JKW-KABUM-09-TA-002-005

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གྲུབ་རྒྱལ་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྙེན་པ་བྱེད་ཚུལ་བཅས།
Wylie title grub rgyal tshe sgrub kyi bsnyen pa byed tshul bcas JKW-KABUM-09-TA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 9, sde tshan 2, Text 5, Pages 180-182 (Folios 27b3 to 28b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Source Author(s) མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ (ma gcig grub pa'i rgyal mo)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. grub rgyal tshe sgrub kyi bsnyen pa byed tshul bcas. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 9: 180-182. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub  ·  Recitation Manual - bsnyen yig
Cycle ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ (tshe dpag med grub rgyal lugs)
Deity tshe dpag med
[edit]
༄༅། །གྲུབ་རྒྱལ་ཚེ་སྒྲུབ་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་གཏོང་ན། སྐྱབས་འགྲོ་ཞག་ལྔ། ཡིག་བརྒྱ་ཞག་བཅུ་ལ་ཁྲི་བཞི་འགྲོ་བ་བྱུང་ན་ལེགས། བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བདུན་གཉིས་ལ། བདུན་གཅིག་མཎྜལ། གཅིག་ལ་གསོལ་འདེབས་གཙོ་བོར་བྱ་སྟེ་སྔོན་འགྲོ་ཟླ་བ་གཅིག་གི་རིང་མཚམས་དམ་པར་མ་བྱུང་ཡང་ཆོག །དེ་ནས་མཚམས་དམ་པར་བཅད། མདུན་བསྐྱེད་དམིགས་རྐང་ཡོངས་རྫོགས་ཐུན་རེར་ཚང་བར་བསྒོམ་པ་ལ་བདུན་གཅིག །དམིགས་རྐང་བདུན་སོ་སོར་ཕྲལ་ཏེ་གཙོ་བོར་བསྒོམ་པ་ལ་བདུན་ཕྲག་བདུན། སླར་ཡང་དམིགས་རྐང་ཚང་བར་བསྒོམ་པ་ལ་བདུན་གཅིག་སྟེ་ཟླ་བ་གཉིས་ལྷག་ཙམ་རིང་སྔགས་ཨ་མཱ་ར་ཎི་འབྲུ་འབུམ་ཁ་སྐོང་བཅས་འགྲོ་ངེས་བྱ། བདག་བསྐྱེད་ལ་བརྟེན་པའི་ཉམས་ལེན་ཞག་ལྔ་བཅུ་ཙམ་གྱི་རིང་། བསྐྱེད་རིམ་གྱི་སེམས་འཛིན་དང་། །གཟུངས་རིང་གཙོ་བོར་བཟླས། འབུམ་ཕྲག་བཞི་འགྲོ་བ་བྱུང་ན་ལེགས། མཐར་བདུན་ཕྲག་ཙམ་དུ་བཅུད་ལེན་གྱི་རིལ་བུ་བསྒྲུབ། དེ་ནས་འཇུག་གི་ཟླ་བ་གཅིག་ལ་རྫོགས་རིམ་གཙོ་བོར་བསྒོམ་ཞིང་བཅུད་ལེན་བསྟེན། དེ་ཡང་སྟོང་ར་ལ་ཉིན་གསུམ། རྩའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཉིན་དགུ། འདི་ཡང་གོང་འོག་གི་ཉིན་གཉིས་ལ་དམིགས་རྐང་ཐམས་ཅད་བྲེང་ཆགས་དང་། བར་གྱི་ཉིན་བདུན་ལ་དམིགས་རྐང་སོ་སོར་ཕྲལ་ཏེ་གཙོ་བོར་བྱ། རླུང་གི་རྣལ་འབྱོར་ལ། ཐོར་ཐུན་སྐབས་རྡོར་བཟླས་གཉིས་དང་། ཐུན་གཞུག་ལ་བུམ་ཅན་གཙོ་བོར་བསྒོམ་པ་བདུན་གཅིག །འཛིན་གཏོང་རེས་འཇོག་བདུན་གཅིག་བསྒོམ། །ཀུན་རྫོབ་བྱང་སེམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་འཛིན་གཏོང་གི་མཇུག་ཏུ་མ་ཆགས་ཙམ་དང་། ཚེ་ཕུར་གདབ་སོགས་རྫོགས་རིམ་གྱི་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐུན་བསྡུ་བའི་ཚེ་བསྐོམ་པས་དོན་གྲུབ་ཅིང་། དོན་དམ་བྱང་སེམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ནི་ཀུན་ལ་རྒྱས་བཏབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་བསྒོམ། གྲོལ་ཁར་ཉིན་གསུམ་ཙམ་གྱི་རིང་ཚེ་དབང་གི་ཆོ་ག་ལྟར་སྒྲུབ་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱ་ཞིང་། བདག་འཇུག་གི་ཚུལ་དུ་དབང་རྣམས་ལན་གྲངས་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཅི་རིགས་པ་བླངས། དེས་མཚོན་ཏེ་མཚམས་ཡུན་རིང་ཐུང་ལ་དཔགས་པའི་ཉམས་ལེན་ཆ་བགོས་ལ་བྱ་ཞིང་། འོན་ཀྱང་ཡུན་ཐུང་ངུ་ཟླ་རེ་ཙམ་ལ་ནི་དམིགས་རྐང་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པར་དཀའ་བས། སྔོན་འགྲོ་ཉིན་གསུམ་ཙམ་དང་། དངོས་གཞི་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་དམིགས་བཟླས་ཁོ་ནར་གནད་དུ་བསྣུན་ཅིང་། ཐུན་སོ་སོའི་མཐར་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་དང་། རྫོགས་རིམ་རྣམས་ཀྱང་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་མ་ཆགས་ཙམ་བསྒོམ། གྲོལ་ཁ་དབང་བླང་བ་བཅས་བྱའོ།།
[edit]

grub rgyal tshe sgrub kyi bsnyen pa byed tshul bcas/ @#/_/grub rgyal tshe sgrub zla ba drug tsam gtong na/__skyabs 'gro zhag lnga/__yig brgya zhag bcu la khri bzhi 'gro ba byung na legs/__bla ma'i rnal 'byor bdun gnyis la/__bdun gcig maN+Dal/__gcig la gsol 'debs gtso bor bya ste sngon 'gro zla ba gcig gi ring mtshams dam par ma byung yang chog__/de nas mtshams dam par bcad/__mdun bskyed dmigs rkang yongs rdzogs thun rer tshang bar bsgom pa la bdun gcig__/dmigs rkang bdun so sor phral te gtso bor bsgom pa la bdun phrag bdun/__slar yang dmigs rkang tshang bar bsgom pa la bdun gcig ste zla ba gnyis lhag tsam ring sngags a mA ra Ni 'bru 'bum kha skong bcas 'gro nges bya/__bdag bskyed la brten pa'i nyams len zhag lnga bcu tsam gyi ring /__bskyed rim gyi sems 'dzin dang /__/gzungs ring gtso bor bzlas/__'bum phrag bzhi 'gro ba byung na legs/__mthar bdun phrag tsam du bcud len gyi ril bu bsgrub/__de nas 'jug gi zla ba gcig la rdzogs rim gtso bor bsgom zhing bcud len bsten/__de yang stong ra la nyin gsum/__rtsa'i rnal 'byor la nyin dgu/__'di yang gong 'og gi nyin gnyis la dmigs rkang thams cad breng chags dang /__bar gyi nyin bdun la dmigs rkang so sor phral te gtso bor bya/__rlung gi rnal 'byor la/__thor thun skabs rdor bzlas gnyis dang /__thun gzhug la bum can gtso bor bsgom pa bdun gcig__/'dzin gtong res 'jog bdun gcig bsgom/__/kun rdzob byang sems kyi rnal 'byor 'dzin gtong gi mjug tu ma chags tsam dang /__tshe phur gdab sogs rdzogs rim gyi skabs thams cad du thun bsdu ba'i tshe bskom pas don grub cing /__don dam byang sems kyi rnal 'byor ni kun la rgyas btab pa'i tshul gyis bsgom/__grol khar nyin gsum tsam gyi ring tshe dbang gi cho ga ltar sgrub mchod rgyas par bya zhing /__bdag 'jug gi tshul du dbang rnams lan grangs brgya rtsa sogs ci rigs pa blangs/__des mtshon te mtshams yun ring thung la dpags pa'i nyams len cha bgos la bya zhing /__'on kyang yun thung ngu zla re tsam la ni dmigs rkang thams cad rdzogs par dka' bas/__sngon 'gro nyin gsum tsam dang /__dngos gzhi mdun bskyed kyi dmigs bzlas kho nar gnad du bsnun cing /__thun so so'i mthar bdag bskyed bzlas pa dang bcas pa dang /__rdzogs rim rnams kyang ji ltar rigs pa ma chags tsam bsgom/__grol kha dbang blang ba bcas bya'o//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: