JKCL-KABUM-10-THA-053

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ།
Wylie title mchod rten bya rung kha shor la gsol ba 'debs pa JKCL-KABUM-10-THA-053.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 10, Text 53, Pages 387 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. mchod rten bya rung kha shor la gsol ba 'debs pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 10: 387. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Place or Sacred Site Guides - gnas bshad - skor tshad  ·  Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-boudha-stupa
Colophon

།ཅེས་པའང་རྟེན་མཆོག་ཉིད་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བས་སྨོན་པའོ།།

/ces pa'ang rten mchog nyid kyi drung du chos kyi blo gros bas smon pa'o//

[edit]
མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ། རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །མཚོན་པར་བྱེད་པའི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོ་ནི། །སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ན་ཉི་མ་ལྟར་ལྷམ་མེ། །མཐོང་གྲོལ་ཆེན་པོ་དེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སངས་རྒྱས་འོང་སྲུང་ཆེན་པོའི་རིང་བསྲེལ་གྱིས། །ཕྱུར་བུར་གཏམས་པའི་སྐུ་གདུང་རིན་པོ་ཆེ། །མཁའ་འགྲོ་བདེ་མཆོག་ཐུགས་བསྐྱེད་ལས་བསྐྲུན་པའི། །རྟེན་མཆོག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུར་གསོལ་བ་འདེབས། །མཁན་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱི་བྱང་ཕྱོགས་སུ། །ཐུབ་བསྟན་སྤེལ་བའི་གཡར་དམ་སེམས་བསྐྱེད་བཞེས། །ལྷ་མི་རྣམས་ཀྱིས་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ཞིང་། །མཚུངས་ཟླ་མེད་ལ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་། །མཆོད་དང་སྡིག་བཤགས་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རངས། །ཆོས་བསྐུལ་མྱ་ངན་མི་འདའ་གསོལ་བཏབ་དང་། །དགེ་ཚོགས་ནམ་མཁའི་མཐར་ཐུག་འགྲོ་ལ་བསྔོ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་དར་བསྟན་འཛིན་ཞབས་པད་བརྟན། །དུས་འཁྲུགས་ཞི་ཞིང་བདེ་དགའི་དཔལ་ཡོན་རྒྱས། །འབྲེལ་པས་བསྡུས་པའི་གཤིན་གསོན་ཕོ་མོ་རྣམས། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ལ་མྱུར་འགོད་ཤོག །ཅེས་པའང་རྟེན་མཆོག་ཉིད་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་བས་སྨོན་པའོ།། །།
[edit]

mchod rten bya rung kha shor la gsol ba 'debs pa bzhugs so/__/na mo gu ru/__rgyal ba rnams kyi thugs mchog chos kyi sku/__/mtshon par byed pa'i mchod sdong chen po ni/__/srid zhi'i khams na nyi ma ltar lham me/__/mthong grol chen po de la gsol ba 'debs/__/sangs rgyas 'ong srung chen po'i ring bsrel gyis/__/phyur bur gtams pa'i sku gdung rin po che/__/mkha' 'gro bde mchog thugs bskyed las bskrun pa'i/__/rten mchog yid bzhin nor bur gsol ba 'debs/__/mkhan slob chos rgyal rnams kyi byang phyogs su/__/thub bstan spel ba'i g.yar dam sems bskyed bzhes/__/lha mi rnams kyis bsod nams bsags pa'i zhing /__/mtshungs zla med la gus pas phyag 'tshal zhing /__/mchod dang sdig bshags dge la rjes yi rangs/__/chos bskul mya ngan mi 'da' gsol btab dang /__/dge tshogs nam mkha'i mthar thug 'gro la bsngo/__/sangs rgyas bstan dar bstan 'dzin zhabs pad brtan/__/dus 'khrugs zhi zhing bde dga'i dpal yon rgyas/__/'brel pas bsdus pa'i gshin gson pho mo rnams/__/bla med byang chub mchog la myur 'god shog__/ces pa'ang rten mchog nyid kyi drung du chos kyi blo gros bas smon pa'o//___//

Footnotes

Other Information