JKW-KABUM-09-TA-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཚེ་སྐོར།
Wylie title tshe skor JKW-KABUM-09-TA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 9, sde tshan 1, Pages 1-126 (Folios 1a to 63b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub

14 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
1-12
ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཆོ་ག་པད་དཀར་བཞད་པའི་གསལ་བྱེད་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
tshe dpag med grub rgyal lugs kyi byin rlabs cho ga pad dkar bzhad pa'i gsal byed gzhan phan bdud rtsi'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
12-17
ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དབང་བརྒྱ་རྩ་སོགས་སྐུར་ཚུལ་གྱི་ཕྱག་ལེན་འཆི་མེད་མྱུར་ལམ།
tshe dpag med grub rgyal lugs kyi tshe dbang brgya rtsa sogs skur tshul gyi phyag len 'chi med myur lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
17-20
གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་གསལ་འཆི་མེད་ཟླ་སྣང་།
grub chen mi tra dzo ki'i lugs kyi tshe dpag med dkar po'i sgrub thabs nyung gsal 'chi med zla snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
20-25
ཚེ་སྒྲུབ་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྒོ་ནས་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན།
tshe sgrub nye brgyud kyi sgo nas brtan bzhugs 'bul ba'i cho ga nye bar bsdus pa 'chi med grub pa'i dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
25-32
རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཉེ་ལམ།
rje btsun sgrol ma dkar mo yid bzhin 'khor lo'i sgrub thabs shin tu bsdus pa 'chi med grub pa'i nye lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
32-34
འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།
'phags ma sgrol ma la rtsa sngags dang sbyar ba'i sgo nas gsol ba 'debs pa don kun grub pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
34-37
བླ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་སྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།
bla ma yid bzhin 'khor lo'i thugs dam gnad nas skul ba'i gsol 'debs 'chi med tshe dang ye shes grub pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
8
37-49
སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ།
sgrol dkar yid bzhin 'khor lo thun mong ma yin pa'i sgrub cing mchod pa'i cho ga 'chi med bdud rtsi'i rol mtsho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
9
49-74
སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་གསལ་བར་བཀོད་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདུད་རྩི།
sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i thun mong ma yin pa'i rjes gnang gi cho ga gsal bar bkod pa 'chi med grub pa'i bdud rtsi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
10
74-80
འཆི་མེད་རང་གཟུངས་ཀྱི་སྒོམ་བཟླས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཚེ་སྲོག་རྡོ་རྗེར་བསྒྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན།
'chi med rang gzungs kyi sgom bzlas snying por dril ba tshe srog rdo rjer bsgrub pa'i bcud len
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
11
80-96
མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་མན་ངག་དང་བཅས་པ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
ma gcig grub pa'i rgyal mo nas brgyud pa'i tshe dpag med dkar po'i sgrub thabs dbang chog man ngag dang bcas pa bdud rtsi'i bum bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
12
96-101
གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་ལྷ་དགུའི་སྒོམ་བཟླས་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་འཇུག་ངོགས།
gtsug tor rnam par rgyal ma lha dgu'i sgom bzlas snying po bsdus pa 'chi med grub pa'i 'jug ngogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
13
101-117
རིག་པ་རྨ་བྱ་ཆེན་མོའི་སྒོ་ནས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཀྱི་གདམས་ཟབ་འཆི་མེད་དཱུཪྺའི་ལྗོན་བཟང་།
rig pa rma bya chen mo'i sgo nas rdo rje'i tshe sgrub pa sogs kyi gdams zab 'chi med dUR+Wa'i ljon bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
14
117-126
འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ལྷ་མོའི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆར།
'chi med rdo rje lha mo'i rjes gnang gi cho ga bdud rtsi'i sprin char
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)


Footnotes

Other Information