JKW-KABUM-14-PHA-032

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་བསྡུས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོའི་སྣང་བ།
Wylie title bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi don dbang 'bring po dang bsdus pa'i cho ga snying po'i snang ba JKW-KABUM-14-PHA-032.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 14, sde tshan 32, Pages 501-534 (Folios 1a to 17b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi don dbang 'bring po dang bsdus pa'i cho ga snying po'i snang ba. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 14: 501-534. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-THA-025
Colophon

།ཅེས་པའང་རྩོད་བྲལ་དུས་བབ་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་ཞལ་སྔ་ནས། ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་ཤོག་ཐོག་མར་འབེབས་རིམ་བཞིན་དུ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱིས་དོན་དུ་གཉེར་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསུང་གིས་བསྐུལ་བའི་བཞེད་པ་བསྐང་ཕྱིར་ཉེར་མཁོ་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་། ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་དུ་ཁྱབ་ཅིང་རྟག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།འདི་ནི་དབང་འབྲིང་བསྡུས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་ཉེར་མཁོ་ཙམ་སྟེ། དབང་རྒྱས་པར་བསྐུར་བའི་ཚུལ་སོགས་ནི་འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང་རབ་ལས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཁོ་ནའོ།།

ces pa'ang rtsod bral dus bab kyi sprul pa'i gter ston chen po o rgyan mchog gyur bde chen gling pa'i zhal snga nas/__zab chos 'di nyid kyi gter shog thog mar 'bebs rim bzhin du smin grol gyi gdams pa yongs su rdzogs par thob pa'i skal bzang can mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po rdo rje gzi brjid rtsal gyis don du gnyer ba'i skyes chen dam pa du mas yang dang yang du gsung gis bskul ba'i bzhed pa bskang phyir nyer mkho mdor bsdus snying por dril te sbyar ba'i dge bas bstan 'dzin gyi skyes bu rnams zhabs pad bskal brgyar brtan cing /__zab chos 'di nyid kyi phrin las 'jig rten gsum du khyab cing rtag pa'i rgyur gyur cig/__//sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//'di ni dbang 'bring bsdus kyi mtshams sbyor nyer mkho tsam ste/__dbang rgyas par bskur ba'i tshul sogs ni 'jam mgon rdo rje 'chang blo gros mtha' yas kyi gsung rab las rtogs par bya ba kho na'o/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་དོན་དབང་འབྲིང་པོ་དང་བསྡུས་པའི་ཆོ་ག་སྙིང་པོའི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །།

ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷཾ། །བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་དངོས་གྲུབ་མཛོད། །བ༷ར་ཆ༷ད་ཀུན༷་སེལ༷་བླ་མ་ལྷར། །བཏུད་ནས་དེ་ཡི་སྨིན་བྱེད་དབ༷ང་། །འབྲིང༷་བསྡུས་སྙིང་པོའི་སྣང་བ་དབྱེ། འདི་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ་ལྷག་པ་གཟུགས་བརྙན་གྱི་རྟེན་འདུ་བྱ་བ། དངོས་གཞི་ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་པ། གཞན་དོན་སློབ་མ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཆོ་ག་མཐའ་རྒྱས་དང་བཅས་པའོ། །དང་པོ་ནི། གནས་གཙང་ཞིང་བཀོད་པས་མཛེས་པར་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་གནས་དང་ལྡན་པའམ། མཎྜ་ལར་དྲི་བཟང་གི་ཐིག་ལེ་བཀོད་པར་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་ལྷ་གྲངས་དང་མཉམ་པ། དེའི་སྟེང་དུ་མཉྫིའི་ཁར་རྣམ་བུམ་བཅུད་ལྡན་དང་། ཐོད་པ་མཚན་ལྡན་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་གདབ་མེ་ལོང་ལ་སིནྡྷུ་རའི་ཐིག་ལེ་ཧྲཱིཿཡིག་གིས་མཚན་པ་བཀོད་བས་ཁ་བ་ཅད་པ་རྣམས་བརྩེགས་མར་བཤམ། གཡས་སུ་དབང་གཏོར་རི་རབ་བང་རིམ་བཞི་པའི་ཁར་རིན་ཆེན་ཟུར་བརྒྱད་དེའི་སྟེང་དུ་པད་འདབ་བཞིའི་དབུས་སུ་དཔལ་གཏོར་བརྗིད་ལྡན་དམར་པོ་རྒྱན་སྤྲོས་གང་མཛེས་དར་གདུགས་བཅས། གཡོན་དུ་གུ་རུའི་སྐུ་འབག །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སམ་གང་བདེར་ལྷ་ཙཀ །སྔགས་ཕྲེང་། མེ་ལོང་། མཐའ་རྟེན་དུ་ཚེའི་དབང་བསྐུར་ན། ཚེ་འབྲང་། ཚེ་རིལ། ཚེ་ཆང་། ཚེ་མདའ། གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཉེར་སྤྱོད་སྨན་གཏོར་རཀྟ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མའི་གཏོར་མ། སྔོན་གཏོར། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་ཏུ་ལས་བུམ། རྡོར་དྲིལ་ཌ་མ་རུ་སོགས་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་མ་ཚང་བ་མེད་པར་འདུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། གསོལ་འདེབས་ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་དང་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སོགས་སྔོན་ཏུ་འགྲོ་བས། གཞི་མ་དུལ་བ་ཡིན་ན་གཞི་བདག་ལ་དཀར་གཏོར་སྤྱི་ལྟར་གཏང་། རང་གི་སྙིང་གའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་པས་སྐྱབས་ཡུལ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་སད་པའི་སྤྱན་སྔར། ལས་བྱང་རྒྱས་འབྲིང་གང་རུང་གི་སྐྱབས་སེམས་ནས་འཇུག་དགོས་པས། འདིར་རེ་ཞིག་འཇུག་པ་བདེ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་དང་སྦྱར་ཏེ་བརྗོད་ན། ན་མོཿ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་སེམས་བྱ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་རྟ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་ཁྲོ་གཏུམ་བཟོད་པར་དཀའ་བ་གཟི་བརྗིད་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར་བར་གྱུར། བགེགས་གཏོར། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀྱིས་བསང་། སྭ་བྷ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར། ལག་གཉིས་མཁའ་ལྡིང་གི་རྒྱ་སྟོན་བཞིན་པར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར། ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ཞེས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱས། ཨོཾ་སརྦ་བྷཱུ་ཏ་ཨཱ་ཀཪྴཱ་ཡ་ཛཿཞེས་མགྲོན་དགུག །ཨོཾ་སརྦ་བིགྷྣཱན་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་གྲྀ་ཧྞེ་དཾ་བ་ལྱཱ་དི་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པའི་གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོའི་ཚོགས༔ གཏོར་མ་འདི་ལོངས་རང་རང་གནས་སུ་དེངས༔ ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ སུམྦྷ་སོགས་དྲག་སྔགས་བཟླ་ཞིང་གུ་གུལ་བདུག །རོལ་མོའི་ཚོམ་རྔམས་བཅས་བགེགས་བསྐྲད། གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ངང་༔ མཚམས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་སྲུང་འཁོར་བརྟན་པར་བསྒོམ། བྱིན་འབེབས་ནས་བརྩམས་ཏེ་བསྟོད་པའི་བར་གཞུང་ལྟར་མཐར་ཆགས་སུ་བཏང་རྗེས། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཛཿ བདག་ཉིད་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔ ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་པ་བྱེ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཞུགས་པ་ཡི༔ གཉིས་ཀའི་ཐུགས་སྲོག་ཡི་གེའི་མཐར༔ སྔགས་ཕྲེང་སྒྲ་བཅས་འཁོར་བ་ལས༔ འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་འཕྲོ་བར་གྱུར། ཅེས་ཛཔ྄་ཁང་དབྱེ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སོགས་ཀྱིས་ཛཔ྄་བསྐུལ། སྤྱི་བོའི་རིགས་པ་དག་སོགས་བཟླས་དམིགས་དང་བཅས། སྐུ་གསུམ་༣༠༠དང་། སྤྱི་༦༠༠དྲིལ། ལས་༣༠ སྦྱོར་རྣམས་རིམ་པར་ཇེ་ཉུང་བཏང་བའི་བཟླས་པ་གྲངས་ཅི་རིགས་པའི་རྗེས། རྣམ་བུམ་ལ་དམིགས་ཏེ། བུམ་པ་བྷྲཱུྃ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་། མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས༔ རིག་འཛིན་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་གསལ༔ རང་གི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་ལས༔ འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་སྤྲོས༔ སྙོམས་འཇུག་བྱང་སེམས་བདུད་རྩི་ཡིས༔ བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ་གཟུངས་ཐག་ནས་བཟུང་སྟེ་གོང་གི་བཟླས་པ་ཇི་ལྟར་ནུས་པ་དང་། ལས་བུམ་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་ཁྲོ་བོ་རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་གཡས་པདྨའི་དབྱུག་ཏོ་དང་། གཡོན་མེའི་ཞགས་པ་ཐོགས་པར་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་བབས་པས་བུམ་པ་གང་བར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་བཟླས་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ལན་གསུམ། ཚེ་དབང་དང་འབྲེལ་ན། བདག་མདུན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལྔར་རིགས་ལྔ་ཚེ་དཔག་མེད་སྐད་ཅིག་གིས་གསལ་བའི་སྐུ་ལས་ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་འཕྲོས༔ འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ་གྱི་བཅུད་དང་དགེ་མཚན་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། བདག་དང་སྒྲུབ་པའི་རྫས་ལ་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཅིང་ནུས་ལྡན་ཏུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཚེ་མདའ་གསོལ་ཅིང་། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རྣམ་སྣང་ཡབ་ཡུམ་སོགས་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ལས་བྱུང་བའི་ཚེ་འགུགས་གཏང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་མཆོད་འདོད་ཡོན་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ངོ་བོ་འོད་གསལ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། བར་ཆད་ལམ་སེལ་གྱིས་གསོལ་འདེབས་བྱ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་བུམ་བའི་ལྷ་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བུམ་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ྄་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། ཨོཾཿ ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་རིག་རྩལ་འཆང་བའི་ལྷ༔ གདོད་ནས་རང་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས༔ རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པར༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་རོ་གཅིག་པའི༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་རྨད་པོ་ཆེ༔ སྐུ་བཞིའི་ངོ་བོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་སྟྭཾ་ཧོཿ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ྄ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བས་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱ། དམ་ཅན་སྤྱི་གཏོར། བཀའ་སྲུང་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་དང་། གཏེར་སྲུང་ཁྱུང་བཙུན་མའི་གཏོར་འབུལ། སྐོང་བཤགས་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས། གཏེར་སྲུང་སྤྱི་གཏོར། གཞི་བདག་གཏོར་མ། ཚོགས་བྱིན་རླབས་ནས་བསྒྲལ་བསྟབ་ཡན་ཕྱག་ལེན་ལྟར་གྲུབ་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་ཀྱིས་ཁྲུས་བྱ། ནང་དུ་འཇུག་པ་ན། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་སོགས་བགེགས་གཏོར་བསང་སྦྱང་ནས་བརྩམས་ཏེ་བསྐྲད་བའི་བར་གོང་ལྟར་དང་། གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་སོགས་ནས། རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་རྡོ་རྗེའི་ས་གཞི་ར་བ་དྲྭ་བ་གུར་བླ་བྲེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བ་དང་བཅས་པའི་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་གསལ་ཞིང་བརྟན་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྤྲད། མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་གྲུབ་རྗེས། འོ། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་སྨིན་བྱེད་དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་གསན་ལ་དོན་ཚུལ་བཞིན་ཏུ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། ཆོས་གསན་པའི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱང་ལེགས་པར་གསལ་བཏབ་སྟེ་གསན་འཚལ། དེ་ལ་འདིར་གང་གསན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ནི། ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྒྱལ་བ་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཚད་མེད་བ་མངའ་བ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་གསུངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསྡུ་ན་ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའི་རྒྱུད་ལས། ཐེག་པ་རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན་ཏེ། མཚན་ཉིད་རྒྱུ་ཡི་ཐེག་པ་དང་། འབྲས་བུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཐེག་པ་གཉིས་སུ་འདུ་བ་ལས། འདིར་རྒྱུའི་ཆོས་ལས་ཁྱད་པར་དུ་མའི་སྒོ་ནས་འཕགས་པ་འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡིན། དེ་ལའང་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་གསར་རྙིང་ཞེས་གྲགས་པ་མེད་ཀྱང་། གངས་ཅན་གྱི་ལྗོངས་འདིར་ལོ་ཙཱ་བའི་འགྱུར་སྔ་ཕྱིའི་བྱེ་བྲག་ལས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མ་དང་། ཕྱི་འགྱུར་གསར་མ་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པའི་ནང་གསེས་སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་རྙིང་མ་ལ་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་གི་བབས་སོ་གསུམ་དུ་བཞུགས་པ་ལས། འདིར་ཉེ་བརྒྱུད་གཏེར་མའི་ཕྱོགས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན། དེ་ལའང་གཏེར་ཁ་གོང་འོག་གིས་མཚོན་པའི་བཀའ་སྲོལ་མི་འདྲ་བ་མཐའ་ཡས་ཤིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་བྱོན་པ་ལས། ད་ལམ་འདིར་སྐབས་སུ་བབ་པ་ནི། འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་མངའ་བདག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་ལྷ་སྲས་བར་པ་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་མུ་རུབ་བཙད་པོ་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྩལ་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ། ཚད་མ་གསུམ་གྱིས་གྲུབ་ཅིང་། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་བསྔགས་པས་རྩོད་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་རྒྱུད་ཀྱི་ལུང་དང་འབྲེལ་བ། དངོས་སྟོབས་ཀྱི་རིག་པས་གྲུབ་པ། མན་ངག་གི་མྱོང་བས་བརྒྱན་པ། ངོ་མཚར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཁ་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་ཞིག་སྤྱན་དྲངས་པ་ལས། རྗེ་ཉིད་དགུང་གྲངས་ཉི་ཤུར་སོན་པ་ས་ཕོ་སྤྲེའུ་ལོའི་དབྱུག་པ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར། སྐུ་ཡི་ཡོན་ཏན་གྱི་གནས་མཆོག་ཟླ་ཉིན་ཁ་ལ་རོང་སྒོའི་དཔལ་ཆེན་པོའི་ཞབས་འོག་ནས་བར་ཆད་མེད་པར་སྤྱན་དྲངས། ལོ་བརྒྱད་ཤིན་ཏུ་གསང་ཞིང་ཐུགས་ཉམས་སུ་བཞེས། སླར་གནས་དུས་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་དབང་བསྐུར། གདམས་པ་གནང་། ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་ཁྱད་པར་ཅན་གྱིས་སྐབས་ཕྱེ་སྟེ་རིམ་བཞིན་ཏུ་སྤེལ་བར་མཛད་པའི་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་ཐུགས་བཅུད། བོད་ཡུལ་ས་འོག་ཀུན་གྱི་གཏེར་གཅིག །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་ཐབས་ཐམས་ཅད་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་བང་མཛོད་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་སྐོར་ཡིན། དེ་ལ་ཟབ་ལམ་འདི་ཉིད་རྒྱུད་སྡེའི་དབང་དུ་བྱས་ན་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་ནང་ཚན་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྩ་བ་བླ་མ་རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་ཅིང་། མན་ངག་གི་ངེས་པས་སྒྲུབ་སྡེ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་བྱེ་བྲག་པདྨ་གསུང་གི་ཕྱོགས་སུ་བསྡུས་ཀྱང་མི་འགལ་ལ། མདོར་ན་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་སྡེའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མཐའ་དག་གི་དོན་གྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད་ཕྱུང་བ་ལའང་རྩ་བ་བུམ་པ་བཅུད་བཀང་ལྟ་བུ། རྒྱས་བཤད་མཛེས་པའི་ཁ་རྒྱན་ལྟ་བུ། ཟུར་བཀོལ་རྒྱབ་ཆོས་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲ་བཏབ་པ་ལྟ་བུ། ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དྲྭ་ཕྱེད་མཛེས་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་སྐོར་ཚོ་ཆེན་པོ་བཞིར་བཞུགས་པ་ལས། འདིར་རྩ་བ་བུམ་པ་བཅུད་བཀང་ལྟ་བུའི་ཆོས་སྡེ་ལས་ཐོག་མར་སྨིན་བྱེད་དབང་གི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་བསྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་བབ་པ་སྟེ། དེ་ལའང་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ལས། འདིར་འབྲིང་པོ་རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་བྱང་ཆུབ་པའི་དབང་དང་། བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་། མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་ཚེའི་དབང་རྣམས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབ་བ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་རྣམས་གྲུབ་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ཐོག་མར་བླ་མ་ལ་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་དངོས་ཡིན་སྙམ་པའི་མོས་གུས་དང་ལྡན་པས་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་གྱི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་ཏུ་མཎྜལ་ཞིག་འབུལ་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་མི་ཕྱེད་དད་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཨེ་མ་ཧོཿ ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ལོངས་སྐུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླས་ཏུ་གསོལ༔ ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ། བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྒོ་ཕྱེ་ནས་བཀའི་གནང་བ་སྦྱིན་པ་ནི་འདི་ལ་གསན་པས་ཁྱབ་སྟེ། བདག་གི་བླ་མ་ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ རྒྱ་གར་ཡུལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཐོས་བསམ་མཛད༔ བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་ཞལ་བྱོན་དྲེགས་པ་བཏུལ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་སྐུ་བཞུགས་འགྲོ་དོན་མཛད༔ སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི༔ དབང་བསྐུར་དམ་པ་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པར་བྱ༔ དེ་ནས་ཚོགས་བསག་པའི་སླད་དུ༔ མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་འཆི་མེད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལ་སྐུ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་ཞིང་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རབ་འབྱམས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་བྱིན་ཐིབས་སེ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། ཡན་ལག་བདུན་གྱི་སྒོ་ནས་ཚོགས་གཉིས་བསག་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་ཡིད་ཀྱིས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ན་མོཿ བདག་དང་མཁའ་མཉམ་སོགས་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའི་སྐྱབས་སེམས་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་གནས་སོགས་ལས་བྱང་རྒྱས་པའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་རྣམས་བྱ། རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། སྔར་གསལ་བཏབ་བཞིན་པའི་ཚོགས་ཞིང་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་སོ་བྱང་སྔགས་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་རྣམས་ངོ་བོ་གནས་འགྱུར་བའི་ཚུལ་གྱིས་བཟུང་ཞིང་ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་གྱི་ཚུལ་དུ་བསྲུང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཨོ་རྒྱན་གདུང་འཛིན་རྒྱལ་བའི་སྲས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གིས་དེང་བཟུང་བྱང་ཆུབ་བར༔ སོ་སོ་ཐར་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རིག་འཛིན་ནང་གི་དམ་ཚིག་རྣམས༔ ཡང་དག་ཉིད་དུ་བཟུང་བྱས་ཏེ༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་ན༔ བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཅེས་པས་རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་ལྡན་པར་བྱས་ནས་དབང་གི་གཞི་དགོད་པ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལུས་གནད་སྐྱིལ་ཀྲུང་དྲང་པོར་བསྲང་། ངག་གནད་རླུང་རྒྱུ་བ་ཁ་སྦྱོར་དུ་འཆིང་། སེམས་ཀྱི་གནད་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས། སློབ་མ་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་༔ དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་སྐུ་མདོག་དམར༔ གྲི་ཐོད་འཛིན་ཅིང་གར་སྒྱུར་བའི༔ ཐུགས་ཀར་གཡུང་དྲུང་གཡོན་དུ་འཁོར༔ སྟེང་དུ་ཕག་མོ་གར་བྱེད་པ༔ བསྒོམ་ཞིང་སློབ་དཔོན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ དངོས་ཡིན་སྙམ་དུ་མོས་གུས་ཀྱི༔ གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་བསྐྱེད་པའི་མཐུས༔ ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་དམར༔ ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཞིང་ཀུན་འཕྲོས༔ ཁྱད་པར་རྔ་ཡབ་དཔལ་རི་ནས༔ ཨོ་རྒྱན་བཞུགས་པའི་ཐུགས་ཀར་ཕོག༔ ཐམས་ཅད་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བྱས་ཏེ༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་རྣམས༔ ཆར་ལྟར་བབས་ཏེ་སློབ་མ་ཡི༔ བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ནས་ཞུགས་ཏེ༔ ལུས་གང་སྙིང་གའི་ཕག་མོ་ལ༔ སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད༔ བཟོད་མེད་བདེ་བ་འབར་བར་གྱུར༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ་སྤོས་རོལ་དང་བཅས་གདངས་ཀྱི་འགྱུར་བསྙན་པོས། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཡུལ་གྱི་མིང་ནི་ལྷོ་ནུབ་རྔ་ཡབ་གླིང་༔ སྤྲུལ་པའི་ཞིང་མཆོག་པདྨ་དྲྭ་བ་ནས༔ སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཨོ་རྒྱན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ མོས་པའི་གནས་འདིར་གདུང་བས་སྤྱན་འདྲེན་ན༔ ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་དམ་དབང་གིས་གཤེགས་ནས་ཀྱང་༔ བར་ཆད་ཀུན་སོལ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་པས་བྱིན་དབབ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་པས་བྱིན་བསྡུ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་དབྱེར་མེད་དུ་བསྟིམ། རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག་པའམ། མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས་ཏིཥྛ་བཛྲ། ཞེས་བརྗོད་པས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་བརྟན་པར་བྱ་བ་སྔོན་དུ་སོང་ནས། དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། རིག་འཛིན་འདུས་པ་རྩ་བའི་རྒྱུད་ལས། རྡུལ་ཚོན་མེ་ལོང་བུམ་པ་དང་། །གཏོར་མ་ལ་སོགས་རྫས་དག་ལ། །བརྟེན་ནས་མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་པའི། །བླ་མའི་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ན། །དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་མཆོག །བཞི་པའི་དེ་ཉིད་དབང་བཞི་ཐོབ། ཅེས་གསུངས་བ་ལྟར་དབང་བཞི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྐུར་བ་དབང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོར་གྱུར་པ་དེ་ཉིད་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་བུམ་པ་ལ་སོགས་པའི་དབང་རྫས་ལྔ་པོ་རེ་རེ་བཞིན་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ནས་མཐར་ཚིག་དོན་ངོ་སྤྲད་དེ་རིམ་པ་བཞིན་དབང་བཞིའི་བདག་ཉིད་ཅན་དུ་བསྐུར་བ་ལ་རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་བྱང་ཆུབ་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན་པས། ཐོག་མར་བུམ་དབང་གི་སླད་དུ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དབང་གི་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྱན་དྲངས་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་ལྡན་པས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་གང་བ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ཅིང་ཚིག་དོན་ངོ་སྤྲད་དེ་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ བུམ་པ་ཟླུམ་པོ་ཆོས་སྐུའི་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ བུམ་རྫས་སྣང་བ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པས་བརྒྱན༔ རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཆུས་བཀང་བས༔ རིག་རྩལ་དབང་བཞི་ཚིག་རྫོགས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀ་ལ་ཤ་ཨབྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་སྔགས་གསུམ་བརྗོད་པས་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་ཁྲུས་བྱ། མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་བུམ་ཆུ་སྦྱིན། སྙིང་གར་བཞག་ཅིང་ཚིག་དོན་ངོ་སྤྲད་དེ་ཉམས་བསྐྱང་དུ་གཞུག །དེ་ལྟར་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་ཁྲུས་བྱས་པ་བུམ་དབང་། མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་བུམ་ཆུ་སྦྱིན་པ་གསང་དབང་། སྙིང་གར་གཏད་ཅིང་ཚིག་དོན་ངོ་སྤྲད་པ་ནི་སེམས་ཉིད་སྤྲོས་དང་བྲལ་བ་མཚོན་པའི་བུམ་པ་ཟླུམ་པོ་སྐྱེ་མེད་རྟོགས་པ་དོན་དམ་མཚོན་བྱེད་ཆུས་བཀང་སྟེ་དབང་བསྐུར་བས་དུག་གསུམ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག་པར་ཤེས་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་། དེས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་སྐྱེས་པ་ནི་དབང་བཞི་པ་སྟེ་ལུས་ལྷར་སྨིན་པར་བྱེད་པ་སྐུ་བུམ་པ་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་བཞི་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། བླ་མ་འཆི་མེད་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་མཁའ་གསང་ནས་བྱུང་བའི་ཀུདྣ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་པ་ཐོད་པའི་བདུད་རྩིར་རོ་གཅིག་ཏུ་སྦྱར་ཏེ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ཅིང་ཚིག་དོན་ངོ་སྤྲད་དེ་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ བྷནྡྷ་ཟླུམ་པོ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་སུ༔ ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ཐབས་མཆོག་ཡབ་ཀྱི་རྫས༔ བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བདུད་རྩིས་བཀང་བ་འདིས༔ རིག་རྩལ་དབང་བཞི་ཆིག་རྫོགས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་ཐོད་པ་སྤྱི་བོར་བཞག་པ་བུམ་དབང་། མགྲིན་པར་བཞག་ནས་བདུད་རྩི་བླུད་པ་གསང་དབང་། སྙིང་གར་གཏད་ནས་ཚིག་དོན་ངོ་སྤྲད་པ་ནི་སེམས་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་མཚོན་པའི་ཐོད་པ་ཟླུམ་པོའི་ནང་དུ། གཞི་ཉོན་མོངས་ལྔ་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ལྔར་རང་རིག་པ་སྐུ་ལྔའི་བདག་ཉིད་འཆི་མེད་ཀྱི་གོ་འཕང་བརྙེས་པར་མཚོན་པ་བདུད་རྩིས་བཀང་སྟེ་དབང་བསྐུར་བས་རྣམ་རྟོག་དག་པར་ཤེས་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་། དེས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་སྐྱེས་པ་ནི་དབང་བཞི་པ་སྟེ་ངག་སྔགས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་གསུང་གསང་བ་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་བཞི་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །མེ་ལོང་གིས་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ཡུམ་གྱི་ཆུ་སྐྱེས་མཚོན་པའི་མེ་ལོང་སིནྡྷུ་རའི་ཐིག་ལེ་དང་བཅས་པ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ཅིང་ཚིག་དོན་ངོ་སྤྲད་དེ་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔མེ་ལོང་ཟླུམ་པོ་སྟོང་ཉིད་རྫོགས་པ་ཆེ། སྣང་སྟོང་གཟུགས་སུ་ཤར་བ་བསྐྱེད་པའི་རིམ༔ ཟུང་འཇུག་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་སིནྡྷཱུ་རས༔ རིག་རྩལ་དབང་བཞི་ཆིག་རྫོགས་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་མུ་དྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་མེ་ལོང་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་དཔྲལ་བར་ཐིག་ལེ་བཀོད་པ་བུམ་དབང་མགྲིན་པར་བཞག་ཅིང་ཐིག་ལེ་བྱས་པ་གསང་དབང་། སྙིང་གར་བཞག་ཅིང་ཐིག་ལེ་བྱས་ཏེ་རིག་པ་གསལ་ལ་མ་འགགས་པར་ངོ་སྤྲད་པ་ནི་སེམས་ཉིད་ཆོས་སྐུ་དྲི་མེད་མཚོན་བྱེད་མེ་ལོང་གཡའ་དག་ཟླུམ་པོ་ལ། ཀུན་རྫོབ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་དང་། རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་གྱི་སྟོང་ཉིད་གཟུགས་བརྙན་ཅིར་ཡང་ཤར་བ་མཚོན་པའི་ཚོམ་བུ་སྔགས་བཅས་ཀྱིས་བརྒྱན་པས་དབང་བསྐུར་བས་གསལ་བ་ལ་སྟོང་པས་རྒྱས་ཐེབས་པར་ཤེས་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་། །སེམས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་སྐྱེས་པ་ནི་དབང་བཞི་པ་སྟེ་ཡིད་ཐུགས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་བཞི་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །གཏོར་མས་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། གཏོར་སྣོད་དབྱིངས་ཀྱི་བྷནྫ་ལངས་པར་གཏོར་མའི་ངོ་བོ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལས་གུ་རུ་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རང་ཤར་བའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ཅིང་ཚིག་དོན་ངོ་སྤྲད་དེ་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ གཏོར་སྣོད་ཟླུམ་པོ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་མཉམ༔ གཏོར་མའི་ངོ་བོ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ༔ དབྱིངས་ཡེ་ཟུང་འཇུག་མཁའ་འགྲོ་དབང་སྡུད་ཕྱིར༔ དམ་རྫས་གཏོར་མ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ བ་ལིཾ་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག་པ་བུམ་དབང་། མགྲིན་པར་གཏད་ནས་གཏོར་ཟན་མྱང་བ་གསང་དབང་། སྙིང་གར་གཏད་དེ་ཚིག་དོན་ངོ་སྤྲད་པ་ནི་དབྱིངས་སྟོང་པ་ཉིད་མཚོན་པའི་གཏོར་སྣོད་དུ་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་མཚོན་པའི་གཏོར་ཆེན་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་རྣམ་པ། དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན། འདོད་ཡོན་སྣ་ཚོགས་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བའི་དབང་བསྐུར་བས་དབྱིངས་རིག་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཕྱག་རྒྱ་གཉེན་པོའི་གཟི་བྱིན་གྱིས་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་དབང་དུ་སྡུད་ཅིང་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་པར་ཤེས་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་། དེས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་སྐྱེས་པ་ནི་དབང་བཞི་པ་སྟེ་སྤང་རྟོགས་ཡོངས་རྫོགས་སུ་བྱེད་པ་ཡོན་ཏན་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་བཞི་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །གུ་རུའི་སྐུ་འབག་གིས་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། སྐུ་གཟུགས་འདི་ཉིད་ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས་རང་ཤར་བའི་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་སྐུ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་རྩལ་གང་འདུལ་སྤྲུལ་བའི་སྤྲིན་ཕུང་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དངོས་སུ་གསལ་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ཅིང་གདུང་བའི་གླུས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་ཏེ་ཚིག་དོན་ངོ་སྤྲད་ནས་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ༔ ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ ལོངས་སྐུ་གསལ་ལ་མ་འདྲེས་གུ་རུའི་སྐུ༔ སྤྲུལ་སྐུ་སྣ་ཚོགས་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་བ་འདུལ༔ སྐུ་གསུམ་ངང་དུ་མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་གསལ༔ སྔོན་ཚེ་པད་འབྱུང་ཁྱེད་དང་སྨོན་ལམ་གཅིག༔ ད་ལྟ་བདག་ཉིད་སློབ་མའི་སྟངས་བཟུང་སྟེ༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་བསྒྲུབ་ལགས་ནཿ ཡེ་ཤེས་རབ་འབྱམས་དབང་ཆེན་བསྐུར་དུ་གསོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་ཨབྷེ་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་སྐུ་འབག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དངོས་སུ་གསལ་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་པ་བུམ་དབང་། མགྲིན་པར་བཞག་པ་གསང་དབང་། སྙིང་གར་བཞག་སྟེ་བླ་མ་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་ངོ་སྤྲད་པ་ནི་སེམས་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་སྟོང་གསལ་རང་རིག་འདུས་མ་བྱས་པ་གདོད་མ་ནས་སྐུ་བཞིའི་ངོ་བོར་བཞུགས་པ་མཚོན་པར་བྱེད་པ་གུ་རུའི་སྐུ་འབག་གིས་དབང་བསྐུར་བས་རང་རིག་གི་ངོ་བོ་སྒྲིབ་གཉིས་ཀྱི་འཆིང་བས་ཡེ་ནས་གོས་མ་མྱོང་བ་མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་ཀུན་བཟང་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཀྱང་། རྣམ་འགྱུར་གློ་བུར་བའི་དྲི་མ་སྦྱང་བའི་ཕྱིར་མཚོན་བྱེད་བརྡའི་བླ་མས་བདག་དང་སློབ་མའི་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་ཤེས་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་། དེས་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་སྐྱེས་པ་ནི་དབང་བཞི་པ་སྟེ་འགྲོ་འདུལ་ལས་རབ་འབྱམས་འགྲུབ་པ་ཕྲིན་ལས་སྐུ་འབག་ལ་བརྟེན་པའི་དབང་བཞི་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྩ་བའི་དབང་རྣམ་པ་ལྔ་ལ་ནང་གསེས་ཀྱི་ལྡོག་ཆ་དབང་བཞིའི་ངེས་པས་ཕྱེ་བའི་རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་བྱང་ཆུབ་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྤྱི་དབང་འབྲིང་པོའི་ཚུལ་དུ་བླ་མའི་དབང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཆིག་རྫོགས་སུ་བསྐུར་བས་དབང་བཞིའི་མངོན་པར་རྟོགས་པའི་བྱིན་རླབས་ཐོད་བརྒལ་དུ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ལགས། དེ་ནས་རྗེས་འབྲེལ་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། ཐོག་མར་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ཐ་མི་དད་པའི་སོ་སོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་མར་མེ་གཅིག་ལས་གཉིས་མཆེད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བྱོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ལྷ་སོ་སོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དང་དབྱེར་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྦྱར་ལ། ཧྲཱིཿ ངོ་མཚར་ཕུན་ཚོགས་བདེ་ཆེན་ཞིང་༔ ཞེས་སོགས་དབང་གི་བཀོལ་བྱང་ལྟར་ལྷ་དབང་རྫོགས་པར་བསྐུར་ལ། དེང་ཕྱིན་ཆད་འདི་ལྟར་སྣང་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བླ་མ་རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སྣང་སྟོང་ལྷའི་འཁོར་ལོར་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནོ། །ཅེས་རྟོག་པ་བསྐྱེད། གསུང་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་ལུང་སྦྱིན་པའི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བྱུང་། ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ཧྲཱིཿཡིག་གི་མཐར་འཁོད་པས་གསུང་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་བརྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་སྔགས་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཞེས་བརྡ་སྤྲད་ལ་སྐུ་གསུམ། སྤྱི་དྲིལ། ལས་སྦྱོར་བཅས་སོ་སོར་རྗེས་ཟློས་བྱ། དེ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་མགྲིན་པར་བཞག་སྟེ་དབང་བསྐུར་བའི་མོས་པ་མཛོད། ཨཱཿ ཇི་སྙེད་བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་རྒྱུར་གྱུར་པའི༔ ངག་ལ་རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ བརྟན་དང་གཡོ་བའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ གྲགས་སྟོང་རྒྱལ་བའི་གསུང་དུ་རྟོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག །དེང་ཕྱིན་ཆད་བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་གྲགས་སྟོང་གཞོམ་མེད་གསུང་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རྟོག་པ་བསྐྱེད། ཐུགས་འོད་གསལ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་པའི་སླད་དུ། ལྷ་སྔགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་རང་རིག་སྐད་ཅིག་མའི་རང་རྩལ་དུ་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་ནས། སེམས་ཀྱི་གཤིས་སྟོང་ཉིད་དུ་རྗེན་ནེ། གདངས་རིག་རྩལ་དུ་ལམ་མེ། དེ་གཉིས་དབྱེར་མེད་ཉམས་སུ་མྱོང་བཞིན་དུ་བརྗོད་པའི་མཐའ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་འཛིན་མེད་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་མཛོད། ཅེས་གདམས་ལ་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀས་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་བཞག །དེ་མཚོན་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་མེ་ལོང་དྭངས་པ་བསྟན་ཏེ་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ མེ་ལོང་ནང་དུ་གཟུགས་བརྙན་ཤར་བ་བཞིན༔ དམིགས་སུ་མེད་ཀྱང་མངོན་སུམ་ས་ལེ་བ༔ ཡིད་ལ་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ དྲན་རྟོག་ཐམས་ཅད་རང་ཤར་རང་གྲོལ་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེང་ཕྱིན་ཆད་ཁམས་གསུམ་གྱི་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་འཇུག་ལྡང་ཐམས་ཅད་རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་རྟོག་པ་བསྐྱེད། དེ་ལྟར་ན་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བླ་མ་རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་འགལ་རྐྱེན་སྡིག་སྒྲིབ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བ་དང་། གནས་སྐབས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་ཞིང་། མཐར་ཐུག་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །དེས་རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་བྱང་ཆུབ་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་བ་གྲུབ་ནས། སླར་ཡང་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས་པ་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐུར་བ་ལ། སྤྱིར་གཏོར་མ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་དུས་སུ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཤེས་པ། མཆོད་པའི་དུས་སུ་འདོད་ཡོན་དུ་ཤེས་པ། དབང་གི་དུས་སུ་ལྷར་ཤེས་པ། རྗེས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་ཤེས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས། འདིར་དབང་གི་དུས་སུ་ལྷར་ཤེས་བར་བྱ་བ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འབར་བ་འདི་ཉིད་ཕྱི་ལྟར་རིན་པོ་ཆེ་འབར་བའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཚད་དང་མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབུས་སུ་ནང་ལྟར་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་ཐོ་བརྩེགས་སུ་བཞུགས་ཤིང་། རྩ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས་པ། ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱིས་ལས་མཛད་པའི་རིག་འཛིན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་སུ་ཤར་བ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་བཞིར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་དང་ཧྲཱིཿཡིག་གིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་ག་སྣ་ཚོགས་པའི་མདོག་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་བཞིར་ཐིམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་དབང་བཞི་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཐོབ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཆ་མཉམ་གྱི་སྒོ་ནས་བསགས་པའི་འགལ་རྐྱེན་སྡིག་སྒྲིབ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་ཞིང་། གནས་སྐབས་སུ་དབང་བཞིའི་ལམ་བསྒོམ་པ་དང་། མཐར་ཐུག་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་པའི་མོས་པ་དུང་དུང་མཛོད་ཅིག །ཅེས་བརྡ་སྦྱར་ལ་གདངས་ཀྱི་འགྱུར་བ་སྙན་པོས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར། ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས༔ བོད་འབངས་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་ཏེ༔ སྐུ་ཚབ་ལུང་བསྟན་གསུང་ཚབ་གཏེར་དུ་སྦས༔ ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལས་ཅན་བུ་ལ་གཏད༔ སྡུག་བསྔལ་སྐྱོབ་ཕྱིར་གུ་རུས་དབང་བསྐུར་ན༔ སྐལ་ལྡན་རྣམས་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ གུ་རུའི་ཐུགས་རྗེས་འདི་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ གུ་རུའི་བརྩེ་བས་འདི་ཡི་ལམ་སྣ་དྲོངས༔ གུ་རུའི་དགོངས་པས་འདི་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གུ་རུའི་ནུས་པས་འདི་ཡི་བར་ཆད་སོལ༔ འབྱུང་བཞི་ཕྱི་ཡི་བར་ཆད་ཕྱི་རུ་སོལ༔ རྩ་རླུང་ནང་གི་བར་ཆད་ནང་དུ་སོལ༔ གཟུང་འཛིན་གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་རྣམས་ལ་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ༔ བྱིན་རླབས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་དེང་འདིར་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་གཏོར་མ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག །རྗེས་དངོས་གྲུབ་ཏུ་ཤེས་པའི་ཕྱིར། གཏོར་མའི་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བའི་གཏོར་ཟན་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རང་བཞིན་བདུད་རྩིའི་དྭངས་བཅུད་དུ་འཁྱིལ་བ་མྱངས་པས་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ། ཟག་མེད་ཀྱི་བདེ་བས་རྒྱུད་གང་། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྤྲད་ལ། གཏོར་ཟན་དངོས་སམ། མཐའ་སྐོར་གྱི་ཐེབ་ཀྱུ་ལྟ་བུ་དང་བདུད་རྩི་སྦྱར་ནས་སྦྱིན། མཐའ་རྟེན་འགྲོ་འདུལ་བཀྲ་ཤིས་ཚེའི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཚེ་བདག་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་སོལ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དབང་སྩལ་དུ་གསོལ༔ དེ་ནས་ཚེ་འགུགས་ཤིང་བཅུད་བསྡུ་བའི་སླད་དུ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཉི་ཟླའི་གའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་དབུས་སུ་ཚེ་རྟེན་ཧཱུྃ་གི་ཁོག་པར་ནྲྀ་ཡིག་ཨས་མཚན་པ་གསལ་བཏབ་ནས། སློབ་དཔོན་ལ་གུས་འདུད་མཛད་པས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་རྣམས་ཀྱི་གནས་ལྔར་རིགས་ལྔ་ཚེ་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་དམར་པོ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་དང་ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་སྤྲོས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་ཐམས་ཅད་དང་། འཁོར་འདས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་གྱི་དྭངས་བཅུད་མ་ལུས་པ་བསྡུས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། མདུན་གྱི་ཚེ་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྤྲད་ལ་མདའ་དར་གཡོབ་ཅིང་། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རྣམ་སྣང་ཡབ་ཡུམ་སོགས་ཚེ་འགུགས་བྱ། དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་འདི་ཉིད་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་རྣམ་པས་ཐོ་བརྩེགས་སུ་བཞུགས་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང་། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་བཅུད་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་ཕྱག་གི་བུམ་པའི་ནང་དུ་ཞུགས། ཁོལ་ཞིང་ལུད་པའི་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་གང་། དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་བྱང་ཞིང་དག །འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཚེ་བུམ་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧྲཱིཿཧྲཱིཿཧྲཱིཿ སྐྱེ་འཆི་གཉིས་སྤངས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད༔ སྐུ་ལྔའི་ཚེ་ཡི་བདག་པོ་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱི༔ འཆི་མེད་སྐུ་བརྙེས་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་༔ མི་འགྱུར་ཚེ་ལ་མངའ་བརྙེས་བི་མ་ལ༔ ཚེ་ལམ་གྲུབ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མནྡྷཱ་ར༔ བདེ་འདི་ནས་ཚིག་རྐང་གསུམ་སྤྲུལ་བའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོའི་གསུང་། ཆེན་ཚེ་ལ་དབང་ཐོབ་མཚོ་རྒྱལ་ཡུམ༔ ཚེ་ཡི་བཀའ་བབས་ལྷ་སྲས་རོལ་པ་རྩལ༔ སྐྱབས་གསུམ་ཀུན་འདུས་རྩ་བའི་བླ་མ་སོགས༔ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས༔ མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་གནས་འདིར་བརྩེར་དགོངས་ལ༔ འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿསརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཕྱག་གཡས་སུ་ཐབས་ཀྱི་རྫས་ཚེའི་རིལ་བུ་བྱིན་པས་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧྲཱིཿ མི་འགྱུར་སྙིང་པོའི་བཅུད་རྣམས་བསྡུས་པ་ཡི༔ འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཚེ་ཡི་ལོངས་སྤྱོད་འདིས༔ ཡིད་ལ་ཟག་མེད་བདེ་བ་རབ་འཕེལ་ནས༔ རྟག་ཏུ་ཚེ་ཡི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿསརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཕྱག་གཡོན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྫས་ཚེའི་བདུད་རྩི་བྱིན་པས་ཤེས་རབ་སྟོང་པ་ཉིད་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཧྲཱིཿ སྔོན་བྱོན་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་༔ ཚེ་ཆང་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཀྱིས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ དེང་འདིར་སྐལ་ལྡན་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་པ་ཡིས༔ རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཚེ་ཡི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ་ནྲྀ་ཛཿསརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བས་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩིས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་སྙིང་གའི་ནྲྀ་ཡིག་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་དུ་འབར། ཉི་ཟླའི་གའུ་སྲུབ་མེད་པའི་ཕྱི་རོལ་དུ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་རྭ་རྣམས་སྟེང་དུ་མདུད་པ་ལ་གཟུངས་སྔགས་དམར་པོའི་ཐག་པས་ལན་གསུམ་དུ་བསྡམས་པས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ལ་དབང་འབྱོར་ཞིང་། རྡོ་རྗེའི་རྭ་རྩེར་ཧྲཱིཿདམར་པོ་ལས་སྐྱེས་པའི་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་གྲི་ཐོད་འཛིན་པས་ཚེའི་གེགས་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྲུང་བར་གྱུར་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཆོས་ཉིད་གཉུག་མའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་མཛོད། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ འཁོར་འདས་ཚེ་རྣམས་འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་ཐིམ༔ ཤ་ཁྲག་དྲོད་དབུགས་སེམས་ཀྱི་སྟོབས་འཕེལ་ཏེ༔ མི་འགྱུར་དྭངས་མ་ནྲྀ་ལ་རྒྱས་ཐེབས་པས༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བྷྲཱུྃ་ཧྲཱིཿབྷྲཱུྃ་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ་ཏྲཱྃ་བྷྲཱུྃ་ཨཱཿབྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་རཀྵ་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་དང་། མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་ཚེ་གཟུངས་དང་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོ་བརྗོད་པས་བརྟན་པར་བྱ། ཤིས་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། བླ་མ་རྩ་གསུམ་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཤིས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ལེན་ཅིང་། མེ་ཏོག་གི་ཆར་ཕབ་པས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བས་ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཁྱབ་ཅིང་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཚེ༔ མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་མཁའ་ལྟར་ཀུན་ལ་ཁྱབ༔ ཡོན་ཏན་དཔག་ཡས་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་མྱུར་ཐོབ་ཤོག༔ ཅེས་དང་། གཞན་ཡང་ལས་བྱང་རྒྱས་འབྲིང་གང་རུང་གི་བཀྲ་ཤིས་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ། རོལ་མོའི་སྒྲ་སྙན་ཅིང་རྒྱུན་རིང་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་བཅུད། བོད་ཡུལ་ས་འོག་ཀུན་གྱི་གཏེར་གཅིག །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བའི་བྱ་བ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་གྲུབ་པ་ལགས་པས། གནས་སྐབས་དེ་དག་ཏུ་ཐོབ་ཅིང་ཁས་བླངས་པའི་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ལ་བསྲུང་བསྡམ་གྱི་འདུན་པ་དྲག་པོས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས། དབང་བསྐུར་ཟབ་མོ་ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་བཀའ་དྲིན་གཏང་རག་གི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། སླར་ཡང་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་དང་བཅས་པ་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་འབྱོར་པ་ལྟར་སྤྲུལ་ཏེ་ཕུལ་ན་ཆ་ཤས་ནས་ལོངས་སྤྱོད་དུ་གསོལ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་སོགས། དེ་ལྟར་དབང་ཐོབ་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་འདི་ལྷན་ཅིག་ཏུ་གནང་བར་ཞུ། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་སོགས་དགེ་བའི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བས་རྒྱས་གདབ། ཆོ་གའི་མཐའ་རྒྱས་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་སྤྱད་ཅིང་ལྷག་མ་བསྔོ། དམ་ཅན་སྤྱི་གཏོར་ལྟར་སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་པ་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཕྱི་མཆོད་འདོད་ཡོན་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ངོ་བོ་འོད་གསལ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་སོགས་ཀྱི་མཐར། ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་ཛཔ྄་དང་། ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་ཀརྨ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་པས་དངོས་གྲུབ་བླང་། ཨོཾ། རིག་འཛིན་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ བདག་ལ་གསན་ཅིང་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་ཅག་མ་རིག་འཁྲུལ་བ་ཡིས༔ ཕྱག་རྒྱ་མ་གསལ་ཛཔ྄་བཟླས་གཡེལ༔ ཏིང་འཛིན་དགོངས་པའི་རྩལ་མ་རྫོགས༔ བྱིངས་རྒོད་འཆལ་བར་གྱུར་པ་སོགས༔ ནོངས་པར་གྱུར་པ་ཅི་མཆིས་ཀུན༔ སྙིང་ནས་འགྱོད་པས་མཐོལ་བཤགས་ན༔ སྒྲིབ་མེད་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཅེས་དང་། ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར། ཨ་ཨ་ཨ་ཞེས་བརྗོད་པས་ནོངས་པ་བཤགས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་རྟེན་ལ། ཨོཾ། འདིར་ནི་རྟེན་དང་སོགས་བརྟན་བཞུགས་བྱ། བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོར་གསལ་བ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས། སྣང་ཆ་ལྷའི་འཁོར་ལོ་འོད་གསལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་ཅེས་བརྗོད་པས། སླར་ཡང་རང་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། ཧོཿ རིག་འཛིན་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱིས་མཐའ་བརྒྱན་པས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྣང་བ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པར་བྱའོ། །ཞར་བྱུང་འཕྲོས་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་དེ་ལྟ་བུའི་དབང་འབྲིང་པོ་འདི་གཞུང་གཞན་དུ་བསྙེན་སྒྲུབ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྩ་བའི་དབང་ཞེས་ཀྱང་གསུངས་པས་འདི་ཙམ་ཐོབ་པས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་ལ་དབང་བ་ཡིན་མོད། འགའ་ཞིག་འདི་རིགས་ཀྱི་དབང་འབྲིང་པོ་ཙམ་ཐོབ་པའམ་བསྐུར་བས་རྒྱས་བའི་གོ་ཆོད་མཛད་པ་སོགས་ཆོས་ལ་དབང་ཟ་བའི་སྙིང་ཁམ་ཆེན་པོ་ཡིད་སྲུབས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་པར་ངེས་པའི་ཕྱིར། ལག་ལེན་ཞིབ་མོས་འགགས་བསྡམ་པ་ལས་དེས་ཆོ་ག་དང་སླ་ཆོས་དང་དབང་ཡོད་ཀྱིས་བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ཆུད་མི་གསན་པ་གལ་ཆེ་བས་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་དགོངས་འཚལ་ལོ། །དུས་བཟང་ཚེས་བཅུའི་མཆོད་པ་ལྟ་བུའི་དངོས་གྲུབ་ལེན་པའི་ཆོ་ག་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་པས་མཚོན། སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་གཏོར་དབང་རྐྱང་བ་ཁོ་ན་བསྐུར་ན། སྦྱོར་བའི་སྐབས་སུ་དབང་འབྲིང་པོའི་བཅས་བཤམ་དང་། དངོས་གཞིར་རྣམ་བུམ་སྒྲུབ་པ་སོགས་མི་དགོས་ཤིང་། མཚམས་སྦྱོར་གྱི་སྐབས། དེ་ལའང་རྒྱས་འབྲིང་བསྡུས་གསུམ་ལས། འདིར་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས་པ་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་བཞི་ཆིག་རྫོགས་སུ་བསྒྲུབ་པ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་སོགས་སྦྲེལ། ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་བརྟན་པའི་རྗེས། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་བརྟན་པར་བྱ་བ་སྔོན་དུ་སོང་ནས། དངོས་གཞི་བྱིན་རླབས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། སྤྱིར་གཏོར་མ་སྒྲུབ་པའི་དུས་སུ་སོགས་སྦྲེལ་ནས། དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་པའི་བར་གོང་ལྟར་དང་། གཏེར་གཞུང་རྩ་བར་མ་གསུངས་པས་མ་བྱས་ཀྱང་ཆད་པའི་སྐྱོན་དུ་མི་འགྱུར་མོད། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོས་དབང་འབྲིང་བསྡུས་གང་ལའང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབང་བསྐུར་བ་ཕྱག་གཞེས་མཛད་པས་དེ་ལྟར་ན། དེ་ནས་དབང་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་བརྟན་ཅིང་ནུས་ལྡན་དུ་བྱ་བའི་སླད་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སོགས་ནས། སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་བྱས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་བར་གོང་ལྟར་མཐར། ཤིས་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་སོགས་སྦྲེལ་ནས་དགེ་བ་བསྔོ་བའི་བར་བྱས་པས་གྲུབ་བོ། །གཏོར་དབང་གི་མཐར་ཚེ་དབང་སྦྲེལ་ནའང་རུང་བས། དེ་ལྟར་ན་སྐུ་གསུམ་དབང་གི་རྗེས་ཚེ་དབང་གོང་བཞིན་བྱས། ཚེ་དབང་གྲངས་གསོག་ལྟ་བུ་དགོས་ན། ཚེ་ཆང་སྦྱིན་པ་ཡན་དཀྱུས་ལྟར་ཚར་གཅིག་གི་མཚམས། ཨོཾ། གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་ལྟ་བུས་མཚོན་ཤིས་བརྗོད་གང་རིགས་ཤླཽ་ཀ་རེ་བྱ། སླར་ཡང་ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་འདི་ཉིད་སོགས་བརྡ་སྤྲད་ལ་བསྐྱར། རྗེས་མར་ཚེ་ཆང་སྦྱིན་པའི་རྗེས་སུ། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བ་སོགས་གོང་དུ་སྨོས་པ་བཞིན་སྦྲེལ་ལོ། །བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བའི་ཕུལ། །བར་ཆད་ཀུན་སེལ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི། །ཆོ་ག་སྙིང་པོའི་སྣང་བ་འདིས། །ཕན་བདེའི་པདྨོ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་རྩོད་བྲལ་དུས་བབ་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་ཞལ་སྔ་ནས། ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་གཏེར་ཤོག་ཐོག་མར་འབེབས་རིམ་བཞིན་དུ་སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཐོབ་པའི་སྐལ་བཟང་ཅན་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱིས་དོན་དུ་གཉེར་བའི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་དུ་མས་ཡང་དང་ཡང་དུ་གསུང་གིས་བསྐུལ་བའི་བཞེད་པ་བསྐང་ཕྱིར་ཉེར་མཁོ་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་། ཟབ་ཆོས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་དུ་ཁྱབ་ཅིང་རྟག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།འདི་ནི་དབང་འབྲིང་བསྡུས་ཀྱི་མཚམས་སྦྱོར་ཉེར་མཁོ་ཙམ་སྟེ། དབང་རྒྱས་པར་བསྐུར་བའི་ཚུལ་སོགས་ནི་འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་གསུང་རབ་ལས་རྟོགས་པར་བྱ་བ་ཁོ་ནའོ།། །།

[edit]

bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi don dbang 'bring po dang bsdus pa'i cho ga snying po'i snang ba/ @#/__/bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi don dbang 'bring po dang bsdus pa'i cho ga snying po'i snang ba zhes bya ba bzhugs so//__// oM swa sti sid+d+haM/__/byin rlabs char 'bebs dngos grub mdzod/__/baXr chaXd kunaX selaX bla ma lhar/__/btud nas de yi smin byed dbaXng /__/'bringaX bsdus snying po'i snang ba dbye/__'di la gsum/__sbyor ba lhag pa gzugs brnyan gyi rten 'du bya ba/__dngos gzhi lhag pa ting nge 'dzin gyi dkyil 'khor bsnyen cing sgrub pa/__gzhan don slob ma rjes su 'dzin pa'i cho ga mtha' rgyas dang bcas pa'o/__/dang po ni/__gnas gtsang zhing bkod pas mdzes par stegs bu'i dbus su ras bris kyi dkyil 'khor rab gnas dang ldan pa'am/__maN+Da lar dri bzang gi thig le bkod par me tog gi tshom bu lha grangs dang mnyam pa/__de'i steng du many+dzi'i khar rnam bum bcud ldan dang /__thod pa mtshan ldan bdud rtsi'i bcud kyis gdab me long la sin+d+hu ra'i thig le hrIHyig gis mtshan pa bkod bas kha ba cad pa rnams brtsegs mar bsham/__g.yas su dbang gtor ri rab bang rim bzhi pa'i khar rin chen zur brgyad de'i steng du pad 'dab bzhi'i dbus su dpal gtor brjid ldan dmar po rgyan spros gang mdzes dar gdugs bcas/__g.yon du gu ru'i sku 'bag__/dkyil 'khor gyi dbus sam gang bder lha tsaka__/sngags phreng /__me long /__mtha' rten du tshe'i dbang bskur na/__tshe 'brang /__tshe ril/__tshe chang /__tshe mda'/__gzhan yang mchod pa'i yo byad nyer spyod sman gtor rak+ta tshogs kyi mchod pa/__bka' gter srung ma'i gtor ma/__sngon gtor/__slob dpon gyi mdun tu las bum/__rdor dril Da ma ru sogs dgos pa'i yo byad thams cad ma tshang ba med par 'du bya'o/__/gnyis pa ni/__gsol 'debs chos sku kun bzang dang brgyud pa'i gsol 'debs sogs sngon tu 'gro bas/__gzhi ma dul ba yin na gzhi bdag la dkar gtor spyi ltar gtang /__rang gi snying ga'i sa bon las 'od zer 'phros pas bla ma rig 'dzin sgyu 'phrul drwa ba chen po'i dkyil 'khor gyi lha tshogs mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dzaH__zhes pas skyabs yul mkha' khyab tu sad pa'i spyan sngar/__las byang rgyas 'bring gang rung gi skyabs sems nas 'jug dgos pas/__'dir re zhig 'jug pa bde ba'i dbang du byas te phrin las snying po'i rnal 'byor dang sbyar te brjod na/__na moH__bdag dang mkha' mnyam sogs lan gsum gyis skyabs sems bya/__dzaHhU~M ba~M hoH__skyabs yul rnams rang la thim/__rang nyid skad cig gis rta mchog he ru ka khro gtum bzod par dka' ba gzi brjid bskal pa'i me ltar 'bar bar gyur/__bgegs gtor/__oM ha ya grI wa hU~M phaT kyis bsang /__swa b+ha was sbyang /__stong pa'i ngang las b+h+rU~M las rin po che'i snod yangs shing rgya che ba'i nang du gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs par gyur/__lag gnyis mkha' lding gi rgya ston bzhin par/__oM AHhU~M lan gsum gyi mthar/__ha ho hrIH__zhes pas byin gyis brlab/__lcags kyu'i phyag rgyas/__oM sarba b+hU ta A kaR+shA ya dzaHzhes mgron dgug__/oM sarba big+h+nAn na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM ut+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM gr-i h+Ne daM ba l+yA di swA hA/__lan gsum gyis bsngo/__hU~M hrIH__gnyis snang 'khrul pa'i gdon bgegs 'byung po'i tshogs:__gtor ma 'di longs rang rang gnas su dengs:__hU~M hU~M hU~M:__sum+b+ha sogs drag sngags bzla zhing gu gul bdug__/rol mo'i tshom rngams bcas bgegs bskrad/__gnyis med ye shes lha sngags chos sku'i ngang :__mtshams kyi dkyil 'khor rang bzhin lhun gyis grub:__badz+ra rak+Sha rak+Sha b+h+rU~M:__zhes srung 'khor brtan par bsgom/__byin 'bebs nas brtsams te bstod pa'i bar gzhung ltar mthar chags su btang rjes/__b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he hrIHhU~M phaT dzaH__bdag nyid rtsa ba'i dkyil 'khor las:__ye shes dkyil 'khor gnyis pa bye:__mdun gyi nam mkhar bzhugs pa yi:__gnyis ka'i thugs srog yi ge'i mthar:__sngags phreng sgra bcas 'khor ba las:__'od zer dpag yas 'phro bar gyur/__ces dzapa? khang dbye/__hU~M hrIH__snying po byang chub sems kyi sogs kyis dzapa? bskul/__spyi bo'i rigs pa dag sogs bzlas dmigs dang bcas/__sku gsum 300dang /__spyi 600dril/__las 30_sbyor rnams rim par je nyung btang ba'i bzlas pa grangs ci rigs pa'i rjes/__rnam bum la dmigs te/__bum pa b+h+rU~M las gzhal yas khang /__mtshan nyid thams cad yongs rdzogs dbus:__rig 'dzin bla ma'i lha tshogs rnams:__snang stong chu zla lta bur gsal:__rang gi thugs srog sngags phreng las:__'od zer mchod pa'i tshul du spros:__snyoms 'jug byang sems bdud rtsi yis:__bum pa yongs su gang bar gyur:__ces brjod cing bsams la gzungs thag nas bzung ste gong gi bzlas pa ji ltar nus pa dang /__las bum du skad cig gis khro bo rta mgrin dmar po g.yas pad+ma'i dbyug to dang /__g.yon me'i zhags pa thogs par gsal ba'i sku las rdo rje bdud rtsi'i rdul phra rab babs pas bum pa gang bar bsams la/__oM ha ya grI wa hU~M phaT:__ces bzlas mthar dbyangs gsal rten snying lan gsum/__tshe dbang dang 'brel na/__bdag mdun lha tshogs rnams kyi gnas lngar rigs lnga tshe dpag med skad cig gis gsal ba'i sku las lha mo mgyogs ma'i tshogs nyi zer gyi rdul ltar 'phros:__'khor 'das lam gsum gyi bcud dang dge mtshan thams cad 'chi med tshe'i bdud rtsi'i rnam par spyan drangs/__bdag dang sgrub pa'i rdzas la thim pas 'chi med tshe'i dngos grub thob cing nus ldan tu gyur par bsams la/__tshe mda' gsol cing /__hU~M hrIH__rnam snang yab yum sogs zhal gdams snying byang las byung ba'i tshe 'gugs gtang /__oM AHhU~M:__phyi mchod 'dod yon sogs kyis mchod/__hU~M hrIH__ngo bo 'od gsal sogs kyis bstod/__bar chad lam sel gyis gsol 'debs bya/__yi ge brgya pa lan gsum gyi mthar/__oM AHhU~M/__mchod yon phul ba'i rkyen gyis bum ba'i lha bde stong chen po'i ngo bor 'od du zhu nas bum chu dang dbyer med du gyur par bsam/__oM AHhU~M swA hA/__badz+ra sa ma ya kA ya wA ka? tsit+ta gu Na karma swa b+hA ba At+ma ko\u0f85haM/__oMH__shin tu rnam par dag pa yi:__ye shes rig rtsal 'chang ba'i lha:__gdod nas rang dang lhan cig skyes:__rdo rje bzhi yi dbyings su rdzogs:__dam tshig ye shes dbyer med par:__byang chub sems su ro gcig pa'i:__dbang bskur byin rlabs rmad po che:__sku bzhi'i ngo bor lhun gyis grub:__oM badz+ra sa ma ya hU~M s+t+waM hoH__kA ya wA ka?tsit+ta dz+nyA na badz+ra dzaHhU~M ba~M hoH__zhes rig pa'i me tog dor bas bdag nyid 'jug cing dam ye dbyer med du bya/__dam can spyi gtor/__bka' srung tshe ring mched lnga dang /__gter srung khyung btsun ma'i gtor 'bul/__skong bshags rgyas bsdus gang rigs/__gter srung spyi gtor/__gzhi bdag gtor ma/__tshogs byin rlabs nas bsgral bstab yan phyag len ltar grub par bya'o/__/gsum pa ni/__slob ma rnams phyi rol tu ji ltar bltams pa sogs kyis khrus bya/__nang du 'jug pa na/__oM ha ya grI wa sogs bgegs gtor bsang sbyang nas brtsams te bskrad ba'i bar gong ltar dang /__gnyis med ye shes sogs nas/__rak+Sha b+h+rU~M:__zhes brjod pas rdo rje'i sa gzhi ra ba drwa ba gur bla bre ye shes kyi me 'bar ba dang bcas pa'i srung ba'i 'khor lo yangs shing rgya che ba gsal zhing brtan par gyur pa'i mos pa mdzod/__ces brda sprad/__me tog bkye bsdu grub rjes/__'o/__nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad kyi don du bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyi go 'phang rin po che thob par bya/__de'i ched du smin byed dbang bskur gyi rim pa zab mo gsan la don tshul bzhin tu nyams su blang bar bgyi'o snyam pa byang chub kyi mchog tu sems bskyed pa dang /__chos gsan pa'i kun tu spyod pa rnams kyang legs par gsal btab ste gsan 'tshal/__de la 'dir gang gsan par bya ba'i chos ni/__yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas rgyal ba thabs mkhas la thugs rje tshad med ba mnga' ba de nyid kyis gdul bya'i bsam pa dang rjes su mthun par zab pa dang rgya che ba'i chos kyi bdud rtsi bsam gyis mi khyab pa zhig gsungs pa thams cad kyang bsdu na kun byed rgyal po'i rgyud las/__theg pa rnam pa gnyis yin te/__mtshan nyid rgyu yi theg pa dang /__'bras bu rdo rje theg pa'o/__/zhes gsungs pa ltar/__rgyu 'bras kyi theg pa gnyis su 'du ba las/__'dir rgyu'i chos las khyad par du ma'i sgo nas 'phags pa 'bras bu gsang sngags rdo rje theg pa yin/__de la'ang rgya gar 'phags pa'i yul du gsar rnying zhes grags pa med kyang /__gangs can gyi ljongs 'dir lo tsA ba'i 'gyur snga phyi'i bye brag las rdo rje theg pa snga 'gyur rnying ma dang /__phyi 'gyur gsar ma zhes yongs su grags pa'i nang gses snga 'gyur rdo rje theg pa rnying ma la bka' gter dag snang gi babs so gsum du bzhugs pa las/__'dir nye brgyud gter ma'i phyogs su gtogs pa yin/__de la'ang gter kha gong 'og gis mtshon pa'i bka' srol mi 'dra ba mtha' yas shing bsam gyis mi khyab pa zhig byon pa las/__da lam 'dir skabs su bab pa ni/__'jam pa'i dbyangs dngos mnga' bdag khri srong lde'u btsan gyi lha sras bar pa sa bcu'i dbang phyug mu rub btsad po ye shes rol pa rtsal gyi rnam 'phrul/__tshad ma gsum gyis grub cing /__skyes bu dam pa rnams kyis kyang mgrin gcig tu bsngags pas rtsod pa thams cad dang bral ba'i gter chen chos kyi rgyal po o rgyan mchog gyur bde chen gling pas rgyud kyi lung dang 'brel ba/__dngos stobs kyi rig pas grub pa/__man ngag gi myong bas brgyan pa/__ngo mtshar byin rlabs kyi tshan kha mchog dang ldan pa'i zab gter rgya mtsho lta bu zhig spyan drangs pa las/__rje nyid dgung grangs nyi shur son pa sa pho spre'u lo'i dbyug pa zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcur/__sku yi yon tan gyi gnas mchog zla nyin kha la rong sgo'i dpal chen po'i zhabs 'og nas bar chad med par spyan drangs/__lo brgyad shin tu gsang zhing thugs nyams su bzhes/__slar gnas dus kyi rten 'brel phun sum tshogs pas mtshams sbyar te/__dpal o rgyan chos kyi rgyal po yab yum gyi ye shes kyi skus rjes su bzung zhing dbang bskur/__gdams pa gnang /__lung bstan dbugs dbyung khyad par can gyis skabs phye ste rim bzhin tu spel bar mdzad pa'i dus gsum mkhyen pa pad+ma 'byung gnas kyi thugs bcud/__bod yul sa 'og kun gyi gter gcig__/mchog dang thun mong gi dngos grub sgrub pa'i thabs thams cad tshang la ma nor ba 'khor los sgyur ba'i rgyal po'i bang mdzod chen po lta bu bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi skor yin/__de la zab lam 'di nyid rgyud sde'i dbang du byas na sgyu 'phrul sde brgyad kyi nang tshan byin rlabs kyi rtsa ba bla ma rig 'dzin sgyu 'phrul drwa ba zhi khro rnam par rol pa'i rgyud kyi rgyal po chen po la brten cing /__man ngag gi nges pas sgrub sde bka' brgyad kyi bye brag pad+ma gsung gi phyogs su bsdus kyang mi 'gal la/__mdor na rgyud dang sgrub sde'i bskyed rdzogs las tshogs dang bcas pa mtha' dag gi don gyi snying po'i bcud phyung ba la'ang rtsa ba bum pa bcud bkang lta bu/__rgyas bshad mdzes pa'i kha rgyan lta bu/__zur bkol rgyab chos rin po che'i phra btab pa lta bu/__khyad par can gyi drwa phyed mdzes pa lta bu ste skor tsho chen po bzhir bzhugs pa las/__'dir rtsa ba bum pa bcud bkang lta bu'i chos sde las thog mar smin byed dbang gi rim pa zab mo bsgrub pa'i skabs su bab pa ste/__de la'ang rgyas 'bring bsdus gsum las/__'dir 'bring po rnam pa nyi shus byang chub pa'i dbang dang /__bsdus pa byin rlabs gtor ma'i dbang /__mtha' rten bkra shis tshe'i dbang rnams rim pa bzhin du bsgrub ba la slob dpon gyi bya ba rnams grub nas/__khyed rang rnams kyi ngo skal du gyur pa thog mar bla ma la sku gsum dbyer med snang srid zil gnon pad+ma 'byung gnas dngos yin snyam pa'i mos gus dang ldan pas byin rlabs dbang bskur gyi rim pa zab mo zhu ba'i yon tu maN+Dal zhig 'bul bar zhu/__de ltar maN+Dal phul nas me tog dang bcas pas thal mo sbyar te mi phyed dad pa'i gdung shugs drag pos gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__e ma hoH__chos sku snang ba mtha' yas la gsol ba 'debs:__longs sku thugs rje chen po la gsol ba 'debs:__sprul sku pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__bdag la dbang bskur byin gyis brlas tu gsol:__ces gsol ba btab pa la/__bla ma o rgyan rin po ches mkhyen brtse'i sgo phye nas bka'i gnang ba sbyin pa ni 'di la gsan pas khyab ste/__bdag gi bla ma ngo mtshar sprul pa'i sku:__rgya gar yul du sku 'khrungs thos bsam mdzad:__bod yul dbus su zhal byon dregs pa btul:__o rgyan yul du sku bzhugs 'gro don mdzad:__sku gsum dbyer med pad+ma thod phreng gi:__dbang bskur dam pa khyod la sbyin par bya:__de nas tshogs bsag pa'i slad du:__mdun gyi nam mkhar bla ma dang gnyis su med pa'i 'chi med pad+ma thod phreng la sku gsum rgya mtsho'i sprin phung 'phro zhing rtsa gsum chos srung rab 'byams kyis bskor ba byin thibs se mngon sum bzhin du bzhugs pa'i spyan sngar skyabs su 'gro zhing sems bskyed pa dang /__yan lag bdun gyi sgo nas tshogs gnyis bsag par bgyi'o snyam pa'i yid kyis 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__na moH__bdag dang mkha' mnyam sogs phrin las snying po'i skyabs sems dang /__oM AHhU~M hrIH__rig 'dzin pad+ma 'byung gnas sogs las byang rgyas pa'i yan lag bdun pa rnams bya/__rgyud sdom pa dang ldan par bya ba'i slad du/__sngar gsal btab bzhin pa'i tshogs zhing de rnams kyi spyan sngar so byang sngags gsum gyis bsdus pa'i dam tshig dang sdom pa rnams ngo bo gnas 'gyur ba'i tshul gyis bzung zhing yon tan yar ldan gyi tshul du bsrung bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__o rgyan gdung 'dzin rgyal ba'i sras:__rdo rje slob dpon dgongs su gsol:__bdag gis deng bzung byang chub bar:__so so thar dang byang chub sems:__rig 'dzin nang gi dam tshig rnams:__yang dag nyid du bzung byas te:__srog gi phyir yang mi gtong na:__bdag la byin gyis brlab tu gsol:__ces pas rgyud sdom pa dang ldan par byas nas dbang gi gzhi dgod pa ye shes pa dbab pa'i slad du khyed rang rnams lus gnad skyil krung drang por bsrang /__ngag gnad rlung rgyu ba kha sbyor du 'ching /__sems kyi gnad gzhan du ma yengs par dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__oM ha ya grI wa hU~M phaT:__oM swa b+hA wa sogs/__slob ma mi dmigs stong pa'i ngang :__dbang chen rta mgrin sku mdog dmar:__gri thod 'dzin cing gar sgyur ba'i:__thugs kar g.yung drung g.yon du 'khor:__steng du phag mo gar byed pa:__bsgom zhing slob dpon thod phreng rtsal:__dngos yin snyam du mos gus kyi:__gdung shugs drag po bskyed pa'i mthus:__thugs ka'i hU~M las 'od zer dmar:__phyogs bcu'i sangs rgyas zhing kun 'phros:__khyad par rnga yab dpal ri nas:__o rgyan bzhugs pa'i thugs kar phog:__thams cad thugs dam bskul byas te:__sku gsung thugs kyi phyag rgya rnams:__char ltar babs te slob ma yi:__ba spu'i khung bu nas zhugs te:__lus gang snying ga'i phag mo la:__sib sib thim pas ye shes bskyed:__bzod med bde ba 'bar bar gyur:__ces brjod cing bsams la spos rol dang bcas gdangs kyi 'gyur bsnyan pos/__hU~M hrIH__yul gyi ming ni lho nub rnga yab gling :__sprul pa'i zhing mchog pad+ma drwa ba nas:__sku gsum dbyer med o rgyan thod phreng rtsal:__rab 'byams rtsa gsum rgya mtsho'i 'khor dang bcas:__mos pa'i gnas 'dir gdung bas spyan 'dren na:__thugs rje thugs dam dbang gis gshegs nas kyang :__bar chad kun sol mchog thun dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__dz+nyA na A be sha ya a AH__zhes yang yang brjod pas byin dbab/__hU~M hU~M hU~M zhes pas byin bsdu/__dzaHhU~M ba~M hoHsa dbyer med du bstim/__rdo rje spyi bor rgya gram du bzhag pa'am/__me tog 'thor ba dang bcas tiSh+Tha badz+ra/__zhes brjod pas brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__de ltar ye shes dbab cing brtan par bya ba sngon du song nas/__dngos gzhi'i dbang bskur ba la/__rig 'dzin 'dus pa rtsa ba'i rgyud las/__rdul tshon me long bum pa dang /__/gtor ma la sogs rdzas dag la/__/brten nas mtshan nyid kun ldan pa'i/__/bla ma'i byin rlabs dbang bskur na/__/dkyil 'khor kun gyi snying po mchog__/bzhi pa'i de nyid dbang bzhi thob/__ces gsungs ba ltar dbang bzhi byin rlabs kyi tshul du bskur ba dbang thams cad kyi snying por gyur pa de nyid sgrub par byed pa ste/__'di ltar bum pa la sogs pa'i dbang rdzas lnga po re re bzhin gnas gsum du bzhag nas mthar tshig don ngo sprad de rim pa bzhin dbang bzhi'i bdag nyid can du bskur ba la rnam pa nyi shus byang chub pa zhes bya ba yin pas/__thog mar bum dbang gi slad du slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__dbang gi lha nam mkha' gang bar spyan drangs pa dang lhan cig tu bkra shis pa'i rnam pa du ma dang ldan pas rin po che'i bum pa bdud rtsi'i chu rgyun gyis gang ba gnas gsum du bzhag cing tshig don ngo sprad de dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__hU~M:__bum pa zlum po chos sku'i gzhal yas khang :__bum rdzas snang ba longs spyod rdzogs pas brgyan:__rang rig byang chub sems kyi chus bkang bas:__rig rtsal dbang bzhi tshig rdzogs dbang bskur ro:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__ka la sha ab+hi Shiny+tsa oM:__zhes sngags gsum brjod pas bum pa spyi bor bzhag cing khrus bya/__mgrin par bzhag cing bum chu sbyin/__snying gar bzhag cing tshig don ngo sprad de nyams bskyang du gzhug__/de ltar bum pa spyi bor bzhag cing khrus byas pa bum dbang /__mgrin par bzhag cing bum chu sbyin pa gsang dbang /__snying gar gtad cing tshig don ngo sprad pa ni sems nyid spros dang bral ba mtshon pa'i bum pa zlum po skye med rtogs pa don dam mtshon byed chus bkang ste dbang bskur bas dug gsum bag chags dang bcas pa dag par shes pa ni shes rab ye shes kyi dbang /__des bde gsal mi rtog pa'i nyams skyes pa ni dbang bzhi pa ste lus lhar smin par byed pa sku bum pa la brten pa'i dbang bzhi rdzogs pa yin no/_/bdud rtsis dbang bskur ba'i slad du/__bla ma 'chi med thod phreng rtsal yab yum snyoms par zhugs pa'i mkha' gsang nas byung ba'i kud+na byang chub kyi sems lhan cig skyes pa'i ye shes kyi rten du gyur pa thod pa'i bdud rtsir ro gcig tu sbyar te gnas gsum du bzhag cing tshig don ngo sprad de dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__hU~M:__b+han+d+ha zlum po yum gyi mkha' dbyings su:__sha lnga bdud rtsi thabs mchog yab kyi rdzas:__bde stong zung 'jug bdud rtsis bkang ba 'dis:__rig rtsal dbang bzhi chig rdzogs dbang bskur ro:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__bo d+hi tsit+ta a b+hi Shiny+tsa AH__lan gsum/__de ltar thod pa spyi bor bzhag pa bum dbang /__mgrin par bzhag nas bdud rtsi blud pa gsang dbang /__snying gar gtad nas tshig don ngo sprad pa ni sems chos kyi dbyings thig le nyag gcig mtshon pa'i thod pa zlum po'i nang du/__gzhi nyon mongs lnga ngo bo ye shes lngar rang rig pa sku lnga'i bdag nyid 'chi med kyi go 'phang brnyes par mtshon pa bdud rtsis bkang ste dbang bskur bas rnam rtog dag par shes pa ni shes rab ye shes kyi dbang /__des bde gsal mi rtog pa'i nyams skyes pa ni dbang bzhi pa ste ngag sngags su smin par byed pa gsung gsang ba la brten pa'i dbang bzhi rdzogs pa yin no/__/me long gis dbang bskur ba'i slad du/__snang stong dbyer med chos dbyings yum gyi chu skyes mtshon pa'i me long sin+d+hu ra'i thig le dang bcas pa gnas gsum du bzhag cing tshig don ngo sprad de dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__hU~M:me long zlum po stong nyid rdzogs pa che/__snang stong gzugs su shar ba bskyed pa'i rim:__zung 'jug mnyam par sbyor ba'i sin+d+hU ras:__rig rtsal dbang bzhi chig rdzogs dbang bskur ro:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__ma hA mu dra a b+hi Shiny+tsa hU~M:__lan gsum/__de ltar me long spyi bor bzhag cing dpral bar thig le bkod pa bum dbang mgrin par bzhag cing thig le byas pa gsang dbang /__snying gar bzhag cing thig le byas te rig pa gsal la ma 'gags par ngo sprad pa ni sems nyid chos sku dri med mtshon byed me long g.ya' dag zlum po la/__kun rdzob sgyu ma lta bu dang /__rnam kun mchog ldan gyi stong nyid gzugs brnyan cir yang shar ba mtshon pa'i tshom bu sngags bcas kyis brgyan pas dbang bskur bas gsal ba la stong pas rgyas thebs par shes pa shes rab ye shes kyi dbang /__/sems bde gsal mi rtog pa'i nyams skyes pa ni dbang bzhi pa ste yid thugs su smin par byed pa shes rab ye shes la brten pa'i dbang bzhi rdzogs pa yin no/__/gtor mas dbang bskur ba'i slad du/__gtor snod dbyings kyi b+han+dza langs par gtor ma'i ngo bo rig pa ye shes lnga las gu ru rtsa ba gsum gyi lha tshogs rang shar ba'i rten dang brten par bcas pa gnas gsum du bzhag cing tshig don ngo sprad de dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__hU~M:__gtor snod zlum po chos kyi dbyings dang mnyam:__gtor ma'i ngo bo rig pa ye shes lnga:__dbyings ye zung 'jug mkha' 'gro dbang sdud phyir:__dam rdzas gtor ma chen po'i dbang bskur ro:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__ba liM ta a b+hi Shiny+tsa hrIH__lan gsum/__de ltar gtor ma spyi bor bzhag pa bum dbang /__mgrin par gtad nas gtor zan myang ba gsang dbang /__snying gar gtad de tshig don ngo sprad pa ni dbyings stong pa nyid mtshon pa'i gtor snod du rig pa ye shes lnga mtshon pa'i gtor chen rtsa ba gsum gyi rnam pa/__dam rdzas bdud rtsi'i rang bzhin/__'dod yon sna tshogs pa'i sprin phung 'phro ba'i dbang bskur bas dbyings rig zung du 'jug pa'i phyag rgya gnyen po'i gzi byin gyis ma mo mkha' 'gro rnams dbang du sdud cing lhan skyes kyi ye shes mtshon par shes pa shes rab ye shes kyi dbang /__des bde gsal mi rtog pa'i nyams skyes pa ni dbang bzhi pa ste spang rtogs yongs rdzogs su byed pa yon tan gtor ma la brten pa'i dbang bzhi rdzogs pa yin no/__/gu ru'i sku 'bag gis dbang bskur ba'i slad du/__sku gzugs 'di nyid chos dbyings skye ba med pa las rang shar ba'i longs spyod rdzogs sku sku gsum kun 'dus o rgyan snang srid zil gnon rtsal gang 'dul sprul ba'i sprin phung mkha' khyab tu 'phro ba'i ye shes kyi sku dngos su gsal ba khyed rang rnams kyi gnas gsum du bzhag cing gdung ba'i glus thugs dam bskul te tshig don ngo sprad nas dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__hU~M:__chos sku skye med dbyings las ma g.yos kyang :__longs sku gsal la ma 'dres gu ru'i sku:__sprul sku sna tshogs thabs kyis 'gro ba 'dul:__sku gsum ngang du ma 'dres yongs rdzogs gsal:__sngon tshe pad 'byung khyed dang smon lam gcig:__da lta bdag nyid slob ma'i stangs bzung ste:__srog gi phyir yang mi gtong bsgrub lags naH__ye shes rab 'byams dbang chen bskur du gsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M:__kA ya wA ka tsit+ta sarba ab+he Shiny+tsa oM AHhU~M hrIH__lan gsum/__de ltar sku 'bag ye shes kyi sku dngos su gsal ba spyi bor bzhag pa bum dbang /__mgrin par bzhag pa gsang dbang /__snying gar bzhag ste bla ma dang rang sems dbyer med du ngo sprad pa ni sems nyid bsam gyis mi khyab pa'i ye shes stong gsal rang rig 'dus ma byas pa gdod ma nas sku bzhi'i ngo bor bzhugs pa mtshon par byed pa gu ru'i sku 'bag gis dbang bskur bas rang rig gi ngo bo sgrib gnyis kyi 'ching bas ye nas gos ma myong ba mtshon bya don gyi kun bzang pad+ma 'byung gnas dang ro gcig tu bzhugs kyang /__rnam 'gyur glo bur ba'i dri ma sbyang ba'i phyir mtshon byed brda'i bla mas bdag dang slob ma'i rgyud byin gyis brlabs par shes pa shes rab ye shes kyi dbang /__des bde gsal mi rtog pa'i nyams skyes pa ni dbang bzhi pa ste 'gro 'dul las rab 'byams 'grub pa phrin las sku 'bag la brten pa'i dbang bzhi rdzogs pa yin no/__/de rnams kyi sgo nas rtsa ba'i dbang rnam pa lnga la nang gses kyi ldog cha dbang bzhi'i nges pas phye ba'i rnam pa nyi shus byang chub pa zhes bya ste/__spyi dbang 'bring po'i tshul du bla ma'i dbang chen rab 'byams chig rdzogs su bskur bas dbang bzhi'i mngon par rtogs pa'i byin rlabs thod brgal du thob par 'gyur ba lags/__de nas rjes 'brel du sku gsung thugs kyi dbang bskur ba la/__thog mar lha sku phyag rgya'i dbang bskur ba'i slad du/__slob dpon dang dkyil 'khor pa tha mi dad pa'i so so'i thugs ka nas rang 'dra ba'i ye shes kyi sku gnyis pa mar me gcig las gnyis mched kyi tshul du byon/__khyed rang rnams la thim pas lha so so'i ye shes kyi sku dang dbyer med par byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzod/__ces brda sbyar la/__hrIH__ngo mtshar phun tshogs bde chen zhing :__zhes sogs dbang gi bkol byang ltar lha dbang rdzogs par bskur la/__deng phyin chad 'di ltar snang ba'i chos thams cad bla ma rig 'dzin sgyu 'phrul dra ba chen po'i sku rdo rje snang stong lha'i 'khor lor rnam par dag pa yin no/__/ces rtog pa bskyed/__gsung bzlas pa sngags kyi lung sbyin pa'i slad du/__slob dpon dang dkyil 'khor pa rnams kyi thugs ka'i sa bon sngags phreng dang bcas pa las sngags phreng gnyis pa byung /__zhal nas thon/__khyed rang rnams kyi zhal du zhugs/__thugs ka'i sa bon hrIHyig gi mthar 'khod pas gsung bzlas pa sngags kyi byin rlabs ma lus brgyud la zhugs pa'i mos pa dang bcas te sngags 'di rnams kyi rjes zlos lan gsum mdzod/__zhes brda sprad la sku gsum/__spyi dril/__las sbyor bcas so sor rjes zlos bya/__de brtan par bya ba'i slad du sngags kyi phreng ba mgrin par bzhag ste dbang bskur ba'i mos pa mdzod/__AH__ji snyed brjod pa kun gyi rgyur gyur pa'i:__ngag la rdo rje'i sngags kyi dbang bskur bas:__brtan dang g.yo ba'i sgra skad thams cad kun:__grags stong rgyal ba'i gsung du rtogs par shog:__oM sarba ta thA ga ta wA ka a b+hi Shiny+tsa AH__zhes sngags phreng mgrin par bzhag__/deng phyin chad brtan g.yo'i sgra skad thams cad grags stong gzhom med gsung rdo rje'i ngo bor rnam par dag pa yin no/__/zhes rtog pa bskyed/__thugs 'od gsal de kho na nyid kyi dgongs pa ngo sprad pa'i slad du/__lha sngags kyis mtshon pa'i spros pa thams cad rang rig skad cig ma'i rang rtsal du ngo shes par byas nas/__sems kyi gshis stong nyid du rjen ne/__gdangs rig rtsal du lam me/__de gnyis dbyer med nyams su myong bzhin du brjod pa'i mtha' thams cad las 'das pa'i bden gnyis zung 'jug lhag pa'i chos sku chen po'i dbyings su 'dzin med du mnyam par 'jog mdzod/__ces gdams la dpon slob gnyis kas cung zad mnyam par bzhag__/de mtshon par bya ba'i phyir me long dwangs pa bstan te tshig gi sgo nas ngo sprad pa ni/__hU~M:__me long nang du gzugs brnyan shar ba bzhin:__dmigs su med kyang mngon sum sa le ba:__yid la rgyal ba'i thugs kyi dbang bskur bas:__dran rtog thams cad rang shar rang grol shog:__oM sarba ta thA ga ta tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:__deng phyin chad khams gsum gyi rnam par rtog pa'i 'jug ldang thams cad rig stong dbyer med bsam gyis mi khyab pa thugs rdo rje'i ngo bor rnam par dag pa yin no/__/zhes rtog pa bskyed/__de ltar na de rnams kyi sgo nas bla ma rig 'dzin sgyu 'phrul drwa ba'i lha tshogs rnams kyi gsang ba gsum gyi byin rlabs rgyud la zhugs/__khyed rang rnams kyi lus ngag yid gsum gyi 'gal rkyen sdig sgrib phyi nang gsang ba'i bar du gcod pa thams cad nye bar zhi ba dang /__gnas skabs lha sngags chos sku'i rnal 'byor zab mo bsgom pa la dbang zhing /__mthar thug rdo rje gsum gyi go 'phang mngon du byed pa'i skal ba dang ldan par byas pa yin no/_/des rnam pa nyi shus byang chub pa'i bsnyen sgrub rnam gsum gyi rtsa ba'i dbang bskur ba grub nas/__slar yang don dbang mdor bsdus pa gtor ma la brten nas bskur ba la/__spyir gtor ma bsnyen sgrub kyi dus su dkyil 'khor du shes pa/__mchod pa'i dus su 'dod yon du shes pa/__dbang gi dus su lhar shes pa/__rjes dngos grub tu shes pa rnams su yod pa las/__'dir dbang gi dus su lhar shes bar bya ba yin pas dmigs pa 'di bzhin du mdzod/__gtor ma rin chen 'bar ba 'di nyid phyi ltar rin po che 'bar ba'i gzhal med khang yangs shing rgya che ba tshad dang mtshan nyid thams cad yongs su rdzogs pa'i dbus su nang ltar bla ma sku gsum tho brtsegs su bzhugs shing /__rtsa gsum gyi lha tshogs sprin ltar gtibs pa/__chos skyong srung ma rnams kyis las mdzad pa'i rig 'dzin sgyu 'phrul drwa ba chen po'i rten dang brten pa'i dkyil 'khor yongs rdzogs su shar ba khyed rang rnams kyi spyi bor spyan drangs shing byin gyis brlabs pa la brten nas gtso 'khor thams cad kyi gnas bzhir oM AHhU~M dang hrIHyig gis mtshan pa las 'od zer dkar dmar mthing ga sna tshogs pa'i mdog can dpag tu med pa byung /__khyed rang rnams kyi gnas bzhir thim pa la brten nas phyi nang gsang ba de kho na nyid kyi dbang bzhi stan thog gcig tu thob/__lus ngag yid gsum cha mnyam gyi sgo nas bsags pa'i 'gal rkyen sdig sgrib bar du gcod pa thams cad nye bar zhi zhing /__gnas skabs su dbang bzhi'i lam bsgom pa dang /__mthar thug sku bzhi'i go 'phang thob pa'i skal ba can du byas pa'i mos pa dung dung mdzod cig__/ces brda sbyar la gdangs kyi 'gyur ba snyan pos thugs dam bskul ba'i phyir/__hU~M:__rgyal ba'i rnam 'phrul pad+ma 'byung gnas kyis:__bod 'bangs rnams la thugs rjes brtser dgongs te:__sku tshab lung bstan gsung tshab gter du sbas:__thugs kyi dgongs pa las can bu la gtad:__sdug bsngal skyob phyir gu rus dbang bskur na:__skal ldan rnams la byin gyis brlab tu gsol:__gu ru'i thugs rjes 'di la byin gyis rlobs:__gu ru'i brtse bas 'di yi lam sna drongs:__gu ru'i dgongs pas 'di la dngos grub stsol:__gu ru'i nus pas 'di yi bar chad sol:__'byung bzhi phyi yi bar chad phyi ru sol:__rtsa rlung nang gi bar chad nang du sol:__gzung 'dzin gsang ba'i bar chad dbyings su sol:__skal ldan slob ma rnams la bskyab tu gsol:__byin rlabs dbang dang dngos grub deng 'dir stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__kA ya wA ka tsit+ta sarba sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrIH__zhes brjod cing gtor ma gnas gsum du bzhag__/rjes dngos grub tu shes pa'i phyir/__gtor ma'i lha 'od du zhu ba'i gtor zan dngos grub kyi rang bzhin bdud rtsi'i dwangs bcud du 'khyil ba myangs pas rtsa khams thams cad la khyab/__zag med kyi bde bas rgyud gang /__mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa thob pa'i mos pa mdzod/__ces brda sprad la/__gtor zan dngos sam/__mtha' skor gyi theb kyu lta bu dang bdud rtsi sbyar nas sbyin/__mtha' rten 'gro 'dul bkra shis tshe'i dbang bskur ba'i slad du gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__'gro ba'i mgon po pad+ma tshe dpag med:__dus gsum sangs rgyas tshe bdag yab yum la:__gsol ba 'debs so tshe yi bar chad sol:__'chi med rdo rje'i tshe dbang stsal du gsol:__de nas tshe 'gugs shing bcud bsdu ba'i slad du/__khyed rang rnams kyi snying gar sna tshogs rdo rje'i lte bar nyi zla'i ga'u kha sbyor gyi dbus su tshe rten hU~M gi khog par nr-i yig as mtshan pa gsal btab nas/__slob dpon la gus 'dud mdzad pas slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros/__dkyil 'khor pa rnams kyi thugs rgyud bskul/__de rnams kyi gnas lngar rigs lnga tshe dpag med yab yum gsal ba'i thugs ka nas 'od zer dmar po lcags kyu lta bu dang lha mo mgyogs ma'i tshogs nyi zer gyi rdul ltar spros pas khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams yar ba thams cad dang /__'khor 'das snod bcud kyi tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan gyi dwangs bcud ma lus pa bsdus/__khyed rang rnams la sib sib thim pas 'chi med tshe'i dngos grub thob/__mdun gyi tshe rdzas rnams la thim pas 'chi med bdud rtsi'i bcud len du gyur pa'i mos pa mdzod/__ces brda sprad la mda' dar g.yob cing /__hU~M hrIH__rnam snang yab yum sogs tshe 'gugs bya/__dngos gzhi'i dbang bskur ba la/__tshe'i 'brang rgyas 'di nyid rtsa gsum tshe'i lha tshogs rnams mgon po tshe dpag tu med pa'i rnam pas tho brtsegs su bzhugs par gsal ba'i thugs ka nas 'od zer 'phros/__khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams yar ba dang /__'khor 'das kyi tshe bcud dwangs ma thams cad bsdus te phyag gi bum pa'i nang du zhugs/__khol zhing lud pa'i 'chi med tshe'i bdud rtsi 'od zer dang bcas pa spyi bo nas zhugs/__lus kyi nang gang /__dus ma yin pa'i 'chi ba'i 'jigs pa bag chags dang bcas pa byang zhing dag__/'chi med tshe dang ye shes kyi dngos grub ma lus pa thob pa'i mos pa mdzod/__tshe bum spyi bor bzhag la/__hrIHhrIHhrIH__skye 'chi gnyis spangs mgon po tshe dpag med:__sku lnga'i tshe yi bdag po yab yum dang :__ye shes dbyings kyi lha mo tsaN+Da lI:__'chi med sku brnyes rig 'dzin pad+ma 'byung :__mi 'gyur tshe la mnga' brnyes bi ma la:__tshe lam grub pa'i phyag rgya man+d+hA ra:__bde 'di nas tshig rkang gsum sprul ba'i gter ston chen po'i gsung /__chen tshe la dbang thob mtsho rgyal yum:__tshe yi bka' babs lha sras rol pa rtsal:__skyabs gsum kun 'dus rtsa ba'i bla ma sogs:__rig 'dzin tshe yi rtsa brgyud bla ma rnams:__mi mngon dbyings nas gnas 'dir brtser dgongs la:__'chi med tshe dang ye shes dngos grub stsol:__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA:__badz+ra dz+nyA na A yu She hU~M b+h+rU~M nr-i dzaHsarba sid+d+hi pha la hU~M:__phyag g.yas su thabs kyi rdzas tshe'i ril bu byin pas thabs bde ba chen po mchog tu mi 'gyur ba rdo rje tshe'i dngos grub thob pa'i mos pa mdzod/__hrIH__mi 'gyur snying po'i bcud rnams bsdus pa yi:__'chi med ye shes tshe yi longs spyod 'dis:__yid la zag med bde ba rab 'phel nas:__rtag tu tshe yi dpal la longs spyod shog:__oM badz+ra dz+nyA na A yu She hU~M b+h+rU~M nr-i dzaHsarba sid+d+hi pha la hU~M:__phyag g.yon du shes rab kyi rdzas tshe'i bdud rtsi byin pas shes rab stong pa nyid mchog tu mi 'gyur ba rdo rje tshe'i dngos grub thob pa'i mos pa mdzod/__hrIH__sngon byon 'chi med rig 'dzin thams cad kyang :__tshe chang bdud rtsi'i bcud kyis dngos grub brnyes:__deng 'dir skal ldan khyod la sbyin pa yis:__rgyun mi 'chad pa'i tshe yi dbang thob shog:__oM badz+ra dz+nyA na A yu She hU~M b+h+rU~M nr-i dzaHsarba sid+d+hi pha la hU~M:__de ltar dbang bskur bas 'chi med tshe'i bdud rtsis lus kyi nang thams cad gang /__dwangs bcud thams cad snying ga'i nr-i yig la sib sib thim pas 'od zer kha dog lnga ldan du 'bar/__nyi zla'i ga'u srub med pa'i phyi rol du sna tshogs rdo rje'i rwa rnams steng du mdud pa la gzungs sngags dmar po'i thag pas lan gsum du bsdams pas rdo rje'i srog la dbang 'byor zhing /__rdo rje'i rwa rtser hrIHdmar po las skyes pa'i dbang chen rta mgrin gri thod 'dzin pas tshe'i gegs dang bar du gcod pa thams cad bsrung bar gyur pa'i mos pa dang bcas chos nyid gnyug ma'i ngang du mnyam par 'jog mdzod/__hU~M hrIH__'khor 'das tshe rnams 'byung ba lnga la thim:__sha khrag drod dbugs sems kyi stobs 'phel te:__mi 'gyur dwangs ma nr-i la rgyas thebs pas:__'chi med rdo rje'i tshe dang ldan par shog:__oM b+h+rU~M hrIHb+h+rU~M hU~M b+h+rU~M trA~M b+h+rU~M AHb+h+rU~M badz+ra kro d+ha ha ya grI wa rak+Sha rak+Sha b+h+rU~M:__zhes dang /__me tog 'thor zhing tshe gzungs dang rten 'brel snying po brjod pas brtan par bya/__shis par bya ba'i slad du/__bla ma rtsa gsum 'chi med tshe yi lha tshogs rnams kyis shis pa brjod pa'i tshigs su bcad pa'i rdo rje'i glu len cing /__me tog gi char phab pas dge legs kyi snang bas phyogs dus gnas skabs thams cad du khyab cing brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__oM grub par gyur cig rdo rje'i ye shes tshe:__mi 'gyur mi shigs mkha' ltar kun la khyab:__yon tan dpag yas phrin las bsam mi khyab:__pad+ma tshe dpag med mgon myur thob shog:__ces dang /__gzhan yang las byang rgyas 'bring gang rung gi bkra shis sogs ji ltar rigs pa brjod cing me tog gi char dbab/__rol mo'i sgra snyan cing rgyun ring bar bya'o/__/de ltar de rnams kyi sgo nas dpal o rgyan chos kyi rgyal po'i thugs bcud/__bod yul sa 'og kun gyi gter gcig__/bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi dkyil 'khor du mngon par dbang bskur ba'i bya ba mdor bsdus te grub pa lags pas/__gnas skabs de dag tu thob cing khas blangs pa'i dam tshig dang sdom pa la bsrung bsdam gyi 'dun pa drag pos 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__gtso bos ji ltar sogs/__dbang bskur zab mo legs par thob pa'i bka' drin gtang rag gi yon du maN+Dal phul/__slar yang lus longs spyod dge tshogs rgya mtsho dang bcas pa 'khor los sgyur ba'i rgyal srid kyi 'byor pa ltar sprul te phul na cha shas nas longs spyod du gsol snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__deng nas brtsams te sogs/__de ltar dbang thob pa'i dge ba'i rtsa ba rnams byang chub snying por yongs su bsngo ba 'di lhan cig tu gnang bar zhu/__bsod nams 'di yis sogs dge ba'i rtsa ba byang chub snying por yongs su bsngo bas rgyas gdab/__cho ga'i mtha' rgyas tshogs kyi dga' ston la longs spyad cing lhag ma bsngo/__dam can spyi gtor ltar srung ma'i gtor 'bul dang /__dkyil 'khor pa la/__oM AHhU~M:__phyi mchod 'dod yon sogs kyis mchod/__hU~M hrI:__ngo bo 'od gsal sogs kyis bstod/__hU~M hrIH__snying po byang chub sems kyi sogs kyi mthar/__thod phreng rtsal gyi dzapa? dang /__kA ya wA ka tsit+ta dz+nyA na karma sarba sid+d+hi pha la hU~M:__zhes pas dngos grub blang /__oM/__rig 'dzin dkyil 'khor lha tshogs rnams:__bdag la gsan cing dgongs su gsol:__bdag cag ma rig 'khrul ba yis:__phyag rgya ma gsal dzapa? bzlas g.yel:__ting 'dzin dgongs pa'i rtsal ma rdzogs:__byings rgod 'chal bar gyur pa sogs:__nongs par gyur pa ci mchis kun:__snying nas 'gyod pas mthol bshags na:__sgrib med tshangs pa'i dngos grub stsol:__ces dang /__yig brgya lan gsum gyi mthar/__a a a zhes brjod pas nongs pa bshags/__mdun bskyed kyi rten la/__oM/__'dir ni rten dang sogs brtan bzhugs bya/__bdag nyid dkyil 'khor gyi 'khor lor gsal ba/__hU~M hU~M hU~M zhes brjod pas/__snang cha lha'i 'khor lo 'od gsal gyi dbyings su thim/__phaT phaT phaT ces brjod pas/__slar yang rang dang snang ba thams cad dkyil 'khor gyi 'khor lo'i sku gsung thugs kyi ye shes rnam pa thams cad pa'i rang bzhin du gyur par bsams la/__hoH__rig 'dzin bla ma'i dkyil 'khor sogs bsngo smon shis brjod kyis mtha' brgyan pas dge legs kyi snang ba mchog tu rgyas par bya'o/__/zhar byung 'phros don cung zad bshad de lta bu'i dbang 'bring po 'di gzhung gzhan du bsnyen sgrub rnam gsum gyi rtsa ba'i dbang zhes kyang gsungs pas 'di tsam thob pas bsnyen sgrub las sbyor la dbang ba yin mod/__'ga' zhig 'di rigs kyi dbang 'bring po tsam thob pa'am bskur bas rgyas ba'i go chod mdzad pa sogs chos la dbang za ba'i snying kham chen po yid srubs kyi phrin las par nges pa'i phyir/__lag len zhib mos 'gags bsdam pa las des cho ga dang sla chos dang dbang yod kyis bstan pa'i snying po chud mi gsan pa gal che bas rnam pa kun tu thugs rjes dgongs 'tshal lo/__/dus bzang tshes bcu'i mchod pa lta bu'i dngos grub len pa'i cho ga dang rjes su 'brel pas mtshon/__skabs 'ga' zhig tu gtor dbang rkyang ba kho na bskur na/__sbyor ba'i skabs su dbang 'bring po'i bcas bsham dang /__dngos gzhir rnam bum sgrub pa sogs mi dgos shing /__mtshams sbyor gyi skabs/__de la'ang rgyas 'bring bsdus gsum las/__'dir don dbang mdor bsdus pa gtor ma la brten nas dbang bzhi chig rdzogs su bsgrub pa la/__slob dpon gyi bya ba sogs sbrel/__ye shes dbab pa brtan pa'i rjes/__de ltar ye shes dbab cing brtan par bya ba sngon du song nas/__dngos gzhi byin rlabs gtor ma'i dbang bskur ba la/__spyir gtor ma sgrub pa'i dus su sogs sbrel nas/__dngos grub ma lus pa thob pa'i mos pa mdzod/__ces pa'i bar gong ltar dang /__gter gzhung rtsa bar ma gsungs pas ma byas kyang chad pa'i skyon du mi 'gyur mod/__sprul pa'i gter ston chen pos dbang 'bring bsdus gang la'ang sku gsung thugs dbang bskur ba phyag gzhes mdzad pas de ltar na/__de nas dbang don gyi ye shes brtan cing nus ldan du bya ba'i slad du sku gsung thugs kyi dbang bskur ba la sogs nas/__skal ba dang ldan par byas pa yin no/__/zhes pa'i bar gong ltar mthar/__shis par bya ba'i slad du sogs sbrel nas dge ba bsngo ba'i bar byas pas grub bo/__/gtor dbang gi mthar tshe dbang sbrel na'ang rung bas/__de ltar na sku gsum dbang gi rjes tshe dbang gong bzhin byas/__tshe dbang grangs gsog lta bu dgos na/__tshe chang sbyin pa yan dkyus ltar tshar gcig gi mtshams/__oM/__grub par gyur cig lta bus mtshon shis brjod gang rigs sh+lau ka re bya/__slar yang tshe'i 'brang rgyas 'di nyid sogs brda sprad la bskyar/__rjes mar tshe chang sbyin pa'i rjes su/__de ltar dbang bskur ba sogs gong du smos pa bzhin sbrel lo/__/bla ma'i thugs sgrub bye ba'i phul/__/bar chad kun sel smin byed kyi/__/cho ga snying po'i snang ba 'dis/__/phan bde'i pad+mo rgyas gyur cig__/ces pa'ang rtsod bral dus bab kyi sprul pa'i gter ston chen po o rgyan mchog gyur bde chen gling pa'i zhal snga nas/__zab chos 'di nyid kyi gter shog thog mar 'bebs rim bzhin du smin grol gyi gdams pa yongs su rdzogs par thob pa'i skal bzang can mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang po rdo rje gzi brjid rtsal gyis don du gnyer ba'i skyes chen dam pa du mas yang dang yang du gsung gis bskul ba'i bzhed pa bskang phyir nyer mkho mdor bsdus snying por dril te sbyar ba'i dge bas bstan 'dzin gyi skyes bu rnams zhabs pad bskal brgyar brtan cing /__zab chos 'di nyid kyi phrin las 'jig rten gsum du khyab cing rtag pa'i rgyur gyur cig/__//sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//'di ni dbang 'bring bsdus kyi mtshams sbyor nyer mkho tsam ste/__dbang rgyas par bskur ba'i tshul sogs ni 'jam mgon rdo rje 'chang blo gros mtha' yas kyi gsung rab las rtogs par bya ba kho na'o//__//

Footnotes

Other Information