JKW-KABUM-09-TA-002-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
Wylie title tshe dpag med grub rgyal lugs kyi bskyed rdzogs kyi nyams len mdor bsdus pa 'chi med bdud rtsi'i snying po JKW-KABUM-09-TA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 9, sde tshan 2, Text 2, Pages 130-148 (Folios 2b3 to 11b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Source Author(s) མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ (ma gcig grub pa'i rgyal mo)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. tshe dpag med grub rgyal lugs kyi bskyed rdzogs kyi nyams len mdor bsdus pa 'chi med bdud rtsi'i snying po. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 9: 130-148. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub  ·  Generation Stage - bskyed rim  ·  Completion Stage - rdzogs rim
Cycle ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ (tshe dpag med grub rgyal lugs)
Deity tshe dpag med
Colophon

།ཅེས་པའང་སྔ་སོར་དོན་གཉེར་ཅན་དག་ལ་ལམ་འདིའི་ཁྲིད་སྨིན་པར་བགྱིས་པའི་སྐབས་བསྐྱེད་རིམ་གྱིས་ངག་འདོན་ཡན་ཟིན་བྲིས་སུ་བགྱིས་པ་ལ། སླད་ནས་མཚུངས་མེད་བསྟན་པའི་སྣང་བྱེད་ཆེན་པོ་བཞི་སྡེའི་སྨྱུང་གནས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་བཀའ་སྩལ་ནོར་བུའི་ཅོད་པན་སྤྱི་བོར་སྩལ་བའི་བཞེད་པ་བསྐང་ཕྱིར། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཅིག་པུ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཁྱབ་བདག་ཞྭ་ལུ་པ་རིན་ཆེན་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་དཔལ་བཟང་པོ་ལས་ལམ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་རྫོགས་པར་ནོས་པ། བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ལྷ་ལྡན་སྨྱུང་གནས་དགེ་འཕེལ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ཁྲུམས་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲལ་ཚེས་དགེ་བར་རྫོགས་པར་སྦྱར་བའི་དགེ་བས། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་དང་། འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

ces pa'ang snga sor don gnyer can dag la lam 'di'i khrid smin par bgyis pa'i skabs bskyed rim gyis ngag 'don yan zin bris su bgyis pa la/__slad nas mtshungs med bstan pa'i snang byed chen po bzhi sde'i smyung gnas bla ma rin po che ye shes bzang po'i zhal snga nas bka' stsal nor bu'i cod pan spyi bor stsal ba'i bzhed pa bskang phyir/__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi ye shes kyi sku gcig pu dpal ldan bla ma khyab bdag zhwa lu pa rin chen blo gsal bstan skyong dpal bzang po las lam 'di'i bka' drin rdzogs par nos pa/__bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos lha ldan smyung gnas dge 'phel thugs rje'i lha khang gi nye 'dabs su khrums zla ba'i dkar phyogs kyi gral tshes dge bar rdzogs par sbyar ba'i dge bas/__bstan 'dzin gyi skyes bu dam pa rnams zhabs pad bskal brgyar 'tsho gzhes chos 'khor bskor ba dang /__'gro kun 'chi med tshe dang ye shes kyi dga' ston la longs su spyod pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu/

[edit]
༄༅། །ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ དྲན་པས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་མཛད་བླ་མ་དང་། །འཆི་མེད་མགོན་པོར་གུས་བཏུད་ནས། །ཟབ་ལམ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་སྦྱིན། འདི་ལ་གསུམ་སྟེ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི་རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། བྱིན་རླབས་དང་ཁྲིད་རིམ་ཟབ་མོས་རྒྱུད་སྨིན་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས། ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོས་བློ་སྦྱངས་ནས། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོ་ལ་འཇུག་པའི་ཐོག་མར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་བཏབ་སྟེ། བདག་དང་འགྲོ་བ་ཁམས་གསུམ་ནམ་མཁའ་ཡི། །མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ། །དུས་འདི་ནས་ནི་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ལན་གྲངས་ཇི་ལྟར་ནུས་པའི་མཐར། །བླ་མ་མཆོག་དང་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། །རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །ཁྱེད་ཀྱིས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་གདབ། སེམས་བསྐྱེད་ནི། མར་གྱུར་མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །དོན་དུ་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པར་བྱ། །དེ་ཡི་ཆེད་དུ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་གྱི། །ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་ཉམས་སུ་བླང་བར་བགྱི། ལན་གསུམ། སྤྲོ་ན་རྡོར་སེམས་བསྒོམ་བཟླས་ནི། རང་གི་སྤྱི་བོར་པདྨ་ཟླ་བའི་སྟེང་། །བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་དཀར། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་འཛིན་དར་དང་རིན་ཆེན་བརྒྱན། །ཞབས་གཉིས་ཕྱེད་སྐྱིལ་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་པ་ཡི། །ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་མཐར་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར། །འོད་འཕྲོས་དོན་གཉིས་བྱས་ནས་ཚུར་འདུས་ཏེ། །བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ཞབས་གཡས་མཐེ་བོང་ལས། །བབས་ཏེ་སྨིན་མཚམས་ནས་ཞུགས་ལུས་ཀུན་གང་། །ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག་པར་གྱུར། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཅི་ནུས་ཀྱི་མཐར་བཤགས་སྡོམ་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ནས་རང་ལ་བསྟིམ་སྟེ་མཉམ་པར་འཇོག །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། གནས་ཁང་དག་པའི་ཞིང་དུ་གསལ་བའི་དབུས། །རང་གི་སྤྱི་བོར་རྨ་བྱས་བཏེགས་པ་ཡི། །རིན་ཆེན་ཁྲི་དང་དར་ཟབ་འབོལ་བརྩེགས་སྟེ། །པདྨ་ཟླ་བ་ཉི་མའི་གདན་གྱི་དབུས། །རྩ་བའི་བླ་མ་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད། །དམར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་གཞག་སྟེང་། །འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་བསྣམས། །མཚན་དཔེའི་དཔལ་འབར་དར་དང་རིན་ཆེན་བརྒྱན། །ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས། །དེ་ཡི་སྤྱི་གཙུག་པད་ཟླའི་གདན་གྱི་སྟེང་། །བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ཀྱང་ཐོ་བརྩེགས་སུ། །བཅོམ་ལྡན་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་རྣམ་པ་ཅན། །བདག་ལ་དགྱེས་བཞིན་བཞུགས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས། །འོད་འཕྲོས་སྐྱབས་ཡུལ་མཐའ་དག་སྤྱན་དྲངས་ཐིམ། །སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོར་གྱུར། །སྤྲོ་ན་སྐབས་འདིར་མཎྜལ་ཅི་ནུས་འབུལ། མཐར། སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ལ། །མི་ཕྱེད་སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་འདེབས་ན། །དུས་མིན་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་པས་གསོལ་བཏབ་རིམ་གྱིས་འོད་ཞུ་ནས། །ཁྱབ་བདག་རྩ་བའི་བླ་མར་ཐིམ་པ་ཉིད། །དབང་བཞི་བསྐུར་བའི་ཚུལ་གྱིས་རང་ཉིད་ལ། །ཐིམ་པས་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ་འཛིན་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་བློ་བཞག །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་བསྐྱེད་རྫོགས་གཉིས་ལས། །དང་པོ་ནི། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་྅ཧཾ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁའི་དབུས། །པཾ་ལས་པད་དཀར་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་སྟེང་། །ཧྲཱིཿཡིག་དམར་གསལ་བྱི་རུའི་མདོག་ཅན་ལས། །འོད་འཕྲོས་འཕགས་མཆོད་འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱངས། །ཚུར་འདུས་བླ་མ་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད། །སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས། །མཉམ་བཞག་སྟེང་ན་བདུད་རྩིའི་ཚེ་བུམ་བསྣམས། །རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་དར་གྱི་ན་བཟས་བཀླུབས། །ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི། །གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་མཚན་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ། །སླར་ཡང་འོད་འཕྲོས་དབང་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་ནས། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་བས། །སྐུ་གང་སྒྲིབ་དག་བཅོམ་ལྡན་འོད་དཔག་མེད། །སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པ་ཅན་གྱིས་དབུ་རྒྱན་གྱུར། །ཨོཾ་གུ་རུ་ཨ་པ་རི་མི་ཏཱ་ཨཱ་ཡུར་ཛྙཱ་ན་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ནས། ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། དྲི་མེད་གཞོམ་གཞིག་བྲལ་བ་ཆོས་སྐུའི་ངང་ཉིད་ལས། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་འགྲོ་ལ་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་ཚུལ། །པདྨ་རཱ་གའི་མདངས་ལྡན་དྲི་མེད་འོད་འབར་བ། །སྐྱོབ་པ་མཚུངས་མེད་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཅེས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ། མདུན་བསྐྱེད་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿལས་འོད་འཕྲོས་པས། །བདག་གི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་ཀུན། །བསྡུས་ཏེ་ཕྱག་གི་བུམ་པའི་ནང་དུ་ཞུགས། །ཞུ་ཞིང་ཁོལ་བས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ། ས་ར་ཧེ། ཀ་རེ་རེ། ཤྭ་ར་རེ་ཧཱུྃ། ཞེས་པས་གསོལ་བཏབ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །དཀར་དམར་མདངས་ཅན་ཚངས་པའི་སྒོ་ནས་ཞུགས། །ལུས་ཀུན་གང་བས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། །ཁྱད་པར་ཚེ་སྲོག་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་གྱུར། ཨོཾ་ཨ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་ཝནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བཟླ། དེ་བཞིན་དུ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སོགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་ལ། སླར་ཡང་འོད་འཕྲོས་རླུང་གི་ནུས་བཅུད་ཀུན། །བུམ་པར་ཐིམ་ཞིང་བདུད་རྩི་ལྗང་གུར་ཞུ། །རང་གི་ལུས་གང་དུས་མིན་འཆི་བ་སྦྱངས། །ཁྱད་པར་ཡང་ཞིང་སྟོབས་རྩལ་ལྡན་པར་གྱུར། སྙིང་པོ་བརྒྱ་རྩ་བཟླས། སླར་ཡང་འོད་འཕྲོས་མེ་ཡི་ནུས་བཅུད་ཀུན། །བུམ་པར་ཐིམ་ཞིང་བདུད་རྩི་དམར་པོར་ཞུ། །རང་གི་ལུས་གང་དུས་མིན་འཆི་བ་སྦྱངས། །ཁྱད་པར་དྲོད་དང་བཀྲག་མདངས་རྒྱས་པར་གྱུར། སླར་ཡང་འོད་འཕྲོས་ཆུ་ཡི་ནུས་བཅུད་ཀུན། །བུམ་པར་ཐིམ་ཞིང་བདུད་རྩི་དཀར་པོར་ཞུ། །རང་གི་ལུས་གང་དུས་མིན་འཆི་བ་སྦྱངས། །ཁྱད་པར་སྣུམ་བག་བརྗིད་དང་ལྡན་པར་གྱུར། །སླར་ཡང་འོད་འཕྲོས་ས་ཡི་ནུས་བཅུད་ཀུན། །བུམ་པར་ཐིམ་ཞིང་བདུད་རྩི་སེར་པོར་ཞུ། །རང་གི་ལུས་གང་དུས་མིན་འཆི་བ་སྦྱངས། །ཁྱད་པར་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལུས་སུ་གྱུར། །སླར་ཡང་འོད་འཕྲོས་ཚངས་དབང་ཁྱབ་འཇུག་སོགས། །སྟོབས་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་དཔལ་འབྱོར་པའི་བཅུད། །བུམ་པར་ཐིམ་ལས་ཟླ་བའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་དགེ་མཚན་རྒྱས་པར་གྱུར། །སླར་ཡང་འོད་འཕྲོས་བླ་མ་མཆོག་གསུམ་གྱི། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡོན་ཏན་བུམ་པར་ཐིམ། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་དཀར་དམར་མདངས་ཅན་གྱིས། །སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་བརླབས་གྱུར། ཅེས་སོ་སོའི་ཐོག་མར་གསོལ་འདེབས་ལན་གསུམ་རེ་དང་། མཚམས་རྣམས་སུ་སྙིང་པོ་བརྒྱ་རྩ་རེ་བཟླ། མཐར་གོང་བཞིན་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་ཚེ་དཔག་མེད། །འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་འོད་དུ་ཞུ། །རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་ལུས་འཇའ་ཚོན་ལྟར། །གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་བརྗོད་བྲལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ་སྤྲོས་བྲལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག །སླར་ཡང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པཾ་ལས་པདྨ་དང་། །ཨ་ལས་ཟླ་སྟེང་རང་སེམས་ཧྲཱིཿདམར་པོ། །དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་དོན་གཉིས་མཛད་པ་བསྒྲུབས། །ཚུར་འདུས་བདག་ཉིད་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད། །ཅེས་པ་ནས་མཆོད་བསྟོད་ཀྱི་བར་གོང་བཞིན་ཉམས་སུ་བླངས་པའི་མཐར་ལྷར་སྣང་ལ་སེམས་བཟུང་། དེ་ནས་བཟླས་པ་བྱ་བར་འདོད་ན། རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧྲཱིཿདམར་མཐར། །གཟུངས་སྔགས་སྙིང་པོའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས། །འོད་འཕྲོས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག །འཕགས་པ་མཆོད་ཅིང་འགྲོ་ཀུན་སྒྲིབ་གཉིས་སྦྱངས། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་བསྐྱེད། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་དང་། །བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་བསྡུས་ནས་རང་ལ་ཐིམ། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ་གཟུངས་སྔགས་ཇི་ཙམ་ནུས་པ་དང་། སྙིང་པོ་གཙོ་བོར་བཟླས་མཐར་ཐུན་ལས་ལྡང་བར་བརྩམ་པ་ན། གོང་བཞིན་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ། །བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པ་ཡིས། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །དུས་མིན་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ཞི་བ་དང་། །འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཅེས་འདོད་དོན་གསོལ། །སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །རང་ཡང་འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་། །སླར་ཡང་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་སྐུར་གསལ་བའི། །གནས་གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པར་གྱུར། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཀུན། །ཚེ་འདིར་ཚེ་རིང་ནད་མེད་དམ་ཆོས་ལྡན། །ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་སྐྱེས་ནས། །ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་སོགས་དགེ་བའི་རྩ་བ་བསྔོ་སྨོན་གྱིས་རྒྱས་གདབ་སྟེ་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། རྫོགས་པའི་རིམ་པར་སྔོན་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། སྔོན་འགྲོ་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་གནས་མཆོག་ཏུ། །བདེ་བའི་སྟན་ལ་བཅའ་བ་ལུས་ཀྱི་གནད། །རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་ལྡན་པས་ལེགས་འཁོད་དེ། །རང་ཉིད་ཚེ་དཔག་མེད་དུ་གསལ་བ་ཡི། །སྐུ་ཡི་ནང་ཀུན་ཕྲུ་མ་ཕུས་བཏབ་ལྟར། །སྟོང་སང་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་དབུས། །དབུ་མ་ཕྱི་སྔོ་ནང་དམར་སྲིན་མཛུབ་ཙམ། །ཡར་སྣ་སྤྱི་བོར་མར་སྣ་ལྟེ་འོག་ཟུག །དེ་ཡི་གཡས་སུ་རོ་མ་དམར་མོ་དང་། །གཡོན་དུ་རྐྱང་མ་དཀར་མོ་དྷཱུ་ཏི་ལས། །སུམ་འགྱུར་ཕྲ་ཞིང་མར་སྣ་དབུ་མར་ཆུད། །དེ་ལས་ཕྱིར་གྱེས་འཁོར་ལོ་རྣམ་པ་བཞིར། །འདུས་མཚམས་སོ་སོར་རྩ་གསུམ་སྦུབས་གཅིག་པའི། ཡར་སྣ་སྣ་བུག་གཡས་གཡོན་གཉིས་སུ་ཟུག །སྤྱི་བོའི་རྩ་འདབ་སོ་གཉིས་དམར་ལ་དཀར། །མགྲིན་པའི་རྩ་འདབ་བཅུ་དྲུག་ཤིན་ཏུ་དམར། །སྙིང་གའི་འདབ་བརྒྱད་དམར་ལ་སྔོ་བའི་མདངས། །ལྟེ་བའི་རྩ་འདབ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་དམར་ལ་སེར། །ཀུན་ཀྱང་གདུགས་ཀྱི་རྩིབ་མ་ལྟར་གྱེས་ཤིང་། །སོ་སོར་ཅུང་ཟད་ཁ་སྦྱོར་རྣམ་པ་ཅན། །ཕྲ་ཞིང་དྭངས་ལ་རྙོགས་པ་མེད་པར་བསྒོམ། །གཡོན་གཡས་དབུས་ནས་རླུང་རོ་ལན་གསུམ་བསལ། །ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་མ་ལུས་དག་པར་བསམ། །ཅུང་ཟད་ངལ་བསོ་ཤེས་པར་རྣལ་དུ་དབབ། །དངོས་གཞིར་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། །བརྟེན་ནས་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་སྐུ་འགྲུབ་ཕྱིར། །དང་པོ་གནས་པ་རྩ་ཡི་རྣལ་འབྱོར་ནི། །དབུ་མའི་ཡས་སྣར་ཧཾ་ཡིག་བྱང་སེམས་ཀྱི། །ངོ་བོ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་དཀར་ལ་འཚེར། །མས་སྣར་ཨ་ཤད་དམར་ཆ་གཏུམ་མོའི་མེའི། །ངོ་བོ་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་དམར་ལ་དྭངས། །གཉིས་ཀ་རྒྱན་དང་རྣམ་འགྱུར་རྫོགས་པར་གསལ། །ཐོག་མ་སྤྱི་བོའི་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ལ། །གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿཡིག་ལས། །འོད་འཕྲོས་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་ཀུན། །བུམ་པར་བསྡུས་ཐིམ་བདུད་རྩི་དཀར་པོར་ཞུ། །རྩ་ཁམས་ཡོངས་ཁྱབ་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་སྦྱངས། །རྩ་མདུད་ཀུན་གྲོལ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཐོབ་བསམ། ཨོཾ་ཨཱ་མ་ར་ཎི་ཛཱི་ཝནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བརྒྱ་རྩ་ལ་སོགས་ཡིད་ཀྱིས་བཟླས་པར་བྱ། །སླར་ཡང་ལྟེ་འོག་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ལ། །གསོལ་བ་བཏབ་པས་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿཡིག་ལས། །འོད་འཕྲོས་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་ཀུན། །བུམ་པར་བསྡུས་ཐིམ་བདུད་རྩི་དམར་པོར་ཞུ། །རྩ་ཁམས་ཡོངས་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཐོབ་བསམ། །དེ་བཞིན་འབྱུང་བ་ས་ཆུ་མེ་རླུང་དང་། །སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་བསོད་འཕགས་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཀུན། །ཐུགས་སྲོག་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུས་དབང་དུ་བསྡུས། །སྤྱི་བོའི་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་བུམ་པ་ནས། །བདུད་རྩི་དཀར་པོ་བདེ་བའི་རང་བཞིན་དང་། །ལྟེ་འོག་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་བུམ་པ་ནས། །བདུད་རྩི་དམར་པོ་དྲོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན། །དཔག་མེད་འབྱུང་བས་རྩ་ཁམས་ཉེས་སྐྱོན་སྦྱངས། །ལུས་ཀྱི་ཟུངས་དང་སེམས་ཀྱི་རྟེན་གྱུར་ཅིང་། །རྩ་མདུད་ཀུན་གྲོལ་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཐོབ་བསམ། །སྙིང་པོ་བརྒྱ་རྩ་ལ་སོགས་ཡིད་བཟླས་བྱ། །གཉིས་པ་གཡོ་བ་རླུང་གི་རྣལ་འབྱོར་ལ། །རྡོར་བཟླས་བུམ་ཅན་འཛིན་གཏོང་རེས་འཇོག་གསུམ། །དང་པོ་ལའང་ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་ལས། །དང་པོ་ནང་དུ་འཇུག་པ་ཨོཾ་གི་སྒྲས། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་དྭངས་བཅུད་དབུ་མར་བསྟིམ། །གནས་པ་ཨཱཿཡིས་བརྟན་ཅིང་ནུས་ལྡན་བྱས། །ལྡང་བ་ཧཱུྃ་གིས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་བསལ། །གཉིས་པ་སྲོག་སྟེ་སྟེང་རླུང་འཇུག་པའི་ཚེ། །རྩེ་གཅིག་སེམས་གཏད་གནས་དང་ལྡང་བ་དག །བཏང་སྙོམས་འཇོག་པས་སྟོང་རྩ་ལ་སོགས་བགྲངས། །དུས་མིན་འཆི་བ་བཟློག་པར་རྒྱུད་ལས་གསུངས། གཉིས་པ་བུམ་པ་ཅན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ནི། །འོག་རླུང་སྙན་གསན་འབེབས་ཕྱིར་ཅུང་ཟད་འཐེན། །སྟེང་རླུང་འཇམ་ཞིང་དལ་བས་རྫོགས་པར་རྔུབས། །སླར་ཡང་འོག་རླུང་རྫོགས་པར་དྲངས་པ་ཉིད། །ལྟེ་བར་ཁ་སྦྱར་ཚུལ་དུ་བཟུང་བ་དང་། །གནོན་ཅིང་གཞིལ་དང་མདའ་ལྟར་འཕང་བ་སྟེ། །སྦྱོར་བ་བཞི་ལྡན་སྤྱི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས། །གསུམ་པ་འཛིན་གཏོང་རེས་འཇོག་རྣལ་འབྱོར་ནི། །འོག་རླུང་འཐེན་པས་ལྟེ་འོག་ཚེ་དཔག་མེད། །ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ཕྱག་གི་བུམ་པ་ནས། །བདུད་རྩི་དམར་པོ་དྲོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན། །དཔག་མེད་འབར་བས་ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་ཁེངས། །སྟེང་རླུང་མནན་པས་སྤྱི་བོའི་ཚེ་དཔག་མེད། །ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ཕྱག་གི་བུམ་པ་ནས། །བདུད་རྩི་དཀར་པོ་བདེ་བའི་རང་བཞིན་ཅན། །དཔག་མེད་འཛགས་པས་སྤྱི་བོའི་རྩ་འཁོར་ཁེངས། །དེ་བཞིན་རླུང་གི་སྦྱོར་བས་བསྐུལ་བ་ལས། །འབར་འཛག་བདུད་རྩིའི་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱབ། །དྲོད་དང་བདེ་བ་མི་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས། །འཇའ་ལུས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་བསམ། །གསུམ་པ་བཀོད་པ་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། །ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་གཉིས་ལས་དང་པོ་ནི། །རང་ཉིད་ཚེ་དཔག་མེད་དུ་གསལ་བའི་པང་། །ཟླ་ཤེལ་མདངས་ཅན་ཡུམ་མཆོག་གོས་དཀར་མོ། །པདྨ་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པས་འཁྲིལ་བ་ཡི། །མཁའ་གསང་རྡོ་རྗེ་པདྨར་བྱིན་བརླབས་ཤིང་། །ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱ་བའི་བློས། །སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་བ་ལ་བརྟེན་ཏེ། །ལྟེ་འོག་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་བུམ་པ་ནས། །བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ལུད་རྩ་འཁོར་རིམ་གྱིས་ཁྱབ། །མཐར་ནི་དྭངས་མ་དམར་པོ་ཉུང་འབྲུ་ཙམ། །སྤྱི་བོའི་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་པང་དུ་བྱོན། །གོས་དཀར་ཡུམ་མཆོག་སྐུ་མདོག་དམར་མོར་གྱུར། །ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་སྦྱོར་མཚམས་ནས། །བདུད་རྩི་དཀར་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཛག །འཁོར་ལོ་བཞིར་སོན་ཡས་བབས་དགའ་བཞི་སྐྱེས། །དྭངས་མ་ལྟེ་འོག་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་གྱི། །པང་དུ་བྱོན་པས་གོས་དཀར་དཀར་མོར་གྱུར། །སྙོམས་ཞུགས་བདུད་རྩི་དམར་པོ་འབར་བ་ཉིད། །འཁོར་ལོ་བཞིར་སོན་མས་བརྟན་དགའ་བཞི་ཤར། །དེ་ཡིས་དྲངས་པའི་སྟོང་བཞིའི་འོད་གསལ་དང་། །མི་ཕྱེད་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་སྐུ་འགྲུབ་བསམ། །གཉིས་པ་དོན་དམ་བྱང་སེམས་རྣལ་འབྱོར་ནི། །རང་ལུས་ལྷ་སྐུ་སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་དང་། །སེམས་རྒྱུད་ཟག་མེད་བདེ་བས་རབ་གང་བ། །ཡིད་ཡུལ་བྱས་ཏེ་མཉམ་པར་བཞག་པ་ལས། །མ་སྐྱེས་ཤེས་པ་བློ་བྲལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །སྐྱེས་པའི་ཤེས་པ་བདེ་ཆེན་ལོང་སྤྱོད་རྫོགས། །སྐྱེས་དང་མ་སྐྱེས་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་འབྱུང་སྤྲུལ་པའི་གར་མཁན་ཏེ། །གཞི་དུས་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེར། །ངོ་ཤེས་ཐག་ཆོད་བརྟན་པ་ཐོབ་པ་ཡིས། །བསྐྱེད་རྫོགས་རྣལ་འབྱོར་ཀུན་ལ་རྒྱས་གདབ་བྱ། །གསུམ་པ་རྗེས་ལ་སྟེང་འོག་སྒོ་བསྡོམ་ཞིང་། །སྙིང་ཁར་ཚེ་ཡི་ཕུར་པ་གདབ་པ་དང་། །བར་ཆད་འཕྲང་སྒོ་དགག་པ་རྣམ་གསུམ་ནི། །དབུ་མའི་ཡར་སྣ་མར་སྣ་ཚེ་དཔག་མེད། །ཟླ་ཉིའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱིས་དགག་པ་དང་། །ཕྱག་གི་བུམ་པའི་བདུད་རྩི་དཀར་དམར་རྒྱུན། །སྙིང་ཁར་སླེབས་པས་ཉི་ཟླའི་ག་འུར་གྱུར། །དེ་དབུས་རང་གི་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་པའི། །ངོ་བོ་ཧཱུྃ་མཐིང་འོད་ཟེར་ལྔ་ལྡན་ཆུད། །སྙིང་ག་ནས་བཟུང་སྲིན་མཛུབ་བར་གྱི་རྩ། །ཁྲོ་བོའི་རང་བཞིན་ཧཱུྃ་ཡིག་དམར་པོ་ནི། །མེ་ཡི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོ་བས་གཏམས་པ་ཡིས། །བདུད་དང་གཤིན་རྗེའི་བར་ཆད་ཀུན་བསྲུངས་ནས། །འཇིགས་མེད་ཚེ་ཡི་གུར་ཁང་བརྟན་པར་བསམ། །བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ལ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། །སྤྱི་དོན་གསུམ་པ་རྗེས་ལ། བོགས་འདོན་བཅུད་ལེན་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་བསྲིང་བ་དང་། ཞར་བྱུང་གཞན་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བོགས་འདོན་བཅུད་ལེན་ཟབ་མོའི་རིམ་པ་ལ། །སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་དང་པོ་སྦྱོར་བ་ནི། །རླུང་གི་གཉེན་པོར་སྟོན་དུས་བརྐོས་པ་ཡི། །ར་མོ་ཤག་༡གི་རྩ་བ་ཁྲོལ་ཙམ་བརྡུངས། །ཁུ་བ་ལེགས་པར་བསྡུས་པའི་དྭངས་མ་ཉིད། །ལྕགས་ཀྱི་སྣོད་དུ་བསྐོལ་ལ་ཁཎྜ་བྱ། །མཁྲིས་པའི་གཉེན་པོར་འཇམ་དབྱངས་རྟག་༢ཏུ་ངུ་། །གཙོར་གྱུར་རིགས་གསུམ་རྩ་ལོ་མེ་འབྲས་བཅས། །ཞིབ་པར་བཏགས་ལ་གར་ཆང་ནང་དུ་སྦོལ། །བད་ཀན་གཉེན་པོར་ཅོང་༣ཞི་སོལ་མེར་བསྲེག །ཆང་ངམ་དར་བར་བསྐྱུར་ལ་འདྲིལ་བ་བཤིག །འདུ་བ་སྤྱི་ཡི་གཉེན་པོར་ཨ་རུ་ར༤། །གསེར་མདོག་ཞིབ་པར་བརྡུངས་ལ་ཚགས་སུ་བཙག །དེ་ནས་ཟུང་ངན་གཉེན་པོར་དབང་༥པོར་སོར་མོ་ལྔ་པའམ་གསུམ་པ་ལག །ཞིབ་བཏགས་བ་འོར་སྦྱར་ལ་ཞག་གཅིག་བསྙལ། །ནངས་པར་རྟག་དུ་ཅོང་ཞི་ཨ་རུ་རའི། །ཕྱེ་མ་བཏབ་ལ་གཏན་པར་ཡུན་རིང་མཉེ། །དེ་ལ་ར་མོ་ཤག་གི་ཁཎྜ་དང་། སྦྲང་རྩི་བུ་རམ་སྦྱར་བསྲེས་རིལ་བུ་ནི། །རི་བོང་རིལ་མ་ཙམ་དུ་དྲིལ་བྱས་ལ། །གྲིབ་མར་བསྐམ་ལ་རིལ་ཆགས་འཐེམ་པར་བྱ། །དངོས་གཞི་གཙང་ཞིང་དབེན་པའི་སྒྲུབ་ཁང་དུ། །ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་སྣང་བརྙན་བཀྲམ་པའི་མདུན། །མཉྫིའི་སྟེང་དུ་ཐོད་པ་དུམ་གསུམ་ནང་། །རིལ་བུ་བླུགས་ལ་སྦྱོང་ཁྲུས་ནན་ཏན་བྱ། །དར་དམར་ཁ་བཅད་ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་གཏོར་བཤམ། །བདག་ཉིད་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་བསྐྱེད་བཟླས་རྗེས། །མདུན་རྟེན་ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང་སྭ་བྷཱས་སྦྱང་། །སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡཾ་དང་རཾ་ཡིག་ལས། །རླུང་མེའི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་ཐོད་པའི་ནང་། །རིལ་བུ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་རྣམ་པ་ལྔར། །ཧཱུྃ་བྷྲཱུྃ་ཨོཾ་ཛྲཱིྃ་ཁྃ་གིས་མཚན་པའི་སྟེང་། ཨོཾ་དཀར་ཨཱཿདམར་ཧཱུྃ་མཐིང་བརྩེགས་མར་གསལ། །དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་རླུང་གཡོས་མེ་སྦར་བས། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་དཀར་དམར་རྣམ་པར་ཞུ། །སླར་ཡང་འོད་འཕྲོས་འབྱུང་བཞིའི་དྭངས་བཅུད་ཀུན། །འོད་ཟེར་བདུད་རྩི་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི། །རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་བདུད་རྩིར་ཐིམ་པ་ཡིས། །འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བཅུད་ལེན་མཆོག་ཏུ་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། བརྒྱ་རྩ་བཟླས། སླར་ཡང་འོད་འཕྲོས་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་བསོད་དང་། །ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐུགས་ཀ་དང་། །དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་སྦྱོར་མཚམས་ནས། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་དཔག་མེད་སྤྱན་དྲངས་ཐིམ། །མཐོང་ཐོས་མྱོང་བ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་འགྲུབ་པའི། །འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། བརྒྱ་རྩ་སོགས་བཟླས་བསྐྱར་ཞིང་ཐུན་གྱི་མཐར། འབྲུ་གསུམ་བདུད་རྩི་དཀར་དམར་མཐིང་ག་ཡི། །རྣམ་པར་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བཅུད་ལ་ཐིམ། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྟེར་བའི། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལེན་རིལ་བུར་གྱུར། །ཐུན་མཚམས་མདུན་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་གཏོར་མ་འབུལ། །མཆོད་བསྟོད་འདོད་དོན་གསོལ་བཏབ་ཤིས་པ་བརྗོད། དེ་ལྟར་ཞག་བདུན་ལྔ་དང་གསུམ་ལ་སོགས། །ཐུན་བཞིའི་རིམ་པས་རྩེ་གཅིག་བསྒྲུབ་པར་བྱ། །རྗེས་ནི་ཡར་ངོའི་ཚེས་གཅིག་ཐོ་རངས་ནས། །ཟླ་བ་དྲུག་སོགས་བར་མ་ཆད་བསྟེན་ཞིང་། །ལྷག་མ་ཟ་འོག་དམར་པོའི་ཁུག་མར་སྩལ། །ལུས་ལ་བཅང་ངམ་མཆོད་པའི་གྲལ་དུ་བཞག །དེ་ལྟར་བསྐྱེད་བཟླས་རྫོགས་རིམ་བཅུད་ལེན་བཅས། །ལོ་དྲུག་བརྩོན་པས་གནས་སྐབས་ཚེ་བསྲིང་ཞིང་། །མཐར་ཐུག་སློབ་དང་མི་སློབ་ཟུང་འཇུག་གི། །འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་འགྱུར། །གཉིས་པ་ཞར་བྱུང་བསྙེན་པ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའི་ཚུལ་ནི། འདིའི་སྨིན་གྲོལ་རྫོགས་པར་ཐོབ་པས། །གནས་དབེན་པར་མཚམས་དམ་དུ་བཅད་ལ། །ཞག་ཤས་སྔོན་འགྲོ་བཞི་ལ་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་འབད། དངོས་གཞིར། ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྣང་བརྙན་གྱི་མདུན་དུ་མཆོད་གཏོར་བཤམས། སྐྱབས་འགྲོ་ནས་མདུན་བསྐྱེད་དང་། །བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པའི་བར་གོང་བཞིན་ལ། །བསྙེན་པ་གཟུངས་རིང་འབུམ་ཕྲག་བཞི་དང་། སྙིང་པོ་འབྲུ་འབུམ་མམ། དེ་གཉིས་གང་རུང་བཟླ་བ་གྲངས་བསྙེན་དང་། །དུས་བསྙེན་ཟླ་བ་དྲུག །མཚན་མའི་བསྙེན་པ་རྟགས་མཐོང་བའི་བར་དུ་ཐུན་བཞིའི་རིམ་པས་བྱ། ཕྱི་ཐུན་གྱི་མཇུག་ཏུ་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་སྤྱི་ལྟར་དང་། གཏོར་མ་བསངས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་མེ་ཐོད་སྒྱེད་སྟེང་། ཨ་ཡིག་ལས་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀ་པཱ་ལར། །གཏོར་མ་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་རྣམ་པ་ལྔ། བསྐོལ་ཞིང་འོད་ཞུ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ རང་གི་ཐུགས་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་ཡིས། །བཅོམ་ལྡན་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་འཁོར་དང་བཅས། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿརྟེན་དང་དབྱེར་མེད་གྱུར། ཨོཾ་ཨ་མི་ཏཱ་བྷཱ་བ་ཧྲཱིཿ ཨོཾ་ཨ་ཀ་རོ་སོགས་ལན་གསུམ་མཆོད་བསྟོད་གོང་བཞིན་དང་། བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པ་ཡིས། །བདག་དང་མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །དུས་མིན་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་འདོད་དོན་གསོལ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་མཐར། མ་འབྱོར་པ་དང་སོགས་ཀྱིས་ནོངས་པ་བཤགས། ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱས་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བསམ། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་སྤྱི་ལྟར་བྱ། །གཞན་མཚམས་ཀྱི་སྤང་བླངས་སོགས་སྤྱི་ལྟར་རོ། །ཡང་བྱིན་རླབས་ཙམ་ཐོབ་པས་བདག་བསྐྱེད་རྐྱང་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྙེན་པ་བྱེད་ན། སྐྱབས་སེམས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་གོང་བཞིན་ཉམས་སུ་བླངས་ནས་བསྙེན་པ་གྲངས་ཚང་བར་བགྱིས་པས་དོན་འགྲུབ་པ་ཉིད་དོ། །དེ་ལྟར་ན་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་པ་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་སུ་གྲགས་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་སྟེ། རྒྱས་པར་རྗེ་འབའ་ར་བ་དང་། ཚར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གསུང་རབ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཁོ་ནའོ། །འཆི༷་མེ༷ད་མགོན་པོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཕུལ། །བ༷དུད་རྩིའི༷་སྙིང༷་པོ༷་འདིར་བསྟེན་ནས། །འགྲོ་ཀུན་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །བཅུད་ལེན་མཆོག་ཏུ་གྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་སྔ་སོར་དོན་གཉེར་ཅན་དག་ལ་ལམ་འདིའི་ཁྲིད་སྨིན་པར་བགྱིས་པའི་སྐབས་བསྐྱེད་རིམ་གྱིས་ངག་འདོན་ཡན་ཟིན་བྲིས་སུ་བགྱིས་པ་ལ། སླད་ནས་མཚུངས་མེད་བསྟན་པའི་སྣང་བྱེད་ཆེན་པོ་བཞི་སྡེའི་སྨྱུང་གནས་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ཡེ་ཤེས་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་བཀའ་སྩལ་ནོར་བུའི་ཅོད་པན་སྤྱི་བོར་སྩལ་བའི་བཞེད་པ་བསྐང་ཕྱིར། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཅིག་པུ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཁྱབ་བདག་ཞྭ་ལུ་པ་རིན་ཆེན་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་དཔལ་བཟང་པོ་ལས་ལམ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་རྫོགས་པར་ནོས་པ། བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ལྷ་ལྡན་སྨྱུང་གནས་དགེ་འཕེལ་ཐུགས་རྗེའི་ལྷ་ཁང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་ཁྲུམས་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲལ་ཚེས་དགེ་བར་རྫོགས་པར་སྦྱར་བའི་དགེ་བས། བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་འཚོ་གཞེས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་དང་། འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

tshe dpag med grub rgyal lugs kyi bskyed rdzogs kyi nyams len mdor bsdus pa 'chi med bdud rtsi'i snying po/ @#/_/tshe dpag med grub rgyal lugs kyi bskyed rdzogs kyi nyams len mdor bsdus pa 'chi med bdud rtsi'i snying po zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru b+h+yaH__dran pas tshe dang ye shes kyi/__/dngos grub stsol mdzad bla ma dang /__/'chi med mgon por gus btud nas/__/zab lam bdud rtsi'i snying po sbyin/__'di la gsum ste/__sngon 'gro/__dngos gzhi rjes so/_/dang po ni/__byin rlabs dang khrid rim zab mos rgyud smin pa'i rnal 'byor pas/__thun mong gi sngon 'gros blo sbyangs nas/__thun mong ma yin pa'i sngon 'gro la 'jug pa'i thog mar skyabs su 'gro ba ni/__skyabs yul gsal btab ste/__bdag dang 'gro ba khams gsum nam mkha' yi/__/mtha' dang mnyam pa'i sems can ma lus pa/__/dus 'di nas ni byang chub ma thob bar/__/bla ma dkon mchog gsum la skyabs su mchi/__/lan grangs ji ltar nus pa'i mthar/__/bla ma mchog dang dkon mchog rin po che/__/rnam pa gsum la phyag 'tshal skyabs su mchi/__/khyed kyis bdag dang sems can thams cad kyi/__/lus ngag yid gsum byin gyis brlab tu gsol/__/zhes gsol ba gdab/__sems bskyed ni/__mar gyur mkha' mnyam sems can thams cad kyi/__/don du bla med byang chub thob par bya/__/de yi ched du tshe dpag med mgon gyi/__/zab mo'i rnal 'byor nyams su blang bar bgyi/__lan gsum/__spro na rdor sems bsgom bzlas ni/__rang gi spyi bor pad+ma zla ba'i steng /__/bcom ldan rdo rje sems dpa' sku mdog dkar/__/rdo rje dril 'dzin dar dang rin chen brgyan/__/zhabs gnyis phyed skyil tshul gyis bzhugs pa yi/__/thugs kar zla steng hU~M mthar sngags kyis bskor/__/'od 'phros don gnyis byas nas tshur 'dus te/__/bdud rtsi'i chu rgyun zhabs g.yas mthe bong las/__/babs te smin mtshams nas zhugs lus kun gang /__/nad gdon sdig sgrib thams cad dag par gyur/__yi ge brgya pa ci nus kyi mthar bshags sdom spyi ltar byas nas rang la bstim ste mnyam par 'jog__/bla ma'i rnal 'byor ni/__gnas khang dag pa'i zhing du gsal ba'i dbus/__/rang gi spyi bor rma byas btegs pa yi/__/rin chen khri dang dar zab 'bol brtsegs ste/__/pad+ma zla ba nyi ma'i gdan gyi dbus/__/rtsa ba'i bla ma mgon po tshe dpag med/__/dmar gsal zhal gcig phyag gnyis mnyam gzhag steng /__/'chi med bdud rtsis gang ba'i bum pa bsnams/__/mtshan dpe'i dpal 'bar dar dang rin chen brgyan/__/zhabs gnyis rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs/__/de yi spyi gtsug pad zla'i gdan gyi steng /__/brgyud pa'i bla ma rnams kyang tho brtsegs su/__/bcom ldan tshe dpag med mgon rnam pa can/__/bdag la dgyes bzhin bzhugs pa'i thugs ka nas/__/'od 'phros skyabs yul mtha' dag spyan drangs thim/__/skyabs gnas thams cad 'dus pa'i ngo bor gyur/__/spro na skabs 'dir maN+Dal ci nus 'bul/__mthar/__skyabs gnas kun 'dus rtsa brgyud bla ma la/__/mi phyed snying nas gus pas gsol 'debs na/__/dus min 'chi ba'i 'jigs pa zhi ba dang /__/tshe dang ye shes dngos grub stsal du gsol/__/zhes pas gsol btab rim gyis 'od zhu nas/__/khyab bdag rtsa ba'i bla mar thim pa nyid/__/dbang bzhi bskur ba'i tshul gyis rang nyid la/__/thim pas bdag rgyud byin gyis brlab par gyur/__/ces brjod cing bsams la 'dzin med kyi ngang du blo bzhag__/gnyis pa dngos gzhi la bskyed rdzogs gnyis las/__/dang po ni/__oM swa b+hA wa shud+d+haHsarba d+harmAHswa b+hA wa shud+d+ho \u0f85haM/__stong pa'i ngang las mdun gyi nam mkha'i dbus/__/paM las pad dkar a las zla ba'i steng /__/hrIHyig dmar gsal byi ru'i mdog can las/__/'od 'phros 'phags mchod 'gro kun sgrib gnyis sbyangs/__/tshur 'dus bla ma mgon po tshe dpag med/__/sku mdog dmar po zhal gcig phyag gnyis kyis/__/mnyam bzhag steng na bdud rtsi'i tshe bum bsnams/__/rin chen rgyan dang dar gyi na bzas bklubs/__/zhabs gnyis rdo rje'i skyil krung gis bzhugs pa'i/__/gnas gsum 'bru gsum mtshan pa'i 'od zer gyis/__/ye shes sems dpa' badz+ra sa mA dzaH__dzaHhU~M ba~M ho gnyis su med par thim/__/slar yang 'od 'phros dbang lha spyan drangs nas/__/ye shes bdud rtsi'i rgyun gyis dbang bskur bas/__/sku gang sgrib dag bcom ldan 'od dpag med/__/sprul sku'i rnam pa can gyis dbu rgyan gyur/__/oM gu ru a pa ri mi tA A yur dz+nyA na ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA/__nas/__shab+da'i bar gyis mchod/__dri med gzhom gzhig bral ba chos sku'i ngang nyid las/__/thugs rje chen pos 'gro la rjes su chags pa'i tshul/__/pad+ma rA ga'i mdangs ldan dri med 'od 'bar ba/__/skyob pa mtshungs med 'od dpag med la phyag 'tshal lo/__/ces mchod cing bstod la/__mdun bskyed thugs ka'i hrIHlas 'od 'phros pas/__/bdag gi bla tshe chad nyams yar ba kun/__/bsdus te phyag gi bum pa'i nang du zhugs/__/zhu zhing khol bas 'chi med bdud rtsir gyur/__oM badz+ra A yu She/__sa ra he/__ka re re/__shwa ra re hU~M/__zhes pas gsol btab ye shes bdud rtsi'i rgyun/__/dkar dmar mdangs can tshangs pa'i sgo nas zhugs/__/lus kun gang bas nad gdon sdig sgrib sbyangs/__/khyad par tshe srog nyams pa sor chud gyur/__oM a mA ra Ni dzI wan+ti ye swA hA/__zhes brgya rtsa bzla/__de bzhin du/__oM badz+ra A yu She sogs kyis gsol ba btab la/__slar yang 'od 'phros rlung gi nus bcud kun/__/bum par thim zhing bdud rtsi ljang gur zhu/__/rang gi lus gang dus min 'chi ba sbyangs/__/khyad par yang zhing stobs rtsal ldan par gyur/__snying po brgya rtsa bzlas/__slar yang 'od 'phros me yi nus bcud kun/__/bum par thim zhing bdud rtsi dmar por zhu/__/rang gi lus gang dus min 'chi ba sbyangs/__/khyad par drod dang bkrag mdangs rgyas par gyur/__slar yang 'od 'phros chu yi nus bcud kun/__/bum par thim zhing bdud rtsi dkar por zhu/__/rang gi lus gang dus min 'chi ba sbyangs/__/khyad par snum bag brjid dang ldan par gyur/__/slar yang 'od 'phros sa yi nus bcud kun/__/bum par thim zhing bdud rtsi ser por zhu/__/rang gi lus gang dus min 'chi ba sbyangs/__/khyad par gzhom med rdo rje'i lus su gyur/__/slar yang 'od 'phros tshangs dbang khyab 'jug sogs/__/stobs ldan rnams kyi tshe dpal 'byor pa'i bcud/__/bum par thim las zla ba'i chu rgyun gyis/__/tshe bsod dpal 'byor dge mtshan rgyas par gyur/__/slar yang 'od 'phros bla ma mchog gsum gyi/__/mkhyen brtse nus pa'i yon tan bum par thim/__/ye shes bdud rtsi dkar dmar mdangs can gyis/__/sgo gsum rdo rje gsum du byin brlabs gyur/__ces so so'i thog mar gsol 'debs lan gsum re dang /__mtshams rnams su snying po brgya rtsa re bzla/__mthar gong bzhin mchod cing bstod la gsol ba btab pas/__skyabs gnas kun 'dus bla ma tshe dpag med/__/'chi med bdud rtsi'i rnam par 'od du zhu/__/rang la thim pas rang lus 'ja' tshon ltar/__/gsal stong zung 'jug brjod bral dbyings su thim/__/zhes brjod cing bsams la spros bral stong pa nyid kyi ngang du mnyam par bzhag__/slar yang /__stong pa'i ngang las paM las pad+ma dang /__/a las zla steng rang sems hrIHdmar po/__/de las 'od 'phros don gnyis mdzad pa bsgrubs/__/tshur 'dus bdag nyid mgon po tshe dpag med/__/ces pa nas mchod bstod kyi bar gong bzhin nyams su blangs pa'i mthar lhar snang la sems bzung /__de nas bzlas pa bya bar 'dod na/__rang gi thugs kar zla steng hrIHdmar mthar/__/gzungs sngags snying po'i phreng bas bskor ba las/__/'od 'phros nad gdon sdig sgrib thams cad dag__/'phags pa mchod cing 'gro kun sgrib gnyis sbyangs/__/tshe bsod dpal 'byor lung rtogs yon tan bskyed/__/sras bcas rgyal ba'i ye shes bdud rtsi dang /__/brtan g.yo'i dwangs bcud bsdus nas rang la thim/__/'chi med tshe yi dngos grub thob par gyur/__/ces brjod cing bsams la gzungs sngags ji tsam nus pa dang /__snying po gtso bor bzlas mthar thun las ldang bar brtsam pa na/__gong bzhin mchod cing bstod la/__/bcom ldan mgon po tshe dpag med pa yis/__/bdag dang mtha' yas sems can thams cad kyi/__/dus min 'chi ba'i 'jigs pa zhi ba dang /__/'chi med tshe dang ye shes dngos grub stsol/__/ces 'dod don gsol/__/snod bcud thams cad 'od zhu rang la thim/__/rang yang 'od gsal stong pa nyid kyi ngang /__/slar yang zung 'jug sgyu ma'i skur gsal ba'i/__/gnas gsum yi ge gsum gyis mtshan par gyur/__/dge ba 'di yis bdag sogs sems can kun/__/tshe 'dir tshe ring nad med dam chos ldan/__/phyi ma bde ba can gyi zhing skyes nas/__/tshe dpag med mgon go 'phang myur thob shog__/ces sogs dge ba'i rtsa ba bsngo smon gyis rgyas gdab ste thun mtshams kyi bya ba la 'jug par bya'o/__/gnyis pa ni/__rdzogs pa'i rim par sngon dngos rjes gsum las/__sngon 'gro dben zhing nyams dga'i gnas mchog tu/__/bde ba'i stan la bca' ba lus kyi gnad/__/rnam snang chos bdun ldan pas legs 'khod de/__/rang nyid tshe dpag med du gsal ba yi/__/sku yi nang kun phru ma phus btab ltar/__/stong sang 'od kyi rang bzhin can gyi dbus/__/dbu ma phyi sngo nang dmar srin mdzub tsam/__/yar sna spyi bor mar sna lte 'og zug__/de yi g.yas su ro ma dmar mo dang /__/g.yon du rkyang ma dkar mo d+hU ti las/__/sum 'gyur phra zhing mar sna dbu mar chud/__/de las phyir gyes 'khor lo rnam pa bzhir/__/'dus mtshams so sor rtsa gsum sbubs gcig pa'i/__yar sna sna bug g.yas g.yon gnyis su zug__/spyi bo'i rtsa 'dab so gnyis dmar la dkar/__/mgrin pa'i rtsa 'dab bcu drug shin tu dmar/__/snying ga'i 'dab brgyad dmar la sngo ba'i mdangs/__/lte ba'i rtsa 'dab drug cu rtsa bzhi dmar la ser/__/kun kyang gdugs kyi rtsib ma ltar gyes shing /_/so sor cung zad kha sbyor rnam pa can/__/phra zhing dwangs la rnyogs pa med par bsgom/__/g.yon g.yas dbus nas rlung ro lan gsum bsal/__/nad gdon sdig sgrib ma lus dag par bsam/__/cung zad ngal bso shes par rnal du dbab/__/dngos gzhir rtsa rlung thig le'i rnal 'byor la/__/brten nas 'chi med ye shes sku 'grub phyir/__/dang po gnas pa rtsa yi rnal 'byor ni/__/dbu ma'i yas snar haM yig byang sems kyi/__/ngo bo tshe dpag med mgon dkar la 'tsher/__/mas snar a shad dmar cha gtum mo'i me'i/__/ngo bo tshe dpag med mgon dmar la dwangs/__/gnyis ka rgyan dang rnam 'gyur rdzogs par gsal/__/thog ma spyi bo'i tshe dpag med mgon la/__/gsol ba btab pas thugs ka'i hrIHyig las/__/'od 'phros bla tshe chad nyams yar ba kun/__/bum par bsdus thim bdud rtsi dkar por zhu/__/rtsa khams yongs khyab nyes skyon thams cad sbyangs/__/rtsa mdud kun grol rdo rje'i lus thob bsam/__oM A ma ra Ni dzI wan+ti ye swA hA/__brgya rtsa la sogs yid kyis bzlas par bya/__/slar yang lte 'og tshe dpag med mgon la/__/gsol ba btab pas thugs ka'i hrIHyig las/__/'od 'phros bla tshe chad nyams yar ba kun/__/bum par bsdus thim bdud rtsi dmar por zhu/__/rtsa khams yongs khyab rdo rje'i lus thob bsam/__/de bzhin 'byung ba sa chu me rlung dang /__/skye 'gro'i tshe bsod 'phags pa'i thugs rje kun/__/thugs srog 'od zer lcags kyus dbang du bsdus/__/spyi bo'i tshe dpag med mgon bum pa nas/__/bdud rtsi dkar po bde ba'i rang bzhin dang /__/lte 'og tshe dpag med mgon bum pa nas/__/bdud rtsi dmar po drod kyi rang bzhin can/__/dpag med 'byung bas rtsa khams nyes skyon sbyangs/__/lus kyi zungs dang sems kyi rten gyur cing /__/rtsa mdud kun grol rdo rje'i lus thob bsam/__/snying po brgya rtsa la sogs yid bzlas bya/__/gnyis pa g.yo ba rlung gi rnal 'byor la/__/rdor bzlas bum can 'dzin gtong res 'jog gsum/__/dang po la'ang thun mong khyad par las/__/dang po nang du 'jug pa oM gi sgras/__/srid dang zhi ba'i dwangs bcud dbu mar bstim/__/gnas pa AHyis brtan cing nus ldan byas/__/ldang ba hU~M gis nad gdon sdig sgrib bsal/__/gnyis pa srog ste steng rlung 'jug pa'i tshe/__/rtse gcig sems gtad gnas dang ldang ba dag__/btang snyoms 'jog pas stong rtsa la sogs bgrangs/__/dus min 'chi ba bzlog par rgyud las gsungs/__gnyis pa bum pa can gyi rnal 'byor ni/__/'og rlung snyan gsan 'bebs phyir cung zad 'then/__/steng rlung 'jam zhing dal bas rdzogs par rngubs/__/slar yang 'og rlung rdzogs par drangs pa nyid/__/lte bar kha sbyar tshul du bzung ba dang /__/gnon cing gzhil dang mda' ltar 'phang ba ste/__/sbyor ba bzhi ldan spyi ltar nyams su blangs/__/gsum pa 'dzin gtong res 'jog rnal 'byor ni/__/'og rlung 'then pas lte 'og tshe dpag med/__/thugs dam rgyud bskul phyag gi bum pa nas/__/bdud rtsi dmar po drod kyi rang bzhin can/__/dpag med 'bar bas lte ba'i rtsa 'khor khengs/__/steng rlung mnan pas spyi bo'i tshe dpag med/__/thugs dam rgyud bskul phyag gi bum pa nas/__/bdud rtsi dkar po bde ba'i rang bzhin can/__/dpag med 'dzags pas spyi bo'i rtsa 'khor khengs/__/de bzhin rlung gi sbyor bas bskul ba las/__/'bar 'dzag bdud rtsi'i rtsa khams thams cad khyab/__/drod dang bde ba mi rtog ye shes skyes/_/'ja' lus 'chi med rdo rje'i sku thob bsam/__/gsum pa bkod pa thig le'i rnal 'byor la/__/kun rdzob don dam gnyis las dang po ni/__/rang nyid tshe dpag med du gsal ba'i pang /__/zla shel mdangs can yum mchog gos dkar mo/__/pad+ma tshe bum bsnams pas 'khril ba yi/__/mkha' gsang rdo rje pad+mar byin brlabs shing /__/lhan skyes ye shes mngon du bya ba'i blos/__/snyoms par zhugs pa'i bde ba la brten te/__/lte 'og tshe dpag med mgon bum pa nas/__/bdud rtsi'i rgyun lud rtsa 'khor rim gyis khyab/__/mthar ni dwangs ma dmar po nyung 'bru tsam/__/spyi bo'i tshe dpag med mgon pang du byon/__/gos dkar yum mchog sku mdog dmar mor gyur/__/yab yum snyoms par zhugs pa'i sbyor mtshams nas/__/bdud rtsi dkar po dpag tu med pa 'dzag__/'khor lo bzhir son yas babs dga' bzhi skyes/__/dwangs ma lte 'og tshe dpag med mgon gyi/__/pang du byon pas gos dkar dkar mor gyur/__/snyoms zhugs bdud rtsi dmar po 'bar ba nyid/__/'khor lo bzhir son mas brtan dga' bzhi shar/__/de yis drangs pa'i stong bzhi'i 'od gsal dang /__/mi phyed zung 'jug ye shes sku 'grub bsam/__/gnyis pa don dam byang sems rnal 'byor ni/__/rang lus lha sku snang stong sgyu ma dang /__/sems rgyud zag med bde bas rab gang ba/__/yid yul byas te mnyam par bzhag pa las/__/ma skyes shes pa blo bral chos kyi sku/__/skyes pa'i shes pa bde chen long spyod rdzogs/__/skyes dang ma skyes shes pa thams cad kun/__/rten cing 'brel 'byung sprul pa'i gar mkhan te/__/gzhi dus sku gsum dbyer med phyag rgya cher/__/ngo shes thag chod brtan pa thob pa yis/__/bskyed rdzogs rnal 'byor kun la rgyas gdab bya/__/gsum pa rjes la steng 'og sgo bsdom zhing /__/snying khar tshe yi phur pa gdab pa dang /__/bar chad 'phrang sgo dgag pa rnam gsum ni/__/dbu ma'i yar sna mar sna tshe dpag med/__/zla nyi'i rang bzhin can gyis dgag pa dang /__/phyag gi bum pa'i bdud rtsi dkar dmar rgyun/__/snying khar slebs pas nyi zla'i ga 'ur gyur/__/de dbus rang gi rlung sems gnyis med pa'i/__/ngo bo hU~M mthing 'od zer lnga ldan chud/__/snying ga nas bzung srin mdzub bar gyi rtsa/__/khro bo'i rang bzhin hU~M yig dmar po ni/__/me yi tshwa tshwa 'phro bas gtams pa yis/__/bdud dang gshin rje'i bar chad kun bsrungs nas/__/'jigs med tshe yi gur khang brtan par bsam/__/bsngo smon shis brjod la sogs spyi ltar bya/__/spyi don gsum pa rjes la/__bogs 'don bcud len la brten nas tshe bsring ba dang /__zhar byung gzhan bshad pa'o/__/dang po ni/__bogs 'don bcud len zab mo'i rim pa la/__/sbyor dngos rjes gsum dang po sbyor ba ni/__/rlung gi gnyen por ston dus brkos pa yi/__/ra mo shag 1gi rtsa ba khrol tsam brdungs/__/khu ba legs par bsdus pa'i dwangs ma nyid/__/lcags kyi snod du bskol la khaN+Da bya/__/mkhris pa'i gnyen por 'jam dbyangs rtag 2tu ngu /__/gtsor gyur rigs gsum rtsa lo me 'bras bcas/__/zhib par btags la gar chang nang du sbol/__/bad kan gnyen por cong 3zhi sol mer bsreg__/chang ngam dar bar bskyur la 'dril ba bshig__/'du ba spyi yi gnyen por a ru ra4/__/gser mdog zhib par brdungs la tshags su btsag__/de nas zung ngan gnyen por dbang 5por sor mo lnga pa'am gsum pa lag__/zhib btags ba 'or sbyar la zhag gcig bsnyal/__/nangs par rtag du cong zhi a ru ra'i/__/phye ma btab la gtan par yun ring mnye/__/de la ra mo shag gi khaN+Da dang /__sbrang rtsi bu ram sbyar bsres ril bu ni/__/ri bong ril ma tsam du dril byas la/__/grib mar bskam la ril chags 'them par bya/__/dngos gzhi gtsang zhing dben pa'i sgrub khang du/___/tshe dpag med mgon snang brnyan bkram pa'i mdun/__/many+dzi'i steng du thod pa dum gsum nang /__/ril bu blugs la sbyong khrus nan tan bya/__/dar dmar kha bcad nyer spyod mchod gtor bsham/__/bdag nyid tshe dpag med pa'i bskyed bzlas rjes/__/mdun rten las sngags kyis bsang swa b+hAs sbyang /__/stong pa'i ngang las yaM dang raM yig las/__/rlung me'i steng du a las thod pa'i nang /__/ril bu sha lnga bdud rtsi rnam pa lngar/__/hU~M b+h+rU~M oM dz+rI~M kha~M gis mtshan pa'i steng /__oM dkar AHdmar hU~M mthing brtsegs mar gsal/__/de las 'od 'phros rlung g.yos me sbar bas/__/ye shes bdud rtsi dkar dmar rnam par zhu/__/slar yang 'od 'phros 'byung bzhi'i dwangs bcud kun/__/'od zer bdud rtsi kha dog sna tshogs kyi/__/rnam par spyan drangs bdud rtsir thim pa yis/__/'chi med grub pa'i bcud len mchog tu gyur/__oM AHhU~M/__brgya rtsa bzlas/__slar yang 'od 'phros skye 'gro'i tshe bsod dang /__/phyogs bcu'i rgyal ba sras bcas thugs ka dang /__/dpa' bo rnal 'byor ma rnams sbyor mtshams nas/__/ye shes bdud rtsi dpag med spyan drangs thim/__/mthong thos myong ba rdo rje'i sku 'grub pa'i/__/'chi med ye shes bdud rtsi'i rgya mtshor gyur/__oM AHhU~M/__brgya rtsa sogs bzlas bskyar zhing thun gyi mthar/__'bru gsum bdud rtsi dkar dmar mthing ga yi/__/rnam par 'od du zhu nas bcud la thim/__/'chi med tshe yi dngos grub mchog ster ba'i/__/ye shes bdud rtsi'i bcud len ril bur gyur/__/thun mtshams mdun bskyed gsal btab gtor ma 'bul/__/mchod bstod 'dod don gsol btab shis pa brjod/__de ltar zhag bdun lnga dang gsum la sogs/__/thun bzhi'i rim pas rtse gcig bsgrub par bya/__/rjes ni yar ngo'i tshes gcig tho rangs nas/__/zla ba drug sogs bar ma chad bsten zhing /__/lhag ma za 'og dmar po'i khug mar stsal/__/lus la bcang ngam mchod pa'i gral du bzhag__/de ltar bskyed bzlas rdzogs rim bcud len bcas/__/lo drug brtson pas gnas skabs tshe bsring zhing /__/mthar thug slob dang mi slob zung 'jug gi/__/'chi med grub pa'i ye shes mngon du 'gyur/__/gnyis pa zhar byung bsnyen pa ji ltar bya ba'i tshul ni/__'di'i smin grol rdzogs par thob pas/__/gnas dben par mtshams dam du bcad la/__/zhag shas sngon 'gro bzhi la ji ltar rigs pas 'bad/__dngos gzhir/__tshe dpag med kyi snang brnyan gyi mdun du mchod gtor bshams/__skyabs 'gro nas mdun bskyed dang /__/bdag bskyed bzlas pa'i bar gong bzhin la/__/bsnyen pa gzungs ring 'bum phrag bzhi dang /__snying po 'bru 'bum mam/__de gnyis gang rung bzla ba grangs bsnyen dang /__/dus bsnyen zla ba drug__/mtshan ma'i bsnyen pa rtags mthong ba'i bar du thun bzhi'i rim pas bya/__phyi thun gyi mjug tu mchod pa byin rlabs spyi ltar dang /__gtor ma bsangs sbyangs/__stong pa'i ngang las rlung me thod sgyed steng /__a yig las byung ye shes ka pA lar/__/gtor ma sha lnga bdud rtsi rnam pa lnga/__bskol zhing 'od zhu bdud rtsi'i rgya mtshor gyur/__oM AHhU~M ha ho hrIH__rang gi thugs nas 'od zer 'phros pa yis/__/bcom ldan tshe dpag med mgon 'khor dang bcas/__/mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dzaH__dzaHhU~M ba~M hoHrten dang dbyer med gyur/__oM a mi tA b+hA ba hrIH__oM a ka ro sogs lan gsum mchod bstod gong bzhin dang /__bcom ldan mgon po tshe dpag med pa yis/__/bdag dang mtha' yas sems can thams cad kyi/__/dus min 'chi ba'i 'jigs pa zhi ba dang /__/tshe dang ye shes dngos grub stsal du gsol/__zhes 'dod don gsol/__yi ge brgya pa lan gsum mthar/__ma 'byor pa dang sogs kyis nongs pa bshags/__oM su pra tiSh+Tha badz+ra ya swA hAs rten dang dbyer med du bsam/__bsngo smon shis brjod spyi ltar bya/__/gzhan mtshams kyi spang blangs sogs spyi ltar ro/__/yang byin rlabs tsam thob pas bdag bskyed rkyang pa la brten nas bsnyen pa byed na/__skyabs sems tshad med bzhi bsgom pa sngon du 'gro bas/__bdag bskyed bzlas pa dang bcas pa gong bzhin nyams su blangs nas bsnyen pa grangs tshang bar bgyis pas don 'grub pa nyid do/__/de ltar na mgon po tshe dpag med kyi sgrub thabs thams cad kyi mthar thug pa grub rgyal lugs su grags pa'i bskyed rdzogs yan lag dang bcas pa mdor bsdus snying por dril ba ste/__rgyas par rje 'ba' ra ba dang /__tshar chen rdo rje 'chang yab sras kyi gsung rab ltar shes par bya ba kho na'o/__/'chiX meXd mgon po'i bskyed rdzogs phul/__/baXdud rtsi'iX snyingaX poX 'dir bsten nas/__/'gro kun tshe dang ye shes kyi/__/bcud len mchog tu grub gyur cig__/ces pa'ang snga sor don gnyer can dag la lam 'di'i khrid smin par bgyis pa'i skabs bskyed rim gyis ngag 'don yan zin bris su bgyis pa la/__slad nas mtshungs med bstan pa'i snang byed chen po bzhi sde'i smyung gnas bla ma rin po che ye shes bzang po'i zhal snga nas bka' stsal nor bu'i cod pan spyi bor stsal ba'i bzhed pa bskang phyir/__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi ye shes kyi sku gcig pu dpal ldan bla ma khyab bdag zhwa lu pa rin chen blo gsal bstan skyong dpal bzang po las lam 'di'i bka' drin rdzogs par nos pa/__bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos lha ldan smyung gnas dge 'phel thugs rje'i lha khang gi nye 'dabs su khrums zla ba'i dkar phyogs kyi gral tshes dge bar rdzogs par sbyar ba'i dge bas/__bstan 'dzin gyi skyes bu dam pa rnams zhabs pad bskal brgyar 'tsho gzhes chos 'khor bskor ba dang /__'gro kun 'chi med tshe dang ye shes kyi dga' ston la longs su spyod pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//___//__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: