JKCL-KABUM-10-THA-054

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྟག་མོ་ལུས་སྦྱིན་མཆོད་སྡོང་ལ་གསོལ་སྨོན།
Wylie title stag mo lus sbyin mchod sdong la gsol smon JKCL-KABUM-10-THA-054.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 10, Text 54, Pages 389-390 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. stag mo lus sbyin mchod sdong la gsol smon. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 10: 389-390. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Place or Sacred Site Guides - gnas bshad - skor tshad  ·  Prayers - smon lam  ·  Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-namo-buddha-stupa
Colophon

།ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨོན་ཚིག་ཏུ་བྲིས་པ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག།

/ces pa'ang chos kyi blo gros pas smon tshig tu bris pa de bzhin 'grub par gyur cig/

[edit]
སྟག་མོ་ལུས་སྦྱིན་མཆོད་སྡོང་ལ་གསོལ་སྨོན་བཞུགས་སོ། །ན་མོ། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང་། །སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཡི། །ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོའི་རྒྱན་དུ་མཆོད་བྱས་ནས། །གསོལ་འདེབས་སྨོན་པའི་གནས་འདི་འགྲུབ་བར་མཛོད། །སྔོན་ཚེ་ཐུབ་དབང་བྱང་སེམས་སྙིང་སྟོབས་ཆེ། །གྱུར་ཚེ་སྟག་མོ་བུ་ལྔ་དང་བཅས་པར། །སྐུ་ལུས་སྦྱིན་བཏང་ལྷག་མར་ལྷའི་དབང་པོས། །མཆོད་སྡོང་བཞེངས་པར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཛམ་བུའི་གླིང་གི་རྟེན་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན། །བསོད་ནམས་བསགས་པའི་དཔལ་ཞིང་དམ་པ་ལ། །ཕྱག་མཆོད་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །བདག་གཞན་འགྲོ་བས་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །བདག་ནི་འཁོར་བར་ཇི་ཙམ་གནས་ཀྱི་བར། །གཞན་ཕན་སྒྲུབ་ལ་སྤྲོ་བ་སྐྱེས་པ་དང་། །སྐྱོ་ངལ་མེད་ཅིང་བཟོད་པའི་གོ་ཆ་བརྟན། །དམྱལ་མེ་བཟོད་དཀའི་གནས་སུའང་འཇུག་ནུས་ཤོག །རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཚུལ་མཐའ་དག་རབ་འཛིན་ཅིང་། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་མ་ལུས་མཆོད་པ་དང་། །ཞིང་ཁམས་མཐའ་དག་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་དང་། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག །མདོར་ན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་། །མཛད་པ་སྨོན་ལམ་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །ནམ་མཁའི་མཐའ་མཉམ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་ཤོག །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨོན་ཚིག་ཏུ་བྲིས་པ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག། །
[edit]

stag mo lus sbyin mchod sdong la gsol smon bzhugs so/__/na mo/__phyogs bcu dus bzhi'i rgyal ba sras bcas dang /__/ston pa mnyam med shAkya'i rgyal po yi/__/zhabs rdul spyi bo'i rgyan du mchod byas nas/__/gsol 'debs smon pa'i gnas 'di 'grub bar mdzod/__/sngon tshe thub dbang byang sems snying stobs che/__/gyur tshe stag mo bu lnga dang bcas par/__/sku lus sbyin btang lhag mar lha'i dbang pos/__/mchod sdong bzhengs par mdzad la gsol ba 'debs/__/'dzam bu'i gling gi rten mchog khyad par can/__/bsod nams bsags pa'i dpal zhing dam pa la/__/phyag mchod gsol ba btab pa'i byin rlabs kyis/__/bdag gzhan 'gro bas byang chub myur thob shog__/bdag ni 'khor bar ji tsam gnas kyi bar/__/gzhan phan sgrub la spro ba skyes pa dang /__/skyo ngal med cing bzod pa'i go cha brtan/__/dmyal me bzod dka'i gnas su'ang 'jug nus shog__/rgyal ba'i chos tshul mtha' dag rab 'dzin cing /__/sangs rgyas byang sems ma lus mchod pa dang /__/zhing khams mtha' dag yongs su sbyong ba dang /__/bde bar gshegs pa'i chos rnams yongs rdzogs shog__/mdor na 'jam dpal dbyangs kyi thugs bskyed dang /__/mdzad pa smon lam ji bzhin 'grub gyur nas/__/nam mkha'i mtha' mnyam 'gro ba ma lus pa/__/kun tu bzang po'i go 'phang la 'god shog__/ces pa'ang chos kyi blo gros pas smon tshig tu bris pa de bzhin 'grub par gyur cig/___/__

Footnotes

Other Information