JKW-KABUM-07-JA-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཟིན་བྲིས་ཉུང་གསལ།
Wylie title dpal 'khor lo bde mchog dril bu lugs kyi bskyed pa'i rim pa'i khrid yig zin bris nyung gsal JKW-KABUM-07-JA-013.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 7, sde tshan 13, Pages 275-287 (Folios 1a to 7a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Source Author(s) བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་ (blo gsal bstan skyong)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal 'khor lo bde mchog dril bu lugs kyi bskyed pa'i rim pa'i khrid yig zin bris nyung gsal. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 7: 275-287. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Notes - zin bris  ·  Generation Stage - bskyed rim  ·  Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
Cycle བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་ལུགས་ (bde mchog dril bu lugs)
Deity 'khor lo bde mchog
Colophon

།།ཅེས་པའི་ཟིན་བྲིས་ཉུང་ངུ་འདིའང་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ཞྭ་ལུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་རིན་ཆེན་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་དཔལ་བཟང་པོ་ལས་ཚུལ་འདིའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཟབ་ཁྲིད་རྫོགས་པར་ནོས་པའི་སྐབས། གསུང་ལས་གང་ཟིན་འགའ་ཞིག་བྱ་བྲལ་བ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་རི་ཕུག་ཆོས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་དུ་བྲིས་པ་མངྒ་ལཾ་བྷ་ཝ་ཏུ།།

ces pa'i zin bris nyung ngu 'di'ang khyab bdag 'khor lo sdom pa zhwa lu rdo rje 'chang rin chen blo gsal bstan skyong dpal bzang po las tshul 'di'i bskyed rdzogs kyi zab khrid rdzogs par nos pa'i skabs/__gsung las gang zin 'ga' zhig bya bral ba many+dzu g+ho Shas ri phug chos kyi dga' tshal du bris pa mang+ga laM b+ha wa tu

[edit]
༄༅། །དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའི་ཁྲིད་ཡིག་ཟིན་བྲིས་ཉུང་གསལ་བཞུགས་སོ།།

ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དང་། །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་སྟོང་པ་ཉིད། །ཟུང་འཇུག་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་དང་། །དབྱེར་མེད་ཁྱབ་བདག་བླ་མས་སྐྱོངས། །དེ་ལ་འདིར་གྲུབ་ཆེན་དྲིལ་བུ་པས་ལེགས་པར་བཀྲལ་བའི་དཔལ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་ཟབ་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་འཆད་པ་ལ་གཉིས། ཡིད་ཆེས་ཤིང་ཁུངས་བཙུན་པར་བྱེད་པ་ལོ་རྒྱུས་དང་། ལོ་རྒྱུས་དེ་ལྡན་གྱི་གདམས་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི་གཞན་དུ་ཤེས། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྟེན་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་། བརྟེན་པ་རྫོགས་པའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རྟེན་གྱི་གང་ཟག་ངེས་འབྱུང་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་རྒྱུད་སྦྱངས་པ། འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་རྡུལ་ཚོན་དང་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་རིམ་པར་སྨིན་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པའི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་གནས་པས་ནུབ་མོ་ཉལ་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་ཉལ་ནས། ཐོ་རངས་ནམ་མཁར་གནས་པའི་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མས་ཌ་མ་རུའི་སྒྲ་ཡི་གེ་བདུན་པའི་སྔགས་དང་བཅས་པས་གཉིད་ལས་བསླངས་པར་བསམས་ཏེ། ཧེ་རུ་ཀའི་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་ནམ་མཁའི་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་བྱ། བསམ་གཏན་གྱི་གྲོགས་སུ་འགྲོ་ན་ཁྲུས་བྱ། བདུད་རྩི་མྱང་། དེ་ནས་སྔོན་འགྲོ་གཏོར་མ་དཀྱིལ་ཆོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བཏང་། དངོས་སུ་བཤམས་པའི་མཆོད་པ་ཡོད་ན་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །དེ་ལ་གསུམ། རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པའི་སྔོན་འགྲོ། ཞུགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་དངོས། རྣལ་འབྱོར་ལས་ལྡང་བ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་དང་། ཁྱད་པར་རོ། །དང་པོ་ལའང་ཐོག་མར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི། གནས་ཡུལ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་དབུས་སུ། རང་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྨིན་མཚམས་ཀྱི་ཐད་ཁྲུ་གང་ཙམ་གྱིས་མཐོ་བར་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་ལྷན་སྐྱེས་སམ་ཕྱོགས་བཅུ་གཉིས་པའི་སྐུ་ལ་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་གསལ་བཏབ་སྟེ། བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་མོས་ཏེ་སྐྱབས་འགྲོ་བྱ། མཐར་སྐྱབས་ཡུལ་གྱི་སྐུའི་འཁོར་ལོ་དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་གི་ངོ་བོར་བཞུགས་པ་འོད་དཀར་པོའི་རྣམ་པས་རང་གཞན་གྱི་སྤྱི་བོར་ཐིམ། དེ་བཞིན་དུ་གསུང་འཁོར་ཆོས་དཀོན་མཆོག་འོད་དམར་པོའི་རྣམ་པས་མགྲིན་པར། ཐུགས་འཁོར་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་འོད་སྔོན་པོའི་རྣམ་པས་སྙིང་གར་ཐིམ། མཐར་བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀའང་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་གཞན་ལ་ཐིམ་པས་འཇའ་ལུས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་དང་། སེམས་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་སྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་མོས་པ་དང་བཅས་ཏེ་མཉམ་པར་གཞག །དེ་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་པ་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། དེ་ཐམས་ཅད་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པ་སྨོན་པ་དང་། དེའི་ཆེད་དུ་ལམ་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་བསྒྲུབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པའི་འཇུག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་ལ། རང་ཐ་མལ་དུ་གནས་པའི་སྤྱི་བོར་པྃ་ལས་པདྨ་དང་རྃ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ། ཧཱུྃ་དང་རྡོ་རྗེ་ལས་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ཞལ་བཞི་ཕྱག་བརྒྱད་པ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྣམ་པར་བསྐྱེད། གནས་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཡེ་ཤེས་པ་དབང་ལྷ་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་ནས་དབང་བསྐུར་ཞིང་། ཡབ་ལ་མི་བསྐྱོད་པ་དང་། ཡུམ་ལ་རྣམ་སྣང་གིས་དབུ་བརྒྱན་པར་བསམ། ཡབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་ཧཱུྃ་མཐར་ཧེ་རུ་ཀའི་ཡིག་བརྒྱས་བསྐོར་བ་གསལ་བཏབ་ནས། བདུད་རྩི་འབེབས་སྦྱོང་། བཤགས་སྡོམ། རང་ལ་བསྟིམ་པ་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། དགའ་བ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པ་སོགས་ཏེ། ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཨ་ཧཾ། སོགས་བརྗོད་པས་རང་སེམས་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་བཞི་དང་དབྱེར་མེད་པའི་དོན་དྲན་པ་ཐུགས་ཀྱི་དགའ་བ། དེའི་ངང་རང་བདེ་མཆོག་ལྷན་སྐྱེས་སུ་གསལ་བ་སྐུའི་དགའ་བ། ལྟེ་བར་ཟླ་དཀྱིལ་ལ་དབྱངས་གསལ་སྔོ་དམར་དཀར་བའི་ཕྲེང་བ་གསུམ་གྱིས་བསྐོར་བ་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་ལས་སྣ་བུག་གཡས་ནས་ཐུགས་གསང་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་སྤྲོས་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་གོ་འཕང་ལ་བཀོད། བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་པར་བསམ། སླར་སྣ་བུག་གཡོན་ནས་ཚུར་འདུས་ཏེ་སྔགས་ཕྲེང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་པ་གསུང་གི་དགའ་བའོ། །དེ་ནས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསག་པའི་སླད་དུ། སྙིང་གར་ཟླ་དཀྱིལ་ལ་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བའི་འོད་ཀྱིས་རང་གི་ལུས་སྤྱི་བོ་ནས་རྐང་མཐིལ་གྱི་བར་དུ་ཁྱབ་པས་སྒོ་གསུམ་གྱི་སྡིག་སྒྲིབ་དག་ནས། འོད་ཟེར་ལྷག་མ་བ་སྤུའི་བུ་ག་དང་ཁྱད་པར་སྨིན་མཚམས་གནད་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཐོན་པས་གདོད་མ་ནས་གྲུབ་པའི་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་ལྷ་དང་བཅས་པ་ལ་བླ་མ་རིགས་བདག་གི་རྣམ་པས་དབུར་བརྒྱན་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་ཕྱི་མཆོད། རིག་མ་བཅུ་དྲུག་གིས་ནང་མཆོད། དེ་རྣམས་ཐིམ་པས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་པ་གསང་མཆོད། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བློ་བཞག་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ་སྟེ་བཞི་དང་རྐང་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྟོད། བདག་ཉིད་ཀྱི་ལུས་འབུལ་བ་དང་རྒྱུན་བཤགས་བྱ། སྤྲོ་ན་རིགས་ལྔའི་སྡོམ་བཟུང་དང་། ཁྱད་པར་གྱི་དམ་ཚིག་བཟུང་། ཡིད་ཀྱི་མོས་གུས་དྲག་པོ་བྱས་པས་ཚོགས་རྟེན་འོད་དུ་ཞུ། རང་གི་སྨིན་མཚམས་ནས་སིབ་ཀྱིས་ཐིམ་པས་རང་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་སེམས་འཛིན་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་ཅུང་ཟད་རེ་མཉམ་པར་གཞག་པ་ནི་འཆི་སྲིད་སྦྱོང་བྱེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་པའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ནི། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་མུན་ཁུང་དུ་སྒྲོན་མེ་བཏེགས་པ་ལྟར་ལུས་དཀྱིལ་གསལ་གདབ་པ་སྟེ། དེའང་གཞན་དག་ཐོག་མར་སྲུང་འཁོར་དང་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྒོམས་ནས། ལུས་དཀྱིལ་གསལ་འདེབས་པའི་ཚེ། ནང་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དེ་དང་དེ་ཕྱིའི་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཐིམ་པས་ངོ་བོ་དབྱེར་མེད་དུ་མོས་པར་གསུངས་ཀྱང་། འདིར་ནི་རྐང་པ་བགྲད་པ་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་ངོ་བོ་ལུས་ཀྱི་ཆ་ཤས་དེ་དང་དེ་དག །རྣམ་པ་རླུང་དཀྱིལ་སོགས་སུ་བསྒོམ། དེ་ནས་ཕྱི་དབྱིབས་ཀྱི་ལུས་ཉིད་ཧེ་རུ་ཀ་ཞལ་བཞི་ཕྱག་བཅུ་གཉིས་པ་ཡུམ་དང་བཅས་པར་གསལ་གདབ་སྟེ་བར་སྲིད་སྦྱོང་བྱེད་དོ། །མདོར་ན་ནང་ནས་བལྟས་ན་གཞལ་ཡས་ཁང་དང་། ཕྱི་ནས་བལྟས་ན་ལྷའི་རྣམ་པར་གསལ་བའི་སྙིང་གའི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་པའི་དབུས་སུ་རོ་རྐྱང་ཨ་བ་དྷུ་ཏི་གསུམ་འདུས་པའི་དབུས་ཧཱུྃ་གཞོམ་མེད་ཀྱི་ས་བོན་ནང་གི་ཧེ་རུ་ཀ་དང་། རོ་རྐྱང་དབུ་གསུམ་ཕག་མོ། རྩ་འདབ་ཕྱོགས་བཞི་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་མ། མཚམས་བཞི་བུམ་ཐོད་དེ་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོ། སྤྱི་བོ་ལ་སོགས་པའི་གནས་ཉེར་བཞིའི་པཱུ་ཛཱ་སོགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཐིག་ལེ་ཟླ་ཕྱེད་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ལུས་ཀྱི་གནས་དེ་རྣམས་རྩིབས་སྟོང་པའི་འཁོར་ལོའི་རྣམ་པ་དང་། རྩ་རྣམས་དཔའ་བོ་དང་། ཁམས་རྣམས་དཔའ་མོ་ཉེར་བཞི་སྟེ་ཐུགས་གསུང་སྐུའི་འཁོར་ལོ། སྙིང་གའི་ཕྱི་འཁོར་གྱི་རྩ་འདབ་བརྒྱད་ལ་ཧཱུྃ་རིང་པོ་བརྒྱད་སྒོ་མཚམས་མ་བརྒྱད་དེ་དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོ་རྣམས་གསལ་གདབ། གལ་ཏེ་དབང་པོ་འབྲིང་གིས་དེ་ལྟར་གསལ་མི་ཐེབས་པའམ། དབང་པོ་རབ་ཡིན་ཡང་ལྷའི་དམིགས་པ་བརྟན་ནས་ཡི་གེ་ལ་བློ་སྦྱང་བར་འདོད་པས། ཧཱུྃ་བྃ་མཱྃ་ལཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ། པུ་ཛཱ་སོགས་དང་། ཧཱུྃ་རིང་པོ་བརྒྱད་ཙམ་གསལ་གདབ། དེ་བཞིན་དུ་དབང་པོ་དམན་པས་དེའང་བསྒོམ་མི་ནུས་པའམ། རབ་ཀྱིས་ཡི་གེ་ལ་དམིགས་པ་བརྟན་པས་གནས་དེ་དང་དེར་ལུས་ཀྱི་རྩ་དང་ཁམས་གསལ་བཏབ་པས་ཀྱང་རུང་ངོ་། །གང་ལྟར་ཡང་ལྷ་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུའི་རང་བཞིན་དུ་ཤེས་པའི་སླད་དུ་སངས་རྒྱས་ཆོས་སྐུའི་ཡོན་ཏན་བྱང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་པོ་ལྷ་སོ་བདུན་གྱི་རང་བཞིན་དང་། ལྷ་སོ་བདུན་ཡང་བྱང་ཕྱོགས་སོ་བདུན་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་བཟུང་། ཨོཾ་ཞེས་པས་འོག་མིན་ན་བཞུགས་པ་དང་། འཛམ་བུའི་གླིང་ན་བཞུགས་པ་དང་། བདག་གིས་བསྒོམ་པའི་སྐུའི་འཁོར་ལོ་གསུམ་དྲན་པར་བྱ། དེ་བཞིན་དུ་ཨཱཿས་གསུང་འཁོར། ཧཱུྃ་གིས་ཐུགས་འཁོར། སརྦ་བཱི་ར་ཡོ་གི་ནཱིས་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་ཐམས་ཅད། ཀཱ་ཡས་སྐུ་གསུམ་དང་། ཝཱ་ཀས་གསུང་གསུམ། ཙིཏྟས་ཐུགས་གསུམ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ། བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ་གིས་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་ཐམས་ཅད་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་བདག་ཉིད་ངའོ་སྙམ་དུ་བསྒོམ། ཨོཾ་བཛྲ་བུདྡྷ་སོགས་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་དབྱེར་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་དག་ལ། བདག་ཀྱང་དེའི་རང་བཞིན་དུ་དག་གོ་སྙམ་དུ་ང་རྒྱལ་བཟུང་སྟེ་སྐྱེ་སྲིད་སྦྱོང་བྱེད་དོ། །དེ་ནས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་གོ་ཆ་དགོད། ཡེ་ཤེས་པ་དགུག་གཞུག་བཅིང་མཉེས་ང་རྒྱལ་བཟུང་། དབང་ལྷ་སྤྱན་དྲང་། ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པས་མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ། དབང་བསྐུར་བའི་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་ཡབ་ལ་མི་བསྐྱོད། ཡུམ་ལ་རྣམ་སྣང་། སྙིང་བོའི་རྣལ་འབྱོར་མ་བཞི་ལ་མི་བསྐྱོད་པ། ཐུགས་འཁོར་ལ་མི་བསྐྱོད། གསུང་འཁོར་ལ་འོད་དཔག་མེད། སྐུ་འཁོར་ལ་རྣམ་སྣང་། སྒོ་མཚམས་མ་བརྒྱད་ལ་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་དབུར་བརྒྱན་པར་བསམ་ཞིང་དབང་ལྷ་བསྟིམ། སྔགས་ཀྱི་མཆོད་པ། ཕྱི་མཆོད། རིག་མ་བཅུ་དྲུག །བདུད་རྩི། རྗེས་ཆགས་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད། རྐང་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྟོད་པའི་རྗེས་ཐོག་མར་སྙིང་གའི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་ལ་སེམས་བཟུང་། དེ་ལ་ཟིན་པ་དང་དེ་ཉིད་ཧཱུྃ་དང་བྃ་གྱི་ཡི་གེར་བསྒྱུར་ལ་སེམས་བཟུང་། དེ་ཐིག་ལེར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་སེམས་བཟུང་། སླར་ཐིག་ལེ་ལས་ཡི་གེ་དང་། དེ་ལས་ལྷར་གྱུར་པར་བསམས་ལ་སེམས་བཟུང་། དེ་ནས་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་མ་བཞི་པོ་སོགས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྔ་མ་ཇི་ལྟ་བར་སེམས་བཟུང་ལ་ཉམས་སུ་བླང་ངོ་། །བཟླས་པའི་རྣལ་འབྱོར་ལ། སྙིང་གའི་ཧེ་རུ་ཀའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སེམས་དཔའ་ཧཱུྃ་དམར་སྐྱའི་ནཱ་ད་ལས་རླུང་འགྲོ་བའི་ཚེ་ཧཱུྃ། འཇུག་པ་ཨོཾ། གནས་པ་ཨཱཿའི་རང་བཞིན་དུ་བསམས་ལ་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པ་དང་། དུང་ཆེན་གྱི་ཕྲེང་བ་སུམྦྷས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཕྲེང་རྡོག་རེ་རེའི་ངོ་བོ་ཡང་སྭཱ་ཧཱ་ཧུ་དམར་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞིའི་གཡས་གཉིས་པདྨ་དང་ཌ་མ་རུ། གཡོན་གཉིས་དྲིལ་བུ་དང་ཐོད་པ་དང་བཅས་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་ཐོགས་པ། ཉི་མ་ལ་གཡས་བརྐྱངས་པས་བཞུགས་པ། ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པ། རྨོངས་བྱེད་མ་དམར་མོས་འཁྱུད་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མཾ། ཉེར་སྤྱོད་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་ནང་མཆོད་འབུལ། ཨོཾ་པདྨ་ནི་རྟེ་ཤྭ་ར་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཉེར་གཅིག་བཟླས། ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་འོད་གསལ་དུ་ཞུ་བ་ལས་ཕྲེང་བའི་རྣམ་པར་གྱུར། ཅེས་ཕྲེང་བ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ས་བོན་ཧཱུྃ་དང་། བྃ་གྱི་མཐར་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྙིང་པོ་དང་ཉེ་སྙིང་བཀོད་ལ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་དང་སྐུ་སྤྲོ་བསྡུས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས་པར་བསམས་ལ་བཟླ་བ་དམ་ཚིག་གི་བཟླས་པ་དང་། ཡབ་ཀྱི་སྔགས་བཟླས་པའི་ཚེ། དེའི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་བྱུང་། ཡུམ་གྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། གསང་བའི་གནས་བརྒྱུད་དེ་ཡབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པ་དང་། ཡུམ་གྱི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་ལྟེ་བ་ནས་བྱུང་། ཡབ་ཀྱི་ལྟེ་བ་ནས་ཞུགས་ཏེ་འཁོར་བས་བདེ་ཆེན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་པར་བསམས་ལ་བཟླ་བ་དོ་ལིའི་བཟླས་པ་སྟེ། བཟླ་བྱའི་སྔགས། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་ཧེ་ཧེ་རུ་རུ་ཀཾ་ཧུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཌཱ་ཀི་ནི་ཛཱ་ལ་སམྦ་རཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་བཻ་རོ་ཙ་ནཱི་ཡེ་ཧུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྙིང་པོ་དང་། ཨོཾ་ཧྲཱིཿཧ་ཧ་ཧུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་སརྦ་བུདྡྷ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ་བཛྲ་ཝརྞྞ་ནཱི་ཡེ་ཧུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་ཉེ་སྙིང་སྟེ། དེ་ལྟར་སྦྲེལ་ལ་བཟླ་ཞིང་། གཞན་ཡང་འཁོར་གྱི་སྔགས་དང་དམིགས་པའི་བྱེ་བྲག་རྣམས་གཞུང་དུ་གསལ་བ་ལྟར་རོ། །བསྙེན་པའི་གྲངས་ཚད་རྒྱས་པ་ལྟར་ན་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་ལ་ཁྲི་ཕྲག་གསུམ་རེ་དང་། འཁོར་ལོ་གསུམ་པོའི་ལྷ་སྔགས་ཁྲི་ཕྲག་གཉིས་གཉིས། བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་རྣལ་འབྱོར་མ་བཞི་དང་སྒོ་མཚམས་པ་བརྒྱད་ལ་སྟོང་ཕྲག་ཕྱེད་དང་དྲུག་དྲུག །ཡེ་ཤེས་འབེབས་སྔགས་ཁྲི་གཅིག་བཟླ་བ་ཕྱག་ལེན་ཡིན། བསྡུས་པ་བྱེད་ན་གཙོ་བོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་སྙིང་པོ་ཉེ་སྙིང་ལ་འབུམ། སྤྱིར་ཨོཾ་བྃ་ལཱྃ་མཱྃ་པཱྃ་ཏཱྃ་པུ་ཛཱ་སོགས་ཉེར་བཞི་ལ་ཧཱུྃ་བརྒྱད་བཏགས་པ་ཁྲི་གཅིག་བཟླ་བར་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ནི། ཐུན་ལས་ལྡང་བར་བརྩམ་པ་ན། མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ་དགེ་བའི་རྩ་བ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་བསྔོ། རང་ཧེ་རུ་ཀ་ཕྱག་གཉིས་པའི་སྐུར་བལྟས་ལ་ལུས་དཀྱིལ་གྱི་གནས་ཉེར་བཞིའི་ལྷ་རྣམས་དེར་ཐིམ་པས་གནས་སོ་སོའི་འཁོར་ལོའི་རྩིབས་སྟོང་པར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ། ངོ་བོ་ལྷ་ལ་རྣམ་པ་པུ་ཛ་སོགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཐིག་ལེ་དང་བཅས་པ་བསྒོམ་པའི་གོ་ཆ་ཆེན་པོ་དང་། དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོའི་གོ་ཆས་རྒྱས་གདབ། སེ་གོལ་ཕྱོགས་བཞིར་གཏོགས་པ་དང་སུམྦྷའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྲུང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྩིས་ཟིན་པས་རང་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོར་གསལ་གདབ། རྐང་བརྒྱད་ཀྱི་སྔགས་ཀྱིས་བསྟོད་ཅིང་། སྒྲ་གྲགས་ཐམས་ཅད་ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་དང་ཡི་གེ་བདུན་པའི་སྔགས་སུ་ཤེས་པར་བྱ། དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རྒྱས་བཏབ་སྟེ་དགའ་བ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་མ་བྲལ་བར་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག །ཐུན་མཚམས་སུ་ལག་པའི་མཆོད་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་ཁ་ཟས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དང་། སྲོད་ཐུན་གྱི་མཐར་གཏོར་མ་འབུལ། ཞར་བྱུང་གི་རྫོགས་རིམ་བསྒོམ་པར་འདོད་ན། ནང་གི་ཧེ་རུ་ཀའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་ཡུངས་འབྲུ་ཙམ་མེ་ལོང་གི་གཟུགས་བརྙན་བཞིན་གསལ་བ་ལ་སེམས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད་ཅིང་འཇམ་རླུང་ཁ་སྦྱོར་བཟུང་སྟེ་ཡུན་རིང་དུ་བསྒོམ། མཐར་ཟླ་བ་ཐིག་ལེ་དང་བཅས་པ་སྙིང་གར་བསྟིམས་ནས་ཧེ་རུ་ཀའི་རྣམ་པ་དྲན་པར་བྱ། ཉལ་བའི་ཚེ་སྣོད་བཅུད་ལྷ་དང་བཅས་པ་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལ་བསྡུ། དེའང་འོད་གསལ་དུ་སྦྱངས་ཏེ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་བཞག་ལ་གཉིད་ལོག །ཐོ་རངས་ལྡང་བའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་ལངས་ལ་སྔར་བཞིན་རྣལ་འབྱོར་ལ་འཇུག་པ་སྟེ། ཐུན་བཞི་བར་མ་ཆད་པ་ཉམས་སུ་བླང་ངོ་། །གཉིས་པ་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་ནི། རྡོ་རྗེ་འཆང་མཁྱེན་རབ་ཆོས་རྗེས་མཛད་པའི་རིམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཡིག་སོགས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །དཔལ་ལྡན་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ཡི། །རྣལ་འབྱོར་ཅུང་ཟད་གསལ་བྱས་པའི། །དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་ཧེ་རུ་ཀའི། །གོ་འཕང་མཆོག་ལ་རོལ་པར་ཤོག། །།ཅེས་པའི་ཟིན་བྲིས་ཉུང་ངུ་འདིའང་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ཞྭ་ལུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་རིན་ཆེན་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་དཔལ་བཟང་པོ་ལས་ཚུལ་འདིའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཟབ་ཁྲིད་རྫོགས་པར་ནོས་པའི་སྐབས། གསུང་ལས་གང་ཟིན་འགའ་ཞིག་བྱ་བྲལ་བ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་རི་ཕུག་ཆོས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་དུ་བྲིས་པ་མངྒ་ལཾ་བྷ་ཝ་ཏུ།།

[edit]

dpal 'khor lo bde mchog dril bu lugs kyi bskyed pa'i rim pa'i khrid yig zin bris nyung gsal/ @#/__/dpal 'khor lo bde mchog dril bu lugs kyi bskyed pa'i rim pa'i khrid yig zin bris nyung gsal bzhugs so// lhan skyes bde ba chen po dang /__/rnam kun mchog ldan stong pa nyid/__/zung 'jug 'khor lo sdom pa dang /__/dbyer med khyab bdag bla mas skyongs/__/de la 'dir grub chen dril bu pas legs par bkral ba'i dpal 'khor lo sdom pa'i zab lam rim pa gnyis kyi rnal 'byor 'chad pa la gnyis/__yid ches shing khungs btsun par byed pa lo rgyus dang /__lo rgyus de ldan gyi gdams pa dngos so/__/dang po ni gzhan du shes/__/gnyis pa la gnyis/__rten bskyed pa'i rim pa dang /__brten pa rdzogs pa'i rim pa'o/__/dang po ni/__rten gyi gang zag nges 'byung dang byang chub sems kyis rgyud sbyangs pa/__'khor lo sdom pa'i rdul tshon dang lus kyi dkyil 'khor du rim par smin cing dam tshig dang sdom pa'i kun spyod la gnas pas nub mo nyal ba'i rnal 'byor gyis nyal nas/__tho rangs nam mkhar gnas pa'i dpa' bo dang rnal 'byor mas Da ma ru'i sgra yi ge bdun pa'i sngags dang bcas pas gnyid las bslangs par bsams te/__he ru ka'i nga rgyal dang bcas nam mkha'i dpa' bo dang rnal 'byor ma rnams la phyag bya/__bsam gtan gyi grogs su 'gro na khrus bya/__bdud rtsi myang /__de nas sngon 'gro gtor ma dkyil chog nas 'byung ba ltar btang /__dngos su bshams pa'i mchod pa yod na byin gyis brlabs nas rnal 'byor zab mo la 'jug par bya'o/__/de la gsum/__rnal 'byor la 'jug pa'i sngon 'gro/__zhugs pa'i rnal 'byor dngos/__rnal 'byor las ldang ba rjes kyi bya ba'o/__/dang po la gnyis/__thun mong dang /__khyad par ro/__/dang po la'ang thog mar skyabs su 'gro ba ni/__gnas yul dag pa'i zhing khams chen por gsal ba'i dbus su/__rang gi mdun gyi nam mkhar smin mtshams kyi thad khru gang tsam gyis mtho bar bla ma he ru ka lhan skyes sam phyogs bcu gnyis pa'i sku la lus kyi dkyil 'khor dang bcas pa gsal btab ste/__bdag gzhan sems can thams cad sgo gsum 'jug pa gcig pas skyabs su 'gro bar mos te skyabs 'gro bya/__mthar skyabs yul gyi sku'i 'khor lo dge 'dun dkon mchog gi ngo bor bzhugs pa 'od dkar po'i rnam pas rang gzhan gyi spyi bor thim/__de bzhin du gsung 'khor chos dkon mchog 'od dmar po'i rnam pas mgrin par/__thugs 'khor sangs rgyas dkon mchog 'od sngon po'i rnam pas snying gar thim/__mthar bla ma he ru ka'ang 'od du zhu nas rang gzhan la thim pas 'ja' lus gzugs kyi sku dang /__sems 'od gsal chos kyi skur byin gyis brlabs pa yin snyam du mos pa dang bcas te mnyam par gzhag__/de nas sems can thams cad la byams pa dang snying rje chen po sngon du 'gro bas/__de thams cad bde mchog 'khor lo'i go 'phang la 'god par bgyi'o snyam pa smon pa dang /__de'i ched du lam rim pa gnyis kyi rnal 'byor gyis bde mchog 'khor lo'i ye shes kyi sku bsgrub par bgyi'o snyam pa'i 'jug pa byang chub kyi sems bskyed la/__rang tha mal du gnas pa'i spyi bor pa~M las pad+ma dang ra~M las nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du/__hU~M dang rdo rje las bla ma dang gnyis su med pa'i dpal he ru ka zhal bzhi phyag brgyad pa yab yum gyi rnam par bskyed/__gnas gsum byin gyis brlab/__ye shes pa dbang lha dang bcas pa spyan drangs nas dbang bskur zhing /__yab la mi bskyod pa dang /__yum la rnam snang gis dbu brgyan par bsam/__yab kyi thugs kar nyi steng hU~M mthar he ru ka'i yig brgyas bskor ba gsal btab nas/__bdud rtsi 'bebs sbyong /__bshags sdom/__rang la bstim pa rnams spyi ltar bya'o/__/gnyis pa ni/__dga' ba gsum gyi rnal 'byor bsgom pa sogs te/__shrI he ru ka a haM/__sogs brjod pas rang sems rnam par thar pa'i sgo bzhi dang dbyer med pa'i don dran pa thugs kyi dga' ba/__de'i ngang rang bde mchog lhan skyes su gsal ba sku'i dga' ba/__lte bar zla dkyil la dbyangs gsal sngo dmar dkar ba'i phreng ba gsum gyis bskor ba 'od zer kha dog lnga ldan las sna bug g.yas nas thugs gsang sku'i dkyil 'khor nam mkha' dang mnyam par spros te sems can thams cad 'khor lo gsum gyi go 'phang la bkod/__bgegs thams cad tshar bcad par bsam/__slar sna bug g.yon nas tshur 'dus te sngags phreng la thim par bsam pa gsung gi dga' ba'o/__/de nas bsod nams kyi tshogs bsag pa'i slad du/__snying gar zla dkyil la hU~M sngon po ye shes lnga'i 'od zer 'phro ba'i 'od kyis rang gi lus spyi bo nas rkang mthil gyi bar du khyab pas sgo gsum gyi sdig sgrib dag nas/__'od zer lhag ma ba spu'i bu ga dang khyad par smin mtshams gnad kyi sgo nas thon pas gdod ma nas grub pa'i dpal he ru ka yab yum lus dkyil gyi lha dang bcas pa la bla ma rigs bdag gi rnam pas dbur brgyan pa mdun gyi nam mkhar spyan drangs par bsams la phyag 'tshal ba sngon du 'gro bas/__chu gnyis nyer spyod rol mo dang bcas pas phyi mchod/__rig ma bcu drug gis nang mchod/__de rnams thim pas bde chen ye shes skyed pa gsang mchod/__de kho na nyid la blo bzhag pa de kho na nyid kyi mchod pa ste bzhi dang rkang brgyad kyis bstod/__bdag nyid kyi lus 'bul ba dang rgyun bshags bya/__spro na rigs lnga'i sdom bzung dang /__khyad par gyi dam tshig bzung /__yid kyi mos gus drag po byas pas tshogs rten 'od du zhu/__rang gi smin mtshams nas sib kyis thim pas rang dang dbyer med du gyur par bsams la sems 'dzin med kyi ngang du cung zad re mnyam par gzhag pa ni 'chi srid sbyong byed ye shes kyi tshogs bsags pa'o/__/gnyis pa dngos gzhi ni/__de'i rkyen gyis mun khung du sgron me btegs pa ltar lus dkyil gsal gdab pa ste/__de'ang gzhan dag thog mar srung 'khor dang gzhal yas khang bsgoms nas/__lus dkyil gsal 'debs pa'i tshe/__nang lus kyi cha shas de dang de phyi'i gzhal yas khang la thim pas ngo bo dbyer med du mos par gsungs kyang /__'dir ni rkang pa bgrad pa rlung gi dkyil 'khor sogs ngo bo lus kyi cha shas de dang de dag__/rnam pa rlung dkyil sogs su bsgom/__de nas phyi dbyibs kyi lus nyid he ru ka zhal bzhi phyag bcu gnyis pa yum dang bcas par gsal gdab ste bar srid sbyong byed do/__/mdor na nang nas bltas na gzhal yas khang dang /__phyi nas bltas na lha'i rnam par gsal ba'i snying ga'i rtsa 'dab brgyad pa'i dbus su ro rkyang a ba d+hu ti gsum 'dus pa'i dbus hU~M gzhom med kyi sa bon nang gi he ru ka dang /__ro rkyang dbu gsum phag mo/__rtsa 'dab phyogs bzhi snying po'i rnal 'byor ma/__mtshams bzhi bum thod de bde chen 'khor lo/__spyi bo la sogs pa'i gnas nyer bzhi'i pU dzA sogs kyi yi ge thig le zla phyed dang bcas pa yongs su gyur pa las lus kyi gnas de rnams rtsibs stong pa'i 'khor lo'i rnam pa dang /__rtsa rnams dpa' bo dang /__khams rnams dpa' mo nyer bzhi ste thugs gsung sku'i 'khor lo/__snying ga'i phyi 'khor gyi rtsa 'dab brgyad la hU~M ring po brgyad sgo mtshams ma brgyad de dam tshig gi 'khor lo rnams gsal gdab/__gal te dbang po 'bring gis de ltar gsal mi thebs pa'am/__dbang po rab yin yang lha'i dmigs pa brtan nas yi ge la blo sbyang bar 'dod pas/__hU~M ba~M mA~M lA~M pA~M tA~M/__pu dzA sogs dang /__hU~M ring po brgyad tsam gsal gdab/__de bzhin du dbang po dman pas de'ang bsgom mi nus pa'am/__rab kyis yi ge la dmigs pa brtan pas gnas de dang der lus kyi rtsa dang khams gsal btab pas kyang rung ngo /__/gang ltar yang lha thams cad chos sku'i rang bzhin du shes pa'i slad du sangs rgyas chos sku'i yon tan byang phyogs so bdun po lha so bdun gyi rang bzhin dang /__lha so bdun yang byang phyogs so bdun gyi rang bzhin can yin snyam du nga rgyal bzung /__oM zhes pas 'og min na bzhugs pa dang /__'dzam bu'i gling na bzhugs pa dang /__bdag gis bsgom pa'i sku'i 'khor lo gsum dran par bya/__de bzhin du AHsa gsung 'khor/__hU~M gis thugs 'khor/__sarba bI ra yo gi nIs dpa' bo dang rnal 'byor ma thams cad/__kA yas sku gsum dang /__wA kas gsung gsum/__tsit+tas thugs gsum dbyer mi phyed pa/__badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85 haM gis dpa' bo dang rnal 'byor ma thams cad dbyer mi phyed pa'i bdag nyid nga'o snyam du bsgom/___oM badz+ra bud+d+ha sogs kyis chos thams cad thabs dang shes rab dbyer med pa rdo rje'i rang bzhin du dag la/__bdag kyang de'i rang bzhin du dag go snyam du nga rgyal bzung ste skye srid sbyong byed do/___/de nas yab yum gyi go cha dgod/__ye shes pa dgug gzhug bcing mnyes nga rgyal bzung /__dbang lha spyan drang /__phyi nang gi mchod pas mchod cing gsol ba gdab/__dbang bskur ba'i bdud rtsi'i rgyun gyis yab la mi bskyod/__yum la rnam snang /__snying bo'i rnal 'byor ma bzhi la mi bskyod pa/__thugs 'khor la mi bskyod/__gsung 'khor la 'od dpag med/__sku 'khor la rnam snang /__sgo mtshams ma brgyad la don grub kyis dbur brgyan par bsam zhing dbang lha bstim/__sngags kyi mchod pa/__phyi mchod/__rig ma bcu drug__/bdud rtsi/__rjes chags rnams kyis mchod/__rkang brgyad kyis bstod pa'i rjes thog mar snying ga'i he ru ka yab yum la sems bzung /__de la zin pa dang de nyid hU~M dang ba~M gyi yi ger bsgyur la sems bzung /__de thig ler gyur par bsams la sems bzung /__slar thig le las yi ge dang /__de las lhar gyur par bsams la sems bzung /__de nas snying po'i rnal 'byor ma bzhi po sogs la rim pa bzhin du snga ma ji lta bar sems bzung la nyams su blang ngo /__/bzlas pa'i rnal 'byor la/__snying ga'i he ru ka'i thugs kar zla ba la gnas pa'i ting nge 'dzin sems dpa' hU~M dmar skya'i nA da las rlung 'gro ba'i tshe hU~M/__'jug pa oM/__gnas pa AH'i rang bzhin du bsams la rdo rje'i bzlas pa dang /__dung chen gyi phreng ba sum+b+has bsang /__swa b+hA was sbyang /__stong pa'i ngang las phreng rdog re re'i ngo bo yang swA hA hu dmar po yongs su gyur pa las pad+ma gar gyi dbang phyug dmar po zhal gcig phyag bzhi'i g.yas gnyis pad+ma dang Da ma ru/__g.yon gnyis dril bu dang thod pa dang bcas pa'i kha T+wAM ga thogs pa/__nyi ma la g.yas brkyangs pas bzhugs pa/__phyag rgya lngas brgyan pa/__rmongs byed ma dmar mos 'khyud par gyur/__oM badz+ra sa mA dzaH__dzaHhU~M ba~M hoH__oM badz+ra a b+hi Shiny+tsa maM/__nyer spyod dang /__oM AHhU~M gis nang mchod 'bul/__oM pad+ma ni rte shwa ra hU~M phaT/__nyer gcig bzlas/__yab yum snyoms par zhugs te 'od gsal du zhu ba las phreng ba'i rnam par gyur/__ces phreng ba byin gyis brlabs pa sngon du 'gro bas/__yab yum gyi thugs kar zla ba la gnas pa'i sa bon hU~M dang /__ba~M gyi mthar yab yum gyi snying po dang nye snying bkod la/__de las 'od zer dang sku spro bsdus sems can gyi don byas par bsams la bzla ba dam tshig gi bzlas pa dang /__yab kyi sngags bzlas pa'i tshe/__de'i thugs ka'i sngags phreng las sngags phreng gnyis pa byung /__yum gyi zhal du zhugs/__gsang ba'i gnas brgyud de yab kyi thugs kar thim pa dang /__yum gyi sngags phreng las sngags phreng gnyis pa lte ba nas byung /__yab kyi lte ba nas zhugs te 'khor bas bde chen gyi ye shes skyes par bsams la bzla ba do li'i bzlas pa ste/__bzla bya'i sngags/__oM shrI badz+ra he he ru ru kaM hu~M hU~M phaT/__DA ki ni dzA la sam+ba raM swA hA/__oM badz+ra bai ro tsa nI ye hu~M hU~M phaT/__ces yab yum gyi snying po dang /__oM hrIHha ha hu~M hU~M phaT/__oM sarba bud+d+ha DA ki nI ye badz+ra war+N+Na nI ye hu~M hU~M phaT/__ces nye snying ste/__de ltar sbrel la bzla zhing /__gzhan yang 'khor gyi sngags dang dmigs pa'i bye brag rnams gzhung du gsal ba ltar ro/__/bsnyen pa'i grangs tshad rgyas pa ltar na gtso bo yab yum la khri phrag gsum re dang /__'khor lo gsum po'i lha sngags khri phrag gnyis gnyis/__bde chen 'khor lo'i rnal 'byor ma bzhi dang sgo mtshams pa brgyad la stong phrag phyed dang drug drug__/ye shes 'bebs sngags khri gcig bzla ba phyag len yin/__bsdus pa byed na gtso bo yab yum gyi snying po nye snying la 'bum/__spyir oM ba~M lA~M mA~M pA~M tA~M pu dzA sogs nyer bzhi la hU~M brgyad btags pa khri gcig bzla bar gsungs so/__/gsum pa rjes ni/__thun las ldang bar brtsam pa na/__mchod cing bstod la dge ba'i rtsa ba sangs rgyas kyi sar bsngo/__rang he ru ka phyag gnyis pa'i skur bltas la lus dkyil gyi gnas nyer bzhi'i lha rnams der thim pas gnas so so'i 'khor lo'i rtsibs stong par nyi ma'i dkyil 'khor la/__ngo bo lha la rnam pa pu dza sogs kyi yi ge thig le dang bcas pa bsgom pa'i go cha chen po dang /__dpa' bo dang dpa' mo'i go chas rgyas gdab/__se gol phyogs bzhir gtogs pa dang sum+b+ha'i sngags kyis bsrung /__byang chub sems kyi rtsis zin pas rang dang snang ba thams cad bde mchog 'khor lor gsal gdab/__rkang brgyad kyi sngags kyis bstod cing /__sgra grags thams cad A li kA li dang yi ge bdun pa'i sngags su shes par bya/__dngos po thams cad bde stong gnyis su med pa'i ye shes kyis rgyas btab ste dga' ba gsum gyi rnal 'byor dang ma bral bar spyod lam la 'jug__/thun mtshams su lag pa'i mchod pa sngon du 'gro bas kha zas kyi rnal 'byor dang /__srod thun gyi mthar gtor ma 'bul/__zhar byung gi rdzogs rim bsgom par 'dod na/__nang gi he ru ka'i thugs kar zla ba la gnas pa'i bde stong gnyis su med pa'i ye shes kyi ngo bo mi shigs pa'i thig le yungs 'bru tsam me long gi gzugs brnyan bzhin gsal ba la sems rtse gcig tu gtad cing 'jam rlung kha sbyor bzung ste yun ring du bsgom/__mthar zla ba thig le dang bcas pa snying gar bstims nas he ru ka'i rnam pa dran par bya/__nyal ba'i tshe snod bcud lha dang bcas pa snying ga'i hU~M la bsdu/__de'ang 'od gsal du sbyangs te stong pa nyid kyi ngang du bzhag la gnyid log__/tho rangs ldang ba'i rnal 'byor gyis langs la sngar bzhin rnal 'byor la 'jug pa ste/__thun bzhi bar ma chad pa nyams su blang ngo /__/gnyis pa rdzogs pa'i rim pa ni/__rdo rje 'chang mkhyen rab chos rjes mdzad pa'i rim lnga'i khrid yig sogs las shes par bya'o/__/dpal ldan 'khor lo sdom pa yi/__/rnal 'byor cung zad gsal byas pa'i/__/dge bas 'gro kun he ru ka'i/__/go 'phang mchog la rol par shog/__//ces pa'i zin bris nyung ngu 'di'ang khyab bdag 'khor lo sdom pa zhwa lu rdo rje 'chang rin chen blo gsal bstan skyong dpal bzang po las tshul 'di'i bskyed rdzogs kyi zab khrid rdzogs par nos pa'i skabs/__gsung las gang zin 'ga' zhig bya bral ba many+dzu g+ho Shas ri phug chos kyi dga' tshal du bris pa mang+ga laM b+ha wa tu//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: