རང་རིག་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་སྟོན་མཛོད་ཅིང་སོགས་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ཟིན་བྲིས་རྡོ་གྲུབ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གསུང་རྒྱུན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rang rig ye shes mngon sum ston mdzod cing sogs ye shes bla ma'i zin bris rdo grub sprul sku bstan pa'i nyi ma'i gsung rgyun JKCL-KABUM-08-NYA-002.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, Text 2, Pages 23-61 (Folios 1a1 to 20a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Source Author(s) འཇིགས་མེད་གླིང་པ་, འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ ('jigs med gling pa, Dodrupchen, 3rd)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rang rig ye shes mngon sum ston mdzod cing sogs ye shes bla ma'i zin bris rdo grub sprul sku bstan pa'i nyi ma'i gsung rgyun. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 23-61. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig  ·  Dzogchen - rdzogs pa chen po  ·  Notes - zin bris
Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Colophon

ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ཟིན་བྲིས་རྡོ་གྲུབ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གསུང་རྒྱུན་འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་ཕྱག་བྲིས་དངོས་མཁན་ཆེན་མཁྱེན་བརྩེའི་བློ་གྲོས་ལ་གནང་བའི་དཔེ་ལས་ཞལ་བཤུས་པའི་མཁན་པོའི་ཕྱག་དཔེ་ལས་སླར་ཡང་བཤུས་པའོ།།

ye shes bla ma'i zin bris rdo grub sprul sku bstan pa'i nyi ma'i gsung rgyun 'jam mgon rdo rje 'chang blo gros rgya mtsho'i phyag bris dngos mkhan chen mkhyen brtse'i blo gros la gnang ba'i dpe las zhal bshus pa'i mkhan po'i phyag dpe las slar yang bshus pa'o//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
རང་རིག་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་སྟོན་མཛོད་ཅིང་། །ཚེ་འདིར་གདོད་མའི་གྲོལ་སར་ཁྲིད་མཛད་པ། །ཀུན་བཟང་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་བླ་མ་ལ། །མི་ཕྱེད་སྙིང་ནས་གུས་པས་ཕྱག་བགྱིའོ། །འོ་ན་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་གྱི་གོ་འཕང་སོགས༴ །རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་སྐབས་འདིར་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་དང་བཅས་པས་ཉན་དུ་མི་རུང་བས་གནས་ཁང་འདིར་ཡང་ཐ་མལ་གྱི་རྣམ་པ་ཅན་མ་ཡིན་པ། འོག་མིན་པདྨ་འོད་ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་གཞི་དང་རྒྱན་དང་བཀོད་པ་ཚད་མེད་པའི་དབུས། ཆོས་སྟོན་པའི་སློབ་དཔོན་ཁྱབ་བདག་གདོད་མའི་མགོན་པོ་དཔལ་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་ཆེན་པོའི་ཞལ་ནས་སོགས༴ །སྤྱི་འགྲེ། འོད་གསལ་མན་ངག་སྙིང་ཏིག་ཁྱད་པར་འཕགས་ཚུལ་གྱི་སྐབས། ཆོས་དབྱིངས་འོད་གསལ་གྱི་ཁམས་འདི་སངས་རྒྱས་དང་སེམས་ཅན་ལ་ཁྱད་མེད་དུ་བཞུགས་རུང་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འཁྲུལ་རྟོག་གློ་བུར་གྱི་དྲི་མ་ངན་པའི་སྦུབས་སུ། འོད་གསལ་བག་ལ་ཞ་ནས་རིག་པ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་གནས་ལུགས་མ་རྟོགས། དེ་ལྟ་བུའི་སྐབས་སུ་དྲི་བཅས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཟེར། དཔེར་ན་ཆུ་ཆབ་རོམ་དུ་ཐུམ་པ་བཞིན་ནོ། །ནམ་ཞིག་ལམ་སྒོམ་པས་གློ་བུར་གྱི་དྲི་མ་ཞེས་སེམས་ཟད་པ་ན། འཁྲུལ་པ་མ་རིག་པའི་སྦུབས་ལས་གྲོལ་བའི་རིག་པ་འོད་གསལ་ཉིད་རྒྱས་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཞེས་གྲགས། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་ཉིད་བསྟན་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་ཆོས་ཚུལ་ཇི་སྙེད་བསྟན་པ་མཐའ་འདི་ལ་འབབ་ཅིང་། རྒྱུ་ལམ་དུ་བྱེད་པ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པས་ཚོགས་རྫོགས་རིམ་བཞིན་སྒྲིབ་པ་ཇེ་དག་དེ་ཡང་ཚོགས་སྦྱོར་ན་སྟོང་ཉིད་མོས་སྤྱོད་མཐོང་ལམ་ན་ནང་རྟོགས་རུང་ད་དུང་ཉོན་སྒྲིབ་ཀྱི་བག་ཆགས་མ་སྤངས། ས་བརྒྱད་པ་ན་ཡང་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་པའི་བག་ཆགས་མ་སྤངས་པས་སྒྲིབ་པ་དེ་རྣམས་དག་ཅིང་ཚོགས་རྫོགས་ནས་སྟོང་ཉིད་ཟབ་མོ་རྟོགས་དགོས་ཤིང་དེ་དག་སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་དང་བཅས་པ་དང་། སྔགས་ཕྱི་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་སོགས་ལྷ་དང་བདག་མེད་སྒོམ་པ་སོགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་མི་ཚེ་གསུམ་དང་རིགས་མཐའ་མི་ཚེ་བཅུ་གསུམ་ནས་འབྲས་བུ་ཐོབ་པ་སོགས་ཀྱང་སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་དང་བཅས་ཤིང་བླ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡང་། ལྷ་དང་བཅས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར། དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་རྣམས་ཀྱང་སེམས་ཀྱིས་གོས་ཤིང་། སེམས་སྡེ་དང་ཕྱག་ཆེན་སོགས་སེམས་དང་སེམས་ཉིད་ཀྱི་རོལ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་འཛིན་པ་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་ཀློང་དུ་གཏན་ལ་དབབ་པ་ལ་ཡང་སེམས་ཀྱི་གཡའ་དྲིས་གོས་ཤིང་། གསང་བ་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་ནི་མངོན་སུམ་འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་རང་གནད་རྗེན་ཅར་སྟོན་ཅིང་སེམས་ལས་འདས་པའི་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉིད་གཙོ་བོར་བསྟན། ཞག་དྲུག་ཟླ་བ་གསུམ་མ་མཐའ་ལོ་དྲུག་གི་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུའི་གོ་འཕང་ཐོབ་ངེས་པ་འདི་ནི་དཔེར་ན་རི་རབ་ཀྱི་རྩེར་ཕྱིན་པ་དང་འདྲ་ཤིང་། ཐེག་པ་འོག་མ་རྣམས་རི་རབ་ཀྱི་ཟོམ་པ་དང་འདྲའོ། །དེ་ལ་ཡང་པད་འབྱུང་། བི་མའི་ལུགས་གཉིས་ལས་འདི་ནི་པད་འབྱུང་དང་། ཡེ་ཤེས་ཀློང་རྒྱུད་སོགས། བི་མ་དང་རྨ་ཡིས་བསྒྱུར་བ་ལྟར་གཉིས་ཀའི་བཀའ་སྲོལ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ཡིན་གསུངས། ཁྲིད་གདབ་ཚུལ་ལ། ངོ་སྤྲོད་ཁྲིད་ཀྱི་ལུགས་སུ་གདབ་པ་ནི། གཞུང་འདིར་བརྟན་གྱི་ཁྲེགས་ཐོད་ངོ་སྤྲོད་དང་། མགྲོན་པོ་ལ་བརྒལ་བ་ཚངས་སྤུངས་སུ་གདབ་པ་ཞེས་པ་མགྲོན་པོ་འཆི་ཁའི་སེམས་ཅན་ལ་རྒྱས་པར་ངོ་སྤྲོད་མི་ཁམས་པ་ལ་གནད་བསྡུས་ཏེ་ཅིག་ཆར་སྟོན་པ་ནི་བར་དོའི་གདམས་པ་སྟེ། དེ་ཡང་འདིར་ཚང་གསུངས། ཕྱིའི་རུ་ཤན་སྐབས་འཁོར་འདས་རུ་ཤན་ཅེས་པ་འཁོར་འདས་གཉིས་ལག་པའི་ལྟོ་བརྒྱབ་འདྲ་སོགས་གསུངས། དེ་ཡང་འཁོར་བ་སེམས། མྱང་འདས་རིག་པ་ལ་ཟེར། དེ་གཉིས་ཤན་ཕྱེ་བས་སེམས་རིག་པ་སྣ་ཁྲིད་པའི་ཐབས་ཟབ་མོ་སྟེ། རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་རིག་པ་གཏད་མེད་དུ་བཏང་། གཟུང་འཛིན་གྱི་དངོས་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཁྲལ་མ་ཁྲོལ་དུ་བཏང་བའི་གནད་ཟབ་མོ་ཡིན། འདི་སྐབས་ཁ་གཅིག་གི་རིགས་དྲུག་གི་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བར་བསམ་ནས་བློ་སྦྱོང་། སྙིང་རྗེ་སོགས་བསྒོམས་པར་གསུང་ཀྱང་སྐབས་འདིར་གཙོ་མི་ཆེ། ནང་གི་རུ་ཤན་དབྱེ་བ་རིག་དྲུག་བསྲེག་སྦྱོང་སྐབས། སྤྱིར་ཐིག་ལེ་སྙིགས་མའི་ཆ་ཕལ་ཆེར་གྱིས་སྐྲ་དང་བ་སྤུ་སོ་དང་སེན་མོ་སོགས་བསྐྱེད་པར་གསུངས་པ་བཞིན། རྩ་རླུང་སེམས་ཐིག་ལེ་སྙིགས་མས་རིགས་དྲུག་གི་ས་བོན་བསྐྱེད། དེ་ཡང་ཁ་ཅིག་གི་ཡི་གེའི་གཟུགས་དེ་ཡང་། རྒྱ་བོད་སོ་སོའི་ཡིག་གཟུགས་ལྟར་གནས་ཟེར་ཡང་། དོན་ཐིག་ལེའི་རྣམ་པར་གནས་པ་དེ་སྙེད་རྣམས་སེམས་ཀྱི་ཆ་ཡིན། དྭངས་མ་མི་ཤིག་པའི་ཐིག་ལེའི་ཆ་ལས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ས་བོན་རྣམས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཡིན་ལ། འབྲུ་གསུམ་གནས་གསུམ་གྱི་ས་བོན་གྱི་སྟེང་དབུ་མ་དང་ཉེ་བར་བསྒོམ། འབྲུ་གསུམ་བཟླས་པས་རིགས་དྲུག་གི་ས་བོན་ལྗི་ཞིང་མོག་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ལ་མཐར་རྗེས་མེད་དུ་ཡལ་བར་བསམ། འདི་ཡང་སེམས་རིག་པ་སྣ་ཁྲིད་པ་ཡིན། གསོན་པོའི་བྱང་ཆོག་རོ་བསྲེགས་འདི་ཟབ་གསུངས། ལུས་ཀྱི་རུ་ཤན་སྐབས་ལུས་རྩེ་གསུམ་གྱི་འདུག་སྟངས་ཀྱི་ཡར་རྩེ་གསུམ་ངོ་བོ་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེ་གསུམ། མར་རྩེ་གསུམ་སྐུ་གསུམ། སྐེད་པ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་དབྱེར་མེད་མཚོན་ཤིང་རིག་པ་ཉིད་རྡོ་རྗེ་གསུམ་ཤར་བ་ཡིན་གསུངས། དཔེར་ན་མཛུབ་མོས་ཟླ་བ་མཚན་པ་ལྟ་བུ། མཛུབ་མོ་དང་ཟླ་བ་ལྟར་ངོ་བོ་ཐ་དད་འབྲེལ་མེད། དེ་འདྲ་མ་ཡིན་པ་རིག་པའི་འོད་གསལ་ཉིད་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ལ་དང་པོ་ནས་རིག་པ་ཉིད་ཀྱི་གནད་སྟོན་པ་ཡིན་གསུངས། ངག་གི་རྒྱས་བཏབ། རྩལ་སྦྱངས། གཉེན་བཙལ། ལམ་ཞུགས་སྐབས། གནད་ནི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་རང་གི་རིག་པ་ཐ་མི་དད་པ། དེ་ཉིད་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་དུ་ཤར་བ། ཧཱུྃ་གི་སྒྲ་དང་། གཟུགས། རིག་པ་གསུམ་དབྱེར་མེད་པར་བལྟ་བ་གནད་ཡིན་ཅིང་། ལུས་ངག་ཡིད་སེམས་ཀྱིས་བསྡུས་པ་རིག་པར་ཟད་དགོས། རྒྱས་བཏབ་སྐབས་སྣོད་བཅུད་ཧཱུྃ་དུ་གྱུར་པར་བསྒོམ། རང་ལུས་གཏོར་བ། ཧཱུྃ་མཐོ་གང་ཡིན་ཅེས་བླ་མ་དག་གསུངས། དངོས་པོ་ཆེ་ཆུང་དང་བསྟུན་པའི་ཧཱུྃ་བསྒོམ་གསུངས། དཔེ་ཁ་ཅིག་སྲིན་པོའི་འགྲོས་དང་སྲིན་འབུའི་འགྲོས་ཞེས་པ་སྔ་མ་ཡིན་ན་ལྡིང་སྟབས་སུ་འགྲོ་བ་ཉག་ཧོར་གྱི་མི་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ། ཕྱི་མ་འབུ་རྗེས་ལྟ་བུ་ཡིན་ཅེས་མཐུས་གསུངས། ལམ་ཞུགས་སྐབས་འགྲོ་ལྡོག་གི་ལམ་སྦྱོང་བ་ཞེས་ཕྱིར་ལྡོག་ཀྱང་རུང་། རང་མལ་དུ་བསྡད་ནས་ཧཱུྃ་གཞན་ཞིག་ཏུ་འགྲོ་བ་ལྟར་མི་བསམ་གསུངས། ཡིད་ཀྱི་རུ་ཤན་སྐབས་སེམས་ཚོལ་གྱི་གནད་གྲུབ་མཐའི་འདོད་ཚུལ་རྣམས་བསལ་བའི་སེམས་ངོ་བོ་ཉིད་དམིགས་སུ་མེད་པ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་ཧད་དེ་བ། དེ་ཡང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་དངོས་མ་ཡིན་ཤིང་། །དཔལ་སྤྲུལ་གསུངས་རྒྱུན་ཡིན་ཟེར་བའི་བླ་མ་ཁ་གཅིག་གི་རྫོགས་ཆེན་སེམས་ལ་ངོ་བོ་ཡོད་ཟེར་ན་འབྱུང་བཞིའི་གཤིག་རྒྱུ་ཨི་འདུག་ལྟོས། གསུངས་ས་གཅོད་ཀྱི་སྐབས་ལྟ་བུ་ལས་རྫོགས་ཆེན་རང་ལུགས་མིན་རུང་གནད་གཅིག་ཏུ་འབབས་གསུངས། དོན་རྣམ་རྟོག་ཐོལ་གྱིས་སྐྱེ་བ་ལ་བརྟགས་པའི་གནད། གནས་པའི་སྐབས། གང་དུ་གནས་བརྟགས་མཁན་གྱི་ངོ་བོ་ལ་དཔྱད་པའི་གནད། འགྲོ་བ་ལ་དེ་བཞིན་དཔྱད། རྣལ་དབབ་ལ་རང་བབ་མི་རྟོག་པའི་ངང་དུ་ཆམ་གྱི་བཞག། དཔྱད་བསྒོམ་གྱི་མཐར་མི་རྟོག་པར་བཞག་པ་དང་། དཔྱད་བསྒོམ་མ་བྱས་པར་ཧད་དེ་མི་རྟག་པ་ལ་བཞག་པ་གཉིས་ཁྱད་ཆེ། སྔ་མས་ཟབ་གསུངས། ལུས་ཀྱི་སྣ་ཁྲིད་འཁོར་འདས་རུ་ཤན། སེམས་ཀྱི་སྣ་ཁྲིད་སྒོ་གསུམ་རུ་ཤན་ཕྱེ་བ་གཉིས། དབང་རྣོན་རྒྱུའི་སྔོན་བསགས་ཅན་ལ་ཟེར། སྟོབས་ཅན་ཚེ་འདི་ལ་གྲོལ། འབྲིང་བར་དོར་གྲོལ། དབང་ཐ་སྐྱེ་བ་ཕྱི་མར་རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུའི་ཞིང་དུ་གྲོལ་བ་ཐབས་དང་གནད། དབང་གི་སྐབས་སྤྲོས་བཅས་སོགས་རྒྱས་པ་ཐེག་མཆོག་མཛོད་ལྟར་དང་། བསྡུས་པ་ལྕེ་བཙུན་སྙིང་ཐིག། ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་རྩེ་དབང་རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་ཤུགས་ལྟ་བུ་ཡིན་གསུངས། དངོས་དང་གཞི་གཉིས་ཀ་ཡིན་མིན་མུ་སྐབས་དངོས་དང་གཞི་བརྩི་པ། གཞི་ལྷ་ཁང་ལྟ་བུ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ལྟ་སྒོམ་མང་པོ་ཚིག་ཤས་ཆེ་བའི་གོ་བ་དང་། དངོས་ཞེས་པ་ཚིག་ལ་བརྟེན་ནས་མྱོང་བ་དངོས། དམིགས་པ་ཡུལ་གྱི་བློ་ཅན་གྱི་ཁྲིད་ཚུལ་ལ་ཐུན་མོངས་དང་། རིག་པ་རང་སྣང་གི་བློ་ཅན་གཉིས་ཀྱི་ཁྲིད་ཚུལ་ལས་ཕྱི་མ་ཐུན་མིན་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་འདི་ཡིན་གསུངས། རྒྱུད་བཅུ་བདུན་སོགས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་སྐད་སྣ་ཚོགས་ལས་བསྒྱུར་བ་ཡིན། སཾ་སྐྲི་ཏའི་སྐད་ཡིན་པའི་ངེས་པ་མེད་ཅིང་དངོས་དང་གཞི་ལ་སྒྲ་བྱིང་སྒྲུབ་ཀྱི་སོ་སོའི་གོ་བ་ཇི་ལྟར་རྩལ་རྒྱུ་ཡོད་མ་ངེས་གསུངས། དམིགས་པ་ཡུལ་གྱི་བློ་ཅན་གྱི་ཁྲིད་ཚུལ་ཐུན་མོངས་ངོ་སྤྲོད་སྐབས་ཆོས་ཐམས་ཅད་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་ན། སྣང་ཙམ་རྐྱང་པ་ལས་ངོ་བོའི་སྟེང་ན་གྲུབ་པ་མེད་དེ་ཆུ་ཕོར་གང་ལ་རིགས་དྲུག་གི་མཐོང་བ་དང་། ཡི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་གྲོག་སྙམས་མཐོང་བ་དང་ས་རྡོ་སོགས་ལ་མི་དང་གཞི་བདག་སོགས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ་ཐ་དད་དང་ཉི་མ་ལ་འུག་པ་དང་མི་ཡི་མཐོང་ཚུལ་སྣང་དང་མུན་ནག་བཞིན་སྣང་བ་སེམས་ཀྱི་བཟོས་པར་ངོ་སྤྲད། སེམས་འདི་ཉིད་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་ན་ངོ་བོ་མཚོན་དུ་མེད་པས་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྟོང་པར་ངོ་སྤྲད། དེ་ཉིད་མེད་ཀྱང་མ་ཡིན་པར་སྟོང་པའི་རང་མདངས་ལ་རིག་ཆ་མི་འགགས་པ། རིག་ཆ་ལ་སྟོང་པ་མི་འགགས་པ། དེ་གཉིས་ངོ་བོ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་སོ་སོར་རང་རིག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་དེ་ལ་རིམ་གྱིས་འཇུག་པ་རྣམས་ཁྲིད། ཕྱི་ཡུལ་ལ་ནང་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རྒྱས་འདེབས་པ་ཕྱག་ཆེན་སོགས་དང་འདྲའོ། །སྣང་བ་སྒྱུ་མ་ཡིན་པ་དང་དེའི་རང་བཞིན་སྟོང་པར་ངོ་སྤྲད་པ་ལས། ཁྱད་ཆོས་རིག་སྟོང་རྗེན་པར་ངོ་སྤྲད་པ་ཡིན་ཀྱང་། དབང་པོ་ཕལ་པ་ཁྲིད་ཚུལ་ཐུན་མོངས་པའི་སྟེང་ནས། ལྟ་བ་གྲོང་ཁྱེར་རྒྱུན་གཅོད། བསྒོམ་པ་ཉིན་མོ་ཁ་སྦྱོར། སྤྱོད་པ་ཤར་གྲོལ་དུས་མཉམ་སོགས་སྦྱར་ཚུལ་ཡོད་གསུངས། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་གཉན་རས་དགེ་འདུན་འབུམ་དང་ཨོ་རྒྱན་པར་རྫོགས་ཆེན་གསན་ཀྱང་། ཕྱག་ཆེན་དང་འདྲེས་པ་རང་སྟོབས་ཀྱི་མཁྱེན་ནས་གྲུབ་ཆེན་མེ་ལོང་ལ་རྫོགས་ཆེན་བསླད་མེད་ཡོད་རུང་དེ་གཤེགས་ནས་ཀུ་མ་རཱ་ཛར་གསན་པ་བཞིན། ཐུན་མོང་གི་ཁྲིད་ཚུལ་འདི་ཕྱག་ཆེན་སེམས་ཀློང་སོགས་དང་འདྲེས་གསུངས། ཐུན་མིན་རིག་པ་རང་སྣང་གི་བློ་ཅན་ལ་ངོ་སྤྲོད་ཚུལ་གནད་ལ་བརྟེན་པ་དང་། མ་བརྟེན་པའི་སྒོ་ནས་ཆོས་དབྱིངས་མཛོད་འགྲེལ་སོགས་གསུངས་ཀྱང་། རིག་པ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཐད་ཀར་ངོ་སྤྲོད་པ་ནི་ཅིག་ཆར་བ་ཡིན་ལ། དེའི་ཚུལ་གྱིས་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ལ་མོས་གུས་བྱས་པ་དེའི་རྐྱེན་གྱི་མོས་གུས་འུར་ལངས་སྟེ་དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པ་ཕྲ་རགས་མ་མཆོད་ཞིང་། གཏད་སོ་ཅིའང་མེད་པ་ཧད་པ་ནི་གློ་བུར་བ་ཡིན་ཀྱང་། ཧད་དེ་བ་འགགས་པའི་རིག་པ་གསལ་སྟོང་མོས་གུས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་མངོན་དུ་གྱུར་པ་ལ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད། ལྟ་བའི་སྟེང་ནས་ངོ་སྤྲོད་ནི། སེམས་ཚོལ་གྱི་གཏན་ལ་དབབ་པའི་མཐར་ངོ་སྤྲོད་པ། བསྒོམ་པའི་སྟེང་ནས་ངོ་སྤྲོད་པ། སློབ་མ་རང་བབས་སུ་ལྷན་ནེར་བཞག་དུ་བཅུག་པ་དང་། བླ་མས་ཕཊཿདང་སེམས་གང་ཡིན་བརྗོད་པས། སྔར་གྱི་ཧད་དེ་བདེ་བསལ་ནས་རིག་པ་ཟང་ཐལ་འཕྲོ་འདུ་བྱིང་རྒོད་སོགས་ཀྱི་སྒྲིབ་གཡོགས་ཐམས་ཅད་བྲལ་བའི་མ་བཅོས་རིག་སྟོང་རྗེན་པར་འཆར་བ་དང་། དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པའི་དྭངས་ཆ་བཙལ་བ་ཡང་རྫོགས་ཆེན་སྙིང་ཐིག་དངོས་མ་ཡིན། མ་བཅོས་པའི་རིག་པ་ལ་བཅས་བཅོས་ཀྱི་སྤྲོ་བསྡུ་བྲལ་བ་མཉམ་རྗེས་གང་གི་སྐབས་སུ་ཡང་དེའི་རྒྱུན་བསྐྱངས་བ་གལ་ཆེ། སྟོང་ཆ་ཞེས་པ་ཟུར་དུ་མེད་དེ་རང་བབ་ཀྱི་རིག་པ་ཡེངས་མི་ཤེས་པ་ངོས་བཟུང་མཁས་ལེན་ཐམས་ཅད་དང་རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་དང་བྲལ་བ་དེ་ཉིད་རྣམ་པ་མི་རྟོག་པའི་ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་བ་དེ་ཉིད་ལས་གཞན་དུ་མེད། དཔེར་ན་གཟུགས་ལྟ་བ་ལ་ཕྱི་ཕྱག་བྱི་དོར་བྱེད་པ་ལས་གཞན་དུ་མེད་པའི་དཔེ་བཞིན་ནོ། །དཔེར་ན་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ཡེངས་བ་དང་མ་ཡེངས་ཞེས་པ། སེམས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་སོང་ཚད་ཡེངས་པ། རིག་པའི་ཕྱོགས་སུ་སོང་ན་མ་ཡེངས་པ་ཞེས། ཐུན་མོང་གི་མ་ཡེངས་པ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ཡེངས་པར་སོང་བ་ཡོད་གསུངས། དོན་དུ་རིག་ཆ་རྗེན་པ་བསྐྱངས་པས་སྣང་སེམས་ཁྱབ་བརྡལ་ཡུས་ཤེས་རང་གྲོལ་དུ་འགྲོ་ཞིང་། གེགས་བྱུང་ན་ཡང་རིག་ཆ་ཉིད་བསྐྱངས་པ་གྲོལ། གེགས་སེལ་གཞན་མེད། གེགས་རིག་པ་ལས་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ཏེ། རིག་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལས་ཀུན་ཏུ་ངན་པ་མ་ཡིན་ནོ། །དྲན་པ་ལ་ནང་གསེས་དྲུག་མན་ངག་མཛོད་དུ་གསུངས། གད་མོ་ཆེན་མོ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དོན་སོགས། ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་བསད་པའི་སྡིག་རྒན་དང་། རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་གཉིས། འོད་གསལ་བསམ་གྱི་མི་ཁྱབ་པའི་གཤིས་ལ་མཉམ་རུང་། སྡིག་རྒན་གྱིས་དེ་མ་རྟོགས་པས་ཀུན་རྟོག་གློ་བུར་བའི་དྲི་མས་སྡིག་པའི་འབྲས་བུ་མྱོང་བ་ཡིན་རུང་། གཤིས་ལ་དགེ་སྡིག། ཕན་གནོད། གདོན་བགེགས། འཁྲུལ་རྟོག་གི་རྒྱུ་འབྲས་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཤིག། རིག་ཐོག་གི་བཙན་ས་ཟིན་ན། སྟོབས་བཅུ་མི་འཇིགས་བཞི་རང་ཆས་སུ་ཡོད་པའི་རིག་པ་གདོད་ནས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་པ་དེའི་གཤིས་སུ་སླེབས། དཔེར་ན་མི་བཟང་པོ་ཆང་གི་བཟི་ན་རྫི་དྭངས་བ་རང་ཐོག་ཕྱིན་པ་བཞིན། འཁྲུལ་རྟོག་བཟང་ངན་ཐམས་ཅད་ཟད་དུས་གཤིས་ལ་སླེབས་པས་རིག་པ་གཅིག་ཆོད་རྐྱང་འདེད་ཀྱི་ལྟ་བསྒོམ་སྤྱོད་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་པ་ལས་སེམས་ཏེ་ས་ལྟར་སེམས་ཀྱི་རྩལ་དང་རོལ་པ་ཞེས་རྒྱས་བཏབ། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་ཆེན་གྱི་ཀློང་དུ་འཇོག་པ་ཀློང་སྡེ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་གསུངས། རིག་པ་རང་གི་ངོ་བོ་མི་རྟོག་པ་སྟོང་ཆེན་གྱི་ཆ་ངོ་བོ་སྟོང་པ། དེའི་རང་བཞིན་ནང་གསལ་གྱི་ཆ་དེ་རང་བཞིན་གསལ་བ། རྣམ་རྟོག་གི་རྩལ་སྟེང་ནས་མཆེད་པའི་རིག་ཆ་མཁྱེན་པའི་ཆ་ཕྱི་གསལ་དེ་ཐུགས་རྗེ་རིག་རྩལ་ལམ་ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབས། ཐུགས་རྗེ་རིག་པའི་མཁྱེན་ཆ་རིག་པ་ངོ་བོའི་དབྱིངས་སུ་ཟད་དུས་འཆི་བ་ཆོས་སྐུའི་འོད་གསལ་དངོས་ལྟ་བུ་འབྱུང་བ་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་བརྟན་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཅེས་གསུངས། རྣམ་རྟོག་བཟང་ངན་ཅི་ཤར་ཡང་རིག་པ་རང་ཐོག་ཏུ་ངོ་ཤེས། རིག་པ་ཉིད་རྩལ་རྟོགས་པས་རྣམ་རྟོག་བག་ལ་ཞ། རིག་པ་རང་ཐོག་ཏུ་གྲོལ་བ་བརྟན་པ་མཐར་ཕྱིན་པ་འདི་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ཐུན་མིན་རང་སྐད། ཕྱག་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་གཞུང་ཕལ་ཆེར་རྣམ་རྟོག་ངོ་ཤེས། དེ་སྣང་གདོང་མི་བཀག་པ་རྣམ་རྟོག་གི་རྩལ་རིག་པའི་ཀློང་དུ་རྫོགས། སེམས་ཉིད་རང་བྱུང་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འཆར་བ་ལ་བརྟན་པ་ཐོབ་ཅེས་པ་ཐུན་མོང་གི་ཆོས་སྐད་ཡིན་གསུངས། གནས་ཀྱང་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་གནས། ཤར་ཡང་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་ཤར་སོགས། གོང་གི་སྔ་མ་དེའི་དོན་ཡིན། གོང་དུ་དུས་གསུམ་གྱི་རྟོག་པའི་དྭངས་ཆ་བཙལ་བ་ཞེས་ཕྱག་ཆེན་སོགས་ཁ་ཅིག་འདས་པའི་རྟོག་པ་རྗེས་མི་བཅད་མ་འོང་པའི་རྟོག་པ་མདུན་མི་བསུ། ད་ལྟའི་རྟོག་པ་རྐྱེན་ཁར་མི་ཆོར་བ་ཐད་ཀར་བཞག་པའི་དྭངས་ཆར་རྩལ་བ་ལྟ་བུ་རྫོགས་ཆེན་སྙིང་ཐིག་ཐུན་མིན་གྱི་ལུགས་མ་ཡིན། སྔགས་བླ་མེད་ཀྱི་རྒྱུད་སྡེ་རྣམས་སུ་བྱེད་རྩོལ་བཅིང་ཐབས་དུ་མས་རླུང་དབུ་མར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་གསུམ་བྱས་པ་ལ་གཟོད་འོད་གསལ་ལ་འདྲེན་པ་དང་། མན་ངག་སྙིང་ཐིག་གི་དང་པོ་ནས་རིག་པ་གཅིག་ཆོད་རང་བབས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ཁོ་ནའི་ངང་བསྐྱང་བས་འཁྲུལ་རྟོག་ཆོས་ཉིད་དུ་དེངས་བ་གཉིས་ཀྱི་སྟེང་ནས་ཁྱད་པར་ཆེ། རིག་པ་རྐྱང་འདེད་སྣང་བ་གདོང་འདེད་ཞེས་པ་སྔ་མ་མཉམ་བཞག་དང་། ཕྱི་མ་རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་སྐབས་ཡིན། རྫོགས་ཆེན་ལ་མཉམ་རྗེས་འབྱེད་རྒྱུ་ཡོད་གསུངས། རྫོགས་ཆེན་གཞུང་ལ་ཆོས་དབྱིངས་མཛོད་དང་ཐེག་མཆོག་མཛོད་གཉིས་དང་། ཀུན་མཁྱེན་ཕྱི་མའི་རྫོགས་ཆེན་རྣམས་ལ་བལྟ་རྟོགས་བྱེད་པ་གལ་ཆེ། རྗེ་མཁྱེན་བརྩེས་ཀྱང་གལ་ཆེན་མཛད། གཞན་ལའང་གདམས། ཞལ་ནས་ཀུན་མཁྱེན་ཕྱི་མས་གྲུབ་མཐའི་ཁ་འཛིན་མང་ཡང་ལྟ་བ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ཆོག་པར་བྱུང་ཞེས་པ་དེ་བདེན་པར་འདུག་ཅེས་དང་། སློབ་གཉེར་མང་པོས་ཅི་བྱེད། ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་གསུངས་ལ་བལྟ་དགོས་ཞེས་ཡང་ཡང་གདམས་གསུངས། དེ་འདྲ་བལྟས་ན་ལེགས་ཞེས་གཟེངས་བསྟོད་བཅས་མཛད། རྒྱ་ཆད་ཅེས་པ་འདི་ཚུན་ཆོད་རིག་པ་ཡིན། འདི་ཕན་ཆོད་རིག་པ་མིན་ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དང་། ཕྱོགས་ལྷུང་ཞེས་པ་གཟུང་དང་འཛིན་པ་གཉིས་གང་རུང་གི་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བ་སྟེ། དེ་གཉིས་དང་བྲལ་བ་ཞེས་གསུངས།། །། ༈ ལྟ་བ་རི་བོ་ཅོག་བཞག་དང་། །བསྒོམ་པ་རྒྱ་མཚོ་ཅོག་བཞག། སྤྱོད་པ་སྣང་བ་ཅོག་བཞག། འབྲས་བུ་རིག་པ་ཅོག་བཞག་དང་བཞིའོ།། །། ༈ འོད་གསལ་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཁྲིད་ཀྱི་སྐབས་སུ། དབང་པོ་རྣོན་པོ་བསྒོམ་རྒྱུ་མེད་ཀྱང་ལ་ཟླ་བ་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་ཁྲིད་དང་། བརྩོན་འགྲུས་ཅན་བསྒོམ་ཡོད་འོད་གསལ་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཁྲིད་ལ་སྣང་བ་འོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་སོགས་བདུན་ཐེག་མཆོག་མཛོད་དུ་བཤད། འོད་གསལ་ཞེས་པ་འདིར་ལྔ་བཤད་པ་བསྡོམ་སྟེ་ཞེས་པ་ཡིན་ནམ་དཔྱད་གསུངས། རིག་པ་རྩལ་བཏོན་སེམས་ཏེ། དབྱིངས་གཙོར་བཏོན་ཀློང་སྟེ་སོགས་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་ཚུལ་དང་། ཐོད་རྒལ་ཞེས་པ་ལམ་གཞན་དོར་ནས་ཁུག་ཆོད་ཞེས་པ་ཡིན། འོད་གསལ་སྙིང་པོ་ཉེ་ལམ་མྱུར་ལམ་མྱུར་ལམ་མཐར་ཐུག་པ་དང་། གང་བསྒོམ་ན་ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྐབས་འཆར་པའི་གཞི་སྣང་མ་དག་པས་མ་བསླད་ཅིང་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་བསླད་པ་དང་བྲལ་བའི་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་གཞི་སྣང་དེ་མངོན་དུ་བྱེད་པ་ལ། སྤྱིར་འཆི་བ་ཀ་དག་འོད་གསལ་ནམ་མཁའ་སྤྲིན་མེད་ལྟ་བུའི་རྗེས་སུ་ཆོས་ཉིད་བར་དོ་འཆར་བ་ཡིན་རུང་། འདིར་ཀ་དག་འཆི་བའི་འོད་གསལ་བར་དོ་ནས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་གཞི་སྣང་ད་ལྟ་ནས་མངོན་དུ་བྱེད་པས་ཐོད་བརྒལ་ཞེས་བཤད་ཀྱང་ཆོག། སྒྲོན་དྲུག་གི་སྟེང་བར་དོ་དུས་ཀྱི་སྒྲོན་མ། གནས་ལུགས་གཞིའི་སྒྲོན་མ། མཐར་ཐུག་འབྲས་བུའི་སྒྲོན་མ་བསྣན་པའི་དགུར་དབྱེ་བ་ཡོད། ཀུན་གཞི་དང་། ཆོས་སྐུ། སེམས་དང་ཡེ་ཤེས། ཡིད་དང་ཤེས་རབ་གསུམ་དང་གཙོར་ཆེར་དབྱེ། དང་པོ་ནི་ངོ་བོ་སྟོང་པ་གཏན་ལ་འབེབས། སེམས་ནི་རང་བཞིན་གསལ་བ་གཏན་ལ་འབེབས། ཕྱི་མ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ཁྱབ་གཏན་ལ་འབེབས་པ་ལས། ཐོད་རྒལ་སྐབས་བར་པ་གཙོ་ཆེ། སེམས་རྐྱང་པས་འཛིན་ནུས་ཀྱང་གཡོ་མི་ནུས། ལས་རླུང་རྐྱང་པས་གཡོ་ནུས་ཀྱང་འཛིན་མི་ནུས། གཉིས་ཀ་འཛོམས་པས་ཡུས་འཛིན་པའི་སེམས་བྱུང་སྟེ་མི་ཞྭ་བོ་རྟ་ལ་ཞོན་པ་འདྲ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་ཙིཏྟ་ཤ་སྒྲོན་ལ་གནས། ལས་རླུང་ཞེས་པ་གཙོ་བོར་ཁ་སྣའི་རླུང་དང་དེའི་རྩ་བ་གློ་བ་ནས་རྒྱུ། སེམས་དག་བྱ། ཡེ་ཤེས་སྦྱང་གཞི་ལ་བཙན་པ་བཟུང་བས་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱང་ཡིན། ཐོད་རྒལ་རྩོལ་མེད་ཀྱི་ལམ་དང་། ཁྲེགས་ཆོད་སྐབས། འགྱུ་མཁན། ཕར་མི་བརྟག་ཚུར་མི་བསྐུ་བ། རིག་པའི་ངོ་བོ་འཛིན་པ་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་ལྟ་སྒོམ་གྱི་གནད་དང་རང་སོ་འཛིན་མཁན་སེམས་ཀྱི་ཕྲ་བ་ཞིག་ཡིན། གོམས་པ་ན་སེམས་དག་པ་ཡིན། ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་སྐབས་རིག་པ་རང་སོ་འཛིན་མཁན་མི་དགོས་པར། རིག་པ་ཉིད་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་ལ་སྟོད་པས་རིག་པ་སྟོད་ལ་ནོན་ཤིང་། དེ་འདྲ་འཆར་ཚད་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ན་བླུན་པོ་སོགས་ལ་འཆར་བས་མ་འཕགས་སྙམ་ན། སེམས་ཀྱི་གར་ཁྱབ་རིག་པས་ཁྱབ་ཅིང་། ཐུགས་རྗེའི་རིག་ཆ་མེད་པའི་རིག་རྩལ་མི་སྲིད་ཀྱང་ཐ་མ་པ་ལ། སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་བལ་དང་ཐང་ཆུ་ལྟར་འདྲེས་པས་འབྱེད་མ་ཐུབ། སེམས་ཀྱི་སྲོག་རིག་པ་ཡིན་པ་སེམས་ཡོད་ལ་རིག་སྲོག་མེད་པ་མི་སྲིད། སེམས་དང་བྲལ་བའི་རིག་པ་ཡོད། དཔེར་ན་ཧེ་རུ་ཀའི་ངར་བསྐྱེད་སྐབས། ཁྱོད་ཀྱི་སྲོག་སྙིང་ང་ལ་ཡོད། ང་ཡིས་སྲོག་སྙིང་ཁྱོད་དྲེགས་པའི་རྒྱུད་ལ་མེད་ཅེས་པའང་། གནད་འདི་འདྲ་ལ་ཐུག། དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་གི་རང་མདངས་ནང་གསལ་འབྲལ་མེད་ཡིན་ཀྱང་། ཕྱིར་འཆར་ཐབས་རྒྱང་ཞགས་ཆུ་སྒྲོན་ལ་བརྟེན་དགོས། སྙིང་ནས་མིག་ཏུ་འབྲེལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩ་ཀ་ཏི་ཤེལ་སྦུབས་ལ་བརྒྱུད། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚད་མི་ཤིག་པའི་ཐིག་ལེ་ཡིན་ཀྱང་། འཆར་ཡུལ་ཕྱི་རོལ་དུ་འཆར་ཡང་དོན་ནང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩ་ལ་འཆར་བ་ཡིན། གོམ་པ་ན་ཉི་ཟླ་མར་མེའི་རྟེན་མི་དགོས་མིག་བཙུམ་ནའང་འཆར། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་རབ་ཐོད་རྒལ་གྱི་སྣང་བ་དང་། འབྲིང་དུས་འཁོར་གྱི་སྟོང་གཟུགས་སྲ་ཕབ་བརྒྱད་དང་མཚུངས་པ་ཐ་མ་གསང་བ་འདུས་པའི་རླུང་འོད་ཟེར་ལྔ་པའི་སྒྱུ་ལུས་ལ་བརྟེན་པའི་སྐུ་ཡིན། ཕྱི་མ་དང་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཁྱད་པར་བཅོས་མ་བཅོས་དང་། བར་པ་རླུང་གདང་དང་། རིག་གདང་གི་ཁྱད་པར་དང་། རིག་གདང་ཡང་རླུང་གདང་ཡིན་ནམ་སྙམ་ན། འདི་དབུ་མའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་ཕྱིར་མཆེད་པའི་གདང་དང་། དུས་འཁོར་རླུང་གདང་། གཟུང་འཛིན་གྱི་རླུང་བཅུ་སྟེ་ལས་རླུང་དབུ་མར་ཐིམ་པའི་གདང་ཡིན། ཁྱད་ཤིན་ཏུ་ཆེ་གསུངས།། །། ༈ རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ཀྱི་བར་གོང་འཕེལ་དུ་གྱུར་པའི་ཐར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་སྤྲོ་བསྡུ་རེས་འཇོག་ཟད་དུས། གཞི་སྣང་ལ་འཕེལ་འགྲིབ་མེད། ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་མཐར་ཐུག་སྣང་མེད་ཀྱི་འོད་གསལ་ལ་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་གསུངས། བཞུགས་སྟངས་ལ་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་བྲལ་གླིང་པའང་རྒྱུན་དུ་དྲང་སྲོང་ཙོག་པུར་བཞུགས། སྐུ་གཤེགས་པ་ན་ཡང་དེ་བཞིན་བཞུགས་ཆོས་རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གསུངས་ཞེས་ཕེབས། ཐོད་རྒལ་གྱི་སྐབས་བླ་མའི་མན་ངག་ལ་བརྟེན་ནས་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ལ་མདུད་ཚུགས་སུ་གཟིར་ན་རིག་ངོ་ཡང་དེས་འཕྲོད། རྩལ་རྫོགས། བརྟན་པ་ཐོབ། ལྷ་བསྒོམ། སྔགས་བཟླས། ཐུགས་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུའི་རྣལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་དེ་ཡིན་གསུངས། །ཕྲེང་བ་ལས་ཞེས་པ་རྒྱུད་མི་ཏིག་ཕྲེང་བ་དང་༧སྤྱི་བོའི་ཚངས་བུག་ནས་འོད་གསལ་འཆར་ཚུལ་དང་། མིག་རྣ་བ་སོགས་ལ་ཡེ་ཤེས་འཆར་ཚུལ་གྱི་སྒོ་ཡོད་པར་གསུངས་ཀྱང་། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ལ་རྒྱང་ཞགས་ཆ་སྒྲོན་ལས་སུ་རུང་། ༧དབྱིངས་རིག་སྨིན་མཚམས་ནས་སོར་བཞིའི་ཐད་དུ་འཆར། ༧སེམས་ཅན་གྱི་སྐབས་སུ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་མངོན་དུ་མ་གྱུར་པ་རང་ངོ་མ་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུད་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ལས། ང་ལ་འཁྲུལ་པ་མེད། ངའི་རྩལ་ལས་འཁྲུལ་པ་བྱུང་ཞེས་གསུངས།། །། ༈ ཁྱད་ཆོས་རླུང་ཁ་ནས་རྒྱུ་བ་དང་། ཁྱད་རླུང་རང་བབས་སུ་དགོས་པས་དེ་ཁོ་ནས་འབྱིན་འཇུག་འཇམ། དབྱིངས་རིག་མི་འབུལ་ཞེས་པ་ལས་རླུང་དལ་ན་ཡེ་ཤེས་མི་གཡོ་གསུངས། བྱ་བ་བྱས་ཞེས་བཞུགས་སྟངས་གཟིགས་སྟངས་དང་སྒོ་ཡུལ་རླུང་རིག་གི་གནས་ལ་བརྟེན་ནས་བྱེད་པ་བྱས་པས་སྲིད་པ་ཧྲུལ་པོར་བྱེད་གསུངས། ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་དག་པའི་དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་དག་པ་རབ་འབྱམས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པ་ལ་སྲིད་པ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཞེས་གསུངས། ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་གི་མཐོང་ཞེས་པ་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་སྟོང་པའི་རྩལ་ཆེན་ཁ་གཅིག་གི་ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་འཆར་ཚུལ་ཡོངས་རྫོགས་མ་བྱུང་རུང་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བ་དང་པོ་འཆར་བ་ནས་གྲོལ་བ་ཡོད། །དེ་ལས་དབུལ་བ་འོད་གསལ་ཟུང་འཇུག་ལ་ཐིམ་པའི་སྐབས་གྲོལ་བ་སོགས་ཁྱད་པར་ཡོད། སྐད་ཅིག་དང་པོ་རང་སྣང་རིག་པ་ངོ་ཤེས་པ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཀྱི་དགོངས་པ་དང་། སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་རང་རིག་གཞི་སྣང་སྟོང་ཆེན་དུ་ཐིམ། རིག་པ་དེའི་བག་ལ་ཞ་བ་ཡིན་གསུངས་པ་དབྱིངས་ཐོག་ཏུ་ཁེལ་བ། སྐད་ཅིག་གསུམ་པར་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཀྱི་དགོངས་པར་བཙན་ས་ཟིན། ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྐབས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གདོད་མའི་གཞི་དབྱིངས་ལ་ཐིམ་པའི་དེ་མ་ཐག་པར་གདོད་མ་ཉིད་ནས་རིག་པའི་སྟེང་ལ་ཤེས་རབ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྩལ་གདོད་ནས་གྲུབ་པ་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་གི་བསྐུལ་ནས་རྫོགས་པར་སད་པ་དང་། ད་ལྟ་ལམ་གྱི་སྐབས་ཕུང་པོའི་བུམ་པ་མ་བཅག་བར་དུ་གཞི་དབྱིངས་རྫོགས་པར་མི་འཆར། དེ་མི་འཆར་ན་གཞི་སྣང་མཚན་ཉིད་པ་མི་འཆར་བས་ཁྱད་ཆེ། ༧ལུས་འདུག་སྟངས་དང་མིག་གཟིགས་སྟངས་ལས་མི་གཡོ་བར་བྱ་རིག་པ་སྟོང་པའི་དབྱིངས་ལ་ཕར་ཐིམ་འགྲོ་བ་ལྟ་བུ་ལ་གཏད་པས། དངོས་དབྱིངས་མཐིང་ཀ་ཁྱབ་པ་ཆེན་པོ་དང་། དེ་ནས་རླུང་རིག་གི་གནད་བཅུ་བདུན་པས་ཀོ་མདོག་ཏུ་རྡོ་བོར་བ་ལྟ་བུའི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཟླུམ་པོ་རྩིབ་ཤར་གྱེན་འགྲེང་སོགས་འཆར་བ་ནང་དབྱིངས་རྣམ་དག་གི་སྒྲོན་མ་སྟེ་དཔེ་འོ་མ་ལྟ་བུ་དང་། དབྱིངས་ཀྱི་བཅུད་མར་ལྟ་བུ་དྲིལ་སྤྱད་རླུང་རིག་གི་གནད་དབྱིངས་ལ་གཙུན་པས་རང་བཞིན་གསལ་བའི་སྨིན་ཆ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེ་སྟོང་སྒྲོན་མར་སྒོང་སུམ་སྒྲེལ་རེ་རེ་སོགས་འཆར། རིག་པ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ལ་ཐིག་ལེའི་གནད་ལ་བརྟེན་པའི་རྟགས་སུ་བར་དུ་ཐིག་ལེ་ཡོད་པ། རྩ་བའི་གནད་ལ་བརྟེན་པའི་རྟགས་སུ་འཁྱོགས་པ། རླུང་གི་གནད་ལ་བརྟེན་པའི་རྟགས་སུ་གཡོ་བ། དེ་རླུང་རིག་དལ་བས་ཐིག་ལེ་སྟོང་སྒྲོན་དུ་བཙུད་པ་བཙན་རྫོང་ལྟ་བུ་ཡིན། རྡོ་རྗེ་ལུག་རྒྱུད་རིག་པ་དངོས་ཡིན་ཀྱང་མིང་བཏགས་དུས་རིག་གདང་ཟེར། རིག་པའི་གསལ་མདང་ཇེ་ཆེར་འབར་བཞིན་རིག་པ་དབྱིངས་དང་དབྱེར་མེད་དབྱིངས་ཐིག་གི་སྲོག་རིག་པ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ལ་གཟིར་ན་ཇེ་བརྟན་དུ་འགྱུར། དཔེར་ན་མིའི་སྲོག་རྩ་བཅད་ན་ཀུན་འགགས་པ་བཞིན་རིག་པའི་སྲོག་བཅད་ན་དབྱིངས་ཐིག་གཞན་རྣམས་འགགས།། །། ༈ ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་གཞི་སྣང་ལ་སྐུ་འོད་རྐྱང་པ་མ་ཡིན་པར་མཁྱེན་པ་དང་ཡེ་ཤེས་མངོན་ཤེས་སོ་དྲུག་སོགས་ད་ལྟ་ལས་བྱེ་བ་བརྒྱ་འགྱུར་གྱི་འཕགས་པ་ཡིན། ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་སྒྲོན་མའི་རྩལ་རྫོགས་ལུགས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་དབྱིངས་རིག་པ་རང་དང་གཉིས་མེད་དུ་བཞུགས་པ་དེ་བཞུགས་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རྩལ་ཆེ་ཆུང་ལ་ལྟོས་ནས་འཇོག་དགོས། ཤེར་སྒྲོན་རིག་པ་ཡིན། རིག་པའི་འོད་གསལ་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས། དེ་རྟོགས་བྱ་མཐར་ཐུག་གི་དབྱིངས་དང་གཅིག་ཡིན། རྟོགས་བྱ་རྟོགས་བྱེད་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པས་མི་འཐད་སྙམས་ན་རིག་པ་མཐར་ཐུག་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རིག་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལས་གཞན་དུ་མེད་པར་མཁྱེན། དེ་ཡང་རང་གི་དབྱིངས་ལས་མི་འདག་པ་དང་། རྟོགས་བྱ་རྟོགས་བྱེད་གཉིས་སུ་མེད་པ་གཉིས་སྣང་བྲལ་བའི་ཚུལ་དུ་མཁྱེན་པ་རྟོགས་པ་ཞེས་ཐ་སྙད་འདོགས་རུང་བ་བཞིན་ནོ།། །། ༈ ཤེས་རབ་རང་བྱུང་སྒྲོན་མ་ལ་ངོ་བོ་དང་། རྩལ་དང་གདང་གསུམ་ལས། རྩལ་གྱི་ཆ་ཚིག་དོན་འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ལྷག་པར་མཆོད་པའི་མཚམས་གཙོ་བོར་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡན་ཆད་དུ་བཞག་དགོས་ཏེ། ཉམས་གོང་འཕེལ་ཞེས་པའི་ཉམས་ལ་སྣང་ཉམས་ཤེས་ཉམས་གཉིས་གསུངས་པའི་ཕྱི་མའི་སྐབས་སུ་ཤེས་སོ། །ཐིག་ལེ་སྟོང་སྒྲོན་ཆེར་འཕེལ་བ་ལས་ཞིང་ཁམས་དང་། རྡོ་རྗེའི་ལུག་རྒྱུད་ཀྱི་སྐུར་སྨིན་གསུངས། ༧ཚད་ཕེབས་ཙམ་ཁྱད་བི་མ་ལས་ཉམས་གང་འཕེལ་མཐར་ཐུག་ཚད་ཕེབས་ཁྱད་པར་བ་དང་། ལྷ་སྐུ་རྐྱང་པ་འཆར་བ་ཙམ་སོ་བ་བཞེད། ཨོ་རྒྱན་གྱི་ལྷ་སྐུ་རྐྱང་པ་ཙམ་སོ། །ཡབ་ཡུམ་ཟུང་འབྲེལ་ཁྱད་པར་བ་བཞེད་པ། དོན་དུ་གཉིས་ཀའི་བཞེད་པ་གནད་གཅིག་ཏུ་བབས་གསུངས། ༧འཇུག་པ་ལ་དབང་བའི་འོད་གསལ་ནང་དབྱིངས་སུ་སྡུད་པའམ་སྐད་ཅིག་གཉིས་པ་ནས་མི་སློབ་ལམ་ཡིན་གསུངས།། །། ༈ ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་ཐིམ་པ་ཡན་ཆད་ལ་ངོ་བོ་སྟོང་ཆ་དང་། རང་བཞིན་གསལ་གདང་ཤས་ཆེ། ཐུགས་རྗེ་རིག་གདང་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། ལྷུན་གྲུབ་ལ་ཐིམ་པའི་སྐབས་འདིར་ཐུགས་རྗེའི་རིག་རྩལ་གྱི་གྲོང་ནས་མཆོད་པའི་རིག་གདང་ཕྱིར་འཆར། སྤྱིར་ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་གྲོལ་ཚད་ལ་བདེན་པ་མཐོང་བས་གྲོལ་བ་ཞེས། རིག་པ་རང་ངོ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། ༧ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་རིག་ངོ་འཕྲོད་པ་དཔེ་དོན་གྱི་འོད་གསལ་གང་ཡིན་པ་ལ་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེས་སྲབ་མོའི་འོད་གསལ་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས། མཐུག་པོའི་འོད་གསལ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་གསུངས་ཤིང་། དབང་གསུམ་པའི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དགའ་བ་དང་། ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་གཉིས་འདྲེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ནི་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་སུ་བཤད་ལ། དོན་རྣམ་རྟོག་ངོ་ཤེས་པ་ནས་རྣམ་རྟོག་གི་ཕན་གནོད་མེད་པར་གྲོལ་བ་ཁང་སྟོང་དུ་རྐུན་མ་ཕྱིན་པ་ལྟ་བུ་ཕན་ཆད་ཀྱི་སྒོམ་པ་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས། དེ་ཚུན་ཆོད་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དངོས་དང་། དོན་གྱི་འོད་གསལ་ལའང་རྗེས་མཐུན་དང་ཁྱད་པར་བ་གཉིས་ལས་རྗེས་མཐུན་མཚན་ཉིད་པར་བཤད་ན་འགྲིགས་གསུངས། ༧ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་རིག་པ་རྩལ་རྫོགས་པའི་མཐར་ཐུག་དུས་མི་སློབ་པའི་ཆ་ཡིན། དེ་བར་རྩལ་རྫོགས་མ་ཐུབ་པས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་རང་གདངས་ཕྱིར་མི་འཆར། རིག་པ་རྩལ་མ་རྫོགས་བར་དུ་ཡིད་ཤེས་ཀྱི་རྟོག་པ་ཕྲ་བ་དང་བཅས་གསུངས། ཁྲེགས་ཆོད་རྡུལ་ཕྲན་དེང་པ་ལ་འཇའ་ལུས་ཟེར་ཆོག་ཀྱང་། ཐོད་རྒལ་ལ་ལྟོས་ན་འཇའ་ལུས་ཙམ་སོ་བ་ཡིན། འཕོ་ཆེན་ཟེར་མི་ཉན། ༧ཁྲེགས་ཐོད་ཀྱི་མི་སླེབ་པ་ལ་བཟང་ངན་མེད་ཀྱང་སངས་མ་རྒྱས་གོང་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པས་འགྲོ་དོན་བྱེད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཐུ་ཆེ་ཆུང་ལས་སངས་རྒྱས་ནས་ཕྲིན་ལས་ཆེ་ཆུང་ཡོད་པར་མི་སྨྲ་གསུངས། ༧རིག་པའི་རྩལ་དབང་སྐབས་རྫས་ཀྱི་སྤྲོས་པ་མེད། ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་དང་། གཉུག་མ་སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཐབས་ལ་བརྟེན་ནས་ངོ་སྤྲོད། འཇུག་པ་དངོས་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔའི་དཀྱིལ་འཁོར། ལོངས་སྐུ་རྒྱན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ། ཆོས་སྐུའི་དཀྱིལ་འཁོར་འོད་གསལ་གཞོན་ནུ་བུམ་པ་དབྱིངས་རིག་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆོས་སྐུའི་ཞིང་ཁམས། དེ་རྣམས་རེ་རེའི་ཕ་རོལ་བརྒལ་མ་ཡིན་པ། ནང་ལྟར་རང་གི་སྙིང་ཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱོགས་བཞི་དབུས་ལྔ་ཡོད་པ་ཕྱི་ལྟར་འཆར་བ་སངས་རྒྱས་རང་སྣང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱན་བཀོད་པ་ཚད་མེད་པ་འཆར་བ། ཟག་མེད་རང་སྣང་གི་དགེ་བའི་སྟོབས་དང་། རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་མཐུ་ཡིན་ལ། དེ་ལྟ་བུ་ལ་ཕ་རོལ་ཞེས་པ་རྟོགས་དཀའ་བ་དེ་རང་གི་ཤེས་པ་ཇེ་ཕྲར་གྱུར་པ་ལས་རིམ་གྱི་རྟོགས་པ་ལ་ཕ་རོལ་ཞེས་གོ་དགོས། གཟུགས་སྐུའི་ཕ་རོལ་ཞེས་པ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་མཇལ་རུང་སྐུ་དེ་ཉིད་རྟོགས་དཀའ་བ་བཞིན་གཟུགས་སྐུ་གཉིས་ཀྱི་དེ་ཉིད་གཟུགས་སྐུའི་རྗེས་སུ་རྟོགས་དགོས་པ་ལ་ཕ་རོལ་ཞེས་གོ་དགོས། རིག་པའི་རྩལ་དབང་སྐུར་བས་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སར་སླེབས་ཤིང་། རང་གི་རིག་པ་བཟང་རྟོག་གི་ཕན་མ་བཏགས་ངན་རྟོག་གི་གནོད་མི་བསྐྱལ། ལུང་མ་བསྟན་གྱི་མགོ་མ་བསྐོར་བའི་རིག་པ་ཟང་ཐལ་རྗེན་པ་དེ། སྐུ་གསུམ་རིག་པ་དབྱིངས་ཐོག་ཏུ་སྨིན་པ་ན། ཤིང་མཁན་ཤིང་གི་གནད་ལ་མཁས་པའི་དཔེ་ལྟར། སྐབས་འདིར་གནད་གང་ཡིན་ན་རིག་པའི་སྲོག་དབྱིངས་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ལ་གནད་དུ་བརྫུན་པས་དོན་གྱི་རིག་པའི་སྐུ་གསུམ་དུ་རྩལ་རྫོགས་རུང་། བླ་མའི་མན་ངག་གི་ངོ་སྤྲོད་པ་ལ་བརྟེན། ལམ་སྣང་གི་རིག་པ་རྡོ་རྗེའི་ལུ་གུ་རྒྱུད་དང་། ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་ལྷག་མཐོང་གི་རིག་པ་ཟང་ཀ་མ་གཉིས་དབྱེར་མེད་པ་འདི་ཀ་རིགས་ལྔའི་ཞིང་སྐུ་ཡིན་པ་ལ་ཐེ་ཚོམ་མི་དགོས། བུ་ཁྱོད་ཀྱི་ད་ལྟ་གནད་དུ་བསྣུན་དང་། མ་འོངས་པ་ན་གློ་བུར་གྱི་སྒྲིབ་པ་དག་རིམ་བཞིན་འོད་གསལ་སྟོབས་ཇེ་རྒྱས་སུ་གྱུར་པ་ན་རིག་པའི་ཡོན་ཏན་ཡེ་ནས་ཡོད་པའི་སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཕྲིན་ལས་ཉེར་བདུན་སོགས་མངོན་དུ་གྱུར་པ། དཔེར་ན་རྒྱ་མཐོངས་འབྱེད་རིམ་བཞིན། གནམ་རྒྱ་ཇེ་མཐོང་འགྱུར་བ་བཞིན་ནོ།། །། ༈ དུས་གསུམ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པ་ཡི། །རིག་པ་རང་སྣང་སྐད་ཅིག་མ་ཞེས་པ་ལྟར། ལམ་སྣང་དང་རིག་པ་ཞེས་སྒོམ་སྒོམ་བྱེད་ཐ་དད་དུ་མི་འཛིན་པས་ངོ་བོ་བསྐྱངས་ཤིང་། ལས་དང་པོ་ལ་མཉམ་བཞག་གི་སྐབས་སུ་སེམས་འགགས་རུང་རྗེས་ཐོབ་ལ་སེམས་ཤུགས་ཆེ་བ་འབྱུང་བ། འདི་རིག་སེམས་འགགས་པ་དེ་སྐུ་ཡི་མངོན་དུ་མཛད་པ་ཞེས་པ་ལྟར་གྱི་འགགས་དགོས་པ་ལ་བརྟེན། ལམ་སྣང་གི་རིག་པ་ཞེས་མིང་འདོགས་པ་ལས་རིག་པ་ལམ་བདེན་ཕར་ཐེག་ལྟར་འདུས་བྱས་མིན་གསུངས། དགེ་སྦྱོར་སྲང་གཞུགས་ཐུར་མའི་སྲང་ལ་མི་ཟེར། དགེ་སྦྱོར་ལམ་དུ་གཞུགས་ཅེས་ཐིག་ལ་ཕན་པ་ལས་ཉ་རེ་ཉོ་རེ་མི་འོང་ཞིང་། བྱ་དགུ་ཕྲུགས་སུ་བཏང་ནས་ལམ་སྣང་གི་རིག་པ་རྡོ་རྗེའི་ལུ་གུ་རྒྱུད་འོད་གསལ་དབྱིངས་ཀྱི་རྭ་བར་མཉམ་བཞག་གི་འཛུད་ཅི་ཐུབ་དགོས་དུས། འདི་ཁོ་ན་ལ་བརྩོན་དགོས། དེ་ལ་དགོངས་ནས། ཀུན་མཁྱེན་ཕྱི་མས་སྒོམ་འདོད་རྣམ་ཤེས་བྱ་མ་སློབ་ཅིག། ཞེས་སོགས་ལུང་དྲང་། ལུང་འདིའི་དུས་བཞིའམ་མཉམ་སྦྱོར་ནང་གི་དུས་བཞི་མཉམ་སྦྱོར་ཡིན་གསུངས། བདེན་པ་མཐོང་ཞེས་པ་རིག་པ་རང་བྱུང་གི་སྒྲོན་མ་རྡུལ་དང་བྲལ་བ། གཟུགས་སུ་འཆར་བ། ནང་དབྱིངས་ཀྱི་རྭ་བ་ཁྲིད། བརྟན་རིམ་བཞིན་གང་གི་ལྷག་མཐོང་གི་རིག་པ་འོད་གསལ་ཇེ་འཕེལ་དུ་འགྱུར་བ་ལ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་མཐོང་ཞེས་པ་སྐབས་འདིའི་ལུགས་ཡིན། ༧རི་དྭགས་རྩིབས་ལ་རྒྱུ་བ། འདབ་ཆགས་འཕུར་སྐྱོད་པའི་དཔེ་སོགས་ཀྱི་བཤད་པ་རྒྱས་པ་ཐེག་མཆོག་མཛོད་དུ་གསལ། བུ་ཡི་རྒྱུད་ཞེས་པ་བསྟན་པ་བུ་གཅིག་གམ། གསང་བ་སྤྱོད་པ་ས་བོན་གྱི་རྒྱུད་གཉིས་གཅིག་ཡིན་གསུངས། དབྱིངས་ཐིག་རིག་པ་གསུམ་ལ་མགོ་དང་པོ་བརྩམས་པ་ནས། དབྱིངས་རིག་སྨིན་མཚམས་ནས་མ་བྲལ་བ་ཆོས་ཉིད་མངོན་གསུམ། དེ་ལས་དབྱིངས་ཐིག་རིག་གསུམ་སྒྲོན་མ་སྣང་ཉམས་འཕེལ་ཤིང་། ལུག་རྒྱུད་ཇེ་དལ་དུ་འགྲོ་ཞིང་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་སྒྲོན་མའི་རྩལ་མཆེད་དེ། བདེ་གསལ་མི་རྟོག་སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་སོགས་ཤེས་ཉམས་འཆར་བར་འགྱུར་གསུངས། འཇའ་ལུས་གྲུབ་པའི་གནད་ནི་ལས་རླུང་ཆ་དང་བཅས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་ལ་ལོག་པས་ཡིན་ཏེ་དཔེར་ན་ཉི་མས་ཆབ་རམ་ཞུ་བ་བཞིན་ཕྱི་ནང་གི་དབྱིངས་རིག་འོད་གསལ་ཁ་གཏིང་འདྲེས་པའི་དྲོད་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཞུ་བ་ལྟ་བུ་ལ་གོ །ཤེས་ཉམས་འདི་ཀུན་རྟོག་གི་ཆ་ཡིན་ལ་དེ་ཐུགས་རྗེ་རིག་པའི་རྩལ་ཡིན་ཤིང་། མཉམ་བཞག་གི་སྐབས་ན་ཆེད་དུ་མངོན་ཤེས་དང་། ཞིང་ལྟ་ན་ལས་མཉམ་བཞག་ལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཅིང་རང་བབས་གཤིས་སུ་འཇོག་པ་དང་། རྗེས་ཐོབ་ཀྱི་སྤྱན་དང་མངོན་ཤེས་སོགས་འཆར། ཆོས་ཉིད་ཟད་ཅིང་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མངོན་དུ་འཆར་བ་ལ་ཤེས་ཉམས་ཀྱི་དྲི་མ་གཏན་ནས་མེད། རིག་པ་ལ་དབང་ཐོབ་རུང་སློབ་པའི་ལམ་མ་རྫོགས་བར་དུ་ནི་ཡིད་ཀུན་རྟོག་ཕྲ་བའི་ཤེས་ཉམས་ཡོད་གསུངས།། །། ༈ འོད་གསལ་ལ་སྣང་བའི་འོད་གསལ། སྟོང་པའི་འོད་གསལ། རིག་པའི་འོད་གསལ་དང་གསུམ་གསུངས།། །། ༈ གསལ་ཕྱོགས་པ་ཁ་ཅིག་གིས་རྒོལ་བ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་གཟུགས་སྐུ་འགྲུབ་པ་ལ་དེའི་རྣམ་པ་འདྲ་བ་ལམ་དུས་སུ་མ་སྒོམ་ན་མི་འགྲུབ་པར་སྨྲ་བ་ལ། སྐྱོན་མེད་དེ་དམྱལ་བར་སྐྱེ་ངེས་གཅིག་སྡིག་པའི་འབྲས་བུ་དམྱལ་བར་འཕངས་པ་ལས་དམྱལ་བའི་རྣམ་པ་འཆར་མི་དགོས་པ་བཞིན་ཉེས་པ་མེད་ཅེས་རྣམ་མཁྱེན་ཤིང་རྟར་གསུངས། ཡང་རྒོལ་བས་དོགས་པ་ཁོང་སླང་མཛད་སྙམ་དེ་རྣམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན་ལ། གཟུགས་སྐུ་འགྲུབ་པ་ལ་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་རྒྱུ་ཡིན་དགོས་སྨྲ་ན། དོགས་སེལ་དམིགས་གསལ་མེད་ཀྱང་། ཕར་ཐེག་གི་མཚན་དཔེ་ངོ་བོའི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས་པ་ལྷ་སྐུ་རྐྱང་པ་དང་། དེ་ནས་རིམ་གྱི་ལྷ་སྐུ་ཟུང་འབྲེལ་དང་། བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེ་རེར་ཡང་ཞི་ཁྲོ་མུ་མཐའ་མེད་པ་འཆར་བ་ཡིན་རུང་། ཚད་ཕེབས་ཙམ་སོང་བ་ཞེས་ཚད་ཕེབས་ཡན་ཆད་ལ་མཉམ་བཞག་སྐབས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་རུང་ཐུན་མཚམས་སྐབས་ཀུན་རྟོག་གི་ཆ་ཕྲ་བ་དང་བཅས་པ་རྩི་ཤིང་རི་བྲག་སོགས་སྣང་བ་ཡིན་ལ། ཁྱད་པར་བ་འདིར་རང་ལུས་ཀྱང་སྐུར་སྨིན་པ་ས་རྡོ་སོགས་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་བ་མ་དག་པ་མེད་ཅིང་ལྷུན་གྲུབ་གྱི་འོད་ལྔ་སྣང་བ་ལས་མི་འདའ་ཞིང་། དཔེར་གསེར་གླིང་དུ་ཕྱིན་ན་ས་རྡོ་བཙལ་ཀྱང་མི་རྙེད་པ་བཞིན།། །། ༈ རྒོལ་བ་པོ་དག་ལ་རྣལ་འབྱོར་པས་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་རོལ་པར་སྣང་བ་ནི་རང་སྣང་དག་པ་ཡིན། རྣལ་འབྱོར་བ་གཅིག་དག་ན་ཐམས་ཅད་དག་མི་དགོས་ཏེ་སེམས་ཅན་སྤྱི་མཐུན་གྱི་སྣང་ཡུལ་དག་མི་དགོས་གསུངས། ཅེས་ཀུན་མཁྱེན་བཞེད།། །། ༈ ལྷ་སྐུ་ཕྱེད་མཐོང་ཀུན་རྫོབ་སྙིགས་མའི་འབྱུང་བཞི་ཕྱེད་ཙམ་ཞིག། དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འབྱུང་བཞི་ཕྱེད་རྐྱང་པས་ཕྱེད་སྐུ་དང་། ཀུན་རྫོབ་འབྱུང་བཞི་ཐམས་ཅད་དེངས། དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འབྱུང་བཞི་ཚང་བར་རྒྱས་པས་ལྷ་སྐུ་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་འབྲེལ་སོགས་འཆར། ཚད་ཕེབས་སྐབས་འདིར་ལས་རླུང་དང་། ཀུན་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཟད་པས་མཐོང་ལམ་འཇོག། སྐྱ་འཇུག་ལ་དབང་བ་རྒྱུན་མཐའ་ཆོས་ཟད་སྒོམ་ལམ། ཉམས་གོང་འཕེལ་སྦྱོར་ལམ། མངོན་སུམ་ཚོགས་ལམ་དུ་བཞེད་གསུངས། ཡེ་ཤེས་འཆར་བའི་གནས་སྐབས་ན་ལམ་རྟགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་འཆར་བ་ཀུན་མཁྱེན་ལྔ་པས་གསུངས་པ་ཐོད་རྒལ་ལ་དགོངས། ཀུན་མཁྱེན་ཕྱི་མས་རྒྱབ་ཆོས་གྲོལ་ཐིག་གི་གཏེར་གཞུང་རྩ་བར་བྱས་པའི་འགྲེལ་པ་པད་དཀར་དུ། རྩེ་གཅིག་ཞེས་སེམས་བྱུང་གནས་འགྲོ་བ་བརྟགས་པའི་མཁན་པོའི་ངོ་བོ་ལ། རྩེ༵་གཅི༵ག་ཏུ་གནས་པ་སྟེ་མཁན་པོ་ཞེས་དོན་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ལས་མ་འདས། དེ་ཉིད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སོགས་རྐྱེན་ཞིག་ལ་བརྟེན་མཁན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱང་ནམ་མཁའ་ལྟར་སོང་བ་སྤྲོས྄༵་བྲལ྄༵་དེ་ལ་བཟང་ངན་སོགས་ཀྱི་རྟོགས་པ་རོ༵་སྙོམ༵། མཐར་སྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་དང་བྲལ་བ་སྒོམ྄༵་མེད྄༵་སྟེ་དེ་བཞི་དང་ཁྲེགས་ཆོད་སྦྱར་ནས་གསུངས། ལམ་རྟགས་རྣམ་སྨིན་གྱི་ཕུང་པོ་མ་བཅག་བར་དུ་མི་འབྱུང་བ་ཀུན་མཁྱེན་ཕྱི་མའི་རང་བཞེད་ཐུན་མིན་གྱི་དབང་དུ་བཏང་ན་ཁྲེགས་ཆོད་ལ་དགོངས་ནས་གསུངས་པར་མངོན། བླ་མ་དམ་པའི་རང་བཞེད་སྒོམ་མེད་ལ་ཐོག་མ་དབུས་མཐའ་གསུམ་དུ་ཕྱེ་བའི་དབུས་མཐའ་མ་མཚམས་ཞིག་ལ་སྒོམ་ལམ་གྱི་རྟགས་སྣང་དོན་ལ་འབྱུང་དགོས་པ་འདྲ། ཁྲིད་ཚུལ་འདི་དམིགས་པ་ཡུལ་གྱི་བློ་ཅན་གྱི་ཁྲིད་ཚུལ་ཡིན་གསུངས། འཇིགས་བྲལ་གླིང་པ་ནི་སྒོམ་མེད་ཆུང་ངུ་ཡིན་པའང་ཞལ་གྱི་བཞེས། རྣམ་སྨིན་རིག་རྣམ་ཡིན་པ་ཞལ་གྱི་བཞེས་པ་མི་འགལ་བའི་གནད་ནི། སྤྱིར་སྒོམ་མེད་མི་སློབ་ལམ་ཟེར་ཡང་། ཚོགས་སྦྱོར་སོགས་རེ་རེ་ལ་ནང་གསེས་རྣལ་འབྱོར་བཞི་བཞིར་ཕྱེ་བའི་མོས་སྤྱོད་ཀྱི་དབྱེ་བའི་སྒོམ་མེད་དེ་མི་སློབ་ལམ་ལ་དངོས་བཏགས་གཉིས་ཕྱེ་བའི་བཏགས་པ་བར་བཞག་ན་འགྲིགས་གསུངས།། །། ༈ ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་སྐབས། ཆོས་ཟད་ཅེས་པ། ཆོས་ཉིད་དང་རོ་གཅིག་པར་ཟད་པ་དང་། ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་གྱི་སྣང་བ་ཟད་ཚུལ་བཤད་པ་གཉིས་ལས། ཀུན་མཁྱེན་ཕྱི་མ་བཞེད། ལས་རླུང་རགས་པ་དག། ཕྲ་བ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་སུ་གྱུར་པས་སྙིགས་མའི་འབྱུང་བ་ཇེ་ཟད། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འབྱུང་བ་བཞི་དྭངས་མའི་དྭངས་མ་གསང་བ་ཆེན་པོ་འོད་གསལ་གྱི་དྭངས་མའི་ཆ་མཐར་ཐུག་བར་འཕེལ་བ་སྟོབས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཚད་ཕེབས་ཀྱི་སྣང་བ་འཆར་ཞིང་། ཐོད་རྒལ་ལམ་སྣང་འདི་རྣམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་གིས་བསྐུལ་བའི་སྣང་བ་ཕྱིར་མཆེད་པ་དང་། དུས་འཁོར་བའི་སྟོང་གཟུགས་ནི་ལས་རླུང་དབུ་མར་ཚུར་སྡུད་པའི་རྟགས་ཡིན། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་གི་སྤྲོ་བསྡུ་ཇི་ཙམ་ཆེ་བ་ཚད་ཕེབས་ཀྱི་སྣང་བ་དེ་ཙམ་ཆེ་ལ། འདིར་ཤེས་པ་ཡུལ་ལ་འཕོ་བའི་བག་ཆགས་དང་ཡེ་རླུང་ཡང་ཟད་པའམ་དག་པ། སྐབས་འགར་དམ་ཚིག་གི་ལྷ་མོ་བཞི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཞེས་པའང་འདི་ལ་དགོངས། དེའི་ཕྱིར་ན་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྣང་བ་ནང་དབྱིངས་སུ་ཟད་གསུངས། ད་ཅི་སྣང་ཞེ་ན་རྣམ་པར་རྟོག་མི་རྟོག་གི་མཐའ་ལས་འདས་ཤིང་འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་རིག་འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་ཀློང་དུ་འུབ་ཆུབ་པ་ལ་མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཞེས་འཕགས་ཆེན་ཀྱིས་ཀྱང་བསམ་པར་དཀའ།། །། ༈ འཇའ་ལུས་འཕོ་ཆེན་གྱི་སྐུར་བཞེངས་མཚམས་སྣང་བཅས་ཟད་པའི་རྒྱུན་མཐའ་ནང་དབྱིངས་ལ་འཇུག་ཁ་མའི་གོང་ཡིན་ཅེས་གསུངས།། །། ༈ རང་ལུས་ཀྱི་བསྡུས་པའི་སྣང་བ་དང་སྣང་ཡུལ་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་འོད་ཟེར་གྱི་སྐུས་ལག་སོར་ལ་རིག་པ་གཏད་པས་འཕོ་ཆེན་གྱི་སྐུར་བཞེངས་པ་ངོ་བོ་དྭངས་གསལ་ཆུ་ཟླའི་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལྟ་བུ་ལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་འཆར་བ་སྐྱེ་བ་ལ་དབང་ཐོབ་པ་བི་མ་དང་། པད་འབྱུང་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྐུ་དེ་ཉིད་ནང་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་པ་ནི་འཇུག་པ་ལས་དབང་བ་ཞེས་བཤད་པ་ཡིན།། །། ༈ ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་སྐབས་མི་འགུལ་བ་གསུམ། གོང་འཕེལ་སྐབས་སྡོད་པ་གསུམ། ཚད་ཕེབས་སྐབས་ཐོབ་པ་གསུམ། ཆོས་ཟད་སྐབས་གདོང་བཞེས་ཞེས་སྨིན་གཏེར་སོགས་དང་ཞལ་རྒྱུན་ལའང་སོ་སོར་སྦྱར་རུང་། རྟགས་བཅུ་གཉིས་པོ་སྣང་བཞི་སྤྱི་ལ་ཁྱབ་གསུངས།། །། ༈ ལམ་ལ་གནས་པའི་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་བརྟེན་མ་སོགས་དང་། དབང་ཐོབ་པ་ཡིན་རུང་དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་དྲིས་རྣལ་འབྱོར་པ་དྲོད་ཚོད་ཉུལ་བ་དང་། བར་ཆད་རྩོམ་པ་ནི་ཉམས་གོང་འཕེལ་མན་ཆད་ལ་ཡོད། ཚད་ཕེབས་ཡན་ལ་མེད་ཅིང་། ཀུན་གཞི་སེམས་ཀྱི་གཡའ་ཡི་མི་གོས་པས་ཕྱི་རོལ་གྱི་བར་ཆད་འབྱུང་གསུངས། བར་ཆད་ཐམས་ཅད་རིག་པ་རྣལ་མའི་དགོངས་པ་བསྐྱངས་བས་མི་ཚུགས། གསང་རྟགས་རྣམས་རྩ་དང་རླུང་སེམས་འདུས་པ་ལས་མ་ཡིན་པར། འོད་གསལ་མེ་ལོང་དྭངས་པའི་ངོགས་སུ་པྲ་ཕབས་པ་ལྟ་བུ་འཆར་གསུངས། གདེང་བཞིའི་སྐབས་ཆོས་ཉིད་མི་འགྱུར་ལྟ་བའི་གདེང་མཐར་ཐུག་པ་དང་། ཡང་དག་པ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཞེས་པ་འདིའི་ལུགས་ལ་འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་ཕུང་པོ་ལྷག་མ་མེད་པར་ཟད་པ་ལ་བཤད་གསུངས། ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པའི་སྐབས། ས་དགུ་འདས་ནས་ཡེ་ཤེས་ནི། །སོགས་ཀྱི་ལུང་དྲངས། ས་བཅུའི་རྒྱུན་མཐའ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྒྲ་དང་། བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡང་དག་པ་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་པ་གཉིས་ལའང་ཁྱད་ཡོད་པ་ཡིན་ཅེས་འཕྲོས་ལ་གསུངས། རྒྱན་ཞགས་ཆུ་སྒྲོན་ཅེས་ཆུ་བུར་མིག་དབང་དང་རྟེན་བརྟེན་པའི་ཚུལ་དུ་ཡོད་ལ། དཔེར་ན་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ལུགས་ལ་བླ་མེད་ནས་བཤད་པའི་དབུ་མའི་ནང་། རང་ལུགས་ཀྱི་དབུ་མ་ཕྲ་བ་བཤད་བ་བཞིན་ཡིན་ལ། སྙིང་ནས་མིག་སོགས་རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུར་གསལ་གསུངས་ཀྱང་། འདིར་རྫོགས་ཆེན་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་མཐར་ཕྱིན་པ་ལུས་རྡུལ་ཕྲན་དུ་དེངས། སེམས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ཏེ་སངས་རྒྱས་པ་ནི། དེ་ཡང་ཀུན་གཞི་མ་རིག་པའི་ཆ་ལས་ཤར་བ་ནི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་ཡིན་པ་ལ། རིག་པའི་རྩལ་རྫོགས་པས་ཀུན་གཞིའི་ཆ་སྣང་བས་མུན་པ་བསལ་བ་བཞིན་རང་དག་ཏུ་གྱུར་པ་ན་དེས་སྐྱེད་པའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་རང་ཡལ་དུ་གྱུར་པ་ཡིན་ལ་རྫོགས་ཆེན་གྱི་རྩ་བའི་གྲུབ་མཐའ་རིག་དབྱིངས་ཀྱི་ཁམས་ལ་མཚན་དཔེ་སྟོབས་བཅུ་ཕར་ཕྱིན་ལས་མ་འདྲེས་པའི་ཆོས་སུམ་བརྒྱ་སོགས་དང་། མ་འདྲེས་སོགས་ཟག་མེད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡེ་ལྡན་ཡོད་པས་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གི་སངས་རྒྱས་ཡིན་རུང་། གློ་བུར་དྲི་བྲལ་གྱི་སངས་རྒྱས་མ་ཡིན་ཏེ། ཀུན་གཞི་མ་རིག་རྟོག་འཁྲུལ་གྱི་དྲི་མ་དང་བཅས་པའི་ཕྱིར་དེ་དག་པ་རིག་པ་ཉིད་མངོན་དུ་གྱུར་པ་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སངས་རྒྱས་དང་། སངས་རྒྱས་ལ་ཚོགས་བསགས་དགོས་སམ་མི་དགོས་ཞེ་ན། གོང་མ་ཁ་གཅིག་གི་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚོགས་མ་བསགས་ཟེར། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་ཚོགས་མ་བསགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚོགས་མ་བསགས་ཟེར། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོས་ཚོགས་མ་བསགས་པའི་སངས་རྒྱས་མེད་གསུངས། སྔ་མའི་བཞེད་པ་ནི་ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པའི་ཚོགས་འདྲ་བསགས་མི་དགོས་པ་ལ་དགོངས། ཕྱི་མའི་བཞེད་པ་ཟག་མེད་རང་ངོ་ཤེས་པའི་དགེ་བ་ཞེས་རིག་ངོ་བསྐྱངས་པ་འདི་ཟག་མེད་ཚོགས་བསགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་པས་དེ་ལ་དགོངས་པས་གནད་གཅིག་ཏུ་བབས་གསུངས།། །། ༈ ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་སྐབས་རིག་པ་རང་བབ་གཤིས་ཀྱི་ངང་བསྐྱང་བ་གཅིག་པུའི་གནད་ཀྱི་གོང་དུ་བསྟན་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་ཐོབ་ལ། ཐོད་རྒལ་བསང་གནད་ལྟ་ནས་དབྱིངས་རིག་གི་ཡོན་ཏན་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དུ་བྱེད་པ་ལ་བརྟེན་མཐར་ཆོས་ཟད་ཆེན་པོར་མི་སློབ་པའི་ས་མངོན་དུ་བྱེད་ལ་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་རིག་པ་གཏད་པའི་ཁྱད་པར་གྱི་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པས་གཞན་ཕན་བརླབས་ཆེན་བསྒྲུབ་ནུས་པ་ཁྱད་པར་ཆེ་གསུངས།། །། ༈ རྟགས་སྣང་བཞིའི་འཆར་ཚུལ་ལ་རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ཀྱི་སྐབས། གྲུ་མཐའ་འཛིན་པར་རློམ་པའི་རང་ཕྱོགས་ཀྱི་གྱ་ཚོམ་ཅན་དང་། རྒོལ་བ་པོས་མུན་སྤྲུལ་ཡིན་ཚུལ་སྒོ་ཙམ་བཤད་ནས། ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་མན་ངག་དྲང་པོར་ཤེས་ན་གཞན་མཚུངས་ཤུགས་ཀྱིས་ཤེས། ཚད་ཕེབས་དངོས་ལ་ཁྲིད་གཞུང་དུ་རྒྱུད་ནས་ཆུ་འདྲེན་ཞེས་པ། རྫོགས་ཆེན་ལ་སྐུར་པ་བཏབ་ན་དུས་འཁོར་ལ་ལང་བརྒྱུད་ནས་ཆུ་འདྲེན་ཞེས་སྔོན་འཇུག་ཡོད་དགོས་གསུངས། མཐར་ཐུག་གི་དབུ་མ་རབ་ཏུ་མི་གནས་པ་ཞེས།། །། ༈ མདོར་ན་རིག་པ་ཚད་ལ་ཕེབས་ཞེས། ནང་གི་ཚད་ལ་ཕེབས་རྒྱུ་ཤེར་སྒྲོན་ཡིན། ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་ཕྲ་མོ་སྔར་ཐོབ་པ་རྩལ་རྒྱས་ཏེ་དབྱིངས་ལ་རིག་པ་ཇི་ཙམ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་གཞི་དབྱིངས་ནང་གསལ་གྱི་རིག་པར་ཞུགས་པ་དེ་ལྟར་ཐུགས་རྗེ་རིག་རྩལ་ཡུལ་ལ་འཆར་ཡོད་པ་ཉམས་གོང་འཕེལ་ནས་བརྩམ་སྣང་ཉམས་ཀྱི་ཆ་རྣམས་ངོ་བོ་སྟོང་པའི་དབྱིངས་སུ་རིག་པ་རྩལ་རྫོགས་ཏེ་ངོ་བོ་སྟོང་པ་དང་རིག་པ་རོ་གཅིག་ཏུ་རྫོགས་པ་ལ་ཚད་ཕེབས་དང་། ཚད་ཕེབས་ཐུན་མིན་དངོས་ནི་རིག་པ་དབྱིངས་དང་འདྲེས་པ་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་ནས་ཡོད་ཅིང་སྣང་ཉམས་རིག་པ་སྐུར་སྨིན་དང་འབྲེལ་རྩ་ཀ་ཏི་ཤེལ་སྦུགས་ཅན་གྱི་སྒོ་ལ། ཕྲ་ལ་འཁྲིལ་སོགས་རྩ་ཡི་བྱེ་བྲག་ཁ་ཤས་གསུངས་པའི་ནང་ཚན་རྒྱ་མཚོ་གསེར་གྱི་ཉི་མའི་རྩ་ཞེས་པ་དེ་རྒྱང་ཞགས་ཆུ་སྒྲོན་དངོས་ཡིན་གསུངས། དབྱིངས་རིག་སྨིན་མཚམས་ནས་བྲལ་ཞེས་པ། ཕྱིའི་རིག་རྩལ་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་ཆ་དང་པོ་རྫི་མ་དང་འབྲེལ་བ་ནས་མཆེད་པས་དེ་ལ་དགོངས་གསུངས། ཐོད་རྒལ་སྐབས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་རིག་གདང་ལམ་རིག་ཆ་དང་། ལྷུན་གྲུབ་ཐུགས་རྗེའི་རིག་རྩལ་གྱི་གདང་གཉིས་ལས། སྔ་མ་ནང་དབྱིངས་སུ་འཁྱིལ་བ། ཕྱི་མ་ཕྱིར་མཆེད་པའོ།། །། ༈ དབྱིངས་སྣང་དང་རིག་པ་ལུག་རྒྱུད་ཀྱི་དཀྱིལ་དུ་ལུས་སེམས་དབྱེར་མེད་དུ་གཏད་དགོས་ཞེས་ལུང་རྟོགས་རིན་པོ་ཆེས་གསུངས། ཤར་ལུགས་བརྒྱད་པོའི་ལྟར་ཅེས་པའི་ཚིག་ལ་གོ་བ་བླངས་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན། འོད་ལྟར་ཤར་བ། ཡུལ་སྣང་གི་འོད་རིག་པའི་རང་གདངས་དེ་ལྟར་དུ་ཤར་བ་ཡིན་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་མཚོན། རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་གསར་དུ་མ་བསྐྱེད་པའི་སེམས་ཉིད་གཉུག་མ་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་ལ་འདུས་མ་བྱས་གསུངས། ཐིམ་ལ་མ་རྨུགས་ཅེས་པ་དང་། དབྱིངས་དང་གོས་རོ་གཅིག་འདྲེས་པ་ལ་གསུངས། སྤངས་བསྒྱུར་ལམ་དུ་བྱེད་པ་ཞེས་གསང་བདག་སྒྲོ་ཕུག་པའི་དུག་སྡོང་སྟོང་ཐུན་ནང་གསུངས་ལྟར། སྐྱེ་བོ་རང་གསང་སྤངས། སྨན་པས་བསྒྱུར་ཞིང་བླངས། རྨ་བྱས་ཟོས་པ་བཞིན་དུ་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྤངས། བྱང་སེམས་ཀྱི་བསྒྱུར། གསང་སྔགས་བླ་མེད་པས་ལམ་དུ་བྱེད། རྫོགས་པ་ཆེན་པོས་ནི། དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས། རང་བྱུང་གི་རིག་པ་དུག་སྡོང་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་ལ། དུག་སྡོང་གཅིག་གི་མ་ཚད་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་དུག་སྡོང་ས་ཆེན་པོའི་སྟེང་དུ་ཡོད་ཀྱང་མ་སྤངས། མ་བསྒྱུར། མ་ཟོས་སྤང་བླངས་ཕན་གནོད་ཅི་ཡང་མེད་པ་དེ་བཞིན་ཡིན་གསུངས།། །། ༈ ངོ་བོ་ལ་འཕོ་འགྱུར་མེད་ཀྱང་། རྩལ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཆེ་ཆུང་གི་རྟོགས་ལྡན་བཟང་ངན་འབྱེད་ཅེས་ཀུན་མཁྱེན་ཕྱི་མས་གསུངས།། །། ༈ ཐོད་རྒལ་གྱི་སྣང་ཆའི་ལུག་རྒྱུད་ཀྱང་རྣམ་ཤེས་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྲོག་དང་ལྡན་པས་མཁྱེན་ཆ་མི་འགགས་པ་ཡིན།། །། ༈ སྣང་བཞིའི་གོ་རིམ་ངེས་མེད་མཚོན་ན་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་ནས། ཟད་སར་ཐོད་རྒལ་དུ་གོམས་པ་ཡང་ཡོད་གསུངས།། །། ༈ སྨིན་མཚམས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་རླུང་སེམས་བསྡུས་ནས་དག་ཞིང་དུ་འཕོ་བའི་གནད་ཡིན།། །། ༈ ཕྱི་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་ནས་ཐིག་ཕྲན་མང་པོ་ཡོད་པའི་སྔོ་རིམ་བ་དེ་དང་། ནང་དབྱིངས་དེར་ནང་འོད་ལྔའི་མུ་ཁྱུད་དེ་ཡིན་གསུངས། ཐིག་ལེ་སྟོང་སྒྲོན་སེར་སྐྱ་སོགས་མཐེ་བོང་ཙམ་པ་དེ་གཞལ་ཡས་ཁང་། ལུག་རྒྱུད་སོགས་སྐུ་སྟེ་ལོངས་སྐུ་རང་སྣང་གི་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་འབྲལ་མེད་ཟག་མེད་ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་དེ་དོན་སེམས་ཀྱི་མདངས་ལས་སྐྱེས་པ་ཡིན། སྐུ་ཚད་མེད་པས་ལུག་རྒྱུད་གྲངས་མང་།། །། ༈ ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་སྐབས་སྐྱེ་བ་ལ་དབང་འབྱོར་བས་ལུས་སེམས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་ཟད་པ་ན་འཕོ་ཆེན་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་བཞེངས་པར་བཞེད་པ་ན་འོད་ཀྱི་ལག་སོར་ཙམ་ལ་གཏད་གསུངས། འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་ལྟ་བུ་དག་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་སྐུ་དངོས་ཡིན་རྒྱུ་ལས། སྤང་བྱའི་སྒྲིབ་པ་ཞིག་གཏན་ནས་མེད་ཅེས། གལ་སྲིད་ཡོད་ན་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་བར་བཞུགས་པ་ཡིན། དེ་སྲིད་བར་དུ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པའི་སྐུ་དང་བཅས་པ་ཐལ་བར་ཡིན་པས་དེ་མི་སྲིད་དོ། །ཅེས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་གསུང་གི་སྙིང་ཁུ་ཡིན་གསུངས་སོ། །ཉམས་གོང་འཕེལ་ཞེས་པ་སྣང་ཉམས་འཕེལ་བ་རྟགས། རྟགས་ཅན་རིག་པ་འཕེལ་བ་ཡིན་གསུངས།། །། ༈ སྤྱིར་གཞི་ཞེས་པ། སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ་རིག་པ་དེ་གཞི་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་། དེ་ངོ་ཤེས་ན་རིམ་གྱིས་གྲོལ་བ་སྟོན་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དང་། དག་པ་གཉིས་ལྡན་གྱི་གོ་འཕང་ཐོབ། ངོ་མ་ཤེས་ན། འཁྲུལ་པ་གློ་བུར་གྱི་དྲི་མས་བསླད་ཐོག་ཅན་བཞིན་དུ་སྤྱི་གཞི་མ་སྒྲིབ་ལུང་མ་བསྟན་བེམ་ཆོས་དང་མ་འབྲེལ་བ་དང་། སྲིད་པ་སྔོན་མ་དང་། ལས་ཉོན་གྱི་སྐྱེ་བ་ཅན་སོགས་དང་མ་འབྲེལ་བ་ཡིན་གསུངས་ཀྱང་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་དགོས།། །། ༈ མ་དག་པ་འཁོར་བའི་སྒོ་ལྟར་ཤར་དུས་སེམས་ཅན་སུམ་སྟོང་ལ་རིག་པ་བཅུག་ནས་གྲོལ་ཅེས་པ་དེ། རང་སྣང་ཡིན་གསུངས།། །། ༈ དབྱིངས་སྣང་ངོ་མ་ཤེས་པས་སྣོད་དུ་འཁྲུལ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དེ་ངོ་མ་ཤེས་པས་ལུས་སུ། ཡེ་ཤེས་དེ་སེམས་སུ་འཁྲུལ་པ། རྐྱེན་བཞི་འཁྲུལ་ཚུལ་དང་། རྐྱེན་བཞིའི་གྲོལ་ཚུལ་བསྟན། དཔེ་ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་གཅིག་རྣམ་པ་ཐ་དད་ཆུ་དང་ཆབ་རོམ།། །། ༈ སྣོད་བཅུད་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཆོས་ཅན་གྱི་སྟེང་ནས་སྒྲུབ་མ་གཏོགས། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་སྟེང་ནས་མ་ཡིན་ཏེ། ཆུ་དང་ཆབ་རོམ་གཉིས་ཀ་སྟོང་ཉིད་ཡིན་མཚུངས་སོ། །ཞེས་གནད་འདི་གསུངས།། །། ༈ རིག་པ་རང་ཐོག་ཏུ་མ་གཡོས་པས་འཁྲུལ་རྟོག་ཡུལ་དུ་བཅས་པ་རང་གྲོལ་རྩལ་རྫོགས་ཡིན།། །། ༈ གདོད་མིའི་སྤྱི་གཞི་འཆི་སྲིད་ལ་བརྟེན་ནས་ངོས་བཟུང་། ཡང་ན་རྣམ་རྟོག་རགས་པ་མ་མཆོད། རིག་ཐོག་ཏུ་མ་ཐོན་གོང་ལ་སྤྱི་གཞི་ཡིན་གསུངས།། །། ༈ དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་དང་འཕོ་ཆེན་ལ་ཁྱད་ཡོད། མ་དག་པའི་སྒྱུ་ལུས་དང་ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་སྣང་བ་གཉིས་ཁྱད་པར་ཡོད་གསུངས་སོ།། །།ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ཟིན་བྲིས་རྡོ་གྲུབ་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་གསུང་རྒྱུན་འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་ཕྱག་བྲིས་དངོས་མཁན་ཆེན་མཁྱེན་བརྩེའི་བློ་གྲོས་ལ་གནང་བའི་དཔེ་ལས་ཞལ་བཤུས་པའི་མཁན་པོའི་ཕྱག་དཔེ་ལས་སླར་ཡང་བཤུས་པའོ།། །།
[edit]

rang rig ye shes mngon sum ston mdzod cing /__/tshe 'dir gdod ma'i grol sar khrid mdzad pa/__/kun bzang 'khor lo'i dbang phyug bla ma la/__/mi phyed snying nas gus pas phyag bgyi'o/__/'o na nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad gdod ma'i mgon po khyad chos drug ldan gyi go 'phang sogs=__/rnal 'byor bla med rdo rje theg pa'i skabs 'dir tha mal snang zhen dang bcas pas nyan du mi rung bas gnas khang 'dir yang tha mal gyi rnam pa can ma yin pa/__'og min pad+ma 'od kyi gzhal med khang chen po gzhi dang rgyan dang bkod pa tshad med pa'i dbus/__chos ston pa'i slob dpon khyab bdag gdod ma'i mgon po dpal pad+ma kun tu 'chang chen po'i zhal nas sogs=__/spyi 'gre/__'od gsal man ngag snying tig khyad par 'phags tshul gyi skabs/__chos dbyings 'od gsal gyi khams 'di sangs rgyas dang sems can la khyad med du bzhugs rung sems can rnams la thog ma med pa nas 'khrul rtog glo bur gyi dri ma ngan pa'i sbubs su/__'od gsal bag la zha nas rig pa de kho na nyid kyi gnas lugs ma rtogs/__de lta bu'i skabs su dri bcas de bzhin nyid zer/__dper na chu chab rom du thum pa bzhin no/__/nam zhig lam sgom pas glo bur gyi dri ma zhes sems zad pa na/__'khrul pa ma rig pa'i sbubs las grol ba'i rig pa 'od gsal nyid rgyas pa na sangs rgyas zhes grags/__de lta bu'i gnas lugs zab mo nyid bstan pa'i phyir/__de bzhin gshegs pas chos tshul ji snyed bstan pa mtha' 'di la 'bab cing /__rgyu lam du byed pa mtshan nyid kyi theg pas tshogs rdzogs rim bzhin sgrib pa je dag de yang tshogs sbyor na stong nyid mos spyod mthong lam na nang rtogs rung da dung nyon sgrib kyi bag chags ma spangs/__sa brgyad pa na yang shes bya'i sgrib pa'i bag chags ma spangs pas sgrib pa de rnams dag cing tshogs rdzogs nas stong nyid zab mo rtogs dgos shing de dag sems kyi dri ma dang bcas pa dang /__sngags phyi rgyud sde gsum sogs lha dang bdag med sgom pa sogs kyi ting nge 'dzin gyi mi tshe gsum dang rigs mtha' mi tshe bcu gsum nas 'bras bu thob pa sogs kyang sems kyi dri ma dang bcas shing bla med rdo rje theg pa yang /__lha dang bcas rtsa rlung thig le'i rnal 'byor/__don dam byang chub sems kyi rnal 'byor rnams kyang sems kyis gos shing /__sems sde dang phyag chen sogs sems dang sems nyid kyi rol ba'i cho 'phrul 'dzin pa dang /__chos thams cad stong pa chen po kun tu bzang mo'i klong du gtan la dbab pa la yang sems kyi g.ya' dris gos shing /__gsang ba man ngag snying thig ni mngon sum 'od gsal snying po'i rang gnad rjen car ston cing sems las 'das pa'i rig pa'i ye shes nyid gtso bor bstan/__zhag drug zla ba gsum ma mtha' lo drug gi 'ja' lus rdo rje'i sku'i go 'phang thob nges pa 'di ni dper na ri rab kyi rtser phyin pa dang 'dra shing /__theg pa 'og ma rnams ri rab kyi zom pa dang 'dra'o/__/de la yang pad 'byung /__bi ma'i lugs gnyis las 'di ni pad 'byung dang /__ye shes klong rgyud sogs/__bi ma dang rma yis bsgyur ba ltar gnyis ka'i bka' srol gcig tu 'dres pa yin gsungs/__khrid gdab tshul la/__ngo sprod khrid kyi lugs su gdab pa ni/__gzhung 'dir brtan gyi khregs thod ngo sprod dang /__mgron po la brgal ba tshangs spungs su gdab pa zhes pa mgron po 'chi kha'i sems can la rgyas par ngo sprod mi khams pa la gnad bsdus te cig char ston pa ni bar do'i gdams pa ste/__de yang 'dir tshang gsungs/__phyi'i ru shan skabs 'khor 'das ru shan ces pa 'khor 'das gnyis lag pa'i lto brgyab 'dra sogs gsungs/__de yang 'khor ba sems/__myang 'das rig pa la zer/__de gnyis shan phye bas sems rig pa sna khrid pa'i thabs zab mo ste/__rdo rje'i lus kyi rig pa gtad med du btang /__gzung 'dzin gyi dngos rtog thams cad khral ma khrol du btang ba'i gnad zab mo yin/__'di skabs kha gcig gi rigs drug gi sdug bsngal myong bar bsam nas blo sbyong /__snying rje sogs bsgoms par gsung kyang skabs 'dir gtso mi che/__nang gi ru shan dbye ba rig drug bsreg sbyong skabs/__spyir thig le snyigs ma'i cha phal cher gyis skra dang ba spu so dang sen mo sogs bskyed par gsungs pa bzhin/__rtsa rlung sems thig le snyigs mas rigs drug gi sa bon bskyed/__de yang kha cig gi yi ge'i gzugs de yang /__rgya bod so so'i yig gzugs ltar gnas zer yang /__don thig le'i rnam par gnas pa de snyed rnams sems kyi cha yin/__dwangs ma mi shig pa'i thig le'i cha las rdo rje gsum gyi sa bon rnams rig pa'i ye shes yin la/__'bru gsum gnas gsum gyi sa bon gyi steng dbu ma dang nye bar bsgom/__'bru gsum bzlas pas rigs drug gi sa bon lji zhing mog pa'i rnam pa can la mthar rjes med du yal bar bsam/__'di yang sems rig pa sna khrid pa yin/__gson po'i byang chog ro bsregs 'di zab gsungs/__lus kyi ru shan skabs lus rtse gsum gyi 'dug stangs kyi yar rtse gsum ngo bo rang bzhin thugs rje gsum/__mar rtse gsum sku gsum/__sked pa gcig tu 'dres pa ka dag lhun grub dbyer med mtshon shing rig pa nyid rdo rje gsum shar ba yin gsungs/__dper na mdzub mos zla ba mtshan pa lta bu/__mdzub mo dang zla ba ltar ngo bo tha dad 'brel med/__de 'dra ma yin pa rig pa'i 'od gsal nyid mngon du byed pa la dang po nas rig pa nyid kyi gnad ston pa yin gsungs/__ngag gi rgyas btab/__rtsal sbyangs/__gnyen btsal/__lam zhugs skabs/__gnad ni sangs rgyas thams cad kyi thugs gnyis su med pa'i ye shes kyi ngo bo rang gi rig pa tha mi dad pa/__de nyid yi ge hU~M du shar ba/__hU~M gi sgra dang /__gzugs/__rig pa gsum dbyer med par blta ba gnad yin cing /__lus ngag yid sems kyis bsdus pa rig par zad dgos/__rgyas btab skabs snod bcud hU~M du gyur par bsgom/__rang lus gtor ba/__hU~M mtho gang yin ces bla ma dag gsungs/__dngos po che chung dang bstun pa'i hU~M bsgom gsungs/__dpe kha cig srin po'i 'gros dang srin 'bu'i 'gros zhes pa snga ma yin na lding stabs su 'gro ba nyag hor gyi mi 'gro ba lta bu/__phyi ma 'bu rjes lta bu yin ces mthus gsungs/__lam zhugs skabs 'gro ldog gi lam sbyong ba zhes phyir ldog kyang rung /__rang mal du bsdad nas hU~M gzhan zhig tu 'gro ba ltar mi bsam gsungs/__yid kyi ru shan skabs sems tshol gyi gnad grub mtha'i 'dod tshul rnams bsal ba'i sems ngo bo nyid dmigs su med pa stong pa nyid du had de ba/__de yang rig pa'i ye shes dngos ma yin shing /__/dpal sprul gsungs rgyun yin zer ba'i bla ma kha gcig gi rdzogs chen sems la ngo bo yod zer na 'byung bzhi'i gshig rgyu i 'dug ltos/__gsungs sa gcod kyi skabs lta bu las rdzogs chen rang lugs min rung gnad gcig tu 'babs gsungs/__don rnam rtog thol gyis skye ba la brtags pa'i gnad/__gnas pa'i skabs/__gang du gnas brtags mkhan gyi ngo bo la dpyad pa'i gnad/__'gro ba la de bzhin dpyad/__rnal dbab la rang bab mi rtog pa'i ngang du cham gyi bzhag/__dpyad bsgom gyi mthar mi rtog par bzhag pa dang /__dpyad bsgom ma byas par had de mi rtag pa la bzhag pa gnyis khyad che/__snga mas zab gsungs/__lus kyi sna khrid 'khor 'das ru shan/__sems kyi sna khrid sgo gsum ru shan phye ba gnyis/__dbang rnon rgyu'i sngon bsags can la zer/__stobs can tshe 'di la grol/__'bring bar dor grol/__dbang tha skye ba phyi mar rang bzhin sprul sku'i zhing du grol ba thabs dang gnad/__dbang gi skabs spros bcas sogs rgyas pa theg mchog mdzod ltar dang /__bsdus pa lce btsun snying thig/__shin tu bsdus pa rtse dbang rgyal thabs spyi shugs lta bu yin gsungs/__dngos dang gzhi gnyis ka yin min mu skabs dngos dang gzhi brtsi pa/__gzhi lha khang lta bu rdzogs chen gyi lta sgom mang po tshig shas che ba'i go ba dang /__dngos zhes pa tshig la brten nas myong ba dngos/__dmigs pa yul gyi blo can gyi khrid tshul la thun mongs dang /__rig pa rang snang gi blo can gnyis kyi khrid tshul las phyi ma thun min man ngag snying thig 'di yin gsungs/__rgyud bcu bdun sogs rdo rje mkha' 'gro'i skad sna tshogs las bsgyur ba yin/__saM skri ta'i skad yin pa'i nges pa med cing dngos dang gzhi la sgra bying sgrub kyi so so'i go ba ji ltar rtsal rgyu yod ma nges gsungs/__dmigs pa yul gyi blo can gyi khrid tshul thun mongs ngo sprod skabs chos thams cad brtags shing dpyad na/__snang tsam rkyang pa las ngo bo'i steng na grub pa med de chu phor gang la rigs drug gi mthong ba dang /__yi dwags kyi rgya mtshor grog snyams mthong ba dang sa rdo sogs la mi dang gzhi bdag sogs kyi snang tshul tha dad dang nyi ma la 'ug pa dang mi yi mthong tshul snang dang mun nag bzhin snang ba sems kyi bzos par ngo sprad/__sems 'di nyid brtags shing dpyad na ngo bo mtshon du med pas sems kyi rang bzhin stong par ngo sprad/__de nyid med kyang ma yin par stong pa'i rang mdangs la rig cha mi 'gags pa/__rig cha la stong pa mi 'gags pa/__de gnyis ngo bo dbyer mi phyed so sor rang rig gi spyod yul du gyur pa de la rim gyis 'jug pa rnams khrid/__phyi yul la nang lhan skyes kyi ye shes kyis rgyas 'debs pa phyag chen sogs dang 'dra'o/__/snang ba sgyu ma yin pa dang de'i rang bzhin stong par ngo sprad pa las/__khyad chos rig stong rjen par ngo sprad pa yin kyang /__dbang po phal pa khrid tshul thun mongs pa'i steng nas/__lta ba grong khyer rgyun gcod/__bsgom pa nyin mo kha sbyor/__spyod pa shar grol dus mnyam sogs sbyar tshul yod gsungs/__karma pa rang byung rdo rjes gnyan ras dge 'dun 'bum dang o rgyan par rdzogs chen gsan kyang /__phyag chen dang 'dres pa rang stobs kyi mkhyen nas grub chen me long la rdzogs chen bslad med yod rung de gshegs nas ku ma rA dzar gsan pa bzhin/__thun mong gi khrid tshul 'di phyag chen sems klong sogs dang 'dres gsungs/__thun min rig pa rang snang gi blo can la ngo sprod tshul gnad la brten pa dang /__ma brten pa'i sgo nas chos dbyings mdzod 'grel sogs gsungs kyang /__rig pa rang byung gi ye shes thad kar ngo sprod pa ni cig char ba yin la/__de'i tshul gyis brgyud pa'i bla ma la mos gus byas pa de'i rkyen gyi mos gus 'ur langs ste dus gsum gyi rtog pa phra rags ma mchod zhing /__gtad so ci'ang med pa had pa ni glo bur ba yin kyang /__had de ba 'gags pa'i rig pa gsal stong mos gus kyi stobs kyis mngon du gyur pa la byin rlabs kyi ngo sprod/__lta ba'i steng nas ngo sprod ni/__sems tshol gyi gtan la dbab pa'i mthar ngo sprod pa/__bsgom pa'i steng nas ngo sprod pa/__slob ma rang babs su lhan ner bzhag du bcug pa dang /__bla mas phaTaHdang sems gang yin brjod pas/__sngar gyi had de bde bsal nas rig pa zang thal 'phro 'du bying rgod sogs kyi sgrib g.yogs thams cad bral ba'i ma bcos rig stong rjen par 'char ba dang /__dus gsum gyi rtog pa'i dwangs cha btsal ba yang rdzogs chen snying thig dngos ma yin/__ma bcos pa'i rig pa la bcas bcos kyi spro bsdu bral ba mnyam rjes gang gi skabs su yang de'i rgyun bskyangs ba gal che/__stong cha zhes pa zur du med de rang bab kyi rig pa yengs mi shes pa ngos bzung mkhas len thams cad dang rgya chad phyogs lhung dang bral ba de nyid rnam pa mi rtog pa'i ye shes 'od gsal ba de nyid las gzhan du med/__dper na gzugs lta ba la phyi phyag byi dor byed pa las gzhan du med pa'i dpe bzhin no/__/dper na rdzogs chen gyi yengs ba dang ma yengs zhes pa/__sems kyi phyogs su song tshad yengs pa/__rig pa'i phyogs su song na ma yengs pa zhes/__thun mong gi ma yengs pa rdzogs chen gyi yengs par song ba yod gsungs/__don du rig cha rjen pa bskyangs pas snang sems khyab brdal yus shes rang grol du 'gro zhing /__gegs byung na yang rig cha nyid bskyangs pa grol/__gegs sel gzhan med/__gegs rig pa las byung ba ma yin te/__rig pa kun tu bzang po las kun tu ngan pa ma yin no/__/dran pa la nang gses drug man ngag mdzod du gsungs/__gad mo chen mo bcu gnyis kyi don sogs/__khams gsum sems can bsad pa'i sdig rgan dang /__rgyal sras chen po gnyis/__'od gsal bsam gyi mi khyab pa'i gshis la mnyam rung /__sdig rgan gyis de ma rtogs pas kun rtog glo bur ba'i dri mas sdig pa'i 'bras bu myong ba yin rung /__gshis la dge sdig/__phan gnod/__gdon bgegs/__'khrul rtog gi rgyu 'bras gang gis kyang mi shig/__rig thog gi btsan sa zin na/__stobs bcu mi 'jigs bzhi rang chas su yod pa'i rig pa gdod nas rdzogs pa'i sangs rgyas yin pa de'i gshis su slebs/__dper na mi bzang po chang gi bzi na rdzi dwangs ba rang thog phyin pa bzhin/__'khrul rtog bzang ngan thams cad zad dus gshis la slebs pas rig pa gcig chod rkyang 'ded kyi lta bsgom spyod gsum mthar phyin pa las sems te sa ltar sems kyi rtsal dang rol pa zhes rgyas btab/__chos thams cad stong chen gyi klong du 'jog pa klong sde lta bu ma yin gsungs/__rig pa rang gi ngo bo mi rtog pa stong chen gyi cha ngo bo stong pa/__de'i rang bzhin nang gsal gyi cha de rang bzhin gsal ba/__rnam rtog gi rtsal steng nas mched pa'i rig cha mkhyen pa'i cha phyi gsal de thugs rje rig rtsal lam thugs rje kun khyabs/__thugs rje rig pa'i mkhyen cha rig pa ngo bo'i dbyings su zad dus 'chi ba chos sku'i 'od gsal dngos lta bu 'byung ba khregs chod kyi brtan pa mthar phyin pa yin ces gsungs/__rnam rtog bzang ngan ci shar yang rig pa rang thog tu ngo shes/__rig pa nyid rtsal rtogs pas rnam rtog bag la zha/__rig pa rang thog tu grol ba brtan pa mthar phyin pa 'di rdzogs chen gyi thun min rang skad/__phyag rdzogs kyi khrid gzhung phal cher rnam rtog ngo shes/__de snang gdong mi bkag pa rnam rtog gi rtsal rig pa'i klong du rdzogs/__sems nyid rang byung lhan skyes kyi ye shes 'char ba la brtan pa thob ces pa thun mong gi chos skad yin gsungs/__gnas kyang chos nyid kyi ngang du gnas/__shar yang chos nyid kyi ngang du shar sogs/__gong gi snga ma de'i don yin/__gong du dus gsum gyi rtog pa'i dwangs cha btsal ba zhes phyag chen sogs kha cig 'das pa'i rtog pa rjes mi bcad ma 'ong pa'i rtog pa mdun mi bsu/__da lta'i rtog pa rkyen khar mi chor ba thad kar bzhag pa'i dwangs char rtsal ba lta bu rdzogs chen snying thig thun min gyi lugs ma yin/__sngags bla med kyi rgyud sde rnams su byed rtsol bcing thabs du mas rlung dbu mar zhugs gnas thim gsum byas pa la gzod 'od gsal la 'dren pa dang /__man ngag snying thig gi dang po nas rig pa gcig chod rang babs kyi gnas lugs kho na'i ngang bskyang bas 'khrul rtog chos nyid du dengs ba gnyis kyi steng nas khyad par che/__rig pa rkyang 'ded snang ba gdong 'ded zhes pa snga ma mnyam bzhag dang /__phyi ma rjes thob kyi skabs yin/__rdzogs chen la mnyam rjes 'byed rgyu yod gsungs/__rdzogs chen gzhung la chos dbyings mdzod dang theg mchog mdzod gnyis dang /__kun mkhyen phyi ma'i rdzogs chen rnams la blta rtogs byed pa gal che/__rje mkhyen brtses kyang gal chen mdzad/__gzhan la'ang gdams/__zhal nas kun mkhyen phyi mas grub mtha'i kha 'dzin mang yang lta ba rdzogs chen gyi chog par byung zhes pa de bden par 'dug ces dang /__slob gnyer mang pos ci byed/__kun mkhyen yab sras gsungs la blta dgos zhes yang yang gdams gsungs/__de 'dra bltas na legs zhes gzengs bstod bcas mdzad/__rgya chad ces pa 'di tshun chod rig pa yin/__'di phan chod rig pa min zhes pa lta bu dang /__phyogs lhung zhes pa gzung dang 'dzin pa gnyis gang rung gi phyogs su lhung ba ste/__de gnyis dang bral ba zhes gsungs//___//_!_lta ba ri bo cog bzhag dang /__/bsgom pa rgya mtsho cog bzhag/__spyod pa snang ba cog bzhag/__'bras bu rig pa cog bzhag dang bzhi'o//___//_!_'od gsal thod rgal gyi khrid kyi skabs su/__dbang po rnon po bsgom rgyu med kyang la zla ba khregs chod kyi khrid dang /__brtson 'grus can bsgom yod 'od gsal thod rgal gyi khrid la snang ba 'od kyi khyad par sogs bdun theg mchog mdzod du bshad/__'od gsal zhes pa 'dir lnga bshad pa bsdom ste zhes pa yin nam dpyad gsungs/__rig pa rtsal bton sems te/__dbyings gtsor bton klong ste sogs las khyad par 'phags tshul dang /__thod rgal zhes pa lam gzhan dor nas khug chod zhes pa yin/__'od gsal snying po nye lam myur lam myur lam mthar thug pa dang /__gang bsgom na chos nyid bar do'i skabs 'char pa'i gzhi snang ma dag pas ma bslad cing phyin ci log gi bslad pa dang bral ba'i lhun grub kyi gzhi snang de mngon du byed pa la/__spyir 'chi ba ka dag 'od gsal nam mkha' sprin med lta bu'i rjes su chos nyid bar do 'char ba yin rung /__'dir ka dag 'chi ba'i 'od gsal bar do nas lhun grub chos nyid bar do'i gzhi snang da lta nas mngon du byed pas thod brgal zhes bshad kyang chog/__sgron drug gi steng bar do dus kyi sgron ma/__gnas lugs gzhi'i sgron ma/__mthar thug 'bras bu'i sgron ma bsnan pa'i dgur dbye ba yod/__kun gzhi dang /__chos sku/__sems dang ye shes/__yid dang shes rab gsum dang gtsor cher dbye/__dang po ni ngo bo stong pa gtan la 'bebs/__sems ni rang bzhin gsal ba gtan la 'bebs/__phyi ma ni thugs rje kun khyab gtan la 'bebs pa las/__thod rgal skabs bar pa gtso che/__sems rkyang pas 'dzin nus kyang g.yo mi nus/__las rlung rkyang pas g.yo nus kyang 'dzin mi nus/__gnyis ka 'dzoms pas yus 'dzin pa'i sems byung ste mi zhwa bo rta la zhon pa 'dra/__ye shes kyi rlung tsit+ta sha sgron la gnas/__las rlung zhes pa gtso bor kha sna'i rlung dang de'i rtsa ba glo ba nas rgyu/__sems dag bya/__ye shes sbyang gzhi la btsan pa bzung bas sbyong byed kyang yin/__thod rgal rtsol med kyi lam dang /__khregs chod skabs/__'gyu mkhan/__phar mi brtag tshur mi bsku ba/__rig pa'i ngo bo 'dzin pa khregs chod kyi lta sgom gyi gnad dang rang so 'dzin mkhan sems kyi phra ba zhig yin/__goms pa na sems dag pa yin/__lhun grub thod rgal skabs rig pa rang so 'dzin mkhan mi dgos par/__rig pa nyid dbang po'i mngon sum du gyur pa la stod pas rig pa stod la non shing /__de 'dra 'char tshad mchog tu gyur na blun po sogs la 'char bas ma 'phags snyam na/__sems kyi gar khyab rig pas khyab cing /__thugs rje'i rig cha med pa'i rig rtsal mi srid kyang tha ma pa la/__sems dang ye shes bal dang thang chu ltar 'dres pas 'byed ma thub/__sems kyi srog rig pa yin pa sems yod la rig srog med pa mi srid/__sems dang bral ba'i rig pa yod/__dper na he ru ka'i ngar bskyed skabs/__khyod kyi srog snying nga la yod/__nga yis srog snying khyod dregs pa'i rgyud la med ces pa'ang /__gnad 'di 'dra la thug/__dag pa ye shes kyi rlung gi rang mdangs nang gsal 'bral med yin kyang /__phyir 'char thabs rgyang zhags chu sgron la brten dgos/__snying nas mig tu 'brel ba'i ye shes kyi rtsa ka ti shel sbubs la brgyud/__ye shes kyi tshad mi shig pa'i thig le yin kyang /__'char yul phyi rol du 'char yang don nang ye shes kyi rtsa la 'char ba yin/__gom pa na nyi zla mar me'i rten mi dgos mig btsum na'ang 'char/__ye shes kyi sku rab thod rgal gyi snang ba dang /__'bring dus 'khor gyi stong gzugs sra phab brgyad dang mtshungs pa tha ma gsang ba 'dus pa'i rlung 'od zer lnga pa'i sgyu lus la brten pa'i sku yin/__phyi ma dang thod rgal gyi khyad par bcos ma bcos dang /__bar pa rlung gdang dang /__rig gdang gi khyad par dang /__rig gdang yang rlung gdang yin nam snyam na/__'di dbu ma'i ye shes kyi rlung phyir mched pa'i gdang dang /__dus 'khor rlung gdang /__gzung 'dzin gyi rlung bcu ste las rlung dbu mar thim pa'i gdang yin/__khyad shin tu che gsungs//___//_!_rig pa tshad phebs kyi bar gong 'phel du gyur pa'i thar ye shes kyi rlung spro bsdu res 'jog zad dus/__gzhi snang la 'phel 'grib med/__chos nyid zad pa'i mthar thug snang med kyi 'od gsal la sangs rgyas pa yin gsungs/__bzhugs stangs la kun mkhyen 'jigs bral gling pa'ang rgyun du drang srong tsog pur bzhugs/__sku gshegs pa na yang de bzhin bzhugs chos rje thams cad mkhyen pa'i gsungs zhes phebs/__thod rgal gyi skabs bla ma'i man ngag la brten nas rdo rje lu gu rgyud la mdud tshugs su gzir na rig ngo yang des 'phrod/__rtsal rdzogs/__brtan pa thob/__lha bsgom/__sngags bzlas/__thugs 'od gsal chos sku'i rnal 'byor thams cad de yin gsungs/__/phreng ba las zhes pa rgyud mi tig phreng ba dang 7spyi bo'i tshangs bug nas 'od gsal 'char tshul dang /__mig rna ba sogs la ye shes 'char tshul gyi sgo yod par gsungs kyang /__ye shes kyi snang ba la rgyang zhags cha sgron las su rung /__7dbyings rig smin mtshams nas sor bzhi'i thad du 'char/__7sems can gyi skabs su bde gshegs snying po mngon du ma gyur pa rang ngo ma shes pa yin te/__rgyud mu tig phreng ba las/__nga la 'khrul pa med/__nga'i rtsal las 'khrul pa byung zhes gsungs//___//_!_khyad chos rlung kha nas rgyu ba dang /__khyad rlung rang babs su dgos pas de kho nas 'byin 'jug 'jam/__dbyings rig mi 'bul zhes pa las rlung dal na ye shes mi g.yo gsungs/__bya ba byas zhes bzhugs stangs gzigs stangs dang sgo yul rlung rig gi gnas la brten nas byed pa byas pas srid pa hrul por byed gsungs/__phung po khams dang skye mched thams cad dag pa'i dbyings dang ye shes kyi snang ba dag pa rab 'byams la longs spyod pa la srid pa rnam par grol ba zhes gsungs/__shes rab kyi mig gi mthong zhes pa khregs chod kyi stong pa'i rtsal chen kha gcig gi chos nyid bar do'i 'char tshul yongs rdzogs ma byung rung 'od gsal gyi snang ba dang po 'char ba nas grol ba yod/__/de las dbul ba 'od gsal zung 'jug la thim pa'i skabs grol ba sogs khyad par yod/__skad cig dang po rang snang rig pa ngo shes pa kun bzang yab kyi dgongs pa dang /__skad cig gnyis pa rang rig gzhi snang stong chen du thim/__rig pa de'i bag la zha ba yin gsungs pa dbyings thog tu khel ba/__skad cig gsum par dbyings rig dbyer med kyi dgongs par btsan sa zin/__chos nyid bar do'i skabs phung khams skye mched gdod ma'i gzhi dbyings la thim pa'i de ma thag par gdod ma nyid nas rig pa'i steng la shes rab dang ye shes kyi rtsal gdod nas grub pa rnams ye shes kyi rlung gi bskul nas rdzogs par sad pa dang /__da lta lam gyi skabs phung po'i bum pa ma bcag bar du gzhi dbyings rdzogs par mi 'char/__de mi 'char na gzhi snang mtshan nyid pa mi 'char bas khyad che/__7lus 'dug stangs dang mig gzigs stangs las mi g.yo bar bya rig pa stong pa'i dbyings la phar thim 'gro ba lta bu la gtad pas/__dngos dbyings mthing ka khyab pa chen po dang /__de nas rlung rig gi gnad bcu bdun pas ko mdog tu rdo bor ba lta bu'i thig le chen po zlum po rtsib shar gyen 'greng sogs 'char ba nang dbyings rnam dag gi sgron ma ste dpe 'o ma lta bu dang /__dbyings kyi bcud mar lta bu dril spyad rlung rig gi gnad dbyings la gtsun pas rang bzhin gsal ba'i smin cha ye shes thig le stong sgron mar sgong sum sgrel re re sogs 'char/__rig pa rdo rje lu gu rgyud la thig le'i gnad la brten pa'i rtags su bar du thig le yod pa/__rtsa ba'i gnad la brten pa'i rtags su 'khyogs pa/__rlung gi gnad la brten pa'i rtags su g.yo ba/__de rlung rig dal bas thig le stong sgron du btsud pa btsan rdzong lta bu yin/__rdo rje lug rgyud rig pa dngos yin kyang ming btags dus rig gdang zer/__rig pa'i gsal mdang je cher 'bar bzhin rig pa dbyings dang dbyer med dbyings thig gi srog rig pa rdo rje lu gu rgyud la gzir na je brtan du 'gyur/__dper na mi'i srog rtsa bcad na kun 'gags pa bzhin rig pa'i srog bcad na dbyings thig gzhan rnams 'gags//___//_!_lhun grub chos nyid bar do'i gzhi snang la sku 'od rkyang pa ma yin par mkhyen pa dang ye shes mngon shes so drug sogs da lta las bye ba brgya 'gyur gyi 'phags pa yin/__shes rab rang byung gi sgron ma'i rtsal rdzogs lugs rnam par mi rtog pa'i dbyings rig pa rang dang gnyis med du bzhugs pa de bzhugs tshul dang mthun par mngon du byed pa'i rtsal che chung la ltos nas 'jog dgos/__sher sgron rig pa yin/__rig pa'i 'od gsal bsam mi khyab pa'i ye shes/__de rtogs bya mthar thug gi dbyings dang gcig yin/__rtogs bya rtogs byed gcig tu gyur pas mi 'thad snyams na rig pa mthar thug kun mkhyen ye shes kyi chos thams cad rig pa byang chub kyi sems las gzhan du med par mkhyen/__de yang rang gi dbyings las mi 'dag pa dang /__rtogs bya rtogs byed gnyis su med pa gnyis snang bral ba'i tshul du mkhyen pa rtogs pa zhes tha snyad 'dogs rung ba bzhin no//___//_!_shes rab rang byung sgron ma la ngo bo dang /__rtsal dang gdang gsum las/__rtsal gyi cha tshig don 'byed pa'i shes rab lhag par mchod pa'i mtshams gtso bor nyams gong 'phel yan chad du bzhag dgos te/__nyams gong 'phel zhes pa'i nyams la snang nyams shes nyams gnyis gsungs pa'i phyi ma'i skabs su shes so/__/thig le stong sgron cher 'phel ba las zhing khams dang /__rdo rje'i lug rgyud kyi skur smin gsungs/__7tshad phebs tsam khyad bi ma las nyams gang 'phel mthar thug tshad phebs khyad par ba dang /__lha sku rkyang pa 'char ba tsam so ba bzhed/__o rgyan gyi lha sku rkyang pa tsam so/__/yab yum zung 'brel khyad par ba bzhed pa/__don du gnyis ka'i bzhed pa gnad gcig tu babs gsungs/__7'jug pa la dbang ba'i 'od gsal nang dbyings su sdud pa'am skad cig gnyis pa nas mi slob lam yin gsungs//___//_!_ye shes lhun grub la thim pa yan chad la ngo bo stong cha dang /__rang bzhin gsal gdang shas che/__thugs rje rig gdang dbyings su thim/__lhun grub la thim pa'i skabs 'dir thugs rje'i rig rtsal gyi grong nas mchod pa'i rig gdang phyir 'char/__spyir chos nyid bar do'i grol tshad la bden pa mthong bas grol ba zhes/__rig pa rang ngo mthong ba'i phyir/__7khregs chod kyi rig ngo 'phrod pa dpe don gyi 'od gsal gang yin pa la rje mkhyen brtses srab mo'i 'od gsal dpe yi ye shes/__mthug po'i 'od gsal don gyi ye shes gsungs shing /__dbang gsum pa'i lhan skyes kyi dga' ba dang /__thams cad stong pa gnyis 'dres pa'i ye shes ni dpe yi ye shes su bshad la/__don rnam rtog ngo shes pa nas rnam rtog gi phan gnod med par grol ba khang stong du rkun ma phyin pa lta bu phan chad kyi sgom pa dpe yi ye shes/__de tshun chod don gyi ye shes dngos dang /__don gyi 'od gsal la'ang rjes mthun dang khyad par ba gnyis las rjes mthun mtshan nyid par bshad na 'grigs gsungs/__7khregs chod kyi rig pa rtsal rdzogs pa'i mthar thug dus mi slob pa'i cha yin/__de bar rtsal rdzogs ma thub pas lhun grub kyi rang gdangs phyir mi 'char/__rig pa rtsal ma rdzogs bar du yid shes kyi rtog pa phra ba dang bcas gsungs/__khregs chod rdul phran deng pa la 'ja' lus zer chog kyang /__thod rgal la ltos na 'ja' lus tsam so ba yin/__'pho chen zer mi nyan/__7khregs thod kyi mi sleb pa la bzang ngan med kyang sangs ma rgyas gong lus kyi rnam pas 'gro don byed pa'i phrin las mthu che chung las sangs rgyas nas phrin las che chung yod par mi smra gsungs/__7rig pa'i rtsal dbang skabs rdzas kyi spros pa med/__ye shes dbab pa dang /__gnyug ma sems kyi rdo rje thabs la brten nas ngo sprod/__'jug pa dngos la sprul sku de bzhin gshegs pa rigs lnga'i dkyil 'khor/__longs sku rgyan stug po bkod pa/__chos sku'i dkyil 'khor 'od gsal gzhon nu bum pa dbyings rig 'du 'bral med pa'i dkyil 'khor chos sku'i zhing khams/__de rnams re re'i pha rol brgal ma yin pa/__nang ltar rang gi snying kha'i dkyil 'khor phyogs bzhi dbus lnga yod pa phyi ltar 'char ba sangs rgyas rang snang gi dkyil 'khor rgyan bkod pa tshad med pa 'char ba/__zag med rang snang gi dge ba'i stobs dang /__rdo rje 'chang gi byin rlabs kyi mthu yin la/__de lta bu la pha rol zhes pa rtogs dka' ba de rang gi shes pa je phrar gyur pa las rim gyi rtogs pa la pha rol zhes go dgos/__gzugs sku'i pha rol zhes pa de bzhin gshegs pa'i sku mjal rung sku de nyid rtogs dka' ba bzhin gzugs sku gnyis kyi de nyid gzugs sku'i rjes su rtogs dgos pa la pha rol zhes go dgos/__rig pa'i rtsal dbang skur bas rtsal chen rdzogs pa'i rnal 'byor gyi sar slebs shing /__rang gi rig pa bzang rtog gi phan ma btags ngan rtog gi gnod mi bskyal/__lung ma bstan gyi mgo ma bskor ba'i rig pa zang thal rjen pa de/__sku gsum rig pa dbyings thog tu smin pa na/__shing mkhan shing gi gnad la mkhas pa'i dpe ltar/__skabs 'dir gnad gang yin na rig pa'i srog dbyings ngo bo stong pa la gnad du brdzun pas don gyi rig pa'i sku gsum du rtsal rdzogs rung /__bla ma'i man ngag gi ngo sprod pa la brten/__lam snang gi rig pa rdo rje'i lu gu rgyud dang /__khregs chod kyi lhag mthong gi rig pa zang ka ma gnyis dbyer med pa 'di ka rigs lnga'i zhing sku yin pa la the tshom mi dgos/__bu khyod kyi da lta gnad du bsnun dang /__ma 'ongs pa na glo bur gyi sgrib pa dag rim bzhin 'od gsal stobs je rgyas su gyur pa na rig pa'i yon tan ye nas yod pa'i sku lnga ye shes lnga phrin las nyer bdun sogs mngon du gyur pa/__dper na rgya mthongs 'byed rim bzhin/__gnam rgya je mthong 'gyur ba bzhin no//___//_!_dus gsum 'pho 'gyur med pa yi/__/rig pa rang snang skad cig ma zhes pa ltar/__lam snang dang rig pa zhes sgom sgom byed tha dad du mi 'dzin pas ngo bo bskyangs shing /__las dang po la mnyam bzhag gi skabs su sems 'gags rung rjes thob la sems shugs che ba 'byung ba/__'di rig sems 'gags pa de sku yi mngon du mdzad pa zhes pa ltar gyi 'gags dgos pa la brten/__lam snang gi rig pa zhes ming 'dogs pa las rig pa lam bden phar theg ltar 'dus byas min gsungs/__dge sbyor srang gzhugs thur ma'i srang la mi zer/__dge sbyor lam du gzhugs ces thig la phan pa las nya re nyo re mi 'ong zhing /__bya dgu phrugs su btang nas lam snang gi rig pa rdo rje'i lu gu rgyud 'od gsal dbyings kyi rwa bar mnyam bzhag gi 'dzud ci thub dgos dus/__'di kho na la brtson dgos/__de la dgongs nas/__kun mkhyen phyi mas sgom 'dod rnam shes bya ma slob cig/__zhes sogs lung drang /__lung 'di'i dus bzhi'am mnyam sbyor nang gi dus bzhi mnyam sbyor yin gsungs/__bden pa mthong zhes pa rig pa rang byung gi sgron ma rdul dang bral ba/__gzugs su 'char ba/__nang dbyings kyi rwa ba khrid/__brtan rim bzhin gang gi lhag mthong gi rig pa 'od gsal je 'phel du 'gyur ba la chos nyid kyi bden pa mthong zhes pa skabs 'di'i lugs yin/__7ri dwags rtsibs la rgyu ba/__'dab chags 'phur skyod pa'i dpe sogs kyi bshad pa rgyas pa theg mchog mdzod du gsal/__bu yi rgyud zhes pa bstan pa bu gcig gam/__gsang ba spyod pa sa bon gyi rgyud gnyis gcig yin gsungs/__dbyings thig rig pa gsum la mgo dang po brtsams pa nas/__dbyings rig smin mtshams nas ma bral ba chos nyid mngon gsum/__de las dbyings thig rig gsum sgron ma snang nyams 'phel shing /__lug rgyud je dal du 'gro zhing shes rab rang byung gi sgron ma'i rtsal mched de/__bde gsal mi rtog spyan dang mngon shes sogs shes nyams 'char bar 'gyur gsungs/__'ja' lus grub pa'i gnad ni las rlung cha dang bcas pa ye shes kyi rlung la log pas yin te dper na nyi mas chab ram zhu ba bzhin phyi nang gi dbyings rig 'od gsal kha gting 'dres pa'i drod kyi sems kyi ye shes su zhu ba lta bu la go__/shes nyams 'di kun rtog gi cha yin la de thugs rje rig pa'i rtsal yin shing /__mnyam bzhag gi skabs na ched du mngon shes dang /__zhing lta na las mnyam bzhag la rnam par mi rtog cing rang babs gshis su 'jog pa dang /__rjes thob kyi spyan dang mngon shes sogs 'char/__chos nyid zad cing dbyings su thim pa na sangs rgyas kyi yon tan mngon du 'char ba la shes nyams kyi dri ma gtan nas med/__rig pa la dbang thob rung slob pa'i lam ma rdzogs bar du ni yid kun rtog phra ba'i shes nyams yod gsungs//___//_!_'od gsal la snang ba'i 'od gsal/__stong pa'i 'od gsal/__rig pa'i 'od gsal dang gsum gsungs//___//_!_gsal phyogs pa kha cig gis rgol ba/__sangs rgyas kyi gzugs sku 'grub pa la de'i rnam pa 'dra ba lam dus su ma sgom na mi 'grub par smra ba la/__skyon med de dmyal bar skye nges gcig sdig pa'i 'bras bu dmyal bar 'phangs pa las dmyal ba'i rnam pa 'char mi dgos pa bzhin nyes pa med ces rnam mkhyen shing rtar gsungs/__yang rgol bas dogs pa khong slang mdzad snyam de rnams kyi 'bras bu yin la/__gzugs sku 'grub pa la rgyu mthun gyi rgyu yin dgos smra na/__dogs sel dmigs gsal med kyang /__phar theg gi mtshan dpe ngo bo'i dbyings su rdzogs pa lha sku rkyang pa dang /__de nas rim gyi lha sku zung 'brel dang /__ba spu'i khung bu re rer yang zhi khro mu mtha' med pa 'char ba yin rung /__tshad phebs tsam song ba zhes tshad phebs yan chad la mnyam bzhag skabs na shes rab kyi longs spyod rung thun mtshams skabs kun rtog gi cha phra ba dang bcas pa rtsi shing ri brag sogs snang ba yin la/__khyad par ba 'dir rang lus kyang skur smin pa sa rdo sogs tha mal gyi snang ba ma dag pa med cing lhun grub gyi 'od lnga snang ba las mi 'da' zhing /__dper gser gling du phyin na sa rdo btsal kyang mi rnyed pa bzhin//___//_!_rgol ba po dag la rnal 'byor pas thams cad lhun grub kyi rol par snang ba ni rang snang dag pa yin/__rnal 'byor ba gcig dag na thams cad dag mi dgos te sems can spyi mthun gyi snang yul dag mi dgos gsungs/__ces kun mkhyen bzhed//___//_!_lha sku phyed mthong kun rdzob snyigs ma'i 'byung bzhi phyed tsam zhig/__don dam ye shes kyi 'byung bzhi phyed rkyang pas phyed sku dang /__kun rdzob 'byung bzhi thams cad dengs/__don dam ye shes kyi 'byung bzhi tshang bar rgyas pas lha sku yab yum zung 'brel sogs 'char/__tshad phebs skabs 'dir las rlung dang /__kun rtog thams cad zad pas mthong lam 'jog/__skya 'jug la dbang ba rgyun mtha' chos zad sgom lam/__nyams gong 'phel sbyor lam/__mngon sum tshogs lam du bzhed gsungs/__ye shes 'char ba'i gnas skabs na lam rtags kyi yon tan 'char ba kun mkhyen lnga pas gsungs pa thod rgal la dgongs/__kun mkhyen phyi mas rgyab chos grol thig gi gter gzhung rtsa bar byas pa'i 'grel pa pad dkar du/__rtse gcig zhes sems byung gnas 'gro ba brtags pa'i mkhan po'i ngo bo la/__rtse~X gci~Xg tu gnas pa ste mkhan po zhes don kun gzhi'i rnam shes las ma 'das/__de nyid bla ma'i byin rlabs sogs rkyen zhig la brten mkhan po de nyid kyang nam mkha' ltar song ba sprosa?~X brala?~X de la bzang ngan sogs kyi rtogs pa ro~X snyoma~X/__mthar sgom bya sgom byed dang bral ba sgoma?~X meda?~X ste de bzhi dang khregs chod sbyar nas gsungs/__lam rtags rnam smin gyi phung po ma bcag bar du mi 'byung ba kun mkhyen phyi ma'i rang bzhed thun min gyi dbang du btang na khregs chod la dgongs nas gsungs par mngon/__bla ma dam pa'i rang bzhed sgom med la thog ma dbus mtha' gsum du phye ba'i dbus mtha' ma mtshams zhig la sgom lam gyi rtags snang don la 'byung dgos pa 'dra/__khrid tshul 'di dmigs pa yul gyi blo can gyi khrid tshul yin gsungs/__'jigs bral gling pa ni sgom med chung ngu yin pa'ang zhal gyi bzhes/__rnam smin rig rnam yin pa zhal gyi bzhes pa mi 'gal ba'i gnad ni/__spyir sgom med mi slob lam zer yang /__tshogs sbyor sogs re re la nang gses rnal 'byor bzhi bzhir phye ba'i mos spyod kyi dbye ba'i sgom med de mi slob lam la dngos btags gnyis phye ba'i btags pa bar bzhag na 'grigs gsungs//___//_!_chos nyid zad pa'i skabs/__chos zad ces pa/__chos nyid dang ro gcig par zad pa dang /__lhun grub thod rgal gyi snang ba zad tshul bshad pa gnyis las/__kun mkhyen phyi ma bzhed/__las rlung rags pa dag/__phra ba thams cad ye shes kyi khams su gyur pas snyigs ma'i 'byung ba je zad/__ye shes kyi 'byung ba bzhi dwangs ma'i dwangs ma gsang ba chen po 'od gsal gyi dwangs ma'i cha mthar thug bar 'phel ba stobs su gyur pa las tshad phebs kyi snang ba 'char zhing /__thod rgal lam snang 'di rnams ye shes kyi rlung gis bskul ba'i snang ba phyir mched pa dang /__dus 'khor ba'i stong gzugs ni las rlung dbu mar tshur sdud pa'i rtags yin/__ye shes kyi rlung gi spro bsdu ji tsam che ba tshad phebs kyi snang ba de tsam che la/__'dir shes pa yul la 'pho ba'i bag chags dang ye rlung yang zad pa'am dag pa/__skabs 'gar dam tshig gi lha mo bzhi dbyings su thim zhes pa'ang 'di la dgongs/__de'i phyir na lhun grub kyi snang ba nang dbyings su zad gsungs/__da ci snang zhe na rnam par rtog mi rtog gi mtha' las 'das shing 'khor 'das kyi chos thams cad rang rig 'od gsal chen po'i klong du 'ub chub pa la mkha' khyab mkha' yi rdo rje zhes 'phags chen kyis kyang bsam par dka'//___//_!_'ja' lus 'pho chen gyi skur bzhengs mtshams snang bcas zad pa'i rgyun mtha' nang dbyings la 'jug kha ma'i gong yin ces gsungs//___//_!_rang lus kyi bsdus pa'i snang ba dang snang yul thams cad 'od gsal ye shes chen po 'od zer gyi skus lag sor la rig pa gtad pas 'pho chen gyi skur bzhengs pa ngo bo dwangs gsal chu zla'i sku rdo rje sems dpa' lta bu la rnam pa thams cad pa 'char ba skye ba la dbang thob pa bi ma dang /__pad 'byung ye shes chen po'i sku de nyid nang dbyings su bsdus pa ni 'jug pa las dbang ba zhes bshad pa yin//___//_!_chos nyid mngon sum skabs mi 'gul ba gsum/__gong 'phel skabs sdod pa gsum/__tshad phebs skabs thob pa gsum/__chos zad skabs gdong bzhes zhes smin gter sogs dang zhal rgyun la'ang so sor sbyar rung /__rtags bcu gnyis po snang bzhi spyi la khyab gsungs//___//_!_lam la gnas pa'i rdo rje mkha' 'gro brten ma sogs dang /__dbang thob pa yin rung dam tshig nyams pa'i dris rnal 'byor pa drod tshod nyul ba dang /__bar chad rtsom pa ni nyams gong 'phel man chad la yod/__tshad phebs yan la med cing /__kun gzhi sems kyi g.ya' yi mi gos pas phyi rol gyi bar chad 'byung gsungs/__bar chad thams cad rig pa rnal ma'i dgongs pa bskyangs bas mi tshugs/__gsang rtags rnams rtsa dang rlung sems 'dus pa las ma yin par/__'od gsal me long dwangs pa'i ngogs su pra phabs pa lta bu 'char gsungs/__gdeng bzhi'i skabs chos nyid mi 'gyur lta ba'i gdeng mthar thug pa dang /__yang dag pa rdzogs pa'i sangs rgyas zhes pa 'di'i lugs la 'od gsal chen po'i dbyings su phung po lhag ma med par zad pa la bshad gsungs/__phar phyin theg pa'i skabs/__sa dgu 'das nas ye shes ni/__/sogs kyi lung drangs/__sa bcu'i rgyun mtha' la sangs rgyas kyi sgra dang /__bla na med pa'i byang chub tu yang dag pa mngon par rdzogs pa sangs rgyas pa gnyis la'ang khyad yod pa yin ces 'phros la gsungs/__rgyan zhags chu sgron ces chu bur mig dbang dang rten brten pa'i tshul du yod la/__dper na rdzogs chen gyi lugs la bla med nas bshad pa'i dbu ma'i nang /__rang lugs kyi dbu ma phra ba bshad ba bzhin yin la/__snying nas mig sogs rgyu mthun gyi 'bras bur gsal gsungs kyang /__'dir rdzogs chen khregs chod kyi nyams len mthar phyin pa lus rdul phran du dengs/__sems chos nyid kyi dbyings su thim te sangs rgyas pa ni/__de yang kun gzhi ma rig pa'i cha las shar ba ni phung khams skye mched rnams yin pa la/__rig pa'i rtsal rdzogs pas kun gzhi'i cha snang bas mun pa bsal ba bzhin rang dag tu gyur pa na des skyed pa'i phung khams skye mched thams cad rang yal du gyur pa yin la rdzogs chen gyi rtsa ba'i grub mtha' rig dbyings kyi khams la mtshan dpe stobs bcu phar phyin las ma 'dres pa'i chos sum brgya sogs dang /__ma 'dres sogs zag med kyi yon tan ye ldan yod pas rang bzhin rnam dag gi sangs rgyas yin rung /__glo bur dri bral gyi sangs rgyas ma yin te/__kun gzhi ma rig rtog 'khrul gyi dri ma dang bcas pa'i phyir de dag pa rig pa nyid mngon du gyur pa dag pa gnyis ldan gyi sangs rgyas dang /__sangs rgyas la tshogs bsags dgos sam mi dgos zhe na/__gong ma kha gcig gi dang po'i sangs rgyas kyi tshogs ma bsags zer/__kun mkhyen chen pos tshogs ma bsags pa'i sangs rgyas kyi tshogs ma bsags zer/__kun mkhyen chen pos tshogs ma bsags pa'i sangs rgyas med gsungs/__snga ma'i bzhed pa ni phar phyin theg pa'i tshogs 'dra bsags mi dgos pa la dgongs/__phyi ma'i bzhed pa zag med rang ngo shes pa'i dge ba zhes rig ngo bskyangs pa 'di zag med tshogs bsags kyi rgyal po yin pas de la dgongs pas gnad gcig tu babs gsungs//___//_!_khregs chod kyi skabs rig pa rang bab gshis kyi ngang bskyang ba gcig pu'i gnad kyi gong du bstan pa ltar sangs rgyas thob la/__thod rgal bsang gnad lta nas dbyings rig gi yon tan dbang po'i mngon sum du byed pa la brten mthar chos zad chen por mi slob pa'i sa mngon du byed la khregs chod kyi rig pa gtad pa'i khyad par gyi lus kyi rnam pas gzhan phan brlabs chen bsgrub nus pa khyad par che gsungs//___//_!_rtags snang bzhi'i 'char tshul la rig pa tshad phebs kyi skabs/__gru mtha' 'dzin par rlom pa'i rang phyogs kyi gya tshom can dang /__rgol ba pos mun sprul yin tshul sgo tsam bshad nas/__kun mkhyen chen po'i man ngag drang por shes na gzhan mtshungs shugs kyis shes/__tshad phebs dngos la khrid gzhung du rgyud nas chu 'dren zhes pa/__rdzogs chen la skur pa btab na dus 'khor la lang brgyud nas chu 'dren zhes sngon 'jug yod dgos gsungs/__mthar thug gi dbu ma rab tu mi gnas pa zhes//___//_!_mdor na rig pa tshad la phebs zhes/__nang gi tshad la phebs rgyu sher sgron yin/__shes rab kyi mig phra mo sngar thob pa rtsal rgyas te dbyings la rig pa ji tsam mnyam par bzhag pa'i gzhi dbyings nang gsal gyi rig par zhugs pa de ltar thugs rje rig rtsal yul la 'char yod pa nyams gong 'phel nas brtsam snang nyams kyi cha rnams ngo bo stong pa'i dbyings su rig pa rtsal rdzogs te ngo bo stong pa dang rig pa ro gcig tu rdzogs pa la tshad phebs dang /__tshad phebs thun min dngos ni rig pa dbyings dang 'dres pa chos nyid mngon sum nas yod cing snang nyams rig pa skur smin dang 'brel rtsa ka ti shel sbugs can gyi sgo la/__phra la 'khril sogs rtsa yi bye brag kha shas gsungs pa'i nang tshan rgya mtsho gser gyi nyi ma'i rtsa zhes pa de rgyang zhags chu sgron dngos yin gsungs/__dbyings rig smin mtshams nas bral zhes pa/__phyi'i rig rtsal 'od gsal gyi snang cha dang po rdzi ma dang 'brel ba nas mched pas de la dgongs gsungs/__thod rgal skabs lhun grub kyi rig gdang lam rig cha dang /__lhun grub thugs rje'i rig rtsal gyi gdang gnyis las/__snga ma nang dbyings su 'khyil ba/__phyi ma phyir mched pa'o//___//_!_dbyings snang dang rig pa lug rgyud kyi dkyil du lus sems dbyer med du gtad dgos zhes lung rtogs rin po ches gsungs/__shar lugs brgyad po'i ltar ces pa'i tshig la go ba blangs dgos te/__dper na/__'od ltar shar ba/__yul snang gi 'od rig pa'i rang gdangs de ltar du shar ba yin rgyu sogs kyi mtshon/__rgyu rkyen gyis gsar du ma bskyed pa'i sems nyid gnyug ma rang byung gi ye shes 'od gsal lhun grub la 'dus ma byas gsungs/__thim la ma rmugs ces pa dang /__dbyings dang gos ro gcig 'dres pa la gsungs/__spangs bsgyur lam du byed pa zhes gsang bdag sgro phug pa'i dug sdong stong thun nang gsungs ltar/__skye bo rang gsang spangs/__sman pas bsgyur zhing blangs/__rma byas zos pa bzhin du nyan thos kyi spangs/__byang sems kyi bsgyur/__gsang sngags bla med pas lam du byed/__rdzogs pa chen pos ni/__dpal sprul rin po ches/__rang byung gi rig pa dug sdong chen po lta bu la/__dug sdong gcig gi ma tshad phyogs bcu'i 'jig rten gyi dug sdong sa chen po'i steng du yod kyang ma spangs/__ma bsgyur/__ma zos spang blangs phan gnod ci yang med pa de bzhin yin gsungs//___//_!_ngo bo la 'pho 'gyur med kyang /__rtsal gyi yon tan che chung gi rtogs ldan bzang ngan 'byed ces kun mkhyen phyi mas gsungs//___//_!_thod rgal gyi snang cha'i lug rgyud kyang rnam shes las 'das pa'i ye shes kyi srog dang ldan pas mkhyen cha mi 'gags pa yin//___//_!_snang bzhi'i go rim nges med mtshon na chos nyid mngon sum nas/__zad sar thod rgal du goms pa yang yod gsungs//___//_!_smin mtshams kyi thig ler rlung sems bsdus nas dag zhing du 'pho ba'i gnad yin//___//_!_phyi dbyings nam mkha' nas thig phran mang po yod pa'i sngo rim ba de dang /__nang dbyings der nang 'od lnga'i mu khyud de yin gsungs/__thig le stong sgron ser skya sogs mthe bong tsam pa de gzhal yas khang /__lug rgyud sogs sku ste longs sku rang snang gi sku dang zhing khams 'bral med zag med kha sbyor bdun ldan de don sems kyi mdangs las skyes pa yin/__sku tshad med pas lug rgyud grangs mang //___//_!_chos nyid zad pa'i skabs skye ba la dbang 'byor bas lus sems chos nyid kyi ngang du zad pa na 'pho chen 'ja' lus rdo rje'i skur bzhengs par bzhed pa na 'od kyi lag sor tsam la gtad gsungs/__'chi med pad+ma 'byung gnas dang /__paN chen bi ma la lta bu dag pa gnyis ldan gyi sku dngos yin rgyu las/__spang bya'i sgrib pa zhig gtan nas med ces/__gal srid yod na rdo rje'i sku nam mkha' ji srid bar bzhugs pa yin/__de srid bar du bag chags dang bcas pa'i sku dang bcas pa thal bar yin pas de mi srid do/__/ces rje 'jam dbyangs bla ma'i gsung gi snying khu yin gsungs so/__/nyams gong 'phel zhes pa snang nyams 'phel ba rtags/__rtags can rig pa 'phel ba yin gsungs//___//_!_spyir gzhi zhes pa/__sems kyi rgyud kyi bde gshegs snying po rig pa de gzhi kun tu bzang po dang /__de ngo shes na rim gyis grol ba ston pa kun tu bzang po dang /__dag pa gnyis ldan gyi go 'phang thob/__ngo ma shes na/__'khrul pa glo bur gyi dri mas bslad thog can bzhin du spyi gzhi ma sgrib lung ma bstan bem chos dang ma 'brel ba dang /__srid pa sngon ma dang /__las nyon gyi skye ba can sogs dang ma 'brel ba yin gsungs kyang zhib tu dpyad dgos//___//_!_ma dag pa 'khor ba'i sgo ltar shar dus sems can sum stong la rig pa bcug nas grol ces pa de/__rang snang yin gsungs//___//_!_dbyings snang ngo ma shes pas snod du 'khrul/__ye shes kyi sku de ngo ma shes pas lus su/__ye shes de sems su 'khrul pa/__rkyen bzhi 'khrul tshul dang /__rkyen bzhi'i grol tshul bstan/__dpe ngo bo'i sgo nas gcig rnam pa tha dad chu dang chab rom//___//_!_snod bcud dag pa rab 'byams chos can gyi steng nas sgrub ma gtogs/__chos nyid kyi steng nas ma yin te/__chu dang chab rom gnyis ka stong nyid yin mtshungs so/__/zhes gnad 'di gsungs//___//_!_rig pa rang thog tu ma g.yos pas 'khrul rtog yul du bcas pa rang grol rtsal rdzogs yin//___//_!_gdod mi'i spyi gzhi 'chi srid la brten nas ngos bzung /__yang na rnam rtog rags pa ma mchod/__rig thog tu ma thon gong la spyi gzhi yin gsungs//___//_!_dag pa'i sgyu lus dang 'pho chen la khyad yod/__ma dag pa'i sgyu lus dang chos nyid bar do'i snang ba gnyis khyad par yod gsungs so//___//ye shes bla ma'i zin bris rdo grub sprul sku bstan pa'i nyi ma'i gsung rgyun 'jam mgon rdo rje 'chang blo gros rgya mtsho'i phyag bris dngos mkhan chen mkhyen brtse'i blo gros la gnang ba'i dpe las zhal bshus pa'i mkhan po'i phyag dpe las slar yang bshus pa'o//___//

Footnotes

Other Information