རྟག་ཏུ་འབུལ་བར་བགྱི༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་རབ་རྫོགས་ནས༔ ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཨོ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷཱ་ཀི་ནི་སརྦ་རཏྣ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་། ཡིད་ཀྱི་རི་རབ་གླིང་བཞི་ལྷ་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་ཞིང་རྡུལ་གྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པར་སྤྲུལ་ཏེ་ཕུལ་བ་ཕྱིའི་མཎྜལ། རང་རང་གི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གཅེས་པར་བཟུང་བའི་བདོག་དགུའི་ཚོགས་དང་བཅས་ཏེ་ཕུལ་བ་ནང་གི་མཎྜལ། དེ་ཐམས་ཅད་འཁོར་གསུམ་མི་དམིགས་པའི་ལྟ་བ་རྒྱས་ཐེབ་པ་གསང་བའི་མཎྜལ་ཏེ་གསུམ་ཀ་ཕྲུགས་གཅིག་ལན་མང་དུ་འབུལ་ཞིང་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་རང་ལ་བསྟིམ། ལྔ་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གསུམ་སྟེ། དང་པོ་ཕྱི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབ་པ་ནི། མོས་འདུན་རྩེ་གཅིག་པས། རང་མདུན་ནམ་མཁར་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོའི་དབུས༔ སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླ་བརྩེགས་པའི་སྟེང་༔ སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཞི་འཛུམ་གཟི་འོད་འབར༔ པད་ཞྭ་གསང་ཕོད་ཆོས་གོས་ཟ་བེར་གསོལ༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་པས་ཐོད་བུམ་བསྣམས༔ གསང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་སྦས་ཚུལ་ཁ་ཊྭཱྃ་འཁྱུད༔ ཞབས་གཉིས་རོལ་སྟབས་འཇའ་ཚོན་འོད་ལྔའི་ཀློང་༔ རབ་འབྱམས་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ སྣང་སྲིད་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ངོ་བོར་གྱུར༔ ཅེས་གསལ་བཏབ་ལ། དེ་ནས་བྱིན་རླབས་འཇུག་པའི་ཕྱིར་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་དང་། ཁྱད་པར། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ༔ དངོས་གྲུབ་ཀུན་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞབས༔ བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བདུད་འདུལ་དྲག་པོ་རྩལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་༔ བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་བརྒྱ་སྟོང་སོགས་མང་དུ་བརྗོད་ཅིང་། སྤྲོ་ཞིང་ནུས་ན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སོགས་ཀྱང་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནང་བསྙེན་པའི་ཚུལ་དུ་བསྒྲུབ་པ་དབང་བླང་བ་དང་བཅས་པ་ནི། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་ནས་འཇའ་འོད་ཐིག་ལེ་སྐུ་དང་ཡིག་འབྲུ་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་གྲངས་མེད་པ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་བྱུང་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླ། ཐུན་བསྡུ་བ་ན་འཁོར་གྱི་རྩ་བ་གསུམ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ལ་ཐིམ། དེའི་གནས་བཞི་ནས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་སྣ་ཚོགས་པའི་མདོག་ཅན་བྱུང་། རང་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ་པས་དབང་བཞི་ཐོབ་པར་བསམས་ལ། དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཡི་གནས་བཞི་ནས༔ འོད་ཟེར་བྱུང་བ་བདག་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡི༔ བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་དབང་བཞི་ཐོབ་པར་གྱུར༔ ཅེས་བརྗོད། གསུམ་པ་གསང་བ་ལས་སྦྱོར་གྱི་ཚུལ་དུ་སྤྲོས་མེད་དོན་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་ཉིད༔ དགྱེས་པ་ཆེན་པོ་རང་ལ་ཐིམ༔ རང་ཡང་ཀུན་གཞི་མ་བཅོས་པའི༔ ངང་ལ་ཡིད་ནི་འཛིན་པ་བྲལ༔ རྣམ་དག་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ། དུས་གསུམ་གྱི་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་རིག་སྟོང་གཉུག་མའི་རང་ཞལ་བལྟ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་དངོས་གཞིའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ལམ་ལ་བསླབ་པའམ། སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པའི་སྐབས་ཡིན་ན། ཧོཿ ཆོས་དབྱིངས་རོལ་བ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ཐེག་ཆེན་གསང་སྔགས་སྤྱོད་པའི་དགེ་བ་དང་༔ དུས་གསུམ་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཀུན་བསྡོམས་ཏེ༔ བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་བསྔོ་བར་བགྱི༔ བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ རིམ་གཉིས་ལམ་གྱི་བགྲོད་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས༔ པདྨ་རྒྱལ་པོའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས༔ ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས༔ ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་བར་ཆད་ཀུན་བསལ་ནས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་དགེ་བའི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པས་རྒྱས་གདབ་པ་དང་། ཐུན་མཚམས་ཐམས་ཅད་དུ་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་སྤྱོད་པས་དུས་འདའ་བ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་དཔལ་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་ཕྲིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་གནས་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དང་། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མང་དུ་ཚོགས་པར། ལམ་འདིའི་སྨིན་གྲོལ་བཤད་ཀ་ལུང་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མཎྜལ་གྱི་ཚུལ་དུ་དང་པོར་ཕུལ་བའི་སྐབས་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་བཀའ་དྲིན་ལས་ཟབ་གཏེར་གྱི་གསང་བ་རྫོགས་པར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་ངག་འདོན་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པའི་དགེ་བས་ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་མཐར་ཁྱབ་པ་དང་། འགྲོ་ཀུན་ཕན་བདེའི་འདོད་དགུ་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།

[edit]

gter gsar skor/_thugs sgrub bar chad kun sel gyi sngon 'gro'i ngag 'don byang chub mchog gi sa bon/

  1. /__/gu_ro_sh+tsi_t+ta_sA_d+ha_na_pra_ti_ba_n+d+hA_gra_sa_na_s+ya_pU_rbaM_ga__te_rba_k+pa_Tha_n+ti_bo_d+h+yu_t+ta_ma_pa_si_nA_ma_bi_ha_ra_ti_sma/__/

@#/_/bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi sngon 'gro'i ngag 'don byang chub mchog gi sa bon ces bya ba bzhugs so/__/ na mo gu ru pad+mA ka rA ya/__'dir dpal dus gsum mkhyen pa o rgyan chen po'i thugs bcud/__bod yul sa 'og gi gter gcig__/bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi rim gnyis zab mo'i lam la brten nas zung 'jug gi 'bras bu myur du thob par 'dod pas/__thog ma kho nar thun mong du nges 'byung dang /__dad pa dang snying rje chen po'i shugs drag tu bskyed pas blo rgyud kyi zhing sa legs par sbyangs pa la/__thun mong ma yin pa'i sngon du 'gro ba'i sa bon gdab pa la brtson par bya ste/__'di la lnga/__thar pa'i lam gyi rtsa ba skyabs su 'gro ba/__thams cad mkhyen pa'i lam gyi snying po byang chub tu sems bskyed pa/__'gal rkyen sdig sgrib sbyong ba rdo rje sems dpa'i sgom bzlas/__mthun rkyen tshogs rdzogs par byed pa maN+Dal/__rdo rje theg pa'i lam gyi mthar thug byin rlabs bla ma'i rnal 'byor bsgom pa'o/__/dang po ni/__mdun gyi nam mkhar skyabs yul rnams mngon sum du gsal btab pa'i spyan sngar bdag dang sems can thams cad sgo gsum 'jug pa gcig pas skyabs su 'gro bar mos te/__na moH__bdag dang mkha' mnyam sems can ma lus kun:__bla ma sangs rgyas chos dang dge 'dun dang :__yi dam dpa' bo mkha' 'gro chos skyong tshogs:__thugs rje che ldan rnams la skyabs su mchi:__zhes ci nus mthar skyabs yul rnams kyi 'od zer gyis bdag gzhan gyi sdig sgrib thams cad sbyong bar bsam/__gnyis pa sems bskyed pa la gsum/__smon sems bskyed pa/__tshogs bsags pa/__'jug pa byang chub kyi sems la blo sbyong pa'o/__/dang po ni/__tshogs zhing rnams dbang po'i tshul du byas te don yid la dran bzhin pas/__hoH__sngon gyi rgyal ba sras dang bcas rnams kyi:__bla med byang chub mchog tu thugs bskyed ltar:__bdag kyang mar gyur mkha' mnyam 'gro kun la:__phan btags slad du sangs rgyas bsgrub par bgyi:__gnyis pa ni/__rang gzhan sems can thams cad sgo gsum gus pas phyag 'tshal zhing /__mchod pa'i sprin rab 'byams spro ba sogs dmigs 'don zung du chud pas/__oM AHhU~M hrIH__rig 'dzin pad+ma 'byung gnas la sogs pa'i:__phyogs bcu'i skyabs yul rnams la phyag 'tshal lo:__dngos su 'byor dang yid las byung ba yi:__kun bzang mchod sprin nam mkha' gang bas mchod:__so thar byang chub sems dpa'i bslab pa dang :__rig 'dzin sngags kyi dam tshig nyams chag bshags:__'phags dang so so skye bo'i tshogs rnams kyis:__rgyal sras spyod pa spyad la rjes yi rang :__mtha' yas 'gro ba sdug bsngal gyur pa la:__phan pa ji ltar 'tshams pa'i chos 'khor bskor:__bskal pa bye ba bsam yas ji snyed du:__'gro ba'i don phyir mya ngan mi 'da' bzhugs:__bdag gis dus gsum bsags pa'i dge ba rnams:__'gro kun byang chub snying po thob phyir bsngo:__gsum pa ni/__bdag gi bde ba gzhan la gtong ba'i byams pa/__gzhan gyi sdug bsngal rang gis blangs pa'i snying rje/__de dag dang mi 'bral bar smon pa'i dga' ba/__thams cad mnyam nyid du btang snyoms pa'i blo phyogs ris dang bral bas rgyal sras kyi spyod pa rlabs po che la bslab pa'i 'dun pa dang bcas/__bsod nams 'di yis 'gro kun bde dang ldan:__sdug bsngal kun bral bdag la smin gyur cig:__sdug bsngal med pa'i bde dang mi 'bral zhing :__chos kun mnyam nyid btang snyoms la gnas shog:__gsum pa rdo rje sems dpa'i sgom bzlas ni/__thog mar rten gyi stobs lhar gsal gdab pa ni/__AH__bdag gi spyi bor pad zla'i steng :__sangs rgyas kun gyi ye shes sku:__rdo rje sems dpa' bde ba che:__dri med ston ka'i zla ba'i mdangs:__phyag gnyis rdo rje dril bu bsnams:__rang 'od snyems ma dgyes par 'khril:__dar dang rin chen rgyan gyis mdzes:__zhabs zung rdo rje'i skyil krung gis:__'ja' zer thig le'i klong na bzhugs:__zhes gsal btab ste/__rnam par sun 'byin pa'i stobs sdig ltung la gnong 'gyod drag po sngon du 'gro bas/__gnyen po kun tu spyod pa'i stobs sngags bzla ba'i dmigs pa yid la bya ba ni/__thugs kar zla ba'i dkyil 'khor dbus:__bde gshegs kun gyi thugs srog hU~M:__yi ge brgya pa'i sngags kyis bskor:__bzlas pas 'od 'phros don gnyis byas:__tshur 'dus bdud rtsi'i chu rgyun bab:__rang gi tshangs pa'i sgo nas zhugs:__sdig sgrib nyams chag kun byang nas:__dag cing dri ma med par gyur:__ces brjod cing bsams la/__oM badz+ra satwa sa ma ya sogs/__AH__zhes ci nus dang /__oM badz+ra satwa AH__zhes pa'ang ci rigs bar bzlas mthar/__spro zhing nus na/__hoH__thugs rje chen po bcom ldan rdo rje sems:__zhes sogs kyis smre bshags bya zhing /__mi nus na/__mgon po bdag ni mi shes rmongs pa yi:__sogs kyis gsol ba btab pas sdig sgrib dag pa'i gnang ba byin zhing 'od du zhu nas rang la thim pas sdig sgrib thams cad byang zhing dam tshig nyams chag sor chud par bsam/__bzhi pa maN+Dal ni/__rin po che'i maN+Dal dri bzang gi chu/__tshom bu'i rgyu sogs sta gon byas la lus kyi tshom bu 'god pa dang bstun na/__oM AHhU~M:__bdag dang mtha' yas sems can gyi:__lus dang longs spyod bsam mi khyab:__kun bzang mchod pa'i sprin phung che:__rgyun mi 'chad par sprul byas te:__dkon mchog rin chen rtsa ba gsum:__chos srung nor lha rgya mtsho la:__gus pas rtag tu 'bul bar bgyi:__bsod nams tshogs chen rab rdzogs nas:__ye shes snang ba rgyas par shog:__o gu ru d+he ba d+hA ki ni sarba rat+na maN+Dal pU dza me g+ha AHhU~M:__zhes brjod cing /__yid kyi ri rab gling bzhi lha mi'i longs spyod zhing rdul gyi grangs dang mnyam par sprul te phul ba phyi'i maN+Dal/__rang rang gi phung khams skye mched gces par bzung ba'i bdog dgu'i tshogs dang bcas te phul ba nang gi maN+Dal/__de thams cad 'khor gsum mi dmigs pa'i lta ba rgyas theb pa gsang ba'i maN+Dal te gsum ka phrugs gcig lan mang du 'bul zhing tshogs zhing rnams rang la bstim/__lnga pa bla ma'i rnal 'byor la gsum ste/__dang po phyi gsol 'debs kyi tshul du bsgrub pa ni/__mos 'dun rtse gcig pas/__rang mdun nam mkhar mchod sprin rgya mtsho'i dbus:__seng khri pad+ma nyi zla brtsegs pa'i steng :__skyabs gnas kun 'dus o rgyan thod phreng rtsal:__zhal gcig phyag gnyis zhi 'dzum gzi 'od 'bar:__pad zhwa gsang phod chos gos za ber gsol:__phyag g.yas rdo rje g.yon pas thod bum bsnams:__gsang ba'i phyag rgya sbas tshul kha T+wA~M 'khyud:__zhabs gnyis rol stabs 'ja' tshon 'od lnga'i klong :__rab 'byams rtsa ba gsum gyi sprin phung 'phro:__snang srid dpal ldan bla ma'i ngo bor gyur:__ces gsal btab la/__de nas byin rlabs 'jug pa'i phyir mos gus gdung shugs drag pos gsol 'debs bar chad lam sel dang /__khyad par/__dus gsum sangs rgyas gu ru rin po che:__dngos grub kun bdag bde ba chen po'i zhabs:__bar chad kun sel bdud 'dul drag po rtsal:__gsol ba 'debs so byin gyis brlab tu gsol:__phyi nang gsang ba'i bar chad zhi ba dang :__bsam pa lhun gyis 'grub par byin gyis rlobs:__zhes brgya stong sogs mang du brjod cing /__spro zhing nus na brgyud pa'i gsol 'debs sogs kyang bya'o/__/gnyis pa nang bsnyen pa'i tshul du bsgrub pa dbang blang ba dang bcas pa ni/__de ltar gsol ba btab pas lha tshogs rnams kyi gnas gsum nas 'ja' 'od thig le sku dang yig 'bru phyag mtshan gyi rnam pa grangs med pa nyi zer gyi rdul ltar byung nas rang la thim pas dbang dang byin rlabs dngos grub ma lus pa thob par bsams la/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__zhes bzla/__thun bsdu ba na 'khor gyi rtsa ba gsum skyabs gnas kun 'dus bla ma o rgyan chen po la thim/__de'i gnas bzhi nas 'od zer dkar dmar sna tshogs pa'i mdog can byung /__rang gi gnas bzhir thim pas dbang bzhi thob par bsams la/__dpal ldan bla ma'i sku yi gnas bzhi nas:__'od zer byung ba bdag gi gnas bzhir thim:__sku gsung thugs dang ye shes rdo rje yi:__byin gyis brlabs nas dbang bzhi thob par gyur:__ces brjod/__gsum pa gsang ba las sbyor gyi tshul du spros med don gyi bla ma'i rnal 'byor ni/__bla ma o rgyan chen po nyid:__dgyes pa chen po rang la thim:__rang yang kun gzhi ma bcos pa'i:__ngang la yid ni 'dzin pa bral:__rnam dag spros bral chos kyi sku:__zhes brjod cing bsams la/__dus gsum gyi spros pa dang bral ba'i rig stong gnyug ma'i rang zhal blta bas mtshams sbyar te dngos gzhi'i bskyed rdzogs kyi lam la bslab pa'am/__spyod lam la 'jug pa'i skabs yin na/__hoH__chos dbyings rol ba chen po'i dkyil 'khor du:__theg chen gsang sngags spyod pa'i dge ba dang :__dus gsum bsags pa'i dge tshogs kun bsdoms te:__bla med byang chub snying po bsngo bar bgyi:__bsod nams 'di yis mtha' yas 'gro ba kun:__phyi nang gsang ba'i bar chad kun zhi zhing :__rim gnyis lam gyi bgrod pa mthar phyin nas:__pad+ma rgyal po'i go 'phang myur thob shog:__rtsa brgyud bla ma'i byin rlabs snying la zhugs:__yi dam mkha' 'gro lus dang grib bzhin 'grogs:__chos skyong srung mas bar chad kun bsal nas:__mchog thun dngos grub 'grub pa'i bkra shis shog:__ces dge ba'i rtsa ba byang chub snying por yongs su bsngo zhing smon lam rnam par dag pas rgyas gdab pa dang /__thun mtshams thams cad du chos dang mthun pa'i spyod pas dus 'da' ba la bslab par bya'o/__/zhes pa'ang dpal dus gsum mkhyen pa o rgyan chos kyi rgyal po yab sras kyi thugs bskyed dang phrin las bsam gyis mi khyab ba la brten nas gnas dus kyi rten 'brel phun sum tshogs pas mtshams sbyar te/__grub mtha' ris med pa'i skyes chen dam pa dang /__dge ba'i bshes gnyen mang du tshogs par/__lam 'di'i smin grol bshad ka lung dang bcas pa yongs su rdzogs par maN+Dal gyi tshul du dang por phul ba'i skabs gter chen bla ma o rgyan mchog gyur bde chen gling pa'i bka' drin las zab gter gyi gsang ba rdzogs par thob pa'i skal bzang can mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gter gzhung rdo rje'i tshig rkang ji lta ba bzhin du ngag 'don bklag chog tu bsdebs pa'i dge bas zab chos 'di nyid kyi phrin las phyogs mthar khyab pa dang /__'gro kun phan bde'i 'dod dgu yid bzhin du 'grub pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: