JKW-KABUM-14-PHA-036

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་གྲངས་གསོག་བྱ་ཚུལ།
Wylie title 'od dpag med kyi dbang bskur grangs gsog bya tshul JKW-KABUM-14-PHA-036.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 14, sde tshan 36, Pages 611-614 (Folios 1a to 2b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'od dpag med kyi dbang bskur grangs gsog bya tshul. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 14: 611-614. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ (bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel)
Deity 'od dpag med
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-ZHA-024
Colophon

།ཞེས་པའང་མ་ཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ།

zhes pa'ang ma ny+dzu g+ho Shas bris pa dge/

[edit]
༄༅། །འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་གྲངས་གསོག་བྱ་ཚུལ་བཞུགས་སོ། །

ཨོཾ་སྭ་སྟི། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་ཆ་ལག་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞིང་སྦྱོང་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་བསྐུར་བརྒྱ་རྩ་སོགས་གྲངས་གསོག་པར་འདོད་ན། ཐོག་མར་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཡན་གཞུང་ལྟར་རྒྱས་པར་བསྐུར་བའི་མཚམས། སླར་ཡང་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ། བཅོམ་ལྡན་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བདག༔ འོད་དཔག་མེད་མགོན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ མགོན་མེད་བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས༔ སངས་རྒྱས་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ༔ འཁོར་བ་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་དང་༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ཞི་བར་མཛོད༔ ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ཡིས༔ བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་འགོད་མཛད་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་མདུན་གྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲོས་ཏེ་བུམ་པའི་བདུད་རྩིས་དབང་བསྐུར་ཞིང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གནས་ནས་སྐུ་དང་། སྔགས་ཕྲེང་། ས་བོན་གྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག་ཅིང་། སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གོ་འཕང་གི་ཆོས་རྒྱུད་ལ་བཞག་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྦྱར་ལ། གཟུངས་བུམ་ཐོགས་ཏེ། ཨོཾ། ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་བཞིན་གང་རྒྱལ་བ་ཡིས༔ བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་བཟུང་ནས་དབང་བསྐུར་བས༔ ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་གཉིས་ཀུན་དག་ནས༔ སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་ལྡན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པདྨ་དྷཱ་རི་ཧཱུྃ༔ ཏདྱ་ཐཱ། ཨ་མི་ཏེ། ཨ་མི་ཏོདྦྷ་བེ། ཨ་མི་ཏ་སྃ་བྷ་བེ། ཨ་མི་ཏ་བི་ཀྲཱནྟ་གཱ་མི་ནི། ག་ག་ན་ཀཱི་རྟི་ཀ་རི། སརྦ་ཀླེ་ཤ་ཀྵ་ཡཾ་ཀ་རི་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ སྐུ་གཟུགས་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ། འགྲོ་འདུལ་བདེ་གཤེགས་སྲས་བཅས་དབྱིངས་ནས་བཞེངས༔ ངན་སོང་སྒོ་འགེགས་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་གྱིས༔ དེང་འདིར་འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཁྱོད་ཀྱིས་སོལ༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་བཅོམ་ལྡན་འོད་དཔག་མེད༔ རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་དབང་སྐུར་ཅིག༔ ཨོཾ་པདྨ་དྷཱ་རི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩཱ་མི༔ སྤྲོ་ན་སྔགས་ཕྲེང་དང་། མེ་ལོང་གི་དབང་བསྐུར་བའི་ཚིགས་བཅད་སྦྱར་ནའང་རུང་མོད། འོན་ཀྱང་བསྡུས་པའི་སྐབས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་བསྟིམས་པས་འཐུས་ཏེ་གོང་གི་ཚིགས་དང་སྔགས་དོན་ལ་དཔྱད་པས་ཤེས་སོ། །མཐར་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་གང་རུང་རེ་བརྗོད། དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་གྲངས་བཟུང་ལ་རྫོགས་པ་ན། སླར་ཡང་མོས་གུས་དྲག་པོ་དུང་དུང་པ་བྱས་པས་སོགས་གཞུང་ལྟར་སྦྲེལ་ལོ། །ཞེས་པའང་མ་ཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ། །།

ཤེས་རབ་ནས་ཞུ་བཅུག་ཐེངས་གསུམ་བྱས།

[edit]

'od dpag med kyi dbang bskur grangs gsog bya tshul/ @#/__/'od dpag med kyi dbang bskur grangs gsog bya tshul bzhugs so/__/ oM swa sti/__bla ma'i thugs sgrub bar chad kun sel gyi cha lag 'od dpag med kyi zhing sbyong la brten nas dbang bskur brgya rtsa sogs grangs gsog par 'dod na/__thog mar thugs kyi dbang bskur yan gzhung ltar rgyas par bskur ba'i mtshams/__slar yang gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos mdzod/__oM/__bcom ldan snying rje chen po'i bdag:__'od dpag med mgon lha tshogs rnams:__mgon med bdag la thugs rjes gzigs:__sangs rgyas phrin las mdzad du gsol:__'khor ba ngan song sdug bsngal dang :__sdig sgrib thams cad zhi bar mdzod:__yang dag ye shes snang ba yis:__byang chub lam la 'god mdzad gsol:__zhes gsol ba btab pas mdun gyi bcom ldan 'das 'khor dang bcas pa'i thugs ka nas sangs rgyas dang byang chub sems dpa' nam mkha' gang bar spros te bum pa'i bdud rtsis dbang bskur zhing /__sku gsung thugs kyi gnas nas sku dang /__sngags phreng /__sa bon gyi tshogs dpag tu med pa byung /__khyed rang rnams kyi gnas gsum du thim pas sdig sgrib bag chags dang bcas pa dag cing /__sku dang ye shes kyi go 'phang gi chos rgyud la bzhag pa'i mos pa mdzod/__ces brda sbyar la/__gzungs bum thogs te/__oM/__til gyi gong bu bzhin gang rgyal ba yis:__bkra shis bum pa bzung nas dbang bskur bas:__nyon mongs shes bya'i sgrib gnyis kun dag nas:__sku lnga ye shes lnga dang ldan par shog:__oM pad+ma d+hA ri hU~M:__tad+ya thA/__a mi te/__a mi tod+b+ha be/__a mi ta sa~M b+ha be/__a mi ta bi krAn+ta gA mi ni/__ga ga na kI rti ka ri/__sarba kle sha k+Sha yaM ka ri swA hA/__oM hU~M trA~M hrIHAHka la sha a b+hi Shiny+tsa hU~M:__sku gzugs thogs la/__hU~M/__'gro 'dul bde gshegs sras bcas dbyings nas bzhengs:__ngan song sgo 'gegs thugs bskyed smon lam gyis:__deng 'dir 'gro ba'i sdug bsngal khyod kyis sol:__byin gyis rlobs shig bcom ldan 'od dpag med:__rdo rje'i sku gsung thugs su dbang skur cig:__oM pad+ma d+hA ri hU~M:__kA ya wA ka tsit+ta a b+hi Shiny+tsA mi:__spro na sngags phreng dang /__me long gi dbang bskur ba'i tshigs bcad sbyar na'ang rung mod/__'on kyang bsdus pa'i skabs/__sku gsung thugs lhan cig tu bstims pas 'thus te gong gi tshigs dang sngags don la dpyad pas shes so/__/mthar bkra shis kyi tshigs bcad gang rung re brjod/__de lta bu'i rim pas grangs bzung la rdzogs pa na/__slar yang mos gus drag po dung dung pa byas pas sogs gzhung ltar sbrel lo/__/zhes pa'ang ma ny+dzu g+ho Shas bris pa dge/__//

shes rab nas zhu bcug thengs gsum byas/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: