JKCL-KABUM-10-THA-052

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བལ་ཡུལ་མཆོད་སྡོང་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ།
Wylie title bal yul mchod sdong 'phags pa shing kun la gsol ba 'debs pa JKCL-KABUM-10-THA-052.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 10, Text 52, Pages 385 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bal yul mchod sdong 'phags pa shing kun la gsol ba 'debs pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 10: 385. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Place or Sacred Site Guides - gnas bshad - skor tshad  ·  Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-svayambhu-stupa
Colophon

།ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རྟེན་མཆོག་ཉིད་ཀྱི་དྲུང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།།

/ces pa'ang chos kyi blo gros pas rten mchog nyid kyi drung du gsol ba btab pa'o//

[edit]
བལ་ཡུལ་མཆོད་སྡོང་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བཞུགས་སོ། །ཨེ་མ་ཧོ། རང་བྱུང་ཆོས་སྐུའི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོ་ནི། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་ཤིང་། །རྡོ་རྗེའི་ཟམ་ཞེས་གྲགས་པ་ཆེན་པོ་དེར། །ངོ་མཚར་བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤཱནྟ་པུ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ས་སྤྱོད་ཞིང་། །ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞུགས། །འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་གཟུགས་སྐུའི་མཆོད་སྡོང་ཆེ། །གོ་མ་ས་ལ་གནྡྷོར་གསོལ༴ །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ཞབས་བཅག་ཅིང་། །སྔོན་བྱོན་སངས་རྒྱས་རབས་བདུན་རིང་བསྲེལ་གྱི། །ནོར་བུས་ཕྱུར་བུར་གཏམས་པའི་མཆོད་སྡོང་ཆེ། །གུས་པས་ཕྱག་མཆོད་རྟག་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྡིག་བཤགས་ཡི་རང་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །བཞུགས་གསོལ་འདེབས་ཤིང་དགེ་ཚོགས་འགྲོ་ལ་བསྔོ། །སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་དམ་པ་མངོན་བྱེད་ཤོག །རྟེན་མཆོག་འདི་ཡིས་འཛམ་བུའི་གླིང་ཀུན་བདེ། །ཀུན་མཁྱེན་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས། །བསྟན་ལ་གནོད་པ་མཐའ་དག་ཞི་བ་དང་། །ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རྟེན་མཆོག་ཉིད་ཀྱི་དྲུང་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།། །།
[edit]

bal yul mchod sdong 'phags pa shing kun la gsol ba 'debs pa bzhugs so/__/e ma ho/__rang byung chos sku'i mchod sdong chen po ni/__/rgyal ba rnams kyi thugs kyis byin brlabs shing /__/rdo rje'i zam zhes grags pa chen po der/__/ngo mtshar bsam mi khyab la gsol ba 'debs/__/shAn+ta pu ri'i grong khyer sa spyod zhing /__/he ru ka yi sprul pa'i dkyil 'khor bzhugs/__/'phags pa shing kun gzugs sku'i mchod sdong che/__/go ma sa la gan+d+hor gsol=__/dus gsum rgyal ba rnams kyis zhabs bcag cing /__/sngon byon sangs rgyas rabs bdun ring bsrel gyi/__/nor bus phyur bur gtams pa'i mchod sdong che/__/gus pas phyag mchod rtag tu gsol ba 'debs/__/sdig bshags yi rang chos 'khor bskor bar bskul/__/bzhugs gsol 'debs shing dge tshogs 'gro la bsngo/__/sku gsum go 'phang dam pa mngon byed shog__/rten mchog 'di yis 'dzam bu'i gling kun bde/__/kun mkhyen thub pa'i bstan pa dar zhing rgyas/__/bstan la gnod pa mtha' dag zhi ba dang /__/phan bde'i dge mtshan rgyas pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang chos kyi blo gros pas rten mchog nyid kyi drung du gsol ba btab pa'o//___//

Footnotes

Other Information