JKW-KABUM-09-TA-001-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་བརྒྱ་རྩ་སོགས་སྐུར་ཚུལ་གྱི་ཕྱག་ལེན་འཆི་མེད་མྱུར་ལམ།
Wylie title tshe dpag med grub rgyal lugs kyi tshe dbang brgya rtsa sogs skur tshul gyi phyag len 'chi med myur lam JKW-KABUM-09-TA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 9, sde tshan 1, Text 2, Pages 12-17 (Folios 6b1 to 9a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ (ma gcig grub pa'i rgyal mo)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. tshe dpag med grub rgyal lugs kyi tshe dbang brgya rtsa sogs skur tshul gyi phyag len 'chi med myur lam. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 9: 12-17. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub  ·  Longevity Empowerment - tshe dbang
Cycle ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ (tshe dpag med grub rgyal lugs)
Deity tshe dpag med
Colophon

།ཞེས་པའང་མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་སོགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཚེ་དབང་བརྒྱ་རྩ་སྐུར་ཚུལ་གྱི་ཟིན་བྲིས་ལ་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་རྩ་བའི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་མང་དུ་ཐོས་པའི་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

zhes pa'ang mkhan chen thams cad mkhyen pa ngag dbang chos grags sogs kyis mdzad pa'i tshe dbang brgya rtsa skur tshul gyi zin bris la bla ma dam pa rnams kyi phyag bzhes kyis brgyan te rtsa ba'i gzhung dang mthun par mang du thos pa'i bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos sbyar ba'i dge bas 'gro kun 'chi med tshe dang ye shes kyi dga' ston la longs su spyod pa'i rgyur gyur cig/__//sarba dA mang+ga laM b+ha ba tu//

[edit]
༄༅། །ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་བརྒྱ་རྩ་སོགས་སྐུར་ཚུལ་གྱི་ཕྱག་ལེན་འཆི་མེད་མྱུར་ལམ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷཾ། འདིར་ཐར་རྩེ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཆོག་འཆི་མེད་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་ཚེ་དབང་བརྒྱ་རྩ་སོགས་གྲངས་གསོག་སྐབས། རྒྱས་པ་ཚར་གཅིག་གིས་སློབ་མ་ཐུན་མོང་བ་ལ་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་བཅུད་བསྡུ་བའམ། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ལ་དབང་བཞི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྐུར་བ་ཡན་དཀྱུས་ལྟར་སོང་ནས། སླར་ཡང་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། ཚེ་ཟན་དང་། ཚེ་ཆང་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་གསལ་བ་དང་། ཁྱེད་རང་གི་སྤྱི་བོའི་སྟེང་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་རྣམས་ལས་རང་འདྲ་གཉིས་པ་རེ་ཆད། དེ་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་པར་ཞུ་ནས། ཁྱེད་རང་གི་སྤྱི་བོར་ཐིམ་པས་ཁྱེད་རང་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐུ་མདོག་བྱི་རུའི་ལྷུན་པོ་ལ་སོགས་ནས། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་སྐུ་ཅན་ཏུ་གསལ་ལམ་སྟེ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཚེ་བུམ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་སྙིང་པོ་དང་གཟུངས་རིང་བཟླ། སྤྲོ་ན་པཎ་ཆེན་རང་གིས་མཛད་པའི་འདིའི་དབང་ཆོག་ཚིག་བཅད་མ་ལས། བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན་དཔལ་གྱི་ཟས། །སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་བཅུད་འདི་ནི། །དེ་རིང་བུ་ཡིས་བཟའ་བར་བྱ། །འདི་ཟོས་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་གྱི། །ཞལ་ཟས་བསྟེན་ན་ནད་ཀུན་ལས། །གྲོལ་འགྱུར་ཐེ་ཚོམ་བྱ་མི་དགོས། ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་ཚེ་རིལ་དང་། བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན་དཔལ་གྱི་བཅུད། །སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་བཅུད་འདི་ནི། །དེ་རིང་བུ་ཡིས་བཏུང་བར་བྱ། །འདི་བཏུང་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་གྱི། །བཏུང་བ་བསྟེན་པས་ནད་ཀུན་ལས། །གྲོལ་འགྱུར་ཐེ་ཚོམ་བྱ་མི་དགོས། །ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་ཚེ་ཆང་སྦྱིན་པར་གསུངས་པ་ལྟར་བྱ། བསྡུ་ན་སྙིང་པོ་དང་གཟུངས་རིང་བཟླ་བཞིན་པས་སྦྱིན། མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་། ཚེ་མི་འགྱུར་པའི་གཡུང་དྲུང་དུ་གྱུར་ཅིག་སོགས། དང་། འབྱུང་པོ་གང་དག་སོགས་བརྗོད། སླར་ཡང་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། །སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་སོགས་ནས། ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་སོགས་ཀྱི་བར་དཀྱུས་ལྟར་བྱ་བ་ནི་ཚར་དང་པོ་ཡིན་ནོ། །ཚར་གཉིས་པ་མན་ལ། སླར་ཡང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། །མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བདག་ལ་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སྤྱི་བོའི་སྟེང་ན་བཞུགས་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་དང་། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ཕོ་ཉ་ལྟ་བུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས། ཁྱེད་རང་གི་བླ་ཚེ་ཡར་བ་དང་། ཉམས་པ་དང་། གཞོམ་པ་དང་། གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོས་ཁྱེར་བ་ཐམས་ཅད་འུབ་ཀྱིས་བསྡུས་ཏེ་སྤྱི་བོའི་སྟེང་གི་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཕྱག་གི་བུམ་པའི་ནང་དུ་བྱོན། ཡང་འོད་ཟེར་དེས་འབྱུང་བ་བཞིའི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པས་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི། དབུས་ཀྱི་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ། གསེར་གྱི་རི་བདུན་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་སའི་རོ་བཅུད་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་དང་། འོག་གཞི་ཆུའི་དཀྱིལ་འཁོར། ཕྱིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ། རོལ་པའི་མཚོ་བདུན་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་ཆུའི་རོ་བཅུད་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་དང་། འོག་གཞི་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར། རྟ་གདོང་གི་མེ། ཉི་མ། ནོར་བུ་སྒྲོན་མེའི་འོད་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་མེའི་རོ་བཅུད་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་དང་། འོག་གཞི་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར། འཐོར་བྱེད་དང་སྡུད་བྱེད་ཀྱི་རླུང་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་རླུང་གི་རོ་བཅུད་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་ཕྱག་གི་བུམ་པའི་ནང་དུ་བྱོན། ཡང་འོད་ཟེར་དེས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་མཐའ་ཡས་པ་དང་། དག་པའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་རྣམས་སུ་ཁྱབ་པས། དེ་དག་ན་གནས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དབང་ཐང་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་ཕྱག་གི་བུམ་པའི་ནང་དུ་བྱོན། དེ་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩིར་གྱུར་པ་ཁོལ་ཞིང་ལུད་པས་བུམ་པའི་ཁ་ནས་མར་བྱུང་། ཁྱེད་རང་གི་སྤྱི་བོ་ཚངས་པའི་བུ་ག་ནས་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་སོར་ཆུད། འབྱུང་བ་བཞིའི་དྭངས་མ་སྟོབས་སུ་སྨིན་པས་ལུས་ཀྱི་ཟུངས་དང་སེམས་ཀྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་ཅིང་། འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ། ཚེ་ཟན་དང་། ཚེ་ཆང་དང་། སྤྱི་བོའི་སྟེང་གི་ཚེ་དཔག་མེད་རྣམས་ལས་ཀྱང་རང་འདྲ་གཉིས་པ་རེ་ཆད་དེ་ཁྱེད་རང་ལྷར་གསལ་བ་ལ་ཐིམ་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་བརྟན་ཅིང་ནུས་ལྡན་དུ་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། །སྙིང་པོ་དང་གཟུངས་རིང་བཟླ་བཞིན་དུ་ཚེ་བུམ་སྤྱི་བོར་བཞག །ཚེ་རིལ་དང་ཚེ་ཆང་སྦྱིན། མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་། ཚེ་མི་འགྱུར་བའི་གཡུང་དྲུང་དུ་གྱུར་ཅིག །ཚེ་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་དུ་གྱུར་ཅིག །ཚེ་མི་ཤིགས་པའི་རྡོ་རྗེར་གྱུར་ཅིག །འཆི་བ་མེད་པ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང་། སྤྲོ་ན་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་གང་རུང་བརྗོད། དེ་ལས་ཀྱང་བསྡུ་ན། གོང་གི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས་ཞེས་པའི་མཚམས། ཁྱེད་རང་གི་བླ་ཚེ་ཡར་བ། ཉམས་པ། །གཞོམ་པ། གདོན་བགེགས་འབྱུང་པོས་ཁྱེར་བ་ཐམས་ཅད་དང་། འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་བཞིའི་རོ་བཅུད་དྭངས་མ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་བསོད་དབང་ཐང་། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་སྤྱི་བོའི་སྟེང་གི་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཕྱག་གི་བུམ་པའི་ནང་དུ་བྱོན། དེ་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩིར་གྱུར་པ་སོགས་མན་འདྲ། །གོང་ལྟར་ཡང་ཚར་རྗེས་མའི་སྐབས། ཚེ་ཟན་དང་། ཚེ་ཆང་དང་། སྤྱི་བོའི་སྟེང་གི་ཚེ་དཔག་མེད་རྣམས་ཀྱང་འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྣམ་པར་འོད་དུ་ལྟེམ་གྱིས་ཞུ་ནས། ཁྱེད་རང་ལྷར་གསལ་བ་ལ་ཐིམ་སོགས་བརྗོད་པར་ཁྱད་པར་རོ། །དེ་ནས་མཐར་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་རྒྱས་པར་བརྗོད་པའི་མཇུག་ཏུ་དམ་ཚིག་ཁས་བླང་སོགས་དབང་ཆོག་གི་དཀྱུས་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པའང་མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་སོགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཚེ་དབང་བརྒྱ་རྩ་སྐུར་ཚུལ་གྱི་ཟིན་བྲིས་ལ་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་རྩ་བའི་གཞུང་དང་མཐུན་པར་མང་དུ་ཐོས་པའི་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

tshe dpag med grub rgyal lugs kyi tshe dbang brgya rtsa sogs skur tshul gyi phyag len 'chi med myur lam/ @#/_/tshe dpag med grub rgyal lugs kyi tshe dbang brgya rtsa sogs skur tshul gyi phyag len 'chi med myur lam zhes bya ba bzhugs so/__/ oM swa sti sid+d+haM/__'dir thar rtse paN+Di ta chen po nam mkha' dpal bzang gis mdzad pa'i tshe dpag med grub rgyal lugs kyi dbang chog 'chi med 'dod dgu'i char 'bebs dang rjes su 'brel bar tshe dbang brgya rtsa sogs grangs gsog skabs/__rgyas pa tshar gcig gis slob ma thun mong ba la 'jig rten las 'das pa'i bcud bsdu ba'am/__thun mong ma yin pa la dbang bzhi byin rlabs kyi tshul du bskur ba yan dkyus ltar song nas/__slar yang dmigs pa 'di bzhin mdzod/__tshe zan dang /__tshe chang tshe dpag tu med par gsal ba dang /__khyed rang gi spyi bo'i steng na bzhugs pa'i tshe dpag med rnams las rang 'dra gnyis pa re chad/__de thams cad 'chi med tshe'i dngos grub kyi rnam par zhu nas/__khyed rang gi spyi bor thim pas khyed rang skad cig gis bcom ldan 'das mgon po tshe dpag tu med pa sku mdog byi ru'i lhun po la sogs nas/__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs pa'i sku can tu gsal lam ste gyur pa'i mos pa mdzod/__tshe bum spyi bor bzhag cing snying po dang gzungs ring bzla/__spro na paN chen rang gis mdzad pa'i 'di'i dbang chog tshig bcad ma las/__bkra shis tshe brtan dpal gyi zas/__/snying po bsdus pa'i bcud 'di ni/__/de ring bu yis bza' bar bya/__/'di zos tshe dpag med mgon gyi/__/zhal zas bsten na nad kun las/__/grol 'gyur the tshom bya mi dgos/__oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA/__zhes pas tshe ril dang /__bkra shis tshe brtan dpal gyi bcud/__/snying po bsdus pa'i bcud 'di ni/__/de ring bu yis btung bar bya/_/'di btung tshe dpag med mgon gyi/__/btung ba bsten pas nad kun las/__/grol 'gyur the tshom bya mi dgos/__/oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA/__zhes pas tshe chang sbyin par gsungs pa ltar bya/__bsdu na snying po dang gzungs ring bzla bzhin pas sbyin/__me tog 'thor zhing /__tshe mi 'gyur pa'i g.yung drung du gyur cig sogs/__dang /__'byung po gang dag sogs brjod/__slar yang dmigs pa 'di bzhin mdzod/__/slob dpon gyi thugs ka'i sogs nas/__nyin mo bde legs sogs kyi bar dkyus ltar bya ba ni tshar dang po yin no/__/tshar gnyis pa man la/__slar yang gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__/mgon po tshe dpag tu med pas bdag la 'chi med tshe'i dngos grub ma lus pa stsal du gsol/__/zhes gsol ba btab pas spyi bo'i steng na bzhugs pa'i tshe dpag med kyi thugs ka'i sa bon dang /__slob dpon gyi thugs ka'i hrIHlas 'od zer lcags kyu dang pho nya lta bu bsam gyis mi khyab pa phyogs bcur 'phros pas/__khyed rang gi bla tshe yar ba dang /__nyams pa dang /__gzhom pa dang /__gdon bgegs 'byung pos khyer ba thams cad 'ub kyis bsdus te spyi bo'i steng gi mgon po tshe dpag med kyi phyag gi bum pa'i nang du byon/__yang 'od zer des 'byung ba bzhi'i khams thams cad la khyab pas dbang chen gser gyi sa gzhi/__dbus kyi ri rgyal lhun po/__gser gyi ri bdun la sogs pa 'byung ba sa'i ro bcud dwangs ma thams cad dang /__'og gzhi chu'i dkyil 'khor/__phyi'i rgya mtsho chen po/__rol pa'i mtsho bdun la sogs pa 'byung ba chu'i ro bcud dwangs ma thams cad dang /__'og gzhi me'i dkyil 'khor/__rta gdong gi me/__nyi ma/__nor bu sgron me'i 'od la sogs pa 'byung ba me'i ro bcud dwangs ma thams cad dang /__'og gzhi rlung gi dkyil 'khor/__'thor byed dang sdud byed kyi rlung la sogs pa 'byung ba rlung gi ro bcud dwangs ma thams cad bsdus te phyag gi bum pa'i nang du byon/__yang 'od zer des 'jig rten gyi khams mtha' yas pa dang /__dag pa'i zhing rab 'byams rnams su khyab pas/__de dag na gnas pa'i sems can rnams kyi tshe dang bsod nams dbang thang la sogs pa thams cad dang /__phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes thams cad bsdus te phyag gi bum pa'i nang du byon/__de thams cad 'chi med tshe'i bdud rtsir gyur pa khol zhing lud pas bum pa'i kha nas mar byung /__khyed rang gi spyi bo tshangs pa'i bu ga nas zhugs/__lus kyi nang thams cad gang /__nad gdon sdig sgrib dus ma yin pa'i 'chi ba'i 'jigs pa bag chags dang bcas pa thams cad byang zhing dag__/tshe dang bsod nams nyams pa thams cad sor chud/__'byung ba bzhi'i dwangs ma stobs su smin pas lus kyi zungs dang sems kyi rten du gyur cing /__'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i 'chi med tshe dang ye shes kyi dngos grub ma lus pa thob/__tshe zan dang /__tshe chang dang /__spyi bo'i steng gi tshe dpag med rnams las kyang rang 'dra gnyis pa re chad de khyed rang lhar gsal ba la thim pa dang lhan cig tu/__slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros pas phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad mgon po tshe dpag med kyi rnam par spyan drangs te khyed rang la sib sib thim pas 'chi med tshe dang ye shes kyi dngos grub ma lus pa brtan cing nus ldan du byas pa'i mos pa mdzod/__/snying po dang gzungs ring bzla bzhin du tshe bum spyi bor bzhag__/tshe ril dang tshe chang sbyin/__me tog 'thor zhing /__tshe mi 'gyur ba'i g.yung drung du gyur cig__/tshe mi nub pa'i rgyal mtshan du gyur cig__/tshe mi shigs pa'i rdo rjer gyur cig__/'chi ba med pa tshe'i dngos grub thob par gyur cig__/oM badz+ra A yu She su pra tiSh+Tha badz+rA ya swA hA/__zhes dang /__spro na bkra shis kyi tshigs bcad gang rung brjod/__de las kyang bsdu na/__gong gi bsam gyis mi khyab pa phyogs bcur 'phros pas zhes pa'i mtshams/__khyed rang gi bla tshe yar ba/__nyams pa/__/gzhom pa/__gdon bgegs 'byung pos khyer ba thams cad dang /__'byung ba chen po bzhi'i ro bcud dwangs ma/__sems can thams cad kyi tshe bsod dbang thang /__phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes thams cad bsdus te spyi bo'i steng gi mgon po tshe dpag med kyi phyag gi bum pa'i nang du byon/__de thams cad 'chi med tshe'i bdud rtsir gyur pa sogs man 'dra/__/gong ltar yang tshar rjes ma'i skabs/__tshe zan dang /__tshe chang dang /__spyi bo'i steng gi tshe dpag med rnams kyang 'chi med tshe'i dngos grub kyi rnam par 'od du ltem gyis zhu nas/__khyed rang lhar gsal ba la thim sogs brjod par khyad par ro/__/de nas mthar bkra shis kyi tshigs bcad rgyas par brjod pa'i mjug tu dam tshig khas blang sogs dbang chog gi dkyus bzhin no/__/zhes pa'ang mkhan chen thams cad mkhyen pa ngag dbang chos grags sogs kyis mdzad pa'i tshe dbang brgya rtsa skur tshul gyi zin bris la bla ma dam pa rnams kyi phyag bzhes kyis brgyan te rtsa ba'i gzhung dang mthun par mang du thos pa'i bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos sbyar ba'i dge bas 'gro kun 'chi med tshe dang ye shes kyi dga' ston la longs su spyod pa'i rgyur gyur cig/__//sarba dA mang+ga laM b+ha ba tu//___//__!_

Footnotes

Other Information