ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་འཇའ་ལུས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་དྲི་མེད་འོད་སྣང་།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title zab chos rig 'dzin thugs thig gi thod rgal gyi khrid yig 'ja' lus mchog sbyin gyi gsal byed nyung ngu dri med 'od snang JKCL-KABUM-08-NYA-004.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, Text 4, Pages 77-128 (Folios 1a1 to 26b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. zab chos rig 'dzin thugs thig gi thod rgal gyi khrid yig 'ja' lus mchog sbyin gyi gsal byed nyung ngu dri med 'od snang. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 77-128. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig  ·  Dzogchen - rdzogs pa chen po  ·  Notes - zin bris
Cycle ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ (zab chos rig 'dzin thugs thig)
Colophon

།ཅེས་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་གཏེར་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཁྲིད་ལ་ཟིན་བྲིས་ཉུང་ངུ་དགོས་ཞེས་ཞེ་ཆེན་དགོན་སྟོད་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་བཞིན་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་མཚན་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ལས་བཏུས་ཏེ་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་ངེས་གསང་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ། ཤུ་བྷཾ།།

/ces snga 'gyur bstan pa'i mnga' bdag gter chen bla ma 'gyur med rdo rje'i zab gter rig 'dzin thugs thig gi thod rgal gyi khrid la zin bris nyung ngu dgos zhes zhe chen dgon stod mchog sprul rin po che'i gsung gis bskul ba bzhin mkhyen brtse'i dbang po'i mtshan gyi byin rlabs thob pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas rig 'dzin gong ma rnams kyi gsung las btus te bris pa 'dis kyang nges gsang rdo rje rtse mo'i bstan pa rin po che phyogs dus kun tu dar zhing rgyas pa'i rgyur gyur cig/__sarba dA mang+ga laM/__shu b+haM//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༄༅། །ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཁྲིད་ཡིག་འཇའ་ལུས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་གསལ་བྱེད་ཉུང་ངུ་དྲི་མེད་འོད་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་ཀཱ་ར་ཨཀྵ་ར་བཛྲ་ན་མོ། གང་གི་རང་བཞིན་ཐོག་མཐའ་དབུས་བྲལ་བ། །འགྱུར་མེད་བདེན་དོན་ཆོས་དབྱིངས་བདེ་བ་ཆེ། །རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས། །བརྟན་གཡོའི་ཁྱབ་བདག་བླ་མར་ཕྱག་བགྱིའོ། །དེ་ཡི་གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་མངོན་བྱེད་ཀྱི། །མྱུར་ལམ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཟབ་དོན་སྙིང་། །ཀུན་གྱི་རྩེ་རྒྱལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡི། །ཡང་གསང་བླ་མེད་ཁྲིད་རིམ་ཉུང་ངུར་བཀྲལ། །བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མ་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་དང་། །ཐུགས་ཐིག་ཟབ་མོའི་གཉེར་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས། །སྲུང་མར་བཅས་པས་བཀའ་ཡི་གནང་བ་དང་། །བྱིན་རླབས་བདེན་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཤིས་པ་སྩོལ། །དེ་ལ་འདིར་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་ཟབ་གཏེར་དུ་སྦས་པ་ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱའི་ཡང་སྙིང་བླ་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ཅེས་ས་གསུམ་ན་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བའི་གཏེར་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པས་བསམ་ཡས་གཡའ་མ་ལུང་གི་བྲག་རི་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པའི་འདབ་རོལ་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཤོག་སེར་ལས་གཏན་ལ་ཕབས་པར་མཛད་པ་འདི་ལ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བར་བཞུགས་པའི་ནང་གསེས་རྫོགས་རིམ་ཀ་དག་གི་ཁྲིད་ཡིག་གསལ་བྱེད་མ་ཧཱ་ལོ་ཙཱ་བ་ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོའི་ལེགས་གསུངས་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་ཟད་པ་ལེ་ཚན་དང་། རྗེ་བཙུན་མི་འགྱུར་དཔལ་སྒྲོན་གྱི་ལྗགས་བཤད་གྲུབ་ཆེན་ཁྱུང་རས་པས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པ་ལས་རྟོགས་པར་བྱ་ཞིང་། འདིར་འཆད་བྱ་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཁྲིད་འཇའ་ལུས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་གསལ་བྱེད་མདོར་བསྡུས་སུ་འཆད་པ་ལ། ཐུན་གྱི་སྔོན་འགྲོ་དང་། ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་རྣམས་ནི་ཀ་དག་གི་ཁྲིད་སོགས་ལས་ཉམས་སུ་བླངས་ནས། དངོས་གཞི་ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་ཁྲིད་དང་། ལམ་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཁྲིད་གཉིས་ལས། འདིར་འཆད་བྱ་ཕྱི་མ་སྟེ། དེའང་བརྒྱུད་ལྡན་གྱི་བླ་མ་ལས་ངོ་སྤྲོད་ལེགས་པར་ཐོབ་ཅིང་ཁྲེགས་ཆོད་ལ་ཅུང་ཟད་བརྟན་པ་ཐོབ་པས་བོགས་འདོན་དུ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱ་བ་སྟེ། དེའང་ཐོད་རྒལ་གྱི་གསེང་ལམ་ཟབ་མོ་འདི་ཉིད་ཁྲེགས་ཆོད་ལས་ཁྱད་པར་བདུན་གྱིས་འཕགས་ཏེ། རང་བྱུང་རིག་པ་སྐུ་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་ལམ་སྣང་ལ་རྫོགས་པ་དང་། སྒོ་ཡུལ་རླུང་རིག་གི་གནད་གཅུན་པས་ཉམས་ལེན་ལག་ལེན་དུ་འདྲིལ་བ་དང་། རང་གནད་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དུ་གཟིར་བས་ལམ་དུ་བྱེད་པ་དང་། ལུས་གནད་བཞུགས་སྟངས་གཟིགས་སྟངས་ཀྱིས་གཅུན་པས་དྭངས་མའི་འོད་རྩེ་ལས་འཆར་བ་དང་། སྒོ་རྒྱང་ཞགས་ཀྱི་ལམ་ནས་མངོན་སུམ་མཐོང་བ་དང་། རང་རིག་རྟོག་བྲལ་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་སྒྲོན་མའི་གདངས་རྩལ་ཡུལ་དུ་བྱས་པ་དང་། ཉམས་སྣང་ཤེས་ཉམས་ལས་འདས་པ་གོང་འཕེལ་དུ་འགྱུར་བའི་ཁྱད་པར་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ། །འཕགས་ཆོས་དེ་ལྡན་གྱི་གདམས་པ་ཉམས་སུ་བླང་བ་ལའང་སྔོན་འགྲོ་དང་། དངོས་གཞི་གཉིས་ལས། །དང་པོ་སྔོན་འགྲོ་ནི། འདས་རྗེས་ལས། གནས་བརྟན་གྲོལ་བའི་གདིང་ཐོབ་ནས། །ཕྱི་ནང་བྱ་བ་ཀུན་བཏང་སྟེ། ཞེས་དང་། ཀློང་གསལ་ལས། མངོན་སུམ་གནད་ལ་དབབ་པའི་ཕྱིར། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བྱ་བ་ནི། །ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱིས་དགུ་ཕྲུག་བཏང་། ཞེས་པ་ལྟར་བྱ་བ་དགུ་ཕྲུག་ཏུ་གཏོང་བར་བྱ་སྟེ། ལུས་ཀྱི་ཕྱི་ཡི་འཇིག་རྟེན་འཁྲུལ་པའི་བྱ་བྱེད། ནང་ཕྱག་བསྐོར་སོགས་འདུས་བྱས་དམན་པའི་དགེ་བ། གསང་བ་རྣམ་གཡེང་འདུ་འཛི་སྤངས་ཏེ་གཅིག་པུར་གནས་པར་བྱ་བའོ། །ངག་གི་ཕྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་འཁྲུལ་གཏམ་སྣ་ཚོགས། ནང་ཁ་ཏོན་བཟླས་བརྗོད། གསང་བ་སྨྲ་བརྗོད་ཐམས་ཅད་སྤངས་ཏེ་གནས་པར་བྱ། ཡིད་ཀྱི་ཕྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་འཁྲུལ་རྟོག་སྣ་ཚོགས། ནང་ཆོས་ཅན་བསམ་བློ་སྣ་ཚོགས། གསང་བ་རྣམ་རྟོག་གི་འཕྲོ་འདུ་སྣ་ཚོགས་པ་བཀག་ནས་དྲན་བསམ་རྣམ་རྟོག་ཕྲ་རགས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་གནས་པ་སྟེ། དེ་ལྟར་བྱ་བ་དགུ་ཕྲུགས་སུ་བཏང་བའི་ཡོན་ཏན་ནི། ཀློང་གསལ་ལས། ལུས་ངག་འཁྲུལ་པ་རྒྱུན་ཆད་ནས། །ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་གནས་པར་འགྱུར། ཅེས་དང་། མ་བཏང་བའི་སྐྱོན་ནི། དེ་ཉིད་ལས། བྱར་མེད་རྒྱུད་ལ་མ་གནས་ན། །རིག་པའི་དོན་ལ་རེག་པ་མེད། ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་བགྱིས་པས་སྒོ་གསུམ་བྱར་མེད་ལྷུག་པར་ངང་གིས་དལ་ཞིང་གནས་པ་དང་། བརྟན་པ་དང་། གྲོལ་བར་འགྱུར་རོ། །གཉིས་པ་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་འོད་གསལ་གསང་བ་ཆེན་པོ་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་གྱི་ལམ་རྒྱུད་ལ་བསྟེན་པ་དངོས་ལ། ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་གནད་གཟིར་ཚུལ་དང་། སྒྲོན་མ་བཞིའི་རང་བཞིན་བཤད་པ་དང་། དེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ཚུལ་དང་། རྗེས་སྣང་བཞིའི་ས་མཚམས་བཤད་པ་དང་། འབྲས་བུ་ཡོན་ཏན་ཐོབ་ཚུལ་དང་ལྔ་ལས། དང་པོ་བཞུགས་སྟངས་གསུམ་དང་། གཟིགས་སྟངས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་གནད་གཅུན་པ་སྟེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། མངོན་སུམ་གནད་ནི་ལུས་ངག་སེམས། །སོ་སོའི་གནད་ནི་ངེས་པར་བསྣུན། །དེ་ཡང་ལུས་འདི་སྐུ་གསུམ་ལས། །རྒྱུན་དུ་འདའ་བར་མི་བྱའོ། །ཞེས་དང་། སྒྲོན་མ་སྣང་བྱེད་ལས། རིག་པ་བརྟེན་ས་ལུས་ཡིན་ཏེ། །ལུས་གཅིག་མེད་ན་མེད་པ་སྟེ། །ཡོད་ན་ཡེ་ཤེས་ཡོད་པར་ངེས། །དེ་ལྟར་ལུས་ལ་ཡོད་པ་དེ། །ཆོས་ཅན་སྤྱི་ཡི་མཚན་ཉིད་ཀྱིས། །སྤྱི་བོའི་གཙུག་ནས་རྐང་མཐིལ་བར། །བརྟག་དཔྱད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །དཔྱད་པས་དེ་ཉིད་རྙེད་པ་མིན། །མོ་དང་པྲ་ལ་སོགས་པ་ཡི། །རྩིས་ནི་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །བལྟས་ཤིང་དཔྱད་ཀྱང་རྙེད་པ་མིན། །འོ་ན་གཏན་མེད་ཡིན་ཅེ་ན། །གཏན་དུ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །ལུས་ངག་གཏམས་ན་མངོན་དུ་སྣང་། །དཔེར་ན་ལུས་ལ་ཁྲག་ཁྱབ་སྟེ། །སྐྱེས་བུ་གླེན་པ་འགའ་ཞིག་གིས། །གང་གང་ལུས་ལ་ཁྲག་བཙལ་བས། །གཅིག་ཀྱང་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ནོ། །འོ་ན་ལུས་ལ་ཁྲག་མེད་དམ། །ལུས་ལ་མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ། །ཐམས་ཅད་ཁྱབ་ཅིང་ཁྲག་ལ་བརྟེན། །སྐྱེས་བུ་ཐབས་དང་ལྡན་པ་ཡིས། །རྩ་ལ་གཏར་ན་ཁྲག་འབྱུང་ལྟར། །ལུས་གནས་ཡེ་ཤེས་དེ་བཞིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་གནད་གཅུན་དགོས། དེ་ལ་གནད་མང་ཡང་གསང་བ་བླ་ན་མེད་པའི་ལུས་ངག་ཡིད་ཀྱི་གནད་འདི་དག་ཟབ་པའི་མཐར་ཐུག་པ་སྟེ། དེའང་ལུས་གནད་བཞུགས་སྟངས་གསུམ་སྟེ། མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ལས། སེང་གེའི་ཚུལ་དང་གླང་ཆེན་དང་། །དྲང་སྲོང་ལྟ་བུར་གནས་པར་བྱེད། །ཞེས་གསུངས་པས། །དང་པོ་ཆོས་སྐུ་སེང་གེའི་འདུག་སྟངས་ནི། རྐང་པའི་མཐིལ་གཉིས་སྦྱར་བ། པུས་མོ་ཕྱིར་བགྲད། ལག་པའི་མཐེ་བོང་གིས་སྲིན་ལག་གི་རྩ་བར་མནན་པའི་རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་བཅངས་པ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་བྱས་ལ་རྟིང་པའི་ནང་ངོས་སུ་བཙུགས། ལག་ཡུ་དྲང་པོར་བསྲངས། རོ་སྟོད་གསེང་སྟེ་དཔུང་པ་གྱེན་དུ་འཐེན། མཇིངས་པ་ཡིད་ཙམ་གྱི། མིག་འབྲས་མི་འགུལ། རྫི་མ་འཐབ་བརྡེག་མི་བྱ་བར་སྨིན་དབྲག་གི་ནམ་མཁར་བལྟ། ལྕེ་ཅུང་ཟད་གྱེན་ལ་བསྒྲིལ། དེ་ལྟར་བྱས་པས་གནས་སྐབས་སུ་ནང་གི་འབྱུང་བ་ཆ་སྙོམས། མཐར་ཐུག་གནས་ལུགས་རྟོགས་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །གཉིས་པ་ལོངས་སྐུ་གླང་པོ་ཆེའི་བཞུགས་སྟངས་ནི། ཁ་སྦུབ་ཏུ་པུས་བྲང་སྦྱར། གྲུ་མོ་ས་ལ་བཙུག་སྟེ་ལག་མཐིལ་གྱིས་ཨོས་ཀོ་བརྟེན་པའི་སེར་མོ་རྣམས་འགྲམ་པ་ལ་སྦྱར། རྒལ་ཚིགས་ཐད་ཀར་དྲང་པོ་བསྲངས་ནས་མིག་ཐད་ཀའི་ནམ་མཁར་ཟུར་གྱིས་ཧྲིག་གེར་བལྟ། མགོ་དགྱེ་ཙམ་བྱ། དེ་ལྟར་བྱས་པས་གནས་སྐབས་སུ་གཡོ་བྱེད་ཀྱི་རླུང་ཟིན། མཐར་ཐུག་ལྷུན་གྲུབ་འོད་ལྔ་འཆར་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་སྤྲུལ་སྐུ་དྲང་སྲོང་ཙོག་པུའི་བཞུགས་སྟངས་ནི། རྐང་པའི་ལོང་བུ་གཉིས་གཤིབས། པུས་བྲང་སྦྱར་ཏེ་ཙོག་པུར་འདུག། ལག་གཉིས་ཀྱིས་དཔུང་པའམ། མཁལ་ཁུང་ངམ། པུས་མོ་ལ་བསྐོར། རྒལ་ཚིགས་དྲང་པོར་བསྲངས། མིག་ཟིམ་བུར་བར་སྣང་ལ་གཏོད་པའོ། །དེས་གནས་སྐབས་ལུས་ལ་དྲོད་སྐྱེ། མཐར་ཐུག་སྣང་སྲིད་ཞིང་ཁམས་སུ་འཆར་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །བཞུགས་སྟངས་དེ་རྣམས་ཀྱིས་དང་པོས་འབྱུང་བ་རང་སར་དག། གཉིས་པས་གཡོ་བའི་རླུང་ཟིན། གསུམ་པས་དྲོད་སྐྱེད་ཅིང་། འབྱུང་བ་སྙོམས། མཐར་ཐུག་སྐུ་གསུམ་དུ་གྲོལ་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་འགྱུར་རོ། །དེའང་ཐལ་འགྱུར་ལས། ཆོས་སྐུའི་བཞུགས་སྟངས་སེང་གེ་ཡིས། །འཁྲུས་པའི་འཇིགས་པ་ཀུན་བྲལ་ནས། །རྡོ་རྗེའི་མིག་གིས་མཐོང་བར་འགྱུར། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུའི་བཞུགས་སྟངས་ནི། །གླང་ཆེན་ཉལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས། །ཆོས་ཉིད་དོན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དེ། །པདྨའི་སྤྱན་གྱིས་མཐོང་བར་འགྱུར། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཡི་བཞུགས་སྟངས་ནི། །དྲང་སྲོང་ཙོག་པུ་ལ་བརྟེན་ནས། །ཆོས་ཉིད་སྣང་བ་ལ་སྤྱོད་དེ། །ཆོས་ཀྱི་མིག་གིས་མཐོང་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་སོ། །ངག་གནད་ནི། འདས་རྗེས་ལས། ངག་ནི་བསླབ་བྱའི་རིམ་པ་ལ། །གནས་པ་བརྟན་ཅིང་ལ་ཡང་བཟླ། །ཞེས་དང་། ཐལ་འགྱུར་ལས། ངག་ནི་བསླབ་དང་གནས་པ་དང་། །ལ་བཟླ་བ་ཉིད་བསྟན་པར་བྱ། །ཞེས་པས་འཁྲུལ་པའི་གཏམ་འགགས་ཤིང་། བརྗོད་མེད་ཀྱི་དོན་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པའི་ཕྱིར་དང་པོ་སྨྲ་བཅད་ཡུན་ཐུང་བ་ལ་བསླབ། དེ་ནས་ཡུན་ཇེ་རིང་དུ་བཏང་། སྐབས་སུ་སྨྲ་ཡུལ་མེད་ཀྱང་སྨྲ། དེ་ནས་ངག་གནས་པའི་རིམ་པ་རང་གི་སྔགས་དང་མོད་འདོད་པ་སོགས་ཁ་བཏོན་ཆོས་སྤྱོད་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཚིག་སྣ་ཚོགས་གང་དྲན་ཐོལ་བྱུང་གསལ་པོར་བརྗོད་ཅིང་། གཞན་དང་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་མི་སྨྲ་མཐར་བརྡ་ཙམ་ཡང་མི་བྱ་བར་ལྐུགས་པ་ལྟར་གནས་པར་བྱ་ཞིང་། དེ་ལྟར་གྱི་ཡོན་ཏན་ནི་ཀློང་གསལ་ལས། དེ་ལྟར་ངག་གནད་སུས་གཟིར་བ། །ངག་གི་རྐྱེན་ཟད་མྱ་ངན་འདའ། །ཞེས་དང་། དེ་དག་མ་བྱས་པའི་སྐྱོན། ངག་གི་གནད་ནི་མ་གཟིར་ན། །བརྗོད་མེད་དོན་ནི་མི་རྟོགས་ཤིང་། །འཁྲུལ་པའི་གཏམ་གྱིས་དོན་ལ་སྒྲིབ། །ཅེས་སོ། །དགོས་པ་ནི། གནས་སྐབས་སུ་འཁྲུལ་གཏམ་དང་ཉོན་མོངས་པ་མི་འཕེལ། མཐར་ཐུག་རིག་པའི་དོན་ལ་མྱུར་དུ་རེག་ཅིང་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་རྡོ་རྗེའི་ཀློང་དུ་མྱ་ངན་འདའ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །གསུམ་པ་སེམས་ཀྱི་གནད་རླུང་རིག་གཉིས་ཏེ། རླུང་དལ་བར་བརྟེན་ནས་མཆུ་སོ་མ་རེག་ཙམ་གྱི་ཁ་ནས་རླུང་རང་བབས་སུ་བཏང་ཞིང་ཡུད་ཙམ་ཕྱིར་མནན་པས་རིག་པ་དལ་བར་འགྱུར་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། རླུང་ནི་ཅི་ནས་དལ་བྱས་ཏེ། །རབ་ཏུ་འཕང་བ་ལས་བྱུང་བ། །ལུས་དང་སེམས་ཀྱི་འབྲེལ་བཅད་དེ། །ཁམས་གསུམ་དུ་ཡང་ལྡོག་པ་མིན། །རླུང་རིག་དལ་བས་ཡེ་ཤེས་འགྲུབ། །ཅེས་པས། སྤྲིན་དང་ཁུ་རླངས་མེད་པའི་ནམ་མཁའ་སྟོང་སང་ངེ་བ་ལ་མིག་དང་། ནམ་མཁའ། རིག་པ་གསུམ་པོ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱས་ནས་བལྟ་བ་སྟེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། སྒོ་ནི་སྐུ་གསུམ་མིག་གིས་བལྟ། ཞེས་སོ། །དེ་སྐད་དུའང་། ཁྲིད་རྩ་ལས། ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་པའི་གང་ཟག་གིས༔ ལུས་ཀྱི་གནད་གསུམ་གཅུན་ལ་དལ་བ་བསྟེན༔ ངག་གི་སྨྲ་བཅད་ཆོས་ཀུན་ཚིག་ལ་སྦྱངས༔ ཡིད་ནི་རྟག་ཏུ་བསམ་རྒྱུན་བཅད་ནས་ཀྱང་༔ དབྱིངས་ཀྱི་ནང་དུ་ལུ་གུ་རྒྱུད་གཅུན་པས༔ ལྟ་སྟངས་གསུམ་གྱི་གཏད་པའི་འབེམ་ལ་གཏད༔ སྣང་བའི་ཞེན་པ་བཅད་ཅིང་རྟག་ཏུ་གཟིར༔ ཞེས་གསུངས་ཏེ། སྔར་བཤད་མ་ཐག་པའི་བཞུགས་སྟངས་གཟིགས་སྟངས་ལ་བསླབ་ཅིང་། ཇི་སྐད་དུ། སེམས་ཀྱི་ཕྱི་ཡི་མཁའ་ལ་གཏད། །ནང་གི་སྒྲོན་མ་མངོན་དུ་སྣང་། །ཞེས་དང་། ཐལ་འགྱུར་ལས། སེམས་ནི་དབྱིངས་ལ་གཏད་པས་འགྲུབ། །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ཕྱི་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་སྟོང་པར་ནང་དབྱིངས་རྣམ་དག་གི་སྒྲོན་མ་རིག་པ་སྟོང་གསལ་དུ་འཆར་བའོ། །དེའི་ཡོན་ཏན་ནི། ཀློང་གསལ་ལས། དེ་ལྟར་སེམས་ཀྱི་གནད་གཟིར་བས། །སྐུ་གསུམ་རིག་པ་སྟོང་པར་འཆར། ཞེས་སོ། །དབྱིངས་རིག་གནད་དུ་མ་གཟིར་བའི་སྐྱོན་ནི། སེམས་ཀྱི་གནད་ནི་མ་གཟིར་ན། །དབྱིངས་དང་རིག་པ་མི་མཐོང་བས། །ཞེས་དང་། དེ་ལྟར་སེམས་ཀྱི་གནད་མེད་ན། །རིག་པ་ཡུལ་ལ་ལྡོག་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དགོས་པ་ནི། གནས་སྐབས་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བར་ནུས་ཤིང་། མཐར་ཐུག་ལྷག་མེད་དུ་འཚང་རྒྱ་བ་དང་། དེ་ལྟར་མ་བྱས་ན་ཡོན་ཏན་དེ་དག་ལས་ལྡོག་པའི་སྐྱོན་ཡོད་དོ། །གཉིས་པ་སྒྲོན་མ་བཞི་ཡི་རང་བཞིན་བཤད་པ་ལ་བཞི་ལས། །དང་པོ་དབྱིངས་རྣམ་དག་གི་སྒྲོན་མ་ནི། ཁྲིད་རྩ་ལས། དེ་ལས་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བསྟན་པ་ནི༔ ཚུལ་འདི་བཞིན་དུ་ཉམས་སུ་བླང་བྱ་སྟེ༔ དབྱིངས་ལས་ཕྱི་ནང་བྲལ་ཏེ་ཕྱི་ཡི་དབྱིངས༔ ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་ཡིན་ཏེ་སྣང་བའི་ཡུལ༔ ནང་དབྱིངས་རྣམ་དག་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བ༔ སྣ་ཚོགས་ནམ་མཁའི་འཇའ་འདྲ་འགྱུ་བ་ཡི༔ ཐིག་ལེ་འོད་ཟེར་དུ་མའི་བདག་ཉིད་ཅན༔ ཞིང་ཁམས་རྒྱལ་བའི་ཞིང་དུ་འཆར་བ་ཡིན༔ ཞེས་གསུངས་ཏེ། དབྱིངས་དེ་ལའང་གཞིའི་དབྱིངས་རང་གི་སྙིང་ག་ན་འོད་ལྔ་ལྷུན་གྲུབ། ལམ་གྱི་དབྱིངས་མིག་གི་འོད་རྩའི་རང་སྣང་། ཡུལ་ལ་སྣང་བའི་དབྱིངས་མཐིང་ག་དང་ལྔ་ལྡན་ཏེ། ཕྱི་མ་འདི་ལ་ཕྱི་ནང་གཉིས་ལས། ཕྱི་ཡི་དབྱིངས་ནམ་མཁའི་སྒྲོན་མ་འཆར་བའི་ཡུལ་བྱེད་པ་སྟེ། ནམ་མཁའ་སླད་བྱེད་ཀྱི་རྐྱེན་དང་བྲལ་བ་ལ་གཟིགས་སྟངས་ཀྱིས་གཏད་པས་དབྱིངས་མཐིང་ག་ཁྱབ་པ་ཆེན་པོ་ནི་ནང་གདངས་ཕྱིར་འཕོས་པ་ཡིན་ལ་རྒྱན་གྱི་ནམ་མཁའ་དང་སྐྱེས་བུ་འབྲེལ་བ་མ་གྲུབ་པས་ཕྱི་དབྱིངས་མཚན་ཉིད་པ་དབྱིངས་མཐིང་ག་ལ། ནང་དབྱིངས་རྣམ་དག་གི་སྒྲོན་མས་དྭངས་མ་རྣམས་སྡུད་ཅིང་སྐུ་འཛིན་པ་དང་། སྒོ་ཡུལ་རླུང་རིག་གི་གནད་གསུམ་གཅུད་དུ་སྨིན་པས་འཁྲུལ་སྣང་སྟོང་པ་བྱེད་ཅིང་། དེའི་གདངས་ནི་དབྱིངས་སྣང་ནཱ་རོ་ལྟ་བུ་སྨིན་མཚམས་ནས་དྲལ་ཏེ་དང་པོར་མཆེད་པ་ནས་རེ་ལྡེ་ཙམ་དང་། ཡུལ་གྲུ་ཙམ་དུ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་འཇའ་ཚོན་འཁྱུགས་པ་འདྲ་བ་མཐའ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཤིང་། ཐིག་ལེ་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་དང་། ཀོ་མོག་ཏུ་རྡོ་བོར་བ་ལྟ་བུས་སྐྱ་འོར་བ་དང་། ཉ་མིག་ལྟ་བུ་དེ་དག་ཀྱང་ཉིས་འབྲེལ་སུམ་འབྲེལ་ཅན་སོགས་སྣ་ཚོགས་མཐོང་བ་རྣམས་ཡིན་ཅིང་། དེ་རྣམས་བླ་མས་ངོ་སྤྲོད་པ་བཞིན་གནད་འཁྲུལ་པ་མེད་པར་ཡང་དག་བའི་ལམ་དུ་ཉམས་སུ་བླངས་པས་རང་སྣང་གི་འོག་མིན་གྱི་ཞིང་དང་། རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་གི་སྨིན་བྱེད་དུ་འགྱུར་ཏེ་དོན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་རྩ་ལྔའི་རང་གདངས་ཕྱིར་འཆར་བ་ཡིན་ནོ། །ཐལ་འགྱུར་ལས། དབྱིངས་ནི་ཕྱི་དང་ནང་དུ་སྟེ། །ཕྱི་ནི་སྤྲིན་བྲལ་མཁའ་ལ་འཛིན། །ནང་དབྱིངས་སྒྲོན་མ་དག་ཏུའོ། །ཞེས་སོ། །གཉིས་པ་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་སྒྲོན་མ་ནི། ཁྲིད་རྩ་ལས། རིག་པ་ཞེས་བྱ་རྣམ་པ་ལྔ་ཡོད་དེ༔ གཞི་གནས་རིག་པ་ངོ་བོ་རང་བཞིན་དང་༔ ཐུགས་རྗེ་གསུམ་སྟེ་རྒྱལ་བའི་སྙིང་པོ་ལ༔ སྐུ་གསུམ་རང་ཆས་བཞུགས་པར་བཤད་པ་ཡིན༔ གཞི་འཛིན་རིག་པ་རྟོག་པ་དུ་མས་སྦགས༔ སེམས་ཅན་རྒྱུ་སྟེ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཡིན༔ མཚན་ཉིད་འཛིན་པའི་རིག་པ་ཞེས་བྱ་བ༔ རྣམ་རྟོག་རིག་རིག་འགྱུ་འགྱུ་བྱེད་པ་སྟེ༔ རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་རབ་ཏུ་གྲགས་པ་ཡིན༔ ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་རིག་པའི་སྒྲོན་མ་ལའང་གཞི་གནས་པའི་རིག་པ་དང་། གཞི་འཛིན་པའི་རིག་པ་དང་། མཚན་ཉིད་འཛིན་པའི་རིག་པ་དང་། ལྷག་མཐོང་གི་རིག་པ་དང་། ཐོད་རྒལ་གྱི་རིག་པ་དང་ལྔ་ལས། །དང་པོ་གཞི་གནས་པའི་རིག་པ་ནི། སེམས་ཅན་གྱི་རང་བཞིན་གྱི་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཀུན་ཁྱབ་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོ། དེའང་ངོ་བོ་སྟོང་པ་ལ་ཆོས་སྐུའི་སྙིང་པོ་ཅན། རང་བཞིན་གསལ་བ་ལ་ལོངས་སྐུའི་སྙིང་པོ་ཅན། ཐུགས་རྗེ་རིག་པ་ལ་སྤྲུལ་སྐུའི་སྙིང་པོ་ཅན། དེ་གསུམ་ངོ་བོ་གཅིག་ལ་ལྡོག་པས་ཕྱེ་བ་ལས་དོན་ལ་གསུམ་དུ་དབྱེ་བའང་མེད་ལ། དེའང་འདིར་ཐོད་རྒལ་ལྟར་ན་ངོ་བོ་སྐུར་གནས། རང་བཞིན་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེར་གནས། ཐུགས་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲོན་མར་གནས་སོ། །ངོ་བོ་སྐུར་གནས་པའང་། ནོར་བུ་ཕྲ་བཀོད་ལས། ཨེ་མ་རིག་པའི་གནས་ལུགས་ནི། །རང་རང་ཙིཏྟའི་དཀྱིལ་ན་གནས། །ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་ཆ་འཛིན་པའི། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ཚུལ་དུ་གནས། །ཡབ་ཀྱི་ཆ་འཛིན་ཐབས་ཀྱི་སྐུ། །ཡུམ་གྱི་ཆ་འཛིན་ཤེས་རབ་སྐུ། །འོད་དང་འོད་ཟེར་ཚུལ་དུ་གནས། །དབྱིངས་དང་རིག་པས་རབ་བརྒྱན་ཏེ། །ལྷུན་རྫོགས་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོར་གནས། །ཞེས་སོ། །རང་བཞིན་འོད་ཀྱི་ཐིག་ལེར་གནས་པའང་། དེ་ཉིད་ལས། ཐིག་ལེའི་བཞུགས་ཚུལ་བསྟན་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། །རྩ་རྣམས་ནང་ན་ཐིག་ལེ་སྐུ་ལྟར་གནས། །ཆེ་བའི་ཚད་ནི་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ། །ཆུང་བའི་ཚད་ནི་རྟ་རྔ་བཅུར་གཤགས་ཙམ། །གསལ་བའི་ཚད་ནི་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདྲ། །དེའང་གསལ་འཚེར་གཟི་བརྗིད་ལྡན། །འགྲོ་དང་འོང་དང་གནས་པའོ། །ཞེས་སོ། །ཐུགས་རྗེ་སྒྲོན་མར་གནས་པའང་། རང་ཤར་ལས། དེ་ཡང་སྒྲོན་མ་རྣམ་པ་བཞི། །འགགས་པ་མེད་པའི་ཚུལ་གྱིས་གནས། །ཞེས་དང་། དེ་གསུམ་ཀ་དཔེ་དང་བཅས་བསྟན་པའང་། ཐལ་འགྱུར་ལས། ཙིཏྟ་རིན་ཆེན་གཞལ་ཡས་ན། །ངོ་བོ་ཀ་ནས་དག་པའི་ཆ། །སྟོང་གསལ་འདུས་པ་སྐུ་ཡི་གདངས། །ཞལ་ཕྱག་རྫོགས་པ་བུམ་སྐུའི་ཚུལ། །ལྷུན་གྲུབ་འོད་ཀྱི་གོང་བུར་གནས། །ཐུགས་རྗེ་ཁ་དོག་སོ་སོར་གསལ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྐུ་གསུམ་བཞུགས་ཚུལ་གཞན་ནས་མ་བཙལ་ཞིང་རང་ཆས་ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོ་བྲི་གང་འཕོ་འགྱུར་བསལ་བཞག་བྲལ་བ་རང་བྱུང་ལྷུན་རྫོགས་ཆེན་པོར་གདོད་ནས་བཞུགས་པ་སྟེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། དེ་ལྟར་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་ལས། བླང་བར་བྱ་བ་གང་མེད་ཅིང་། །བཞག་པར་བྱ་བ་ཅུང་ཟད་མེད། །གང་དུ་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་དོ། །ཞེས་ཡིད་དང་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་དངོས་མཚན་ལས་འདས་ཏེ་གཞིར་གནས་ཡེ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་ཀ་དག་སྟོང་པ་ཆེན་པོར་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་བསྟན་པ་དང་། གཞན་ཡང་ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཀུན། །ལུས་ངག་ཡིད་ལས་མ་འདས་པས། །སྐུ་གསུམ་གཞན་དུ་བཙལ་མི་དགོས། །བཙལ་ཀྱང་རྙེད་པའི་གནས་མེད་དོ། །ཞེས་དང་། རང་བྱུང་རང་ལ་རྫོགས་པ་ནི། །ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་ཁྱད་པར་གྱིས། །དབང་པོ་རྣོ་དང་རྟུལ་མེད་པས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ལས། །གཞན་དུ་གནས་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོགས་རྒྱ་ཆེར་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་གཞི་འཛིན་པའི་རིག་པ་ནི། རྣམ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་གཞིར་གྱུར་པ་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་རྟོག་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་འཕྲོ་གཞི་ནི་བྱེད་ལ། རྟོག་པར་ནི་མ་འགྱུས་ཤིང་། གསལ་ཙམ་རིག་ཙམ་པ་ངོ་བོ་མ་རིག་པའི་ཤེས་པ་ལུང་མ་བསྟན་མེ་ལོང་གི་ངོས་ལྟ་བུ་བག་ཆགས་ཀྱི་སྣོད་དམ་གཞིར་བྱེད་པ་སྟེ། མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ལས། སེམས་ནི་བག་ཆགས་ཀུན་གྱི་གཞི། །ལུས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དྲི་མ་ཡིན། །གཟུང་བ་ཡུལ་ལ་འཛིན་པ་སེམས། །དེ་ཕྱིར་འཁོར་བའི་ཆོས་ཉིད་དོ། །ཞེས་སོ། །གསུམ་པ་མཚན་ཉིད་འཛིན་པའི་རིག་པ་ནི། མཚན་ཉིད་འཛིན་པའི་རིག་པ་ཞེས་བྱ་བ་དྲན་རྟོག་སྣ་ཚོགས་འགྱུ་བའི་གྱ་གྱུ་ཅན་གྱི་རྟོག་པ་འདི་ཡིན་ཏེ། འགྲོ་དྲུག་ཐ་དད་པའི་ཤེས་པ་རང་ག་མ་གཟུང་འཛིན་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའི་སྣང་བ་ལ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་དང་བཅས་པ་སྟེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། སེམས་ཞེས་བྱ་བ་འཁྲུལ་རྟོག་ལ། ངོ་བོ་འཇུག་ཅིང་ཁྱབ་པ་ལ། དྲན་བསམ་རྣམས་ཀྱི་གཞི་མའོ། །ཞེས་འཁོར་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་རང་གི་མཚན་ཉིད་འཛིན་པའི་སེམས་ཏེ་འགྲོ་བ་དྲུག་གི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་དེ་སྣང་མི་སྣང་དུ་སེམས་འཛིན་པས་སེམས་དུ་མིང་བཏགས་པའོ། །བཞི་པ་ལྷག་མཐོང་གི་རིག་པ་ནི། གཞིར་གནས་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྟེན་བྱེད། སྣང་བ་ཅེར་འཛིན་གྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དབྱིངས་རིག་ཐད་ཀར་རྟོགས། དྲན་པ་འགགས་མེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་མཉམ་བཞག་གསལ་དྭངས་ཕྱེད། སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་རང་དང་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་ཤེས། འཇུག་བྱེད་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་མཚམས་ཕྱེད་པ་སྟེ། དེ་ལྔ་ཀ་ཡང་ངོ་བོ་གཅིག་པས་ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་འོད་གསལ་གྱི་དོན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་དང་། རང་གི་མོས་དགེས་ཡིད་དཔྱོད་དང་གོ་མྱོང་ཙམ་ལ་རག་མ་ལས་པར་མངོན་སུམ་རིག་པ་རྗེན་ཅེར་ལྷག་གེར་སྒྲོ་སྐུར་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་རྟོགས་པ་སྟེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། ཤེས་རབ་རང་བྱུང་བརྟེན་པ་ནི། །ཚིག་དང་ཡིན་མིན་རྟོག་པ་དང་། །གྲུབ་པའི་མཐའ་དང་ལྟ་སྒོམ་དང་། །ཆོས་ཉིད་ལ་ནི་བརྟེན་པའོ། །ཞེས་སོ་སོར་རང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་མཐོང་བ་མེད་པའི་ཚུལ་དུ་མཐོང་བའོ། །དེ་ནི་སྤྱི་ཙམ་ཡིན་ལ། ཐོད་རྒལ་རང་ལུགས་ནི། ཁྲིད་རྩ་ལས། དེ་ནས་ལྟག་མཐོང་རིག་པ་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ ལས་སྐལ་ལྡན་པ་རྣམས་ཀྱི་མིག་གི་ཡུལ༔ སྣང་ཡང་ཐིག་ལེ་སྙིང་པོ་ཅན་ཞེས་བྱ༔ དེ་ཡི་ཆ་ཤས་སྐུ་དང་ཐིག་ལེར་སྣང་༔ སྣ་ཚོགས་སྣང་སྟེ་འཁོར་བའི་འཁྲུལ་པ་འཇོམས༔ ཞེས་གསུངས་སོ། །གསུམ་པ་སྒོ་རྒྱང་ཞགས་ཆུ་ཡི་སྒྲོན་མ་ཡང་རྩ་ཚིག་འདིས་བསྟན་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱང་ཞགས་ཀྱི་ལམ་འདི་སྒྲོན་མ་གཞན་རྣམས་ཀྱང་འཆར་བའི་སྒོར་གྱུར་ཏེ། མིག་གཡས་ནས་རྒྱང་ཞགས་ཆུ་ཡི་སྒྲོན་མ་དང་། ཤེར་སྒྲོན་གཉིས་ནི་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཐབས་སྣང་བའི་རང་བཞིན་དུ་འཆར་ལ། མིག་གཡོན་ནས་ཐིག་ལེ་སྟོང་པའི་སྒྲོན་མ་དང་། དབྱིངས་སྒྲོན་གཉིས་ཇི་ལྟ་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཤེས་རབ་སྟོང་པའི་རང་བཞིན་དུ་འཆར་ལ། དབུས་ཚངས་བུག་ནས་རིག་པ་རྟོག་མེད་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཐིག་ལེ་བརྩེགས་མར་སྣང་བ་སྟེ། མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ལས། འགྲོ་བའི་ལམ་ནི་མཐོང་བྱེད་སྒོ། །དེ་ཉིད་གཡས་གཉིས་གཡོན་གཉིས་དབུས། །སྒྲོན་མ་འབར་བའི་ཚུལ་དུ་གནས། །ཐིག་ལེ་སྟོང་པའི་སྒྲོན་མ་དང་། །ཤེས་རབ་རང་བྱུང་ཉིད་དང་ནི། །རྒྱང་ཞགས་ཆུ་ཡི་སྒྲོན་མ་ནི། །མཐོང་བྱེད་ཡུལ་ལ་སྣང་བའོ། །རིག་པ་རྟོག་མེད་ལུ་གུ་རྒྱུད། །བདེ་ཆེན་ཚངས་པའི་སྒོ་ནས་སྣང་། །ཞེས་སོ། །རྒྱང་ཞགས་ཆུ་སྒྲོན་གྱི་ངོ་བོས་སྣང་བ་འཁོར་འདས་གཉིས་ཀྱི་ཆ་མཐུན་པར་བལྟ་བ་སྟེ། སྒྲོན་མ་འབར་བ་ལས། རྒྱང་ཞགས་ཆུ་ཡི་སྒྲོན་མ་ཡིས། །ངོ་བོ་སྣང་བ་གཉིས་ཀ་སྡུད། །མཐོང་བྱེད་འཛིན་ཆ་མ་འགགས་ཕྱིར། གཉིས་ཀའི་ཆ་འཛིན་ལྟ་བས་ན། །འཁོར་འདས་མཐུན་པའི་ལྟ་བའོ། །ཞེས་སོ། །དེའང་འབྱུང་བ་འདུས་པའི་རྒྱང་ཞགས་དབང་རྟེན། དབང་པོ་འདུས་པའི་རྒྱང་ཞགས་གཟུགས་འཛིན་ནུས་སུ་སྐྱེས་པའི་དབང་པོ། ཡེ་ཤེས་འདུས་པའི་རྒྱང་ཞགས་འོད་རྩ་དྭངས་པའོ། །དེ་དག་ཀྱང་སྣང་བ་འཛིན་བྱེད་དུ་རང་གསལ་འགགས་མེད་ཆེན་པོར་བཞུགས་པ་ཡིན་ལ། སྐལ་ལྡན་གྱི་གང་ཟག་ལ་དགོངས་བརྒྱུད་ལྡན་པའི་བླ་མས་ངོ་སྤྲོད་ཐེབས་པས་འོད་སྣང་ལ་གཏད་དུས་རིག་པ་དལ་བ། རླུང་དལ་བ། ཡུལ་དུ་མི་རྟོག་པ་གསུམ་དང་། གཙོ་བོ་མིག་མི་འགུལ་བ་ལྟ་སྟངས་དང་སྦྱར་ཏེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། ཡུལ་དང་རིག་པ་རླུང་དག་གིས། །ཆོས་ཉིད་ལམ་དུ་གཟུང་པའི་ཕྱིར། །ཡེ་ཤེས་རྫོགས་པ་ཆོས་ཉིད་དག། འདི་ཡང་སྒྲོན་མའི་གནད་ཡིན་ནོ། །རྒྱང་ཞགས་འབྲལ་བ་མེད་པ་གནད། །འདི་དུས་ལྟ་སྟངས་གསུམ་དང་སྦྱར། །ཅེས་གསུངས་སོ། །ལྔ་པ་ཐོད་རྒལ་གྱི་རིག་པ་ནི། ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབྱིངས་སྣང་སྐུ་དང་ཐིག་ལེ་ཚད་མེད་པ་འཆར་བ་དེ་དག་རང་སྟོང་རང་སྣང་རང་རིག་པ་ཉིད་དུ་ངོ་ཤེས་པ་ཙམ་གྱི་ཆ་ནས་བཞག་པ་སྟེ། རིག་པའི་དབྱེ་བ་ལྔ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གཞི་ཐུགས་རྗེ་རིག་པ་རང་བྱུང་གི་རྩལ་ཐོད་རྒལ་གྱི་རིག་པ་འདིས་དབྱེ་བ་ཙམ་དུ་ཟད་དོ། །བཞི་པ་ཐིག་ལེ་སྟོང་པའི་སྒྲོན་མ་ནི། རང་གསལ་ཀ་དག་སྟོང་པའི་རང་གདངས་སུ་གནས་པ་ཏེ། སྒྲོན་མ་འབར་བ་ལས། ཐིག་ལེ་སྟོང་པའི་སྒྲོན་མ་ནི། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་ཡིད་ཆེས་པས། །འདི་ཉིད་སུ་ཡི་ཤེས་པ་དེ། །ཐིག་ལེའི་སྐུ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དེ། །གོམས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཐོབ། །དེ་ཕྱིར་དེ་ཡི་ངོ་བོ་ནི། །ཉག་གཅིག་ཆ་ཕྲ་སྤྲོས་དང་བྲལ། །སྟོང་པའི་མུ་བྲལ་རང་གསལ་ཆེ། །རང་བཞིན་རང་གསལ་མཉམ་པ་ཉིད། །མི་རྟོག་སྤྲོས་བྲལ་ཟླུམ་པོར་གནས། །ཞེས་སོ། །གཞི་གནས་རིག་པའི་ཐིག་ལེ་སྟོང་པ་སྙིང་གར་གནས། ལུས་གནས་རྩ་ཡི་ཐིག་ལེ་སྟོང་པ་རྩ་རྣམས་སུ་གནས། ཀུན་རྫོབ་རྒྱུ་ཡི་ཐིག་ལེ་རོ་མར་གནས། དོན་དམ་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་སྟོང་པ་རྐྱང་མན་གནས། རང་བྱུང་འབྲས་བུའི་ཐིག་ལེ་སྟོང་པ་མིག་ན་གནས་པ་འདི་དག་ཀྱང་རང་ངོ་ཡེ་སྟོང་ཐིག་ལེ་སྟོང་པའི་སྒྲོན་མའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། དོན་ལ་མིག་གཉིས་ལ་ལྟོས་ནས་གཉིས་སུ་འགྱུར་བ་ཁོ་ན་ཡིན་ཏེ། ངོ་བོ་འོད་རྩ་གཉིས་ལ་བརྟེན། སྣང་བ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལ་བརྟེན། རྣམ་པ་ཐིག་ལེ་གསལ་བར་བརྟེན། འགྲོ་འོང་རང་གནས་རླུང་ལ་བརྟེན། ཡུལ་ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་ལ་བརྟེན། གནས་མིག་གི་དབུས་ན་བརྟེན། སྐྱེ་མཆེད་ངེས་པ་མཐོང་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་ལ་བརྟེན་པ་སྟེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། །ཐིག་ལེ་སྟོང་པའི་བརྟེན་ས་ནི། །རྣམ་ཤེས་ཉིད་དང་བར་སྣང་དང་། །རྩ་དང་རླུང་དང་ཐིག་ལེ་དང་། །ཡེ་ཤེས་དག་ལ་བརྟེན་པའོ། །ཞེས་སོ། །ཡུལ་དུ་སྣང་བའི་ཐིག་ལེ་དང་སྐུ་ཞི་ཁྲོ་སྣ་ཚོགས་པར་སྣང་བ་དེ་དག་ཀྱང་ནམ་མཁའ་དག་པས་གསལ་བ་དང་། མེ་དག་པས་དྲོ་བ་དང་། ཆུ་དག་པས་བསིལ་བ་དང་། ས་དག་པས་ཡང་བ་དང་། རླུང་དག་པས་གཡོ་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ནོ། །སྣང་བའི་སྒོ་ནི། སྒྲོན་མ་འབར་བ་ལས། རྐྱེན་གྱིས་མ་བསྒྲིབས་སེམས་ཅན་མིག། ཙཀྵུ་ཞེས་པའི་སྒོ་ནས་ནི། །ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞིན་དུ་ཡང་། །རང་གི་འོད་དང་ཟེར་ཉིད་དུ། །རང་ཆས་རྣམས་སུ་རྣམ་པར་སྣང་། །ཞེས་གསུངས། རང་བཞིན་ཀ་དག་གི་རང་སྣང་སུས་ཀྱང་མ་བྱས་པར་རང་སྣང་བ་ཉིད་ལམ་དུས་སུ་ལྷག་མཐོང་གི་རིག་པ་དང་ཐོད་རྒལ་གྱི་རིག་པས་སྣང་བ་ཡིན་ནོ། །ཐོད་རྒལ་གྱི་རིག་པ་དངོས་ཚད་ཕེབས་ཆེན་པོ་ལ་སྒྲོན་བཞིའི་སྣང་བ་དེ་དག་རྩལ་རྫོགས་བའི་མཐར་ཐུག་པ་དེ་ལ་ནི། འདི་ཉིད་ལས། ཉམས་བླངས་ཚད་ཕྱིན་ཐོད་རྒལ་རིག་པ་སྟེ༔ ཞེས་གསུངས་སོ། །གཉིས་པ་སྒྲོན་མ་བཞིའི་དོན་དེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་ཚུལ་ནི། གོང་དུ་བསྟན་པའི་བཞུགས་སྟངས་གསུམ་པོ་ལུས་ཀྱི་ཆུན་བཙལ་ཞིང་ཆ་ཆ་ནས་ལྷོད་ཆགས་པ་བླ་མའི་ཞལ་ཁྲིད་ལྟར་ལེགས་པར་འབྱངས་དགོས་ཤིང་། ཙཀྵུ་ཟིམ་བུས་སུཪྻ་བལྟ། ཤང་གི་རྒྱུ་སྐར་བཞིན་དུ་གསལ། ཞེས་གསུངས་པས་ཕྱིའི་ནམ་མཁའ་ལ་དབང་པོ་མདུང་ཚུགས་སུ་གཏད་པས་ཕྱི་ཡི་དབྱིངས་མཐོང་། གཡས་གཡོན་ཟུར་མིག་དང་། ཡང་ན་ཟིམ་བུས་ཉི་མའི་འོག་གྲུ་གང་ཙམ་དམའ་བར་བལྟས་པས་ནང་གི་དབྱིངས་རིག་མཐོང་། དེས་དབང་པོ་བར་སྣང་ལ་འཁྲིད་ཅིང་འཁྲུལ་སྣང་ཞིང་ཁམས་སུ་འཆར་བར་འགྱུར་ཞིང་། གཟིགས་སྟངས་གསུམ་པོ་གང་རུང་གིས་བལྟ་བ་ལ་བསླབས་པས། མིག་ཡུལ་ལ་ཇི་ཙམ་གཏད་ཀྱང་ཚུགས་ནུས་བ་བྱུང་ན་འབྱོངས་པའི་རྟགས་སུ་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། ཡུལ་ནི་སྒྲིབ་བྱེད་བྲལ་བ་ལ། ཞེས་དང་། ཀློང་གསལ་ལས། རྐྱེན་བྲལ་གསུམ་ལ་གསལ་བར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པས། ཡུལ་རྐྱེན་བྲལ་ནམ་མཁའ་སྟོང་པ། དབང་པོ་རྐྱེན་བྲལ་ཆུ་ཡི་སྒྲོན་མ། གནས་རྐྱེན་བྲལ་དྭངས་ཤིང་མཐོ་ལ་དབེན་པ་དང་། དུས་ཀྱང་ཀློང་གསལ་ལས། དབྱར་མ་སྟོན་དང་དགུན་ཆུང་དཔྱིད་ཀྱི་དུས། །ཟེར་གཉིས་དུས་ནི་མཆོག་ཏུ་བཤད་པ་ཡིན། ཞེས་པའི་དུས་དེར་བསིལ་དྲོད་སྙོམས་པ་དང་། བྱིངས་རྨུགས་ཀྱི་རྐྱེན་ཉུང་ཞིང་། བྱེ་བྲག་ཉི་མ་འཆར་ནུབ་ཀྱི་ཟེར་གཉིས་དང་སྦྱར་བས་འོད་གསལ་གྱི་སྣང་བ་འཆར་བའི་རྐྱེན་དུ་འགྲོ་བ་དང་། མཐོང་ཡུལ་དུ་གངས་རི་སོགས་མིག་ལ་གནོད་བྱེད་མེད་ཅིང་། ཤར་རི་དམའ་ཞིང་ཟེར་འཆར་སྔ་བ་དང་། སྡུད་ཕྱི་བ་གལ་ཆེའོ། །ནམ་མཁའ་སྒྲིབ་བྱེད་དང་བྲལ་བའི་དུས་སྔ་དྲོ་ཁ་ནུབ་དང་། ཕྱི་དྲོ་ཁ་ཤར་དུ་བལྟས་ཤིང་ཕྱི་ནང་གི་དབྱིངས་རིག་ཨ་ལ་གཏད་པས་ཀྱང་འོད་གསལ་འཆར་བར་འགྱུར་ཞིང་བོགས་འདོན་བླ་ན་མེད་པ་དང་། ཆོས་སྐུའི་རྟེན་ཉི་མ། ལོངས་སྐུའི་རྟེན་ཟླ་བ། སྤྲུལ་སྐུའི་རྟེན་དུ་ཨ་ལོ་ཀེ་སྟེ། ཉི་མའི་འོག་ནས་ཟེར་རིན་གིས་མཐོང་ཡུལ་བདེ་བར་ཁྲིད་པ་དང་། ཟླ་བའི་དཀྱིལ་དང་། མར་མེའི་འོད་ལས་ཁྲིད་པ་དང་། ཉིན་བར་གྱི་ཉི་མའི་ཚ་བ། མཚན་ཟླ་དཀྱིལ་ལ་བལྟས་པས་སེལ་ཞིང་ཚ་གྲང་སྙོམས་པའོ། དང་པོའི་ལས་ཅན་ལ་ཉི་ཟླ་རྣམས་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་གྱི་ཐབས་ཙམ་དུ་ཟད་ཀྱི། ཅུང་ཟད་འབྱོངས་ནས་དེ་རྣམས་ལ་ལྟོས་མི་དགོས་ཤིང་། སྒོ་ཡང་མིག་རྐྱང་པ་ནས་འཆར་མི་དགོས་པར་གསུངས་སོ། །བལྟ་བའི་དུས་སེང་གེའི་བཞུགས་སྟངས་སྔ་དྲོ་ཉིན་གུང་། ཕྱི་དྲོ་གླང་ཆེན་དང་། རྒྱུན་དུ་དྲང་སྲོང་ཙོག་པུ་བདེ་ཞིང་། རིག་པ་མིག་ལ་གཏད། མིག་འབྱེད་འཛུམ་མེད་པ་དབྱིངས་ལ་གཟིར། མིག་མི་འགུལ་བས་རྩ་མི་འགུལ། དེ་མི་འགུལ་བས་རླུང་རིག་དལ་བར་འགྲོ་ཞིང་། རླུང་ཁ་ནས་ཕྱིར་བཏད་ཡུད་ཙམ་མནན་པ་ལྟ་བུས་འོད་སྣང་ལ་ཞེན་འཛིན་དང་། སྤུ་རིས་མི་ཕྱེད། འགུལ་འཕྲིག་བྱེད་བའི་རྗེས་སུ་རྟོག་པ་འབྲང་ན་ལུག་རྒྱུད་དངོས་པོར་ཞེན་པའི་གོལ་ས་ལྡང་བས་རིག་པ་ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་དགོངས་པ་ལས་མ་གཡོས་པར་འོད་སྣང་ཕར་ཀ་ན་མ་ལུས། རིག་པ་ཚུར་ཀ་ན་མ་ལུས་པར་དབྱིངས་སྣང་རིག་པ་དབྱེར་མེད་དུ་བསྐྱངས་ཤིང་། མིག་བཙུམས་རྡེབ་བྱེད་ན་མཐེབ་མཛུབ་ཀྱིས་མིག་མཐའ་མནན་ཏེ་བལྟ་བ་དང་། འོད་སྣང་འཆར་བདེ་ཆེད་དུ་སེང་རས་སྨུག་པོ་བཀབ་པ་དང་། ལག་སོར་དང་། དྭངས་ཤེལ་མིག་ལ་བཀབ་པ་དང་། འཁར་གཞོང་དུ་ཆུ་ལ་བལྟ་བ་སོགས་ཐབས་སྣ་ཚོགས་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཉམས་འོག་ཏུ་ཆུབ་པར་བྱ། དེ་ལྟར་བསྒོམས་པས་ཕྱི་དབྱིངས་ནམ་མཁའ་སྟོང་པ་མེ་ལོང་འདྲ་བས་སྣང་བའི་སྒོ་འབྱེད་ནས། ནང་དབྱིངས་རྣམ་དག་སྒྲོན་མ་བདག་པོའི་བྱད་དང་འདྲ་བ་དེ་ཉིད། ཐོག་མར་མཐིང་ག་ཁྱབ་པ་ཆེན་པོ་ལས་རིམ་གྱིས་མཆེད་དེ་དབྱིངས་སྣང་འཇའ་ཚོན་ནམ་རྨ་བྱའི་མདོངས་བཀྲ་ལྟར་འཆར་ཏེ། སྒྲོན་མ་འབར་བ་ལས། ཁ་དོག་གསལ་བའི་འོད་ལྔར་ཡང་། །འདི་ཉིད་རབ་ཏུ་གསལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དེའི་དབུས་སུ་ཐིག་ལེ་སྟོང་པའི་སྒྲོན་མ་དམར་ཟླུམ་ལ་འོད་ལྔའི་མུ་ཁྱུད་ཡོད་པ་གསལ་མདངས་ཅན་འཆར། དེའི་ནང་དུ་རིག་པ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་བདག་པོའི་བྱད་དང་འདྲ་བ། ཕྲ་བ་རྟ་རྔ་ལ་མདུད་པ་རྒྱབ་པ་ལྟ་བུ། གསེར་སྐུད་དང་། མུ་ཏིག་གི་ཕྲེང་བ་དང་། ལྕགས་ཚག། མེ་ཏོག་གི་ཆུན་པོ་ལྟ་བུ་འལ་འོལ་འགུལ་འཕྲིག་འཆར་བས་དེ་ཉིད་ལྟ་སྟངས་ཀྱིས་ཁྲིད་ནས་དབྱིངས་ཐིག་གི་ར་བར་བཙོན་དུ་བཟུང་བ་ནི་གནད་དམ་པ་སྟེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། རང་གི་རིག་པ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད། །འགྲོ་འོང་བྲལ་ཏེ་མཁའ་ལ་འགྲོ། །ཞེས་དང་། རང་ཤར་ལས། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་འོད་ཀྱི་སྐུ། ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་རབ་ཏུ་གསལ། །དེ་ཡང་འགྲོ་དང་འོང་བ་དང་། །འགུལ་བ་དང་ནི་འཕྲིག་པ་དང་། །ཞེས་དང་། སེང་གེ་རྩལ་རྫོགས་ལས། རང་བྱུང་རིག་པའི་དངོས་པོ་འདི། །ཡེ་ཤེས་ལུ་གུ་རྒྱུད་དུ་གནས། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་འཆར་གཞི་ཡུལ་གྱི་གནད། འཆར་བྱེད་སྒོ་ཡི་གནད། འཆར་བྱ་རིག་པའི་གནད་གསུམ་མ་འཁྲུལ་བ་དང་། བློས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་བསྒྱུར་མི་བྱ་བར་དབྱིངས་རིག་གི་རང་ངོ་ལ་བལྟས་པས། ཕྱི་ཡི་འོད་ཀྱི་སྣང་བ་མ་འགགས་ཤིང་འཛིན་པས་མ་བསླད་པ་བརྗོད་མེད་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་རང་སོ་བཟུང་བས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པས་ནད་གདངས་ཀྱི་རྩལ་རྣམས་ཕྱིར་གསལ་དུ་འཆར་བ་དེ་དག་ཡལ་ཡོལ་བྱེད་ན་དེ་རྗེས་རྟོག་པ་མི་འབྲང་བར་ལྟ་སྟངས་ཀྱིས་རིམ་གྱིས་ཁྲིད་ནས་སོར་གཞུག་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། ཁྲིད་རྩ་ལས། འཁྲུལ་པ་རང་དག་འབྲས་བུའི་གནས་ལུགས་ཉིད༔ ཆོས་ཟད་བློ་འདས་དབྱིངས་སུ་གྲོལ་བ་ལ༔ རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་མིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུ་ལ༔ སྣང་གྲག་ཀུན་ལྟར་སྣང་ཡང་གྲུབ་པ་མེད༔ འགྱུ་ཡང་འགྱུ་བའི་རྟོག་པ་དང་བྲལ་ལ༔ བསམ་གཏན་ལྡན་ཡང་ཤེས་རབ་ཟབ་མོའི་དོན༔ ཤེས་རབ་ཡིན་ཀྱང་ཐོས་བསམ་བྲལ་བ་ལ༔ རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཆེན་པོ༔ ཞེས་གསུངས་ཏེ། འདས་རྗེས་ལས། སྒོ་ཡུལ་རླུང་གི་གནད་བསྣུན་པས། །ཡུལ་ལ་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་འཆར༔ ཞེས་མ་དག་འཁོར་བའི་འཁྲུལ་སྣང་ཕྱི་ནང་གི་བག་ཆགས་གདོས་བཅས་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཟད་ནས་སླར་མི་སྐྱེ་བའི་ཆོས་ཅན་དུ་བྱས་པ་དང་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་འདུས་མ་བྱས་པའི་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སྐུ་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་རང་ཤར་འགགས་པ་མེད་པ་རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་ལྷུང་དང་བྲལ་བ་འཆར་ཞིང་། རིག་པའི་སྐུ་མངོན་སུམ་དུ་སྣང་ཞིང་མངོན་སུམ་ལ་རབ་ཏུ་གནས་པ་ཤ་ཡི་སྤྱན་དང་། ཕྱི་ནང་གི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྤྱན་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་སྡུད་པ་ཆོས་ཀྱི་སྤྱན་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྤྱན་དང་། རིག་པའི་སྐུ་ལས་གཞན་དུ་མི་ཡེངས་པ་རྣམ་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་སྤྱན་ཏེ། སྤྱན་ལྔ་རྣམ་པར་དག་པ་རང་གསལ་སྒྲིབ་པ་དང་བྲལ་བ། ཤེས་བྱའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་དང་ལྡན་ཡང་ངོ་བོ་ལ་རྣམ་པར་དབྱེ་བ་དང་བཅས་པའི་ཆོས་རྡུལ་ཙམ་མི་དམིགས་ཤིང་། སྤྲོས་པའི་ཟུག་རྔུས་མ་གཙེས་ཤིང་། མཐའ་གང་ལའང་མ་རེག་པ། ལྷག་མཐོང་གི་ཤེས་རབ་ཟབ་མོ་མེ་ལྟར་འབར་ཡང་། དཔེ་དང་ལུང་རིག་གཏན་ཚིག་ལས་མ་བྱུང་ཞིང་། རྒྱུ་ལས་མ་བྱུང་བའི་འབྲས་བུ། ལུང་ལས་མ་བྱུང་བའི་མན་ངག། སེམས་ལས་མ་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་བདག་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྐུ་དངོས་མཚན་དང་བྲལ་བ་སྟེ། སྒྱུ་དྲྭ་ལས། ཡེ་ཤེས་སྐུ་སྟེ་རང་བྱུང་བ། །ཡེ་ཤེས་མིག་གཅིག་དྲི་མ་མེད། །ཅེས་པ་ལྟར་ད་ལྟ་ལམ་དུས་སུ་བླ་མས་ངོ་སྤྲོད་པའི་རིག་པ་མ་བཅོས་གཉུག་མ་ཟང་ཀ་མ་བསྒྱུར་བཀོད་སྤུ་ཙམ་མ་བྱས་པའི་ཐ་མལ་ཤེས་པ་འདི་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་རིགས་ལྔ། སྐུ་ལྔ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་སོགས་ལྔ་ཚན་བདུན་གྱིས་ངོ་སྤྲོད་པའི་རིག་རྩལ་ལྷུན་གྲུབ་ཆེན་པོར་བཞུགས་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྣང་གྲགས་ཀྱི་ཆོས་ཇི་སྙེད་ཤར་ཡང་རང་གཤིས་ལ་ཞལ་ཕྱག་མཚན་མ་རིས་ཅན་དུ་གང་ཡང་གྲུབ་པ་མེད་པ་དང་། གདངས་ཀྱི་འགྱུ་ཆ་འགྱུ་བ་ལྟར་སྣང་ཡང་དེ་དེར་འཛིན་པའི་རྟོག་དཔྱོད་ཀྱི་ཞེན་པ་དང་བྲལ་ལ། རིག་པའི་རང་ངོ་གང་དུ་གཡོ་བ་མེད་པའི་རང་བབས་ཀྱི་བསམ་གཏན་དང་ལྡན་ཡང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩལ་མི་འགགས་པ། གནས་ལུགས་ཟབ་མོའི་ཤེས་རབ་ཡིན་ཀྱང་ཐོས་བསམ་གྱི་གོ་མྱོང་ཡིད་དཔྱོད་དང་བྲལ་བའི་རང་བཞིན་ཟབ་མོར་ཉིན་མཚན་ཁ་སྦྱོར་དུ་དགོངས་པ་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་ལྟར་ཆད་པ་མེད་ཅིང་། ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཀློང་ཆེན་པོ་ལས་ནམ་ཡང་འདའ་བ་མེད་པ་མངོན་དུ་འགྱུར་བ་ནི་མཐར་ཐུག་གི་དགོས་པ་དང་། གནས་སྐབས་སུ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དུ་གསལ་བས་མ་རིག་པ་དང་བྲལ་ཏེ། རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་དང་པོར་མཐོང་ནས་ཚེའི་དུས་བྱས་ཀྱང་བདེན་པ་མཐོང་བའི་གནད་ཀྱིས་རང་བཞིན་སྤྲུལ་སྐུར་གྲོལ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །མདོར་ན་དབྱིངས་སྟོང་གསལ་འདུས་མ་བྱས་པ་ནི་ཤེས་རབ་ཡིན་ལ། ཀ་དག་རྣམ་པར་དག་པས་རིག་པའི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ་ཐོབ་སྟེ། ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ངོ་བོ་སྣང་སྟོང་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ཡིན་ཏེ། ནོར་བུ་ཕྲ་བཀོད་ལས། དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཤེས་རབ་སྐུ། །རིག་པའི་རང་བཞིན་ཐབས་ཀྱི་སྐུ། །འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ཚུལ་དུ་གནས། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་སྣང་བ་དེ་ཡང་ཀུན་རྫོབ་འདུས་བྱས་འཇིག་པའི་ཆོས་སུ་མེད་དེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། རིག་པའི་ངོ་བོ་ལུ་གུ་རྒྱུད། །འདས་དང་མ་འོངས་ད་ལྟར་ལ། །སུས་ཀྱང་བྱས་པ་མ་ཡིན་པས། །དེས་ན་འདུས་མ་བྱས་པ་ཉིད། །ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་རང་བཞིན་ནི། །རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཀུན་དག་པས། །མ་འཁྲུལ་གཞི་ལ་སངས་རྒྱས་སོ། །མངོན་སུམ་བསྟན་པའི་སྐལ་ལྡན་ལ། །ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་མིང་མེད་པས། །སྲིད་གསུམ་གདར་ཤ་ཆོད་པའོ། །ཞེས་སོ། །དེའང་སྙིང་གའི་འོད་གསལ་ལ་འོད་རྩའི་སྒོ་བཞི་ཡོད་དེ། ཀ་ཏི་གསེར་གྱི་རྩ་ཆེན། ཤེལ་བུག་ཅན། དར་དཀར་སྣལ་མའམ་ཕྲ་ལ་འཁྲིལ་གྱེས། སྟོང་པ་རང་གྲོལ་བ་དང་བཞིའི་བྱེད་ལས་གོ་རིམ་བཞིན་ནང་དུ་འོད་གསལ་འཆར་བ་དང་། ནུབ་པ་དང་། །ཕྱིར་ཡུལ་དུ་འཆར་བ་དང་། རིག་པ་རྟོག་མེད་ཀྱི་སྐུ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ལས་བྱེད་པའོ། །དེ་ལྟར་སྣང་བའི་འོད་གསལ་དེ་དག་འཇིག་རྟེན་གྱི་མིག་འཕྲུལ་རྣམ་པར་སྣང་བ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་ཏེ། སྒྲོན་མ་སྣང་བྱེད་ལས། དེ་ལྟར་སྣ་ཚོགས་ཤར་བ་དེ། །བྱས་ཤིང་གོམས་པས་བྱུང་བ་མིན། །ཡེ་ཉིད་ནས་ནི་གཞིར་གནས་པའོ། །དེ་ལྟར་གདིང་ཚུད་རྣལ་འབྱོར་དེ། །ཤར་བས་དགའ་བའི་སེམས་མེད་དེ། །འདུག་ཚུལ་དེ་ལྟར་ཡེ་ནས་ཡིན། །རིག་དང་སྒྲོན་མའི་སྣང་བ་ལ། །ས་ཆུ་མེ་རླུང་འབྱུང་བའི་དགྲས། །དེ་ཉིད་བཤིག་པར་ནུས་མ་ཡིན། །ཅེས་སོགས་ཡེ་ནས་མ་བྱས་ཤིང་རང་ཤར་ཆེན་པོ་སྐུ་གསུམ་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་འོད་གསལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་ལྷུན་གྱིས་རྫོགས་པའི་རང་གདངས་ལམ་དུས་སུ་འཆར་བ་ཡིན་ནོ། །ཐུན་མོང་གི་ཐེག་པར་ཡང་། སྡུད་པ་ལས། དོན་འདི་གང་ཡིན་ནམ་མཁའ་དག་ལ་བརྟགས་པར་གྱིས། ཞེས་དང་། ཡུམ་བར་མ་ལས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བསྒོམ་པར་འདོད་པས་ནམ་མཁའ་རྣལ་འབྱོར་དུ་བྱའོ། །ཞེས་དང་། རིན་ཆེན་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རིན་ཆེན་སྒྲོན་མའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཟླ་བ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཉི་མའི་སྒྲོན་མ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཞེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་། ཞེས་དང་། འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་དྲྭ་ལས། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་མེ་བོ་ཆེ། །འོད་ཆེན་རྣམ་པར་སྣང་བ་བྱེད། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ལམ་མེ་བ། །འགྲོ་བའི་མར་མེ་ཡེ་ཤེས་སྒྲོན། །གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོ་ལྟ་ན་སྡུག། ཅེས་དང་། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མངོན་སུམ་པ། །ཡེ་ཤེས་མེ་ལྕེས་འོད་རབ་གསལ། ཅེས་དང་། དུས་འཁོར་ལས། མཁའ་ལ་ཆགས་པའི་སེམས་ཀྱིས་མིག་དག་མི་འཛུམ་པས་ནི་རྡོ་རྗེའི་ལམ་དུ་ཞུགས་པ་ཡིས། །སྟོང་ལས་དུ་བ་སྨིག་སྒྱུ་རབ་གསལ་དྲི་མེད་སྲིན་བུ་མེ་ཁྱེར་ཉིད་དང་སྒྲོན་མེ་དང་། །འབར་བ་ཟླ་བ་རྡོ་རྗེ་དང་ཡང་མཆོག་གི་ཆ་དང་ཐིག་ལེ་ཡང་ནི་མཐོང་བར་འགྱུར། །དེ་ཡི་དབུས་སུ་སངས་རྒྱས་སྐུ་ནི་ཡུལ་དང་རྣམ་བྲལ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་དུ་མའོ། །ཞེས་དང་། ས་ར་ཧས། རྨོངས་པ་ནམ་མཁའི་ཚད་མ་སྟེ། །གལ་ཏེ་ཤེས་ན་རྨོངས་ཚོགས་གཅོད། །དང་པོ་རྣམ་དག་ནམ་མཁའ་ལ། །བལྟ་ཞིང་བལྟ་བར་མིག་ནི་འགགས། །ཅེས་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཚད་ནི་འདི་ཅི་ཅོག། མང་པོ་སྨྲས་པས་ཅི་ཞིག་བྱ། །མིག་ནི་ཕྱེད་མིག་གྱེན་ལྡོག་ལ། །མིག་ནི་བརྟན་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཤེས། །ཞེས་སོགས་མདོ་རྒྱུད་ཀུན་ནས་རྒྱ་ཆེར་བསྟན་ཅིང་། དེའང་རང་སྣང་ལྷག་མཐོང་གི་རིག་པ་ལུ་གུ་རྒྱུད། ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་གིས་མཐོང་ན་སྐད་ཅིག་དང་པོ་ལ་རྟོག་པའི་བྱེ་བྲག་ཕྱེད། གཉིས་པ་ལ་མཚན་ཉིད་རྟོགས། གསུམ་པ་ལ་འཚང་རྒྱ། ཆུ་བུར་གྱི་མིག་གིས་མཐོང་ན་སྣང་བཞི་མཐར་ཕྱིན་དགོས་ལ། གཟིགས་སྟངས་གསུམ་རིམ་བཞིན། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་སྤྱན་གྱིས་དངོས་སུ་མཐོང་བས་ཐག་ཆོད། །ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རང་གསལ་དུ་མཐོང་བས་མཁྱེན་པ་རྒྱས། ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྒྲ་ཚིག་དང་བྲལ་བར་མཐོང་བས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་ལ་རག་མ་ལུས་པའི་ཕྱིར་བྱིན་རླབས་འདི་ཉིད་ལས་འབྱུང་། ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་གྱེན་ལ་ལྡོག་པས་བག་ཆགས་ཐུར་ལ་སེལ་བའི་གནད། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ལ་མཉམ་པོར་བལྟས་པས་འཁོར་འདས་རོ་མཉམ་དུ་བསྲེ་བའི་གནད། ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཕབ་ནས་བལྟས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་དངོས་སུ་ཕེབས་པའི་གནད་ཡོད་པར་གསུངས། འོད་སྣང་རྣམས་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་གིས་མཐོང་བའི་སྣང་ཉམས་ཡིན་ན་འདུས་མ་བྱས། རླུང་སེམས་ཀྱིས་བསླད་ཅིང་ཆུ་བུར་མིག་གིས་མཐོང་བ་ཡིན་ན་འདུས་བྱས་ཤས་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། །སྐུ་གསུམ་རང་གདངས་ཀྱི་སྣང་བ་ཕྱིར་གསལ་དུ་འཆར་བ་ནང་དུ་ཐིམ་པས་འདུས་བྱས་སོ་སྙམ་ན། ལོངས་སྐུ་ཆེན་པོ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ན་དེ་མི་རྟག་པ་དང་འདུས་བྱས་སུ་མི་འགྱུར་བ་བཞིན། སྐུ་གསུམ་ངོ་བོའི་གདངས་ཀྱི་འོད་སྣང་རང་ཤར་རང་ཐིམ་པ་ཙམ་མོ། །དེ་ལྟར་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ལམ་སྣང་འདི་དག་འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་སུ་ཁས་ལེན་ཕྱོགས་གཅིག་པར་མི་བྱ་ཞིང་རྣལ་འབྱོར་པའི་རང་ཉམས་དང་བསྟུན་པ་གལ་ཆེའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་སྣང་བ་བཞི་ཡི་འཆར་ཚུལ་བསྟན་པ་ནི། རྩ་ཁྲིད་ལས། དང་པོའི་དུས་ན་སྨྲིག་སྒྱུ་ལྟ་བུར་འཆར༔ བར་དུ་གོང་འཕེལ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ཡིས༔ ལམ་སྟོན་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་སེལ་བས་ཏེ༔ ཐ་མའི་ཚེ་ན་རིག་པ་ཚད་ཕེབས་དུས༔ རིགས་ལྔའི་ཞིང་དུ་ཐམས་ཅད་ལམ་མེར་སྣང་༔ ཆོས་ཀུན་ཟད་པས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་བྲལ༔ རང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་སྐུ༔ སྒྲ་ཚིག་ཀུན་གྱིས་གཏན་ལ་ཕེབས་མི་འགྱུར༔ ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཀློང་གསལ་ལས། སྣང་བཞིའི་འཆར་ཚུལ་མི་ཤེས་ན། །ས་ཟིན་མེད་པའི་སྐྱོན་ཉིད་འབྱུང་། །སྣང་བ་བཞི་རུ་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་པ་མཚམས་ཤེས་པའི་ཕྱིར་བཞིར་ངེས་པ་སྟེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། དེ་ལས་སྣང་བ་བཞིར་འགྱུར་ཏེ། །ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་སྣང་བ་ཡིས། །ཡིད་དཔྱོད་འཛིན་པའི་ཆོས་ལས་འདས། །ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་སྣང་བ་ཡིས། །འཁྲུལ་བའི་སྣང་བ་ནུབ་པ་དང་། །བར་དོའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་བྱེད། །རིག་པ་ཚད་ཕེབས་སྣང་བ་ཡིས། །སྐུ་གསུམ་རྟོགས་པའི་ལམ་སྣང་འདས། །ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་སྣང་བ་ཡིས། །ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་རྒྱུན་ཐག་བཅད། །ཅེས་སྣང་བ་བཞི་ལས་དང་པོ་ནི། ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གྱི་མཐོང་བ་འཆར་ཏེ། དབྱིངས་ཀྱི་རྟགས་སུ་འོད་ཁྱིམ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྟགས་སུ་ཐིག་ལེ། སྐུ་ཡི་རྟགས་སུ་ལུ་གུ་རྒྱུད་འཆར་ཏེ། དབྱིངས་སྣང་སྨིན་མཚམས་ཀྱི་ཡར་སྣེ་སོར་བཞི་ནས་དྲལ་ཏེ། དབང་པོའི་མངོན་སུམ་གྱི་མཐོང་བར། ཕྲ་བཀོད་ལས། རྒྱང་ཞགས་ཆུ་ཡི་སྒྲོན་མ་ལ་རིག་པ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་སྐུར་ཡོངས་སུ་གསལ་ལོ། །ཞེས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། དང་པོར་གོམས་པའི་དུས་ན་སྨྲིག་སྒྱུ་ལྟ་བུ་ཕྲ་ལ་འཁྲིལ་བ་འགུལ་ཁྱུག་གི་རྣམ་པ་ཅན་ཏེ་རྩ་ཡི་གནད་ལ་བརྟེན་པའི་རྟགས་སུ་བྲེང་ཆགས། རླུང་གི་གནད་ལ་བརྟེན་པའི་རྟགས་སུ་འགུལ་འཕྲིག་ཅན། ཐིག་ལེའི་གནད་ལ་བརྟེན་པའི་རྟགས་སུ་བར་མཚམས་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ་འོད་འཚེར་ཞིང་བཀྲག་མདངས་ཅན་དེར་གོམས་པས། དབྱིངས་སྣང་གྲུ་གང་པ་དང་། ཐིག་ཟླུམ་སུམ་འབྲེལ་དང་། ལུག་རྒྱུད་ཕྲ་ལ་འགུལ་བ་སྣང་བ་ནི་དང་པོར་གོམས་པའི་ཚད་ཡིན་ཏེ། སྒྲོན་མ་རྣམ་བཀོད་ལས། ཟླུམ་འཁྲིགས་ལས་ནི་ཟ་འོག་རིས། །རང་གི་སྣ་རྩེ་ལ་ཤར་ན། །དང་པོར་གོམས་པའི་ཚད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཕྱིའི་རྟགས་སྣང་དང་ནང་དུ། རིག་པ་འདབ་ཆགས་ལྡིང་བ་ཙམ། །དང་པོར་གོམས་པའི་ཚད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དེ་མཐོང་བའི་ཡོན་ཏན་ནི། ཀློང་གསལ་ལས། རིག་བ་མངོན་སུམ་མཐོང་བ་ནི། །བདེན་པ་མཐོང་བའི་གནད་ཀྱིས་སུ། །ཁམས་གསུམ་ལྡོག་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས། དེ་མཐོང་བས་གནས་སྐབས་སུ་ཡིད་དཔྱོད་ཀྱི་ལྟ་བ་དང་བྲལ་ཏེ་ཡིད་དཔྱོད་འཛིན་པའི་ལྟ་བ་དེ་ཚིག་དང་། བློ་དང་ཤེས་རབ། རྟོག་ཚོགས་ཀྱིས་ཕོ་ཚོད་བྱེད་པ་བསྣུབས་པ་སྟེ་མཚན་ཉིད་དེ་ལྡན་གྱི་ལུག་རྒྱུད་མཐོང་བས། མཐར་ཐུག་དགེ་སྡིག་གིས་མ་གོས་ཤིང་ཁམས་གསུམ་དུ་ཕྱིར་མི་ལྡོག། མ་མཐོང་ན་ལྡོག་པའོ། །གཉིས་པ་ནི། ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱི་སྣང་བ་སྟེ། ཀློང་གསལ་ལས། གོང་དུ་འཕེལ་བའི་སྣང་བ་ཡིས། །ཉམས་ཀྱི་འཕེལ་ཤན་དབྱེ་བ་གཅེས། ཞེས་པས་ཤེས་ཉམས་དང་། སྣང་ཉམས་གཉིས་ལས། བདེ་གསལ་མི་རྟོག་སོགས་དང་། བདེན་པ་མ་མཐོང་ཡང་སེམས་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་དང་། རླུང་གིས་བྱེད་བཅིངས་ལས་དུ་བ་སྨྲིག་སྒྱུ་སོགས་ཤེས་ཉམས་ནི་བློ་ཡི་འཛིན་སྟངས་ཅན་མི་བརྟན་ལ་སེམས་ཀྱི་མཐོ་དམན་གྱི་བྱེད་པས་མི་བདེན་པ་སྣ་ཚོགས་སུ་འགྱུར་བ་དང་། སྣང་ཉམས་ནི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་གདངས་ཕྱིར་ངོ་བོ་མི་འགྱུར་བར་འཕེལ་བ་དང་། ནང་དུ་འོད་རྩ་དྭངས་པ་དང་། གསང་བ་ཉོན་མོངས་པ་གྲོལ་བ་གསུམ་མཉམ་པོར་སྟོན་ཏེ། ཀློང་གསལ་ལས། ཉམས་སྣང་གོང་དུ་འཕེལ་བ་ནི། །འོད་ནི་སྣ་ཚོགས་འགྱུར་འཕེལ་དང་། ཐིག་ལེ་འཕེལ་ཞིང་རིགས་བརྟན་ཚད། །ས་བོན་འབྲས་བུ་བར་བཞིན་འབྱུང་། །ཞེས་ལམ་གྱི་སྣང་ཉམས་གོང་འཕེལ་གྱིས་སྐུ་གསུམ་ལམ་དུས་སུ་རྩལ་རྫོགས་ཤིང་སྟོན་པ་ལམ་མཁན་ལྟ་བུའི་ཕྱི་ནང་འཁྲུལ་རྟོག་གི་དྲི་མ་སེལ་བར་བྱེད་པ་སྟེ། དབྱིངས་རིག་རེས་གསལ། རེས་མི་གསལ། གོམས་པས་ཐིག་ལེ་སྟོང་སྒྲོན་སྲན་མ་ཙམ་དུ་སོང་བའི་བར་དུ་གོམས་པ་དང་། དབྱིངས་སྣང་དུམ་བུ་དང་། གྱེན་འགྲེང་ལ་མིག་ཐུར་དུ་གཅུན། གྲུ་བཞིར་གཡས། ཟླུམ་པོར་གཡོན། ཟླ་གམ་ལ་སྟེང་། གྲུ་གསུམ་ལ་ཐུར་དུ་དབབ། དེ་ནས་རྩིབ་རྒྱུག། མདུང་རྩེ་དང་། རེ་ལྡེ་ཙམ་དང་། ཐིག་ལེ་མེ་ལོང་ཙམ། རིག་པ་འདབ་ཆགས་འཕུར་སྐྱེན་པ་ཙམ་པ་དང་། དེ་ལས་ཅུང་ཟད་འགུལ་བར་སྣང་སྟེ། སྒྲོན་སྣང་ལས། དེ་ནས་དེ་ལ་རབ་འདྲིས་ནས། རེ་ལྡེའི་རྣམ་པ་ཙམ་འཆར་བས། དེ་ནས་གོང་དུ་སྨིན་པའི་མཚམས། །མེ་ལོང་ཙམ་དུ་གསལ་གྱུར་ན། །བར་དུ་གོམས་པའི་ཚད་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་རབ་ཏུ་ཉམས་བླངས་ན། །རི་དྭགས་བང་དང་མཉམ་པ་ནི། །བར་དུ་གོམས་པའི་ཚད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ནས་ཡང་ཉམས་ལེན་ལ་བརྩོན་པས། དབྱིངས་སྣང་རིན་པོ་ཆེ་འདྲ་བ། དྲྭ་བ། དྲྭ་ཕྱེད། པདྨ། མཆོད་རྟེན། རྡོ་རྗེ། འཁོར་ལོ་སོགས་ཕྱག་མཚན། མིག་མང་རིས། མིག་ཚགས། པདྨ་སྟོང་ལྡན། ཉི་ཟླ། མཁར་ཐབས། མེ་ལྕེ། ཉ་མིག་ལྟ་བུ་སོགས་དང་། ཐིག་སྒྲོན་ཁམ་ཕོར་ཙམ་དུ་འགྲོ། རིག་པ་རི་དྭགས་སྤང་རྩིབ་ལ་རྒྱུ་བའི་ཚོད་དུ་དལ། ཡང་བརྩོན་པས་འོད་ཡུལ་ཁམས་ཙམ། ཐིག་ལེ་བསེ་ཕུབ་ཙམ། རིག་པ་བུང་བ་བཅུད་འཁོར་ཙམ། དེ་ནས་སྟོང་གསུམ་ཙམ། སྒྲོན་ཐིག་གི་ནང་ན་རིགས་ལྔའི་སྐུ་ཕྲ་མོའི་དབུ། ཕྱེད་ཞལ། རྫོགས་པ་དང་། རིག་པའི་ནང་དུའང་སྐུ་ཕྲ་མོར་འཆར་ཏེ། སྒྲོན་སྣང་ལས། སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཐིག་ལེ་རུ། །ཤར་བས་ཀྲིག་གེར་གནས་པ་ལ། །མཆོག་ཏུ་གོམས་པའི་ཚད་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་སྣང་བས་ཕྱིས་བར་དོ་མེད་དོ། །ཡོན་ཏན་ནི། སྐུ་ཤར་ཉམས་ཀྱི་འཕེལ་རྫོགས་ན། །བར་དོའི་སྣང་འབྱུང་འདིས་ཆོད་པས། །ལོངས་སྤྱོད་ངོས་ཟིན་བར་དོ་སྟོང་། །ཞེས་སོ། །སྐྱོན་ནི་དེ་ལས་ལྡོག་ཅིང་། གནས་སྐབས་སུ་ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་པས་མཐར་ཐུག་བར་དོའི་སྣང་བ་རང་སར་གྲོལ་བའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཀློང་གསལ་ལས། རིག་པ་ཚད་ལ་མ་ཕེབས་ན། །རྣལ་འབྱོར་དྲོད་ཚད་རྙེད་མི་འགྱུར། ཞེས་པས་རིག་པ་ཚད་ལ་ཕེབས་པ་ནི། ལུས་ཚད་ལ་ཕེབས་པ་དང་། སེམས་ཚད་ལ་ཕེབས་པས་དབྱིངས་ཀྱི་སྣང་བས་འབྱུང་བཞིའི་སྣང་བ་མེད་ཅིང་། འོད་གསལ་ཆེན་པོའི་སྣང་བ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ན་སྒྲོན་ཐིག་རེ་རེའི་ནང་དུ་རིགས་ལྔའི་སྐུ་ཡབ་ཡུམ་དུ་འབྲེལ་བ་དང་། རེ་རེའི་ནང་སྐུ་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་དུ་སྣང་བ་དང་། རིག་པའི་མཚམས་སུའང་སྐུར་སྣང་ཞིང་། ལུས་འོད་དུ་སྣང་བའི་སྤྱི་བོ་ནས་ཐིག་ལེ་དགུ་བརྩེགས་དང་། རང་ལུས་འོད་ཀྱི་འཁོར་ལོར་འཁྱིལ་བ་དང་། སྐུ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་དང་། རང་གི་སྙིང་གའི་བར་འོད་ཀྱི་ཚོན་སྙེས་སྦྲེལ་བ་དེ་ལྟར་བྱུང་ན་དེ་ནས་མ་བསྒོམས་ཀྱང་ཚད་ལ་ཕེབས་པས་འགྱུར་བ་མེད་དོ། །ཐལ་འགྱུར་ལས། རིག་པ་ཚད་ཕེབས་སྣང་བ་ནི། །ལོངས་སྐུ་མཚན་དཔེར་གསལ་བ་ནི། །མ་ངེས་ཁ་དོག་འཇའ་ཚོན་ལས། །རིགས་ལྔ་ཡབ་དང་ཡུམ་དུ་སྣང་། །དེ་ནས་ལྔ་ལྔ་ཟུང་དང་བཅས། །རབ་ཏུ་གསལ་བའི་ཐིག་ལེར་འབྲེལ། །ཡབ་ཡུམ་སྐུ་ཡི་རྣམ་པ་ཅན། །འཁྲུལ་སྣང་ཟད་ནས་ཞིང་ཁམས་སོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ཚེ་ཕྱི་སྣང་བ་འོད་གསལ་དུ་གྲོལ། ནང་སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་དུ་གྲོལ། གསང་བ་སེམས་ཀྱི་ཟེར་གདངས་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་རང་ནུབ། ལས་དང་བག་ཆགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཆད་པའོ། །དེའི་ཡོན་ཏན་ནི། རིག་པ་ཚད་ཕེབས་སྣང་བ་ཡིས། །ཕྱི་ནང་གཟུང་འཛིན་གདོས་བཅས་གྲོལ། སྐྱོན་ནི། དེ་ལྟར་ཚད་ལ་མ་ཕེབས་ན། །ཕུང་པོའི་སྣང་འཛིན་དག་མི་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ལུས་སེམས་ཚད་ལ་ཕེབས་པ་ཆེན་པོར་ཕྱིན་པས། གནས་སྐབས་སུ་མ་བསྒོམ་ཀྱང་ཆོག་ལ་མཐར་ཐུག་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་ངོས་ཟིན་པས། ལོངས་སྐུའི་ཞིང་ན་བདེ་ཆེན་འདུ་འབྲལ་མེད་དོ། །དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་དེ་ལས་ལྡོག་པའོ། །བཞི་པ་ནི། ཉམས་སྣང་དེ་དག་གི་འཕེལ་ཟད་དེ་སྣང་དང་མི་སྣང་དུ་འཛིན་པའི་ངོ་བོ་མེད་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཐལ་འགྱུར་ལས། ཆོས་ཉིད་ཟད་པའི་སྣང་བ་ནི། །ཉམས་ཀྱི་སྣང་བ་སྟོང་ནས་ནི། །ལུས་ཟད་དབང་པོའི་ཡུལ་ཡང་ཟད། །རྟོག་ཚོགས་འཁྲུལ་པ་རང་གྲོལ་ནས། །བརྗོད་གཞིའི་ཚིག་དང་བྲལ་བའོ། །ཞེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རླུང་གི་འཕེལ་ཆའི་སྣང་ཉམས་དང་། ལུས་དང་། དབང་པོ། རྟོག་ཚོགས། འཁྲུལ་པ། ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ཐམས་ཅད་ཟད་དེ། རང་ཉིད་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་སྒྲོན་མ་བཅུད་དུ་སྨིན་པའི་རིག་པ་རྡོ་རྗེ་ལུ་གུ་རྒྱུད་ཀྱི་སྐུར་སྨིན། དེ་ཡང་བསམ་བློ་སྒྲ་ཚིག་གིས་གཏན་ལ་ཕེབས་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཟག་པ་མེད་པའི་སྐུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་ངོ་བོར་འཚང་རྒྱའོ། །འདི་དུས་འོད་ཀྱི་ནང་ན་ལག་སོར་འོད་ཀྱི་དཀྲིས་པ་ཙམ་ལས་མི་སྣང་། འཁོར་འདས་ཀྱི་འདུ་ཤེས་བྲལ། སྣང་བ་ཅིའི་ངོ་བོར་ཡང་མ་གྲུབ། འབྱུང་བའི་དགྲས་མི་ཚུགས། དྲན་པ་རྗེས་མེད་དུ་འགྲོ། ཉི་ཟླ་དང་འགྲོ་འདུག་གི་སྣང་བ་མེད། འཁྲུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་སུ་ནུབ། སྣང་བ་རང་ཡལ་དུ་གྲོལ་ནས་ཆོས་སྐུ་རང་དག་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཟད་པར་ཐུག་པ་དང་། རིག་པའི་ངོ་བོ་ཆེ་ཆུང་བཟང་ངན་གང་ཡང་མ་གྲུབ། ཐུགས་རྗེའི་ཆ་ལས་གསལ་ཙམ་དང་། མངོན་ཤེས་ཐོགས་པ་མེད། བསམ་པ་རང་ཡལ་ཏེ་ཕུང་པོའི་ཟག་པ་ཕྱིར་མི་ལྡང་བར་སངས་རྒྱ་བ་དང་། འདི་དུས་འཕོ་ཆེན་དུ་བཞེངས་ན་ལག་སོར་ལ་བལྟས་པས་སྣང་བ་དེ་ལས་རང་ལོག་སྟེ། དེའང་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་སྒོ་ལས་སྣང་ཆ་གཉིས་རིག་པ་ལ་ཕྲ་བའི་རླུང་མེ་སྟག་ལྟར་འཕྲོ་བ་དེས་རིག་པའི་རྟ་བྱས་ནས་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྣང་ཆ་གཉིས་འཛིན་པ་སྟེ། སྣང་བྱེད་ཆུ་ཡི་ཟླ་བ་ལྟ་བུའི་ལུས་སྐྱེ་ཤི་བྲལ་བ། རྡོ་རྗེའི་སྐུས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱེད་པའོ། །རྟེན་འདི་སྒྲིབ་པ་ཐམས་ཅད་དག་པའི་མི་སློབ་པའི་སངས་རྒྱས། རྣམ་པ་རིག་འཛིན་གྱི་རྟེན་ཅན་དུ་བཞུགས་པ་ལས་སྒྲིབ་པའི་ལྷག་མ་ཡོད་པར་མི་སེམས་སོ། །འཕོ་སྐུར་བཞེངས་དུས་སྣང་བ་རང་ལོག་ཅེས་པའང་། མི་གསལ་བ་དབྱིངས་སུ་སྡུད་ཉེ་བ་རིག་པ་རྡོ་རྗེའི་འོད་སྐུར་གསལ་བར་གོ་འཕོས་པ་ཙམ་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཐོབ་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། ཀློང་གསལ་ལས། དེ་ལྟར་ལུས་འབྱུང་རྒྱུན་ཆད་ནས། །ཟག་བཅས་ཕུང་པོ་མི་སྣང་བར། །འདི་ལ་མངོན་པར་སངས་རྒྱའོ། །ཞེས་དང་། སྐྱོན་ནི། ཆོས་ཉིད་ཟད་པར་མ་གྱུར་ན། །ལྷག་མེད་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་མིན། །ཅེས་སོ། །གནས་སྐབས་སུ་སྣང་བཞིའི་ས་མཚམས་ཀྱི་ཚད་ཟིན། མཐར་ཐུག་ཆོས་ཟད་ཀྱི་སྣང་བ་མཐོང་ནས་ལྷག་མེད་དུ་སངས་རྒྱ་བའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །ཟད་པ་ལ་སྣང་བཞི་རིམ་གྱིས་ཟད་པ་དང་། ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་ནས་གཅིག་ཅར་དུ་ཟད་དེ་ཆོས་ཟད་དུ་འགྲོ་བའང་ཡོད་དོ། །སྣང་བ་བཞི་པོ་འདི་ལ་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གྱི་སྣང་བ་རྒྱང་ཞགས་ཆུ་ཡི་སྒྲོན་མས་རྟེན་བྱེད། ཉམས་གོང་འཕེལ་ཐིག་ལེ་སྟོང་སྒྲོན། ཚད་ཕེབས་ལ་དབྱིངས་སྒྲོན། ཆོས་ཟད་ལ་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་སྒྲོན་མས་རྟེན་བྱེད་པ་ཤས་ཆེ་ཞིང་། ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གྱི་སྣང་བ་མཆེད་པ་མིག། ཉེ་བར་མཆེད་པ་མིག་གི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད། ཐོབ་པ་ལུ་གུ་རྒྱུད་མཐོང་བ། ཉེར་ཐོབ་དེ་ལ་གོམས་པ་རྙེད་པ། ཉམས་གོང་འཕེལ་སྣང་བ་མཆེད་པ་འོད། ཉེར་མཆེད་ཐིག་ལེ། ཐོབ་པ་ཁ་དོག་ལྔར་གསལ་བ། ཉེར་ཐོབ་འགུལ་འཕྲིག་སྣ་ཚོགས་སུ་འབར་བ། ཚད་ཕེབས་དུས་མཆེད་པ་སྐུ་རྐྱང་། ཉེར་མཆེད་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་འབྲེལ། ཐོབ་པ་ཚོམ་བུ་ལྔ་ལྔར་སྣང་བ། ཉེར་ཐོབ་དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས་པ། ཆོས་ཟད་དུས་མཆེད་པ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ལ་མི་གནས་པ། ཉེར་མཆེད་སྟོང་པ་གཏད་པ་མེད་པ། ཐོབ་པ་བརྗོད་དུ་མེད་པ། ཉེར་ཐོབ་བལྟར་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་གང་དུའང་མ་གྲུབ་པའོ། །སྣང་བཞི་དབང་བཞིའི་རིམ་པ་དང་སྦྱོར་དུ་ཡོད་དོ། །ལམ་བཞི་དང་སྦྱར་ན་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་ཚོགས་ལམ། གོང་འཕེལ་སྦྱོར་ལམ། ཚད་ཕེབས་མཐོང་སྒོམ། ཆོས་ཟད་མི་སློབ་ལམ་དང་སྦྱར་རོ། །དེ་བཞིན་ས་བཅུ་དང་སྦྱར་བའང་ཡོད་དེ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་གསུངས་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཐོད་རྒལ་གྱི་སྣང་བ་དེ་དག་ཀྱང་སྣང་བའི་འཆར་ཆ་གཙོ་མི་ཆེ་ཞིང་མཐའ་བརྟེན་གྱི་མན་ངག་གིས་ཚད་བཟུང་བ་གལ་ཆེ་སྟེ། ཀློང་གསལ་ལས། མཐའ་རྟེན་མན་ངག་རྣམ་པ་བཞི། །གོང་མའི་རྒྱབ་ཏུ་མེད་ཐབས་མེད། །ཅེས་པས། ལུས་འདུག་སྟོང་གསུམ་ལས་མི་འགུལ་ཏེ། ལུས་མི་འགུལ་བས་རྩ་མི་འགུལ། རྩ་མི་འགུལ་བས་མིག་མི་འགུལ། མིག་མི་འགུལ་བས་རླུང་མི་འགུལ། རླུང་མི་འགུལ་བས་སེམས་མི་འགུལ། སེམས་མི་འགུལ་བས་འགྱུ་བྱེད་ཀྱི་རྟོག་པ་རྒྱུན་ཆད་ནས་རིག་པ་རང་མལ་དུ་གནས། མིག་གཟིགས་སྟངས་གསུམ་ལས་མི་འགུལ་བས་རིག་པའི་གནད་རྩ། རྩ་ཡི་གནད་སྒོ། སྒོ་ཡི་གནད་སྒྲོན་མ་སྟེ། རྩ་མི་འགུལ་བས་མིག་བརྟན། དེས་སྒྲོན་མ་བརྟན། དེས་སེམས་བརྟན། དེས་དབྱིངས་རིག་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་སྟེ། ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་གྱི་མཐའ་བརྟེན་ནོ། །ཉམས་གོང་འཕེལ་དུས། ཀློང་གསལ་ལས། སྡོད་པ་གསུམ་གྱི་ཚད་བཟུང་བ། །རྨི་ལམ་ལྡོག་དང་ལུས་ངག་ཡིད། །རྟགས་དང་ཚད་ནི་ངོས་བཟུང་བའོ། །ཞེས་པས། ཕྱི་སྣང་བ་ཟད་པའི་རླུང་སྡོད་པས་རིག་པ་འགྲོ་འོང་མེད་པར་སྡོད། ནང་ཕུང་པོ་སྐྱོད་བྱེད་ཀྱི་རླུང་ཟད་པས་ལུས་མི་འགུལ་བར་སྡོད། གསང་བ་རྟོག་པ་འགྱུ་བྱེད་ཀྱི་རླུང་ཟད་པས་སེམས་རྣམ་རྟོག་འགྱུ་འཕྲོ་མེད་པར་སྡོད། སྐབས་འདིར་ཚད་རྨི་ལམ་གྱིས་བཟུང་སྟེ། རབ་ལ་རྒྱུན་ཆད། འབྲིང་ལ་འོད་གསལ་དུ་འཆར། ཐ་མ་བཟང་པོ་ཤ་སྟག་རྨི། རྟགས་སྒོ་གསུམ་ལ་འཆར་ཏེ། ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་དུས། ལུས་རུས་སྦལ་འཁར་གཞོང་དུ་བཅུག་པ་ལྟ་བུ་བསྒུལ་བསྐྱོད་མེད། ངག་ལྐུགས་པ་ལྟ་བུ་སྨྲ་སྙིང་མི་འདོད། སེམས་མཁའ་འགྲོ་རྙི་ལ་ཟིན་པ་ལྟ་བུ་སྟེ་སེམས་འཕྲོ་བ་ལྟར་འདུག་ཀྱང་གཏད་དུ་ཟིན་པའོ། །གོང་འཕེལ་དུས། ལུས་སྐྱེས་བུ་ནད་ཀྱིས་ཐེབས་པ་ལྟ་བུ་རྒྱན་དང་བྱི་དོར་བྲལ། ངག་སྨྱོན་པ་ལྟ་བུ་དོན་མེད་ཅལ་ཅོལ་དུ་འབྱུང་། སེམས་རྩི་དུག་གིས་ཟིན་པ་ལྟ་བུ་འཁོར་བར་མི་ལྡོག་པར་ཐག་ཆོད་པའོ། །ཚད་ཕེབས་དུས། ལུས་གླང་ཆེན་འདམ་དུ་ཚུད་པ་རང་སྟོབས་ཀྱིས་ཐོན་པ་ལྟ་བུ་ལུས་འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་ཐོགས་པ་མེད། ངག་གྲུལ་བུམ་གྱི་ཕྲུ་གུ་ལྟ་བུ་ཅི་སྨྲས་ཀྱིས་གཞན་དད་ཅིང་ཕན་ཐོགས། སེམས་འབྲུམ་ནད་བྱང་བ་ལྟ་བུ་ཁམས་གསུམ་དུ་མི་ལྡོག་པར་ཡིད་ཆེས་འབྱུང་བའོ། །ཆོས་ཟད་སྐབས། ལུས་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་རོ་ལྟ་བུ་གཤེད་མ་བརྒྱས་བསྐོར་ཀྱང་ཉམ་ང་བག་ཚ་མེད། ངག་བྲག་ཅ་ལྟར་རང་ཚིག་ཟད་ནས་གཞན་གྱི་རྗེས་སུ་ཟློས། སེམས་བར་སྣང་གི་ན་བུན་ལྟར་སྐད་ཅིག་ལ་རང་ཡལ་དུ་འགྲོ་ཞིང་བག་ཆགས་ཀྱི་ཕུང་པོ་མི་སྣང་བའོ། །ཚད་ཕེབས་ཆེན་པོ་མཐར་ཐུག་པའི་དུས། ཀློང་གསལ་ལས། ཐོབ་པ་གསུམ་གྱིས་གཟེར་གདབ་པས། ཟག་བཅས་ཕུང་པོ་མི་སྣང་བའོ། །ཞེས་པས་སྐྱེ་བ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པས་ཕུང་པོའི་སྣང་བ་འགགས་ནས་གཞན་དོན་བྱེད་ན་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་བཞེངས། བེམ་པོ་ལ་རིག་པ་བཅུག་པས་འགུལ་ཞིང་སྒྲ་ཐོས་པ་དང་། ལས་ལ་བཟང་ངན་མེད་པའི་རང་དང་རིགས་མཐུན་གྱི་སེམས་ཅན་སུམ་སྟོང་གྲོལ་བར་མཛད་པ་དང་། འཇུག་པ་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པས་སོར་མོ་ལ་རིག་པ་གཏད་པ་རང་ལུགས་སུ་བཞག་པས་དེ་ཉིད་ལ་མི་སྣང་བར་སངས་རྒྱའོ། །རླུང་སེམས་ལ་རང་དབང་ཐོབ་པས་རླུང་སེམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འབྱུང་། མཚམས་མེད་ལྔ་བྱས་པ་ཞིག་ལའང་རིག་པ་བཅུག་པས་གྲོལ་བར་ནུས་ཤིང་རི་བྲག་ལ་ཟངས་ཐལ་ཞིང་མངོན་ཤེས་ཕྱོགས་མེད་དུ་འཆར་རོ། །ཐོབ་པ་འདི་ལ་འཆད་ཚུལ་གཞན་ཡང་། ཕྱི་སྣང་བ་ལ་དབང་ཐོབ་པས་སྣང་རྐྱེན་ཞིང་ཁམས་སུ་གྲོལ། ནང་ཕུང་པོ་ལ་དབང་ཐོབ་པས་སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་དུ་གྲོལ། གསང་བ་དབྱིངས་རིག་ལ་དབང་ཐོབ་པས་འཁྲུལ་རྟོག་རང་འགགས་པའོ་ཞེས་བཤད་པ་ཤས་ཆེ་ཞིང་། འདི་གཉིས་འགལ་བ་མ་ཡིན་ཏེ་ཚད་ཕེབས་ཀྱི་མཐར་ཐུག་ནས་ཆོས་ཟད་ལ་སྦྱོར་ཞིང་སྐྱེ་འཇུག་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ཆོས་ཟད་ཀྱི་སྐབས་སུ་འབྱུང་ཡང་དེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་ལྟོས་འཇོག་དང་ཆོས་ཟད་ལ་ཡུན་མི་འགོར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཆོས་ཟད་ཀྱི་སྐབས་གདིང་བཞི་ནི། མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ལས། ཚད་ནི་གདིང་བཞིའི་རྣལ་འབྱོར་ཉིད། ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཡར་མྱང་འདས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་ཐོབ་ཏུ་རེ་བ་དང་། མ་ཐོབ་ཀྱི་དོགས་པ། མར་འཁོར་བར་མི་ལྟུང་བའི་རེ་བ་དང་། ལྟུང་གི་དོགས་པ་མེད་པའོ། །དེ་ལྟར་མཐའ་རྟེན་དེ་དག་དང་ལྡན་པའི་ཡོན་ཏན་ནི། ཀློང་གསལ་ལས། མཐའ་བརྟེན་དག་གི་མན་ངག་གིས། །གོང་མའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་རུ་ཕྱིན། །ཞེས་དང་། མེད་པའི་སྐྱོན་ནི། མཐའ་རྟེན་གནད་ཀྱི་རྒྱབ་མེད་ན། །རྫོགས་ཆེན་ཉམས་ལེན་མཐར་མི་ཕྱིན། །ཞེས་སོ། །མཐའ་བརྟེན་དེ་རྣམས་ཀྱིས་གནས་སྐབས་སྣང་བཞི་སོ་སོའི་དོན་མ་ནོར་བ་འགྲུབ་ལ། མཐར་ཐུག་གོང་མའི་རྟོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་པའི་དགོས་པ་ཡོད་དོ། །ཞར་བྱུང་མཚན་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོ་ལ་བརྩོན་པའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བཞི་ཡི། སྲོད་ལ་དབང་པོ་གནད་བསྡུ་ནི། དྲང་སྲོང་ཙོག་པུར་འདུག་ལ། རྩ་དབུ་མ་ཕྱི་དཀར་ནང་དམར་མདའ་སྙུག་ཙམ་པ་སྤྱི་བོ་ནས་གསང་གནས་བར་དྲང་ཏ་ལེ་བའི་ལྟེ་བར་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་བཞིའི་དབུས་ཨ་ཐུང་དམར་པོ་ཆོས་བཞི་ལྡན་དུ་གསལ། དབུ་མའི་ཡར་སྣེ་ཧཾ་དཀར་པོ་མགོ་ཐུར་བལྟ་ཐིག་ལེ་འཛག་ལ་ཁད་དུ་བསྒོམ། རླུང་རོ་བསལ། འོག་རླུང་འཐེན། སྟེང་རླུང་རྔུབ་པ་ལས་ལྟེ་བའི་གཏུམ་མོ་སྦར་ལ་ཧཾ་ལ་རེག། བདུད་རྩི་ཐིག་པ་གཅིག་དྲངས། མེ་ཡི་གསོས་བྱས། དེ་ནས་མེ་ཆེར་འབར། སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་བསྲེགས། ཧཾ་ལས་བདུད་རྩི་དྲངས་པས་འབར་འཛག་གིས་ལུས་ཀྱི་རྩ་ཐམས་ཅད་གང་། བདེ་དྲོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེས་པ་དང་། མི་རྟོག་རིག་པའི་ངང་ལ་འཇོག་པ་དང་། རླུང་བུམ་ཅན་ཅི་ནུས་བཟུང་། དེས་ངལ་ན་རླུང་རང་བབས་ཀྱིས་ཅི་ནུས་བསྒོམ། ནམ་གུང་ཤེས་པ་བུམ་གཞུགས་ནི། ལོངས་སྐུ་གླང་ཆེན་འདུག་སྟངས། ཡང་ན་སེང་གེའི་ཉལ་སྟབས་ཀྱིས་ཉལ་ཏེ། དབུ་མ་སྔར་བཞིན་གསལ་བཏབ། སྙིང་པདྨ་དམར་པོ་འདབ་བཞི་ཅུང་ཟད་ཁ་བྱེ་བའི་དབུས་ཨ་དཀར་པོ་འོད་འབར་བ་དང་། དེ་ནས་ཡར་སྤྱི་བོའི་བར་ཨ་དཀར་པོ་ཉེར་གཅིག་བསྒོམ་ལ་རླུང་ལ་བྱང་བ་བུམ་ཅན་དང་། དེ་མིན་བར་རླུང་བཟུང་བས་གསལ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ། གཉིད་དུ་འགྲོ་ཁར་ཡས་ནས་མར་ཨ་རྣམས་གཅིག་ལ་གཅིག་ཐིམ་གྱིས་སྙིང་གའི་ཨ་ལ་ཐིམ། པདྨ་ཁ་ཟུམ་པའི་ནང་དུ་ཨ་དེ་བུམ་ནང་གི་མར་མེ་ལྟར་གནས་པར་བསམས་ལ་རྨི་ལམ་དང་འོད་གསལ་གང་བཟུང་ཡང་ཨ་ཡིག་འོད་འབར་བ་དང་རིག་པ་དབྱེར་མེད་དུ་བསྲེས་པའི་ངང་ལ་གཙོ་བོར་བཞག་གོ །དེའི་མན་ངག་རྣམས་ནི་ཁྲིད་གཞུང་གཞན་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཐོ་རངས་རིག་པ་རང་གསལ་གདབ་པ་ནི། གཉིད་སད་པ་དང་ཧར་གྱིས་ལྡང་ལ། ཆོས་སྐུ་སེང་གེའི་བཞུགས་སྟངས་བཅས་ལ། སྙིང་གའི་ཨ་དེ་ཧ་གསུམ་བུས་པ་དང་། པདྨ་ཁ་བྱེ་ཚངས་བུག་ནས་གཞུ་གང་ཙམ་གྱི་མདུན་མཁར་གནས་པ་ལ་རིག་པ་དབྱེར་མེད་དུ་གཏད་པས་མི་རྟོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེ། རིག་པ་དྭངས་སྙིགས་ཕྱེད་ཅིང་གྲུང་ཐོན། ཡང་ཨ་དེ་སྙིང་ནང་འདུག་པར་གཏད་པས་བྱིངས་རྒོད་ཀྱི་སྐྱོན་ཡང་སེལ་བར་འགྱུར་རོ། །རྒྱུན་དུ་རིག་བ་ལམ་ཁྱེར་ནི། ཁྲེགས་ཆོད་སྐབས་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྱི་རང་ཞལ་བསྐྱང་བ་དང་མཉམ་རྗེས་ཀུན་ཏུ་མི་འབྲལ། ཐོད་རྒལ་གཙོ་ཆེ་ན་དབྱིངས་སྣང་ལ་རིག་པ་ཨར་གཏད་ཀྱིས་ཉམས་ལེན་ལ་ཉིན་མཚན་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བརྩོན་པར་བྱའོ། །བཞི་པ་འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་ཐོབ་ཚུལ་ནི། རྩ་ཁྲིད་ལས། འདི་དོན་མཐོང་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་དང་མཉམ༔ ཞེས་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པའི་ཚེ༔ རང་ལུས་ཟད་པའི་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་༔ འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་ལུས་ལ་དབང་ཐོབ་ནས༔ སེམས་ཅན་ཀུན་དོན་སྤྱོད་པ་འབྲས་བུ་མཆོག༔ ཅེས་གསུངས་ཏེ། དེ་ལྟར་སྣང་བཞིའི་ལམ་ལ་བརྩོན་པས་སོ་སོའི་སྐབས་ནས་བཤད་པའི་ལམ་རྟགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་། རྗེས་དྲན་དྲུག་དང་། སྤྱན་དང་། མངོན་པར་ཤེས་པ་དྲུག་ཕྲག་དྲུག་སོགས་ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐོབ་ཅིང་། ཁྱད་པར་དུའང་ཆོས་འདིའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་དྭངས་མའི་འོད་ཀྱི་སྐུ་སྤངས་རྟོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུར་བཞེངས་ནས། སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་གནས་ཀྱི་བར་གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེར་མཛད་པ་དང་། ཁྲེགས་ཐོད་གཉིས་གང་ལ་བརྩོན་ཀྱང་དབང་པོ་རབ་ཚེ་འདིར་ལྷག་མེད་དུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། འབྲིང་རྣམས་ཆོས་ཉིད་བར་དོར་སྒྲ་འོད་གདུང་དང་བཅས་ཏེ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་རྒྱ་ཞིང་། ཐ་མ་རྣམས་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའམ་གྲོལ་བ་ནི་ཐོག་མའི་ཀ་དག་གི་གྲོལ་གཞིར་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་གིས་འཚང་རྒྱ་བ་སྟེ། དེའང་མི་གཡོ་སྤྲོས་དང་བྲལ་བ་ཆོས་སྐུའི་གདིང་ཚད། རང་གསལ་མཚན་དཔེ་རྫོགས་པ་ལོངས་སྐུའི་གདིང་ཚད། དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་བྱེད་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་གདིང་ཚད་དེ། རྣམ་པ་མི་རྟོག་དོན་ཀུན་རྫོགས་པ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པ་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ན་སྟག་པར་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་བཞུགས་པ་ནི། ཐལ་འགྱུར་ལས། མི་གཡོ་བ་དང་གསལ་བ་དང་། །རིག་ཅིང་མཁྱེན་པའི་ཆར་སྣང་དང་། །མཉམ་དང་ཕྱོགས་རིས་མི་འབྱེད་པའོ། །ཞེས་གདོད་མའི་གྲོལ་གཞིར་མངོན་བྱང་ཆུབ་པ་ལས་ཕྱིར་གསལ་གཟུགས་སྐུའི་དོན་མཛད་པའོ། །ཞེས་དང་། འདས་རྗེས་དོན་ཁྲིད་ལས། ཡང་གསང་སྙིང་ཐིག་མངོན་སུམ་མན་ངག་འདི། །གང་གིས་རེག་པས་མྱང་འདས་དངོས་ལ་སྦྱོར། །ཞེས་དང་། ཨ་ཏི་ཟབ་དོན་ལས། དེ་ལྟར་ཁྱད་པར་མཐར་ཐུག་དོན། །བྱ་བ་ཐོངས་ལ་ཉམས་སུ་ལོངས། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ཀྱི་ཕ་མཐའ་བསྐྱེད། །ས་ལམ་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་པ། །སྐད་ཅིག་ལ་བགྲོད་སྐུ་ལྔ་དང་། །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ནི་སངས་རྒྱས་པའོ། །ཞེས་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་ཉམས་སུ་བླངས་པས་དབང་པོ་རབ་ལོ་གསུམ། འབྲིང་ལོ་ལྔ། ཐ་མས་ལོ་བདུན་ཚུན་ལ་གྲོལ་བ་ནི་གདམས་པའི་ཟབ་ཁྱད་ཀྱི་རང་འབྲས་ཡང་དག་པའོ། །འབྲས་བུའི་ཁྲིད་ཀྱི་གོ་དོན་རྒྱས་པ་ལོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ཏིག་ཀ་དག་གི་ཁྲིད་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ཟབ་མོ་ལས་རྟོགས་པར་བྱ་བས་འདིར་རྒྱས་པར་མ་སྤྲོས་སོ། །སླར་ཡང་སྨྲས་པ། །རྒྱལ་བས་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཇི་སྙེད་པ། །གདུལ་བྱའི་བློ་ཡི་རིམ་པ་དང་འཚམས་ཕྱིར། །ཀུན་ཏུ་བརྗོད་ཅིང་ཀུན་ཏུ་འཇུག་པའང་། །གསུང་གི་འདུལ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ལས་བྱུང་ཞིང་། །ཐེག་པའི་རིམ་པ་ཀུན་གྱི་མཐར་ཐུག་པ། །མཆོག་གསང་ཨ་ཏི་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡི། །ཡང་གསང་བླ་མེད་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་འདི། །འབྲས་བུའི་ཐེག་པ་ཀུན་གྱི་རྩེ་མོར་འཕགས། །འོག་མ་ཐམས་ཅད་འདིར་འདུས་འདིར་གཞོལ་ཞིང་། །འདི་ནི་རྒྱུ་འབྲས་ཐེག་པའི་མཛོད་ཁང་ཆེ། །འདི་དོན་རྟོགས་ན་བསྟན་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །མ་འདྲེས་ཡོངས་རྫོགས་བདེ་བླག་ཁོང་དུ་ཆུད། །ཇི་ལྟར་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོའི་རྩེར་ཕྱིན་ན། །དམའ་བའི་རི་གླིང་ཐམས་ཅད་ཆུད་པ་ལྟར། །རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའི་གཞལ་མེད་ཁང་བཟང་རྩེར། །བསྙེགས་པས་ཐེག་པ་གཞན་གྱི་དོན་ཀུན་ཆུབ། །སེམས་དང་རྣམ་ཤེས་ལས་འདས་རྫོགས་པ་ཆེ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀུན་ཡེ་ཤེས་ཇི་བཞིན་པ། །མངོན་སུམ་བྱེད་པའི་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་འདི། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་དྲིན་གྱིས་རྙེད་པར་འགྱུར། །སྔོན་སྦྱངས་བསགས་པ་རབ་ཀྱི་ཕུལ་བྱུང་ཅིང་། །འདི་ཡི་ཕྱོགས་སུ་རིགས་མཆོག་སད་པ་རྣམས། །ནོར་བུ་རྙེད་ནས་མཆིང་བུ་མི་ཚོལ་བར། །གསང་མཆོག་ཟབ་མོའི་ལམ་འདིར་བརྩོན་པར་རིགས། །བདག་ཀྱང་དེང་ནས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །འདི་ཡི་རིགས་སུ་ངེས་ཤིང་རྟོགས་པས་གྲོལ། །ཐུགས་རྗེའི་གཞན་ཕན་མཛད་པ་མཐའ་ཡས་པས། །ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་ཤོག། འདི་སྦྱར་དགེ་བ་རིན་ཆེན་ཀེ་ཏ་ཀ། ཟླ་གཞོན་པད་དཀར་ལྟ་བུའི་རྗེས་འགྲོ་བ། །འདིས་མཚོན་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་གཅིག་བསྡུས་ཏེ། །དཔལ་མགོན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་མཆོད། །འགྲོ་ཀུན་མ་རིག་གཉིད་ཀྱིས་ཡུར་བ་རྣམས། །ཐེག་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་དབྱར་རྔ་སྒྲོགས་པའི་མཐུས། །གཏི་མུག་གཉིད་དཀྲོགས་ཐར་པའི་མིག་རྙེད་དེ། །ཆོས་ཉིད་སྐུ་གསུམ་འོད་གསལ་མངོན་གྱུར་ཤོག། འདི་ལ་ནོངས་པའི་དྲི་མ་མེད་སྙམ་ཀྱང་། །སོ་སྐྱེའི་བློ་ཡི་སྒྲིབ་པས་ཉེས་པ་ཀུན། །བླ་མ་རིགས་ལྔ་ཌཱ་ཀིར་བཟོད་པར་གསོལ། །ཕྱིན་ཆད་ནམ་ཡང་སྒྲིབ་པར་མ་གྱུར་ཅིག། རྩ་གསུམ་བྱིན་རླབས་མཁའ་དབྱིངས་དྲངས་པ་ལ། །མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་ཉི་མ་རྟག་འཆར་ཞིང་། །ངེས་གསང་བསྟན་པའི་པད་ཚལ་རྒྱས་པ་དང་། །ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག། །ཅེས་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་གཏེར་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་ཐོད་རྒལ་གྱི་ཁྲིད་ལ་ཟིན་བྲིས་ཉུང་ངུ་དགོས་ཞེས་ཞེ་ཆེན་དགོན་སྟོད་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་བཞིན་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་མཚན་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་ལས་བཏུས་ཏེ་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་ངེས་གསང་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ། ཤུ་བྷཾ།། །།
[edit]

@#/__/zab chos rig 'dzin thugs thig gi thod rgal gyi khrid yig 'ja' lus mchog sbyin gyi gsal byed nyung ngu dri med 'od snang zhes bya ba bzhugs so/__/ na mo gu ru pad+ma kA ra ak+Sha ra badz+ra na mo/__gang gi rang bzhin thog mtha' dbus bral ba/__/'gyur med bden don chos dbyings bde ba che/__/rang bzhin lhun grub 'od gsal 'dus ma byas/__/brtan g.yo'i khyab bdag bla mar phyag bgyi'o/__/de yi gnas lugs ji bzhin mngon byed kyi/__/myur lam rdo rje theg pa'i zab don snying /__/kun gyi rtse rgyal rdzogs pa chen po yi/__/yang gsang bla med khrid rim nyung ngur bkral/__/brgyud gsum bla ma rig 'dzin rgya mtsho dang /__/thugs thig zab mo'i gnyer 'dzin DA ki'i tshogs/__/srung mar bcas pas bka' yi gnang ba dang /__/byin rlabs bden pa'i stobs kyis shis pa stsol/__/de la 'dir ma hA gu ru pad+ma 'byung gnas kyis zab gter du sbas pa thugs sgrub bye ba phrag brgya'i yang snying bla sgrub rig 'dzin thugs thig ces sa gsum na 'gran zla bral ba'i gter chen chos kyi rgyal po rig 'dzin gter bdag gling pas bsam yas g.ya' ma lung gi brag ri rin chen brtsegs pa'i 'dab rol nas spyan drangs pa'i shog ser las gtan la phabs par mdzad pa 'di la bskyed rdzogs kyi khrid zab cing rgya che bar bzhugs pa'i nang gses rdzogs rim ka dag gi khrid yig gsal byed ma hA lo tsA ba chos dpal rgya mtsho'i legs gsungs 'khrul pa'i dri ma zad pa le tshan dang /__rje btsun mi 'gyur dpal sgron gyi ljags bshad grub chen khyung ras pas zin bris su btab pa las rtogs par bya zhing /__'dir 'chad bya thod rgal gyi khrid 'ja' lus mchog sbyin gyi gsal byed mdor bsdus su 'chad pa la/__thun gyi sngon 'gro dang /__khrid kyi sngon 'gro thun mong thun min rnams ni ka dag gi khrid sogs las nyams su blangs nas/__dngos gzhi ka dag khregs chod kyi khrid dang /__lam lhun grub thod rgal gyi khrid gnyis las/__'dir 'chad bya phyi ma ste/__de'ang brgyud ldan gyi bla ma las ngo sprod legs par thob cing khregs chod la cung zad brtan pa thob pas bogs 'don du nyams su blang bar bya ba ste/__de'ang thod rgal gyi gseng lam zab mo 'di nyid khregs chod las khyad par bdun gyis 'phags te/__rang byung rig pa sku gsum gyi snang ba lam snang la rdzogs pa dang /__sgo yul rlung rig gi gnad gcun pas nyams len lag len du 'dril ba dang /__rang gnad dbang po'i mngon sum du gzir bas lam du byed pa dang /__lus gnad bzhugs stangs gzigs stangs kyis gcun pas dwangs ma'i 'od rtse las 'char ba dang /__sgo rgyang zhags kyi lam nas mngon sum mthong ba dang /__rang rig rtog bral shes rab rang byung gi sgron ma'i gdangs rtsal yul du byas pa dang /__nyams snang shes nyams las 'das pa gong 'phel du 'gyur ba'i khyad par rnams kyis khyad par du 'phags pa yin no/__/'phags chos de ldan gyi gdams pa nyams su blang ba la'ang sngon 'gro dang /__dngos gzhi gnyis las/__/dang po sngon 'gro ni/__'das rjes las/__gnas brtan grol ba'i gding thob nas/__/phyi nang bya ba kun btang ste/__zhes dang /__klong gsal las/__mngon sum gnad la dbab pa'i phyir/__/phyi nang gsang ba'i bya ba ni/__/lus ngag yid kyis dgu phrug btang /__zhes pa ltar bya ba dgu phrug tu gtong bar bya ste/__lus kyi phyi yi 'jig rten 'khrul pa'i bya byed/__nang phyag bskor sogs 'dus byas dman pa'i dge ba/__gsang ba rnam g.yeng 'du 'dzi spangs te gcig pur gnas par bya ba'o/__/ngag gi phyi 'jig rten gyi 'khrul gtam sna tshogs/__nang kha ton bzlas brjod/__gsang ba smra brjod thams cad spangs te gnas par bya/__yid kyi phyi 'jig rten gyi 'khrul rtog sna tshogs/__nang chos can bsam blo sna tshogs/__gsang ba rnam rtog gi 'phro 'du sna tshogs pa bkag nas dran bsam rnam rtog phra rags thams cad dang bral bar gnas pa ste/__de ltar bya ba dgu phrugs su btang ba'i yon tan ni/__klong gsal las/__lus ngag 'khrul pa rgyun chad nas/__/ye shes rgyud la gnas par 'gyur/__ces dang /__ma btang ba'i skyon ni/__de nyid las/__byar med rgyud la ma gnas na/__/rig pa'i don la reg pa med/__ces gsungs so/__/de ltar bgyis pas sgo gsum byar med lhug par ngang gis dal zhing gnas pa dang /__brtan pa dang /__grol bar 'gyur ro/__/gnyis pa zag med ye shes 'od gsal gsang ba chen po lhun grub thod rgal gyi lam rgyud la bsten pa dngos la/__lus ngag yid gsum gyi gnad gzir tshul dang /__sgron ma bzhi'i rang bzhin bshad pa dang /__de la gnad du bsnun tshul dang /__rjes snang bzhi'i sa mtshams bshad pa dang /__'bras bu yon tan thob tshul dang lnga las/__dang po bzhugs stangs gsum dang /__gzigs stangs gsum gyi sgo nas gnad gcun pa ste/__thal 'gyur las/__mngon sum gnad ni lus ngag sems/__/so so'i gnad ni nges par bsnun/__/de yang lus 'di sku gsum las/__/rgyun du 'da' bar mi bya'o/__/zhes dang /__sgron ma snang byed las/__rig pa brten sa lus yin te/__/lus gcig med na med pa ste/__/yod na ye shes yod par nges/__/de ltar lus la yod pa de/__/chos can spyi yi mtshan nyid kyis/__/spyi bo'i gtsug nas rkang mthil bar/__/brtag dpyad rnam pa sna tshogs kyis/__/dpyad pas de nyid rnyed pa min/__/mo dang pra la sogs pa yi/__/rtsis ni rnam pa sna tshogs kyis/__/bltas shing dpyad kyang rnyed pa min/__/'o na gtan med yin ce na/__/gtan du med pa ma yin te/__/lus ngag gtams na mngon du snang /__/dper na lus la khrag khyab ste/__/skyes bu glen pa 'ga' zhig gis/__/gang gang lus la khrag btsal bas/__/gcig kyang byung ba ma yin no/__/'o na lus la khrag med dam/__/lus la med pa ma yin te/__/thams cad khyab cing khrag la brten/__/skyes bu thabs dang ldan pa yis/__/rtsa la gtar na khrag 'byung ltar/__/lus gnas ye shes de bzhin no/__/zhes pa ltar rdo rje'i lus kyi gnad gcun dgos/__de la gnad mang yang gsang ba bla na med pa'i lus ngag yid kyi gnad 'di dag zab pa'i mthar thug pa ste/__de'ang lus gnad bzhugs stangs gsum ste/__mu tig phreng ba las/__seng ge'i tshul dang glang chen dang /__/drang srong lta bur gnas par byed/__/zhes gsungs pas/__/dang po chos sku seng ge'i 'dug stangs ni/__rkang pa'i mthil gnyis sbyar ba/__pus mo phyir bgrad/__lag pa'i mthe bong gis srin lag gi rtsa bar mnan pa'i rdo rje khu tshur bcangs pa kha sbub tu byas la rting pa'i nang ngos su btsugs/__lag yu drang por bsrangs/__ro stod gseng ste dpung pa gyen du 'then/__mjings pa yid tsam gyi/__mig 'bras mi 'gul/__rdzi ma 'thab brdeg mi bya bar smin dbrag gi nam mkhar blta/__lce cung zad gyen la bsgril/__de ltar byas pas gnas skabs su nang gi 'byung ba cha snyoms/__mthar thug gnas lugs rtogs pa'i dgos pa yod do/__/gnyis pa longs sku glang po che'i bzhugs stangs ni/__kha sbub tu pus brang sbyar/__gru mo sa la btsug ste lag mthil gyis os ko brten pa'i ser mo rnams 'gram pa la sbyar/__rgal tshigs thad kar drang po bsrangs nas mig thad ka'i nam mkhar zur gyis hrig ger blta/__mgo dgye tsam bya/__de ltar byas pas gnas skabs su g.yo byed kyi rlung zin/__mthar thug lhun grub 'od lnga 'char ba'i dgos pa yod do/__/gsum pa sprul sku drang srong tsog pu'i bzhugs stangs ni/__rkang pa'i long bu gnyis gshibs/__pus brang sbyar te tsog pur 'dug/__lag gnyis kyis dpung pa'am/__mkhal khung ngam/__pus mo la bskor/__rgal tshigs drang por bsrangs/__mig zim bur bar snang la gtod pa'o/__/des gnas skabs lus la drod skye/__mthar thug snang srid zhing khams su 'char ba'i dgos pa yod do/__/bzhugs stangs de rnams kyis dang pos 'byung ba rang sar dag/__gnyis pas g.yo ba'i rlung zin/__gsum pas drod skyed cing /__'byung ba snyoms/__mthar thug sku gsum du grol nas mya ngan las 'da' bar 'gyur ro/__/de'ang thal 'gyur las/__chos sku'i bzhugs stangs seng ge yis/__/'khrus pa'i 'jigs pa kun bral nas/__/rdo rje'i mig gis mthong bar 'gyur/__/longs spyod rdzogs sku'i bzhugs stangs ni/__/glang chen nyal ba la brten nas/__/chos nyid don la longs spyod de/__/pad+ma'i spyan gyis mthong bar 'gyur/__/sprul pa'i sku yi bzhugs stangs ni/__/drang srong tsog pu la brten nas/__/chos nyid snang ba la spyod de/__/chos kyi mig gis mthong bar 'gyur/__/zhes gsungs so/__/ngag gnad ni/__'das rjes las/__ngag ni bslab bya'i rim pa la/__/gnas pa brtan cing la yang bzla/__/zhes dang /__thal 'gyur las/__ngag ni bslab dang gnas pa dang /__/la bzla ba nyid bstan par bya/__/zhes pas 'khrul pa'i gtam 'gags shing /__brjod med kyi don rgyud la bskyed pa'i phyir dang po smra bcad yun thung ba la bslab/__de nas yun je ring du btang /__skabs su smra yul med kyang smra/__de nas ngag gnas pa'i rim pa rang gi sngags dang mod 'dod pa sogs kha bton chos spyod dam pa'i chos kyi tshig sna tshogs gang dran thol byung gsal por brjod cing /__gzhan dang tshig gcig kyang mi smra mthar brda tsam yang mi bya bar lkugs pa ltar gnas par bya zhing /__de ltar gyi yon tan ni klong gsal las/__de ltar ngag gnad sus gzir ba/__/ngag gi rkyen zad mya ngan 'da'/__/zhes dang /__de dag ma byas pa'i skyon/__ngag gi gnad ni ma gzir na/__/brjod med don ni mi rtogs shing /__/'khrul pa'i gtam gyis don la sgrib/__/ces so/__/dgos pa ni/__gnas skabs su 'khrul gtam dang nyon mongs pa mi 'phel/__mthar thug rig pa'i don la myur du reg cing sangs rgyas thams cad kyi gsung rdo rje'i klong du mya ngan 'da' ba'i dgos pa yod do/__/gsum pa sems kyi gnad rlung rig gnyis te/__rlung dal bar brten nas mchu so ma reg tsam gyi kha nas rlung rang babs su btang zhing yud tsam phyir mnan pas rig pa dal bar 'gyur te/__thal 'gyur las/__rlung ni ci nas dal byas te/__/rab tu 'phang ba las byung ba/__/lus dang sems kyi 'brel bcad de/__/khams gsum du yang ldog pa min/__/rlung rig dal bas ye shes 'grub/__/ces pas/__sprin dang khu rlangs med pa'i nam mkha' stong sang nge ba la mig dang /__nam mkha'/__rig pa gsum po dbyer med du byas nas blta ba ste/__thal 'gyur las/__sgo ni sku gsum mig gis blta/__zhes so/__/de skad du'ang /__khrid rtsa las/__nyams su len par 'dod pa'i gang zag gis:__lus kyi gnad gsum gcun la dal ba bsten:__ngag gi smra bcad chos kun tshig la sbyangs:__yid ni rtag tu bsam rgyun bcad nas kyang :__dbyings kyi nang du lu gu rgyud gcun pas:____lta stangs gsum gyi gtad pa'i 'bem la gtad:__snang ba'i zhen pa bcad cing rtag tu gzir:__zhes gsungs te/__sngar bshad ma thag pa'i bzhugs stangs gzigs stangs la bslab cing /__ji skad du/__sems kyi phyi yi mkha' la gtad/__/nang gi sgron ma mngon du snang /__/zhes dang /__thal 'gyur las/__sems ni dbyings la gtad pas 'grub/__/ces gsungs pa ltar/__phyi dbyings nam mkha' stong par nang dbyings rnam dag gi sgron ma rig pa stong gsal du 'char ba'o/__/de'i yon tan ni/__klong gsal las/__de ltar sems kyi gnad gzir bas/__/sku gsum rig pa stong par 'char/__zhes so/__/dbyings rig gnad du ma gzir ba'i skyon ni/__sems kyi gnad ni ma gzir na/__/dbyings dang rig pa mi mthong bas/__/zhes dang /__de ltar sems kyi gnad med na/__/rig pa yul la ldog par 'gyur/__/zhes so/__/dgos pa ni/__gnas skabs rig pa'i ye shes mngon sum du gsal bar nus shing /__mthar thug lhag med du 'tshang rgya ba dang /__de ltar ma byas na yon tan de dag las ldog pa'i skyon yod do/__/gnyis pa sgron ma bzhi yi rang bzhin bshad pa la bzhi las/__/dang po dbyings rnam dag gi sgron ma ni/__khrid rtsa las/__de las nyams len snying po bstan pa ni:__tshul 'di bzhin du nyams su blang bya ste:__dbyings las phyi nang bral te phyi yi dbyings:__nam mkha' stong pa yin te snang ba'i yul:__nang dbyings rnam dag sgron ma zhes bya ba:__sna tshogs nam mkha'i 'ja' 'dra 'gyu ba yi:__thig le 'od zer du ma'i bdag nyid can:__zhing khams rgyal ba'i zhing du 'char ba yin:__zhes gsungs te/__dbyings de la'ang gzhi'i dbyings rang gi snying ga na 'od lnga lhun grub/__lam gyi dbyings mig gi 'od rtsa'i rang snang /__yul la snang ba'i dbyings mthing ga dang lnga ldan te/__phyi ma 'di la phyi nang gnyis las/__phyi yi dbyings nam mkha'i sgron ma 'char ba'i yul byed pa ste/__nam mkha' slad byed kyi rkyen dang bral ba la gzigs stangs kyis gtad pas dbyings mthing ga khyab pa chen po ni nang gdangs phyir 'phos pa yin la rgyan gyi nam mkha' dang skyes bu 'brel ba ma grub pas phyi dbyings mtshan nyid pa dbyings mthing ga la/__nang dbyings rnam dag gi sgron mas dwangs ma rnams sdud cing sku 'dzin pa dang /__sgo yul rlung rig gi gnad gsum gcud du smin pas 'khrul snang stong pa byed cing /__de'i gdangs ni dbyings snang nA ro lta bu smin mtshams nas dral te dang por mched pa nas re lde tsam dang /__yul gru tsam du kha dog sna tshogs pa 'ja' tshon 'khyugs pa 'dra ba mtha' gcig tu ma nges shing /__thig le kha dog sna tshogs pa dang /__ko mog tu rdo bor ba lta bus skya 'or ba dang /__nya mig lta bu de dag kyang nyis 'brel sum 'brel can sogs sna tshogs mthong ba rnams yin cing /__de rnams bla mas ngo sprod pa bzhin gnad 'khrul pa med par yang dag ba'i lam du nyams su blangs pas rang snang gi 'og min gyi zhing dang /__rang bzhin sprul pa'i zhing gi smin byed du 'gyur te don ye shes kyi 'od rtsa lnga'i rang gdangs phyir 'char ba yin no/__/thal 'gyur las/__dbyings ni phyi dang nang du ste/__/phyi ni sprin bral mkha' la 'dzin/__/nang dbyings sgron ma dag tu'o/__/zhes so/__/gnyis pa shes rab rang byung gi sgron ma ni/__khrid rtsa las/__rig pa zhes bya rnam pa lnga yod de:__gzhi gnas rig pa ngo bo rang bzhin dang :__thugs rje gsum ste rgyal ba'i snying po la:__sku gsum rang chas bzhugs par bshad pa yin:__gzhi 'dzin rig pa rtog pa du mas sbags:__sems can rgyu ste kun gzhi'i rnam shes yin:__mtshan nyid 'dzin pa'i rig pa zhes bya ba:__rnam rtog rig rig 'gyu 'gyu byed pa ste:__rtog pa zhes bya rab tu grags pa yin:__zhes gsungs te/__thugs rje rig pa'i sgron ma la'ang gzhi gnas pa'i rig pa dang /__gzhi 'dzin pa'i rig pa dang /__mtshan nyid 'dzin pa'i rig pa dang /__lhag mthong gi rig pa dang /__thod rgal gyi rig pa dang lnga las/__/dang po gzhi gnas pa'i rig pa ni/__sems can gyi rang bzhin gyi gdod nas rnam par dag pa'i kun khyab bde gshegs snying po/__de'ang ngo bo stong pa la chos sku'i snying po can/__rang bzhin gsal ba la longs sku'i snying po can/__thugs rje rig pa la sprul sku'i snying po can/__de gsum ngo bo gcig la ldog pas phye ba las don la gsum du dbye ba'ang med la/__de'ang 'dir thod rgal ltar na ngo bo skur gnas/__rang bzhin 'od kyi thig ler gnas/__thugs rje ye shes kyi sgron mar gnas so/__/ngo bo skur gnas pa'ang /__nor bu phra bkod las/__e ma rig pa'i gnas lugs ni/__/rang rang tsit+ta'i dkyil na gnas/__/yab yum gnyis kyi cha 'dzin pa'i/__/thabs dang shes rab tshul du gnas/__/yab kyi cha 'dzin thabs kyi sku/__/yum gyi cha 'dzin shes rab sku/__/'od dang 'od zer tshul du gnas/__/dbyings dang rig pas rab brgyan te/__/lhun rdzogs thig le chen por gnas/__/zhes so/__/rang bzhin 'od kyi thig ler gnas pa'ang /__de nyid las/__thig le'i bzhugs tshul bstan pa 'di lta ste/__/rtsa rnams nang na thig le sku ltar gnas/__/che ba'i tshad ni nam mkha'i mtha' dang mnyam/__/chung ba'i tshad ni rta rnga bcur gshags tsam/__/gsal ba'i tshad ni nyi zla'i dkyil 'khor 'dra/__/de'ang gsal 'tsher gzi brjid ldan/__/'gro dang 'ong dang gnas pa'o/__/zhes so/__/thugs rje sgron mar gnas pa'ang /__rang shar las/__de yang sgron ma rnam pa bzhi/__/'gags pa med pa'i tshul gyis gnas/__/zhes dang /__de gsum ka dpe dang bcas bstan pa'ang /__thal 'gyur las/__tsit+ta rin chen gzhal yas na/__/ngo bo ka nas dag pa'i cha/__/stong gsal 'dus pa sku yi gdangs/__/zhal phyag rdzogs pa bum sku'i tshul/__/lhun grub 'od kyi gong bur gnas/__/thugs rje kha dog so sor gsal/__/zhes so/__/de lta bu'i sku gsum bzhugs tshul gzhan nas ma btsal zhing rang chas lhun grub chen po bri gang 'pho 'gyur bsal bzhag bral ba rang byung lhun rdzogs chen por gdod nas bzhugs pa ste/__thal 'gyur las/__de ltar thams cad chos nyid las/__blang bar bya ba gang med cing /__/bzhag par bya ba cung zad med/__/gang du med pa'i chos nyid do/__/zhes yid dang rnam par shes pa'i dngos mtshan las 'das te gzhir gnas ye shes gsum ldan ka dag stong pa chen por rang bzhin lhun grub dbyer mi phyed pa bstan pa dang /__gzhan yang khams gsum sems can kun/__/lus ngag yid las ma 'das pas/__/sku gsum gzhan du btsal mi dgos/__/btsal kyang rnyed pa'i gnas med do/__/zhes dang /__rang byung rang la rdzogs pa ni/__/chos nyid mngon sum khyad par gyis/__/dbang po rno dang rtul med pas/__/sems can thams cad sangs rgyas las/__/gzhan du gnas pa ma yin no/__/zhes sogs rgya cher gsungs so/__/gnyis pa gzhi 'dzin pa'i rig pa ni/__rnam shes kyi rten gzhir gyur pa kun gzhi'i rnam par shes pa zhes bya ba rtog pa sna tshogs kyi 'phro gzhi ni byed la/__rtog par ni ma 'gyus shing /__gsal tsam rig tsam pa ngo bo ma rig pa'i shes pa lung ma bstan me long gi ngos lta bu bag chags kyi snod dam gzhir byed pa ste/__mu tig phreng ba las/__sems ni bag chags kun gyi gzhi/__/lus can rnams kyi dri ma yin/__/gzung ba yul la 'dzin pa sems/__/de phyir 'khor ba'i chos nyid do/__/zhes so/__/gsum pa mtshan nyid 'dzin pa'i rig pa ni/__mtshan nyid 'dzin pa'i rig pa zhes bya ba dran rtog sna tshogs 'gyu ba'i gya gyu can gyi rtog pa 'di yin te/__'gro drug tha dad pa'i shes pa rang ga ma gzung 'dzin kun tu rtog pa'i snang ba la bdag tu 'dzin pa dang bcas pa ste/__thal 'gyur las/__sems zhes bya ba 'khrul rtog la/__ngo bo 'jug cing khyab pa la/__dran bsam rnams kyi gzhi ma'o/__/zhes 'khor ba'i chos thams cad ni rang gi mtshan nyid 'dzin pa'i sems te 'gro ba drug gi snang ba thams cad de snang mi snang du sems 'dzin pas sems du ming btags pa'o/__/bzhi pa lhag mthong gi rig pa ni/__gzhir gnas shes rab rang byung gis shes rab kyi chos thams cad kyi rten byed/__snang ba cer 'dzin gyis shes rab kyis dbyings rig thad kar rtogs/__dran pa 'gags med kyi shes rab kyis mnyam bzhag gsal dwangs phyed/__so sor rtogs pa'i shes rab kyis rang dang spyi'i mtshan nyid shes/__'jug byed shes rab kyis thos bsam sgom pa'i mtshams phyed pa ste/__de lnga ka yang ngo bo gcig pas chos nyid rang bzhin 'od gsal gyi don bla ma'i byin rlabs dang /__rang gi mos dges yid dpyod dang go myong tsam la rag ma las par mngon sum rig pa rjen cer lhag ger sgro skur thams cad dang bral bar rtogs pa ste/__thal 'gyur las/__shes rab rang byung brten pa ni/__/tshig dang yin min rtog pa dang /__/grub pa'i mtha' dang lta sgom dang /__/chos nyid la ni brten pa'o/__/zhes so sor rang rig pa'i ye shes kyi chos rnams kyi chos nyid mthong ba med pa'i tshul du mthong ba'o/__/de ni spyi tsam yin la/__thod rgal rang lugs ni/__khrid rtsa las/__de nas ltag mthong rig pa lu gu rgyud:__las skal ldan pa rnams kyi mig gi yul:__snang yang thig le snying po can zhes bya:__de yi cha shas sku dang thig ler snang :__sna tshogs snang ste 'khor ba'i 'khrul pa 'joms:__zhes gsungs so/__/gsum pa sgo rgyang zhags chu yi sgron ma yang rtsa tshig 'dis bstan pa yin te/__rgyang zhags kyi lam 'di sgron ma gzhan rnams kyang 'char ba'i sgor gyur te/__mig g.yas nas rgyang zhags chu yi sgron ma dang /__sher sgron gnyis ni ji snyed mkhyen pa'i ye shes thabs snang ba'i rang bzhin du 'char la/__mig g.yon nas thig le stong pa'i sgron ma dang /__dbyings sgron gnyis ji lta mkhyen pa'i ye shes shes rab stong pa'i rang bzhin du 'char la/__dbus tshangs bug nas rig pa rtog med lu gu rgyud thig le brtsegs mar snang ba ste/__mu tig phreng ba las/__'gro ba'i lam ni mthong byed sgo/__/de nyid g.yas gnyis g.yon gnyis dbus/__/sgron ma 'bar ba'i tshul du gnas/__/thig le stong pa'i sgron ma dang /__/shes rab rang byung nyid dang ni/__/rgyang zhags chu yi sgron ma ni/__/mthong byed yul la snang ba'o/__/rig pa rtog med lu gu rgyud/__/bde chen tshangs pa'i sgo nas snang /__/zhes so/__/rgyang zhags chu sgron gyi ngo bos snang ba 'khor 'das gnyis kyi cha mthun par blta ba ste/__sgron ma 'bar ba las/__rgyang zhags chu yi sgron ma yis/__/ngo bo snang ba gnyis ka sdud/__/mthong byed 'dzin cha ma 'gags phyir/__gnyis ka'i cha 'dzin lta bas na/__/'khor 'das mthun pa'i lta ba'o/__/zhes so/__/de'ang 'byung ba 'dus pa'i rgyang zhags dbang rten/__dbang po 'dus pa'i rgyang zhags gzugs 'dzin nus su skyes pa'i dbang po/__ye shes 'dus pa'i rgyang zhags 'od rtsa dwangs pa'o/__/de dag kyang snang ba 'dzin byed du rang gsal 'gags med chen por bzhugs pa yin la/__skal ldan gyi gang zag la dgongs brgyud ldan pa'i bla mas ngo sprod thebs pas 'od snang la gtad dus rig pa dal ba/__rlung dal ba/__yul du mi rtog pa gsum dang /__gtso bo mig mi 'gul ba lta stangs dang sbyar te/__thal 'gyur las/__yul dang rig pa rlung dag gis/__/chos nyid lam du gzung pa'i phyir/__/ye shes rdzogs pa chos nyid dag/__'di yang sgron ma'i gnad yin no/__/rgyang zhags 'bral ba med pa gnad/__/'di dus lta stangs gsum dang sbyar/__/ces gsungs so/__/lnga pa thod rgal gyi rig pa ni/__lhun grub 'od gsal ye shes kyi dbyings snang sku dang thig le tshad med pa 'char ba de dag rang stong rang snang rang rig pa nyid du ngo shes pa tsam gyi cha nas bzhag pa ste/__rig pa'i dbye ba lnga po thams cad kyang gzhi thugs rje rig pa rang byung gi rtsal thod rgal gyi rig pa 'dis dbye ba tsam du zad do/__/bzhi pa thig le stong pa'i sgron ma ni/__rang gsal ka dag stong pa'i rang gdangs su gnas pa te/__sgron ma 'bar ba las/__thig le stong pa'i sgron ma ni/__/chos rnams kun gyi yid ches pas/__/'di nyid su yi shes pa de/__/thig le'i sku la longs spyod de/__/goms pa rnams kyi spyod yul thob/__/de phyir de yi ngo bo ni/__/nyag gcig cha phra spros dang bral/__/stong pa'i mu bral rang gsal che/__/rang bzhin rang gsal mnyam pa nyid/__/mi rtog spros bral zlum por gnas/__/zhes so/__/gzhi gnas rig pa'i thig le stong pa snying gar gnas/__lus gnas rtsa yi thig le stong pa rtsa rnams su gnas/__kun rdzob rgyu yi thig le ro mar gnas/__don dam spros med kyi thig le stong pa rkyang man gnas/__rang byung 'bras bu'i thig le stong pa mig na gnas pa 'di dag kyang rang ngo ye stong thig le stong pa'i sgron ma'i khongs su gtogs shing /__don la mig gnyis la ltos nas gnyis su 'gyur ba kho na yin te/__ngo bo 'od rtsa gnyis la brten/__snang ba ye shes lnga la brten/__rnam pa thig le gsal bar brten/__'gro 'ong rang gnas rlung la brten/__yul nam mkha' stong pa la brten/__gnas mig gi dbus na brten/__skye mched nges pa mthong byed kyi rnam shes la brten pa ste/__thal 'gyur las/__/thig le stong pa'i brten sa ni/__/rnam shes nyid dang bar snang dang /__/rtsa dang rlung dang thig le dang /__/ye shes dag la brten pa'o/__/zhes so/__/yul du snang ba'i thig le dang sku zhi khro sna tshogs par snang ba de dag kyang nam mkha' dag pas gsal ba dang /__me dag pas dro ba dang /__chu dag pas bsil ba dang /__sa dag pas yang ba dang /__rlung dag pas g.yo ba'i rang bzhin can no/__/snang ba'i sgo ni/__sgron ma 'bar ba las/__rkyen gyis ma bsgribs sems can mig/__tsak+Shu zhes pa'i sgo nas ni/__/nyi ma'i dkyil 'khor bzhin du yang /__/rang gi 'od dang zer nyid du/__/rang chas rnams su rnam par snang /__/zhes gsungs/__rang bzhin ka dag gi rang snang sus kyang ma byas par rang snang ba nyid lam dus su lhag mthong gi rig pa dang thod rgal gyi rig pas snang ba yin no/__/thod rgal gyi rig pa dngos tshad phebs chen po la sgron bzhi'i snang ba de dag rtsal rdzogs ba'i mthar thug pa de la ni/__'di nyid las/__nyams blangs tshad phyin thod rgal rig pa ste:__zhes gsungs so/__/gnyis pa sgron ma bzhi'i don de la gnad du bsnun tshul ni/__gong du bstan pa'i bzhugs stangs gsum po lus kyi chun btsal zhing cha cha nas lhod chags pa bla ma'i zhal khrid ltar legs par 'byangs dgos shing /__tsak+Shu zim bus suR+Ya blta/__shang gi rgyu skar bzhin du gsal/__zhes gsungs pas phyi'i nam mkha' la dbang po mdung tshugs su gtad pas phyi yi dbyings mthong /__g.yas g.yon zur mig dang /__yang na zim bus nyi ma'i 'og gru gang tsam dma' bar bltas pas nang gi dbyings rig mthong /__des dbang po bar snang la 'khrid cing 'khrul snang zhing khams su 'char bar 'gyur zhing /__gzigs stangs gsum po gang rung gis blta ba la bslabs pas/__mig yul la ji tsam gtad kyang tshugs nus ba byung na 'byongs pa'i rtags su shes par bya ste/__thal 'gyur las/__yul ni sgrib byed bral ba la/__zhes dang /__klong gsal las/__rkyen bral gsum la gsal bar 'gyur/__zhes gsungs pas/__yul rkyen bral nam mkha' stong pa/__dbang po rkyen bral chu yi sgron ma/__gnas rkyen bral dwangs shing mtho la dben pa dang /__dus kyang klong gsal las/__dbyar ma ston dang dgun chung dpyid kyi dus/__/zer gnyis dus ni mchog tu bshad pa yin/__zhes pa'i dus der bsil drod snyoms pa dang /__byings rmugs kyi rkyen nyung zhing /__bye brag nyi ma 'char nub kyi zer gnyis dang sbyar bas 'od gsal gyi snang ba 'char ba'i rkyen du 'gro ba dang /__mthong yul du gangs ri sogs mig la gnod byed med cing /__shar ri dma' zhing zer 'char snga ba dang /__sdud phyi ba gal che'o/__/nam mkha' sgrib byed dang bral ba'i dus snga dro kha nub dang /__phyi dro kha shar du bltas shing phyi nang gi dbyings rig a la gtad pas kyang 'od gsal 'char bar 'gyur zhing bogs 'don bla na med pa dang /__chos sku'i rten nyi ma/__longs sku'i rten zla ba/__sprul sku'i rten du a lo ke ste/__nyi ma'i 'og nas zer rin gis mthong yul bde bar khrid pa dang /__zla ba'i dkyil dang /__mar me'i 'od las khrid pa dang /__nyin bar gyi nyi ma'i tsha ba/__mtshan zla dkyil la bltas pas sel zhing tsha grang snyoms pa'o/__dang po'i las can la nyi zla rnams lhan cig byed rkyen gyi thabs tsam du zad kyi/__cung zad 'byongs nas de rnams la ltos mi dgos shing /__sgo yang mig rkyang pa nas 'char mi dgos par gsungs so/__/blta ba'i dus seng ge'i bzhugs stangs snga dro nyin gung /__phyi dro glang chen dang /__rgyun du drang srong tsog pu bde zhing /__rig pa mig la gtad/__mig 'byed 'dzum med pa dbyings la gzir/__mig mi 'gul bas rtsa mi 'gul/__de mi 'gul bas rlung rig dal bar 'gro zhing /__rlung kha nas phyir btad yud tsam mnan pa lta bus 'od snang la zhen 'dzin dang /__spu ris mi phyed/__'gul 'phrig byed ba'i rjes su rtog pa 'brang na lug rgyud dngos por zhen pa'i gol sa ldang bas rig pa ka dag khregs chod kyi dgongs pa las ma g.yos par 'od snang phar ka na ma lus/__rig pa tshur ka na ma lus par dbyings snang rig pa dbyer med du bskyangs shing /__mig btsums rdeb byed na mtheb mdzub kyis mig mtha' mnan te blta ba dang /__'od snang 'char bde ched du seng ras smug po bkab pa dang /__lag sor dang /__dwangs shel mig la bkab pa dang /__'khar gzhong du chu la blta ba sogs thabs sna tshogs gsungs pa rnams kyang nyams 'og tu chub par bya/__de ltar bsgoms pas phyi dbyings nam mkha' stong pa me long 'dra bas snang ba'i sgo 'byed nas/__nang dbyings rnam dag sgron ma bdag po'i byad dang 'dra ba de nyid/__thog mar mthing ga khyab pa chen po las rim gyis mched de dbyings snang 'ja' tshon nam rma bya'i mdongs bkra ltar 'char te/__sgron ma 'bar ba las/__kha dog gsal ba'i 'od lngar yang /__/'di nyid rab tu gsal bar 'gyur/__/zhes so/__/de'i dbus su thig le stong pa'i sgron ma dmar zlum la 'od lnga'i mu khyud yod pa gsal mdangs can 'char/__de'i nang du rig pa rdo rje lu gu rgyud bdag po'i byad dang 'dra ba/__phra ba rta rnga la mdud pa rgyab pa lta bu/__gser skud dang /__mu tig gi phreng ba dang /__lcags tshag/__me tog gi chun po lta bu 'al 'ol 'gul 'phrig 'char bas de nyid lta stangs kyis khrid nas dbyings thig gi ra bar btson du bzung ba ni gnad dam pa ste/__thal 'gyur las/__rang gi rig pa rdo rje lu gu rgyud/__/'gro 'ong bral te mkha' la 'gro/__/zhes dang /__rang shar las/__ye shes lnga ldan 'od kyi sku/__lu gu rgyud du rab tu gsal/__/de yang 'gro dang 'ong ba dang /__/'gul ba dang ni 'phrig pa dang /__/zhes dang /__seng ge rtsal rdzogs las/__rang byung rig pa'i dngos po 'di/__/ye shes lu gu rgyud du gnas/__/zhes gsungs so/__/de ltar 'char gzhi yul gyi gnad/__'char byed sgo yi gnad/__'char bya rig pa'i gnad gsum ma 'khrul ba dang /__blos byas kyi chos bsgyur mi bya bar dbyings rig gi rang ngo la bltas pas/__phyi yi 'od kyi snang ba ma 'gags shing 'dzin pas ma bslad pa brjod med spros bral gyi rang so bzung bas yul dang yul can dbyer med du 'dres pas nad gdangs kyi rtsal rnams phyir gsal du 'char ba de dag yal yol byed na de rjes rtog pa mi 'brang bar lta stangs kyis rim gyis khrid nas sor gzhug par bya'o/__/de ltar gnad du bsnun pa'i yon tan ni/__khrid rtsa las/__'khrul pa rang dag 'bras bu'i gnas lugs nyid:__chos zad blo 'das dbyings su grol ba la:__rdzu 'phrul chen po mig 'phrul lta bu la:__snang grag kun ltar snang yang grub pa med:__'gyu yang 'gyu ba'i rtog pa dang bral la:__bsam gtan ldan yang shes rab zab mo'i don:__shes rab yin kyang thos bsam bral ba la:__rgyal ba kun gyi ye shes sku chen po:__zhes gsungs te/__'das rjes las/__sgo yul rlung gi gnad bsnun pas/__/yul la ye shes mngon du 'char:__zhes ma dag 'khor ba'i 'khrul snang phyi nang gi bag chags gdos bcas thams cad chos nyid kyi dbyings su zad nas slar mi skye ba'i chos can du byas pa dang rgyu rkyen gyis 'dus ma byas pa'i rang byung ye shes sku gsum gyi snang ba rang shar 'gags pa med pa rgya chad phyogs lhung dang bral ba 'char zhing /__rig pa'i sku mngon sum du snang zhing mngon sum la rab tu gnas pa sha yi spyan dang /__phyi nang gi dngos po thams cad stong pa shes rab kyi spyan dang /__chos thams cad sdud pa chos kyi spyan dang /__de bzhin nyid shes pa thams cad mkhyen pa'i spyan dang /__rig pa'i sku las gzhan du mi yengs pa rnam grol ye shes mthong ba'i spyan te/__spyan lnga rnam par dag pa rang gsal sgrib pa dang bral ba/__shes bya'i rnam pa thams cad pa kun gyi mchog dang ldan yang ngo bo la rnam par dbye ba dang bcas pa'i chos rdul tsam mi dmigs shing /__spros pa'i zug rngus ma gtses shing /__mtha' gang la'ang ma reg pa/__lhag mthong gi shes rab zab mo me ltar 'bar yang /__dpe dang lung rig gtan tshig las ma byung zhing /__rgyu las ma byung ba'i 'bras bu/__lung las ma byung ba'i man ngag/__sems las ma byung ba'i sangs rgyas srid zhi'i khyab bdag ye shes chen po'i sku dngos mtshan dang bral ba ste/__sgyu drwa las/__ye shes sku ste rang byung ba/__/ye shes mig gcig dri ma med/__/ces pa ltar da lta lam dus su bla mas ngo sprod pa'i rig pa ma bcos gnyug ma zang ka ma bsgyur bkod spu tsam ma byas pa'i tha mal shes pa 'di sku gsum dbyer med rigs lnga/__sku lnga/__ye shes lnga sogs lnga tshan bdun gyis ngo sprod pa'i rig rtsal lhun grub chen por bzhugs pas 'khor 'das kyi snang grags kyi chos ji snyed shar yang rang gshis la zhal phyag mtshan ma ris can du gang yang grub pa med pa dang /__gdangs kyi 'gyu cha 'gyu ba ltar snang yang de der 'dzin pa'i rtog dpyod kyi zhen pa dang bral la/__rig pa'i rang ngo gang du g.yo ba med pa'i rang babs kyi bsam gtan dang ldan yang so sor rtog pa'i shes rab kyi rtsal mi 'gags pa/__gnas lugs zab mo'i shes rab yin kyang thos bsam gyi go myong yid dpyod dang bral ba'i rang bzhin zab mor nyin mtshan kha sbyor du dgongs pa chu bo'i rgyun ltar chad pa med cing /__nam mkha'i rnal 'byor 'od gsal ye shes kyi klong chen po las nam yang 'da' ba med pa mngon du 'gyur ba ni mthar thug gi dgos pa dang /__gnas skabs su rig pa'i ye shes dbang po'i mngon sum du gsal bas ma rig pa dang bral te/__rdo rje lu gu rgyud dang por mthong nas tshe'i dus byas kyang bden pa mthong ba'i gnad kyis rang bzhin sprul skur grol ba'i dgos pa yod do/__/mdor na dbyings stong gsal 'dus ma byas pa ni shes rab yin la/__ka dag rnam par dag pas rig pa'i rang bzhin 'od gsal ba thob ste/__lhun grub kyi ngo bo snang stong 'du 'bral med pa yin te/__nor bu phra bkod las/__dbyings kyi rang bzhin shes rab sku/__/rig pa'i rang bzhin thabs kyi sku/__/'du 'bral med pa'i tshul du gnas/__/zhes so/__/de ltar snang ba de yang kun rdzob 'dus byas 'jig pa'i chos su med de/__thal 'gyur las/__rig pa'i ngo bo lu gu rgyud/__/'das dang ma 'ongs da ltar la/__/sus kyang byas pa ma yin pas/__/des na 'dus ma byas pa nyid/__/lu gu rgyud kyi rang bzhin ni/__/rnam par rtog pa kun dag pas/__/ma 'khrul gzhi la sangs rgyas so/__/mngon sum bstan pa'i skal ldan la/__/khams gsum 'khor ba'i ming med pas/__/srid gsum gdar sha chod pa'o/__/zhes so/__/de'ang snying ga'i 'od gsal la 'od rtsa'i sgo bzhi yod de/__ka ti gser gyi rtsa chen/__shel bug can/__dar dkar snal ma'am phra la 'khril gyes/__stong pa rang grol ba dang bzhi'i byed las go rim bzhin nang du 'od gsal 'char ba dang /__nub pa dang /__/phyir yul du 'char ba dang /__rig pa rtog med kyi sku dbyings su thim pa'i las byed pa'o/__/de ltar snang ba'i 'od gsal de dag 'jig rten gyi mig 'phrul rnam par snang ba lta bu ma yin te/__sgron ma snang byed las/__de ltar sna tshogs shar ba de/__/byas shing goms pas byung ba min/__/ye nyid nas ni gzhir gnas pa'o/__/de ltar gding tshud rnal 'byor de/__/shar bas dga' ba'i sems med de/__/'dug tshul de ltar ye nas yin/__/rig dang sgron ma'i snang ba la/__/sa chu me rlung 'byung ba'i dgras/__/de nyid bshig par nus ma yin/__/ces sogs ye nas ma byas shing rang shar chen po sku gsum 'du 'bral med pa 'od gsal gyi dkyil 'khor chen por lhun gyis rdzogs pa'i rang gdangs lam dus su 'char ba yin no/__/thun mong gi theg par yang /__sdud pa las/__don 'di gang yin nam mkha' dag la brtags par gyis/__zhes dang /__yum bar ma las/__shes rab kyi pha rol tu phyin pa bsgom par 'dod pas nam mkha' rnal 'byor du bya'o/__/zhes dang /__rin chen snang ba zhes bya ba'i ting nge 'dzin dang /__rin chen sgron ma'i ting nge 'dzin dang /__zla ba snang ba zhes bya ba'i ting nge 'dzin dang /__nyi ma'i sgron ma zhes bya ba'i ting nge 'dzin dang /__rnam pa thams cad gzigs pa zhes bya ba'i ting nge 'dzin dang /__zhes dang /__'jam dpal sgyu drwa las/__shes rab ye shes me bo che/__/'od chen rnam par snang ba byed/__/ye shes snang ba lam me ba/__/'gro ba'i mar me ye shes sgron/__/gzi brjid chen po lta na sdug/__ces dang /__sangs rgyas kun gyi mngon sum pa/__/ye shes me lces 'od rab gsal/__ces dang /__dus 'khor las/__mkha' la chags pa'i sems kyis mig dag mi 'dzum pas ni rdo rje'i lam du zhugs pa yis/__/stong las du ba smig sgyu rab gsal dri med srin bu me khyer nyid dang sgron me dang /__/'bar ba zla ba rdo rje dang yang mchog gi cha dang thig le yang ni mthong bar 'gyur/__/de yi dbus su sangs rgyas sku ni yul dang rnam bral longs spyod rdzogs sku du ma'o/__/zhes dang /__sa ra has/__rmongs pa nam mkha'i tshad ma ste/__/gal te shes na rmongs tshogs gcod/__/dang po rnam dag nam mkha' la/__/blta zhing blta bar mig ni 'gags/__/ces dang /__chos kyi tshad ni 'di ci cog/__mang po smras pas ci zhig bya/__/mig ni phyed mig gyen ldog la/__/mig ni brtan pa nyid kyis shes/__/zhes sogs mdo rgyud kun nas rgya cher bstan cing /__de'ang rang snang lhag mthong gi rig pa lu gu rgyud/__shes rab kyi mig gis mthong na skad cig dang po la rtog pa'i bye brag phyed/__gnyis pa la mtshan nyid rtogs/__gsum pa la 'tshang rgya/__chu bur gyi mig gis mthong na snang bzhi mthar phyin dgos la/__gzigs stangs gsum rim bzhin/__chos nyid kyi spyan gyis dngos su mthong bas thag chod/__/ye shes kyis rang gsal du mthong bas mkhyen pa rgyas/__shes rab kyis sgra tshig dang bral bar mthong bas thos bsam sgom pa la rag ma lus pa'i phyir byin rlabs 'di nyid las 'byung /__chos nyid kyis gyen la ldog pas bag chags thur la sel ba'i gnad/__ye shes kyi sku la mnyam por bltas pas 'khor 'das ro mnyam du bsre ba'i gnad/__shes rab kyis phab nas bltas pas ye shes kyi snang ba dngos su phebs pa'i gnad yod par gsungs/__'od snang rnams shes rab kyi mig gis mthong ba'i snang nyams yin na 'dus ma byas/__rlung sems kyis bslad cing chu bur mig gis mthong ba yin na 'dus byas shas che ba yin no/__/sku gsum rang gdangs kyi snang ba phyir gsal du 'char ba nang du thim pas 'dus byas so snyam na/__longs sku chen po chos sku'i dbyings su thim na de mi rtag pa dang 'dus byas su mi 'gyur ba bzhin/__sku gsum ngo bo'i gdangs kyi 'od snang rang shar rang thim pa tsam mo/__/de ltar mtha' gcig tu lam snang 'di dag 'dus byas dang 'dus ma byas su khas len phyogs gcig par mi bya zhing rnal 'byor pa'i rang nyams dang bstun pa gal che'o/__/gsum pa rjes snang ba bzhi yi 'char tshul bstan pa ni/__rtsa khrid las/__dang po'i dus na smrig sgyu lta bur 'char:__bar du gong 'phel ye shes snang ba yis:__lam ston 'khrul pa'i dri ma sel bas te:__tha ma'i tshe na rig pa tshad phebs dus:__rigs lnga'i zhing du thams cad lam mer snang :__chos kun zad pas yul dang yul can bral:__rang nyid rdo rje lu gu rgyud kyi sku:__sgra tshig kun gyis gtan la phebs mi 'gyur:__zhes gsungs te/__klong gsal las/__snang bzhi'i 'char tshul mi shes na/__/sa zin med pa'i skyon nyid 'byung /__/snang ba bzhi ru shes par bya/__/zhes pa mtshams shes pa'i phyir bzhir nges pa ste/__thal 'gyur las/__de las snang ba bzhir 'gyur te/__/chos nyid mngon sum snang ba yis/__/yid dpyod 'dzin pa'i chos las 'das/__/nyams snang gong 'phel snang ba yis/__/'khrul ba'i snang ba nub pa dang /__/bar do'i ye shes mngon du byed/__/rig pa tshad phebs snang ba yis/__/sku gsum rtogs pa'i lam snang 'das/__/chos nyid zad pa'i snang ba yis/__/khams gsum 'khor ba'i rgyun thag bcad/__/ces snang ba bzhi las dang po ni/__chos nyid mngon sum gyi mthong ba 'char te/__dbyings kyi rtags su 'od khyim/__ye shes kyi rtags su thig le/__sku yi rtags su lu gu rgyud 'char te/__dbyings snang smin mtshams kyi yar sne sor bzhi nas dral te/__dbang po'i mngon sum gyi mthong bar/__phra bkod las/__rgyang zhags chu yi sgron ma la rig pa lu gu rgyud kyi skur yongs su gsal lo/__/zhes rgyal ba rnams kyi thugs rdo rje ye shes chos kyi sku/__dang por goms pa'i dus na smrig sgyu lta bu phra la 'khril ba 'gul khyug gi rnam pa can te rtsa yi gnad la brten pa'i rtags su breng chags/__rlung gi gnad la brten pa'i rtags su 'gul 'phrig can/__thig le'i gnad la brten pa'i rtags su bar mtshams thig les brgyan pa 'od 'tsher zhing bkrag mdangs can der goms pas/__dbyings snang gru gang pa dang /__thig zlum sum 'brel dang /__lug rgyud phra la 'gul ba snang ba ni dang por goms pa'i tshad yin te/__sgron ma rnam bkod las/__zlum 'khrigs las ni za 'og ris/__/rang gi sna rtse la shar na/__/dang por goms pa'i tshad yin no/__/zhes phyi'i rtags snang dang nang du/__rig pa 'dab chags lding ba tsam/__/dang por goms pa'i tshad yin no/__/zhes so/__/de mthong ba'i yon tan ni/__klong gsal las/__rig ba mngon sum mthong ba ni/__/bden pa mthong ba'i gnad kyis su/__/khams gsum ldog pa ma yin no/__/zhes gsungs/__de mthong bas gnas skabs su yid dpyod kyi lta ba dang bral te yid dpyod 'dzin pa'i lta ba de tshig dang /__blo dang shes rab/__rtog tshogs kyis pho tshod byed pa bsnubs pa ste mtshan nyid de ldan gyi lug rgyud mthong bas/__mthar thug dge sdig gis ma gos shing khams gsum du phyir mi ldog/__ma mthong na ldog pa'o/__/gnyis pa ni/__nyams gong 'phel gyi snang ba ste/__klong gsal las/__gong du 'phel ba'i snang ba yis/__/nyams kyi 'phel shan dbye ba gces/__zhes pas shes nyams dang /__snang nyams gnyis las/__bde gsal mi rtog sogs dang /__bden pa ma mthong yang sems gnas khyad par can dang /__rlung gis byed bcings las du ba smrig sgyu sogs shes nyams ni blo yi 'dzin stangs can mi brtan la sems kyi mtho dman gyi byed pas mi bden pa sna tshogs su 'gyur ba dang /__snang nyams ni ye shes kyi 'od gdangs phyir ngo bo mi 'gyur bar 'phel ba dang /__nang du 'od rtsa dwangs pa dang /__gsang ba nyon mongs pa grol ba gsum mnyam por ston te/__klong gsal las/__nyams snang gong du 'phel ba ni/__/'od ni sna tshogs 'gyur 'phel dang /__thig le 'phel zhing rigs brtan tshad/__/sa bon 'bras bu bar bzhin 'byung /__/zhes lam gyi snang nyams gong 'phel gyis sku gsum lam dus su rtsal rdzogs shing ston pa lam mkhan lta bu'i phyi nang 'khrul rtog gi dri ma sel bar byed pa ste/__dbyings rig res gsal/__res mi gsal/__goms pas thig le stong sgron sran ma tsam du song ba'i bar du goms pa dang /__dbyings snang dum bu dang /__gyen 'greng la mig thur du gcun/__gru bzhir g.yas/__zlum por g.yon/__zla gam la steng /__gru gsum la thur du dbab/__de nas rtsib rgyug/__mdung rtse dang /__re lde tsam dang /__thig le me long tsam/__rig pa 'dab chags 'phur skyen pa tsam pa dang /__de las cung zad 'gul bar snang ste/__sgron snang las/__de nas de la rab 'dris nas/__re lde'i rnam pa tsam 'char bas/__de nas gong du smin pa'i mtshams/__/me long tsam du gsal gyur na/__/bar du goms pa'i tshad yin no/__/de nas rab tu nyams blangs na/__/ri dwags bang dang mnyam pa ni/__/bar du goms pa'i tshad yin no/__/zhes so/__/de nas yang nyams len la brtson pas/__dbyings snang rin po che 'dra ba/__drwa ba/__drwa phyed/__pad+ma/__mchod rten/__rdo rje/__'khor lo sogs phyag mtshan/__mig mang ris/__mig tshags/__pad+ma stong ldan/__nyi zla/__mkhar thabs/__me lce/__nya mig lta bu sogs dang /__thig sgron kham phor tsam du 'gro/__rig pa ri dwags spang rtsib la rgyu ba'i tshod du dal/__yang brtson pas 'od yul khams tsam/__thig le bse phub tsam/__rig pa bung ba bcud 'khor tsam/__de nas stong gsum tsam/__sgron thig gi nang na rigs lnga'i sku phra mo'i dbu/__phyed zhal/__rdzogs pa dang /__rig pa'i nang du'ang sku phra mor 'char te/__sgron snang las/__snang ba thams cad thig le ru/__/shar bas krig ger gnas pa la/__/mchog tu goms pa'i tshad yin no/__/zhes so/__/de ltar snang bas phyis bar do med do/__/yon tan ni/__sku shar nyams kyi 'phel rdzogs na/__/bar do'i snang 'byung 'dis chod pas/__/longs spyod ngos zin bar do stong /__/zhes so/__/skyon ni de las ldog cing /__gnas skabs su nyams snang gong 'phel gyi yon tan thob pas mthar thug bar do'i snang ba rang sar grol ba'o/__/gsum pa ni/__klong gsal las/__rig pa tshad la ma phebs na/__/rnal 'byor drod tshad rnyed mi 'gyur/__zhes pas rig pa tshad la phebs pa ni/__lus tshad la phebs pa dang /__sems tshad la phebs pas dbyings kyi snang bas 'byung bzhi'i snang ba med cing /__'od gsal chen po'i snang ba rnam par dag pa'i zhing khams na sgron thig re re'i nang du rigs lnga'i sku yab yum du 'brel ba dang /__re re'i nang sku lnga yab yum du snang ba dang /__rig pa'i mtshams su'ang skur snang zhing /__lus 'od du snang ba'i spyi bo nas thig le dgu brtsegs dang /__rang lus 'od kyi 'khor lor 'khyil ba dang /__sku rnams kyi thugs ka dang /__rang gi snying ga'i bar 'od kyi tshon snyes sbrel ba de ltar byung na de nas ma bsgoms kyang tshad la phebs pas 'gyur ba med do/__/thal 'gyur las/__rig pa tshad phebs snang ba ni/__/longs sku mtshan dper gsal ba ni/__/ma nges kha dog 'ja' tshon las/__/rigs lnga yab dang yum du snang /__/de nas lnga lnga zung dang bcas/__/rab tu gsal ba'i thig ler 'brel/__/yab yum sku yi rnam pa can/__/'khrul snang zad nas zhing khams so/__/zhes so/__/de tshe phyi snang ba 'od gsal du grol/__nang sgyu lus 'od gsal du grol/__gsang ba sems kyi zer gdangs snying gar thim pas gzung 'dzin 'khrul pa'i snang ba rang nub/__las dang bag chags kyi 'brel chad pa'o/__/de'i yon tan ni/__rig pa tshad phebs snang ba yis/__/phyi nang gzung 'dzin gdos bcas grol/__skyon ni/__de ltar tshad la ma phebs na/__/phung po'i snang 'dzin dag mi 'gyur/__/zhes so/__/de ltar lus sems tshad la phebs pa chen por phyin pas/__gnas skabs su ma bsgom kyang chog la mthar thug longs spyod rdzogs skur ngos zin pas/__longs sku'i zhing na bde chen 'du 'bral med do/__/de ltar ma yin na de las ldog pa'o/__/bzhi pa ni/__nyams snang de dag gi 'phel zad de snang dang mi snang du 'dzin pa'i ngo bo med pa ni chos nyid zad pa'i snang ba zhes bya ste/__thal 'gyur las/__chos nyid zad pa'i snang ba ni/__/nyams kyi snang ba stong nas ni/__/lus zad dbang po'i yul yang zad/__/rtog tshogs 'khrul pa rang grol nas/__/brjod gzhi'i tshig dang bral ba'o/__/zhes ye shes kyi rlung gi 'phel cha'i snang nyams dang /__lus dang /__dbang po/__rtog tshogs/__'khrul pa/__yul dang yul can thams cad zad de/__rang nyid shes rab rang byung gi sgron ma bcud du smin pa'i rig pa rdo rje lu gu rgyud kyi skur smin/__de yang bsam blo sgra tshig gis gtan la phebs pa'i yul las 'das pa'i ye shes zag pa med pa'i sku rnam pa thams cad pa'i ngo bor 'tshang rgya'o/__/'di dus 'od kyi nang na lag sor 'od kyi dkris pa tsam las mi snang /__'khor 'das kyi 'du shes bral/__snang ba ci'i ngo bor yang ma grub/__'byung ba'i dgras mi tshugs/__dran pa rjes med du 'gro/__nyi zla dang 'gro 'dug gi snang ba med/__'khrul snang thams cad dbyings su nub/__snang ba rang yal du grol nas chos sku rang dag chos thams cad kyi zad par thug pa dang /__rig pa'i ngo bo che chung bzang ngan gang yang ma grub/__thugs rje'i cha las gsal tsam dang /__mngon shes thogs pa med/__bsam pa rang yal te phung po'i zag pa phyir mi ldang bar sangs rgya ba dang /__'di dus 'pho chen du bzhengs na lag sor la bltas pas snang ba de las rang log ste/__de'ang lhun grub kyi sgo las snang cha gnyis rig pa la phra ba'i rlung me stag ltar 'phro ba des rig pa'i rta byas nas 'khor 'das kyi snang cha gnyis 'dzin pa ste/__snang byed chu yi zla ba lta bu'i lus skye shi bral ba/__rdo rje'i skus sems can gyi don byed pa'o/__/rten 'di sgrib pa thams cad dag pa'i mi slob pa'i sangs rgyas/__rnam pa rig 'dzin gyi rten can du bzhugs pa las sgrib pa'i lhag ma yod par mi sems so/__/'pho skur bzhengs dus snang ba rang log ces pa'ang /__mi gsal ba dbyings su sdud nye ba rig pa rdo rje'i 'od skur gsal bar go 'phos pa tsam du shes par bya'o/__/de ltar thob pa'i yon tan ni/__klong gsal las/__de ltar lus 'byung rgyun chad nas/__/zag bcas phung po mi snang bar/__/'di la mngon par sangs rgya'o/__/zhes dang /__skyon ni/__chos nyid zad par ma gyur na/__/lhag med nyid du 'gyur ba min/__/ces so/__/gnas skabs su snang bzhi'i sa mtshams kyi tshad zin/__mthar thug chos zad kyi snang ba mthong nas lhag med du sangs rgya ba'i dgos pa yod do/__/zad pa la snang bzhi rim gyis zad pa dang /__chos nyid mngon sum du mthong nas gcig car du zad de chos zad du 'gro ba'ang yod do/__/snang ba bzhi po 'di la chos nyid mngon sum gyi snang ba rgyang zhags chu yi sgron mas rten byed/__nyams gong 'phel thig le stong sgron/__tshad phebs la dbyings sgron/__chos zad la shes rab rang byung gi sgron mas rten byed pa shas che zhing /__chos nyid mngon sum gyi snang ba mched pa mig/__nye bar mched pa mig gi de kho na nyid/__thob pa lu gu rgyud mthong ba/__nyer thob de la goms pa rnyed pa/__nyams gong 'phel snang ba mched pa 'od/__nyer mched thig le/__thob pa kha dog lngar gsal ba/__nyer thob 'gul 'phrig sna tshogs su 'bar ba/__tshad phebs dus mched pa sku rkyang /__nyer mched yab yum zung 'brel/__thob pa tshom bu lnga lngar snang ba/__nyer thob dkyil 'khor rdzogs pa/__chos zad dus mched pa sku dang ye shes la mi gnas pa/__nyer mched stong pa gtad pa med pa/__thob pa brjod du med pa/__nyer thob bltar med pa'i chos nyid gang du'ang ma grub pa'o/__/snang bzhi dbang bzhi'i rim pa dang sbyor du yod do/__/lam bzhi dang sbyar na chos nyid mngon sum tshogs lam/__gong 'phel sbyor lam/__tshad phebs mthong sgom/__chos zad mi slob lam dang sbyar ro/__/de bzhin sa bcu dang sbyar ba'ang yod de kun mkhyen bla ma'i gsungs las shes par bya'o/__/thod rgal gyi snang ba de dag kyang snang ba'i 'char cha gtso mi che zhing mtha' brten gyi man ngag gis tshad bzung ba gal che ste/__klong gsal las/__mtha' rten man ngag rnam pa bzhi/__/gong ma'i rgyab tu med thabs med/__/ces pas/__lus 'dug stong gsum las mi 'gul te/__lus mi 'gul bas rtsa mi 'gul/__rtsa mi 'gul bas mig mi 'gul/__mig mi 'gul bas rlung mi 'gul/__rlung mi 'gul bas sems mi 'gul/__sems mi 'gul bas 'gyu byed kyi rtog pa rgyun chad nas rig pa rang mal du gnas/__mig gzigs stangs gsum las mi 'gul bas rig pa'i gnad rtsa/__rtsa yi gnad sgo/__sgo yi gnad sgron ma ste/__rtsa mi 'gul bas mig brtan/__des sgron ma brtan/__des sems brtan/__des dbyings rig 'du 'bral med pa ste/__chos nyid mngon sum gyi mtha' brten no/__/nyams gong 'phel dus/__klong gsal las/__sdod pa gsum gyi tshad bzung ba/__/rmi lam ldog dang lus ngag yid/__/rtags dang tshad ni ngos bzung ba'o/__/zhes pas/__phyi snang ba zad pa'i rlung sdod pas rig pa 'gro 'ong med par sdod/__nang phung po skyod byed kyi rlung zad pas lus mi 'gul bar sdod/__gsang ba rtog pa 'gyu byed kyi rlung zad pas sems rnam rtog 'gyu 'phro med par sdod/__skabs 'dir tshad rmi lam gyis bzung ste/__rab la rgyun chad/__'bring la 'od gsal du 'char/__tha ma bzang po sha stag rmi/__rtags sgo gsum la 'char te/__chos nyid mngon sum dus/__lus rus sbal 'khar gzhong du bcug pa lta bu bsgul bskyod med/__ngag lkugs pa lta bu smra snying mi 'dod/__sems mkha' 'gro rnyi la zin pa lta bu ste sems 'phro ba ltar 'dug kyang gtad du zin pa'o/__/gong 'phel dus/__lus skyes bu nad kyis thebs pa lta bu rgyan dang byi dor bral/__ngag smyon pa lta bu don med cal col du 'byung /__sems rtsi dug gis zin pa lta bu 'khor bar mi ldog par thag chod pa'o/__/tshad phebs dus/__lus glang chen 'dam du tshud pa rang stobs kyis thon pa lta bu lus 'byung ba lnga la thogs pa med/__ngag grul bum gyi phru gu lta bu ci smras kyis gzhan dad cing phan thogs/__sems 'brum nad byang ba lta bu khams gsum du mi ldog par yid ches 'byung ba'o/__/chos zad skabs/__lus dur khrod kyi ro lta bu gshed ma brgyas bskor kyang nyam nga bag tsha med/__ngag brag ca ltar rang tshig zad nas gzhan gyi rjes su zlos/__sems bar snang gi na bun ltar skad cig la rang yal du 'gro zhing bag chags kyi phung po mi snang ba'o/__/tshad phebs chen po mthar thug pa'i dus/__klong gsal las/__thob pa gsum gyis gzer gdab pas/__zag bcas phung po mi snang ba'o/__/zhes pas skye ba la rang dbang thob pas phung po'i snang ba 'gags nas gzhan don byed na rdo rje'i skur bzhengs/__bem po la rig pa bcug pas 'gul zhing sgra thos pa dang /__las la bzang ngan med pa'i rang dang rigs mthun gyi sems can sum stong grol bar mdzad pa dang /__'jug pa la rang dbang thob pas sor mo la rig pa gtad pa rang lugs su bzhag pas de nyid la mi snang bar sangs rgya'o/__/rlung sems la rang dbang thob pas rlung sems kyi yon tan thams cad 'byung /__mtshams med lnga byas pa zhig la'ang rig pa bcug pas grol bar nus shing ri brag la zangs thal zhing mngon shes phyogs med du 'char ro/__/thob pa 'di la 'chad tshul gzhan yang /__phyi snang ba la dbang thob pas snang rkyen zhing khams su grol/__nang phung po la dbang thob pas sgyu lus 'od gsal du grol/__gsang ba dbyings rig la dbang thob pas 'khrul rtog rang 'gags pa'o zhes bshad pa shas che zhing /__'di gnyis 'gal ba ma yin te tshad phebs kyi mthar thug nas chos zad la sbyor zhing skye 'jug la dbang thob pa chos zad kyi skabs su 'byung yang de gnyis phan tshun ltos 'jog dang chos zad la yun mi 'gor ba'i phyir ro/__/chos zad kyi skabs gding bzhi ni/__mu tig phreng ba las/__tshad ni gding bzhi'i rnal 'byor nyid/__ces gsungs te/__yar myang 'das kyi yon tan la thob tu re ba dang /__ma thob kyi dogs pa/__mar 'khor bar mi ltung ba'i re ba dang /__ltung gi dogs pa med pa'o/__/de ltar mtha' rten de dag dang ldan pa'i yon tan ni/__klong gsal las/__mtha' brten dag gi man ngag gis/__/gong ma'i yon tan mtha' ru phyin/__/zhes dang /__med pa'i skyon ni/__mtha' rten gnad kyi rgyab med na/__/rdzogs chen nyams len mthar mi phyin/__/zhes so/__/mtha' brten de rnams kyis gnas skabs snang bzhi so so'i don ma nor ba 'grub la/__mthar thug gong ma'i rtogs pa mthar phyin pa'i dgos pa yod do/__/zhar byung mtshan med kyi rnal 'byor zab mo la brtson pa'i rgyun gyi rnal 'byor bzhi yi/__srod la dbang po gnad bsdu ni/__drang srong tsog pur 'dug la/__rtsa dbu ma phyi dkar nang dmar mda' snyug tsam pa spyi bo nas gsang gnas bar drang ta le ba'i lte bar pad+ma dmar po 'dab bzhi'i dbus a thung dmar po chos bzhi ldan du gsal/__dbu ma'i yar sne haM dkar po mgo thur blta thig le 'dzag la khad du bsgom/__rlung ro bsal/__'og rlung 'then/__steng rlung rngub pa las lte ba'i gtum mo sbar la haM la reg/__bdud rtsi thig pa gcig drangs/__me yi gsos byas/__de nas me cher 'bar/__sdig sgrib bag chags bsregs/__haM las bdud rtsi drangs pas 'bar 'dzag gis lus kyi rtsa thams cad gang /__bde drod kyi ye shes khyad par can skyes pa dang /__mi rtog rig pa'i ngang la 'jog pa dang /__rlung bum can ci nus bzung /__des ngal na rlung rang babs kyis ci nus bsgom/__nam gung shes pa bum gzhugs ni/__longs sku glang chen 'dug stangs/__yang na seng ge'i nyal stabs kyis nyal te/__dbu ma sngar bzhin gsal btab/__snying pad+ma dmar po 'dab bzhi cung zad kha bye ba'i dbus a dkar po 'od 'bar ba dang /__de nas yar spyi bo'i bar a dkar po nyer gcig bsgom la rlung la byang ba bum can dang /__de min bar rlung bzung bas gsal stong gi ye shes skye/__gnyid du 'gro khar yas nas mar a rnams gcig la gcig thim gyis snying ga'i a la thim/__pad+ma kha zum pa'i nang du a de bum nang gi mar me ltar gnas par bsams la rmi lam dang 'od gsal gang bzung yang a yig 'od 'bar ba dang rig pa dbyer med du bsres pa'i ngang la gtso bor bzhag go__/de'i man ngag rnams ni khrid gzhung gzhan du shes par bya'o/__/tho rangs rig pa rang gsal gdab pa ni/__gnyid sad pa dang har gyis ldang la/__chos sku seng ge'i bzhugs stangs bcas la/__snying ga'i a de ha gsum bus pa dang /__pad+ma kha bye tshangs bug nas gzhu gang tsam gyi mdun mkhar gnas pa la rig pa dbyer med du gtad pas mi rtog pa'i ting nge 'dzin skye/__rig pa dwangs snyigs phyed cing grung thon/__yang a de snying nang 'dug par gtad pas byings rgod kyi skyon yang sel bar 'gyur ro/__/rgyun du rig ba lam khyer ni/__khregs chod skabs rig pa ye shes gsum ldan gyi rang zhal bskyang ba dang mnyam rjes kun tu mi 'bral/__thod rgal gtso che na dbyings snang la rig pa ar gtad kyis nyams len la nyin mtshan chu bo'i rgyun bzhin brtson par bya'o/__/bzhi pa 'bras bu'i yon tan thob tshul ni/__rtsa khrid las/__'di don mthong na kun tu bzang dang mnyam:__zhes dang /__rdzu 'phrul yon tan thams cad rdzogs pa'i tshe:__rang lus zad pa'i mtha' ru phyin pa dang :__'pho ba chen po'i lus la dbang thob nas:__sems can kun don spyod pa 'bras bu mchog:__ces gsungs te/__de ltar snang bzhi'i lam la brtson pas so so'i skabs nas bshad pa'i lam rtags kyi yon tan dpag tu med pa dang /__rdzu 'phrul dang /__ting nge 'dzin gyi sgo dpag tu med pa dang /__rjes dran drug dang /__spyan dang /__mngon par shes pa drug phrag drug sogs yon tan dpag tu med pa thob cing /__khyad par du'ang chos 'di'i 'bras bu mthar thug rig pa ye shes dwangs ma'i 'od kyi sku spangs rtogs bsam gyis mi khyab pa'i bdag nyid can 'pho ba chen po'i skur bzhengs nas/__srid pa ji srid gnas kyi bar gzhan don rgya cher mdzad pa dang /__khregs thod gnyis gang la brtson kyang dbang po rab tshe 'dir lhag med du yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas su 'gro ba dang /__'bring rnams chos nyid bar dor sgra 'od gdung dang bcas te mngon par rdzogs par sangs rgya zhing /__tha ma rnams rang bzhin sprul pa'i zhing du 'tshang rgya ba'am grol ba ni thog ma'i ka dag gi grol gzhir khyad chos drug gis 'tshang rgya ba ste/__de'ang mi g.yo spros dang bral ba chos sku'i gding tshad/__rang gsal mtshan dpe rdzogs pa longs sku'i gding tshad/__don gnyis lhun grub byed pa sprul sku'i gding tshad de/__rnam pa mi rtog don kun rdzogs pa 'pho 'gyur med pa chos sku'i dbyings na stag par lhun grub tu bzhugs pa ni/__thal 'gyur las/__mi g.yo ba dang gsal ba dang /__/rig cing mkhyen pa'i char snang dang /__/mnyam dang phyogs ris mi 'byed pa'o/__/zhes gdod ma'i grol gzhir mngon byang chub pa las phyir gsal gzugs sku'i don mdzad pa'o/__/zhes dang /__'das rjes don khrid las/__yang gsang snying thig mngon sum man ngag 'di/__/gang gis reg pas myang 'das dngos la sbyor/__/zhes dang /__a ti zab don las/__de ltar khyad par mthar thug don/__/bya ba thongs la nyams su longs/__/bsod nams tshogs kyi pha mtha' bskyed/__/sa lam yon tan ma lus pa/__/skad cig la bgrod sku lnga dang /__/ye shes lnga ni sangs rgyas pa'o/__/zhes gsungs so/__/de ltar rtse gcig nyams su blangs pas dbang po rab lo gsum/__'bring lo lnga/__tha mas lo bdun tshun la grol ba ni gdams pa'i zab khyad kyi rang 'bras yang dag pa'o/__/'bras bu'i khrid kyi go don rgyas pa lo chen rin po che'i thugs tig ka dag gi khrid kyi legs bshad zab mo las rtogs par bya bas 'dir rgyas par ma spros so/__/slar yang smras pa/__/rgyal bas chos kyi phung po ji snyed pa/__/gdul bya'i blo yi rim pa dang 'tshams phyir/__/kun tu brjod cing kun tu 'jug pa'ang /__/gsung gi 'dul ba'i cho 'phrul las byung zhing /__/theg pa'i rim pa kun gyi mthar thug pa/__/mchog gsang a ti rdzogs pa chen po yi/__/yang gsang bla med 'od gsal snying po 'di/__/'bras bu'i theg pa kun gyi rtse mor 'phags/__/'og ma thams cad 'dir 'dus 'dir gzhol zhing /__/'di ni rgyu 'bras theg pa'i mdzod khang che/__/'di don rtogs na bstan pa'i chos rnams kun/__/ma 'dres yongs rdzogs bde blag khong du chud/__/ji ltar ri rgyal lhun po'i rtser phyin na/__/dma' ba'i ri gling thams cad chud pa ltar/__/rdo rje rtse mo'i gzhal med khang bzang rtser/__/bsnyegs pas theg pa gzhan gyi don kun chub/__/sems dang rnam shes las 'das rdzogs pa che/__/sangs rgyas chos kun ye shes ji bzhin pa/__/mngon sum byed pa'i rdo rje snying po 'di/__/dpal ldan bla ma'i drin gyis rnyed par 'gyur/__/sngon sbyangs bsags pa rab kyi phul byung cing /__/'di yi phyogs su rigs mchog sad pa rnams/__/nor bu rnyed nas mching bu mi tshol bar/__/gsang mchog zab mo'i lam 'dir brtson par rigs/__/bdag kyang deng nas skye ba thams cad du/__/'di yi rigs su nges shing rtogs pas grol/__/thugs rje'i gzhan phan mdzad pa mtha' yas pas/__/nam mkha' mnyam pa'i 'gro ba'i don byed shog/__'di sbyar dge ba rin chen ke ta ka/__zla gzhon pad dkar lta bu'i rjes 'gro ba/__/'dis mtshon dus gsum dge tshogs gcig bsdus te/__/dpal mgon bla ma rnams kyi spyan sngar mchod/__/'gro kun ma rig gnyid kyis yur ba rnams/__/theg mchog chos kyi dbyar rnga sgrogs pa'i mthus/__/gti mug gnyid dkrogs thar pa'i mig rnyed de/__/chos nyid sku gsum 'od gsal mngon gyur shog/__'di la nongs pa'i dri ma med snyam kyang /__/so skye'i blo yi sgrib pas nyes pa kun/__/bla ma rigs lnga DA kir bzod par gsol/__/phyin chad nam yang sgrib par ma gyur cig/__rtsa gsum byin rlabs mkha' dbyings drangs pa la/__/mkhyen brtse'i ye shes nyi ma rtag 'char zhing /__/nges gsang bstan pa'i pad tshal rgyas pa dang /__/phyogs dus kun tu dge ba'i bkra shis shog/__/ces snga 'gyur bstan pa'i mnga' bdag gter chen bla ma 'gyur med rdo rje'i zab gter rig 'dzin thugs thig gi thod rgal gyi khrid la zin bris nyung ngu dgos zhes zhe chen dgon stod mchog sprul rin po che'i gsung gis bskul ba bzhin mkhyen brtse'i dbang po'i mtshan gyi byin rlabs thob pa 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas rig 'dzin gong ma rnams kyi gsung las btus te bris pa 'dis kyang nges gsang rdo rje rtse mo'i bstan pa rin po che phyogs dus kun tu dar zhing rgyas pa'i rgyur gyur cig/__sarba dA mang+ga laM/__shu b+haM//___//

Footnotes

Other Information