JKW-KABUM-14-PHA-029

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ།
Wylie title dga' rab rdo rje'i snying tig las yi dam zhi ba'i sgrub pa dpal rdo rje sems dpa'i bskyed rdzogs kyi nyams len snying por dril ba bde chen thig le JKW-KABUM-14-PHA-029.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 14, sde tshan 29, Pages 463-479 (Folios 1a to 9a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dga' rab rdo rje'i snying tig las yi dam zhi ba'i sgrub pa dpal rdo rje sems dpa'i bskyed rdzogs kyi nyams len snying por dril ba bde chen thig le. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 14: 463-479. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
Cycle དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ (dga' rab rdo rje'i snying tig)
Parent Cycle ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ (thugs dam zab pa skor bdun)
Deity rdo rje sems dpa'
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-SI-022
Colophon

།ཅེས་པའང་དགེ་སློང་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་པདྨ་བྷ་དྲ་སོགས་དོན་གཉེན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་པ་བསྐང་བའི་སླད། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སློང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རིག་པ་དང་གྲོལ་པར་སྨྲ་བ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།

ces pa'ang dge slong sde snod 'dzin pa pad+ma b+ha dra sogs don gnyen can rnams kyi bzhed pa bskang ba'i slad/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nyung gsal snying por dril ba'i tshul gyis legs par sbyar ba'i yi ge pa ni dge slong dge ba'i bshes gnyen rig pa dang grol par smra ba lung rtogs bstan pa'i nyi mas bgyis pa dge legs su gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། ཡི་དམ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་པ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

།།ན་མོ་གུ་རུ་བཛྲ་ས་ཏྭཱ་ཡ། རྡོ་རྗེ་མི་སློབ་འོད་གསལ་དབྱིངས། །སེམས་དཔའ་ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་སྐུ། །དབྱེར་མེད་བླ་མ་ལ་བཏུད་ནས། །བསྐྱེད་རྫོགས་མན་ངག་སྙིང་པོ་དབྱེ། །དེ་ལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག །སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་བཅུད། དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོའི་དོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐུན་གྱི་སྔོན་འགྲོ་དང་། ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའོ། །དང་པོ་ནི། དབང་དང་མན་ངག་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པར་གནས་པའི་སྒྲུབ་པ་པོས། གནས་དབེན་པར་བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་གནད་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་པར་བྱ། ངག་གནད་རླུང་རོ་དགུ་ཕྲུགས་སུ་བསལ་ལ་རང་སོར་གཞག །སེམས་ཀྱི་གནད་ངེས་འབྱུང་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱིས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། སྤྱི་བོར་བླ་མ་བསྒོམ་ཞིང་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་རང་ལ་བསྟིམ། ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ཏེ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་ངང་ནས་ཁྲིད་ཀྱི་དམིགས་པ་ལ་འཇུག་གོ །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོའོ། །དང་པོ་ནི། དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་ཞིང་ཕན་འདོགས་ཆེ་བའི་ཚུལ་དང་། འཇིག་སླ་ཞིང་ནམ་འཆི་བའི་ཆ་མེད་པ་དང་། ཤི་བའི་འོག་ཏུ་ལས་འབའ་ཞིག་གི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ། འཁོར་བའི་གནས་རིགས་མཐོ་དམན་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་ཁོ་ནའི་རང་བཞིན་ལས་མ་འདས་པའི་ངང་ཚུལ་ལ་བསམས་ནས་ངེས་འབྱུང་གི་བློ་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་དོ། །གཉིས་པ་ལ་དྲུག །ལམ་གྱི་རྩ་བ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ། ལམ་གྱི་སྙིང་པོ་སེམས་བསྐྱེད་པ། བསག་སྦྱང་སྤེལ་གསུམ་གྱི་གནད་བསྡུས་པ་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱ་བ། ཁྱད་པར་གྱི་སྒྲིབ་སྦྱོང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒོམ་བཟླས། ཚོགས་བསག་མཎྜལ། བྱིན་རླབས་འཇུག་པར་བྱེད་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དང་པོ་ནི། ཐ་མལ་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་ལས། ཞིང་ཡོངས་སུ་དག་པ་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་རྣམ་པར་གསལ་བའི་རང་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོར་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་པས་ཀུན་རྫོབ་བརྡའི་སྐྱབས་འགྲོ་དང་། དོན་དམ་རང་བཞིན་ཡོངས་ཤེས་ཀྱི་སྐྱབས་འགྲོའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་མཉམ་པར་འཇོག་པས། དབྱིངས་ཉིད་རྣམ་དག་རྫོགས་སངས་རྒྱས༔ རིག་པ་ལྷུན་གྲུབ་དམ་པའི་ཆོས༔ དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་ཚོགས་མཆོག་ལ༔ ཡེ་ནས་དག་པར་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བྱ། གཉིས་པ་ནི། ཀུན་རྫོབ་སྨོན་འཇུག་གི་དམིགས་པ་གསལ་བཏབ་ལ། ཨེ་མ་ཧོ༔ རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སེམས༔ མ་རྟོགས་འཁྲུལ་པར་གྱུར་པ་ཀུན༔ གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ རང་བྱུང་རང་གསལ་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་དོན་དམ་བྱང་སེམས་རང་བཞིན་གཉུག་མའི་ངང་དུ་ངལ་གསོ། །གསུམ་པ་ནི། ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའི་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཟུང་དུ་འབྲེལ་བའི་དམིགས་འདོན་རྩེ་གཅིག་པས། ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་བདེ་གཤེགས་ལ༔ གསལ་བ་ཆེན་པོར་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ རིག་པའི་ངང་དུ་མཆོད་པར་འབུལ༔ རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་ཀློང་དུ་བཤགས༔ རྟག་ཅིང་སྒྲིབ་མེད་ཡི་རང་ངོ་༔ ཡིན་མིན་མེད་པར་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མྱོང་བ་ཅན་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ ངེས་པ་ཅན་གྱི་མཆོག་ཐོབ་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད། བཞི་པ་ནི། གློ་བུར་འཁྲུལ་བའི་ཐ་མལ་ལུས༔ གདོད་ནས་དག་པ་འོད་ཀྱི་སྐུ༔ ལྷུག་པར་གནས་པའི་རྡོ་རྗེ་སེམས༔ དྭང་པའི་ངང་དུ་གསལ་རྫོགས་བསྐྱེད༔ ཅེས་རང་ཉིད་ཀྱི་གཞི་ལུས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་གསལ་བཏབ་ཅིང་། ཐུགས་ཀར་པད་ཟླ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། སྡིག་ལྟུང་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག །སྣང་གྲག་རྟོག་གསུམ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་གྱུར་པར་མོས་ལ། །ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ ཞེས་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བཟླས་མཐར་རང་བཞིན་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་མཉམ་པར་གཞག །ལྔ་པ་ནི། སྒྲུབ་པའི་མཎྜལ་སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་བཏབ་པའི་སྤྱན་སྔར། མཆོད་པའི་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་བདུན་མ་མཚོན་བྱེད་དུ་བཀོད་དེ། ཀུན་རྫོབ་དང་དོན་དམ་པའི་མཎྜལ་གྱི་དམིགས་འདོན་ཟུང་དུ་འཇུག་པས། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་ཉིད་དུ༔ རིག་པ་ཅོག་བཞག་ཚོམ་བུར་བཀོད༔ དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་མཎྜལ་འདི༔ ཀ་དག་བདེ་བར་གཤེགས་ལ་འབུལ༔ གུ་རུ་མཎྜལ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཞེས་དབུལ། དྲུག་པ་ནི། སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔར་གསལ་བ་ཉིད་སྐུ་བཞི་དབྱེར་མེད་པའི་ངོ་བོར་མོས་ཏེ་མི་ཕྱེད་དད་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུའི་བླ་མ་ལ༔ སྤྲོས་བཅས་གདུང་བས་གསོལ་བ་འདེབས༔ ལུས་ལ་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་ནས༔ སྣང་སྟོང་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ རང་བཞིན་ལོངས་སྐུའི་བླ་མ་ལ༔ སྤྲོས་མེད་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས༔ ངག་ལ་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་ནས༔ གསལ་སྟོང་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ངོ་བོ་ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་ལ༔ ཤིན་ཏུ་སྤྲོས་མེད་ངང་ནས་འདུད༔ ཡིད་ལ་ཤེས་རབ་དབང་བསྐུར་ནས༔ བདེ་སྟོང་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དབྱེར་མེད་ཉིད་སྐུའི་བླ་མ་ལ༔ རབ་ཏུ་སྤྲོས་མེད་ངང་ནས་འདུད༔ སྒོ་གསུམ་བཞི་བའི་དབང་བསྐུར་ནས༔ རིག་སྟོང་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་མཐར་བླ་མ་རང་ལ་བསྟིམ། རང་གི་སྒོ་གསུམ་ཀུན་གཞི་དང་བཅས་པ་དང་། བླ་མའི་གསང་གསུམ་ཤེས་བཅས་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས། དབང་བཞི་ཐོབ། སྒྲིབ་བཞི་དག །ལམ་བཞི་བསྒོམ་རུང་དང་། སྐུ་བཞི་ཐོབ་རུང་གི་རྟེན་འབྲེལ་རྒྱུད་ལ་བཞག་པར་བསམས་ལ་ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ཏེ་རིག་སྟོང་གཉུག་མའི་ངང་བསྐྱང་ངོ་། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་གསུམ། གཞི་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ། ལམ་ཐབས་ཀྱི་རིམ་པ། འབྲས་བུ་གྲོལ་བའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རགས་པ་དབྱིབས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་། ཕྲ་བ་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བསླབ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་གདབ་པ། དམིགས་པའི་གཙོ་བོ་ལྷའི་སྣང་ཞེན་ལ་བསླབ་པ། བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། དེ་བཞིན་ཉིད་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོའི་ངང་། དམིགས་པ་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཀུན་སྣང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རང་ཤར་བ་ལས། རྒྱུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཨ་དཀར་པོ་ནམ་མཁར་གནས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་སྣོད་བཅུད་ཀྱི་དངོས་འཛིན་བསྲེགས་གཏོར་བཀྲུས་ཏེ་སྟོང་པའི་ངང་། ཡུམ་ལྔའི་རང་བཞིན་དུ་རྣམ་པར་དག་པའི་འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རི་རབ་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ། དེའི་དབུས་སུ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་གཟུགས་ཀྱི་སྣང་ཆར་ཤར་བའི་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་པ་དང་། བརྟེན་པ་ལྷ་བསྐྱེད་པའི་ཚུལ་དམིགས་འདོན་ཟུང་དུ་འཇུག་པས། ཨ། ཀ་དག་གཏིང་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་༔ ལྷུན་གྲུབ་ཀུན་སྣང་རིག་པའི་རྩལ༔ རྒྱུ་ཡི་ཡི་གེ་ཨ་དཀར་པོ༔ མཁའ་ལ་འཇའ་ཚོན་བཞིན་དུ་ཤར༔ དེ་ལས་རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ༔ ཡེ་ཤེས་རིག་གདངས་མེ་རླུང་ཆུས༔ སྣོད་བཅུད་དངོས་འཛིན་དབྱིངས་སུ་སྦྱངས༔ ཀློང་ལྔ་ཡུམ་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་སུ༔ མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ས་གཞི་ལ༔ བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེར་འཁྱིལ་བ་ཡི༔ ཕོ་བྲང་གཞལ་ཡས་མཚན་ཉིད་རྫོགས༔ དེ་དབུས་པད་ཉི་ཟླ་བའི་སྟེང་༔ ཨ་ལས་རང་རིག་གདོད་མ་ནས༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རུ་རྣམ་དག་པ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ནམ་མཁའ་ཆེ༔ བཟུང་བས་མི་ཟིན་ཆུ་ཟླ་འདྲ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རོལ་བ་ལས༔ རང་བཞིན་ཡོངས་གྲུབ་ཕྱག་རྒྱའི་ལྷ༔ གཟུགས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་ཚུལ༔ སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མཉམ་སྦྱོར་བ༔ མཁའ་འགྲོ་སྒྱུ་མ་བདེ་བའི་མཆོག༔ དཀར་གསལ་དྲི་མེད་སྟོན་ཟླའི་མདངས༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གསོར༔ གཡོན་པས་དྲིལ་བུ་དཀུ་ལ་བརྟེན༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་རྒྱན་གྱིས་མཛེས༔ མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་ལྷམ་མེ་བ༔ རང་འོད་རིག་མའི་བདེ་བས་དགྱེས༔ རྡོ་རྗེ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས༔ ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔའི་ཀློང་ན་བཞུགས༔ གཟུགས་ཕུང་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དེ༔ ཚོར་བ་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའོ༔ འདུ་ཤེས་པདྨ་གར་གྱི་དབང་༔ འདུ་བྱེད་བཅོམ་ལྡན་རྟ་མཆོག་དཔལ༔ རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཧེ་རུ་ཀ༔ ཡེ་ཤེས་བཛྲ་ས་ཏྭ་ལས༔ རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ཆེ༔ བསམ་ཡས་ཞི་དང་ཁྲོ་བོའི་ལྷ༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ༔ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་གསལ་གདབ། དེའང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་དྲུག་བསྒོམ་ཚུལ་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། རང་གི་ལུས་ཀྱི་དབུས་དྲང་པོར་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔ་སྤྱི་ལྟར་གསལ་བཏབ་པའི་སྤྱི་བོ་བདེ་ཆེན་གྱི་འཁོར་ལོའི་དབུས་སུ་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་རྣམ་པར་དག་པ་རྒྱལ་བ་རྟག་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དཀར་པོ་འཁོར་ལོ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། དེ་བཞིན་དུ་ལྟེ་བར་ཚོར་བ་རྣམ་དག་རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་སེར་པོ་རིན་ཆེན་དྲིལ་བུ། མགྲིན་པར་འདུ་ཤེས་རྣམ་དག་པདྨ་གར་དབང་དམར་པོ་པདྨ་དྲིལ་བུ། གསང་གནས་སུ་འདུ་བྱེད་རྣམ་དག་རྟ་མཆོག་ལྗང་གུ་རལ་གྲི་དྲིལ་བུ། སྙིང་གར་རྣམ་ཤེས་རྣམ་དག་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་མཐིང་ནག་རྡོ་རྗེ་དང་ཐོད་ཁྲག །དེའི་ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དཀར་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་འོད་ཀྱི་ཡུམ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ། ཧེ་རུ་ཀ་ཁྲོ་ཉམས་དང་། གཞན་རྣམས་ཞི་འཛུམ་ཆགས་ཤིང་མཆེ་བའི་མྱུ་གུ་གཙིགས་པ་སོགས་ཅུང་ཟད་ཁྲོ་བོའི་ཉམས་ཅན། ཞབས་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་པད་ཉི་ཟླ་བའི་གདན་ལ་རང་འོད་ཀྱི་ཀློང་དུ་བཞུགས་པ་ལས་རང་རང་གི་རིགས་ཀྱི་ཚོམ་བུ་མཐའ་ཡས་པའི་སྤྲུལ་པའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གསལ་གདབ། ཡང་ན་མཉམ་སྦྱོར་རང་གི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར། རྒྱལ་བ་རྟག་པ་དཀར་སེར་གཡས་ཆོས་གོས་གསོལ་བའི་གྲྭ་དང་། གཡོན་ལྷུང་བཟེད་བདུད་རྩིས་གང་བ་འཛིན་པ་སོགས་ཐམས་ཅད་རྩ་བའི་ལྷ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཡུམ་དང་བཅས་པ་ཁོ་ནར་གསལ་བཏབ་ཀྱང་ཆོག་མོད། སྔ་མ་སྟབས་བདེ་ཞིང་། བསྡུ་ན་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་རྣམ་སྣང་གི་ངོ་བོར་དག་པ་སོགས་ང་རྒྱལ་བཟུང་ནའང་རུང་། གཞན་དུ་མིག་ལ་རྣམ་སྣང་སོགས་བསྒོམ་པར་གསུངས་ནའང་། རྫོགས་རིམ་གྱི་སྨིན་བྱེད་དུ་འགྲོ་བའི་དབང་དུ་བྱས་ན་འཁོར་ལོ་ལྔར་བསྒོམ་པ་འདི་ལྟར་ལེགས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟར་གསལ་བཏབ་ནས་གསལ་བརྟན་དག་གསུམ་ལ་སེམས་བཟུང་ནས་རེག་མཐོང་གི་མཚན་མ་བརྟན་པོ་མ་སྐྱེས་ཀྱི་བར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒོམ་པའི་ཚུལ་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་མན་ངག་སྤྱི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་། །གསུམ་པ་ནི། སྙིང་དབུས་ཐིག་ཟླུམ་འོད་ལྔའི་ཀློང་༔ ཨ་ཡིག་མཐའ་མར་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ཡིས༔ འཁོར་འདས་སྣོད་བཅུད་རྟོག་པ་སྦྱངས༔ ཉམས་ཆག་སྡིག་སྒྲིབ་རིག་ངོར་དག༔ བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་གཞི་ལ་རྫོགས༔ ཡེ་ཤེས་འབྲས་བུར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཐམས་ཅད་མ་ལུས་སྐུ་གསུང་ཐུགས༔ ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རྨད་པོ་ཆེ༔ སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་ཆེན་པོའི་ངང་༔ གྲག་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་ཛཔ྄་འདི་བཟླས༔ ཞེས་གསལ་བཏབ་ལ། བཟླ་བྱའི་སྔགས་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཧཱུྃ། ཞེས་བསྙེན་པའི་སྔགས་རྡོར་སེམས་ཡང་སྙིང་ཡི་གེ་འབྲུ་དྲུག་པ་གཙོ་བོར་བཟླ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿསུ་ར་ཏ་སྟྭཱཾ་ཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཧྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་རྡོར་སེམས་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་དྲུག་དང་བཅས་པའི་ཉེ་སྙིང་ཡི་གེ་འབྲུ་ཉེར་གསུམ་པ་དང་། ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ༔ མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ༔ བཛྲ་ས་ཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ༔ ཏིཥྛ་ཌྲི་ཌྷྲོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་ཏོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སུ་པོ་ཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ༔ ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ༔ སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ༔ སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ་ཙིཏྟཾ་ཤྲེ་ཡ་ཀུ་རུ་ཧཱུྃ༔ ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿ བྷ་ག་ཝཱ་ན་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ༔ བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ་བཛྲཱི་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་ས་ཏྭ་ཨཱཿ ཞེས་ལས་སྦྱོར་གྱི་སྔགས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའང་ཅི་ནུས་སུ་བཟླ་ཞིང་། དེའང་བསྙེན་པའི་སྐབས། སྙིང་གའི་དབུས་སུ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་མདངས་འོད་ལྔའི་ཐིག་ལེ་ཟླུམ་པོ་སྒོ་ང་སྟོང་པ་ལྟ་བུའི་དབུས་སུ་ཐུགས་སྲོག་ཨ་ཡིག་དཀར་པོའི་མཐར་ཡི་གེ་འབྲུ་དྲུག་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་སྤུས་བྲིས་པ་ལྟ་བུ་བཀོད་པ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཟུང་ཞིང་བཟླ། དེས་སྐྱོ་ན་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཞལ་ནས་གསང་བའི་ལམ་བརྒྱུད་དེ་མགལ་མེ་ལྟར་འཁོར་བས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པར་བསམ་པ་དོ་ལའི་བཟླས་པ་དང་། འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་དོན་གཉིས་ཀྱི་མཛད་པ་བསྒྲུབ་ཅིང་སྣང་གྲག་རྟོག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་སྦྱངས་ཏེ་མཉམ་པར་གཞག་པ་སྤྲོ་བསྡུའི་བཟླས་དམིགས་ཀྱང་སྦྱར་དུ་རུང་ཞིང་། སྒྲུབ་སྔགས་བཟླ་སྐབས་དོ་ལའི་བཟླས་པ་དང་། ལས་སྦྱོར་སྐབས་སྤྲོ་བསྡུའི་དམིགས་པ་གཙོ་བོར་བྱ། དེའང་ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་བརྟན་པ། བཀོད་པའི་བཟླས་པ་ལ་སེམས་བཟུང་ནས་སྔགས་དག་པར་བཟླ་བ། ལྷ་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་བསྲེས་ཏེ་མཉམ་པར་གཞག་པ། སྔགས་ལས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུའི་རྩལ་སྦྱོང་བ་རྣམས་ལ་བརྟེན་ནས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་འབྱོར་བར་འགྱུར་པས་ན་སྲོག་སྡོམ་གྱི་གཟེར་བཞི་ཞེས་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཕྲ་བ་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བསླབ་པ་ནི། རང་ཉིད་ཕྱི་དབྱིབས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཤངས་བུག་གཉིས་ཀྱི་འདུས་མཚམས་སུ་ཐིག་ལེ་དཀར་སེར་ཡུངས་ཀར་གྱི་འབྲུ་ཙམ་པའི་ནང་དུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བར་བསྒོམས་ལ་སེམས་གཟུང་། ཟིན་པ་ན་དེ་འདྲ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཉིས་པ་སྤྲོས། རླུང་ཕྱིར་འགྲོ་བ་ན་སྣ་སྒོ་ནས་ནམ་མཁའ་གང་བར་ཁྱབ་སྟེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཛད་པ་བསྒྲུབས། ནང་དུ་འཇུག་པ་ན་ཚུར་འདུས་རྩ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཐིམ། གནས་པའི་ཚེ་དེ་ལ་སེམས་གཟུང་། དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་གསལ་སྣང་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེས་པ་ན། སྙིང་གའི་ཐད་ཀྱི་དབུ་མའི་ནང་དང་། དེ་ལ་གསལ་སྣང་སྐྱེས་པ་ན་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་རྩེ་མོར་སྔར་བཞིན་གསལ་གདབ་ཅིང་སྤྲོ་བསྡུ་བྱ། དེ་ལྟར་གོམས་པས་རླུང་སེམས་འདུ་བའི་ཉམས་ཅི་རིགས་པ་འབྱུང་ཞིང་། རླུང་དང་གཏུམ་མོའི་རྐྱེན་ཅུང་ཟད་ལ་བརྟེན་ནས་སྦྱོར་ལམ་རླུང་སེམས་ཀྱི་ལྷ་སྐུར་ལྡང་ནུས་པས་ན་བསྐྱེད་རྫོགས་གཞི་མཐུན་པ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་ཐབས་ལམ་ལ་གཉིས། སྦྱོར་བ་རླུང་དང་གཏུམ་མོ་དང་། དངོས་གཞི་ཕོ་ཉའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བསླབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལུས་གནད་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་དྲང་པོར་བསྲང་། རང་ཕྱི་དབྱིབས་ཀྱི་ལུས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་སྣང་སྟོང་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དྭང་ཞིང་རྙོག་པ་མེད་པ་ཤེལ་གོང་ལྟ་བུའི་དབུས་དྲང་པོར་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་བཞི་སྤྱི་ལྟར་གསལ་གདབ། ངག་གནད་རླུང་རོ་དགུ་ཕྲུགས་སུ་བུས་ལ་ཅུང་ཟད་ངལ་གསོ། ཡིད་ཀྱི་གནད་ལྟེ་འོག་གི་རྩ་གསུམ་སྦུབས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་སེམས་གཏད་དེ། རླུང་གནད་འོག་རླུང་ཅུང་ཟད་འཐེན། སྟེང་རླུང་འཇམ་ཞིང་དལ་བར་རྫོགས་པར་རྔུབ། སླར་ཡང་འོག་རླུང་རྫོགས་པར་དྲངས་ཏེ་ལྟེ་བའི་བུམ་ཅན་གཡོ་མེད་དུ་འཆིང་། མི་ཐུབ་པ་ན་གཞིལ། དེས་ཀྱང་མི་ཐུབ་ན་མདའ་ལྟར་འཕང་བ་སྟེ་སྦྱོར་བ་བཞི་ལྡན་སྤྱི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་། དེ་ལ་གོམས་པས་ལྟེ་བའི་འོག་རྩ་གསུམ་སྦུབས་སྟོང་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའི་ནང་གཏུམ་མོའི་མེའི་ངོ་བོ་ཨ་ཤད་སྐྱེར་ཚེར་ལྟ་བུ་རྩ་བ་ཕྲ་བ་ཐུར་དུ་བསྟན་པར་གསལ་གདབ་ཅིང་སེམས་གཟུང་། ཟིན་པ་ན་རླུང་སྦྱོར་གྱིས་བསྐུལ་བས་དེ་ལས་མེ་ལྕེ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་གློག་གི་ཟེར་མ་ལྟ་བུ་བྱུང་། ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་ཐམས་ཅད་གང་བར་མོས་ལ་རླུང་གཟུང་། རིམ་པར་མེ་གྱེན་དུ་བསྲིང་། མཐར་སྤྱི་བོའི་ཧྃ་ལ་རེག །དེ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་བབས། མེ་མར་ལྡོག་སྟེ་ལྟེ་བའི་བར་བདུད་རྩིས་གང་། སླར་ཡང་མེ་ཆེར་འབར་བ་སོགས་འབར་འཛག་གི་དམིགས་པ་ལ་སེམས་བཟུང་བས་དྲོད་དང་། བདེ་བ་དང་། མི་རྟོག་པའི་གཏུམ་མོ་རྣམས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ལ། འབར་འཛག་གི་སྐབས་རྩ་བའི་དམིགས་པ་ལ་གོམས་པས་རྩ་གསུམ་འཁོར་ལོ་ལྔར་རྒྱལ་བ་རིགས་དྲུག་འཁོར་དང་བཅས་པ་གསལ་བཏབ་ནས་བདུད་རྩིས་མཆོད་པར་དམིགས་པའང་ཁྱད་པར་གྱི་མན་ངག་གོ །གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་རིམ་པས་དྲོད་དང་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེས་ཤིང་ཐིག་ལེ་འཛིན་འགྲེམས་ལས་སུ་རུང་བ་ན་མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་ཕྱག་རྒྱའི་ཉེ་རྒྱུས་མཚམས་སྦྱར་ནས་ཡས་བབས་རྒྱུ་དང་། མས་བརྟན་འབྲས་བུའི་དགའ་བ་བཞི་ཁྱབ་ཅིང་བརྟན་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་འབྲས་བུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཚུལ་ནི། དེ་འདྲ་བའི་ཐབས་ལམ་ཟབ་མོས་དགའ་བཞི་ལུགས་འབྱུང་དང་ལུགས་ལྡོག་གི་ཚུལ་དུ་བསྐྱེད་དེ་ཡུལ་ཅན་རླུང་སེམས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་སྨིན་པ་ན། དེས་དྲངས་ཏེ་ཡུལ་སྟོང་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་སྟོང་པ་དང་། ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་དང་། རབ་ཏུ་སྟོང་པ་བཞིའི་འོད་གསལ་མངོན་དུ་བྱས་ཏེ། ཁྱད་པར་དགའ་བ་བཞི་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདེ་བ་དང་། སྟོང་པ་བཞིའི་མཐར་ཐུག་རབ་ཏུ་སྟོང་པ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་མཚོན་བྱེད་དཔེའི་ཚུལ་དུ་ཐོག་མར་སྐྱེ་ཞིང་། དེས་མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་ནམ་མཁའ་ལྟར་དག་པ། རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ། ཐུགས་རྗེ་རིས་མེད་པར་ཁྱབ་པའི་འབྲས་བུ་རྣམ་གྲོལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ། །དེ་དག་ནི་ལམ་ངེས་རྫོགས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་མཐུན་པར་ས་བཅད་ཙམ་སྨྲོས་པ་ཡིན་ལ། མོས་སྒོམ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན་བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་གོང་ལྟར་ལ། ཕྲ་ཐིག་གི་སེམས་འཛིན་བསྒོམ་པའམ་མ་བསྒོམས་ཀྱང་རུང་། རླུང་སྦྱོར་བ་བཞི་ལྡན་དང་གཏུམ་མོའི་དམིགས་པ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་བསྒོམས་པའི་མཐར་ཁམས་ཞུ་བའི་བདེ་བ་ལ་རྟེན་བྱས་ཏེ། རིག་སྟོང་གཉུག་མའི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པས་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་རྗེས་མཐུན་ཙམ་ཚང་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ལ་གསུམ། འོད་གསལ་དུ་བསྡུ་ཞིང་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡང་བ། བསྔོ་སྨོན་གྱི་རྒྱས་གདབ་པ། ཤིས་བརྗོད་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ནི། དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བཟླས་པས་སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་ཞིང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་བརྟན་པར་བྱས་ལ། དབྱིངས་ལས་ཤར་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ རིག་པ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་ལས༔ དབྱིངས་ཡེ་ཟུང་འཇུག་རྫོགས་པ་ཆེ༔ འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་ཉིད་དུ་རྫོགས༔ ཨ་ཨ༔ ཞེས་ལྷར་སྣང་རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་དབྱིངས་སུ་སྦྱངས་ཏེ་མཉམ་པར་གཞག །རྗེས་ཐོབ་ཅིར་སྣང་ཐམས་ཅད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་རང་ཤར་བའི་ཚུལ་ལ་བསླབ། གཉིས་པ་ནི། ལྟ་བ་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ནས་དག༔ བསྒོམ་པ་བློ་ལས་འདས་པའི་ངང་༔ སྤྱོད་པ་བསམ་ཡས་དགེ་བ་ཀུན༔ འབྲས་བུ་སྐུ་གསུམ་ཐོབ་ཕྱིར་བསྔོ༔ ཞེས་འཁོར་གསུམ་སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་བའི་རྒྱས་གདབ། གསུམ་པ་ནི། བསམ་དུ་མེད་པའི་ལྟ་བ་རྟོགས༔ བརྗོད་དུ་མེད་པའི་སྒོམ་ཉམས་ལོངས༔ བླང་དོར་མེད་པའི་སྤྱོད་པ་སྤྱད༔ འབྲས་བུ་ལྷུན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་སོགས་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་གོ། །།རིགས་ཀུན་བདག་པོའི་རིམ་གཉིས་ཀྱི། །སྙིང་པོ་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་འདིས། །འགྲོ་རྣམས་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་སྐུར་སྨིན་ཤོག། །ཅེས་པའང་དགེ་སློང་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་པདྨ་བྷ་དྲ་སོགས་དོན་གཉེན་ཅན་རྣམས་ཀྱི་བཞེད་པ་བསྐང་བའི་སླད། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་ལེགས་པར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་དགེ་སློང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་རིག་པ་དང་གྲོལ་པར་སྨྲ་བ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །།


[edit]

dga' rab rdo rje'i snying tig las/__yi dam zhi ba'i sgrub pa dpal rdo rje sems dpa'i bskyed rdzogs kyi nyams len snying por dril ba bde chen thig le/ @#/__/dga' rab rdo rje'i snying tig las/__yi dam zhi ba'i sgrub pa dpal rdo rje sems dpa'i bskyed rdzogs kyi nyams len snying por dril ba bde chen thig le zhes bya ba bzhugs so//__// na mo gu ru badz+ra sa twA ya/__rdo rje mi slob 'od gsal dbyings/__/sems dpa' zung 'jug sgyu ma'i sku/__/dbyer med bla ma la btud nas/__/bskyed rdzogs man ngag snying po dbye/__/de la sprul pa'i sku dga' rab rdo rje'i snying tig__/sangs rgyas gnyis pa o rgyan chen po'i thugs bcud/__dpal rdo rje sems dpa' sangs rgyas mnyam sbyor gsang chen rigs gcig pa'i bskyed rdzogs kyi rnal 'byor zab mo'i don snying por dril te nyams su blang ba'i tshul la gsum/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po la gnyis/__thun gyi sngon 'gro dang /__khrid kyi sngon 'gro'o/__/dang po ni/__dbang dang man ngag thob cing dam tshig dang sdom par gnas pa'i sgrub pa pos/__gnas dben par bde ba'i stan la lus gnad bsam gtan gyi spyod lam dang ldan par bya/__ngag gnad rlung ro dgu phrugs su bsal la rang sor gzhag__/sems kyi gnad nges 'byung dang byang chub kyi sems kyis kun nas bslangs te/__spyi bor bla ma bsgom zhing mos gus gdung shugs drag pos gsol ba btab nas rang la bstim/__thugs yid bsres te mnyam par bzhag pa'i ngang nas khrid kyi dmigs pa la 'jug go__/gnyis pa la gnyis/__thun mong gi sngon 'gro dang /__thun mong ma yin pa'i sngon 'gro'o/__/dang po ni/__dal 'byor rnyed dka' zhing phan 'dogs che ba'i tshul dang /__'jig sla zhing nam 'chi ba'i cha med pa dang /__shi ba'i 'og tu las 'ba' zhig gi rjes su 'brangs te/__'khor ba'i gnas rigs mtho dman gang du skyes kyang sdug bsngal kho na'i rang bzhin las ma 'das pa'i ngang tshul la bsams nas nges 'byung gi blo shugs drag tu bskyed do/__/gnyis pa la drug__/lam gyi rtsa ba skyabs su 'gro ba/__lam gyi snying po sems bskyed pa/__bsag sbyang spel gsum gyi gnad bsdus pa yan lag bdun pa bya ba/__khyad par gyi sgrib sbyong rdo rje sems dpa'i sgom bzlas/__tshogs bsag maN+Dal/__byin rlabs 'jug par byed pa bla ma'i rnal 'byor ro/__/dang po ni/__tha mal gyi snang ba thams cad dbyings su thim pa las/__zhing yongs su dag pa 'og min stug po bkod pa'i rnam par gsal ba'i rang gi mdun gyi nam mkhar bla ma rdo rje sems dpa' dkon mchog kun 'dus rtsa gsum rgya mtsho'i khyab bdag chen por bzhugs pa'i spyan sngar rang gzhan sems can thams cad sgo gsum 'jug pa gcig pas kun rdzob brda'i skyabs 'gro dang /__don dam rang bzhin yongs shes kyi skyabs 'gro'i de kho na nyid la mnyam par 'jog pas/__dbyings nyid rnam dag rdzogs sangs rgyas:__rig pa lhun grub dam pa'i chos:__dbyings rig gnyis med tshogs mchog la:__ye nas dag par skyabs su mchi:__lan gsum sogs ji ltar rigs pa bya/__gnyis pa ni/__kun rdzob smon 'jug gi dmigs pa gsal btab la/__e ma ho:_rang rig byang chub sems:__ma rtogs 'khrul par gyur pa kun:__gnyis su med par bsgral ba'i phyir:__rang byung rang gsal sems bskyed do:__zhes brjod cing don dam byang sems rang bzhin gnyug ma'i ngang du ngal gso/__/gsum pa ni/__kun rdzob dang don dam pa'i yan lag bdun pa zung du 'brel ba'i dmigs 'don rtse gcig pas/__nam mkha' lta bu'i bde gshegs la:__gsal ba chen por phyag 'tshal lo:__rig pa'i ngang du mchod par 'bul:__rgyun chad med pa'i klong du bshags:__rtag cing sgrib med yi rang ngo :__yin min med par chos 'khor bskor:__myong ba can du bzhugs su gsol:__nges pa can gyi mchog thob shog:__ces brjod/__bzhi pa ni/__glo bur 'khrul ba'i tha mal lus:__gdod nas dag pa 'od kyi sku:__lhug par gnas pa'i rdo rje sems:__dwang pa'i ngang du gsal rdzogs bskyed:__ces rang nyid kyi gzhi lus rdo rje sems dpar gsal btab cing /__thugs kar pad zla la gnas pa'i hU~M yig gi mthar sngags kyi phreng bas mtshan pa las 'od zer 'phros/__lus kyi nang thams cad gang /__sdig ltung bag chags dang bcas pa dag__/snang grag rtog gsum rdo rje sems dpa'i sku gsung thugs su gyur par mos la/__/oM badz+ra sa twa AH__zhes brgya rtsa sogs ji ltar rigs pa bzlas mthar rang bzhin med pa'i chos nyid kyi ngang du mnyam par gzhag__/lnga pa ni/__sgrub pa'i maN+Dal skyabs yul gsal btab pa'i spyan sngar/__mchod pa'i maN+Dal tshom bu bdun ma mtshon byed du bkod de/__kun rdzob dang don dam pa'i maN+Dal gyi dmigs 'don zung du 'jug pas/__stong pa nyid kyi dbyings nyid du:__rig pa cog bzhag tshom bur bkod:__dbyings rig dbyer med maN+Dal 'di:__ka dag bde bar gshegs la 'bul:__gu ru maN+Dal pU dza hoH__zhes dbul/__drug pa ni/__skyabs gnas kun 'dus bla ma rdo rje sems dpar gsal ba nyid sku bzhi dbyer med pa'i ngo bor mos te mi phyed dad pa'i gdung shugs drag pos/__oM AHhU~M:__thugs rje sprul sku'i bla ma la:__spros bcas gdung bas gsol ba 'debs:__lus la bum pa'i dbang bskur nas:__snang stong rtogs par byin gyis rlobs:__rang bzhin longs sku'i bla ma la:__spros med ngang nas gsol ba 'debs:__ngag la gsang ba'i dbang bskur nas:__gsal stong rtogs par byin gyis rlobs:__ngo bo chos sku'i bla ma la:__shin tu spros med ngang nas 'dud:__yid la shes rab dbang bskur nas:__bde stong rtogs par byin gyis rlobs:__dbyer med nyid sku'i bla ma la:__rab tu spros med ngang nas 'dud:__sgo gsum bzhi ba'i dbang bskur nas:__rig stong rtogs par byin gyis rlobs:__zhes gsol ba rtse gcig tu btab mthar bla ma rang la bstim/__rang gi sgo gsum kun gzhi dang bcas pa dang /__bla ma'i gsang gsum shes bcas dbyer med du 'dres/__dbang bzhi thob/__sgrib bzhi dag__/lam bzhi bsgom rung dang /__sku bzhi thob rung gi rten 'brel rgyud la bzhag par bsams la thugs yid bsres te rig stong gnyug ma'i ngang bskyang ngo /__/gnyis pa dngos gzhi la gsum/__gzhi bskyed pa'i rim pa/__lam thabs kyi rim pa/__'bras bu grol ba'i rim pa'o/__/dang po la gnyis/__rags pa dbyibs kyi rnal 'byor dang /__phra ba thig le'i rnal 'byor la bslab pa'o/__/dang po la gsum/__dam ye dbyer med kyi dkyil 'khor gsal gdab pa/__dmigs pa'i gtso bo lha'i snang zhen la bslab pa/__bzlas pas thugs dam bskul ba'o/__/dang po ni/__de bzhin nyid bden gnyis dbyer med lhag pa'i chos sku chen po'i ngang /__dmigs pa med pa'i snying rje kun snang sgyu ma lta bur rang shar ba las/__rgyu'i ting nge 'dzin a dkar po nam mkhar gnas pa'i 'od zer gyis snod bcud kyi dngos 'dzin bsregs gtor bkrus te stong pa'i ngang /__yum lnga'i rang bzhin du rnam par dag pa'i 'byung ba rim brtsegs ri rab dang bcas pa'i steng du rdo rje'i srung 'khor yangs shing rgya che ba/__de'i dbus su bde ba chen po'i ye shes rnam pa thams cad pa gzugs kyi snang char shar ba'i rten gzhal yas khang pa dang /__brten pa lha bskyed pa'i tshul dmigs 'don zung du 'jug pas/__a/__ka dag gting gsal dbyings kyi ngang :__lhun grub kun snang rig pa'i rtsal:__rgyu yi yi ge a dkar po:__mkha' la 'ja' tshon bzhin du shar:__de las rang byung thugs rje'i rtsal:__ye shes rig gdangs me rlung chus:__snod bcud dngos 'dzin dbyings su sbyangs:__klong lnga yum gyi mkha' dbyings su:__mi 'gyur rdo rje'i sa gzhi la:__bde chen thig ler 'khyil ba yi:__pho brang gzhal yas mtshan nyid rdzogs:__de dbus pad nyi zla ba'i steng :__a las rang rig gdod ma nas:__chos kyi sku ru rnam dag pa:__rdo rje sems dpa' nam mkha' che:__bzung bas mi zin chu zla 'dra:__kun tu bzang po'i rol ba las:__rang bzhin yongs grub phyag rgya'i lha:__gzugs sku ye shes sgyu ma'i tshul:__sangs rgyas thams cad mnyam sbyor ba:__mkha' 'gro sgyu ma bde ba'i mchog:__dkar gsal dri med ston zla'i mdangs:__phyag g.yas rdo rje thugs kar gsor:__g.yon pas dril bu dku la brten:__longs spyod rdzogs sku'i rgyan gyis mdzes:__mtshan dpe'i gzi byin lham me ba:__rang 'od rig ma'i bde bas dgyes:__rdo rje pad+ma'i skyil krung gis:__ye shes 'od lnga'i klong na bzhugs:__gzugs phung rnam par snang mdzad de:__tshor ba rdo rje nyi ma'o:__'du shes pad+ma gar gyi dbang :__'du byed bcom ldan rta mchog dpal:__rnam par shes pa he ru ka:__ye shes badz+ra sa twa las:__rtsa gsum dkyil 'khor 'khor lo che:__bsam yas zhi dang khro bo'i lha:__sgyu 'phrul drwa ba'i sprin phung 'phro:__zhes brjod cing gsal gdab/__de'ang 'khor los sgyur ba drug bsgom tshul rgyas par spro na/__rang gi lus kyi dbus drang por rtsa gsum 'khor lo lnga spyi ltar gsal btab pa'i spyi bo bde chen gyi 'khor lo'i dbus su gzugs kyi phung po rnam par dag pa rgyal ba rtag pa rnam par snang mdzad dkar po 'khor lo dang dril bu 'dzin pa/__de bzhin du lte bar tshor ba rnam dag rdo rje nyi ma ser po rin chen dril bu/__mgrin par 'du shes rnam dag pad+ma gar dbang dmar po pad+ma dril bu/__gsang gnas su 'du byed rnam dag rta mchog ljang gu ral gri dril bu/__snying gar rnam shes rnam dag dpal he ru ka mthing nag rdo rje dang thod khrag__/de'i thugs kar ye shes chen po'i ngo bo rdo rje sems dpa' dkar po rdo rje dang dril bu 'dzin pa/__de thams cad kyang rang 'od kyi yum dang mnyam par sbyor ba/__he ru ka khro nyams dang /__gzhan rnams zhi 'dzum chags shing mche ba'i myu gu gtsigs pa sogs cung zad khro bo'i nyams can/__zhabs rdo rje dang pad+ma'i skyil mo krung gis pad nyi zla ba'i gdan la rang 'od kyi klong du bzhugs pa las rang rang gi rigs kyi tshom bu mtha' yas pa'i sprul pa'i sprin phung 'phro bar gsal gdab/__yang na mnyam sbyor rang gi gzhung nas 'byung ba ltar/__rgyal ba rtag pa dkar ser g.yas chos gos gsol ba'i grwa dang /__g.yon lhung bzed bdud rtsis gang ba 'dzin pa sogs thams cad rtsa ba'i lha zhal gcig phyag gnyis yum dang bcas pa kho nar gsal btab kyang chog mod/__snga ma stabs bde zhing /__bsdu na gzugs kyi phung po rnam snang gi ngo bor dag pa sogs nga rgyal bzung na'ang rung /__gzhan du mig la rnam snang sogs bsgom par gsungs na'ang /__rdzogs rim gyi smin byed du 'gro ba'i dbang du byas na 'khor lo lngar bsgom pa 'di ltar legs so/__/gnyis pa ni/__de ltar gsal btab nas gsal brtan dag gsum la sems bzung nas reg mthong gi mtshan ma brtan po ma skyes kyi bar rtse gcig tu bsgom pa'i tshul bskyed rim gyi man ngag spyi ltar nyams su blang /__/gsum pa ni/__snying dbus thig zlum 'od lnga'i klong :__a yig mtha' mar sngags kyis bskor:__bde chen ye shes snang ba yis:__'khor 'das snod bcud rtog pa sbyangs:__nyams chag sdig sgrib rig ngor dag:__bsod nams tshogs chen gzhi la rdzogs:__ye shes 'bras bur lhun gyis grub:__thams cad ma lus sku gsung thugs:__yon tan phrin las rmad po che:__snang srid gzhir bzhengs chen po'i ngang :__grag stong rdo rje'i dzapa? 'di bzlas:__zhes gsal btab la/__bzla bya'i sngags ni/__oM badz+ra satwa hU~M/__zhes bsnyen pa'i sngags rdor sems yang snying yi ge 'bru drug pa gtso bor bzla/__oM ma hA su kha badz+ra satwa AHdzaHhU~M ba~M hoHsu ra ta s+t+wAM oM trA~M hrIHha~M hU~M:__zhes sgrub pa'i sngags rdor sems 'khor los sgyur drug dang bcas pa'i nye snying yi ge 'bru nyer gsum pa dang /__oM badz+ra sa twa sa ma ya:__ma nu pA la ya:__badz+ra sa twa twe no pa:__tiSh+Tha D+ri D+h+ro me b+ha wa:__su to Sh+yo me b+ha wa:__su po Sh+yo me b+ha wa:__a nu rak+to me b+ha wa:__sarba sid+d+hi m+me pra yats+tsha:__sarba karma su tsa me tsit+taM shre ya ku ru hU~M:__ha ha ha ha hoH__b+ha ga wA na sarba ta thA ga ta:__badz+ra mA me muny+tsa badz+rI b+ha wa ma hA sa ma ya sa twa AH__zhes las sbyor gyi sngags yi ge brgya pa'ang ci nus su bzla zhing /__de'ang bsnyen pa'i skabs/__snying ga'i dbus su ye shes lnga'i rang mdangs 'od lnga'i thig le zlum po sgo nga stong pa lta bu'i dbus su thugs srog a yig dkar po'i mthar yi ge 'bru drug pa shin tu phra ba spus bris pa lta bu bkod pa la sems rtse gcig tu bzung zhing bzla/__des skyo na sngags phreng gnyis pa yab yum gyi zhal nas gsang ba'i lam brgyud de mgal me ltar 'khor bas bde ba chen po'i ye shes skyes par bsam pa do la'i bzlas pa dang /__'od zer spro bsdus don gnyis kyi mdzad pa bsgrub cing snang grag rtog gsum lha sngags chos skur sbyangs te mnyam par gzhag pa spro bsdu'i bzlas dmigs kyang sbyar du rung zhing /__sgrub sngags bzla skabs do la'i bzlas pa dang /__las sbyor skabs spro bsdu'i dmigs pa gtso bor bya/__de'ang lha sku'i gsal snang brtan pa/__bkod pa'i bzlas pa la sems bzung nas sngags dag par bzla ba/__lha dang rang sems dbyer med du bsres te mnyam par gzhag pa/__sngags las 'od zer spro bsdu'i rtsal sbyong ba rnams la brten nas dpal rdo rje sems dpa'i sku gsung thugs phrin las dang bcas pa'i ye shes la dbang 'byor bar 'gyur pas na srog sdom gyi gzer bzhi zhes bya'o/__/gnyis pa phra ba thig le'i rnal 'byor la bslab pa ni/__rang nyid phyi dbyibs kyi rdo rje sems dpa'i shangs bug gnyis kyi 'dus mtshams su thig le dkar ser yungs kar gyi 'bru tsam pa'i nang du rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor shin tu phra bar bsgoms la sems gzung /__zin pa na de 'dra ba'i dkyil 'khor gnyis pa spros/__rlung phyir 'gro ba na sna sgo nas nam mkha' gang bar khyab ste sangs rgyas kyi mdzad pa bsgrubs/__nang du 'jug pa na tshur 'dus rtsa ba'i dkyil 'khor la thim/__gnas pa'i tshe de la sems gzung /__de lta bu'i rim pas gsal snang khyad par can skyes pa na/__snying ga'i thad kyi dbu ma'i nang dang /__de la gsal snang skyes pa na rdo rje nor bu'i rtse mor sngar bzhin gsal gdab cing spro bsdu bya/__de ltar goms pas rlung sems 'du ba'i nyams ci rigs pa 'byung zhing /__rlung dang gtum mo'i rkyen cung zad la brten nas sbyor lam rlung sems kyi lha skur ldang nus pas na bskyed rdzogs gzhi mthun pa yin no/__/gnyis pa thabs lam la gnyis/__sbyor ba rlung dang gtum mo dang /__dngos gzhi pho nya'i rnal 'byor la bslab pa'o/__/dang po ni/__lus gnad rnam snang chos bdun drang por bsrang /__rang phyi dbyibs kyi lus dpal rdo rje sems dpa'i sku snang stong 'od kyi rang bzhin phyi gsal nang gsal dwang zhing rnyog pa med pa shel gong lta bu'i dbus drang por rtsa gsum 'khor lo bzhi spyi ltar gsal gdab/__ngag gnad rlung ro dgu phrugs su bus la cung zad ngal gso/__yid kyi gnad lte 'og gi rtsa gsum sbubs gcig tu gyur par sems gtad de/__rlung gnad 'og rlung cung zad 'then/__steng rlung 'jam zhing dal bar rdzogs par rngub/__slar yang 'og rlung rdzogs par drangs te lte ba'i bum can g.yo med du 'ching /__mi thub pa na gzhil/__des kyang mi thub na mda' ltar 'phang ba ste sbyor ba bzhi ldan spyi ltar nyams su blang /__de la goms pas lte ba'i 'og rtsa gsum sbubs stong gcig tu gyur pa'i nang gtum mo'i me'i ngo bo a shad skyer tsher lta bu rtsa ba phra ba thur du bstan par gsal gdab cing sems gzung /__zin pa na rlung sbyor gyis bskul bas de las me lce shin tu phra ba glog gi zer ma lta bu byung /__lte ba'i rtsa 'khor thams cad gang bar mos la rlung gzung /__rim par me gyen du bsring /__mthar spyi bo'i ha~M la reg__/de las bdud rtsi'i rgyun shin tu phra ba babs/__me mar ldog ste lte ba'i bar bdud rtsis gang /__slar yang me cher 'bar ba sogs 'bar 'dzag gi dmigs pa la sems bzung bas drod dang /__bde ba dang /__mi rtog pa'i gtum mo rnams rgyu 'bras kyi tshul du skye ba yin la/__'bar 'dzag gi skabs rtsa ba'i dmigs pa la goms pas rtsa gsum 'khor lo lngar rgyal ba rigs drug 'khor dang bcas pa gsal btab nas bdud rtsis mchod par dmigs pa'ang khyad par gyi man ngag go__/gnyis pa ni/__de lta bu'i rim pas drod dang bde ba khyad par can skyes shing thig le 'dzin 'grems las su rung ba na mtshan nyid ldan pa'i phyag rgya'i nye rgyus mtshams sbyar nas yas babs rgyu dang /_mas brtan 'bras bu'i dga' ba bzhi khyab cing brtan par bya'o/__/gsum pa 'bras bu rnam par grol ba'i ye shes mngon du byed pa'i tshul ni/__de 'dra ba'i thabs lam zab mos dga' bzhi lugs 'byung dang lugs ldog gi tshul du bskyed de yul can rlung sems bde ba chen po'i ngo bor smin pa na/__des drangs te yul stong pa dang /__shin tu stong pa dang /__thams cad stong pa dang /__rab tu stong pa bzhi'i 'od gsal mngon du byas te/__khyad par dga' ba bzhi pa lhan skyes kyi bde ba dang /__stong pa bzhi'i mthar thug rab tu stong pa dbyer mi phyed pa'i bde stong zung 'jug mtshon byed dpe'i tshul du thog mar skye zhing /__des mtshon bya don gyi ye shes ngo bo nam mkha' ltar dag pa/__rang bzhin 'od gsal ba/__thugs rje ris med par khyab pa'i 'bras bu rnam grol rdzogs pa chen po'i go 'phang mngon du byed par 'gyur ro/__/de dag ni lam nges rdzogs kyi rim pa dang mthun par sa bcad tsam smros pa yin la/__mos sgom gyi dbang du byas na bzlas pa'i rnal 'byor yan gong ltar la/__phra thig gi sems 'dzin bsgom pa'am ma bsgoms kyang rung /__rlung sbyor ba bzhi ldan dang gtum mo'i dmigs pa zung 'jug tu bsgoms pa'i mthar khams zhu ba'i bde ba la rten byas te/__rig stong gnyug ma'i ngang du mnyam par bzhag pas gzhi lam 'bras gsum gyi rnal 'byor rjes mthun tsam tshang bar 'gyur ba yin no/__/gsum pa rjes la gsum/__'od gsal du bsdu zhing zung 'jug gi skur ldang ba/__bsngo smon gyi rgyas gdab pa/__shis brjod kyis mtshams sbyar ba'o/__/dang po ni/__dbyangs gsal rten snying yi ge brgya pa bzlas pas sngags kyi lhag chad kha bskang zhing byin rlabs kyi rgyun brtan par byas la/__dbyings las shar ba'i lha tshogs rnams:__rig pa dbyings su thim pa las:__dbyings ye zung 'jug rdzogs pa che:__'khor 'das dbyer med nyid du rdzogs:__a a:__zhes lhar snang rig stong zung 'jug gi dbyings su sbyangs te mnyam par gzhag__/rjes thob cir snang thams cad sku dang ye shes kyi 'khor lor rang shar ba'i tshul la bslab/__gnyis pa ni/__lta ba chos nyid ye nas dag:__bsgom pa blo las 'das pa'i ngang :__spyod pa bsam yas dge ba kun:__'bras bu sku gsum thob phyir bsngo:__zhes 'khor gsum spros pa dang bral ba'i rgyas gdab/__gsum pa ni/__bsam du med pa'i lta ba rtogs:__brjod du med pa'i sgom nyams longs:__blang dor med pa'i spyod pa spyad:__'bras bu lhun grub bkra shis shog:__ces sogs shis pa brjod pa ji ltar rigs pas mtshams sbyar te spyod lam la 'jug go/__//rigs kun bdag po'i rim gnyis kyi/__/snying po nye bar bsdus pa 'dis/__/'gro rnams 'od gsal rdo rje'i dbyings/__/ye shes sems dpa'i skur smin shog/__/ces pa'ang dge slong sde snod 'dzin pa pad+ma b+ha dra sogs don gnyen can rnams kyi bzhed pa bskang ba'i slad/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas nyung gsal snying por dril ba'i tshul gyis legs par sbyar ba'i yi ge pa ni dge slong dge ba'i bshes gnyen rig pa dang grol par smra ba lung rtogs bstan pa'i nyi mas bgyis pa dge legs su gyur cig/______//

Footnotes

Other Information