JKW-KABUM-15-BA-006-009

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མི་གཡོ་བ་རིགས་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་ཆོས་དྲུག་གཏུམ་པོ་མཐིང་སེར་དམར་པོའི་ངག་འདོན།
Wylie title mi g.yo ba rigs bzhi'i rdzogs rim chos drug gtum po mthing ser dmar po'i ngag 'don JKW-KABUM-15-BA-006.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 6, Text 9, Pages 173-175 (Folios 24a2 to 25a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mi g.yo ba rigs bzhi'i rdzogs rim chos drug gtum po mthing ser dmar po'i ngag 'don. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 173-175. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Completion Stage - rdzogs rim  ·  Liturgy - ngag 'don
Cycle མི་གཡོ་བ་བདུད་བཞི་ཟིལ་གནོན་ (mi g.yo ba bdud bzhi zil gnon)
Parent Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Deity mi g.yo ba
[edit]
༄༅། །མི་གཡོ་བ་རིགས་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་ཆོས་དྲུག་གི་གཏུམ་མོའི་སྐབས། གཏུམ་པོ་མཐིང་གའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་སྤྲོ་ན། ཨཿ རང་མདུན་ནམ་མཁར་འོད་ལྔའི་ཀློང་༔ པད་ཉི་ལྷ་བུའི་བདུད་ཀྱི་སྟེང་༔ བླ་མ་འོད་གསལ་མི་གཡོ་བ༔ ཨིནྡྲ་ནི་ལ་དྭངས་པའི་མདོག༔ ཞབས་གཡས་པུས་བཙུགས་གདན་ལ་རོལ༔ གཡོན་པ་བཞེངས་མ་སྟབས་སུ་བཞུགས༔ ཕྱག་གཉིས་རལ་གྲི་སྡིགས་མཛུབ་ལས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ལྕེ་དུམ་བུར་འཕྲོ༔ ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་དཀའི་གཟི་བྱིན་ཅན༔ དར་དང་རིན་ཆེན་སྦྲུལ་གྱིས་བརྒྱན༔ ཆུ་ཟླ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་ཡི༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ ཞེས་སོགས་སྦྱར། བཟླས་པའི་སྐབས། རྩ་བའི་མཚན་སྔགས་ཁོ་ནས་ཀྱང་རུང་མོད། སོ་སོར་བཟླ་བར་སྤྲོ་ན། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཀཱ་མ་དེ་བ་མཱ་ར་སེ་ན་པྲ་མརྡྷ་ན་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སྦྱར་རོ། །སྒྱུ་ལུས་སོགས་ཆོས་དྲུག་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱི་སྐབས། གཏུམ་པོ་སེར་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཨཿ རང་མདུན་ནམ་མཁར་འོད་ལྔའི་ཀློང་༔ པད་ཉི་ཕུང་པོའི་བདུད་ཀྱི་སྟེང་༔ བླ་མ་སྣང་སྟོང་མི་གཡོ་བ༔ གསེར་མདོག་ཁྲོ་གཏུམ་བརྗིད་པའི་ཉམས༔ རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་སྐྲུང་བཞུགས༔ འོད་ཟེར་རབ་འབར་སྤྱན་གསུམ་པ༔ དར་དང་རིན་ཆེན་སྦྲུལ་གྱིས་བརྒྱན༔ སྣང་བཞིན་སྟོང་ལ་སྟོང་བཞིན་སྣང་༔ མེ་ལོང་དྭངས་པར་གཟུགས་བརྙན་བཞིན༔ ཆུ་ཟླ་དང་ནི་འཇའ་ཚོན་ལྟར༔ རང་བཞིན་མ་གྲུབ་ཅིར་ཡང་གསལ༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་ཚུལ༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་འབར་བའི་ཀློང་༔ གསལ་འགྲིབ་བྲལ་བའི་ཕྱག་རྒྱར་ཤར༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ སོགས་སྦྱར། སྔགས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཙཎྜ་མ་ཧ་རོ་ཥ་ཎ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ༔ ཞེས་སོ། །ཐབས་ལམ་སྐབས་གཏུམ་པོ་དམར་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི༔ ཨ༔ རང་མདུན་ནམ་མཁར་འོད་ལྔའི་ཀློང་༔ པད་ཉི་ཉོན་མོངས་བདུད་ཀྱི་སྟེང་༔ བླ་མ་བདེ་ཆེན་མི་གཡོ་བ༔ སྐུ་མདོག་དམར་གསལ་ཆགས་པའི་ཉམས༔ ཕྱག་གཡས་དབང་སྡུད་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་ནམ་མཁར་གདེང་༔ གཡོན་པའི་སྡིགས་མཛུབ་ཞགས་པ་བསྣམས༔ ཞབས་ཟུང་པུས་གཡོན་གདན་ལ་བཙུགས༔ གཡས་པ་བཞེང་ཚུལ་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་སྦྲུལ་རྒྱན་བཅས༔ ཡེ་ཤེས་མེ་ཕུང་དབུས་ན་རོལ༔ སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མའི་སྐུར་གསལ་བའི༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གི་མཚན༔ སོགས་དང་། སྔགས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སྦྱར་རོ། །ཨོཾ་ཙཎྜ་མ་ཧཱ་རོ་ཥ་ཎ་ཧཱུྃ་ཕཊ། མི་གཡོ་བའི་སྔགས་ཡི་གེ་བཅུ་པ་མངྒ་ལཾ།། །། ༈
[edit]

mi g.yo ba rigs bzhi'i rdzogs rim chos drug gtum po mthing ser dmar po'i ngag 'don/__ @#/_/mi g.yo ba rigs bzhi'i rdzogs rim chos drug gi gtum mo'i skabs/__gtum po mthing ga'i bla ma'i rnal 'byor bsgom par spro na/__aH__rang mdun nam mkhar 'od lnga'i klong :__pad nyi lha bu'i bdud kyi steng :__bla ma 'od gsal mi g.yo ba:__in+d+ra ni la dwangs pa'i mdog:__zhabs g.yas pus btsugs gdan la rol:__g.yon pa bzhengs ma stabs su bzhugs:__phyag gnyis ral gri sdigs mdzub las:__ye shes me lce dum bur 'phro:__khro gtum bzod dka'i gzi byin can:__dar dang rin chen sbrul gyis brgyan:__chu zla 'ja' tshon lta bu yi:__gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan:__zhes sogs sbyar/__bzlas pa'i skabs/__rtsa ba'i mtshan sngags kho nas kyang rung mod/__so sor bzla bar spro na/__oM AHhU~M ma hA gu ru tsaN+Da ma hA ro Sha Na kA ma de ba mA ra se na pra mar+d+ha na swA hA/__zhes sbyar ro/__/sgyu lus sogs chos drug lhag ma rnams kyi skabs/__gtum po ser po'i bla ma'i rnal 'byor ni/__aH__rang mdun nam mkhar 'od lnga'i klong :__pad nyi phung po'i bdud kyi steng :__bla ma snang stong mi g.yo ba:__gser mdog khro gtum brjid pa'i nyams:__rdo rje dril bu thugs kar bsnol:__zhabs gnyis rdo rje'i skyil skrung bzhugs:__'od zer rab 'bar spyan gsum pa:__dar dang rin chen sbrul gyis brgyan:__snang bzhin stong la stong bzhin snang :__me long dwangs par gzugs brnyan bzhin:__chu zla dang ni 'ja' tshon ltar:__rang bzhin ma grub cir yang gsal:__sgyu 'phrul drwa ba chen po'i tshul:__ye shes me phung 'bar ba'i klong :__gsal 'grib bral ba'i phyag rgyar shar:__gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan:__sogs sbyar/__sngags/__oM AHhU~M ma hA gu ru tsaN+Da ma ha ro Sha Na hU~M hU~M hU~M swA hA:__zhes so/__/thabs lam skabs gtum po dmar po'i bla ma'i rnal 'byor ni:__a:__rang mdun nam mkhar 'od lnga'i klong :__pad nyi nyon mongs bdud kyi steng :__bla ma bde chen mi g.yo ba:__sku mdog dmar gsal chags pa'i nyams:__phyag g.yas dbang sdud phyag rgya yis:__rdo rje'i gri gug nam mkhar gdeng :__g.yon pa'i sdigs mdzub zhags pa bsnams:__zhabs zung pus g.yon gdan la btsugs:__g.yas pa bzheng tshul stabs kyis bzhugs:__dar dang rin chen sbrul rgyan bcas:__ye shes me phung dbus na rol:__snang stong sgyu ma'i skur gsal ba'i:__gnas gsum oM AHhU~M gi mtshan:__sogs dang /__sngags/__oM AHhU~M ma hA gu ru tsaN+Da ma hA ro Sha Na ma hA su kha sid+d+hi hU~M hU~M hU~M swA hA/__zhes sbyar ro/__/oM tsaN+Da ma hA ro Sha Na hU~M phaT/__mi g.yo ba'i sngags yi ge bcu pa mang+ga laM//___//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: