JKW-KABUM-21-ZHA-015

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ལས་ལན་ཆགས་ཆུ་བསྐྱུར།
Wylie title rig 'dzin srog sgrub las lan chags chu bskyur JKW-KABUM-21-ZHA-015.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 15, Pages 465-474 (Folios 1a to 5b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ (lha btsun nam mkha' 'jigs med)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rig 'dzin srog sgrub las lan chags chu bskyur. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 465-474. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Longevity Rituals - tshe sgrub  ·  Activity Practices - las tshogs
Cycle རྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ (rtsa gsum rig 'dzin srog sgrub)
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-PHI-026
Colophon

འདི་ཡང་ལྷ་བཙན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སློབ་མེ་རག་ཆོས་རྗེའི་གསུང་རྒྱུན་གྱི་ཆོག་ཁྲིགས་རྒྱས་པ་ཞིག་གི་སྙིང་པོ་བཏུས་པ་མངྒ་ལཾ།།

'di yang lha btsan rin po che'i zhal slob me rag chos rje'i gsung rgyun gyi chog khrigs rgyas pa zhig gi snying po btus pa mang+ga laM

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ལས། ལན་ཆགས་ཆུ་བསྐྱུར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །།

ན་མོ་གུ་རུ། ལན་ཆགས་ཆུ་བསྐྱུར་ནི། མཚོ་དང་རྫིང་བུ་ལྡེང་ཀ་ཆུ་མིག་གི་སར་ཕྱིན་པའམ། ཡང་ན་སྣོད་གས་ཆག་མེད་པར་ལུ་མ་ཆུ་དང་། རྒྱུན་ཆུ་གཙང་མ་ལ་བསང་སྦྱངས་བྱས། བཀའ་འགྱུར་བཏགས་གྲོལ་ལ་སོགས་པའི་གཟུངས་སྔགས་ཁྱད་པར་ཅན་བཟླས་པའི། འབྲུ་སྣ། སྨན་སྣ། ཟས་སྣ། དར་སྣ། དམ་རྫས་ཀྱི་རིགས། དཀར་གསུམ། མངར་གསུམ་དང་བཅས་པ་བཤམས་ལ་འདི་སྐད་དོ། །རང་ཉིད་ཆོས་སྐུ་ལོངས་སྐུ་སྤྲུལ་སྐུའི་དངོས། །སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སྤྱན་རས་གཟིགས་སུ་གསལ། །གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་ལས་འོད་འཕྲོས་པས། །སྣང་སྲིད་འབྱུང་བའི་ཆུ་ཀུན་བདུད་རྩི་དང་། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཕྱག་གི་འོ་རྒྱུན་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། བརྒྱ་རྩ་དང་། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཧཱུྃ། ཞི་དང་རྒྱས་དང་དབང་དང་དྲག་པོ་ལྷ། །སྟེང་འོག་ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་ཁོར་ཡུག་ཀུན། །གྲངས་མེད་ཚད་མེད་ནམ་མཁའ་ས་གཞི་དང་། །བདེ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གང་བར་གསལ། །དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་གདོད་ནས་དག །ཞི་དང་ཁྲོ་ཚོགས་ཐེག་པ་རིམ་དགུ་ཡི། །གདུལ་བྱའི་བློ་ཡི་མོས་སྣང་ཆ་ལུགས་དང་། །རྒྱན་གྱི་འགྲོ་དོན་རྫོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་བརྗོད་ནས་དངོས་གཞི་འབུལ་བ་ནི། ནམ་མཁའ་གང་བའི་བླ་མའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །ཐུགས་དགོངས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་མཆོད་པ་འབུལ། །བརྩེ་བས་བདག་གི་ལན་ཆགས་ཞི་བར་མཛོད། །ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཐེག་དགུའི་ཡི་དམ་ལ། །སྲིད་ཞིའི་ཁྱོན་གྱིས་གང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ། །བརྩེ་བས་བདག་གི་ལན་ཆགས་བྱང་བར་མཛོད། །ནམ་མཁའ་གང་བའི་འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོ་ལ། །མི་ཟད་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ། །བརྩེ་བས་བདག་གི་ལན་ཆགས་བྱང་བར་མཛོད། །ནམ་མཁའ་གང་བའི་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་ལ། །གཏོར་ཚོགས་སྨན་རག་ཕྱི་ནང་གསང་མཆོད་འབུལ། །ཐུགས་རྗེས་བདག་དང་རྒྱུ་འབྱོར་ལན་ཆགས་སྦྱོངས། །ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཕྱི་ནང་སྡེ་བརྒྱད་དང་། །བོད་ཡུལ་གཞི་བདག་བསྟན་མ་བཅུ་གཉིས་ལ། །རང་རང་ཡིད་ལ་འདོད་པའི་མཆོད་པ་འབུལ། །བཞེས་ནས་བདག་དང་རྒྱུ་འབྱོར་ལན་ཆགས་སྦྱངས། །ནམ་མཁའ་གང་བའི་གཙང་རིགས་དཔལ་མགོན་པོ། །བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་ས་བདག་ཀླུ་ཆེན་བརྒྱད། །རང་རང་ཡིད་ལ་ཅི་འདོད་མཆོད་པ་འབུལ། །བདག་དང་རྒྱུ་འབྱོར་ལན་ཆགས་སྦྱང་བར་མཛོད། །ནམ་མཁའ་གང་བའི་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་དང་། །བགེགས་གདོན་རིགས་གྱུར་ལན་ཆགས་མགྲོན་རྣམས་ལ། །རང་རང་ཡིད་ལ་ཅི་འདོད་མཆོད་པ་འབུལ། །བདག་དང་རྒྱུ་འབྱོར་ལན་ཆགས་བྱང་གྱུར་ཅིག །ནམ་མཁའ་གང་བའི་ས་བདག་ཀླུ་གཉན་དང་། །ལོ་དང་ཞག་དུས་ཚེས་དང་སྤར་སྨེ་དག །རང་རང་ཡིད་ལ་ཅི་འདོད་མཆོད་པ་འབུལ། །བདག་དང་རྒྱུ་འབྱོར་ལན་ཆགས་བྲལ་བར་མཛོད། །ནམ་མཁའ་གང་བའི་ལྷག་མའི་མགྲོན་རྣམས་དང་། །བསད་པས་ཚེ་ཐུང་བརྡུང་བས་ནད་མང་ཞིང་། །འཕྲོག་པས་སྡུག་བསྔལ་དབུལ་བའི་ལན་ཆགས་རྣམས། །ཇི་སྲིད་འབྱུང་བའི་ཆུ་རྣམས་མ་སྐེམས་བར། །བདག་གི་ཆུ་སྦྱིན་འབྲས་བུ་ཟད་མ་གྱུར། །ཚེ་རབས་ལན་ཆགས་ཐམས་ཅད་བྱང་གྱུར་ཅིག །མདོར་ན་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་དང་། །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་བཅས། །གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོ་འཇིག་རྟེན་བསྟན་པ་སྐྱོངས། །ཡུལ་རིགས་གཞི་བདག་རིགས་དྲུག་སྙིང་རྗེའི་མགྲོན། །ལན་ཆགས་རིགས་དང་བགེགས་གདོན་ཚོགས་རྣམས་དང་། །གློ་བུར་ལྷག་མའི་མགྲོན་གྱུར་ཡོངས་ལ་བསྔོ། །འདོད་ལྔའི་ལོངས་སྤྱོད་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་གང་བ། །རང་རང་ཡིད་ལ་ཇི་སྙེད་མོད་དབང་བའི། །ཏིང་འཛིན་ཡེ་ཤེས་འགྱུར་མེད་རྟེན་འབྲེལ་ངང་། །སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱའི་བདེན་པས་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཁམས་གསུམ་རིགས་དྲུག་འཁོར་བ་སྟོངས་གྱུར་ཅིག །འདི་ཕྱིའི་ས་ལམ་བར་ཆད་བྱང་གྱུར་ཅིག །མགྲོན་རྣམས་ཆོས་དབྱིངས་འོད་གསལ་རྩེ་མོ་རུ། །སྲིད་ཞི་རྡོ་རྗེའི་གཞལ་ཡས་འོག་མིན་ཆེ། །བདེ་ཆེན་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེའི་དབང་། །ཐོབ་ནས་ངན་སོང་སྐྱེ་བའི་སྒོ་ཆོད་ཅིག །དེ་ནས་བཤགས་པ་སྨོན་ལམ་ནི། །སྣོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་ལྷ་དང་གསང་བ་སྔགས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཉམས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་ཐེག་རིམ་དགུ་རྫོགས་ཀྱི། །སོ་སོའི་ལམ་གྱིས་སྤང་བླང་བཅས་དང་འགལ། །སོ་ཐར་བྱང་སེམས་རིག་འཛིན་སྔགས་སྡོམ་དང་། །བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་སོ་སོའི་གཞུང་ཆེན་དང་། །སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་སྡོམ། །ཉེས་བྱས་འགལ་བར་གྱུར་པ་བྱང་གྱུར་ཅིག །ཚ་གྲང་དམྱལ་བའི་བཙོ་བསྲེག་སྡུག་བསྔལ་དང་། །ཡི་དྭགས་བཀྲེས་སྐོམ་དུད་འགྲོ་གླེན་ལྐུགས་དང་། །ལྷ་མིན་འཐབ་ཅིང་རྩོད་པའི་གནས་ལས་ཐར། །མཐོ་རིས་བདེ་བའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་གོ། །ལོང་མེད་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱིས། །ཚེ་འདིའི་བྱ་བཞག་ཐམས་ཅད་རྒྱངས་ཀྱིས་བོར། །དབེན་པར་སྒྲུབ་པ་སྙིང་པོར་ཆོས་ཉིད་ཟད། །མི་གཡོ་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་བུམ་སྐུར་གཞི། །བླ་མེད་མྱ་ངན་འདའ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གནས་སྐབས་འདིར་ཡང་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྐྱིལ། །རབ་འབྱམས་ལས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དབང་བསྒྱུར་ནས། །ཕྲ་ཞིབ་རྣམ་གྲོལ་སྒྱུ་མའི་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས། །འགྲོ་བའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོར་བདག་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། རིན་ཆེན་དྭངས་མའི་སྣོད་ནང་དུ། །ཆུ་སྣ་བརྒྱ་དང་སྨན་སྣ་བརྒྱ། །དྲི་བཟང་གཟུངས་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད། །ཕྱི་མཆོད་བརྒྱ་དང་ནང་མཆོད་བརྒྱ། །གཏོར་ཆེན་བརྒྱ་དང་གཏོར་ཕྲན་བརྒྱ། །མཐེབ་ཀྱུ་བརྒྱ་དང་སྨན་རག་བརྒྱ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་བརྒྱ་དང་བརྒྱད། །སྐུ་གླུད་བརྒྱ་དང་དར་སྣ་བརྒྱ། །གཟུགས་འགྲོས་བརྒྱ་དང་རྩ་བརྒྱད་རྣམས། །སྣང་སྲིད་མཆོད་སྦྱིན་མགྲོན་ལ་འབུལ། །འོད་སྐུར་ཞུ་བའི་བདུད་རྩི་ཡིས། །གཟུགས་མཛེས་སྒྲ་སྙན་དྲི་ཞིམ་ལ། །རོ་བདའ་རེག་བྱའི་འདོད་ཡོན་ལྔ། །མནར་མེད་སྲིད་རྩེར་འོད་ཕུང་འཁྲུག །བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོར་དགྱེས་མཆོད་འབུལ། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། །གཞི་བདག་དཀར་ཕྱོགས་སྡོང་གྲོགས་མཛོད། །རིགས་དྲུག་འབྱུང་པོ་ཚིམ་གྱུར་ཅིག །ཡེ་སྟོང་རིག་པ་ཟང་ཐལ་ངང་། །སྣང་སྲིད་མ་འགགས་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ། །གཉིས་མེད་ལྷུན་གྲུབ་དྭངས་མའི་བཅུད། །སྐྱེ་མེད་འཁོར་གསུམ་ཡང་དག་ཨཱཿ །ཐོག་མ་མེད་པའི་འོད་གསལ་ཁམས། །རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་མེད་རྫོགས་པ་ཆེ། །ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་སྤང་བླང་བྲལ། །མ་བཅོས་རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་འདི། །བྱ་རྩོལ་བསླད་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །སྤྲུལ་དྲུག་རྣམ་ཤེས་ཀུན་གཞི་དང་། །ཉོན་ཡིད་འཁྲུལ་པའི་མཚམས་སྦྱོར་བ། །སྐུ་གསུམ་འབྲས་བུར་སངས་རྒྱ་བའི། །མ་བཅོས་མ་ཡིན་རང་བབས་ངང་། །སྣང་ལ་འཛིན་མེད་ཕྱི་མཆོད་དང་། །སྟོང་ལ་འགགས་མེད་ནང་མཆོད་དང་། །འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་སྣང་སྲིད་ཀུན། །གསང་བའི་མཆོད་པར་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །འབྲས་བུ་ཡར་གྱི་རེ་བ་རྫོགས། །མར་གྱི་དོགས་པ་མངོན་སངས་རྒྱས། །གཉིས་མེད་ཐ་མལ་ཁྲེས་སེ་བ། །ས་ཟད་ལམ་འདས་ཆོས་ཀུན་ཟིན། །འདི་རུ་མ་ཟིན་ཟིན་རྒྱུ་མེད། །རེ་དོགས་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་ལ། །བློ་ཆུང་བྱིས་རྣམས་རྟག་མ་འཛིན། ཨ་ཨ་ཨཱཿ ཝལ་ཝལ། ཆམ་ཆམ། ཟབ་མ་ཟོབ། ར་རི། བན་བུན། ཅེས་མ་མོ་ཨེ་ཀ་ཙ་ཏི་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་ཆེས། སྐྱེ་འགྲོ་ལན་ཆགས་དང་འབྲལ་ཞིང་། ཚོགས་རྫོགས་པའི་ཐབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི་བར་ཆད་སེལ་བའི་མན་ངག་རྫོགས་སོ།། །། ༈ འདིའི་ཕྱག་ལེན་ནི། ཆུའི་མཆོད་པ་གཞུང་གསལ་ལྟར་དང་། ཉེ་ལོགས་སུ་སྣོད་ཡངས་པར་གཏོར་མ་རི་རབ་བང་རིམ་བཞི་པའི་ཁར་དབུས་སུ་དཔལ་གཏོར་བརྗིད་ལྡན་དར་གདུགས་ཀྱིས་སྤྲས་པ། དེའི་མཐར་དཔལ་གཏོར་ཆུང་ངུ་བརྒྱ་རྩ་མཐེབ་ཀྱུ་དང་རིལ་བུས་མཚན་པ། གཡས་གཡོན་དུ་ཟན་ལས་བཅོས་པའི་ཐོད་སྣོད་ཆུང་ངུའི་ནང་དུ་སྨན་རག་མཚོན་བྱེད་བཤམས་པའམ། མ་གྲུབ་ན་སྤར་བཏབ་པ་བརྒྱ་རྩ། བང་རིམ་དང་པོར་ནང་མཆོད་འདོད་ཡོན་ལྔ་དང་། གཉིས་པར་ཕྱི་མཆོད་ཉེར་སྤྱོད། གསུམ་པར་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་མཚོན་བྱེད་སཱཙྪ། བཞི་པར་མདུན་ངོས་སུ་སྐུ་གླུད་ཆེ་བ་གཅིག་དང་། གླུད་ཕྲན་སྤར་བཏབ་པ། དེ་རྣམས་སོ་སོར་བརྒྱ་བརྒྱད་རེ་གྲངས་ཚང་བ། མཐའ་སྐོར་དུ་བྱ་གཅན་རི་དྭགས་གཡུང་དྭགས་སྣ་ཚོགས་པའི་གཟུགས་འགྲོས་བརྒྱ་བརྒྱད། དར་སྣ། རས་སྣ། ཟས་སྣ། འབྲུ་སྣ། རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་དཀོར་ཆ་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་ཁེབས་པར་བྱ། དེའི་མདུན་དུ་ཐུན་མོང་དུ་སྨན་རག་གཏོར་མ་དང་། ཉེར་སྤྱོད་ཚར་གཅིག་བཤམས། གྲངས་གསོག་ནའང་སབ་རྒྱུའི་ཆུའི་མཆོད་པའང་ལོགས་སུ་འདུ་བྱ། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཚོགས་ལྟ་བུའི་སྐྱབས་སེམས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། རང་ཉིད་ཆོས་སྐུ་སོགས་ནས། སྒོ་ཆོད་བར། གྲངས་གསོག་ན། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ཉེར་གཅིག་ཆུ་རྒྱུན་སྦྲེང་ཞིང་། ཨ་མྲྀ་ཏ་ལན་གསུམ། ནམ་མཁའ་གང་བའི་སོགས་གྲངས་རྫོགས་པ་ན། སྣོད་བཅུད་གཞལ་ཡས་སོགས་ནས། ཨ་ཨ་ཨཱཿབར་ཚར་གཅིག །ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་ལྷག་ཆད་ཁ་སྐོང་། ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་ལན་གསུམ་འདོན་པས་མཆོད་བྱ་མཆོད་བྱེད་མཆོད་ཡུལ་སོགས་འཁོར་གསུམ་མི་དམིགས་པའི་རྒྱས་འདེབས། མཇུག་ཏུ་བདུད་བཟློག་ཀྱང་བྱ། བཟང་སྤྱོད་སོགས་བསྔོ་སྨོན་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་དང་། བཀྲ་ཤིས་བརྗོད། ཆུ་དང་ཡས་གླུད་རྣམས་རྒྱ་མཚོར་འབབས་པའི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོའི་གཞུང་དུ་བསྐྱལ་ཞིང་། ཆུའི་རྒྱུན་དེ་མ་ཟད་པར་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་མགྲོན་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་དངོས་པོ་ཟད་མི་ཤེས་པར་འབྱུང་བར་བསམ། ཁྱད་པར་སཱཙྪ་རྣམས་གཤེགས་པའི་ཚེ་རེ་རེ་ནས་དབུ་ཞབས་མ་ལོགས་པར་ཆུའི་སྟེང་དུ་བཞག་ཅིང་། སེམས་ཀྱི་རྣམ་སྣང་གི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཏུ་གྱུར་ནས་ཀླུ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་མཆོད་པའི་སླད་དུ་བཀུར་སྟི་དང་བཅས་ཏེ་སྤྱན་དྲངས་པའི་མོས་པ་བྱའོ།། །།འདི་ཡང་ལྷ་བཙན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སློབ་མེ་རག་ཆོས་རྗེའི་གསུང་རྒྱུན་གྱི་ཆོག་ཁྲིགས་རྒྱས་པ་ཞིག་གི་སྙིང་པོ་བཏུས་པ་མངྒ་ལཾ།། །།

[edit]

rig 'dzin srog sgrub las lan chags chu bskyur/ @#/__/rig 'dzin srog sgrub las/__lan chags chu bskyur zhes bya ba bzhugs so//__// na mo gu ru/__lan chags chu bskyur ni/__mtsho dang rdzing bu ldeng ka chu mig gi sar phyin pa'am/__yang na snod gas chag med par lu ma chu dang /__rgyun chu gtsang ma la bsang sbyangs byas/__bka' 'gyur btags grol la sogs pa'i gzungs sngags khyad par can bzlas pa'i/__'bru sna/__sman sna/__zas sna/__dar sna/__dam rdzas kyi rigs/__dkar gsum/__mngar gsum dang bcas pa bshams la 'di skad do/__/rang nyid chos sku longs sku sprul sku'i dngos/__/skad cig dran rdzogs spyan ras gzigs su gsal/__/gnas gsum yig 'bru gsum las 'od 'phros pas/__/snang srid 'byung ba'i chu kun bdud rtsi dang /__/'jig rten dbang phyug phyag gi 'o rgyun gyur/__/oM AHhU~M/__oM ma Ni pad+me hU~M/__brgya rtsa dang /__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da li ha na ha na hU~M phaT/__zag med ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__hU~M/__zhi dang rgyas dang dbang dang drag po lha/__/steng 'og phyogs dang phyogs mtshams khor yug kun/__/grangs med tshad med nam mkha' sa gzhi dang /__/bde chen chos kyi dbyings su gang bar gsal/__/dam tshig ye shes dbyer med gdod nas dag__/zhi dang khro tshogs theg pa rim dgu yi/__/gdul bya'i blo yi mos snang cha lugs dang /__/rgyan gyi 'gro don rdzogs la phyag 'tshal bstod/__/ces brjod nas dngos gzhi 'bul ba ni/__nam mkha' gang ba'i bla ma'i tshogs rnams la/__/thugs dgongs yongs su rdzogs pa'i mchod pa 'bul/__/brtse bas bdag gi lan chags zhi bar mdzod/__/nam mkha' gang ba'i theg dgu'i yi dam la/__/srid zhi'i khyon gyis gang ba'i mchod pa 'bul/__/brtse bas bdag gi lan chags byang bar mdzod/__/nam mkha' gang ba'i 'bum phrag mkha' 'gro la/__/mi zad phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul/__/brtse bas bdag gi lan chags byang bar mdzod/__/nam mkha' gang ba'i bka' srung dam can la/__/gtor tshogs sman rag phyi nang gsang mchod 'bul/__/thugs rjes bdag dang rgyu 'byor lan chags sbyongs/__/nam mkha' gang ba'i phyi nang sde brgyad dang /__/bod yul gzhi bdag bstan ma bcu gnyis la/__/rang rang yid la 'dod pa'i mchod pa 'bul/__/bzhes nas bdag dang rgyu 'byor lan chags sbyangs/__/nam mkha' gang ba'i gtsang rigs dpal mgon po/__/bdun cu rtsa lnga sa bdag klu chen brgyad/__/rang rang yid la ci 'dod mchod pa 'bul/__/bdag dang rgyu 'byor lan chags sbyang bar mdzod/__/nam mkha' gang ba'i rigs drug sems can dang /__/bgegs gdon rigs gyur lan chags mgron rnams la/__/rang rang yid la ci 'dod mchod pa 'bul/__/bdag dang rgyu 'byor lan chags byang gyur cig__/nam mkha' gang ba'i sa bdag klu gnyan dang /__/lo dang zhag dus tshes dang spar sme dag__/rang rang yid la ci 'dod mchod pa 'bul/__/bdag dang rgyu 'byor lan chags bral bar mdzod/__/nam mkha' gang ba'i lhag ma'i mgron rnams dang /__/bsad pas tshe thung brdung bas nad mang zhing /__/'phrog pas sdug bsngal dbul ba'i lan chags rnams/__/ji srid 'byung ba'i chu rnams ma skems bar/__/bdag gi chu sbyin 'bras bu zad ma gyur/__/tshe rabs lan chags thams cad byang gyur cig__/mdor na bla ma yi dam mkha' 'gro dang /__/chos skyong srung ma rgyal ba rgya mtshor bcas/__/gnas gsum mkha' 'gro 'jig rten bstan pa skyongs/__/yul rigs gzhi bdag rigs drug snying rje'i mgron/__/lan chags rigs dang bgegs gdon tshogs rnams dang /__/glo bur lhag ma'i mgron gyur yongs la bsngo/__/'dod lnga'i longs spyod nam mkha'i khyon gang ba/__/rang rang yid la ji snyed mod dbang ba'i/__/ting 'dzin ye shes 'gyur med rten 'brel ngang /__/sngags dang phyag rgya'i bden pas 'grub gyur cig__/khams gsum rigs drug 'khor ba stongs gyur cig__/'di phyi'i sa lam bar chad byang gyur cig__/mgron rnams chos dbyings 'od gsal rtse mo ru/__/srid zhi rdo rje'i gzhal yas 'og min che/__/bde chen kun bzang thugs kyi thig le'i dbang /__/thob nas ngan song skye ba'i sgo chod cig__/de nas bshags pa smon lam ni/__/snod bcud gzhal yas lha dang gsang ba sngags/__/sku gsung thugs dang yon tan phrin las kyi/__/rtsa ba yan lag dam nyams mthol lo bshags/__/rgyud sde bzhi dang theg rim dgu rdzogs kyi/__/so so'i lam gyis spang blang bcas dang 'gal/__/so thar byang sems rig 'dzin sngags sdom dang /__/bstan pa rgya mtsho so so'i gzhung chen dang /__/spyi dang khyad par lhag pa'i dam tshig sdom/__/nyes byas 'gal bar gyur pa byang gyur cig__/tsha grang dmyal ba'i btso bsreg sdug bsngal dang /__/yi dwags bkres skom dud 'gro glen lkugs dang /__/lha min 'thab cing rtsod pa'i gnas las thar/__/mtho ris bde ba'i dpal la spyod par shog__/'khor ba'i sdug bsngal ma lus ji bzhin go/__/long med rgyud la skyes pa'i brtson 'grus kyis/__/tshe 'di'i bya bzhag thams cad rgyangs kyis bor/__/dben par sgrub pa snying por chos nyid zad/__/mi g.yo 'ja' zer thig le bum skur gzhi/__/bla med mya ngan 'da' bar byin gyis rlobs/__/gnas skabs 'dir yang mchog thun dngos grub skyil/__/rab 'byams las kyi 'khor lo dbang bsgyur nas/__/phra zhib rnam grol sgyu ma'i rten 'brel gyis/__/'gro ba'i ded dpon chen por bdag gyur cig__/oM AHhU~M/__rin chen dwangs ma'i snod nang du/__/chu sna brgya dang sman sna brgya/__/dri bzang gzungs sngags brgya rtsa brgyad/__/phyi mchod brgya dang nang mchod brgya/__/gtor chen brgya dang gtor phran brgya/__/mtheb kyu brgya dang sman rag brgya/__/sku gsung thugs rten brgya dang brgyad/__/sku glud brgya dang dar sna brgya/__/gzugs 'gros brgya dang rtsa brgyad rnams/__/snang srid mchod sbyin mgron la 'bul/__/'od skur zhu ba'i bdud rtsi yis/__/gzugs mdzes sgra snyan dri zhim la/__/ro bda' reg bya'i 'dod yon lnga/__/mnar med srid rtser 'od phung 'khrug__/bla ma yi dam thugs dam bskang /__/rgyal ba rgya mtshor dgyes mchod 'bul/__/mkha' 'gro chos skyong phrin las sgrubs/__/gzhi bdag dkar phyogs sdong grogs mdzod/__/rigs drug 'byung po tshim gyur cig__/ye stong rig pa zang thal ngang /__/snang srid ma 'gags thugs rje'i rtsal/__/gnyis med lhun grub dwangs ma'i bcud/__/skye med 'khor gsum yang dag AH__/thog ma med pa'i 'od gsal khams/__/rgyu 'bras gnyis med rdzogs pa che/__/ka dag lhun grub spang blang bral/__/ma bcos rgyal ba'i dgongs pa 'di/__/bya rtsol bslad pa mthol lo bshags/__/sprul drug rnam shes kun gzhi dang /__/nyon yid 'khrul pa'i mtshams sbyor ba/__/sku gsum 'bras bur sangs rgya ba'i/__/ma bcos ma yin rang babs ngang /__/snang la 'dzin med phyi mchod dang /__/stong la 'gags med nang mchod dang /__/'du 'bral med pa'i snang srid kun/__/gsang ba'i mchod par rdzogs sangs rgyas/__/'bras bu yar gyi re ba rdzogs/__/mar gyi dogs pa mngon sangs rgyas/__/gnyis med tha mal khres se ba/__/sa zad lam 'das chos kun zin/__/'di ru ma zin zin rgyu med/__/re dogs 'khrul pa'i snang ba la/__/blo chung byis rnams rtag ma 'dzin/__a a AH__wal wal/__cham cham/__zab ma zob/__ra ri/__ban bun/__ces ma mo e ka tsa ti las kyi dbang mo ches/__skye 'gro lan chags dang 'bral zhing /__tshogs rdzogs pa'i thabs khyad par can thun mong ma yin pa/__gnas skabs mthar thug gi bar chad sel ba'i man ngag rdzogs so//___//___!_'di'i phyag len ni/__chu'i mchod pa gzhung gsal ltar dang /__nye logs su snod yangs par gtor ma ri rab bang rim bzhi pa'i khar dbus su dpal gtor brjid ldan dar gdugs kyis spras pa/__de'i mthar dpal gtor chung ngu brgya rtsa mtheb kyu dang ril bus mtshan pa/__g.yas g.yon du zan las bcos pa'i thod snod chung ngu'i nang du sman rag mtshon byed bshams pa'am/__ma grub na spar btab pa brgya rtsa/__bang rim dang por nang mchod 'dod yon lnga dang /__gnyis par phyi mchod nyer spyod/__gsum par sku gsung thugs rten mtshon byed sAts+tsha/__bzhi par mdun ngos su sku glud che ba gcig dang /__glud phran spar btab pa/__de rnams so sor brgya brgyad re grangs tshang ba/__mtha' skor du bya gcan ri dwags g.yung dwags sna tshogs pa'i gzugs 'gros brgya brgyad/__dar sna/__ras sna/__zas sna/__'bru sna/__rin chen sna tshogs dkor cha ji ltar rigs pas khebs par bya/__de'i mdun du thun mong du sman rag gtor ma dang /__nyer spyod tshar gcig bshams/__grangs gsog na'ang sab rgyu'i chu'i mchod pa'ang logs su 'du bya/__de nas sangs rgyas chos tshogs lta bu'i skyabs sems tshad med bzhi bsgom/__rang nyid chos sku sogs nas/__sgo chod bar/__grangs gsog na/__oM AHhU~M/__oM ma Ni pad+me hU~M/__nyer gcig chu rgyun sbreng zhing /__a mr-i ta lan gsum/__nam mkha' gang ba'i sogs grangs rdzogs pa na/__snod bcud gzhal yas sogs nas/__a a AHbar tshar gcig__/yi ge brgya pa lan gsum gyis lhag chad kha skong /__shes rab snying po lan gsum 'don pas mchod bya mchod byed mchod yul sogs 'khor gsum mi dmigs pa'i rgyas 'debs/__mjug tu bdud bzlog kyang bya/__bzang spyod sogs bsngo smon rgyas bsdus gang rigs dang /__bkra shis brjod/__chu dang yas glud rnams rgya mtshor 'babs pa'i chu bo chen po'i gzhung du bskyal zhing /__chu'i rgyun de ma zad par mchod sbyin gyi mgron rnams kyi spyan sngar mchod sbyin gyi dngos po zad mi shes par 'byung bar bsam/__khyad par sAts+tsha rnams gshegs pa'i tshe re re nas dbu zhabs ma logs par chu'i steng du bzhag cing /__sems kyi rnam snang gi rdul phra rab tu gyur nas klu rnams kyis rgya mtsho chen por mchod pa'i slad du bkur sti dang bcas te spyan drangs pa'i mos pa bya'o//__//'di yang lha btsan rin _po che'i zhal slob me rag chos rje'i gsung rgyun gyi chog khrigs rgyas pa zhig gi snying po btus pa mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information