JKCL-KABUM-10-THA-046

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྩཱ་མཆོག་གྲོང་ལ་བསྟོད་པ།
Wylie title rtsA mchog grong la bstod pa JKCL-KABUM-10-THA-046.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 10, Text 46, Pages 365-366 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rtsA mchog grong la bstod pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 10: 365-366. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Place or Sacred Site Guides - gnas bshad - skor tshad  ·  Verses of Praise - bstod pa
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/kushinagara-praise
Colophon

།ཅེས་པའང་གཙུག་ལག་ལུང་རིགས་ཉི་མས་འཕགས་ཡུལ་གནས་མཇལ་སྐབས་འབོལ་རྩོམ་དུ་དང་བའི་ངག་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་གུ།

/ces pa'ang gtsug lag lung rigs nyi mas 'phags yul gnas mjal skabs 'bol rtsom du dang ba'i ngag gis gsol ba btab pa de bzhin du 'grub par byin gyis rlobs shig gu

[edit]
རྩཱ་མཆོག་གྲོང་ལ་བསྟོད་པ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི། འགྲོ་བའི་བླ་མ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ཡི། །མཛད་པ་ཐ་མ་ཉེ་བར་སྟོན་པའི་གནས། །གྲོང་ཁྱེར་རྩྭ་ཅན་རྒྱལ་བས་བསྔགས་པ་དེར། །རབ་ཏུ་གུས་ཤིང་དད་པའི་ཕྱག་གིས་འདུད། །ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ཏུ་པདྨ་བཀྲམ་པ་ལྟར། །ཁྱོན་ཡངས་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཁམས་ལྡན་པའི། །བྲག་རི་དང་ནི་སྨན་ཤིང་བཟང་པོ་དང་། །མཚར་སྡུག་རྣམ་བཀྲའི་མེ་ཏོག་ཚར་དུ་དངར། །ཡིད་འོང་སྤང་ལྗོངས་ཆུ་གཏེར་སྐྱེད་ཚལ་སོགས། །དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ས་འདིར་འཕོས་པར་བསྔགས། །ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་རྣམས་ཀྱི་བསྟི་གནས་ཆེ། །བྱང་ཆུབ་ཞིང་གི་བཀོད་པ་རབ་རྫོགས་དེར། །སྐྱེས་མཆོག་ཉི་མའི་གཉེན་དེ་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །འཆི་བ་སྤངས་ཀྱང་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བ་ལ། །རབ་ཏུ་དཀོན་དང་རྟག་འཛིན་བཟློག་པའི་ཕྱིར། །སཱ་ལ་ཟུང་གི་བར་དུ་གཟིམ་ཁྲི་བཤམས། །སྒྲ་གཅན་འཛིན་དང་ཀུན་དགའ་བོ་སོགས་ལ། །ཞལ་གྱི་གདམས་པ་ཉེ་བར་བསྟན་པ་དང་། །སེང་གེའི་གཟིམ་སྟབས་དབུ་ནི་བྱང་བསྟན་དུ། །གཟུགས་སྐུའི་བུམ་ནས་འཕོ་ཚུལ་བསྟན་ལ་འདུད། །དེ་ཚེ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་པོ་མུན་པར་གྱུར། །ལྷར་བཅས་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ཆོ་ངེ་འདེབས། །དགྲ་བཅོམ་མང་པོ་མྱ་ངན་འདས་ལ་གཤེགས། །རྒྱལ་ཚབ་འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ། །ལེགས་པར་གདན་འཛོམ་ཡེ་ཤེས་ཞུགས་ཀྱིས་སྦྱངས། །མཆེ་བ་བཞི་དང་སྐུ་གདུང་རིང་བསྲེལ་ཚོགས། །བསོད་ནམས་མཆོད་པའི་ཞིང་དུ་བྱོན་པ་རྣམས། །སོ་སོར་གདན་དྲངས་མཆོད་པའི་རྟེན་དུ་འབར། །ཕྲིན་ལས་འཛད་པ་མེད་ལ་གུས་པས་བསྟོད། །ལེགས་གསུང་བཀའ་བསྡུ་ཆེན་པོ་རྣམ་གསུམ་བྱུང་། །གཏད་རབས་ཆེན་པོ་བདུན་སོགས་རིམ་པར་བྱོན། །མདོར་ན་རྒྱ་གར་རྒྱ་ནག་བལ་བོད་སོགས། །བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་ཇི་སྙེད་བྱོན་པ་རྣམས། །ཐུབ་དབང་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་རླབས་ལས། །བྱོན་དང་འབྱོན་འགྱུར་རྣམས་ཀྱང་རྒྱལ་བའི་མཐུ། །ཡང་ཡང་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པས་མཆོད། །དེ་ལྟར་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་སངས་རྒྱས་དང་། །སྐྱོབ་པ་ཞི་བསིལ་དམ་པའི་ཆོས་ཆེན་པོ། །འདྲེན་པ་ཕུལ་བྱུང་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ། །མི་ཕྱེད་སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །ངེས་འབྱུང་ཚུལ་ཁྲིམས་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་སྐྱེ། །ཡང་དག་ལྟ་བ་མངོན་སུམ་རྟོགས་པ་དང་། །ས་བཅུ་ལམ་ལྔ་མ་ལུས་ཀུན་རྫོགས་ནས། །ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །ཅེས་པའང་གཙུག་ལག་ལུང་རིགས་ཉི་མས་འཕགས་ཡུལ་གནས་མཇལ་སྐབས་འབོལ་རྩོམ་དུ་དང་བའི་ངག་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་གུ། །།
[edit]

rtsA mchog grong la bstod pa bzhugs so/__/oM swasti/__'gro ba'i bla ma shAkya seng ge yi/__/mdzad pa tha ma nye bar ston pa'i gnas/__/grong khyer rtswa can rgyal bas bsngags pa der/__/rab tu gus shing dad pa'i phyag gis 'dud/__/phyogs mtshams kun tu pad+ma bkram pa ltar/__/khyon yangs rin chen sna tshogs khams ldan pa'i/__/brag ri dang ni sman shing bzang po dang /__/mtshar sdug rnam bkra'i me tog tshar du dngar/__/yid 'ong spang ljongs chu gter skyed tshal sogs/__/dag pa'i zhing khams sa 'dir 'phos par bsngags/__/lha dang drang srong rnams kyi bsti gnas che/__/byang chub zhing gi bkod pa rab rdzogs der/__/skyes mchog nyi ma'i gnyen de rdo rje'i sku/__/'chi ba spangs kyang sangs rgyas 'byung ba la/__/rab tu dkon dang rtag 'dzin bzlog pa'i phyir/__/sA la zung gi bar du gzim khri bshams/__/sgra gcan 'dzin dang kun dga' bo sogs la/__/zhal gyi gdams pa nye bar bstan pa dang /__/seng ge'i gzim stabs dbu ni byang bstan du/__/gzugs sku'i bum nas 'pho tshul bstan la 'dud/__/de tshe 'jig rten gsum po mun par gyur/__/lhar bcas 'gro ba thams cad cho nge 'debs/__/dgra bcom mang po mya ngan 'das la gshegs/__/rgyal tshab 'od srung chen po la sogs pa/__/legs par gdan 'dzom ye shes zhugs kyis sbyangs/__/mche ba bzhi dang sku gdung ring bsrel tshogs/__/bsod nams mchod pa'i zhing du byon pa rnams/__/so sor gdan drangs mchod pa'i rten du 'bar/__/phrin las 'dzad pa med la gus pas bstod/__/legs gsung bka' bsdu chen po rnam gsum byung /__/gtad rabs chen po bdun sogs rim par byon/__/mdor na rgya gar rgya nag bal bod sogs/__/bstan dang bstan 'dzin ji snyed byon pa rnams/__/thub dbang nyid kyi thugs rje'i byin rlabs las/__/byon dang 'byon 'gyur rnams kyang rgyal ba'i mthu/__/yang yang bka' drin rjes su dran pas mchod/__/de ltar ston pa mnyam med sangs rgyas dang /__/skyob pa zhi bsil dam pa'i chos chen po/__/'dren pa phul byung dge 'dun rin po che/__/mi phyed snying nas gus pas gsol ba 'debs/__/nges 'byung tshul khrims byang chub sems mchog skye/__/yang dag lta ba mngon sum rtogs pa dang /__/sa bcu lam lnga ma lus kun rdzogs nas/__/shAkya'i rgyal po khyed dang dbyer med shog__/ces pa'ang gtsug lag lung rigs nyi mas 'phags yul gnas mjal skabs 'bol rtsom du dang ba'i ngag gis gsol ba btab pa de bzhin du 'grub par byin gyis rlobs shig gu/__//__

Footnotes

Other Information