bo dong thub pa mdo gcod

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བོ་དོང་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ (bo dong thub pa mdo gcod)

4 Texts

ད་
4.1
127-138
ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་དཔལ་དེ་ཉིད་འདུས་ཆེན་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་ཆོས་སྐོར་དགུ་ལས། ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཡང་སྙིང་།
kun mkhyen bo dong pa'i dpal de nyid 'dus chen gyi zab khrid chos skor dgu las thub pa chen po'i gcod kyi khrid yig zab don yang snying
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]
ད་
4.3
141-155
ཀུན་མཁྱེན་བོ་དོང་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཐུགས་བཅུད།
kun mkhyen bo dong pa'i bka' srol thub pa mdo gcod kyi dmigs khrid zin bris bla ma'i thugs bcud
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]
ད་
4.2
138-141
ཐུབ་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་གཅོད་དམར་འགྱེད་ཞལ་ཤེས།
thub pa chen po'i mdo gcod dmar 'gyed zhal shes
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]
ད་
4
127-155
བོ་དོང་ཐུབ་པ་མདོ་གཅོད་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་དོན་ཡང་སྙིང་།
bo dong thub pa mdo gcod kyi khrid yig zab don yang snying
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]