JKCL-KABUM-Volume-10-THA

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་བཅུ་པ་ཐ༽ - 78 Texts - 636 Pages
Volume PDF Link


73
573-575
ཨོཾ་སྭསྟི། དབུ་མའི་གནས་ལུགས་མཐར་ཐུགས་སྟོན་མཁས་ཇོ་ནང་པའི་གསུང་གི་པར་བྱང༌། ཨོཾ་སྭསྟི། རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་སོགས་ཞལ་ཐང་རྒྱབ་བྱང་དང༌། ཨོཾ་སྭསྟི། སྟོན་པ་མཉམ་སོགས་ཞལ་ཐང་རྒྱབ་བྱང་དང༌། རྣལ་འབྱོར་སློབ་དཔོན་སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་སོགས་ཞལ་ཐང་རྒྱབ་བྱང་དང༌། ཨོཾ་སྭསྟི། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་གཤེགས་པའི་ལམ། སྙིང་ཐིག་པར་བྱང་དང༌། ཨོཾ་སྭསྟི། རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ། མདོ་སྡུད་པར་བྱང་དང༌། ཨོཾ་སྭསྟི། འཇིགས་རུང་སྒྱུ་མ་ཁྲོས་པའི་གར། ཞལ་ཐང་ཁ་བྱང་བཅས།
oM swasti/ dbu ma'i gnas lugs mthar thugs ston mkhas jo nang pa'i gsung gi par byang/ oM swasti/ rgyal kun mkhyen sogs zhal thang rgyab byang dang/ oM swasti/ ston pa mnyam sogs zhal thang rgyab byang dang/ rnal 'byor slob dpon sbyin pa'i bdag po sogs zhal thang rgyab byang dang/ oM swasti/ dus gsum rgyal ba rgya mtsho gshegs pa'i lam/ snying thig par byang dang/ oM swasti/ rgyal dang de sras thams cad bskyed pa'i yum/ mdo sdud par byang dang/ oM swasti/ 'jigs rung sgyu ma khros pa'i gar/ zhal thang kha byang bcas/
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)