ལེགས་ལྡན་རྗེའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་སྒྲུབ་གཞུང་དང་། གདམས་ཟབ་གསལ་བར་བཀོད་པ་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title legs ldan rje'i nye brgyud tshe sgrub gzhung dang gdams zab gsal bar bkod pa rig 'dzin grub pa'i lam bzang JKW-KABUM-13-PA-022.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 13, sde tshan 22, Text 4, Pages 420-432 (Folios 15b5 to 21b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ལེགས་ལྡན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་ (legs ldan bdud 'joms rdo rje)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. legs ldan rje'i nye brgyud tshe sgrub gzhung dang gdams zab gsal bar bkod pa rig 'dzin grub pa'i lam bzang. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 13: 420-432. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub  ·  Spiritual Instructions - gdams ngag
Cycle ཚེའི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་ (tshe'i dngos grub sgrub pa'i man ngag)
Deity tshe dpag med
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-TSHI-054
Colophon

།ཅེས་པའང་མཚུངས་མེད་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་ངེས་དོན་དབང་པོའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལྟར། བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཟབ་གཏེར་དང་། དག་སྣང་གི་གཞུང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་དགོངས་དོན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསྡེབས་པ་སརྦ་དཱ་ཤྲེ་ཡོ་བྷ་བ་ཏུ།

ces pa'ang mtshungs med thugs rje'i gter chen mchog sprul rin po che karma nges don dbang po'i gsung gis bskul ba ltar/__bya bral ba mkhyen brtse'i dbang pos zab gter dang /__dag snang gi gzhung zung du 'brel ba'i dgongs don shin tu gsal bar bsdebs pa sarba dA shre yo b+ha ba tu/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༄༅། །ཚེའི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་བཞུགས། ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་ཨཀྵོ་བྷྱ་རྩལ་བཱ་དཱ་ཡ། རང་རིག་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཧེ་རུ་ཀ །བཀའ་འདྲིན་མཚུངས་མེད་ཕ་རྒོད་གྲུབ་པའི་དབང་། །ཟབ་གཏེར་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་རིག་སྔགས་འཆང་། །བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེས་དེང་འདིར་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །དེ་ལ་འདིར་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཚེ་སྒྲུབ་པའི་གནད་ནམ་མཁའ་ཟས་སུ་ཟ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཉམས་སུ་བླང་བར་འདོད་པས། ཐོག་མར་རང་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཚེ་དཔག་མེད་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་གསལ་བར་དམིགས་ལ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་རྙིང་མ་སྤྱི་དང་མཐུན། བླ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་སོགས་བྱས་རྗེས། ཚེ་དཔག་མེད་རང་ལ་ཐིམ་པའི་རྐྱེན་གྱིས། རང་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་རྟ་མགྲིན་སྐུ་ཆེ་བ་དབུ་ནམ་མཁའི་མཐོངས་སུ་སླེབ་པ། ཞབས་རྒྱ་མཚོ་ལ་མནན་པ། སྐུ་རྒྱབ་རི་རབ་ལ་གཏད་པ། ཕྱག་གཡས་དབྱུག་ཐོ་འཕྱར་བ། གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་པ། བདག་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་རང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཚེ་དཔག་མེད། དེའི་ཐུགས་ཀར་རིན་པོ་ཆེ་གྲུ་བཞི་པ་གཉིས་བསྣོལ་བ་ལ། ཟུར་དུ་རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པས་མཚན་པ། དེའི་དབུས་སུ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་ལ་ལྟེ་བ་མཐིང་ག་རྭ་བཞི་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་པ་གཅིག་བསམ། རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་ཡི་གེ་ནྲྀ། ཕྱོགས་རེར་ཧཱུྃ་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་པ། ནྲྀའི་ལྟེ་བར་ཐིག་ལེ་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བ་ནས་ཐོན། དེ་སྔགས་ཕྲེང་དུ་གྱུར་བའི་སྔགས་ཡེདྷརྨཱ་ལ་མཇུག་ཏུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་བཏགས་པས་རྡོ་རྗེ་ལ་སྐོར་རོ་རོ་འཁོར་བར་བསམ། དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་པས་སྐུ་གང་། སླར་ཡང་འོད་ཟེར་གྱིས་སྟོང་གསུམ་གང་བར་འཕོས་པས། བརྟན་གཡོ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ། རང་འོད་དུ་ཞུ། རིམ་གྱིས་ཐིག་ལེ་ལ་ཐུག་པར་འོད་དུ་ཞུ་ནས། ཐིག་ལེ་འོད་དུ་ཡལ་བར་བསམ། དེའི་ངང་ལ་ཅུང་ཟད་མཉམ་པར་བཞག །དེ་ནས་སླར་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་པད་ཟླའི་སྟེང་ན་བཞུགས་པ་བར་སྣང་དུ་གནས་པ་གཅིག་བསམས་ལ། ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿདཀར་པོ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། ནམ་མཁའ་ཐམས་ཅད་འོད་ཁ་དོག་སྣ་ལྔ་པའི་རྣམ་པར་སིབ་སིབ་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། རླུང་ཕྱིར་དབྱུང་བ་དང་ནམ་མཁའ་རང་གནས་སུ་ཆགས་པར་བསམ་ཞིང་དེ་ཁའི་སྤྲོ་བསྡུ་བྱས་རྗེས། ཡང་མཉམ་པར་བཞག་གོ། །དེ་རྗེས་དགེ་བ་བསྔོ་བ་སོགས་བྱ། འདི་ཤིན་ཏུ་རང་ཟབ་པས་གསང་བར་བྱའོ། །ཕ་བླ་མ་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེས་བདག་ལ་དངོས་སུ་གནང་བ་བྱིན་རླབས་ཆེ་བ་ཚེ་རིང་བའི་གདམས་པ་ཡིན་ནོ། ཨྠྀི། །ཨེ་མ་གསང་ཆེན་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་རིག་འཛིན་རྗེས། །གསང་ལས་ཡང་གསང་ཉིང་ཁུའི་གདམས་པ་ནི། །གསང་སྔགས་འཆང་བ་ནམ་མཁའི་མིང་ཅན་ལ། །གསང་ཞིང་སྦ་བའི་དབྱིངས་ནས་གནང་བ་ཡིན། །གསང་བར་གདམས་སོ་སྟག་ཞོན་ཁྱོད་ལ་གཏད། །མ་གཡེལ་གསང་བར་བྱའོ་ཙིཏྟར་སྦོས། ས་མ་ཡ་རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ། ཤུབྷཾ། རང་ལོ་བཅུ་དྲུག་གི་དུས་ཁྱི་ལོར་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བྱ་གཤོངས་སུ་བཞུགས་དུས་བདག་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀྱིས་ཟིན་བྲིས་སུ་བགྱིས་པའོ། །རིག་འཛིན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་ལ་སློབ་དཔོན་པདྨས་དངོས་སུ་གནང་། དེ་ལ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན་གྱིས་གསན་ནོ། །འདིའི་ལུང་ཕྲ་ཞིབ་ཕྱག་ལེན་ཞལ་ཤེས་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་བརྒྱུད་པ་ནི། ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས། ལོངས་སྐུ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན། སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས། གཏེར་ཆེན་ལེགས་ལྡན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ། རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན། ཁྱབ་བདག་ཞྭ་ལུ་བ་རིན་ཆེན་བསོད་ནམས་མཆོག་གྲུབ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཟིལ་གནོན་བཞད་པ་རྩལ། བཀའ་དྲིན་འཁོར་མེད་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཀུན་བཟང་པདྨ་ཕྲིན་ལས། དེས་དྲིན་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་བློ་བཟང་དོན་གྲུབ། དེས་བདག་ལྷ་བཙུན་ལའོ། །ཡང་ན་རྗེ་དབང་རབ་ནས། གླིང་ཕུ་ཆོས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག །ལྕགས་ཟམ་སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག །ཟུར་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་རང་གྲོལ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་མཆོག་མན་གོང་ལྟར་རོ། །འཆི་མེད་ནམ་མཁའ་བཅུད་ལེན་གྱི་གདམས་ཟབ་གསལ་བར་བཀོད་པ་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ འོད་གསལ་གཉུག་མའི་རང་གདངས་ནམ་མཁའི་བཅུད། །སྲོག་གི་ཟུངས་སུ་སྦྱིན་པའི་བཀའ་དྲིན་ཅན། །འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་ཞབས། །སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེར་རྟགས་བཞུགས་གསོལ། །དེ་ལ་འདིར་རིག་སྔགས་འཆང་བ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་ཞང་སྣ་ནམ་པ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱི་རྣམ་འཕྲུལ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ལེགས་ལྡན་ཞབས་ལ་རྩ་གསུམ་འདུས་ཞལ་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེས་མངོན་སུམ་དུ་གནང་བའི་གདམས་ངག །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་འདི་བདེ་བླག་ཏུ་སྟེར་བའི་ཟབ་ལམ། རྗེ་ཉིད་དང་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་ཕྱུག་རབ་བརྟན་སོགས་ལམ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་འཆི་མེད་གྲུབ་པ་མང་དུ་བྱོན་པས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚན་ཀ་གཞན་ལས་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ནམ་མཁའ་ཟས་སུ་ཟ་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གདམས་པ་ཟབ་མོ་དང་། རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུའི་ཟབ་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་ཆོས་ཚན་བཅུ་དགུ་པ་ཚེ་སྒྲུབ་ལྕགས་ཀྱི་སྡོང་པོའི་ཡང་གསང་གི་ཚེ་སྒྲུབ་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་དང་། གསང་བ་རླུང་གི་བཅུད་ལེན་རྣམས་ཟུང་འབྲེལ་དུ་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། ཐོ་རངས་ཀྱི་དུས་ཁ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་པས། ནམ་མཁའ་རྒྱ་ཆེར་མཐོང་བའི་སར་བདེ་བའི་སྟན་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་པས་འདུག་སྟེ། རང་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྨ་བྱས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ངོ་བོ་རྩ་བའི་བླ་མ་དེ་ཉིད། རྣམ་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐུ་མདོག་དམར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་གི་ཕྱག་རྒྱས་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་འཛིན་པ། ན་བཟའ་ཆོས་གོས་རྣམ་གསུམ་ངུར་སྨྲིག་ཏུ་གསོལ་བ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། མཐའ་བསྐོར་ཀུན་ཏུ་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་དང་། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས། སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས། དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ། ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོད་ནས་སྒོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བསམས་ལ། །རང་བྱུང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སྐུཿ འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་ཅན༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་འགྲོ་དོན་མཛད༔ བླ་མ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིཿ རང་ལས་ཡེ་ཤེས་ཤར་བའི་སྐུ༔ མི་འབྲལ་རྩེ་གཅིག་དགོངས་པ་ཅན༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཅིང་བར་ཆད་སེལཿ ཡི་དམ་ལྷ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ དམ་ཚིག་རྣམ་པར་དག་པའི་སྐུ༔ བརྩེ་གདུང་བྱམས་པའི་དགོངས་པ་ཅན༔ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ཞེས་ཅི་ནུས་བརྗོད་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ༔ སྔོན་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་བཤགས༔ འགྲོ་དོན་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ སྨོན་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ སེམས་ཅན་ཡོངས་སུ་སྨིན་བྱའི་ཕྱིར༔ གསང་སྔགས་སྤྱོད་པ་རླབས་ཆེན་སྤྱད༔ དོན་དམ་སྤྲོས་བྲལ་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ རང་བྱུང་མཐའ་བྲལ་སྟོང་གསལ་བསྒོམ༔ ལན་གསུམ་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད། རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོ་བསྐྱེད་ནས་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནིཿ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །པདྨ་འབྱུང་གནས་རང་བྱུང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བརྙེས། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་དངོས། །ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་ལན་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དང་། སྤྲོ་ན་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་བསྙེན་པའི་ཚུལ་དུ་ཚེ་གཟུངས་ཀྱང་བཟླས་ལ། མཐར་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་དབུས་ཀྱི་བླ་མ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཐིམ། དེ་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་རྟ་མགྲིན་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། སྐུ་ཆེ་ཞིང་ཡན་ལག་རགས་པ། དབུ་ནམ་མཁའི་མཐོངས་སུ་སླེབས་པ། ཞབས་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོ་མནན་པ། སྐུ་རྒྱབ་རི་རབ་ལ་གཏད་པ། ཕྱག་གཡས་ཐོད་དབྱུག་དཀར་པོ་མེ་འབར་བ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕྱར་བ། གཡོན་སྡིགས་མཛུབ་ཐུགས་ཀར་གཏད་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ། གར་གྱི་ཉམས་དགུ་དང་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་བརྒྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། དེའི་ཐུགས་ཀར་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་མཉམ་གཞག་ཚེ་བུམ་འཛིན་ཅིང་། ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། པད་ཟླའི་གདན་ལ་ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཚེའི་ཕོ་བྲང་རིན་པོ་ཆེ་སེར་པོ་གྲུ་བཞི་པ་བསྣོལ་བ་ལ་ཟུར་བཞིར་རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པས་མཚན་པ། དེའི་དབུས་སུ་ཚེ་རྟེན་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་ལྟེ་བ་མཐིང་ག་རྭ་རྣམས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁ་དོག་ཅན། རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་སྲོག་གི་ངོ་བོ་ནྲྀ་ལྗང་གུ། ཕྱོགས་བཞིར་དྭངས་མའི་རླུང་ལྔའི་ངོ་བོ་ཧཱུྃ་ཁ་དོག་སྣ་ལྔར། ནྲྀའི་ཁོག་པར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཐིག་ལེ་དཀར་ཞིང་འཚེར་བ་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་འཕྲོ་བར་གྱུར། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་གསལ་གདབ་ལ་སེམས་བཟུང་། གསལ་སྣང་ཐོན་པ་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བ་ནས་འཐོན་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། ཨོཾ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿཨཱཿབྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཡེ་དྷརྨཱ་ཧེ་ཏུ་པྲ་བྷ་བ་ཧེ་ཏུནྟེ་ཥཱཾ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོ་ཧྱ་བ་དཏ། ཏེཥཱཉྩ་ཡོ་ནི་རོ་དྷ་ཨེ་ཝཾ་བཱ་དཱི་མ་ཧཱ་ཤྲ་མ་ཎ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བར་གྱུར་ཏེ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ལ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྐོར་ཞིང་བཅིངས་པར་བསམས་ལ་སྔགས་དེ་ཉིད་ཅི་རིགས་པ་བཟླས་པས་བརྟན་པར་བྱ། སླར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལ་ཡིད་གཏད་པས། དེ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས། འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། སླར་ཡང་འོད་ཟེར་བ་སྤུའི་བུ་ག་ནས་ཕྱིར་སྟོང་གསུམ་གང་བར་འཕྲོས་པས། བརྟན་གཡོ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ། རང་ཡང་རིམ་གྱིས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཐུགས་ཀའི་ཐིག་ལེའི་བར་དུ་ཐིམ། དེ་ཡང་ནམ་མཁའ་ལ་སྤྲིན་དེངས་པ་ལྟར་འོད་གསལ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ་གནས་ལུགས་མ་བཅོས་པའི་ངང་དུ་ཁོང་གློད་དེ་ཅུང་ཟད་ཅིག་མཉམ་པར་བཞག་གོ །དེ་དག་ནི་མཚན་བཅས་དང་མཚན་མེད་ཀྱི་སྲུང་བའི་རིམ་པའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། ལུས་གནད་དྲང་པོར་བསྲངས་ཏེ། རང་གི་ལུས་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུ་དྭངས་ཤིང་གསལ་བའི་ལྟེ་འོག་ཏུ་ཡི་གེ་རྃ་དམར་པོ་མེ་འབར་ལ་ཁད་པ་ཞིག་བསྒོམ། དེ་ལ་ཡིད་གཏད་དེ་འོག་རླུང་ཅུང་ཟད་བསྐྱོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མེ་དམར་ཧུར་གྱིས་འཕར། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་བསྲེག །རླུང་རོ་ཕྱིར་འབུད་པ་དང་མཉམ་དུ་བསྲེགས་པའི་ལྷག་མ་རྣམས་ཀྱང་དུད་ཁུང་ནས་དུ་བ་འཐོན་པ་བཞིན་འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ་རླུང་རོ་ལན་གསུམ་བསལ། དེ་ནས་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་དམར་བའི་མདངས་ཆགས་པ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་གི་ཕྱག་རྒྱས་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་བསྣམས་པ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པས་བརྒྱན་ཅིང་ཞལ་འཛུམ་པ་རབ་ཏུ་ཞི་བའི་ཉམས་ཅན། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་པད་ཟླའི་གདན་ལ་བར་སྣང་གི་ཁམས་སུ་བཞུགས་པར་གསལ་གདབ་ལ་རླུང་རོ་ལན་གསུམ་བསལ་རྗེས། ཐུགས་ཀའི་དབུས་སུ་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཧྲཱིཿཡིག་དཀར་པོ་གསལ་ཞིང་འབར་བའི་སེམས་ཞུགས་པ་བཞིན་གཏད་པས། དེ་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་བུན་གྱིས་འཕྲོས། ཁམས་གསུམ་གྱི་བརྟན་གཡོ་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པའི་ནམ་མཁའི་ཁམས་ཀྱི་དྭངས་བཅུད་མཐའ་དག་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ཏེ་སྨིན་མཚམས་ཀྱི་ཐད་དུ་བྱུང་བ། རླུང་ཁ་ནས་དལ་བུས་རྔུབས་ཏེ་མཆིལ་མ་དང་བཅས་མིད་པས་ལུས་ཀྱི་ནང་དུ་སིབ་སིབ་ཞུགས་པས་བཅུད་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལ་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་ནམ་མཁའི་སྲོག་འགྲུབ་པར་བསམ། འོག་རླུང་ཅུང་ཟད་འཐེན་ཅིང་ཁ་སྦྱོར་གྱི་ཚུལ་དུ་ཐུབ་ཚད་བཟུང་། མི་ཐུབ་པ་དང་དལ་བུས་ཕྱིར་དབྱུང་བས་ནམ་མཁའ་རང་གནས་སུ་ཆགས་པར་བསམས་ལ་རིག་པ་འཛིན་མེད་དུ་འཇོག །དེ་ལྟ་བུའི་དམིགས་པ་དང་རླུང་སྦྱོར་ལན་གསུམ་བདུན་ཉེར་གཅིག་སོགས་བྱས་པས་སྲོག་རླུང་མ་བུ་འཕྲད་པའི་རྟགས་སུ་སྦྲེགས་པ་ཆིལ་གྱིས་ཡོངས་སྟེ། དེ་བྱུང་ན་ཉིན་ཞག་རེའི་འཆི་བ་བསླུ་ནུས་པར་ཐེ་ཚོམ་མེད་ཅིང་། རྒྱུན་དུ་མ་ཆགས་ན་ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་པར་འགྱུར་བར་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ནི། སླར་ཡང་རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་རྟ་མགྲིན་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་དུ་གསལ་བ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་འཕྲོས་པ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པས་ལུས་ཕྱི་ནང་གི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་ཚུན་ཆད་ཀྱང་གོ་མཚམས་མེད་པར་གཏམས་པས་འཆི་མེད་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བརྟན་ཅིང་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སྲུང་བར་བསམས་ལ། ཨོཾ་བྷྲཱུྃ་བཛྲ་སོགས་ཀྱི་སྔགས་ཅུང་ཟད་བཟླ། ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་ཀཱ་ཝཱ་ཙི་ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་བརྟན་པར་བྱ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །ཞེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་དང་ཤིས་པ་བརྗོད་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་དགེ་བའི་བྱ་བ་ལ་འཇུག །ཁྱད་པར་སེམས་ཅན་གྱི་སྲོག་མི་གཅོད། ཚེ་དང་ཁམས་ལ་གནོད་པའི་ཟས་སྤྱོད་སྤང་། སྲོག་བསླུ་དང་། ཉེའུ་འདོན་པ་དང་། སཱཙྪ་གདབ་པ་སོགས་ཚེ་འཕེལ་བའི་ཐབས་ལ་བརྩོན་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་འདི་ཉིད་དྲོ་གང་དང་། ཐོ་རངས་དང་། དགོངས་མོ་སོགས་ཟས་རྙིང་པ་ཞུ། གསར་པ་མ་ཟོས་པའི་དུས་ནམ་དུའང་ཉམས་སུ་བླང་བར་གསུངས་མོད་གཙོ་བོར་ཐོ་རངས་ཀྱི་དུས་སུ་མ་ཆགས་པར་ཉམས་སུ་བསྟར་བ་ཉིད་ཕྱག་བཞེས་སུ་མཛད་དོ། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ཆུ་གཏེར་ལས། །ལེགས་འོང་ལམ་བཟང་བདུད་རྩིའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས། །རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་ཞབས་པད་བསྐལ་པ་བརྒྱར། །འཚོ་གཞེས་ཕྲིན་ལས་དགེ་མཚན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་མཚུངས་མེད་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་ངེས་དོན་དབང་པོའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་ལྟར། བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཟབ་གཏེར་དང་། དག་སྣང་གི་གཞུང་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་དགོངས་དོན་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསྡེབས་པ་སརྦ་དཱ་ཤྲེ་ཡོ་བྷ་བ་ཏུ། ། ༈
[edit]

legs ldan rje'i nye brgyud tshe sgrub gzhung dang /__gdams zab gsal bar bkod pa rig 'dzin grub pa'i lam bzang /_ @#/_/tshe'i dngos grub sgrub pa'i man ngag bzhugs/__na mo gu ru badz+ra ak+Sho b+h+ya rtsal bA dA ya/__rang rig gdod ma'i mgon po he ru ka__/bka' 'drin mtshungs med pha rgod grub pa'i dbang /__/zab gter bstan pa'i mnga' bdag rig sngags 'chang /__/bdud 'joms rdo rjes deng 'dir bkra shis stsol/__/de la 'dir thun mong ma yin pa'i tshe sgrub pa'i gnad nam mkha' zas su za ba zhes bya ba nyams su blang bar 'dod pas/__thog mar rang gi mdun gyi nam mkhar tshe dpag med sku mdog dmar po zhal gcig phyag gnyis pa gsal bar dmigs la skyabs 'gro sems bskyed rnying ma spyi dang mthun/__bla ma la gsol 'debs sogs byas rjes/__tshe dpag med rang la thim pa'i rkyen gyis/__rang skad cig gis dpal rta mgrin sku che ba dbu nam mkha'i mthongs su sleb pa/__zhabs rgya mtsho la mnan pa/__sku rgyab ri rab la gtad pa/__phyag g.yas dbyug tho 'phyar ba/__g.yon sdigs mdzub mdzad pa/__bdag nyid kyi thugs kar rang 'dra ba'i ye shes sems dpa'/__de'i thugs kar tshe dpag med/__de'i thugs kar rin po che gru bzhi pa gnyis bsnol ba la/__zur du rdo rje phyed pas mtshan pa/__de'i dbus su rdo rje rtse lnga pa la lte ba mthing ga rwa bzhi kha dog sna lnga pa gcig bsam/__rdo rje'i lte bar yi ge nr-i/__phyogs rer hU~M kha dog sna lnga pa/__nr-i'i lte bar thig le kha dog lnga ldan/__de las 'od zer 'phros pas rdo rje'i lte ba nas thon/__de sngags phreng du gyur ba'i sngags yed+harmA la mjug tu 'grub par gyur cig btags pas rdo rje la skor ro ro 'khor bar bsam/__de las 'od 'phros pas sku gang /__slar yang 'od zer gyis stong gsum gang bar 'phos pas/__brtan g.yo snod bcud thams cad 'od du zhu nas rang la thim/__rang 'od du zhu/__rim gyis thig le la thug par 'od du zhu nas/__thig le 'od du yal bar bsam/__de'i ngang la cung zad mnyam par bzhag__/de nas slar mgon po tshe dpag med sku mdog dkar po pad zla'i steng na bzhugs pa bar snang du gnas pa gcig bsams la/__thugs ka'i hrIHdkar po las 'od zer 'phros pas/__nam mkha' thams cad 'od kha dog sna lnga pa'i rnam par sib sib rang la thim par bsam/__rlung phyir dbyung ba dang nam mkha' rang gnas su chags par bsam zhing de kha'i spro bsdu byas rjes/__yang mnyam par bzhag go/___/de rjes dge ba bsngo ba sogs bya/__'di shin tu rang zab pas gsang bar bya'o/__/pha bla ma bdud 'joms rdo rjes bdag la dngos su gnang ba byin rlabs che ba tshe ring ba'i gdams pa yin no/__a+th-i+i/__/e ma gsang chen bstan pa'i mnga' bdag rig 'dzin rjes/__/gsang las yang gsang nying khu'i gdams pa ni/__/gsang sngags 'chang ba nam mkha'i ming can la/__/gsang zhing sba ba'i dbyings nas gnang ba yin/__/gsang bar gdams so stag zhon khyod la gtad/__/ma g.yel gsang bar bya'o tsit+tar sbos/__sa ma ya rgya rgya rgya/__shub+haM/__rang lo bcu drug gi dus khyi lor rig 'dzin chen po bya gshongs su bzhugs dus bdag yab sras gnyis kyis zin bris su bgyis pa'o/__/rig 'dzin bdud 'joms rdo rje la slob dpon pad+mas dngos su gnang /__de la rdo rje 'chang dbang phyug rab brtan gyis gsan no/__/'di'i lung phra zhib phyag len zhal shes dang bcas pa legs par thob pa'i brgyud pa ni/__chos sku snang ba mtha' yas/__longs sku tshe dpag med mgon/__sprul sku pad+ma 'byung gnas/__gter chen legs ldan bdud 'joms rdo rje/__rdo rje 'chang dbang phyug rab brtan/__khyab bdag zhwa lu ba rin chen bsod nams mchog grub/__thams cad mkhyen gzigs zil gnon bzhad pa rtsal/__bka' drin 'khor med rig 'dzin chen po kun bzang pad+ma phrin las/__des drin chen chos kyi rje blo bzang don grub/__des bdag lha btsun la'o/__/yang na rje dbang rab nas/__gling phu chos rje 'jam dbyangs chos skyong dbang phyug__/lcags zam sprul sku kun dga' bsod nams dbang phyug__/zur chen chos dbyings rang grol/__thams cad mkhyen gzigs mchog man gong ltar ro/__/'chi med nam mkha' bcud len gyi gdams zab gsal bar bkod pa rig 'dzin grub pa'i lam bzang zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru b+h+yaH__'od gsal gnyug ma'i rang gdangs nam mkha'i bcud/__/srog gi zungs su sbyin pa'i bka' drin can/__/'khor lo'i mgon po tshe mtha' yas pa'i zhabs/__/snying dbus mi shigs thig ler rtags bzhugs gsol/__/de la 'dir rig sngags 'chang ba yongs kyi 'khor los sgyur ba zhang sna nam pa rdo rje bdud 'joms kyi rnam 'phrul 'chi med grub pa'i rig 'dzin chen po legs ldan zhabs la rtsa gsum 'dus zhal dpal o rgyan mtsho skyes rdo rjes mngon sum du gnang ba'i gdams ngag__/tshe dang ye shes kyi dngos grub 'di bde blag tu ster ba'i zab lam/__rje nyid dang rdo rje 'chang dbang phyug rab brtan sogs lam 'di la brten nas 'chi med grub pa mang du byon pas byin rlabs kyi tshan ka gzhan las ches khyad par du 'phags pa'i nam mkha' zas su za ba'i tshe sgrub kyi gdams pa zab mo dang /__rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru'i zab gter thugs sgrub chos tshan bcu dgu pa tshe sgrub lcags kyi sdong po'i yang gsang gi tshe sgrub nam mkha'i rdo rje dang /__gsang ba rlung gi bcud len rnams zung 'brel du nyams su blang ba'i tshul la gsum/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po ni/__tho rangs kyi dus kha shar du phyogs pas/__nam mkha' rgya cher mthong ba'i sar bde ba'i stan la bsam gtan gyi spyod lam dang ldan pas 'dug ste/__rang gi mdun gyi nam mkhar rma byas bteg pa'i rin po che'i khri sna tshogs pad+ma dang zla ba'i gdan gyi steng du ngo bo rtsa ba'i bla ma de nyid/__rnam pa bcom ldan 'das mgon po tshe dpag tu med pa sku mdog dmar gsal zhal gcig phyag gnyis mnyam gzhag gi phyag rgyas 'chi med tshe'i bdud rtsis gang ba'i bum pa 'dzin pa/__na bza' chos gos rnam gsum ngur smrig tu gsol ba/__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs pa/__mtha' bskor kun tu brgyud pa'i bla ma rnams dang /__yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs/__sangs rgyas byang sems/__dpa' bo mkha' 'gro/__chos skyong srung ma'i tshogs kyis bskor ba mngon sum lta bur bzhugs pa'i spyan sngar bdag gzhan sems can thams cad 'khod nas sgo gsum 'jug pa gcig pas skyabs su 'gro ba dang /__byang chub mchog tu sems bskyed par bsams la/_/rang byung lhun gyis grub pa'i skuH__'od gsal chen po'i dgongs pa can:__thugs rje'i dbang gis 'gro don mdzad:__bla ma rnams la skyabs su mchiH__rang las ye shes shar ba'i sku:__mi 'bral rtse gcig dgongs pa can:__byin gyis rlob cing bar chad selaH__yi dam lha la skyabs su mchi:__dam tshig rnam par dag pa'i sku:__brtse gdung byams pa'i dgongs pa can:__legs nyes stangs 'dzin dngos grub ster:__mkha' 'gro'i tshogs la skyabs su mchi:__zhes ci nus brjod pas skyabs su 'gro:__sngon nas bsags pa'i sdig sgrib bshags:__'gro don sangs rgyas thob bya'i phyir:__smon pa'i byang chub sems bskyed do:__sems can yongs su smin bya'i phyir:__gsang sngags spyod pa rlabs chen spyad:__don dam spros bral byang chub sems:__rang byung mtha' bral stong gsal bsgom:__lan gsum gyis sems bskyed/__rtsa brgyud kyi bla ma la mos gus gdung shugs drag po bskyed nas gsol ba gdab pa niH__oM AHhU~M/__snang ba mtha' yas 'od gsal chos kyi sku/__/tshe dpag med mgon bde chen longs spyod rdzogs/__/pad+ma 'byung gnas rang byung sprul pa'i sku/__/bdud 'joms rdo rje 'chi med rig 'dzin brnyes/__/rtsa brgyud bla ma skyabs kun 'dus pa'i dngos/__/yi dam mkha' 'gro chos skyong srung ma la/__/gsol ba 'debs so 'gal rkyen bar chad sol/__/byin gyis rlobs shig 'chi med dngos grub stsol/__/zhes lan ji ltar rigs pa dang /__spro na gsol 'debs kyi bsnyen pa'i tshul du tshe gzungs kyang bzlas la/__mthar skyabs yul rnams 'od du zhu nas dbus kyi bla ma tshe dpag med la thim/__de 'od du zhu nas rang la thim pa'i rkyen gyis rang nyid skad cig gis dpal rta mgrin sku mdog dmar po zhal gcig phyag gnyis pa/__sku che zhing yan lag rags pa/__dbu nam mkha'i mthongs su slebs pa/__zhabs gnyis kyis rgya mtsho mnan pa/__sku rgyab ri rab la gtad pa/__phyag g.yas thod dbyug dkar po me 'bar ba nam mkha' la 'phyar ba/__g.yon sdigs mdzub thugs kar gtad pa/__ye shes kyi me 'bar ba'i dbus na bzhugs pa/__gar gyi nyams dgu dang dur khrod kyi chas brgyad kyis brgyan par gsal ba'i thugs kar rang 'dra'i ye shes sems dpa'/__de'i thugs kar bcom ldan 'das mgon po tshe dpag tu med pa sku mdog dmar po mnyam gzhag tshe bum 'dzin cing /__longs spyod rdzogs sku'i rgyan thams cad kyis brgyan pa/__pad zla'i gdan la zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs pa/__de'i thugs kar tshe'i pho brang rin po che ser po gru bzhi pa bsnol ba la zur bzhir rdo rje phyed pas mtshan pa/__de'i dbus su tshe rten rdo rje rgya gram lte ba mthing ga rwa rnams phyogs kyi kha dog can/__rdo rje'i lte bar srog gi ngo bo nr-i ljang gu/__phyogs bzhir dwangs ma'i rlung lnga'i ngo bo hU~M kha dog sna lngar/__nr-i'i khog par byang chub sems kyi ngo bo thig le dkar zhing 'tsher ba 'od zer kha dog lnga 'phro bar gyur/__ces brjod cing gsal gdab la sems bzung /__gsal snang thon pa dang byang chub sems kyi thig le las 'od zer 'phros/__rdo rje'i lte ba nas 'thon pa dang lhan cig tu/__oM b+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M AHAHb+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M AH__hU~M b+h+rU~M badz+ra A yu She hU~M AH__ye d+harmA he tu pra b+ha ba he tun+te ShAM ta thA ga to h+ya ba data/__teShAny+tsa yo ni ro d+ha e waM bA dI ma hA shra ma Na 'grub par gyur cig swA hA/__zhes pa'i sngags kyi phreng bar gyur te sna tshogs rdo rje la lu gu rgyud kyi tshul du bskor zhing bcings par bsams la sngags de nyid ci rigs pa bzlas pas brtan par bya/__slar sngags kyi phreng ba la yid gtad pas/__de las 'od zer dkar dmar mthing gsum bsam gyis mi khyab pa byung /__lus kyi nang thams cad gang /__nad gdon sdig sgrib dus ma yin pa'i 'chi ba'i 'jigs pa bag chags dang bcas pa sbyangs/__'chi med tshe'i dngos grub thob/__slar yang 'od zer ba spu'i bu ga nas phyir stong gsum gang bar 'phros pas/__brtan g.yo snod bcud thams cad 'od du zhu nas rang la thim/__rang yang rim gyis 'od du zhu nas thugs ka'i thig le'i bar du thim/__de yang nam mkha' la sprin dengs pa ltar 'od gsal stong nyid kyi dbyings su thim par bsams la gnas lugs ma bcos pa'i ngang du khong glod de cung zad cig mnyam par bzhag go__/de dag ni mtshan bcas dang mtshan med kyi srung ba'i rim pa'o/__/gnyis pa dngos gzhi la/__lus gnad drang por bsrangs te/__rang gi lus 'ja' tshon lta bu dwangs shing gsal ba'i lte 'og tu yi ge ra~M dmar po me 'bar la khad pa zhig bsgom/__de la yid gtad de 'og rlung cung zad bskyod pa'i rkyen gyis me dmar hur gyis 'phar/__lus kyi nang thams cad gang /__nad gdon sdig sgrib thams cad bsreg__/rlung ro phyir 'bud pa dang mnyam du bsregs pa'i lhag ma rnams kyang dud khung nas du ba 'thon pa bzhin 'od gsal stong pa nyid kyi dbyings su thim par bsams la rlung ro lan gsum bsal/__de nas rang nyid skad cig gis bcom ldan 'das mgon po tshe dang ye shes dpag tu med pa sku mdog dkar la dmar ba'i mdangs chags pa/__zhal gcig phyag gnyis mnyam gzhag gi phyag rgyas 'chi med tshe'i bdud rtsis gang ba'i bum pa bsnams pa/__dar dang rin po che sna tshogs pas brgyan cing zhal 'dzum pa rab tu zhi ba'i nyams can/__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis pad zla'i gdan la bar snang gi khams su bzhugs par gsal gdab la rlung ro lan gsum bsal rjes/__thugs ka'i dbus su zla ba la gnas pa'i rlung sems dbyer med pa'i ngo bo hrIHyig dkar po gsal zhing 'bar ba'i sems zhugs pa bzhin gtad pas/__de las 'od zer kha dog sna tshogs pa bun gyis 'phros/__khams gsum gyi brtan g.yo snod bcud thams cad la khyab pa'i nam mkha'i khams kyi dwangs bcud mtha' dag 'od zer kha dog lnga ldan gyi rnam par bsdus te smin mtshams kyi thad du byung ba/___rlung kha nas dal bus rngubs te mchil ma dang bcas mid pas lus kyi nang du sib sib zhugs pas bcud dwangs ma thams cad thugs ka'i hrIHla thim pas 'chi med nam mkha'i srog 'grub par bsam/__'og rlung cung zad 'then cing kha sbyor gyi tshul du thub tshad bzung /__mi thub pa dang dal bus phyir dbyung bas nam mkha' rang gnas su chags par bsams la rig pa 'dzin med du 'jog__/de lta bu'i dmigs pa dang rlung sbyor lan gsum bdun nyer gcig sogs byas pas srog rlung ma bu 'phrad pa'i rtags su sbregs pa chil gyis yongs ste/__de byung na nyin zhag re'i 'chi ba bslu nus par the tshom med cing /__rgyun du ma chags na tshe nyi zla dang mnyam par 'gyur bar gsungs so/__/gsum pa rjes ni/__slar yang rang nyid skad cig gis dpal rta mgrin du gsal ba'i thugs kar byang chub sems kyi thig le kha dog lnga ldan du gsal ba las 'od zer dkar dmar mthing gsum 'phros pa rdo rje lu gu rgyud kyi rang bzhin du gyur pas lus phyi nang gi ba spu'i khung bu tshun chad kyang go mtshams med par gtams pas 'chi med kyi dngos grub brtan cing bar chad thams cad srung bar bsams la/__oM b+h+rU~M badz+ra sogs kyi sngags cung zad bzla/__oM badz+ra rak+Sha kA wA tsi hU~M b+h+rU~M:__zhes lan gsum brjod pas brtan par bya/__dge ba 'di yis myur du bdag__/'chi med rig 'dzin 'grub gyur nas/__/zhes sogs bsngo smon dang shis pa brjod pas mtshams sbyar te spyod lam dge ba'i bya ba la 'jug__/khyad par sems can gyi srog mi gcod/__tshe dang khams la gnod pa'i zas spyod spang /__srog bslu dang /__nye'u 'don pa dang /__sAts+tsha gdab pa sogs tshe 'phel ba'i thabs la brtson par bya'o/__/de lta bu'i rnal 'byor zab mo 'di nyid dro gang dang /__tho rangs dang /__dgongs mo sogs zas rnying pa zhu/__gsar pa ma zos pa'i dus nam du'ang nyams su blang bar gsungs mod gtso bor tho rangs kyi dus su ma chags par nyams su bstar ba nyid phyag bzhes su mdzad do/__/'chi med rig 'dzin grub pa'i chu gter las/__/legs 'ong lam bzang bdud rtsi'i mchod sprin gyis/__/rje btsun bla ma'i zhabs pad bskal pa brgyar/__/'tsho gzhes phrin las dge mtshan rgyas gyur cig__/ces pa'ang mtshungs med thugs rje'i gter chen mchog sprul rin po che karma nges don dbang po'i gsung gis bskul ba ltar/__bya bral ba mkhyen brtse'i dbang pos zab gter dang /__dag snang gi gzhung zung du 'brel ba'i dgongs don shin tu gsal bar bsdebs pa sarba dA shre yo b+ha ba tu/___/__!

Footnotes

Other Information