JKW-KABUM-09-TA-002-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་སྟག་ལུང་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ལོངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཚེ་དབང་གི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར།
Wylie title dpal stag lung pa nas brgyud pa'i tshe dpag med grub rgyal lugs longs sku dang sprul sku'i tshe dbang gi cho ga 'chi med grub pa'i zil dngar JKW-KABUM-09-TA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 9, sde tshan 2, Text 4, Pages 159-180 (Folios 17a3 to 27b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Source Author(s) མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་, སྟག་ལུང་པ་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྲུབ་ (ma gcig grub pa'i rgyal mo, stag lung pa ngag dbang bkra shis dpal grub)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal stag lung pa nas brgyud pa'i tshe dpag med grub rgyal lugs longs sku dang sprul sku'i tshe dbang gi cho ga 'chi med grub pa'i zil dngar. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 9: 159-180. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub  ·  Longevity Empowerment - tshe dbang
Cycle ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ (tshe dpag med grub rgyal lugs)
Deity tshe dpag med
Colophon

།ཅེས་པའང་དཔལ་སྟག་ལུང་པ་མཁས་བཙུན་གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྲུབ་པའི་གསུང་རབ་དང་། བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ཚུལ་གྱིས། འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

ces pa'ang dpal stag lung pa mkhas btsun grub pa'i khyu mchog ngag dbang bkra shis dpal grub pa'i gsung rab dang /__bla ma'i phyag bzhes ltar nyung gsal snying por dril ba'i tshul gyis/__'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །དཔལ་སྟག་ལུང་པ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ལོངས་སྐུ་དང་སྤྲུལ་སྐུའི་ཚེ་དབང་གི་ཆོ་ག་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭ་སྟི། བླ་མ་བདེ་ལྡན་མགོན་པོ་ལ། །བཏུད་ནས་ཚེ་ཡི་དབང་བསྐུར་གྱི། །ཆོ་ག་ཨུཏྤལ་རྒྱས་པའི་བཅུད། །འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར་སྦྱིན། །འདི་ལ་གཉིས། མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལོངས་སྐུ་ལ་བརྟེན་པའི་ཚེའི་དབང་བསྐུར་ཚུལ་དང་། ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་བརྟེན་པའི་ཚེའི་དབང་བསྐུར་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། སྦྱོར་བ་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་མཉྫིའི་ཁར་ཚེ་གཏོར་བུམ་གཟུགས་མཐའ་རིལ་བུས་བསྐོར་བ། དེའི་གཡས་སུ་ཚེ་རིལ་གཡོན་དུ་ཚེ་ཆང་། མདུན་དུ་འབུལ་གཏོར། ཆུ་གཉིས་སྔོན་འགྲོའི་ཉེར་སྤྱོད། ཉེ་ལོགས་ཅི་བདེ་བར་སྔོན་འགྲོ་གཏོར་མ། མཎྜལ། རང་གི་མདུན་དུ་རྡོར་དྲིལ་ཌ་མ་རུ་སོགས་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་འདུ་བྱས་ལ། ཆོ་ག་དངོས་ནི། ཐོག་མར་སྔོན་འགྲོ་གཏོར་མ། ཨོཾ་པདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀྱིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་གཏོར་མ་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་ཀྱིས་བརླབ། ཨོཾ་བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ། ཨོཾ་བྷཱུ་མི་པ་ཏི་ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། པཱ་དྱཾ་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། གང་ཡང་འདིར་གནས་ལྷ་དང་ཀླུ། །གནོད་སྦྱིན་སྲིན་པོའམ་གཞན་དག་ལ། །སྔགས་སྤྱོད་དོན་དུ་ས་ཕྱོགས་འདི། །བདག་ཞུ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྩལ་དུ་གསོལ། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ་སོགས་ནས། ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་མཛོད། །སུམྦྷས་བགེགས་བསྐྲད། ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། འོག་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་ས་གཞི། ལོགས་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་ར་བ་དང་དྲྭ་བ། སྟེང་ཐམས་ཅད་རྡོ་རྗེའི་གུར་དང་བླ་བྲེ། ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རི་ཁ་དོག་ལྔ་པས་བར་མཚམས་མེད་པར་ཁྱབ་ཅིང་འབར་བའི་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་རབ་ཏུ་བརྟན་ཅིང་གཞོམ་གཞིག་དང་བྲལ་བར་གྱུར། མཆོད་པ་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོཾ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་དང་མཉམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། པཱ་དྱཾ་ནས་ཤབྡའི་བར་སྦྱར་བས་བརླབ། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་སོགས་སྐྱབས་སེམས་ཅི་ནུས་དང་། རང་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཧྲཱིཿདམར་པོའི་འོད་ཟེར་གྱིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ ན་མཿཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བྷྱཿས་ཕྱག་བྱ། ཨོཾ་གུ་རུ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི་སོགས་ཡན་ལག་བདུན་པ་ལན་གསུམ་རྗེས། ཨོཾ་བཛྲ་མཎྜལ་མུཿ ཚོགས་ཞིང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ངང་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་སོགས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་རྣམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་བདག་བསྐྱེད་ནི། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པྃ་ལས་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་སྟོང་དང་ལྡན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་བ། དེའི་སྟེང་དུ་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཡི་གེ་ཧྲཱིཿདམར་པོ་རིང་ཆ་ཚེག་དྲག་དང་བཅས་པ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་པདྨ་རཱ་གའི་ལྷུན་པོ་ལྟར་དམར་ཞིང་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་ན་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་བཟང་བདུད་རྩིས་གང་བ་བསྣམས་པ། ལྷ་རྫས་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་དར་གྱི་སྟོད་གཡོགས་དང་ཤམ་ཐབས་ཅན། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མཛེས་པ། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་སྤྲས་པའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། ཐུགས་ཀའི་དབུས་སུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའི་ཧྲཱིཿདམར་པོ། དེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཡེ་ཤེས་པ་དང་དམ་ཚིག་པ་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་གྱིས་དབང་ལྷ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏུ་མཱཾ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དབང་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་དང་། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཞེས་གསུང་ཞིང་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་། དྲི་མ་དག་ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་འོད་དཔག་ཏུ་མེད་པས་དབུར་བརྒྱན་པར་གྱུར། མདུན་བསྐྱེད་ནི། ཚེ་གཏོར་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སོགས་ནས། ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་སོགས་བདག་བསྐྱེད་ལྟར་ལ་དབུར་བརྒྱན་པར་གྱུར་པར། མདུན་བསྐྱེད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོའི་མཐའ་མར་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་བར་གྱུར། བཟླས་པ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ས་ར་ཧེ་ཀ་ར་རེ་ཤྭ་ར་རེ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ལན་གསུམ། བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །ཚེ་བསོད་ཡར་བ་ཀུན་བསྡུས་ནས། །བུམ་པར་ཞུགས་ཏེ་ཁོལ་ཞིང་ལུད། །ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས་ལུས་གང་བས། །ཚེ་བསོད་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་གྱུར། །ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་ཝནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །འབྱུང་བ་ས་ཡི་བཅུད་བསྡུས་ནས། །བུམ་པར་ཞུགས་ཏེ་ཁོལ་ཞིང་ལུད། །ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས་ལུས་གང་བས། །སྲ་བརྟན་གཞོམ་གཞིག་བྲལ་བར་གྱུར། །བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །འབྱུང་བ་ཆུ་ཡི་བཅུད་བསྡུས་ནས། །བུམ་པར་ཞུགས་ཏེ་ཁོལ་ཞིང་ལུད། །ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས་ལུས་གང་བས། །སྣུམ་བག་ལྡན་པའི་ལུས་སུ་གྱུར། །བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །འབྱུང་བ་མེ་ཡི་བཅུད་བསྡུས་ནས། །བུམ་པར་ཞུགས་ཏེ་ཁོལ་ཞིང་ལུད། །ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས་ལུས་གང་བས། །བཀྲག་མདངས་ལྡན་པའི་ལུས་སུ་གྱུར། །བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །འབྱུང་བ་རླུང་གི་བཅུད་བསྡུས་ནས། །བུམ་པར་ཞུགས་ཏེ་ཁོལ་ཞིང་ལུད། །ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས་ལུས་གང་བས། །ཡང་ཞིང་དཔའ་རྩལ་ལྡན་པར་གྱུར། །བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །ཟག་བཅས་འཁོར་བའི་བཅུད་བསྡུས་ནས། །བུམ་པར་ཞུགས་ཏེ་ཁོལ་ཞིང་ལུད། །ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས་ལུས་གང་བས། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་ཚོགས་གྱུར། །བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །ཟག་མེད་མྱང་འདས་བཅུད་བསྡུས་ནས། །བུམ་པར་ཞུགས་ཏེ་ཁོལ་ཞིང་ལུད། །ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས་ལུས་གང་བས། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་གྱུར། །ཅེས་པ་སོ་སོའི་མཚམས་སུ་སྔགས་ཅི་ནུས་བཟླ་ཞིང་དམིགས་པ་གསལ་བཏབ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྣམ་བཞི་ལས། །དཀར་དམར་མཐིང་སེར་འོད་བཞི་འཕྲོས་པ་རྣམས། །བདག་ཉིད་གནས་བཞིར་ཐིམ་པས་སྒྲིབ་བཞི་དག །དབང་བཞི་རྫོགས་པས་སྐུ་བཞི་མངོན་དུ་བྱས། །ཞེས་དང་ཚེ་གཟུངས་བཟླ། ལས་བུམ་བསང་སྦྱང་། པད་ཟླར་བྷྲཱུྃ་ལས་བུམ་པ་བཅུད་ལྡན་དབུས། །རྟ་མགྲིན་དམར་པོ་ཐོད་དབྱུག་སྡིགས་མཛུབ་ཅན། །ཁྲོ་ཆས་ལྡན་པའི་སྐུ་ལས་རང་འདྲའི་ཚོགས། །གྲངས་མེད་སྤྲོས་པ་བུམ་པའི་ཆུ་དང་འདྲེས། །ཧྲཱིཿཔདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏྲ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧ་ཡ་གྲཱི་ཝ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་ཅུང་ཟད་བཟླས་མཐར་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བུམ་ཆུ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་བསམ། གཏོར་མ་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གཏོར་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ། གཏོར་མ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་རྣམ་པ་ལྔའི་ངོ་བོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། རྡོ་རྗེ་ཐལ་མོ་ཁ་གྱེན་དུ་ཕྱེ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས། ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ ན་མོ་བུདྡྷཱ་ཡ། ན་མོ་དྷ་རྨཱ་ཡ། ན་མ་སྶཾ་གྷཱ་ཡ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་པ་རི་མི་ཏ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་པཱུ་ཛ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་གཙོ་བོ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་འདོད་དོན་གསོལ་བ་གདབ། དེ་ནས་སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་ནི། སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་བྱ། ཕྱག་བཙལ་ནས་མདུན་དུ་དུལ་བར་འཁོད་པ་ལ་སེམས་བསྐྱེད་གསལ་འདེབས་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། དེ་ལ་འདིར་གང་གསན་པར་བྱ་བའི་ཆོས་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འདི་ཉིད་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པའི་ཚེ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་པོའི་དྲུང་དུ་རང་ཉིད་སྐུ་ཚེ་གྲངས་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་། སེམས་ཅན་གཞན་དག་དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པར་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱོབ་པར་སྨོན་ལམ་དུ་མཛད་ཅིང་ཐུགས་བསྐྱེད་པས། ཕྱིས་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་དང་། བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་མང་པོར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བསྐོར་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་གཞན་རྣམས་ལས་ཀྱང་ཆེས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་སྟོབས་ལས་བྱུང་བ་ཡིན་ཞིང་། འདི་ལྟ་བུའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་ཞིག་བྱུང་བའི་ནང་ནས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཟབ་ཅིང་གསང་བ་འདི་ཉིད་སྐྱེས་བུ་རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ་ལ་ཏི་ཕུ་གསང་སྔགས་སྡོང་པོས་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར། རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་ཙནྡན་གྱི་ནགས་ཚལ་ན་བཞུགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་མ་མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་མི་ལོ་ལྔ་བརྒྱ་བཞེས་པ་གཅིག་ལས་གསན་ཏེ། བོད་ཡུལ་དུ་སྤྱན་དྲངས། དེས་རང་གི་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་རྟེན་འབྲེལ་ལུས་ལ་བསྒྲིགས་པས་རྟོགས་པ་སེམས་ལ་ཤར་བ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་བུར་སྒོམ་ནག་པོ་ལ་གདམས། དེས་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་དཔལ་ཕག་མོ་གྲུ་པ་ལ་གནང་། དེས་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་སྟག་ལུང་པ་ཆེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལ་སྩལ་ཞིང་། རྒྱལ་ཚབ་དབོན་པོ་རྣམ་གཉིས་ནས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གྲགས་པའི་དཔལ། སྐུ་ཞང་རིན་པོ་ཆེ། ཨོ་རྒྱན་མགོན་པོ། བླ་མ་རྒྱལ་བཟང་། བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན། བློ་གྲོས་རིན་ཆེན། ཆོས་དཔལ་བཟང་པོ། མཁར་དྲུང་བསོད་ནམས་བཀྲ་ཤིས། རྗེ་དྲུང་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ། རྗེ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས། མཁས་གྲུབ་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྲུབ། ཁྱབ་བདག་གྲགས་པ་ལེགས་གྲུབ། བཀྲ་ཤིས་འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ། འཕགས་མཆོག་ངག་དབང་གྲགས་པ། ཀུན་གཟིགས་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ། འཕགས་མཆོག་གྲགས་པ་ལེགས་གྲུབ། རྗེ་རིན་ཆེན་ལེགས་གྲུབ། འཕགས་མཆོག་ཆོས་དབྱིངས་ལྷུན་གྲུབ། དཔལ་སྟག་ལུང་པ་ངག་དབང་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་བར་དུ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་བར་མ་ཆད་པར་བྱོན་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་ཚེ་དབང་ཟབ་མོ་བགྱི་བ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་གྲུབ་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་ཐོག་མར་དབང་བསྐུར་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སོགས། རྒྱུད་སྦྱོང་བའི་སླད་དུ། བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་བའི་སྤྱན་སྔར་རྒྱུན་བཤགས་དང་སྐྱབས་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི་སོགས་ལན་གསུམ། དེ་ནས་རྗེས་གནང་གི་གཞི་བཅའ་བའི་དོན་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། ལས་བུམ་གྱི་ཆུ་གཏོར་ཞིང་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པྃ་ལས་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་སྟོང་དང་ལྡན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་བ། དེའི་སྟེང་དུ་ཁྱེད་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཡི་གེ་ཧྲིཿདམར་པོ་རིང་ཆ་ཚེག་དྲག་དང་བཅས་པ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་པདྨ་རཱ་གའི་ལྷུན་པོ་ལྟར་དམར་ཞིང་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་གི་སྟེང་ན་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་བཟང་བདུད་རྩིས་གང་བ་བསྣམས་པ། ལྷ་རྫས་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་དར་གྱི་སྟོད་གཡོགས་དང་ཤམ་ཐབས་ཅན། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མཛེས་པ། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་སྤྲས་པའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། ཐུགས་ཀའི་དབུས་སུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའི་ཧྲཱིཿདམར་པོ། དེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཁྱོད་རང་གི་སྐུ་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨ། སྤོས་རོལ་གྱིས་དབབ། དེ་དག་གིས་རྗེས་གནང་གི་གཞི་བཅའ་བ་དང་། སྔོན་འགྲོ་རྣམས་སོང་ནས། དངོས་གཞི་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་གྱིས། མདུན་གྱི་ཚེ་གཏོར་འདི་ཉིད་བསྒྲུབས་ཟིན་པ་ལྟར་ཁྱེད་རང་གིས་བསྒོམས་པ་དང་འདྲ་བའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་དབུས་སུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གནས་པའི་ཧྲཱིཿའི་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་བར་དམིགས་ནས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་ས་ར་ཧེ་ཀ་ར་རེ་ཤྭ་ར་རེ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པས་མདུན་བསྐྱེད་གཏོར་མ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་འོད་སྣང་གིས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་གཞན་གྱིས་ཕྲོག་པ། བརྐུས་པ་ཁྱེར་བ། ནད་གདོན་གྱིས་ཉམས་པ། མཐོང་ཆོས་སུ་མྱོང་འགྱུར་དང་། སྐྱེས་ནས་མྱོང་འགྱུར་དང་། ལན་གྲངས་གཞན་དུ་མྱོང་འགྱུར་ལ་སོགས་པ་གང་རུང་གིས་ཚེ་ཉམས་ཞིང་འཕྲོག་པ་མཐའ་དག་བཀུག་ནས་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པས་ཁྱེད་རང་གི་ལུས་ལ་ཐིམ། ཚེ་བསོད་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་སོར་ཆུད། ཚེ་ཉི་ཟླ་དང་མཉམ་པར་གྱུར་སྙམ་པའི་མོས་པ་མཛོད། གཏོར་མ་མགོར་བཞག །ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་སློབ་མ་འདི་རྣམས་ལ་འཆི་བ་མེད་པ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཚེ་མི་འགྱུར་བ་གཡུང་དྲུང་དུ་མཛོད་ཅིག །མི་ཞིག་པ་རྡོ་རྗེར་མཛོད་ཅིག །མི་ནུབ་པ་རྒྱལ་མཚན་དུ་མཛོད་ཅིག །ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད། ཡང་མདུན་བསྐྱེད་གཏོར་མ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་འོད་སྣང་གིས་འོག་གཞི་སའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་སའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག །དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཅུད་དང་ནུས་མཐུ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་སྤྱན་དྲངས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཕྱག་གི་བུམ་པར་བྱོན། གཞིར་གནས་ཀྱི་བདུད་རྩི་དང་འདྲེས། ཁོལ་ཞིང་ལུད་པའི་རྒྱུན་ཁྱེད་རང་གི་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས། ལུས་ཁེངས་པས་ལུས་ལ་སའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྫོགས་ཏེ། སྲ་ཞིང་བརྟན་པ་གང་གིས་ཀྱང་གཞོམ་པ་དང་གཞིག་པར་མི་ནུས་པ་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་ལྟ་བུར་གྱུར་སྙམ་པའི་མོས་པ་གྱིས། ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་སོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཇུག་ཏུ་སྔར་བཞིན་སྦྱར་རོ། །ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་སོགས། །ཡང་མདུན་བསྐྱེད་གཏོར་མ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་འོད་སྣང་གིས་འོག་གཞི་ཆུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་ཆུའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག །དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཅུད་དང་ནུས་མཐུ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་སྤྱན་དྲངས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཕྱག་གི་བུམ་པར་བྱོན། གཞིར་གནས་ཀྱི་བདུད་རྩི་དང་འདྲེས། ཁོལ་ཞིང་ལུད་པའི་རྒྱུན་ཁྱེད་རང་གི་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས། ལུས་ཁེངས་པས་ལུས་ལ་ཆུའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྫོགས་ཏེ་སྣུམ་ཞིང་བག་དྲོ་བ་གསེར་གྱི་གང་བུ་ཉི་མས་དྲོས་པ་ལྟར་གྱུར་སྙམ་པ་གྱིས། ཨ་མཱ་ར་ཎི་སོགས་དང་། དེ་ཡིས་ཉེ་བར་སོགས། ཡང་མདུན་བསྐྱེད་གཏོར་མ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་འོད་སྣང་གིས་འོག་གཞི་མེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་མེའི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག །དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཅུད་དང་ནུས་མཐུ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་སྤྱན་དྲངས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཕྱག་གི་བུམ་པར་བྱོན། གཞིར་གནས་ཀྱི་བདུད་རྩི་དང་འདྲེས། ཁོལ་ཞིང་ལུད་པའི་རྒྱུན་ཁྱེད་རང་གི་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས། ལུས་ཁེངས་པས་ལུས་ལ་མེའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྫོགས་ཏེ་བཀྲག་མདངས་དང་ལྡན་པ་ནམ་མཁའི་དྲི་མ་མེད་པའི་ཉིན་མོར་བྱེད་པ་ལྟར་གྱུར་སྙམ་པ་གྱིས། ཨ་མཱ་ར་ཎི་དང་། དགེ་འདུན་དམ་པ་སོགས། ཡང་མདུན་བསྐྱེད་གཏོར་མ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་འོད་སྣང་གིས་འོག་གཞི་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སོགས་པ་འབྱུང་བ་རླུང་གི་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག །དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཅུད་དང་ནུས་མཐུ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་སྤྱན་དྲངས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཕྱག་གི་བུམ་པར་བྱོན། གཞིར་གནས་ཀྱི་བདུད་རྩི་དང་འདྲེས། ཁོལ་ཞིང་ལུད་པའི་རྒྱུན་ཁྱེད་རང་གི་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས། ལུས་ཁེངས་པས་ལུས་ལ་རླུང་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྫོགས་ཏེ་ཡང་ཞིང་དཔའ་རྩལ་དང་ལྡན་པ་ནམ་མཁའ་ལྡིང་ལྟ་བུར་གྱུར་སྙམ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨ་མཱ་ར་ཎི་སོགས། འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་སོགས། ཡང་མདུན་བསྐྱེད་གཏོར་མ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་འོད་སྣང་གིས་ཚངས་པ་བརྒྱ་བྱིན་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་པ་ཟག་བཅས་འཁོར་བའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག །དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཅུད་དང་ནུས་མཐུ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་སྤྱན་དྲངས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཕྱག་གི་བུམ་པར་བྱོན། གཞིར་གནས་ཀྱི་བདུད་རྩི་དང་འདྲེས། ཁོལ་ཞིང་ལུད་པའི་རྒྱུན་ཁྱེད་རང་གི་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས། ལུས་ཁེངས་པས་ལུས་ལ་མངོན་མཐོ་ལྷ་མིའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྫོགས་ཏེ་ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་སྙམ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨ་མཱ་ར་ཎི་སོགས་དང་། ཚངས་དང་ལྷ་དབང་སོགས། ཡང་མདུན་བསྐྱེད་གཏོར་མ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་འོད་སྣང་གིས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པ་ཟག་མེད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག །དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཅུད་དང་ནུས་མཐུ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ནས་སྤྱན་དྲངས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཕྱག་གི་བུམ་པར་བྱོན། གཞིར་གནས་ཀྱི་བདུད་རྩི་དང་འདྲེས། ཁོལ་ཞིང་ལུད་པའི་རྒྱུན་ཁྱེད་རང་གི་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས། ལུས་ཁེངས་པས་ལུས་ལ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཚེ་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྫོགས་ཏེ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་འཆི་བ་མེད་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨ་མཱ་ར་ཎི་སོགས་དང་། རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བསོད་ནམས་མཐུ་དག་སོགས། དེ་ལྟ་བུའི་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་དེས་ལུས་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྱད་པར་འཁོར་ལོ་བཞི་གང་། དགའ་བཞི་སྐྱེས། དབང་བཞི་ཡོངས་སུ་རྫོགས། ལམ་བཞི་བསྒོམ་པ་ལ་དབང་། སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་རྒྱུད་ལ་བཞག་གོ །དེ་ལྟར་ལུས་སྐུ་རྡོ་རྗེ། ངག་གསུང་རྡོ་རྗེ། སེམས་ཐུགས་རྡོ་རྗེར་གྱུར་པའི་སྤྱི་བོར་མདུན་བསྐྱེད་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ཚེ་གཏོར་སྤྱི་བོར་བཞག་པའི་ཚེ། བླ་མས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལྟར་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཅར་དུ་ཐོབ་པར་གྱུར། གཏོར་མ་མགོར་བཞག །རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང་། མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ། གནས་ཡུལ་གྱི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་འདི་ལ་འཆི་བ་མེད་པ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཚེ་མི་འགྱུར་བའི་སོགས་དང་། ཚེ་གཟུངས་ཚར་གཅིག་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཕྱག་གི་བདུད་རྩི་ཁྱེད་རང་གི་ཚངས་ཕུག་ཏུ་བླུགས་པས་ལུས་ཐམས་ཅད་གང་བའི་མོས་པ་མཛོད། བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན་དཔལ་གྱི་ཟས། །སྙིང་པོ་བསྡུས་པའི་བཅུད་འདི་ནི། །དེ་རིང་བུ་ཡིས་ཟ་བར་གྱིས། །འདི་ཟོས་སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད། །འགྲུབ་འགྱུར་འདི་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད། །ཅེས་དང་སྔགས་བརྗོད་བཞིན་དུ་ཚེ་རིལ་དང་ཚེ་ཆང་སྦྱིན། བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་སོགས་གོང་ལྟར་དང་། ཉིན་མོ་བདེ་ལེགས་སོགས་བརྗོད། དེ་ནས་སློབ་དཔོན་ཚེ་དཔག་མེད་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བྱུང་། །ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། སྙིང་གའི་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ས་བོན་གྱི་མཐར་འཁོད་པར་མོས་ནས་རྗེས་ཟློས་མཛོད། སྔགས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་དང་། བཅོམ་ལྡན་བདག་ལ་དང་། བཅོམ་ལྡན་འདི་ལ་སོགས་མེ་ཏོག་དོར་སྦྱིན། དམ་ཚིག་ཁས་བླང་དང་། གཏང་རག་གི་མཎྜལ་སོགས་དང་། རྗེས་ཀྱི་མཆོད་བསྟོད། བཟོད་གསོལ། གཤེགས་བསྡུ། བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །ཞར་བྱུང་དབང་བརྒྱ་བསྐུར་བའི་ལག་ལེན་ནི། སྔོན་དུ་རྒྱས་པ་གཅིག་གྲུབ་རྗེས། སྤྲོ་ན་མཎྜལ་ས་གཞི་སྤོས་བྱུགས་རེ་ཕུལ། གང་ལྟར་ཡང་། ཚེ་གཏོར་ཐོགས་ལ། སླར་ཡང་དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མའི་ངོ་བོ་ཚེ་བུམ་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་པད་ཟླ་ལ་བཞུགས་པ། ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་གིས་ཚེ་བུམ་བཅུད་ལྡན་འཛིན་པ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ་མཚན་དཔེ་གསལ་རྫོགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་འོད་སྣང་གིས་ཁྱེད་རང་གི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡར་ཉམས། ཕྱི་རོལ་འབྱུང་བ་བཞིའི་ནང་ན་གནས་པའི་བཅུད་མཐུ་ཡོན་ཏན། ཟག་བཅས་འཁོར་བ་པ་དང་། ཟག་མེད་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་དཔལ་ཡོན་ཐམས་ཅད་བསྡུས། མདུན་བསྐྱེད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཕྱག་གི་བུམ་པར་ཞུགས། ཁོལ་ཞིང་ལུད་པ་ཁྱེད་རང་གི་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ཁེངས་པས་འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ་རྫོགས་ཏེ་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར། གཏོར་མ་མགོར་བཞག །རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་བརྒྱུད་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང་། མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་འདི་ལ་འཆི་བ་མེད་པའི་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཚེ་གཟུངས། །བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན་སོགས་ཀྱིས་ཚེ་རིལ་ཚེ་ཆང་སྦྱིན། འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་གཙོ་བོ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པ་ཉིད་ལ་གྲངས་ཀྱི་ངོ་བོ་འཛིན། མཇུག་ཏུ་ཚར་གཅིག་རྒྱས་པ་བྱའོ། ། ༈ གཉིས་པ་ཚེ་དཔག་མེད་སྤྲུལ་སྐུའི་ཚེ་དབང་ནི། སྦྱོར་བ་བཤམ་བཀོད་ནས་བཟུང་རྗེས་ཀྱི་བར་ཆོ་གའི་ཆིངས་གོང་ལྟར། མངོན་རྟོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རྨ་བྱས་བཏེག་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིར་པྃ་ལས་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་མ་སྟོང་དང་ལྡན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་བ། དེའི་སྟེང་དུ་ཡི་གེ་ཧྲཱིཿདམར་པོ་རིང་ཆ་ཚེག་དྲག་དང་བཅས་པ་དེ་ལས་འོད་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས། ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཆོས་གོས་ངུར་སྨྲིག་རྣམ་གསུམ་གསོལ་བ་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ཆ་བྱད་ཅན་ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། ཕྱག་མཉམ་གཞག་མཛད་པའི་སྟེང་ན་ལྷུང་བཟེད་བདུད་རྩིས་གང་བ་བསྣམས་པ། མཚན་བཟང་པོ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་བརྒྱད་ཅུས་བརྒྱན་པ། འོད་དང་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས་པ་འཕྲོ་བ། དེའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། ཞེས་སོགས་དང་། བཅུད་བསྡུའི་སྐབས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཕྱག་གི་ལྷུང་བཟེད་དུ་བྱོན་ཅེས་བསྒྱུར། ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་ཁྱད་པར། རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པ་ཞེས་བྱ་བ་དཔལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་དེ་ཉིད་རྗེ་ཏི་ཕུ་པའི་དྲུང་དུ་ཕེབས་པའི་དུས་སུ་བླ་མ་ཝ་ལ་ཙནྡྲའི་ཞལ་ནས། ཁྱོད་ཚེ་ཐུང་བ་འོང་། ལོ་ལྔ་བཅུ་ལས་མི་ཐུབ་གསུངས་སྐད། དེས་རས་ཆུང་པ་ཐུགས་བྲེད་དེ་བོད་སྟོན་དུས་འཁོར་བ་ཅིག་དང་། ཁ་ཆེ་དུས་འཁོར་བ་ཅིག་དང་། ཡུལ་དབུས་ཀྱི་དུས་འཁོར་བ་ཅིག་རྣམས་ལ་དྲིས་པས་གསུམ་ཀ་མཐུན་པར་བྱུང་བས་ཏི་ཕུ་པ་ལ་གསེར་གྱི་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་བདག་ཚེ་ཐུང་བར་འདུག་ཟེར་བས། སྔགས་ཐབས་ཆེ་བ་དང་ཐབས་མང་བ་ལགས་པར་གདའ་བས། ཚེ་སྲིང་བའི་ཐབས་བདོག་ན་ཐུགས་ལ་འདོགས་པར་ཞུ་ཞུས་པས། བླ་མའི་ཞལ་ནས་ཁྱོད་བོད་ཀླུ་དཀར་པོའི་བུར་འདུག །ཚེ་ཐུང་བར་འོང་། ཤེས་རབ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་འོང་། ཚེ་སྲིང་བའི་གདམས་ངག་ངས་ཀྱང་ཤེས་ཏེ། ངའི་ཕྱི་མོ་ཡང་ཡིན། བླ་མ་ཡང་ཡིན། མཁའ་འགྲོ་མ་སུ་ཁ་མ་ཏི་ཞེས་ཀྱང་བྱ། ཁརྑ་ཡང་ཟེར། གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ཡང་ཟེར། དགུང་ལོ་སུམ་བརྒྱ་ལོན་པ། ཇོ་མོ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་ལས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ། མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་དང་ལབ་དི་རི་རི་བྱེད་པ་གཅིག་ཡོད། ཁོང་ཉིན་མོ་མིས་དེ་ཙམ་དུ་མི་མཐོང་དུར་ཁྲོད་དུ་མར་གཤེགས། མཚན་མོ་ཙོ་པ་རི་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་མར་མེ་མཚན་ཐུབ་གཅིག་སྦར་ནས་གཅིག་པུར་བཞུགས་པས་ཁོང་ལ་ཞུས། མ་གནང་ན་ངས་བཤད་ཀྱི་གསུངས། དེས་རས་ཆུང་པས་དུར་ཁྲོད་རྣམས་སུ་ཚོལ་བས་སྔར་བླ་མས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པ་དང་མཇལ། གསེར་གྱི་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་ཚེ་སྲིང་བའི་གདམས་ངག་ཞུས་པས། མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞལ་ནས། ངས་དོ་ནུབ་ཁྱོད་ལ་ཕན་ཐོགས་སམ་མི་ཐོགས་བརྟགས་པར་བྱས་ལ། ཕན་ཐོགས་པར་འདུག་ན་ནངས་པར་གདམས་ངག་སྦྱིན་གསུངས་སྐད། དེའི་ནུབ་རང་ཡང་ལབ་དི་རི་རི་འདུག་པས། ཇོ་མོ་སུ་དང་ལབ་པ་ལགས་ཞུས་པས། མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་དང་ལབ་པ་ཡིན་གསུངས། ནངས་པར་ཇི་སྐད་གསུངས་སྙམ་འདུག་ཙ་ན། ཐོ་རངས་མཁའ་འགྲོ་མའི་ཞལ་ནས་བོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པ་ཡར་ལོངས་ཤིག །ཁྱོད་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་འདུག་པས་ངས་ཕན་ཐོགས་པར་འདུག་གིས་ཁྱོད་ལོ་ཇི་ཙམ་ཐུབ་པར་འདོད་གསུངས་ནས་གདམས་ངག་ཐམས་ཅད་གནང་། རྗེ་བཙུན་རས་ཆུང་པའི་ཞལ་ནས། གདམས་ངག་འདི་ཡེ་མ་ཆག་པར་ཉམས་སུ་བླངས་ན་རས་ཆུང་པས་ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་ཟེར་བ་ཞིག་འོང་བར་སྣང་བ་ལ། གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་མང་པོ་ཞིག་ཉམས་སུ་ལོན་པས། ང་ཡོང་ཤི་མ་ཤི་ཁྱད་མེད་སྙམ་རེས་ཆག་རེས་མ་ཆག་པར་བྱས་པས་ཀྱང་ལོ་འདི་ཙམ་ཐུབ་གསུངས་ཏེ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་བཞུགས་པར་གདའ། སྐྱེས་བུ་རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས་པ། དེས་རྗེ་བུར་སྒོམ་ནག་པོ་ལ་གདམས། དེས་འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་དཔལ་ཕག་མོ་གྲུབ་ལ། དེས་མཉམ་མེད་རྒྱལ་བ་སྟག་ལུང་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཕུལ་ཏེ་ཐུགས་དམ་ཚེ་དཔག་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ་ཡིན། དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་ཚེ་དབང་ཟབ་མོ་བགྱི་བ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་གྲུབ་ནས་སོགས་སྦྱར་རོ། །གང་གི་སྲོག་ཏུ་སིམ་པའི་མོད། །རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་གི་གཟི་འབར་བས། །ས་གསུམ་དགེ་ལེགས་སྣང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་དཔལ་སྟག་ལུང་པ་མཁས་བཙུན་གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ངག་དབང་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་གྲུབ་པའི་གསུང་རབ་དང་། བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ཚུལ་གྱིས། འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

dpal stag lung pa nas brgyud pa'i tshe dpag med grub rgyal lugs longs sku dang sprul sku'i tshe dbang gi cho ga 'chi med grub pa'i zil dngar/ @#/_/dpal stag lung pa nas brgyud pa'i tshe dpag med grub rgyal lugs longs sku dang sprul sku'i tshe dbang gi cho ga 'chi med grub pa'i zil dngar zhes bya ba bzhugs so/__/oM swa sti/__bla ma bde ldan mgon po la/__/btud nas tshe yi dbang bskur gyi/__/cho ga ut+pal rgyas pa'i bcud/__/'chi med grub pa'i zil dngar sbyin/__/'di la gnyis/__mgon po tshe dpag tu med pa longs sku la brten pa'i tshe'i dbang bskur tshul dang /_tshe dpag tu med pa sprul sku la brten pa'i tshe'i dbang bskur tshul lo/__/dang po ni/__sbyor ba stegs bu'i dbus su many+dzi'i khar tshe gtor bum gzugs mtha' ril bus bskor ba/__de'i g.yas su tshe ril g.yon du tshe chang /__mdun du 'bul gtor/__chu gnyis sngon 'gro'i nyer spyod/__nye logs ci bde bar sngon 'gro gtor ma/__maN+Dal/__rang gi mdun du rdor dril Da ma ru sogs dgos pa'i yo byad thams cad 'du byas la/__cho ga dngos ni/__thog mar sngon 'gro gtor ma/__oM pad+mAn+ta kr-i ta hU~M phaT kyis bsang /__swa b+hA was sbyang /__stong pa'i ngang las oM las rin po che'i snod yangs shing rgya che ba rnams kyi nang du/__oM AHhU~M 'od du zhu ba las byung ba'i lha rdzas las grub pa'i gtor ma 'dod pa'i yon tan lnga dang ldan par gyur/__oM a kA ro sogs kyis brlab/__oM b+hU mi pa ti k+She tra pA la oM a kA ro sogs lan gsum gyis phul/__oM b+hU mi pa ti k+She tra pA la sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tI ts+tsha swA hA/__pA d+yaM nas shab+da pra tI ts+tsha swA hA/__gang yang 'dir gnas lha dang klu/__/gnod sbyin srin po'am gzhan dag la/__/sngags spyod don du sa phyogs 'di/__/bdag zhu khyed kyis stsal du gsol/__/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la sogs nas/__yid la 'dod pa kun 'grub mdzod/__/sum+b+has bgegs bskrad/__oM badz+ra rak+Sha rak+Sha hU~M hU~M phaT swA hA/__'og thams cad rdo rje'i sa gzhi/__logs thams cad rdo rje'i ra ba dang drwa ba/__steng thams cad rdo rje'i gur dang bla bre/__phyi rol tu ye shes kyi me ri kha dog lnga pas bar mtshams med par khyab cing 'bar ba'i srung ba'i 'khor lo rab tu brtan cing gzhom gzhig dang bral bar gyur/__mchod pa bsang sbyang /__stong pa'i ngang las oM las rin po che'i snod yangs shing rgya che ba rnams kyi nang du/__oM AHhU~M 'od du zhu ba las byung ba'i lha rdzas las grub pa'i mchod pa'i sprin rab 'byams nam mkha'i dbyings dang mnyam par gyur/__oM badz+ra ar+g+haM AHhU~M/__pA d+yaM nas shab+da'i bar sbyar bas brlab/__sangs rgyas chos dang sogs skyabs sems ci nus dang /__rang skad cig gis bcom ldan 'das mgon po tshe dpag tu med par gsal ba'i thugs kar zla ba la gnas pa'i hrIHdmar po'i 'od zer gyis bcom ldan 'das tshe dpag tu med pa la sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i tshogs kyis bskor ba mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/__na mo gu ru b+h+yaH_na maHa pa ri mi ta A yur+dz+nyA na sa pa ri wA ra b+h+yaHsa phyag bya/__oM gu ru a pa ri mi ta A yur+dz+nyA na ar+g+haM sogs kyis mchod/__dkon mchog gsum la bdag skyabs mchi sogs yan lag bdun pa lan gsum rjes/__oM badz+ra maN+Dal muH__tshogs zhing gi dkyil 'khor ngang nyid la thim par gyur/__sems can thams cad bde ba sogs tshad med bzhi bsgom pa rnams sngon du 'gro bas bdag bskyed ni/__oM swa b+hA wa sogs/__stong pa'i ngang las pa~M las pad+ma dmar po 'dab ma stong dang ldan pa/__de'i steng du a las zla ba'i dkyil 'khor nya gang ba/__de'i steng du rang gi sems nyid yi ge hrIHdmar po ring cha tsheg drag dang bcas pa/__de yongs su gyur pa las bdag nyid bcom ldan 'das mgon po tshe dpag tu med pa pad+ma rA ga'i lhun po ltar dmar zhing 'od zer 'phro ba/__zhal gcig phyag gnyis pa/__zhabs gnyis rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs pa/__phyag gnyis mnyam gzhag gi steng na rin po che'i bum bzang bdud rtsis gang ba bsnams pa/__lha rdzas rnam par bkra ba'i dar gyi stod g.yogs dang sham thabs can/__rin po che'i rgyan sna tshogs kyis mdzes pa/__mtshan dang dpe byad kyis spras pa'i spyi bor oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po/__thugs ka'i dbus su zla ba'i dkyil 'khor la gnas pa'i hrIHdmar po/__de'i 'od zer gyis rang 'dra'i ye shes pa spyan drangs badz+ra sa mA dzaH__oM badz+ra ar+g+haM nas shab+da pra tI ts+tsha swA hA/__dzaHhU~M ba~M hoH__ye shes pa dang dam tshig pa gnyis su med par gyur/__slar yang thugs ka'i sa bon gyis dbang lha 'khor dang bcas pa spyan drangs/__oM badz+ra ar+g+haM sogs/__oM sarba ta thA ga ta a b+hi Shiny+tsa tu mAM/__zhes gsol ba btab pas dbang lha rnams kyis/__ji ltar bltams pa sogs dang /__oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka te sa ma ya shri ye hU~M/__zhes gsung zhing bdud rtsi'i rgyun gyis spyi bo nas dbang bskur/__sku gang /__dri ma dag chu'i lhag ma yar lud pa las 'od dpag tu med pas dbur brgyan par gyur/__mdun bskyed ni/__tshe gtor bsang sbyang /__stong pa'i ngang las sogs nas/__yongs su gyur pa las bcom ldan 'das mgon po sogs bdag bskyed ltar la dbur brgyan par gyur par/__mdun bskyed bcom ldan 'das kyi thugs kar zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du hrIHyig dmar po'i mtha' mar sngags phreng gis bskor bar gyur/__bzlas pa ni/__oM badz+ra A yu She sa ra he ka ra re shwa ra re hU~M phaT/__lan gsum/__bcom ldan thugs ka'i 'od zer gyis/__/tshe bsod yar ba kun bsdus nas/__/bum par zhugs te khol zhing lud/__/tshangs bug nas zhugs lus gang bas/__/tshe bsod nyams pa sor chud gyur/__/oM a mA ra Ni dzI wan+ti ye swA hA/__bcom ldan thugs ka'i 'od zer gyis/__/'byung ba sa yi bcud bsdus nas/___/bum par zhugs te khol zhing lud/__/tshangs bug nas zhugs lus gang bas/__/sra brtan gzhom gzhig bral bar gyur/__/bcom ldan thugs ka'i 'od zer gyis/__/'byung ba chu yi bcud bsdus nas/__/bum par zhugs te khol zhing lud/__/tshangs bug nas zhugs lus gang bas/__/snum bag ldan pa'i lus su gyur/__/bcom ldan thugs ka'i 'od zer gyis/__/'byung ba me yi bcud bsdus nas/__/bum par zhugs te khol zhing lud/__/tshangs bug nas zhugs lus gang bas/__/bkrag mdangs ldan pa'i lus su gyur/_/bcom ldan thugs ka'i 'od zer gyis/__/'byung ba rlung gi bcud bsdus nas/__/bum par zhugs te khol zhing lud/__/tshangs bug nas zhugs lus gang bas/__/yang zhing dpa' rtsal ldan par gyur/__/bcom ldan thugs ka'i 'od zer gyis/__/zag bcas 'khor ba'i bcud bsdus nas/__/bum par zhugs te khol zhing lud/__/tshangs bug nas zhugs lus gang bas/__/tshe bsod dpal 'byor phun tshogs gyur/__/bcom ldan thugs ka'i 'od zer gyis/__/zag med myang 'das bcud bsdus nas/__/bum par zhugs te khol zhing lud/__/tshangs bug nas zhugs lus gang bas/__/rdo rje gsum gyi rang bzhin gyur/__/ces pa so so'i mtshams su sngags ci nus bzla zhing dmigs pa gsal btab/__bcom ldan 'das kyi dkyil 'khor rnam bzhi las/__/dkar dmar mthing ser 'od bzhi 'phros pa rnams/__/bdag nyid gnas bzhir thim pas sgrib bzhi dag__/dbang bzhi rdzogs pas sku bzhi mngon du byas/__/zhes dang tshe gzungs bzla/__las bum bsang sbyang /__pad zlar b+h+rU~M las bum pa bcud ldan dbus/__/rta mgrin dmar po thod dbyug sdigs mdzub can/__/khro chas ldan pa'i sku las rang 'dra'i tshogs/__/grangs med spros pa bum pa'i chu dang 'dres/__/hrIHpad+mAn+ta kr-i tra badz+ra kro d+ha ha ya grI wa hu lu hu lu hU~M phaT/__ces cung zad bzlas mthar lha 'od du zhu ba las bum chu nus pa dang ldan par bsam/__gtor ma bsang sbyang /__stong pa'i ngang las gtor snod yangs shing rgya che ba'i nang du/__gtor ma ye shes kyi bdud rtsi rnam pa lnga'i ngo bor gyur/__oM AHhU~M lan gsum gyis brlab/__rdo rje thal mo kha gyen du phye ba'i phyag rgya dang bcas/__na mo gu ru b+h+yaH__na mo bud+d+hA ya/__na mo d+ha rmA ya/__na ma s+saM g+hA ya/__oM sarba ta thA ga ta a pa ri mi ta A yur+dz+nyA na sa pa ri wA ra i daM ba liM ta pU dza kha kha khA hi khA hi/__lan gsum gyis phul/__oM badz+ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__'jig rten 'dren pa'i gtso bo sogs kyis bstod/__bcom ldan 'das mgon po tshe dpag tu med pa'i lha tshogs kyis bdag sogs sems can thams cad la tshe dang ye shes kyi dngos grub ma lus pa stsal du gsol/__zhes 'dod don gsol ba gdab/__de nas slob ma rjes 'dzin ni/__slob ma rnams khrus bya/__phyag btsal nas mdun du dul bar 'khod pa la sems bskyed gsal 'debs ji ltar rigs pas mtshams sbyar te/__de la 'dir gang gsan par bya ba'i chos ni/__bcom ldan 'das mgon po tshe dpag tu med pa'i dbang bskur ba yin te/__de yang bcom ldan 'das tshe dpag tu med pa 'di nyid byang chub kyi spyad pa spyod pa'i tshe/__de bzhin gshegs pa 'jig rten dbang phyug rgyal po'i drung du rang nyid sku tshe grangs med par byin gyis brlabs shing /__sems can gzhan dag dus dang dus ma yin par 'chi ba'i 'jigs pa las skyob par smon lam du mdzad cing thugs bskyed pas/__phyis mngon par rdzogs par sangs rgyas pa'i tshe bde ba can gyi zhing yongs su 'dzin pa dang /__bskal pa grangs med mang por 'tsho zhing gzhes te theg pa chen po'i chos kyi 'khor lo rgyun mi 'chad par bskor ba la sogs pa ni de bzhin gshegs pa gzhan rnams las kyang ches khyad par du 'phags pa'i thugs bskyed dang smon lam gyi stobs las byung ba yin zhing /__'di lta bu'i bcom ldan 'das 'di la sgrub pa'i rim pa mtha' yas pa zhig byung ba'i nang nas khyad par du 'phags pa zab cing gsang ba 'di nyid skyes bu ras chung rdo rje grags pa la ti phu gsang sngags sdong pos lung bstan pa ltar/__rgya gar rdo rje gdan gyi nub phyogs tsan+dan gyi nags tshal na bzhugs pa'i rnal 'byor ma ma gcig grub pa'i rgyal mo zhes bya ba bcom ldan 'das tshe dpag tu med pa zhal gzigs shing mchog gi dngos grub brnyes pa'i mi lo lnga brgya bzhes pa gcig las gsan te/__bod yul du spyan drangs/__des rang gi sras kyi thu bo rten 'brel lus la bsgrigs pas rtogs pa sems la shar ba rnal 'byor gyi dbang phyug bur sgom nag po la gdams/__des 'gro ba'i mgon po dpal phag mo gru pa la gnang /__des chos kyi rje stag lung pa chen po bkra shis dpal la stsal zhing /__rgyal tshab dbon po rnam gnyis nas mchog gi sprul pa'i sku grags pa'i dpal/__sku zhang rin po che/__o rgyan mgon po/__bla ma rgyal bzang /__bsod nams rgyal mtshan/__blo gros rin chen/__chos dpal bzang po/__mkhar drung bsod nams bkra shis/__rje drung mtsho skyes rdo rje/__rje kun dga' bkra shis/__mkhas grub ngag dbang rnam rgyal/__ngag dbang bkra shis dpal grub/__khyab bdag grags pa legs grub/__bkra shis 'jam dpal rgya mtsho/__'phags mchog ngag dbang grags pa/__kun gzigs bstan 'dzin rnam rgyal/__'phags mchog grags pa legs grub/__rje rin chen legs grub/__'phags mchog chos dbyings lhun grub/__dpal stag lung pa ngag dbang bstan pa'i nyi ma'i bar du byin rlabs kyi brgyud pa bar ma chad par byon pa ste/__de lta bu'i sgo nas tshe dbang zab mo bgyi ba la/__slob dpon gyi bya ba grub nas/__khyed rang rnams kyi ngo skal du gyur pa thog mar dbang bskur zab mo zhu ba'i yon du maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__kun mkhyen ye shes sogs/__rgyud sbyong ba'i slad du/__bla ma dang gnyis su med pa'i mgon po tshe dpag tu med pa skyabs gnas dkon mchog rgya mtshos bskor ba'i spyan sngar rgyun bshags dang skyabs gsum sngon du 'gro ba'i byang chub mchog tu sems bskyed par bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/__dkon mchog gsum la bdag skyabs mchi sogs lan gsum/__de nas rjes gnang gi gzhi bca' ba'i don du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__las bum gyi chu gtor zhing bsang sbyang /__stong pa'i ngang las pa~M las pad+ma dmar po 'dab ma stong dang ldan pa/__de'i steng du a las zla ba'i dkyil 'khor nya gang ba/__de'i steng du khyed rang gi sems nyid yi ge hriHdmar po ring cha tsheg drag dang bcas pa/__de yongs su gyur pa las bdag nyid bcom ldan 'das mgon po tshe dpag tu med pa pad+ma rA ga'i lhun po ltar dmar zhing 'od zer 'phro ba/__zhal gcig phyag gnyis pa/__zhabs gnyis rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs pa/__phyag gnyis mnyam gzhag gi steng na rin po che'i bum bzang bdud rtsis gang ba bsnams pa/__lha rdzas rnam par bkra ba'i dar gyi stod g.yogs dang sham thabs can/__rin po che'i rgyan sna tshogs kyis mdzes pa/__mtshan dang dpe byad kyis spras pa'i spyi bor oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po/__thugs ka'i dbus su zla ba'i dkyil 'khor la gnas pa'i hrIHdmar po/__de'i 'od zer gyis rang 'dra'i ye shes sems dpa' dpag tu med pa spyan drangs te khyod rang gi sku la sib sib thim par gyur/__oM badz+ra A be sha ya a a a/__spos rol gyis dbab/__de dag gis rjes gnang gi gzhi bca' ba dang /__sngon 'gro rnams song nas/__dngos gzhi la dmigs pa 'di bzhin gyis/__mdun gyi tshe gtor 'di nyid bsgrubs zin pa ltar khyed rang gis bsgoms pa dang 'dra ba'i bcom ldan 'das mgon po tshe dpag tu med par gsal ba'i thugs ka'i dbus su zla ba'i dkyil 'khor la gnas pa'i hrIH'i mthar sngags phreng gis bskor bar dmigs nas gsol 'debs kyi rjes zlos mdzod/__oM badz+ra A yu She sa ra he ka ra re shwa ra re hU~M phaT/__lan gsum/__de ltar gsol ba btab pas mdun bskyed gtor ma dang tha mi dad pa'i bcom ldan 'das kyi thugs ka'i 'od snang gis khyed rang rnams kyi tshe dang bsod nams dpal 'byor gzhan gyis phrog pa/__brkus pa khyer ba/__nad gdon gyis nyams pa/__mthong chos su myong 'gyur dang /__skyes nas myong 'gyur dang /__lan grangs gzhan du myong 'gyur la sogs pa gang rung gis tshe nyams zhing 'phrog pa mtha' dag bkug nas 'od zer gyi rnam pas khyed rang gi lus la thim/__tshe bsod nyams pa thams cad sor chud/__tshe nyi zla dang mnyam par gyur snyam pa'i mos pa mdzod/__gtor ma mgor bzhag__/oM a mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA/__bcom ldan 'das mgon po tshe dpag tu med pas slob ma 'di rnams la 'chi ba med pa tshe'i dngos grub thob par mdzad du gsol/__tshe mi 'gyur ba g.yung drung du mdzod cig__/mi zhig pa rdo rjer mdzod cig__/mi nub pa rgyal mtshan du mdzod cig__/oM badz+ra A yu She su pra tiSh+Tha badz+rA ya swA hA/__rgyal mtshan rtse mo sogs bkra shis brjod/__yang mdun bskyed gtor ma dang tha mi dad pa'i bcom ldan 'das kyi thugs ka'i 'od snang gis 'og gzhi sa'i dkyil 'khor la sogs pa 'byung ba sa'i rigs thams cad la phog__/de thams cad kyi bcud dang nus mthu yon tan thams cad bsdus nas spyan drangs/__mdun bskyed kyi phyag gi bum par byon/__gzhir gnas kyi bdud rtsi dang 'dres/__khol zhing lud pa'i rgyun khyed rang gi tshangs bug nas zhugs/__lus khengs pas lus la sa'i yon tan thams cad rdzogs te/__sra zhing brtan pa gang gis kyang gzhom pa dang gzhig par mi nus pa rdo rje pha lam lta bur gyur snyam pa'i mos pa gyis/__oM a mA ra Ni dang /__bcom ldan 'das mgon po sogs thams cad kyi mjug tu sngar bzhin sbyar ro/__/phun sum tshogs pa mnga' ba sogs/__/yang mdun bskyed gtor ma dang tha mi dad pa'i bcom ldan 'das kyi thugs ka'i 'od snang gis 'og gzhi chu'i dkyil 'khor la sogs pa 'byung ba chu'i rigs thams cad la phog__/de thams cad kyi bcud dang nus mthu yon tan thams cad bsdus nas spyan drangs/__mdun bskyed kyi phyag gi bum par byon/__gzhir gnas kyi bdud rtsi dang 'dres/__khol zhing lud pa'i rgyun khyed rang gi tshangs bug nas zhugs/__lus khengs pas lus la chu'i yon tan thams cad rdzogs te snum zhing bag dro ba gser gyi gang bu nyi mas dros pa ltar gyur snyam pa gyis/__a mA ra Ni sogs dang /__de yis nye bar sogs/__yang mdun bskyed gtor ma dang tha mi dad pa'i bcom ldan 'das kyi thugs ka'i 'od snang gis 'og gzhi me'i dkyil 'khor la sogs pa 'byung ba me'i rigs thams cad la phog__/de thams cad kyi bcud dang nus mthu yon tan thams cad bsdus nas spyan drangs/__mdun bskyed kyi phyag gi bum par byon/__gzhir gnas kyi bdud rtsi dang 'dres/__khol zhing lud pa'i rgyun khyed rang gi tshangs bug nas zhugs/__lus khengs pas lus la me'i yon tan thams cad rdzogs te bkrag mdangs dang ldan pa nam mkha'i dri ma med pa'i nyin mor byed pa ltar gyur snyam pa gyis/__a mA ra Ni dang /__dge 'dun dam pa sogs/__yang mdun bskyed gtor ma dang tha mi dad pa'i bcom ldan 'das kyi thugs ka'i 'od snang gis 'og gzhi rlung gi dkyil 'khor la sogs pa 'byung ba rlung gi rigs thams cad la phog__/de thams cad kyi bcud dang nus mthu yon tan thams cad bsdus nas spyan drangs/__mdun bskyed kyi phyag gi bum par byon/__gzhir gnas kyi bdud rtsi dang 'dres/__khol zhing lud pa'i rgyun khyed rang gi tshangs bug nas zhugs/__lus khengs pas lus la rlung gi yon tan thams cad rdzogs te yang zhing dpa' rtsal dang ldan pa nam mkha' lding lta bur gyur snyam pa'i mos pa mdzod/__a mA ra Ni sogs/__'jig rten 'dren pa'i sogs/__yang mdun bskyed gtor ma dang tha mi dad pa'i bcom ldan 'das kyi thugs ka'i 'od snang gis tshangs pa brgya byin 'khor los sgyur ba'i rgyal po la sogs pa zag bcas 'khor ba'i yul thams cad la phog__/de thams cad kyi bcud dang nus mthu yon tan thams cad bsdus nas spyan drangs/__mdun bskyed kyi phyag gi bum par byon/__gzhir gnas kyi bdud rtsi dang 'dres/__khol zhing lud pa'i rgyun khyed rang gi tshangs bug nas zhugs/__lus khengs pas lus la mngon mtho lha mi'i yon tan thams cad rdzogs te tshe dang bsod nams dpal 'byor phun sum tshogs par gyur snyam pa'i mos pa mdzod/__a mA ra Ni sogs dang /__tshangs dang lha dbang sogs/__yang mdun bskyed gtor ma dang tha mi dad pa'i bcom ldan 'das kyi thugs ka'i 'od snang gis phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' la sogs pa zag med mya ngan las 'das pa'i yul thams cad la phog__/de thams cad kyi bcud dang nus mthu yon tan thams cad bsdus nas spyan drangs/__mdun bskyed kyi phyag gi bum par byon/__gzhir gnas kyi bdud rtsi dang 'dres/__khol zhing lud pa'i rgyun khyed rang gi tshangs bug nas zhugs/__lus khengs pas lus la rgyal ba sras dang bcas pa'i tshe dang /__ye shes kyi yon tan thams cad rdzogs te sku gsung thugs 'chi ba med pa tshe dang ye shes kyi dngos grub la brtan pa thob par gyur pa'i mos pa mdzod/__a mA ra Ni sogs dang /__rgyal ba sras bcas bsod nams mthu dag sogs/__de lta bu'i tshe dang ye shes kyi bdud rtsi des lus thams cad dang /__khyad par 'khor lo bzhi gang /__dga' bzhi skyes/__dbang bzhi yongs su rdzogs/__lam bzhi bsgom pa la dbang /__sku bzhi'i sa bon bag chags dang bcas pa rgyud la bzhag go__/de ltar lus sku rdo rje/__ngag gsung rdo rje/__sems thugs rdo rjer gyur pa'i spyi bor mdun bskyed dang dbyer med pa'i tshe gtor spyi bor bzhag pa'i tshe/__bla mas ji ltar gsol ba btab pa ltar byin rlabs dang dngos grub thams cad gcig car du thob par gyur/__gtor ma mgor bzhag__/rig 'dzin tshe dbang brgyud pa'i dpal ldan bla ma dam pa rnams dang /__mgon po tshe dpag med pa'i lha tshogs 'khor dang bcas pa/__gnas yul gyi dpa' bo mkha' 'gro rdo rje'i chos skyong srung ma rnams kyis rdo rje'i slob ma 'di la 'chi ba med pa tshe dang ye shes kyi dngos grub stsal du gsol/__tshe mi 'gyur ba'i sogs dang /__tshe gzungs tshar gcig mdun bskyed kyi phyag gi bdud rtsi khyed rang gi tshangs phug tu blugs pas lus thams cad gang ba'i mos pa mdzod/__bkra shis tshe brtan dpal gyi zas/__/snying po bsdus pa'i bcud 'di ni/__/de ring bu yis za bar gyis/__/'di zos sangs rgyas tshe dpag med/__/'grub 'gyur 'di la the tshom med/_/ces dang sngags brjod bzhin du tshe ril dang tshe chang sbyin/__bcom ldan 'das mgon po tshe dpag tu med pas sogs gong ltar dang /__nyin mo bde legs sogs brjod/__de nas slob dpon tshe dpag med du gsal ba'i thugs ka'i sngags phreng las sngags phreng gnyis pa byung /__/zhal nas thon/__khyed rang rnams kyi zhal du zhugs/__snying ga'i zla ba la gnas pa'i sa bon gyi mthar 'khod par mos nas rjes zlos mdzod/__sngags kyi rjes zlos lan gsum dang /__bcom ldan bdag la dang /__bcom ldan 'di la sogs me tog dor sbyin/__dam tshig khas blang dang /__gtang rag gi maN+Dal sogs dang /__rjes kyi mchod bstod/__bzod gsol/__gshegs bsdu/__bsngo ba smon lam bkra shis rnams spyi ltar bya'o/__/zhar byung dbang brgya bskur ba'i lag len ni/__sngon du rgyas pa gcig grub rjes/__spro na maN+Dal sa gzhi spos byugs re phul/__gang ltar yang /__tshe gtor thogs la/__slar yang drin chen rtsa ba'i bla ma'i ngo bo tshe bum mgon po tshe dpag med sku mdog dmar po rdo rje'i skyil krung gis pad zla la bzhugs pa/__phyag gnyis mnyam gzhag gis tshe bum bcud ldan 'dzin pa/__dar dang rin po ches brgyan pa mtshan dpe gsal rdzogs kyi thugs ka'i 'od snang gis khyed rang gi tshe bsod dpal 'byor yar nyams/__phyi rol 'byung ba bzhi'i nang na gnas pa'i bcud mthu yon tan/__zag bcas 'khor ba pa dang /__zag med mya ngan las 'das pa'i dpal yon thams cad bsdus/__mdun bskyed bcom ldan 'das kyi phyag gi bum par zhugs/__khol zhing lud pa khyed rang gi tshangs bug nas zhugs/__lus kyi nang thams cad khengs pas 'khor 'das lam gsum gyi yon tan ma lus pa rdzogs te tshe dang ye shes kyi dngos grub thob par gyur/__gtor ma mgor bzhag__/rig 'dzin tshe dbang brgyud pa'i dpal ldan bla ma dam pa rnams dang /__mgon po tshe dpag tu med pa'i lha tshogs rnams kyis rdo rje'i slob ma 'di la 'chi ba med pa'i tshe dang ye shes kyi dngos grub stsal du gsol/_tshe gzungs/__/bkra shis tshe brtan sogs kyis tshe ril tshe chang sbyin/__'jig rten 'dren pa'i gtso bo sogs bkra shis brjod pa nyid la grangs kyi ngo bo 'dzin/__mjug tu tshar gcig rgyas pa bya'o/__/_!_gnyis pa tshe dpag med sprul sku'i tshe dbang ni/__sbyor ba bsham bkod nas bzung rjes kyi bar cho ga'i chings gong ltar/__mngon rtogs kyi khyad par ni/__stong pa'i ngang las rma byas bteg pa'i rin po che'i khrir pa~M las pad+ma dmar po 'dab ma stong dang ldan pa/__de'i steng du a las zla ba'i dkyil 'khor nya gang ba/__de'i steng du yi ge hrIHdmar po ring cha tsheg drag dang bcas pa de las 'od 'phros/__'phags pa mchod/__sems can gyi don byas/__tshur 'dus yongs su gyur pa las/__bcom ldan 'das mgon po tshe dpag tu med pa sku mdog dmar po chos gos ngur smrig rnam gsum gsol ba sprul pa'i sku'i cha byad can zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs pa/__phyag mnyam gzhag mdzad pa'i steng na lhung bzed bdud rtsis gang ba bsnams pa/__mtshan bzang po sum cu rtsa gnyis dang /__dpe byad bzang po brgyad cus brgyan pa/__'od dang 'od zer mtha' yas pa 'phro ba/__de'i spyi bor oM dkar po/__zhes sogs dang /__bcud bsdu'i skabs/__mdun bskyed kyi phyag gi lhung bzed du byon ces bsgyur/__lo rgyus kyi khyad par/__rje btsun ras chung pa zhes bya ba dpal phyag na rdo rje'i sprul pa de nyid rje ti phu pa'i drung du phebs pa'i dus su bla ma wa la tsan+d+ra'i zhal nas/__khyod tshe thung ba 'ong /__lo lnga bcu las mi thub gsungs skad/__des ras chung pa thugs bred de bod ston dus 'khor ba cig dang /__kha che dus 'khor ba cig dang /__yul dbus kyi dus 'khor ba cig rnams la dris pas gsum ka mthun par byung bas ti phu pa la gser gyi maN+Dal phul nas bdag tshe thung bar 'dug zer bas/__sngags thabs che ba dang thabs mang ba lags par gda' bas/__tshe sring ba'i thabs bdog na thugs la 'dogs par zhu zhus pas/__bla ma'i zhal nas khyod bod klu dkar po'i bur 'dug__/tshe thung bar 'ong /__shes rab shin tu che bar 'ong /__tshe sring ba'i gdams ngag ngas kyang shes te/__nga'i phyi mo yang yin/__bla ma yang yin/__mkha' 'gro ma su kha ma ti zhes kyang bya/__khar+kha yang zer/__grub pa'i rgyal mo yang zer/__dgung lo sum brgya lon pa/__jo mo ku ru kul+le las dngos grub thob pa/__mkha' 'gro ma rnams dang lab di ri ri byed pa gcig yod/__khong nyin mo mis de tsam du mi mthong dur khrod du mar gshegs/__mtshan mo tso pa ri chung ngu zhig tu mar me mtshan thub gcig sbar nas gcig pur bzhugs pas khong la zhus/__ma gnang na ngas bshad kyi gsungs/__des ras chung pas dur khrod rnams su tshol bas sngar bla mas gsungs pa bzhin du bzhugs pa dang mjal/__gser gyi maN+Dal phul nas tshe sring ba'i gdams ngag zhus pas/__mkha' 'gro ma'i zhal nas/__ngas do nub khyod la phan thogs sam mi thogs brtags par byas la/__phan thogs par 'dug na nangs par gdams ngag sbyin gsungs skad/__de'i nub rang yang lab di ri ri 'dug pas/__jo mo su dang lab pa lags zhus pas/__mkha' 'gro ma rnams dang lab pa yin gsungs/__nangs par ji skad gsungs snyam 'dug tsa na/__tho rangs mkha' 'gro ma'i zhal nas bod kyi rnal 'byor pa yar longs shig__/khyod skal ba dang ldan par 'dug pas ngas phan thogs par 'dug gis khyod lo ji tsam thub par 'dod gsungs nas gdams ngag thams cad gnang /__rje btsun ras chung pa'i zhal nas/__gdams ngag 'di ye ma chag par nyams su blangs na ras chung pas lo brgya thub zer ba zhig 'ong bar snang ba la/__gsang sngags kyi chos mang po zhig nyams su lon pas/__nga yong shi ma shi khyad med snyam res chag res ma chag par byas pas kyang lo 'di tsam thub gsungs te dgung lo brgyad cu rtsa brgyad bzhugs par gda'/__skyes bu ras chung rdo rje grags pa/__des rje bur sgom nag po la gdams/__des 'gro ba'i mgon po dpal phag mo grub la/__des mnyam med rgyal ba stag lung pa chen po la phul te thugs dam tshe dpag rnam gsum gyi ya gyal yin/__de lta bu'i sgo nas tshe dbang zab mo bgyi ba la/__slob dpon gyi bya ba grub nas sogs sbyar ro/__/gang gi srog tu sim pa'i mod/__/rdo rje'i tshe dang ye shes kyi/__/dngos grub mchog gi gzi 'bar bas/__/sa gsum dge legs snang gyur cig__/ces pa'ang dpal stag lung pa mkhas btsun grub pa'i khyu mchog ngag dbang bkra shis dpal grub pa'i gsung rab dang /__bla ma'i phyag bzhes ltar nyung gsal snying por dril ba'i tshul gyis/__'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//___//__!

Footnotes

Other Information