JKW-KABUM-14-PHA-026

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དམ་བཅའ་ཉེར་བརྒྱད་པ།
Wylie title dam bca' nyer brgyad pa JKW-KABUM-14-PHA-026.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 14, sde tshan 26, Pages 437-440 (Folios 1a1 to 2b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dam bca' nyer brgyad pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 14: 437-440. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Confessions - bshags pa
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/words-of-the-buddha/verses-of-commitment
[edit]
༄༅། །དམ་བཅའ་ཉེར་བརྒྱད་པ་བཞུགས་སོ། །

ཨོཾ། རྣལ་འབྱོར་དབང་པོ་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཕྱིན་པ། །འགྲོ་ལ་ཕན་མཛད་ཐུགས་རྗེས་དབང་སྒྱུར་ཞིང་། །སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་གཉེན་གྱུར་གཅིག་པུ་པ། །ལྷ་ཡི་ལྷ་ཁྱོད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྤྲུལ་པ་རྒྱ་མཚོ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གྲུབ་པའི་ཚོགས་ཆེན་པོ། །ལྷ་དང་ལྷ་མིན་སྔགས་འཆང་དམ་ཚིག་ཅན། །ཀུན་ནས་འདུས་པ་རྣམས་ཀྱང་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་ནི་རྒྱལ་སྲིད་མཐོ་རིས་ལོངས་སྤྱོད་དང་། །འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་བདག་སྒྲུབ་མ་ལགས་ཏེ། །འགྲོ་ལ་སྙིང་བརྩེ་ཁོ་ནས་དོན་བརྩོན་པ། །འདི་ལ་ཀུན་མཁྱེན་ཁྱོད་ནི་དབང་དུ་གསོལ། །མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་སྒྲིབ་པ་མི་མངའ་བས། །བདག་གི་ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཁྱེད་ཀྱིས་མཁྱེན། །འཕགས་མཚོག་སྤྱན་སྔར་ཇི་ལྟར་དམ་བཅས་པ། །སུན་པར་མི་བགྱི་མགོན་ཁྱོད་བསླུ་མ་ལགས། །སྙིང་ནས་བདག་ནི་ཁེ་དང་གྲགས་ལ་སོགས། །གཡོ་དང་ཟང་ཟིང་སེམས་ནི་གཏན་སྤངས་ནས། །གཞན་དོན་སྒྲུབ་པ་གཅིག་པུའི་སེམས་བཞག་སྟེ། །རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་པ་ཆེན་པོ་བདག་གིས་སྤྱད། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་བླ་ན་མེད་པ་ཡི། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་བདག་གིས་སེམས་བསྐྱེད་དེ། །དོན་དམ་དང་ནི་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས། །དེང་ནས་ཚུལ་བཞིན་ཡོངས་སུ་གཟུང་བར་བགྱི། །སྲོག་ཆགས་ཐམས་ཅད་གལ་ཏེ་བདུད་གྱུར་ནས། །དུམ་བུ་སྟོང་དུ་བདག་གི་ལུས་གཏུབས་ཀྱང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་ཤེས་རབ་སྙིང་རྗེ་དང་། །ཡི་དམ་རྒྱལ་བ་ཁྱེད་ནི་ཡོངས་མི་སྤང་། །རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་ཆེན་པོ་རྣམས་དང་ནི། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་མཆེད་ལྕམ་དང་། །གཞན་ཡང་ཐེག་པ་མཆོག་ལ་ཞུགས་པ་རྣམས། །སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་གཏོང་ཅི་ནུས་བསྲུང་། །འཁོར་བ་བདག་མེད་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་ལ། །བདག་ནི་འཇིགས་པ་ཅི་ཡང་མ་མཆིས་ཏེ། །མ་རིག་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་དོན་སླད་དུ། །ཕྱི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་གནས་པར་སྤྲོ། །གཞན་དོན་འཁོར་བ་རྣམས་སུ་སྤྱོད་པ་ན། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན་བདག་གིས་སྤྱད། །འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་གདགས་ཕྱིར། །རང་དབང་དུ་ནི་སྐྱེ་བ་བླང་བར་བགྱི། ། ༈ བདག་ནི་ཡོངས་སུ་བཟུང་བའི་འཇིག་རྟེན་ནམ། །མྱ་ངན་འདས་ལ་སྤྲོ་བ་མ་མཆིས་ཏེ། །གང་དང་གང་དུ་སྡུག་བསྔལ་གནས་རྣམས་སུ། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་གནས་ཤིང་ཕན་པར་བགྱི། །སྲིད་པར་ཡུན་རིག་དུས་སུ་བརྩོན་པ་ནི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཡི་དམ་ལགས་པས་ན། །ཇི་སྲིད་ངན་སོང་སྟོངས་པར་མ་གྱུར་པ། །དེ་སྲིད་བདག་ནི་སྐྱོ་བའི་སེམས་མི་བསྐྱེད། །ཤེས་རབ་ཐབས་ཀྱིས་འགྲོ་བའི་དོན་བགྱིད་པ། །སྙིང་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་དེ་ལས་མ་མཆིས་པས། །སེམས་དམྱལ་ཡི་དྭགས་གཤིན་རྗེའི་འཇིག་རྟེན་ཡང་། །ལྷ་ཡི་དགའ་ཚལ་ལྟ་བུར་བལྟ་བར་བགྱི། །འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེས་དཔལ་གྱི་མགུར་ནས་གསུངས། །རྣལ་འབྱོར་དམ་ཆོས་བདུད་རྩིའི་མཆོག་རྣམས་ནི། །བདག་གིས་འཇིག་རྟེན་ཐུག་པ་མ་མཆིས་པར། །ཇི་ལྟར་འཚམས་པ་བཞིན་དུ་རྒྱས་པར་བགྱི། །སྲིད་པར་ལས་དང་རྐྱེན་གྱི་དབང་གྱུར་ཏེ། །གང་དང་གང་དུ་དམ་ཆོས་འཇིག་པ་དེར། །མེ་ཚོགས་སྤུ་གྲིའི་སོ་ཡང་བརྒལ་ནས་ནི། །ཕྱི་མཐར་ཐུག་གི་བར་དུ་དམ་ཆོས་གཟུང་། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དེ། །སྒྲུབ་པ་མཆོག་ལ་ཞུགས་པའི་སྐྱེ་བོ་ལ། །ཚེ་རབས་རྣམས་སུ་མཐུ་རྩལ་ཅི་མཆིས་ཀྱིས། །སྐྱེས་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་པ་རྟག་ཏུ་བསྐང་། །དམ་པའི་ཆོས་དང་སྒྲུབ་པའི་གེགས་གྱུར་པ། །མི་དང་མི་མིན་གདུག་པ་གང་ཡང་རུང་། །བདག་གིས་ཞི་དང་ཁྲོ་བོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །ཡོངས་སུ་ཞི་ཞིང་རྣམ་པར་གཞོམ་པར་བགྱི། །རྣལ་འབྱོར་མཆོག་གི་ཐེག་ཆེན་བླ་མེད་དང་། །རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ཁྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་ནི། །སངས་རྒྱས་ཞིང་སྦྱོར་འགྲོ་ལ་སྨན་སླད་དུ། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་བདག་གིས་རྟོགས་པར་བགྱི། །བདག་ནི་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་རྒྱ་མངོན་སྤྲུལ་ཏེ། །གལ་ཏེ་སྐབས་མེད་འཆི་བའི་དུས་བྱུང་ཚེ། །གསང་སྔགས་མགོན་པོ་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་ཅན། །ཁྱེད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་དྲུང་དུ་མཆི་བར་བགྱི། །སྲིད་གསུམ་སྡུག་བསྔལ་ཅི་འདྲ་ཁྱེད་ཀྱིས་མཁྱེན། །དམྱལ་སོགས་མེ་དཔུང་ཞི་བར་བགྱིད་ལ་སོགས། །སེམས་ཅན་དོན་དུ་མྱུར་དུ་བདག་མཆི་ན། །དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནུས་མཐུ་སྩལ་དུ་གསོལ། །དགེའོ། །

[edit]

dam bca' nyer brgyad pa/ @#/_/dam bca' nyer brgyad pa bzhugs so/__/ oM/__rnal 'byor dbang po ye shes mthar phyin pa/__/'gro la phan mdzad thugs rjes dbang sgyur zhing /__/srid pa gsum gyi gnyen gyur gcig pu pa/__/lha yi lha khyod bdag la dgongs su gsol/__/bde bar gshegs pa'i sprul pa rgya mtsho dang /__/rnal 'byor dbang phyug grub pa'i tshogs chen po/__/lha dang lha min sngags 'chang dam tshig can/__/kun nas 'dus pa rnams kyang dgongs su gsol/__/bdag ni rgyal srid mtho ris longs spyod dang /__/'dod pa'i yon tan bdag sgrub ma lags te/__/'gro la snying brtse kho nas don brtson pa/__/'di la kun mkhyen khyod ni dbang du gsol/__/mgon po ye shes sgrib pa mi mnga' bas/__/bdag gi lhag pa'i bsam pa khyed kyis mkhyen/__/'phags mtshog spyan sngar ji ltar dam bcas pa/__/sun par mi bgyi mgon khyod bslu ma lags/__/snying nas bdag ni khe dang grags la sogs/__/g.yo dang zang zing sems ni gtan spangs nas/__/gzhan don sgrub pa gcig pu'i sems bzhag ste/__/rnal 'byor spyod pa chen po bdag gis spyad/__/kun tu bzang po bla na med pa yi/__/byang chub mchog tu bdag gis sems bskyed de/__/don dam dang ni kun rdzob byang chub sems/__/deng nas tshul bzhin yongs su gzung bar bgyi/__/srog chags thams cad gal te bdud gyur nas/__/dum bu stong du bdag gi lus gtubs kyang /__/byang chub sems mchog shes rab snying rje dang /__/yi dam rgyal ba khyed ni yongs mi spang /__/rdo rje'i dam tshig chen po rnams dang ni/__/rdo rje slob dpon rdo rje mched lcam dang /__/gzhan yang theg pa mchog la zhugs pa rnams/__/srog gi phyir yang mi gtong ci nus bsrung /__/'khor ba bdag med sgyu ma'i rang bzhin la/__/bdag ni 'jigs pa ci yang ma mchis te/__/ma rig skye bo rnams kyi don slad du/__/phyi mthar thug gi bar du gnas par spro/__/gzhan don 'khor ba rnams su spyod pa na/__/byang chub spyod pa rlabs chen bdag gis spyad/__/'gro drug sems can rnams la phan gdags phyir/__/rang dbang du ni skye ba blang bar bgyi/___/__!_bdag ni yongs su bzung ba'i 'jig rten nam/__/mya ngan 'das la spro ba ma mchis te/__/gang dang gang du sdug bsngal gnas rnams su/__/bskal pa rgya mtshor gnas shing phan par bgyi/__/srid par yun rig dus su brtson pa ni/__/byang chub sems dpa'i yi dam lags pas na/__/ji srid ngan song stongs par ma gyur pa/__/de srid bdag ni skyo ba'i sems mi bskyed/__/shes rab thabs kyis 'gro ba'i don bgyid pa/__/snying rje'i longs spyod de las ma mchis pas/__/sems dmyal yi dwags gshin rje'i 'jig rten yang /__/lha yi dga' tshal lta bur blta bar bgyi/__/'gro la thugs brtses dpal gyi mgur nas gsungs/__/rnal 'byor dam chos bdud rtsi'i mchog rnams ni/__/bdag gis 'jig rten thug pa ma mchis par/__/ji ltar 'tshams pa bzhin du rgyas par bgyi/__/srid par las dang rkyen gyi dbang gyur te/__/gang dang gang du dam chos 'jig pa der/__/me tshogs spu gri'i so yang brgal nas ni/__/phyi mthar thug gi bar du dam chos gzung /__/bla med byang chub mchog tu sems bskyed de/__/sgrub pa mchog la zhugs pa'i skye bo la/__/tshe rabs rnams su mthu rtsal ci mchis kyis/__/skyes chen rnams kyi dgongs pa rtag tu bskang /__/dam pa'i chos dang sgrub pa'i gegs gyur pa/__/mi dang mi min gdug pa gang yang rung /__/bdag gis zhi dang khro bo'i phrin las kyis/__/yongs su zhi zhing rnam par gzhom par bgyi/__/rnal 'byor mchog gi theg chen bla med dang /__/rdo rje rgyal po khyod la brten nas ni/__/sangs rgyas zhing sbyor 'gro la sman slad du/__/byang chub snying po bdag gis rtogs par bgyi/__/bdag ni 'phags mchog phyag rgya mngon sprul te/__/gal te skabs med 'chi ba'i dus byung tshe/__/gsang sngags mgon po ye shes dkyil 'khor can/__/khyed kyi zhabs kyi drung du mchi bar bgyi/__/srid gsum sdug bsngal ci 'dra khyed kyis mkhyen/__/dmyal sogs me dpung zhi bar bgyid la sogs/__/sems can don du myur du bdag mchi na/__/dam pa rnams kyis nus mthu stsal du gsol/__/dge'o/_/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: