JKW-KABUM-15-BA-010-005

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བདེ་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་རིམ་ལྔ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་བསྡུས་དོན།
Wylie title bde mchog sangs rgyas mnyam sbyor gyi bskyed rdzogs rim lnga rin chen phreng ba'i bsdus don JKW-KABUM-15-BA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 10, Text 5, Pages 233-235 (Folios 5a4 to 6a1)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation Khyentse, Dilgo. bde mchog sangs rgyas mnyam sbyor gyi bskyed rdzogs rim lnga rin chen phreng ba'i bsdus don. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 233-235. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Commentary Synoptic - bsdus don 'grel pa  ·  Generation Stage - bskyed rim  ·  Completion Stage - rdzogs rim  ·  Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig
Cycle དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་འདུས་པའི་ཐུགས་ཏིག་བདེ་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་ (dpal he ru ka 'dus pa'i thugs tig bde mchog sangs rgyas mnyam sbyor)
Colophon

།ཞེས་པའང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ལྟར་གར་དབང་འོད་གསལ་གླིང་པས་བྲིས་པ་དགེ།

zhes pa'ang bla ma'i zhal lung ltar gar dbang 'od gsal gling pas bris pa dge

[edit]
བདེ་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་རིམ་ལྔ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་བསྡུས་དོན་བཞུགས། ན་མོ་གུ་རུ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡ། བདེ་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་རིམ་ལྔ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་འདི་འཆད་པ་ལ་གསུམ། རྒྱུ་མ་ནོར་བ་བསྐྱེད་རྫོགས་ལ་འཇུག་པའི་གཞི་མདོར་བསྟན་པ། རྐྱེན་མ་འཁྲུལ་བ་རྣལ་འབྱོར་སྒོམ་པའི་ལམ་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ལམ་དེས་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་གྱིས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལམ་གྱི་རྩ་བ་བླ་མ་བཙལ་བ། ཇི་ལྟར་བསྟེན་པ། སྨིན་གྲོལ་གྱིས་རྒྱུད་སྦྱང་བའོ། །གཉིས་པ་ལམ་ལ་ལྔ། དང་པོ་བསྐྱེད་རིམ། གཉིས་པ་རླུང་། གསུམ་ལ་ཕོ་ཉ། བཞི་པ་འོད་གསལ། ལྔ་པ་རྨི་ལམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པའི་གསལ་སྣང་སྒྲུབ་ཚུལ། དངོས་གཞི་དེ་ལས་ཉམས་སྐྱེ་ཚུལ། རྗེས་བསྐྱེད་རིམ་གྱི་གྲུབ་མཐའ་ཇི་ལྟར་རྫོགས་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྱིས་ཁོག་ཕུབ་པ། རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ཕྱག་རྒྱ་བསྐྱེད་པ། དམིགས་པའི་གཙོ་བོ་བདེ་སྟོང་གི་ལྷ་སྐུ་ལ་བསླབ་པའོ། །གཉིས་པ་རླུང་གི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ་སྟོང་ར་སྦྱང་བ། དངོས་གཞི་རླུང་དང་གཏུམ་མོ། །རྗེས་ཉམས་སྐྱེ་ཚུལ་ལོ། །གསུམ་པ་ཕོ་ཉའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ་རིག་མ་འདུ་བྱ་བ། དངོས་གཞི་བདེ་བ་བསྒྲུབ་པ། རྗེས་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ལ་བཟླ་བའོ། །བཞི་པ་འོད་གསལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ་བདེ་བའི་འོད་གསལ་ངོ་སྤྲད་པ། དངོས་གཞི་དཔེ་དོན་གྱི་ཉམས་མྱོང་སྐྱོང་ཚུལ། རྗེས་ཡེ་ཤེས་ཇི་ལྟར་འཆར་བའི་རིམ་པའོ། །ལྔ་པ་དེའི་བོགས་འདོན་རྨི་ལམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ་རྨི་ལམ་སྦྱོང་བ། དངོས་གཞི་ཡེ་ཤེས་སྤེལ་བ། རྗེས་འོད་གསལ་དང་བསྲེ་བའོ། །གསུམ་པ་ལམ་དེས་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། བསྒྲུབ་བྱའི་ངོ་བོ། སྒྲུབ་བྱེད་ཀྱི་ཐབས། ཇི་ལྟར་འགྲུབ་པའི་ཚུལ་ལོ། །ཞེས་པའང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་ལྟར་གར་དབང་འོད་གསལ་གླིང་པས་བྲིས་པ་དགེ། །། ༈
[edit]

de'i rim lnga'i bsdus don/__ bde mchog sangs rgyas mnyam sbyor gyi bskyed rdzogs rim lnga rin chen phreng ba'i bsdus don bzhugs/__na mo gu ru shrI he ru ka ya/__bde mchog sangs rgyas mnyam sbyor gyi bskyed rdzogs rim lnga rin chen phreng ba 'di 'chad pa la gsum/__rgyu ma nor ba bskyed rdzogs la 'jug pa'i gzhi mdor bstan pa/__rkyen ma 'khrul ba rnal 'byor sgom pa'i lam rgyas par bshad pa/__lam des mthar thug gi 'bras bu ji ltar 'grub pa'i tshul gyis mjug bsdu ba'o/__/dang po la gsum/__lam gyi rtsa ba bla ma btsal ba/__ji ltar bsten pa/__smin grol gyis rgyud sbyang ba'o/__/gnyis pa lam la lnga/__dang po bskyed rim/__gnyis pa rlung /__gsum la pho nya/__bzhi pa 'od gsal/__lnga pa rmi lam gyi rnal 'byor ro/__/dang po la gsum/__sbyor ba bskyed pa'i rim pa'i gsal snang sgrub tshul/__dngos gzhi de las nyams skye tshul/__rjes bskyed rim gyi grub mtha' ji ltar rdzogs pa'i tshul lo/__/dang po la gsum/__ting nge 'dzin gsum gyis khog phub pa/__rten dang brten pa'i phyag rgya bskyed pa/__dmigs pa'i gtso bo bde stong gi lha sku la bslab pa'o/__/gnyis pa rlung gi rnal 'byor la gsum/__sbyor ba stong ra sbyang ba/__dngos gzhi rlung dang gtum mo/__/rjes nyams skye tshul lo/__/gsum pa pho nya'i rnal 'byor la gsum/__sbyor ba rig ma 'du bya ba/__dngos gzhi bde ba bsgrub pa/__rjes bde stong zung 'jug tu la bzla ba'o/__/bzhi pa 'od gsal gyi rnal 'byor la gsum/__sbyor ba bde ba'i 'od gsal ngo sprad pa/__dngos gzhi dpe don gyi nyams myong skyong tshul/__rjes ye shes ji ltar 'char ba'i rim pa'o/__/lnga pa de'i bogs 'don rmi lam gyi rnal 'byor la gsum/__sbyor ba rmi lam sbyong ba/__dngos gzhi ye shes spel ba/__rjes 'od gsal dang bsre ba'o/__/gsum pa lam des 'bras bu 'grub pa'i tshul la gsum/__bsgrub bya'i ngo bo/__sgrub byed kyi thabs/__ji ltar 'grub pa'i tshul lo/__/zhes pa'ang bla ma'i zhal lung ltar gar dbang 'od gsal gling pas bris pa dge/___//__!

Footnotes

Other Information