JKW-KABUM-13-PA-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བྱིན་འབེབས་རྒྱས་པ།
Wylie title tshe dpag med dwang ma bcud 'dren gyi byin 'bebs rgyas pa JKW-KABUM-13-PA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 13, sde tshan 4, Pages 29-33 (Folios 1a to 3a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ (Dalai Lama, 5th)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. tshe dpag med dwang ma bcud 'dren gyi byin 'bebs rgyas pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 13: 29-33. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Descent of Blessings - byin 'bebs  ·  Longevity Rituals - tshe sgrub
Cycle ཚེ་དཔག་མེད་དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་ (tshe dpag med dwangs ma bcud 'dren)
Parent Cycle དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ (dag snang rgya can)
Deity tshe dpag med
Colophon

ཞེས་པའང་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་དགོས་པའི་ལྷན་ཐབས་སུ། རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བྱིན་འབེབས་བྱང་གཏེར་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་འོད་སྣང་ལ་ཞལ་འཕངས་མཛད་པ་ལྟར་བླངས་ཏེ་ཁ་སྐོང་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ

zhes pa'ang kun mkhyen rgyal ba'i dbang po nyid kyis mdzad pa'i tshe dpag med dwang ma bcud 'dren gyi rgyun gyi rnal 'byor la dgos pa'i lhan thabs su/__rig 'dzin brgyud pa'i byin 'bebs byang gter tshe sgrub 'chi med 'od snang la zhal 'phangs mdzad pa ltar blangs te kha skong cung zad dang bcas dkyus gcig tu many+dzu g+ho Shas bris pa dge

[edit]
༄༅། །ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་བྱིན་འབེབས་རྒྱས་པ་བཞུགས་སོ།།

ཨོཾ་སྭ་སྟི། རྒྱ་ཅན་ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་ཕྲིན་ལས་གཞུང་བསྲང་བའི་སྐབས། རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བྱིན་འབེབས་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། གནས་འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ནས་རང་གི་སྤྱི་གཙུག་ཡན་ཆད་བླ་མ་བརྒྱུད་པས་ཁེངས་ཏེ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱག་ན་ཚེའི་བུམ་པ་རེ་བསྣམས་པ། འཁོར་མཁའ་འགྲོ་མང་པོ་ལུས་ཀྱི་གར་བྱེད་ཤིགས་སེ་ཤིག །ངག་གིས་ཛཔ྄་དང་སྙིང་པོ་དི་རི་རི་འདྲེན་པས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པས་བདག་གནས་ཡོ་བྱད་རྣམས་ལ་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བར་བསམས་ལ། སྤོས་རོལ་དང་གདུང་བའི་དབྱངས་བཅས། ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷིནྲྀ་བྷྲཱུྃ་ཧཱུྃ་ཛཿབཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ། འོག་མིན་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ནས། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལམ་མེ་བ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དུས་ལ་བབ། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་སོགས་ཚིགས་བཅད་སོ་སོའི་འགོར་སྔགས་ཀྱིས་བྱང་དྲངས་ཏེ། པདྨ་དབང་གི་ཞིང་ཁམས་ནས། །ཡེ་ཤེས་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས་ཆེ། །སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དུས་ལ་བབ། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ནས། །འཆི་མེད་དབང་པོ་ལྷའི་བླ་མ། །ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་དུས་ལ་བབ། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཛམྦཱུ་གླིང་གི་གནས་བརྒྱད་ནས། །དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་པདྨ་སྐྱེས། །པདྨ་འབྱུང་གནས་དུས་ལ་བབ། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ནས། །གསུམ་རིག་གཙང་མ་དག་པ་སྟེ། །པདྨ་སཾ་བྷའི་དུས་ལ༴ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི༴ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ནས། །མཁས་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་འཆང་། །བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད༴ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི༴ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ནས། །འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་སྟོབས་པོ་ཆེ། །པདྨ་རྒྱལ་པོའི༴ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི༴ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ནས། །ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཐུབ་ཆེན་ལྡན། །ཤཱཀྱ་སེང་གེའི༴ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི༴ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ནས། །ཉི་མ་འཆར་ཀའི་དཀྱིལ་ལྟར་མཛེས། །ཉི་མ་འོད་ཟེར༴ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི༴ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ནས། །བདག་མེད་སེང་གེའི་སྒྲ་དང་ལྡན། །སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག༴ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི༴ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ནས། །རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་འཇིགས་པར་ཕྱེད། །རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད༴ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི༴ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ནས། །ཆོས་དབྱིངས་སྣང་བ་ཟད་མི་ཤེས། །མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ༴ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི༴ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ནས། །སངས་རྒྱས་ལྔ་བདག་ཅོད་པན་ཅན། །ཟིལ་གནོན་བཞད་རྩལ༴ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི༴ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ནས། །སྐྱབས་དང་སྐྱོབ་པ་བླ་ན་མེད། །བརྒྱུད་པའི་བླ་མའི༴ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི༴ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ནས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་པ་ཀུན་གྱི་རྗེ། །རྩ་བའི་བླ་མའི༴ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི༴ རིག་འཛིན་ཚེ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ནས། །དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཡངས་པ་ཡི། །ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་དུས་ལ་བབ། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཅེས་དང་། ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་དག་ཕོ་བྲང་ནས། །ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ལྷ་ཚོགས་རྣམས། །གནས་མཆོག་འདིར་གཤེགས་དབང་ཆེན་སྐུར། །བྱིན་དབང་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿ ཞེས་པའང་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་དྭང་མ་བཅུད་འདྲེན་གྱི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་དགོས་པའི་ལྷན་ཐབས་སུ། རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་བྱིན་འབེབས་བྱང་གཏེར་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་འོད་སྣང་ལ་ཞལ་འཕངས་མཛད་པ་ལྟར་བླངས་ཏེ་ཁ་སྐོང་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ། །།

[edit]

tshe dpag med dwang ma bcud 'dren gyi byin 'bebs rgyas pa/__ @#/__/tshe dpag med dwang ma bcud 'dren gyi byin 'bebs rgyas pa bzhugs so// oM swa sti/__rgya can tshe dpag med dwang ma bcud 'dren gyi phrin las gzhung bsrang ba'i skabs/__rig 'dzin brgyud pa'i byin 'bebs rgyas par spro na/__gnas 'og min chos dbyings nas rang gi spyi gtsug yan chad bla ma brgyud pas khengs te/__de thams cad kyi phyag na tshe'i bum pa re bsnams pa/__'khor mkha' 'gro mang po lus kyi gar byed shigs se shig__/ngag gis dzapa? dang snying po di ri ri 'dren pas rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi thugs rgyud bskul te/__sku gsung thugs kyi byin rlabs dang dngos grub thams cad lha sngags phyag mtshan gyi rnam pas bdag gnas yo byad rnams la sib sib thim pas byin rlabs kyi gzi byin mchog tu 'bar bar bsams la/__spos rol dang gdung ba'i dbyangs bcas/__oM badz+ra gu ru pad+ma A yur+dz+nyA na sarba sid+d+hinr-i b+h+rU~M hU~M dzaHbadz+ra A yu She swA hA/__'og min chos dbyings pho brang nas/__/ye shes snang ba lam me ba/__/kun tu bzang po'i dus la bab/__/'chi med tshe yi dngos grub stsol/__/oM badz+ra gu ru pad+ma A yur+dz+nyA na sogs tshigs bcad so so'i 'gor sngags kyis byang drangs te/__pad+ma dbang gi zhing khams nas/__/ye shes ye shes 'byung gnas che/__/snang ba mtha' yas dus la bab/__/'chi med tshe yi dngos grub stsol/__/bde ba can gyi zhing khams nas/__/'chi med dbang po lha'i bla ma/__/tshe dpag med mgon dus la bab/__/'chi med tshe yi dngos grub stsol/__/dzam+bU gling gi gnas brgyad nas/__/dpal ldan sangs rgyas pad+ma skyes/__/pad+ma 'byung gnas dus la bab/__/'chi med tshe yi dngos grub stsol/__/rig 'dzin tshe yi zhing khams nas/__/gsum rig gtsang ma dag pa ste/__/pad+ma saM b+ha'i dus la=__'chi med tshe yi=__rig 'dzin tshe yi zhing khams nas/__/mkhas pa sgyu 'phrul chen po 'chang /__/blo ldan mchog sred=__'chi med tshe yi=__rig 'dzin tshe yi zhing khams nas/__/'khor los sgyur ba stobs po che/__/pad+ma rgyal po'i=__'chi med tshe yi=__rig 'dzin tshe yi zhing khams nas/__/thub pa chen po thub chen ldan/__/shAkya seng ge'i=__'chi med tshe yi=__rig 'dzin tshe yi zhing khams nas/__/nyi ma 'char ka'i dkyil ltar mdzes/__/nyi ma 'od zer=__'chi med tshe yi=__rig 'dzin tshe yi zhing khams nas/__/bdag med seng ge'i sgra dang ldan/__/seng ge sgra sgrog=__'chi med tshe yi=__rig 'dzin tshe yi zhing khams nas/__/rdo rje 'jigs byed 'jigs par phyed/__/rdo rje gro lod=__'chi med tshe yi=__rig 'dzin tshe yi zhing khams nas/__/chos dbyings snang ba zad mi shes/__/mkha' 'gro mtsho rgyal=__'chi med tshe yi=___rig 'dzin tshe yi zhing khams nas/__/sangs rgyas lnga bdag cod pan can/__/zil gnon bzhad rtsal=__'chi med tshe yi=__rig 'dzin tshe yi zhing khams nas/__/skyabs dang skyob pa bla na med/__/brgyud pa'i bla ma'i=__'chi med tshe yi=__rig 'dzin tshe yi zhing khams nas/__/rdo rje 'chang pa kun gyi rje/__/rtsa ba'i bla ma'i=__'chi med tshe yi=__rig 'dzin tshe yi zhing khams nas/__/dkyil 'khor chen po yangs pa yi/__/tshe yi lha tshogs dus la bab/__/'chi med tshe yi dngos grub stsol/__/ces dang /__hrIH__chos dbyings rnam dag pho brang nas/__/tshe dpag med mgon lha tshogs rnams/__/gnas mchog 'dir gshegs dbang chen skur/__/byin dbang dngos grub ma lus stsol/__/oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma A yur+dz+nyA na sa ma ya A be sha ya a AH__zhes pa'ang kun mkhyen rgyal ba'i dbang po nyid kyis mdzad pa'i tshe dpag med dwang ma bcud 'dren gyi rgyun gyi rnal 'byor la dgos pa'i lhan thabs su/__rig 'dzin brgyud pa'i byin 'bebs byang gter tshe sgrub 'chi med 'od snang la zhal 'phangs mdzad pa ltar blangs te kha skong cung zad dang bcas dkyus gcig tu many+dzu g+ho Shas bris pa dge/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: