JKW-KABUM-15-BA-006-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐུགས་སྒྲུབ་སྔོན་འགྲོ་བཏང་ཚུལ།
Wylie title thugs sgrub sngon 'gro btang tshul JKW-KABUM-15-BA-006.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 6, Text 10, Pages 175-177 (Folios 25a3 to 26a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. thugs sgrub sngon 'gro btang tshul. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 175-177. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Preliminary Practices - sngon 'gro
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
[edit]
༄༅། །ཐུགས་སྒྲུབ་སྔོན་འགྲོ་བཏང་ཚུལ་དགེ། །ཐུགས་སྒྲུབ་སྔོན་འགྲོ་རྒྱས་པར་བཏང་ན། ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་དྲུག་གི་བློ་སྦྱོང་ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་རྒྱས་པར་བཏང་བའམ། ཐུན་མིན་སྔོན་འགྲོ་དང་སྦྲེལ་ན། དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ལ་བློ་སྦྱོང་ཞིང་སྙིང་པོ་ལེན་པའི་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ལ་འཇུག་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས། སྐྱབས་ཡུལ་གཙོ་བོ་བླ་མ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ལ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མས་བསྐོར་བ་དང་། མདུན་དུ་ཡི་དམ། གཡས་སུ་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་སྐུ། རྒྱབ་ཏུ་ཆོས། གཡོན་དུ་དགེ་འདུན། མཐའ་བསྐོར་ཀུན་ཏུ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་རྣམས་གསལ་བཏབ་ལ། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཚུལ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་ཤེས་པར་བྱས་ནས། སྐྱབས་འགྲོ་འབུམ་ཐེར་ཁ་སྐོང་བཅས། དེ་ནས་མི་རྟག་པས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ། ནམ་འཆི་ཆ་མེད་ཀྱི་ཚེ་ཐུང་འདི་ལ་དལ་འབྱོར་ལ་སྙིང་པོ་ལེན་པའི་ཐབས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་བསྐྱེད་ནས། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྟར་ཞོན་ནས། བདེ་ནས་བདེ་བར་འགྲོ་བ་ལ། ཞེས་པའི་གདེང་དང་ལྡན་པ་ཞིག་བྱའོ་སྙམ་པའི་འཕེན་པས་སེམས་བསྐྱེད་རྒྱས་པར་སྨོན་པ། ཚོགས་བསག །འཇུག་པ་བཅས་སོ་སོར་འབུམ་ཐེར། འབྲིང་སོ་སོར་ཁྲིར་རེ་སོགས་གང་འགྲུབ་རེ། བསྡུ་ན་སྨོན་སེམས་ཁོ་ནར་དོན་གྱིས་འཇུག་པའང་འདུ་བས་ཁྲི་སོགས་གང་འགྲུབ། དེ་ནས་ཤི་བའི་འོག་ཏུ་འཁོར་བ་གར་སྐྱེས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རང་བཞིན་དང་། དེའི་རྩ་བའང་ལས་ཉོན་གྱི་ཀུན་འབྱུང་ལ་ཐུག་པས། དེས་བསྐྱེད་པའི་སྡིག་ལྟུང་སྦྱོང་བ་ལ་རགས་ལས་པར་ཤེས་ནས་རྡོར་སེམས་བསྒོམ་བཟླས་ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་གྱི་ཁོངས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་འབུམ་ཕྲག་ཁ་སྐོང་དང་བཅས་འགྲོ་ངེས་དང་། ཡིག་དྲུག་ཀྱང་ཇི་ནུས་ཙམ་བཟླ། དེ་ནས་ལས་འབྲས་སྨིན་ཚུལ་ལ་བསམས་ནས། དགེ་ཚོགས་རླབས་པོ་ཆེ་དུས་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་བསྒྲུབ་པའི་བློས་མཎྜལ་རྒྱས་པ་འབུམ་ཐེར་རམ། མ་གྲུབ་ན་རྒྱས་པ་ཁྲི་ཙམ་དང་། བསྡུས་པ་སྒྲོལ་མའི་སྐབས་སུ་གསུངས་པ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་དང་༔ བདག་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་ཀུན༔ ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་རྣམས་ལ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཞེས་པ་འབུམ་ཕྲག་ཁ་སྐོང་བཅས་འགྲོ་ངེས་བྱ། དེ་ནས་ཐར་པའི་ཕན་ཡོན་དང་། དེ་ཐོབ་བྱེད་ལམ་གྱི་མཐར་ཐུག་བླ་མའི་བྱིན་བརླབས་ཞུགས་པ་ལ་རགས་ལས་པས། མོས་གུས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པའི་བློས། ཕྱི་སྒྲུབ་གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ་ཁྲི་དང་སྟོང་སོགས་གང་འགྲུབ་དང་། བསྡུས་པ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་མ་འབུམ་ཐེར་འགྲོ་ངེས་བྱ། དེ་ཡང་ཐུན་མགོར་བར་ཆད་ལམ་སེལ་ཉེར་གཅིག་ནས། བདུན་གསུམ་ཡན་གང་རིགས་དང་། དེ་ནས་བསྡུས་པ་བསག །འདི་སྐབས་སམ། གོང་གི་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་སྦྲགས་ནས་ཕྱག་འབུམ་ཐེར་ཀྱང་གྲུབ་ན་ལེགས། ནང་སྒྲུབ་བསྙེན་པ་རབ་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱ། འབྲིང་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་གཉིས། ཐ་མ་འབུམ་ཕྲག་བཞི་བཟླ། གསང་སྒྲུབ་དགོངས་པ་བསྐྱང་བ་ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་མཉམ་བཞག་ཡུན་རིང་བར་བྱ། དེ་ཡང་སྐྱབས་འགྲོ་ནས་བརྩམས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་རང་རང་ཉམས་ལེན་གང་ཡིན་རེ་ཐུན་གྱི་དངོས་གཞིར་བྱས་ནས། ཐུན་རེ་རེ་བཞིན་སྤྱིར་སྔོན་འགྲོ་ཚར་རེ་ཆ་ཚང་འགྲོ་བར་བྱའོ། །མངྒ་ལཾ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

thugs sgrub sngon 'gro btang tshul/__ @#/_/thugs sgrub sngon 'gro btang tshul dge/__/thugs sgrub sngon 'gro rgyas par btang na/__thun mong gi sngon 'gro drug gi blo sbyong ji skad bshad pa bzhin rgyas par btang ba'am/__thun min sngon 'gro dang sbrel na/__dal 'byor rnyed dka' la blo sbyong zhing snying po len pa'i lam thams cad kyi rtsa ba skyabs su 'gro ba la 'jug par bgyi'o snyam pas/__skyabs yul gtso bo bla ma snang srid zil gnon la brgyud pa'i bla mas bskor ba dang /__mdun du yi dam/__g.yas su sangs rgyas sprul sku/__rgyab tu chos/__g.yon du dge 'dun/__mtha' bskor kun tu mkha' 'gro chos srung nor lha rnams gsal btab la/__skyabs su 'gro tshul sogs spyi ltar shes par byas nas/__skyabs 'gro 'bum ther kha skong bcas/__de nas mi rtag pas rgyud bskul te/__nam 'chi cha med kyi tshe thung 'di la dal 'byor la snying po len pa'i thabs thams cad kyi snying po byang chub sems gnyis bskyed nas/__byang chub sems kyi rtar zhon nas/__bde nas bde bar 'gro ba la/__zhes pa'i gdeng dang ldan pa zhig bya'o snyam pa'i 'phen pas sems bskyed rgyas par smon pa/__tshogs bsag__/'jug pa bcas so sor 'bum ther/__'bring so sor khrir re sogs gang 'grub re/__bsdu na smon sems kho nar don gyis 'jug pa'ang 'du bas khri sogs gang 'grub/__de nas shi ba'i 'og tu 'khor ba gar skyes sdug bsngal gyi rang bzhin dang /__de'i rtsa ba'ang las nyon gyi kun 'byung la thug pas/__des bskyed pa'i sdig ltung sbyong ba la rags las par shes nas rdor sems bsgom bzlas ji skad bshad pa bzhin gyi khongs yi ge brgya pa 'bum phrag kha skong dang bcas 'gro nges dang /__yig drug kyang ji nus tsam bzla/__de nas las 'bras smin tshul la bsams nas/__dge tshogs rlabs po che dus myur ba nyid du bsgrub pa'i blos maN+Dal rgyas pa 'bum ther ram/__ma grub na rgyas pa khri tsam dang /__bsdus pa sgrol ma'i skabs su gsungs pa/__oM AHhU~M/__khams gsum snod bcud dpal 'byor dang :__bdag lus longs spyod dge tshogs kun:__thugs rje'i bdag nyid rnams la 'bul:__bzhes nas byin gyis brlab tu gsol:__oM sarba ta thA ga ta rat+na maN+Da la pU dza hoH__zhes pa 'bum phrag kha skong bcas 'gro nges bya/__de nas thar pa'i phan yon dang /__de thob byed lam gyi mthar thug bla ma'i byin brlabs zhugs pa la rags las pas/__mos gus bla ma'i rnal 'byor la 'jug pa'i blos/__phyi sgrub gsol 'debs bar chad lam sel khri dang stong sogs gang 'grub dang /__bsdus pa dus gsum sangs rgyas ma 'bum ther 'gro nges bya/__de yang thun mgor bar chad lam sel nyer gcig nas/__bdun gsum yan gang rigs dang /__de nas bsdus pa bsag__/'di skabs sam/__gong gi sems bskyed kyi yan lag bdun pa dang sbrags nas phyag 'bum ther kyang grub na legs/__nang sgrub bsnyen pa rab 'bum phrag brgya/__'bring 'bum phrag bcu gnyis/__tha ma 'bum phrag bzhi bzla/__gsang sgrub dgongs pa bskyang ba thun thams cad kyi mjug tu mnyam bzhag yun ring bar bya/__de yang skyabs 'gro nas brtsams bla ma'i rnal 'byor yan rang rang nyams len gang yin re thun gyi dngos gzhir byas nas/__thun re re bzhin spyir sngon 'gro tshar re cha tshang 'gro bar bya'o/__/mang+ga laM sid+d+hi rastu//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: