rig 'dzin DA ki'i srog tig rdo rje snying po don gyi thol glu

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུ་ (rig 'dzin da ki'i srog tig rdo rje snying po don gyi thol glu)

9 Texts

ཚ་
1
1-2
རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུའི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་སྩོལ།
rdo rje snying po don gyi thol glu'i brgyud 'debs byin rlabs myur stsol
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
2
3-12
རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་གི་ཏི་ལ་ཀ༔ རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུ༔
rig 'dzin DA ki'i srog gi ti la ka: rdo rje snying po don gyi thol glu
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
3
13-14
རྒྱལ་བ་ལྷ་བཙུན་ཆེན་པོར་བསྔགས་པ་ཟབ་དོན་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་མང་།
rgyal ba lha btsun chen por bsngags pa zab don rdo rje'i rgyud mang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
4
15-16
རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུ་ལས༔ བསྐང་བཤགས་ཡེ་ཤེས་རོལ་མོ༔
rdo rje snying po don gyi thol glu las: bskang bshags ye shes rol mo
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
5
17
གཅོད་ཡུལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས། ན་མོ་གུ་རུ་སོགས།
gcod yul gyi brgyud 'debs/ na mo gu ru sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
6
18-21
རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུ་ལས༔ གཅོད་ཡུལ་ངག་འདོན་ཡེ་ཤེས་རྒྱན་ཕྲེང་༔
rdo rje snying po don gyi thol glu las: gcod yul ngag 'don ye shes rgyan phreng
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
7
22-23
རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུ་ལས༔ བཀའ་སྲུང་དྲག་པོ་སྡེ་ལྔའི་གསོལ་མཆོད༔
rdo rje snying po don gyi thol glu las: bka' srung drag po sde lnga'i gsol mchod
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
8
24-32
རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུའི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་འབོག་པའི་རིམ་པ་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཉིན་བྱེད།
rdo rje snying po don gyi thol glu'i bla sgrub kyi smin byed 'bog pa'i rim pa 'od gsal ye shes nyin byed
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཚ་
9
33-49
རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་ཐོལ་གླུའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་དམར་ཁྲིད་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་སྲོག་གི་རྒྱ་ཅན།
rig 'dzin DA ki'i srog tig rdo rje snying po don gyi thol glu'i bskyed rdzogs kyi dmar khrid ye shes snang ba srog gi rgya can
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)