ཐུགས་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title thugs chen rgyal po lugs kyi brgyud 'debs JKW-KABUM-08-NYA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 4, Text 1, Pages 77-80 (Folios 1a to 1b2)
Author སྨིན་གླིང་ལོ་ཆེན་དྷརྨ་ཤྲཱི་
Less details More details
Associated People སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ (srong btsan sgam po)
Citation Smin gling lo chen d+harma shrI. thugs chen rgyal po lugs kyi brgyud 'debs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 8: 77-80. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig  ·  Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཐུགས་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ (thugs chen rgyal po lugs)
Deity thugs rje chen po
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-ZHA-035
DNZ In the Damngak Dzö: https://dnz.tsadra.org/index.php/Wylie:Thugs_rje_chen_po_rgyal_po_lugs_kyi_brgyud_'debs
Colophon
  • Author colophon: །ཅེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་འགྲོ་འདུལ་གྱི་དབང་དང་སྐུ་གསུམ་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་འདི་ནི་སྒྲུབ་ཆེན་ཆོས་མཛད་ཀྱི་གསུང་ངོར་དྷརྨ་ཤྲཱིས་སོ།
  • Contributor colophon:།སླར་ཡང་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་སྐོང་ཤློ་ཀ་གཅིག་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ།
  • Author colophon: ces thugs rje chen po rgyal po lugs 'gro 'dul gyi dbang dang sku gsum snying po'i don khrid dang bcas pa'i brgyud 'debs 'di ni sgrub chen chos mdzad kyi gsung ngor d+harma shrIs so
  • Contributor colophon:slar yang brgyud pa'i zhal skong sh+lo ka gcig mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge
Notes folio numbers on the pecha need to be revised, as the first two folios are both labeled "gcig".

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༄༅། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བཞུགས་སོ།། ཆོས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །སྤྲུལ་སྐུ་གངས་ཅན་ལྷ་གཅིག་སྲོང་བཙན་དང་། །རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྙིང་པོའི་དོན་རྟོགས་ཤོག །ཟབ་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་གྲུབ་ཐོབ་དངོས་གྲུབ་དང་། །གཏེར་ཆེན་མྱང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ཞབས། །མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ལྕེ་བཙུན་ཤཱཀ་བཟང་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྙིང་པོའི་དོན་རྟོགས་ཤོག །ལྷ་རྗེ་དགེ་འབུམ་ལྕམ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཆོག །གྲུབ་ཐོབ་ཆུ་སྒོམ་མཐའ་བཞི་བྱ་བྲལ་བ། །འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ་མཚན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྙིང་པོའི་དོན་རྟོགས་ཤོག །དྲིན་ཅན་སྐུ་འབུམ་པ་དང་ནོར་བཟང་མཚན། །བཟང་པོ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་དང་། །ངག་དབང་གྲགས་པ་ཤེས་རབ་དཔལ་འབྱོར་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཀུན་དགར་གྲོལ་མཆོག་སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ཞབས། །བསྟན་འཛིན་གྲགས་པ་མདོ་སྔགས་བསྟན་འཛིན་བཟང་། །དམ་ཆོས་བཟང་པོ་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཁ་སྐོང་ནི། གཏེར་བདག་གླིང་པ་དྷརྨ་ཤྲཱི་དང་། །རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་འགྱུར་མེད་དོན་ལྡན་ཞབས། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཆོས་ཀྱི་སྒྲོན་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ༴ ཞེས་སོ། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ཆོས་བདག་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་བཅས་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྙིང་པོའི་དོན་རྟོགས་ཤོག །སྔོན་འགྲོས་རྒྱུད་འབྱོངས་དབང་བཞིས་ལེགས་སྨིན་ནས། །སྣང་གྲགས་འགྱུ་བ་ལྷ་སྔགས་འོད་གསལ་གྱིས། །རྒྱས་བཏབ་ཟབ་ལམ་གནད་ཀྱིས་སྒོ་གསུམ་དྲི། །ཡོངས་བྱང་སྐུ་གསུམ་སྙིང་པོའི་དོན་རྟོགས་ཤོག །ཅེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་པོ་ལུགས་འགྲོ་འདུལ་གྱི་དབང་དང་སྐུ་གསུམ་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད་དང་བཅས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་འདི་ནི་སྒྲུབ་ཆེན་ཆོས་མཛད་ཀྱི་གསུང་ངོར་དྷརྨ་ཤྲཱིས་སོ། །སླར་ཡང་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་སྐོང་ཤློ་ཀ་གཅིག་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ། །། ༈
[edit]

thugs chen rgyal po lugs kyi brgyud 'debs dang nyams len/ @#/__/thugs rje chen po rgyal po lugs kyi brgyud 'debs bzhugs so// chos sku snang mtha' longs sku spyan ras gzigs/__/sprul sku gangs can lha gcig srong btsan dang /__/rgyal kun spyi gzugs pad+ma 'byung gnas la/__/gsol ba 'debs so snying po'i don rtogs shog__/zab gter sgo 'byed grub thob dngos grub dang /__/gter chen myang ral nyi ma 'od zer zhabs/__/mi bskyod rdo rje lce btsun shAka bzang la/__/gsol ba 'debs so snying po'i don rtogs shog__/lha rje dge 'bum lcam mo ye shes mchog__/grub thob chu sgom mtha' bzhi bya bral ba/__/'jam dbyangs tshul chen bkra shis rgyal mtshan la/__/gsol ba 'debs so snying po'i don rtogs shog__/drin can sku 'bum pa dang nor bzang mtshan/__/bzang po rgyal mtshan dpal ldan sangs rgyas dang /__/ngag dbang grags pa shes rab dpal 'byor la/__/gsol ba 'debs so=__kun dgar grol mchog sna tshogs rang grol zhabs/__/bstan 'dzin grags pa mdo sngags bstan 'dzin bzang /__/dam chos bzang po phrin las lhun grub la/__/gsol ba 'debs so=___kha skong ni/__gter bdag gling pa d+harma shrI dang /__/rin chen rnam rgyal 'gyur med don ldan zhabs/__/phrin las rnam rgyal chos kyi sgron ma la/__/gsol ba 'debs so=__zhes so/__/bka' drin mnyam med rtsa ba'i bla ma dang /__/dngos grub mchog stsol 'phags mchog spyan ras gzigs/__/chos bdag ye shes mkha' 'gro'i tshogs bcas la/__/gsol ba 'debs so snying po'i don rtogs shog__/sngon 'gros rgyud 'byongs dbang bzhis legs smin nas/__/snang grags 'gyu ba lha sngags 'od gsal gyis/__/rgyas btab zab lam gnad kyis sgo gsum dri/__/yongs byang sku gsum snying po'i don rtogs shog___/ces thugs rje chen po rgyal po lugs 'gro 'dul gyi dbang dang sku gsum snying po'i don khrid dang bcas pa'i brgyud 'debs 'di ni sgrub chen chos mdzad kyi gsung ngor d+harma shrIs so/__/slar yang brgyud pa'i zhal skong sh+lo ka gcig mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge/____//__!

Footnotes

Other Information