JKCL-KABUM-10-THA-030

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཆུ་སྤྲེལ་ལོ་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གནས་འདུས་ལ་བསྐུལ་བའི་གཏམ་ཕན་བདེའི་ཆར་སྤྲིན།
Wylie title chu sprel lo kaH thog rdo rje gdan gyi gnas 'dus la bskul ba'i gtam phan bde'i char sprin JKCL-KABUM-10-THA-030.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 10, Text 30, Pages 275-308 (Folios 1a to 17b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. chu sprel lo kaH thog rdo rje gdan gyi gnas 'dus la bskul ba'i gtam phan bde'i char sprin. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 10: 275-308. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Pilgrimage Guides - gnas yig  ·  Place or Sacred Site Guides - gnas bshad - skor tshad
Colophon

།ཅེས་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་མཐའ་བརྒྱན་པའི་གནས་འདུས་ལ་བསྐུལ་བའི་གཏམ་ཕན་བདེའི་ཆར་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་འདི་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་ཀཿཐོག་སི་ཏུ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོའི་བཀའ་འབངས་གི་གྲྭལ་མཐར་འཁོད་པའི་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་གཙུག་ལག་ལུང་རིགས་ཉི་མ་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་མིང་གི་སྙན་པའི་ཐུན་མོངས་སྙོམས་ལས་པས་གསེར་གདོང་དགའ་བ་འཁྱིལ་པའི་རི་ཁྲོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཁང་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་གླིང་ནས་བྲིས་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྦྱར་བ་སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱ་ཎཾ་བྷ་ཝ་ཏུ། །མངྒ་ལཾ།།

/ces shis brjod kyi mtha' brgyan pa'i gnas 'dus la bskul ba'i gtam phan bde'i char sprin zhes bya 'di yang kun mkhyen kaHthog si tu paN+Di ta chen po'i bka' 'bangs gi grwal mthar 'khod pa'i 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i phrin las kyi sprul ming 'dzin pa gtsug lag lung rigs nyi ma smra ba'i seng+ge thub bstan bshad sgrub rgyal mtshan dpal bzang po zhes ming gi snyan pa'i thun mongs snyoms las pas gser gdong dga' ba 'khyil pa'i ri khrod kyi sgrub khang bdud las rnam rgyal phrin las kun khyab gling nas bris rdo rje gdan gyi gtsug lag khang du sbyar ba sarba dA ka l+ya NaM b+ha wa tu/__/mang+ga laM//

[edit]
༄༅། ཧིམྟསུཁཿཛཱིམུཏཿཛལཾམརྐཊཀཽརིཔབཛྲསནསྱཏིཥྛསནྣིཔཏཙོདིཏཀ །བིཧརསྟི། །།

༄༅། །ཆུ་སྤྲེལ་ལོ་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གནས་འདུས་ལ་བསྐུལ་བའི་གཏམ་ཕན་བདེའི་ཆར་སྤྲིན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཛིནཤཱཀྱསྱསཾསྠོདྷནཾསྱརགྲ། །ཛིནྶུཏྤྲདྷནཾསརྦཛྙཱཀོའུརིཔ། ༄༅། །རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱའི་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་ཏོག །རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོ་ཀུན་མཁྱེན་ཀཿཐོག་པ།

༄༅། །ཛིནྴསྟྲཤསནསདྡྷཀཏུཤིཁཾ། །ཛིནྶརྦཀྵམཾསནཱནཀཱརབཱརྠོ། ༄༅། །རྒྱལ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱལ་མཚན་རྩེ་མོར་བཀོད། །རྒྱལ་རྣམས་ཤིས་པའི་དབྱར་རྔ་སྒྲོགས་གྱུར་ཅིག

།སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ལས་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར་གྱི་རོལ་པ་ལས། །རྗེས་ཆགས་བརྩེ་བའི་རིགས་ཀྱི་ལང་ཚོ་མཚན་དཔེའི་གཟི་འོད་འབར་བའི་སྐུ། །གསུང་དབྱངས་བརྗོད་མེད་བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་གཞིར་གྱུར་རྡོ་རྗེ་ནཱ་དའི་དབྱངས། །ཟབ་ཞི་འོད་གསལ་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་བླ་མ་ཤཱཀྱི་རྒྱལ་པོ་མཆོད། །མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་རྡུལ་དམར་སྤུངས་ལས་འཇམ་པའི་དཔལ་གྱི་ཉི་མ་ནི། །གསེར་བསྲེག་མདོག་འདྲ་ཀུན་ནས་རབ་རྒྱས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀྱི་ཟེའུ་འབྲུར་བཞུགས། །དབང་སྔོན་མདོག་མཚུངས་རལ་གྲིའི་ཤུགས་ཀྱིས་སྲིད་ཞིའི་དྲྭ་བ་གཅོད་མཛད་པ། །རྒྱལ་སྲས་མཐུ་བོ་བསྟན་པའི་འཁོར་ལོ་ཁྱོད་འདྲ་མཚུངས་པ་མེད་པས་བསྔགས། །ཟླ་ཤེལ་ཞུན་མའི་ལྷུན་པོ་མཆོག་ལ་སྙིང་རྗེའི་པདྨ་དཀར་པོའི་མཚན། །མཐོན་མཐིང་རལ་པའི་ཅོད་པན་ཆེ་ལ་ནོར་བུའི་ཏོག་གི་གཟི་འོད་འཕྲོ། །བརྩེ་བའི་སྤྱན་ཟུང་དཀྱུས་རིང་ཡངས་པས་ནམ་མཁའི་མཐའ་མཉམ་འགྲོ་ལ་གཟིགས། །སྤྱན་རས་གཟིགས་ཞེས་རྟག་པར་རབ་བསྔགས་གང་གི་ཞབས་ཀྱི་ཆུ་སྐྱེས་མཆོད། །རྒྱལ་རྣམས་མཐུ་སྟོབས་བསྐལ་པའི་མེ་ཆེན་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ཕྱིན་པ་ལས། །ལོག་འདྲེན་བགེགས་ཀྱི་ཀླད་པ་འགེམ་ལ་མི་བཟློག་རབ་འཇིགས་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ། །འཇིགས་རུང་གད་མོས་སྲིད་གསུམ་རབ་བསྔགས་བདུད་སྡེ་ཕྱེ་མར་འཐག་མཛད་ཅིང་། །དཔའ་བོ་ཆེན་པོའི་ཞབས་མཐིལ་ཁྲག་གིས་བགོས་དེར་བདག་གི་མགོ་བོས་བཏུད། །མརྒད་ལྟར་ལྗང་ཐུགས་རྗེ་འགྲོ་ལ་ཤིན་ཏུ་མྱུར་བའི་རྗེ་བཙུན་མ། །སྙིང་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་ཞལ་གྱི་ཆབ་ལས་ལེགས་འཁྲུངས་འཕགས་བཞི་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ། །ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོར་སྒྲོལ་མ་ཞེས་པའི་མཚན་གྱི་སྙན་པའི་སྤྲིན་ཡིག་གིས། །འཇིག་ཚོགས་མ་ལུས་སེལ་བར་བྱེད་པའི་དངོས་གྲུབ་དཔའ་མོར་གུས་པས་མཆོད། །རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་གངྒའི་བྱེ་ཀླུང་བརྒྱ་ཕྲག་རྡུལ་སྙེད་ཀྱི། །གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་རང་གཟུགས་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེས་འགྲོ་བའི་མགོན། །སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་མ་ཧ་གུ་རུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །བྷོ་ཏྲའི་རྒྱན་གཅིག་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞབས་པད་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འདུད། །འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱིས་རྗེས་བཟུང་ཞི་བ་མཚོ། །འཇམ་དཔལ་རྒྱལ་པོར་རོལ་པ་ཁྲི་སྲོང་ཞབས། །འཇམ་པའི་ཐུགས་མངའ་མཁས་པ་བཻ་རོ་དང་། །ཀ་ཅོག་ཞང་སོགས་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན། །བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་དི་པཾ་ཀཱ་ར་དང་། །གོང་མ་རྣམ་ལྔ་མར་མི་དྭགས་པོ་དང་། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་སོགས། །རིས་མེད་སྐྱེས་མཆོག་རྣམས་ཀྱང་ཕྱག་གིས་འདུད། །ཁྱད་པར་སྔ་འགྱུར་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གྱི། །བཤད་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ། །ཕྲེང་བ་བརྒྱུད་མར་བྱོན་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །མི་ཕྱེད་དད་པས་སྙིང་གི་དཀྱིལ་དུ་བཞུགས། །ལྔ་བདོའི་འགྲོ་སྐྱོབ་དབུགས་འབྱིན་དེད་དཔོན་ཆེ། །ཉང་གུར་བྱང་སོགས་གཏེར་འབྱིན་གྲུབ་ཚོགས་ཀྱི། །རྣམ་ཐར་ཡིད་མཁར་ཡང་ཡང་བཀོད་པ་ལས། །དད་གསུམ་སྣང་བྱེད་གཞོན་ནུ་རབ་ཏུ་འཆར། །གངས་ཀྱི་རི་བོའི་ཡུལ་འདིར་གྲགས་པའི་བ་དན་དཀར་པོ་ཐོགས་པ་མང་ན་ཡང་། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྤོབས་པ་མ་སྙེམ་རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཀཿཐོག་པ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་ཁྱུ་མཆོག་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་པྲཉྫ་སེང་ཧ་ཡི། །ཞབས་བརྟེན་བཀྲ་ཤིས་འཁོར་ལོ་དེ་རིང་བདག་གི་སྤྱི་བོར་ཞོལ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བསྟན་པའི་འཁོར་ལོའི་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་ན་པདྨོའི་བརྩེ་བ་དང་། །གསང་བའི་བདག་པོའི་ནུས་མཐུ་གཅིག་བསྡུས་ཨ྄ོ༵་རྒྱན྄༵་བླ་མའི་བསྟན྄༵་པ་འཛ྄ི༵ན། །བཤད་བསྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ས་གསུམ་ཀུན་ཁྱབ་མདོ་སྔགས་བཀའ་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་མཛོད། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་དེས་སྐྱོངས་ཤིག །ཅེས་ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་དང་། ཤིས་པའི་ཚིག་གི་སྐབས་དབྱེ་སྟེ། གང་གླེང་བར་བྱ་བ་ནི། གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་དེས་དགོངས་པ་འཕོ་འགྱུར་བྲལ་བའི་ངང་ལས་སྐུ་གསུམ་གྱི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་བཀོད་དེ་འདུལ་བྱ་དང་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་རྣམ་པར་རོལ་པ་ཚད་མེད་བསྒྲངས་ལས་འདས་པ་སྟོན་པ་ཉིད་ཀྱི་མཁྱེན་པ་ལས་ས་བཅུ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིའང་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པ་ཡིན་ན་བདག་འདྲས་བརྗོད་པའི་ངལ་བས་ཅི་ཞིག་བྱེད། དེ་ལས་རེ་ཞིག་སྟོང་གསུམ་མི་མཇེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཞེས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་རྩོད་ལྡན་གྱི་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་པདྨ་དཀར་པོ་ལྟར་བསྔགས་པ་ཐུབ་མཆོག་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་སེངྒེའི་གདུལ་བྱའི་ཞིང་སྟོང་གསུམ་མི་མཇེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཟེའུ་འབྲུར་ཆགས་པས་ཞིང་ཁམས་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བའི་གནས་སུ་རབ་ཏུ་བསྔགས་པས་བྱེ་བྲག་གླིང་བཞི་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ལྷོ་གླིང་དབུས་མ་ཛཾ་བུའི་གླིང་འདིར་དབུས་ན་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་གནས་མ་ག་དྷ་བཛྲ་པ་ན། །ཤར་ཕྱོགས་མ་ཧཱ་ཙི་ནའི་ཡུལ་ན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཕོ་བྲང་རི་བོ་རྩེ་ལྔ། །ལྷོ་ཕྱོགས་ན་འཕགས་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་གཞུགས་གནས་རི་པོ་ཏཱ་ལ་དང་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན། །ནུབ་ཕྱོགས་ན་ཨོ་ཌཎྱ་ནར་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀཱི་གཞལ་མེད་ཁང་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་འབྱུང་གནས། བྱང་ཕྱོགས་སུ་སྤྲུལ་པའི་རིགས་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་གནས་ཤམ་བྷ་ལ་རྣམས་ཡོད་པ་ལས། །རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་རིགས་གསུམ་སྤྲུལ་པའི་ཆོས་རྒྱལ་གྱི་བཟུང་བའི་གནས་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ལྗོངས་ནི། །བཀའ་གདམས་གསང་བའི་གླེགས་བམ་དུ། ཨོ་རྒྱན་དྷུ་མ་ཐ་ལའི་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀིའི་རྡོ་རྗེ་མགུར་ལས། ཤར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་ན། །གནས་སྤུར་རྒྱལ་བོད་ཅེས་བྱ་བ་ཡོད། །རི་མཐོན་པོ་གནམ་གྱི་ཀ་བ་ཡོད། །མཚོ་དམའ་མོ་གཡུ་ཡི་མཎྜལ་ཡོད། །གངས་དཀར་པོ་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཡོད། །སྤངས་སེར་པོ་གསེར་གྱི་ལྷུན་པོ་ཡོད། །དྲི་ཞིམ་པོ་སྨན་གྱི་བདུག་སྤོས་ཡོད། །ཚོན་བཀྲ་བ་གསེར་གྱི་མེ་ཏོག་ཡོད། །དབྱར་བཀྲ་བ་གཡུ་ཡི་མེ་ཏོག་ཡོད། །ཀྱེ་གངས་རིའི་མགོན་པོ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །གནས་དེ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཡོད། །ཞིང་དེ་ན་ཁྱོད་ཀྱི་གདུལ་བྱ་ཡོད། །ཅེས་རྒྱ་ཆེར་བསྔགས་པ་མཛད་པའི་བོད་ཡུལ་འདིར། སྟོད་མངའ་རིའི་སྐོར་གསུམ་རྫིང་ལྟ་བུ། བར་དབུས་གཙང་རུ་བཞི་ཡུར་བ་ལྟ་བུ། སྨད་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་ཞིང་ས་ལྟ་བུར་གྲགས་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་དེ་དག་ཀྱང་གསར་རྙིང་གི་རྒྱུད་སྡེ་ཆེན་པོ་རྣམས་སུ་ནང་གི་ལུས་ཀྱི་ཁམས་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པོ་ཕྱི་རོལ་གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་གནས་ཆེན་པོ་ཉེར་བཞི་དང་། ཡུལ་ཆེན་པོ་སོ་གཉིས་ཀྱིས་གྲངས་བསྒྲངས་བའི་ནང་དུའང་འདུ་སྟེ། ཧི་མ་ལ་ཡ་སྟེ་གངས་ཅན་དང་། པྲེ་ཏ་པཱུ་རི་བོད་ཡུལ་ཡིན་པ་དང་། དེ་ཝི་ཀོ་ཏྲི་དངོས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པ་མཁས་པ་དག་གིས་བཤད་ཀྱང་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་གྲུབ་ཐོབ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ཝི་ཀོ་ཏྲི་མཁའ་སྤྱོད་དཔལ་གྱི་ཙ་རི་ཏྲ་བོད་ཀྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་འདི་དངོས་ཡིན་པར་བཞེད་ལ། ཞིང་དེ་རྣམས་སུ་རྒྱུད་ལས་རངས་མ་ནི་སྒང་པར་འབྲེལ་བས་ཧི་མ་ལ་ཡའོ། །ཤིན་ཏུ་གཟུགས་ཅན་མཚན་མ་ན་སྟེ་པྲེ་ཏ་པཱུ་རིའོ། །སྒོམ་པ་མ་ནི་མིག་གི་ཕྱིར་རོལ་ཏེ་དེ་ཝཱི་ཀོ་ཏྲའོ། །ཞེས་གསུངས་པས། ཡུལ་ཉེར་བཞི་ཧེ་རུ་ཀའི་གནས་བཅུ་དང་སྦྱར་ན། བརྟག་གཉིས་ལས། གནས་དང་ཉེ་བའི་གནས་དང་ནི། །ཞིང་དང་ཉེ་བའི་ཞིང་ཉིད་དང་། །ཚནྡྷོ་ཉེ་བའི་ཚནྡྷོ་དང་། །དེ་བཞིན་འདུ་བ་ཉེ་འདུ་བ། །འཐུང་གཅོད་ཉེ་བའི་འཐུང་གཅོད་ཉིད། །དུར་ཁྲོད་ཉེ་བའི་དུར་ཁྲོད་ཉིད། །འདི་རྣམས་ས་ནི་བཅུ་གཉིས་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ཧི་མ་ལ་ནི་ཉེ་བའི་ཚནྡྷོ། པྲེ་ཏ་པཱུ་རི་ནི་འདུ་བའི་ནང་གསེས། དེ་ཝི་ཀོ་ཏྲི་ནི་རྟག་ཏུ་ཉེ་བའི་ཞིང་གི་སྡེ་ཚན་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང་། དེ་ལྟ་བུའི་གནས་ཡུལ་ཆེན་པོ་དེ་དག་ཏུ་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྗེ་འབངས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱེས་བུས་ལག་པ་བརྐྱང་བསྐུམ་དང་མིག་འབྱེད་འཛུམ་གཅིག་གི་ཡུན་ལའང་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་པ་བོད་ཁམས་མཐའ་དབུས་ཐམས་ཅད་རྟ་མིག་ཙམ་ཡང་མ་ལུས་པར་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་གྲུབ་པར་མཆོག་གི་ནུས་པའི་མཐུ་དང་། གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་པའི་གནས་ཆེན་དང་། གནས་ཕྲན་མཐའ་ཡས་པ་དེ་རྣམས་སུ་ཆོས་ནོར་གྱི་ཟབ་གཏེར་མཐའ་ཡས་པས་གཏམས་པར་མཛད་པས་བསྟན་འགྲོའི་རྒུད་པ་བསལ་ཞིང་ཕན་བདེའི་དགའ་ཚལ་དར་ལ་བབ་པར་མཛད། དེ་ལས་བོད་དབུས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གདན་ལྷ་གདན་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ་ནས་ཤར་ནས་ཤར་དུ་དཔག་ཚད་བརྒྱ་བརྒལ་བ་ན་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་ལས་འབྲི་ཟླ་ཟལ་མོའི་སྒང་ཞེས་གྲགས་པའི་འབྲི་ཀླུང་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་འབྱོར་པས་ཕྱུག་སའི་ཆར་སྡེ་བཞི་དགེ་བ་བཅུ་ཡི་དཔལ་གྱི་མངོན་པར་འབྱོར་པའི་ལྗོངས་ཆེན་པོར་གསེར་ལྡན་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་གཡས་ནས་དལ་གྱིས་འབབས་ཤིང་། ཤར་ཕྱོགས་ཏྲཾ་ཁོག་གི་སྤོས་ཆུའི་ཀླུང་ཆེན་རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་བྱེ་མ་འདྲེན་ཏེ་གཡོན་ནས་དལ་གྱིས་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་འབབས་ཏེ། གཡུ་འབྲུག་མ་བུ་འཕྲོད་པའི་ཁུག་པ་མཚན་ཐོས་པས་ཀྱང་འཁོར་བ་མཐའ་ཅན་དུ་བྱེད་ཅིང་། དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་ཞེས་གྲགས་པའི་དུང་ཆེན་དཀར་པོ་འཛིན་མའི་འཁོར་ཡུག་ཏུ་ཁྱབ་པར་སྒྲོགས་པའི་ཞིང་ཁམས་འདི་ནི་འོག་མིན་གྱི་ཞིང་རྒྱན་ལྟུག་པོ་བཀོད་པའི་བྱིན་རླབས་ལས་མེ་ལོང་དུ་བྱད་ཀྱི་གཟུགས་བརྙན་བཞིན་ལྗོངས་འདིར་འཕོས་པའི་ས་ལ་སྤྱོད་པའི་འོག་མིན་ཆེན་པོ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་གདན་དང་བྱིན་རླབས་ངེས་པར་མཉམ་པར་འཕགས་ཆེན་གྱི་ས་ལ་བཞུགས་པའི་རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་གསུང་གཅིག་དབྱངས་གཅིག་ཏུ་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་པུཎྜ་རི་ཀ་ཡང་ཡང་འཐོར་བར་མཛད་པ་དང་། དུས་གསུམ་ཀུན་མཁྱེན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་བདེན་གསུངས་དཔལ་གྱི་མགུར་ལས། ལན་གཅིག་མིན་པ་གཏེར་ཁ་ཚད་ཐུབ་མངའ་བདག་ཉང་གུར་སངས་རྒྱས་གླིང་པ། རྡོར་གླིང་སོགས་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་བརྒྱུད་མར་བྱོན་པ་དག་གི་གཏེར་ལུང་དུ་ཡང་ཀཿཐོག་ཅེས་པ་ས་ཡི་དབུས་སུ་བཟུང་བའི་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་གང་ཟག་ཁྱད་པར་ཅན་མང་པོ་འབྱུང་ཚུལ་དང་། ནུས་ལྡན་ཉེར་གཅིག་གི་ཡ་གྱལ་གཏེར་ཆེན་སྟག་ཤམ་རྡོ་རྗེས། ཌཱ་ཀི་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་ཐང་ཡིག་ཏུ། ཁྱད་པར་མ་འོངས་ལྔ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྔ་དུས༔ འདི་ནས་ཤར་ཕྱོགས་ཀཿཐོག་ཞེས་བྱ་ལ༔ གུ་རུ་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོགས་བསྟན་པའི་གཞི༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་རབ་གནས་བཅུ་གསུམ་མཛད༔ རི་བོ་སེང་གེ་འགྱིང་འདྲའི་མགུལ་བ་རུ༔ ཡང་ཟབ་གཏེར་སྦས་མ་འོངས་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས༔ པད་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་འགྲོ་དོན་ཕྱོགས་དེར་དར༔ དམ་པ་བདེ་གཤེགས་མཚོ་རྒྱལ་ང་ཉིད་སྤྲུལ༔ གསང་སྔགས་ཨ་ཏིའི་བསྟན་པ་མཐའ་རུ་གནས༔ སྐབ་སྐབས་འཇིག་ཀྱང་ལས་ཅན་རིམ་བཞིན་འབྱུང་༔ མཚོ་རྒྱལ་གདུལ་བྱ་ཐ་མ་དེ་རུ་བབས༔ ཞེས་གནས་དང་གང་ཟག་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་བསྟན་པ་དང་། གཏེར་ཆེན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའི་གཏེར་ལུང་དུ། ཤམ་པོ་གང་གི་ར་བ་ན༔ ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གནད་གསལ་ཞིང་༔ ཞེས་སོགས་འབྱུང་ཞིང་། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པས། དཔའ་བོ་དབང་ཆེན་བྲག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ཁམས་ཕྱོགས་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔའི་མདོ་བྱང་ཆེན་པོ་ལས། ཕྲིན་ལས་གནས་ཀྱི་གཙོ་བོ་བསྟན་པ་ནི༔ བོད་ཀྱི་མདོ་ཁམས་འབྲི་ཀླུང་ཕྱོགས་དག་ཏུ༔ ཀཿཐོག་རི་བོ་སེང་ཆེན་འགྱིང་འདྲའི་མགུལ༔ རིན་ཆེན་འདྲ་བའི་བྲག་ལ་པད་འབྱུང་བདག༔ ལོ་གཅིག་བཞུགས་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཀེའུ་ཚང་༔ ནང་དུ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ་ཚོགས་རང་བྱོན་བཞུགས༔ མ་འོངས་འདི་རུ་ང་སྤྲུལ་བདེ་གཤེགས་མཚན༔ བསྟན་པའི་མེ་རོ་སྨད་ནས་སློང་བར་བྱེད༔ པད་འབྱུང་བརྒྱུད་འཛིན་བསྟན་པའི་བདག་པོ་རུ༔ སེང་ཆེན་འདྲ་བའི་མི་རབས་བཅུ་གསུམ་འབྱུང་༔ ཞེས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་དབྱེ་བའི། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གནས་ཆེན་ལྔ་ཡི་དབྱེ་གཞི་གཙོ་བོ་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང་། སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གྱི་བཤད་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་རྩ་བ་གདན་ས་འདི་ལས་འཕྲོས་ཤིང་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་དམ་པ་དང་། གསང་བ་སྙིང་པོའི་བསྟན་པའི་གཞི་མ་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། དེ་ཡང་འཕགས་ཡུལ་གྱི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཞི་བ་ལྷ་དང་། གྲུབ་ཆེན་ཀ་ཧྣ་པ་སོགས་ཀྱི་སྐུ་ཡི་སྐྱེ་བ་ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་དམ་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་དགུང་གྲངས་སོ་བརྒྱད་པར་ས་མོ་ཡོས་ཀྱི་ལོར་གདན་ས་ཆེན་པོ་བཏབ་པར་མཛད་པ་ནས་བཟུང་སྟེ་ད་ལྟའི་བར་གདན་རབས་རིག་གསུམ་མགོན་པོའི་སྤྲུལ་པ་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་ལྟར་ཟམ་མ་ཆད་པར་བྱོན་ནས། མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ། འཆད་རྩོད་རྩམ་གསུམ། བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་རྒྱལ་བསྟན་གསལ་བར་མཛད་པའི་གནས་ཆེན་འདི། ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོས་གངས་དཀར་སྤུན་གསུམ་དང་ལྷན་ཅིག་ས་གཞི་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཆོས་རྗེ་དམ་པའི་གཟིགས་སྣང་ས་རྡོ་རི་བྲག་ཐམས་ཅད་ཐ་མལ་པའི་སྣང་བ་མེད་པར་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་གཟིགས་ཤིང་། གནམ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་དགུ། ས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད། མདུན་རི་སྤྲེལ་ཁྱིམ་གྱི་གཡོན་ངོས་སྤྱང་རེ་གདུགས། དེའི་ཡར་འདབས་རྟ་ཀ་རང་སྤང་དང་། སུ་རུའི་སྐྱེད་འཕེལ་གྱི་གསེར་ཉ། སྤྲེལ་ཁྱིམ་གྱི་དབུ་རྩེར་དུང་གཡས་འཁྱིལ། གསེར་ཁང་གི་ཆུ་མགོར་པདྨ། ཁྲ་རིང་ནགས་སུ་བུམ་པ། འོག་ཕེའི་མར་འདབས་ན་དཔལ་བེའུ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བ་ལྟར་མི་མངོན་པས་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་མཚོན། འོག་ཕེའི་གཡོན་ཟུར་བྲག་གི་དར་གྱི་ཤམས་བུ་གཉིས་རྒྱལ་མཚན་ཏེ། བར་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་མཚན་པ། རྒྱབ་རི་མཐོ་བས་བཀྲ་ཤིས། བྱང་རི་སྐྱོར་བས་དགྲ་མེད། མདུན་འདུད་པའི་འཁོར་བྱམས། མདུན་རི་བ་དན་རྩེ་གསུམ་དབྱིབས་ཀྱིས་སྙན་གྲགས་འཕེལ། ལྷོ་སྤུངས་བས་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བ་སོགས་གཙུག་ལག་གི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བའི་ས་ཡི་དཔྱད་ཚངས་ཤིང་གནས་རིའི་དབྱིབས་དཔལ་ཆེན་པོ་གཡས་སུ་འགྱིང་བའི་སྐུ་ཡི་རྣམ་པ་ཞབས་ཕྱེད་སྐྱིལ་དུ་ཡོད་པའི་མདུན་མེ་སྐྱེ་ཞེས་པའི་ས་ཡི་ལུང་པ་དང་རི་གདོང་གི་རི་མོ་སྒྲོལ་མ་སྔོན་མོ་གཡོན་བརྐྱངས་གིས་ཕྱེད་སྐྱིལ་དུ་བཞུགས་པའི་ཞབས་གཡས་གཉིས་བསྣོལ་བ་སྟེ། དེ་ཡང་སྒྲོལ་མ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ལྷ་མོ། ངོ་བོ་གནམ་ཞལ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ་དང་དབྱེར་མེད་པས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པའི་གནས་དང་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གཞི་ཡིན་པ་དང་། མདོ་ཡི་ས་གྲུ་གསུམ་བླ་མེད་མངོན་རྫོགས་ཧེ་རུ་ཀའི་གནས། གསང་གནས་བདེ་སྐྱོང་གི་འཁོར་ལོ་ཆོས་འབྱུང་གི་གདན་ལ། འཇིག་པ་མེད་པའི་སེང་གེའི་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་ལྟེ་བའི་སྤྲུལ་འཁོར་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུའི་གནས་སུ་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྤྲུལ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་། སྙིང་ཁ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་གཡོན་ཟུར་རི་རྩིབས་ཆོས་འཁོར་བསྟན་པ་མཐའ་རྒྱས་གླིང་ཞེས་སྔར་དུས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་བྱུང་། ས་འདི་ཆོས་རྗེ་དམ་པའི་གཟིགས་སྣང་དུ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་དང་། འཇམ་དབྱངས་དམར་སེར་གཉིས་འཆད་རྩོད་མཛད་པ་གཟིགས་པའི་གདན་ས་འདིར་རིག་པའི་གནས་ལྔ་མཁྱེན་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་འབྱུང་ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་བར་མ་ཆད་པ་བྱུང་། རི་རྩིབས་ཀྱི་བྲག་གོང་མ་རྣམས་ཞི་བའི་ལྷ་ཚོགས། འོག་མ་རྣམས་འབར་བ་ཁྲག་འཐུང་གི་ལྷ་ཚོགས་སུ་བཞུགས། མགྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་གཡོན་ཟུར་བར་ཁྲོད་འོད་གསལ་གླིང་མཁའ་སྤྱོད་གསང་བ་རྡོ་རྗེ་བྲག་རིར་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དང་། སྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས་སྟོང་རྩ་བླ་མ་དགོངས་འདུས་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས་པའི་གནས། སྤྱི་བོར་བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་གཡོན་ཟུར་ཡང་ཁྲོད་བསམ་གཏན་གླིང་ཞེས་ཁྲག་འཐུང་ཁྲོ་བོའི་ལྷ་ཚོགས་དང་། ཆོས་རྗེ་དམ་པར་འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་ཞལ་གཟིགས་ཤིང་། རིང་པད་ཞེས་བསྔགས་རྒྱབ་རིའི་དབུ་རྩེར་བདག་ཅག་གི་སྟོན་མཆོག་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་གཟུགས་བརྙན་རྫ་སྤང་གི་རི་མོས་མཚན་པ། སེང་གེའི་ཁྲི་སྟེང་ལྷ་ཆེན་གྱི་གཙུག་ལག་གི་ཐེམ་པའི་ནང་ངོས་ལ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་གྱི་རང་བྱོན་དང་དེའི་གཡས་ཕྱོགས་གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཐོག་མ་ཡིག་གེ་ཀཿཡི་རང་བྱོན་ཡོད་པས་ཀཿཐོག་གི་མཚན་ཐོགས། འདི་ལ་དམ་པ་བདེ་གཤེགས་ཀྱི་གསང་སྔགས་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་མཛད་པའི་གདན་སའི་ལྟེ་བར་རྟེན་གསུམ་ཡེ་ཤེས་པ་དངོས་སུ་ཐིམ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་འོད་འབར་བ་བགྲངས་ཡས་བཞུགས་པའི་རྟེན་གཙོ་ཐུབ་དབང་ཐོག་གདུགས་མ་ཞེས་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་དགུང་ལོ་བརྒྱད་པའི་སྐུ་ཚད་ལྷ་སའི་ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ངོས་མཉམ་པ་དང་། སྤྱན་སྔ་བསོད་ནམས་འབུམ་པས་བཞེངས་པའི་བྱམས་ཆེན། ཀློང་གསལ་སྙིང་པོས་བཞེངས་པའི་གུ་རུ་གསུང་འབྱོན་སོགས་བཞུགས། གསང་སྔགས་ཕོ་བྲང་གི་གཡས་ཕྱོགས་འབྲུ་གསུམ་རང་བྱོན། གསུང་མཆོག་ཡིག་གེ་དྲུག་མ་རང་ཤར། དེ་དང་ཉེ་བར་དབྱངས་ཀྱི་དང་པོ་སྐྱེ་མེད་རང་བྱུང་གི་ཡི་གེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གཞི་ཨ་དཀར་པོ། སྐར་ཆུང་ཆུ་མགོའི་བྲག་དང་། ཆུ་མིག་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་དང་། འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་གནས། ཟུར་བན་གདོང་གི་ཆུ་མགོ་དང་། བྲག་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་གནས། ཡི་གེ་ཏྃ་རང་བྱོན། དེའི་གོང་རྡོ་དཀར་མ་མགྲིན་པའི་རྩ་ཡིག་མཚོན་བྱེད་ཨ་རང་བྱོན། ཆོས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གསུམ་དང་། འབུམ་པ་གསུམ་གྱི་མཆོད་སྡོང་བཞུགས་པའི་སྐུ་འབུམ་རིང་མོ་ནི། རྒྱ་གར་གྱི་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་དང་ངོས་མཉམ་ཞིང་། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་གསང་ཆེན་རིགས་གཅིག་དང་། ཕྱག་རྡོར། མི་གཡོ་བ་སོགས་ཀྱི་གནས་དང་། དེར་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་རྗེས། དེའི་གོང་དུ་སྒྲོལ་མ་དང་། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གནས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྤྲུལ་པ་རྟ་མཆོག་བྷ་ལ་ཧ་དང་། ཆོས་རྗེ་དམ་པའི་ཆིབས་དྲིལ་གྱི་ཞབས་རྗེས། དེའི་གོང་དུ་ཛཾ་སེར་ནག་རང་བྱོན། དེ་དང་ཉེ་བར་སྤྲུལ་པའི་བྱ་ཆུང་། གུར་དྲག །བཀའ་བརྒྱད། གྲོ་ལོད་རང་བྱོན་རྣམས་བཞུགས། དམ་ཕུག་རི་བོ་ཏ་ལ་འདི་ནི། བཻ་རོ་ཙ་ནའི་སྒྲུབ་ཕུག་ཡིན་ལ། སྐུ་འབུམ་དུ་ཀློང་གསལ་ཁང་གི་རྒྱབ་ཕྱོགས། བཻ་རོས་མཐའ་འདུལ་དུ་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་ཡོད། ཕུག་པ་འདིར་ཆོས་རྗེ་དམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་དང་པོར་བཞུགས་པ་ཡིན། དཔལ་གྲོ་སྟག་ཚང་དང་། དམ་ཚངས་རོང་དང་ངོས་མཉམ། ཕ་ཝཾ་བརྒྱད་སླེབ་རྒྱ་གར་དུར་ཁྲོད་བསིལ་བ་ཚལ་གྱི་ཕ་ཝཾ་རུས་སྦལ་ནག་པོ་དང་མཚུངས་ཤིང་དེ་ཡི་སྟེང་དམ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཕྱག་ལྕགས་རྗེས་རྒྱ་གྲམ་བཞུགས། དམ་ཅན་ལྷ་ཁང་དབུ་རུ་ཞྭ་ཡི་ལྷ་ཁང་དང་བྱིན་རླབས་མཚུངས། འོག་འཕེལ་འོད་གསལ་སྒང་འཇའ་ལུས་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐོད་བརྒལ་གཟིགས་གནས་དང་། སྐུ་འབུམ་གྱི་གཡོན་ཟུར་དུང་དཀར་གདོང་ལ་གྲུབ་ཐོབ་མ་ཎི་རིན་ཆེན་གྱི་ཞབས་རྗེས་དང་། བསྐོར་ལམ་ཆེན་མོར་རིག་འཛིན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའི་ཆིབས་འབྲང་ནག་གི་རྗེས་དང་། ཕྱག་ཞབས་རྗེས་སོགས་བགྲངས་ལས་འདས། ཀེ་ཐག་ཕུར་འཇམ་དབྱངས་དང་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་གནས། རལ་གྲི་རང་བྱོན་ཚེ་བུམ་གྱི་དབྱིབས་དང་ཚེ་ཆུ་བྱིན་ཅན། ཀ་ཐིལ་རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་གྲོང་ཁྱེར། རྡོ་གཉེན་མགུལ་གྱི་བྲག་རི་རིག་འཛིན་གྱི་གྲལ་མ་ཞིག་བ་མཚོན་བྱེད་དང་། སངས་རྒྱས་སྟོང་དང་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་རང་བྱོན། འདི་ནས་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེས་སྒྲོལ་མའི་ཆོས་གཏེར་བཞེས། སངས་རྒྱས་ཚག་རག་སྒང་རྒྱ་སྟག་ཐུར་རྒྱུག་འདྲ་བ་གཡོན་སྤྱི་འཇམ་སྒང་གླང་ཆེན་ས་ལ་རབ་བརྟན་གྱེན་དུ་རྒྱུག་པ་ལ་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བཀལ་བའི་དབྱིབས། གནས་གཤིས་ཕུ་ས་གནམ་གྲུབ་གསུམ་རཀྟའི་མཚོ་མ་ཉམ་པ་བསྟན་དགྲ་བསྒྲལ་བའི་གནས། ཕ་ཝཾ་བརྒྱད་སླེབས་ཀྱི་མར་ཙམ་ན་རྡོ་གཉེན་རྨད་བུའི་འཁུ་ལྡོག་བཅིངས་པའི་དམ་པའི་ཕྱག་ལྕགས་རྗེས་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་འདེད་སྐབས་རྡོ་སྣ་ཕུག་པ། ཆོས་དབང་སྲས་གོ་ཀུན་གྲོལ་འབུམ་གྱི་དབུ་སྐྲ་གཏོར་བ་ལས་འཁྲུངས་པའི་བེ་ཡི་ནགས་ཚལ། ཁྱད་པར་དུ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཞབས་རྗེས། གཉགས་ཆེན་ཛྙཱ་ན། ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། འབྲོག་བན་ཁྱེའུ་ཆུང་ལོ་ཙཱ། ཌཱ་ཀི་མཚོ་རྒྱལ། རྨ་ཐོག་རིན་ཆེན། བཻ་རོ་སོགས་ཀྱི་ཞབས་རྗེས་དང་སྐུ་རྗེས་སོགས་མང་བོ་ཡོད་པར་གསུངས། གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེས་གནས་འདིའི་ཆུ་འཐུང་ཚད་ལ་ངན་སོང་མེད་ཅེས་བསྔགས། ཐེག་མཆོག་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྐུ་གདུང་རྒྱབ་ཀྱི་ཤུག་སྡོང་། བདེ་མཆོག་དངོས་སུ་བདུད་འདུལ་གྱིས་གཟིགས། གཞན་ཡང་གཟིགས་སྣང་མཐའ་ཡས་བྱུང་ཚུལ་བདུལ་འདུལ་ཞལ་ལུང་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོས་བཀོད་པའི་ནང་དུ་གསལ། ཀརྨ་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེས་ཀྱང་། ཇི་སྐད་དུ། ཤར་ཕྱོག་ཀཿཐོག་བྱ་བ་དེ། །ཤིང་བུ་རྡེའུ་ཡན་ཆོད་ཀྱང་། །ལྷ་དང་ལྷ་མོའི་ཚོགས་མཐོང་ཞེས། །ཚོགས་མཆོད་ཕུལ་བའི་མཎྜལ་གྱི། །རྗེས་སོགས་རྡོ་ལ་མངོན་སུམ་ཡོད། །ཅེས་འབྱུང་བ་དང་། གྲུབ་ཐོབ་མ་ཎི་རིན་ཆེན། མཁའ་འགྲོ་མངའ་རི་རྒྱལ་མོ། གཏེར་ཆེན་ཀློང་གསལ་སྙིང་པོ་སོགས་ཀྱིས་གནས་འདིའི་ས་རྡོ་རི་བྲག་ཐམས་ཅད་རྩ་གསུམ་ཞི་ཁྲོའི་ངོ་བོར་གཟིགས་སྣང་འབྱམས་ཀླས། གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ། ནམ་སྙིང་། རྨ་གཉགས་གནུབས་ཆེན་སོགས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པས་ཕེབས། ལོ་ཆེན་བཻ་རོས་སྐུ་དངོས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས། གཞན་ཡང་ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ། གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ། བྱང་བདག་བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ། རིག་འཛིན་ཀརྨ་གུ་རུ། ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ། གནམ་ཆོས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་སོགས་ནས་དུས་ཕྱིས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ། འཇམ་པའི་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། དཔལ་སྤྲུལ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ། མི་ཕམ་མ་ཧཱ་པཎྜིཏ་སོགས་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་ཙམ་གྱི་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས་ཤིང་རྒྱུན་རིང་པོར་བཞུགས། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་མཛད། ལྷ་ཆེན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་བདུད་འདུལ་དང་ཀློང་གསལ་གཉིས་ཀས། རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་དང་ངེས་པར་མཚུངས་ཤིང་བྱིན་རླབས་མཉམ་པར་གསུངས་ཤིང་། འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་སེང་དང་། སྤྱན་རས་གཟིགས་སེང་གེ་སྒྲའི་གནས་ཀྱང་ཡིན་ཏེ། དམ་པ་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་དང་། ཆོས་རྗེ་གཙང་སྟོན་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་པས་སོ། །གནས་འདིའི་ཤར་ཕྱོགས་གནས་ར་ལྕོགས་དང་སེང་རི་གནས་གསར་གཉིས། ལྷོ་མཁར་ཆུ། ནུབ་གསང་བ་ཡང་དགོན། བྱང་དཔལ་སྤུངས་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི་གནས་རྣམས་འདིའི་ཡན་ལག་ཡིན་པ་དང་། དུས་ཕྱིས་གཏེར་སྟོན་གསང་སྔགས་གླིང་པའི་ཤོག་སེར་ལས་བསྒྱུར་བའི་ཀཿཐོག་གནས་ཀྱི་མདོ་བྱང་ཆེན་མོ་ལས་འབྱུང་བ་ནི། དེ་ཡང་། ཁམས་ཡུལ་གནས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྦས་པའི་ཡུལཿའཁོར་ལོ་ལྔ་ལྡན་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེའི་གདནཿདེ་ཡི་སྒྲུབ་གནས་བརྒྱ་དང་ཉི་ཤུ་བཞི༔ ཞེས་ཁམས་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་བསྔགས་ཤིང་། དམ་ཕུག་ཕྱོགས་རྡོར་སེམས། མི་གཡོ་བ། ཁྲོ་གཉེར་ཅན། སྒྲོལ་མའི་གནས་དང་རང་བྱོན། དབུས་ཀྱི་རི་སྐེད་མཁའ་སྤྱོད་མའི་གནས་དང་། པདྨའི་སྒྲུབ་ཕུག་སོགས་མང་པོ་དང་། དེའི་གཡོན་འཇམ་དཔལ་ཁྲོ་བོ། ཁྱུང་ནག་གི་གནས་དང་། སྒྱུ་འཕྲུལ་སྙིང་པོ་ཡང་གསང་དགོངས་འདུས་ཀྱི་གནས་དང་། གཡས་ཕྱོགས་རྡོ་རྗེའི་རྫོང་ཆེན། གཡས་རིའི་རྒྱབ་སྦྲ་མགོ་བྱང་སེམས་སོགས་ལ་རྗེ་འབངས་གྲོགས་བདུན་སྒྲུབ་ཕུག་དང་། གུར་དྲག །སེང་སྒྲ། གྲོ་ལོད། རིགས་གསུམ། རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་གནས་སོགས་དང་། ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་ཕ་ཝཾ་གཡོན་རི་ཕྱོགས་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག །ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་ཀྱི་གནས། ཚེ་དཔག་མེད་ལྷ་ལྔ་རང་བྱོན། དམོད་པ་དྲག་སྔགས་ཀྱི་གནས་དང་། ཀོང་བཙུན་དེ་མོའི་བླ་མཁར་སོགས་བསྒྲངས་ལས་འདས་ཤིང་། གནས་ཡིག་དེ་དང་། བླ་མ་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་ལུང་དང་མཐུན་པར་སོ་སོར་ཤིང་བྱང་འཛུགས་པ་ལ་ཞིབ་བཅས་གཟིགས་པས་ཁྱབ་ཅིང་། དེ་ལྟར་ཆེ་བ་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་གནས་འདིར་འཇའ་ལུས་ཆེན་པོར་གཤེགས་པ་ཡང་། བཻ་རོའི་ཕུག་ཏུ་བླ་མ་འབུམ་རྟེན། ལྷོ་ཕྱོགས་སཱ་ལའི་ཚལ་སོགས་སུ། བླ་མ་མགོན་རྒྱལ། དབུས་པ་སྟོན་འབུམ། མི་ཉག་འཇང་སྟོན། རྒྱལ་པོ་གླིང་གི་དགེ་སློང་ཤེས་རབ། སྔ་ཚ་ཟ་ཧོར། རོང་པ་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ། འབྲུ་ཆ་སྒོམ་པའི་དཔོན་པོ་ཤཱཀྱ་སོགས་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་དང་། ལུས་མ་སྤང་པ་མཁའ་སྤྱོད་གཤེགས་པ་དང་། གྲུབ་པ་ཐོབ་ངེས་པ་འབུམ་ཕྲག་ཙམ་བྱུང་བར་གནའ་སྒྲོས་དང་གཏེར་ཆེན་བྱང་ཆུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་དག་སྣང་ལས་གསལ་བ་དང་། ལྷ་ཡི་དྲང་སྲོང་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཕྱག་མཆོད་བྱེད་པར་གསུངས་ཤིང་། བསྐོར་བའི་འགྱུར་ཁྱད་ཀྱང་། གསང་སྔགས་ཕོ་བྲང་བསྐོར་བ་གཅིག་ལ་སྔོན་གྱི་དམ་པ་གོང་མས་ཡིག་དྲུག་འབུམ་འགྱུར་ཅིག །གནམ་ཆོས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེས་ཡིག་དྲུག་འབུམ་བཞི་འགྱུར་ཁྱད་ཀྱང་གསུངས། རྒྱང་བསྐོར་གཅིག་ལ་གསང་སྔགས་ཕོ་བྲང་གི་བསྐོར་བ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་འགྲོ། བསྐོར་བ་འབུམ་འཐེར་དང་ལྷ་སའི་བསྐོར་བ་འབུམ་ཐེར་མཉམ། གང་ཟག་རབ་ཀྱི་བསྐོར་བ་བཅུ་གཉིས་ལ་ཡིག་དྲུག་དུང་ཕྱུར་གཅིག །འབྲིང་གི་བསྐོར་བ་ཉེར་ལྔ་ཡིག་དྲུག་དུང་ཕྱུར། ཐ་མས་བསྐོར་བ་སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་ལ་དུང་ཕྱུར། སྡིག་པོ་ཆེས་བསྐོར་བ་བརྒྱ་ལ་ཡིག་དྲུག་དུང་གཅིག་གི་འགྱུར་ཁྱད། གཟའ་ཀླུ་རྒྱལ་གདོན་གྱིས་ཟིན་པ་རྣམས་ཀྱིས་གསང་སྔགས་ཕོ་བྲང་ལ་བསྐོར་བ་འབུམ་ཐེར་གཅིག་གི་ཚད་བསྐོར་བས་ནད་ལས་གྲོལ་བ་གནས་ཡིག་སྔ་མ་རྣམས་སུ་འབྱུང་ལ། གཏེར་ཆེན་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་གཟིགས་སྣང་གི་མནལ་ལམ་ཨ་ཙ་རས་ཞུས་ལེན་སྐབས་དབུས་གཙང་མངའ་རིས་ཕྱོགས་ཀྱི་རྟེན་ལ་སྡིག་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་བརྣབ་སེམས་དང་། ཆགས་པས་ལྟས་ཤིང་། གྲིབ་ཕོག་པའི་སྐྱོན་གྱིས་གཙང་དབུས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཁ་བཤད་དུ་སོང་ལ། གསང་སྔགས་འབྲས་བུའི་ཆོས་ནི་གནས་འདིར་དར་རྒྱས་སྨིན་པར་འགྱུར་རོ་གསུངས་པ་སོགས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་པའི་གནས་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་གསང་སྔགས་ཕོ་བྲང་ཞེས་པ་ནི་ད་ལྟའི་མ་མོ་ཁང་འདི་ཡིན་པས་གོང་གི་བསྐོར་ཚད་ནི་གཙོ་བོ་འདི་ལ་དགོངས་སྟེ་གསུངས་ཤིང་། ཕྱིས་གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རོལ་གར་པདྨ་ཚང་པ་དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོངས་མགོན་པོས་བསམ་འགྲུབ་ལྷ་ཁང་གུ་རུ་མཐོང་གྲོལ་ཆེན་པོ་བཞེངས་པ་སོགས་གདན་རབས་བརྒྱུད་མར་བྱུང་བ་རྣམས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་སྐྱབས་མགོན་སི་ཏུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོས་སྐུ་གསུམ་གྱི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་དཔལ་རི་པད་འོད་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་གནས་པ་མཛད་ངེས་པའི་ཁྱད་པར་ཅན་སོགས་རྟེན་གསུམ་མདོ་སྨད་ཙམ་ན་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་བཞུགས་པས་སྔར་སྨོས་པའི་རྒྱུན་གྱི་བསྐོར་ཚད་སུམ་འགྱུར་དུ་འགྲོ་ངེས་པ་དང་། ལྷག་པར་སྤྲེལ་ལོ་འདི་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སིནྡྷཱུ་རྒྱ་མཚོར་སྐུ་བལྟམས་པའི་དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་རིག་འཛིན་གོང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཡང་གནས་འདུས་མཛད་པའི་ཕྱག་སྲོལ་བཞིན་ཆུ་སྤྲེལ་གྱི་གནམ་ལོ་ཧྲིལ་པོར་གནས་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་འདིར་འདུས་ཤིང་ཕྱི་ནང་གི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་འདུ་བ་དང་ཉེ་བའི་འདུ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བཞུགས་པ་དང་། ཁྱུང་དང་ཕུག་ལུག་ནག་རྩིས་ཀྱི་སྟག་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པ་དང་། མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ། དགོངས་འདུས་སྐར་མཛོད་གྱི་སྟག་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པ་དང་། ཧོར་ལུགས་ཀྱི་ཟླ་བ་དང་པོ་སྟག་ཟླ་ངོས་འཛིན་ཚུལ་མི་འདྲ་བའི་སྤྲེལ་ཟླ་བ་ཡང་ཧོ་ཟླ་ལྔ་པ་དྲུག་པ་བདུན་པ་གསུམ་ཀ་ཡིན་ལ་འདི་ལོ་ཟླ་བ་ལྔ་པ་བཤོལ་དང་བཅས་པས། ཟླ་བ་བཞི་ཡི་རིང་ལ་བྱིན་རླབས་ཆེས་ཆེར་མྱུར་བས། མཐར་སྐོར། བར་སྐོར། གཙུག་ལག་ཁང་བསྐོར་བ་དང་། སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད། གསོལ་འདེབས། ཡན་ལག་བདུན་པ། མར་མེ། སྤོས། ཞལ་ཟས། མཎྜལ། དར་ལྕོགས། སྨྱུང་གནས། བསྙེན་གནས། གཟུངས་སྔགས་ཁྱད་པར་ཅན་བཟླ་བ་དང་། མཆོད་སྦྱིན། ཚེ་ཐར། བསང་གསུར་སོགས་དང་། ཁྱད་པར་ཚེས་བཅུ་ནམ་ཤར་ལ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་སོགས་ཆོས་སྤྱོད་དགེ་བའི་རིམ་པ་དང་། ལྷག་པའི་ལྷ་ཡི་བསྙེན་སྒྲུབ། རླུང་དང་གཏུམ་མོའི་རྣལ་འབྱོར། མན་ངག་སྙིང་ཏིག་གི་ཉམས་ལེན་སོགས་ལ་འབད་ན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་དགེ་ཚོགས་རླབ་པོ་ཆེ་འཕེལ་ཞིང་། ཁྱད་པར་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་སངས་རྒྱས་སྐུ་བལྟམས་པ་དང་། ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་སངས་རྒྱས་པ་དང་། མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཏེ་དུས་ཆེན་གསུམ་འཛོམ། ཧོར་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་བཞིར་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས་ཆེན། ཚེས་བཅོ་ལྔ་ལ་ལྷུམས་སུ་ཞུགས་པའི་དུས་ཆེན། ཧོར་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་ལྷ་བབས་ཀྱི་དུས་ཆེན། ཧོར་ཟླ་དང་པོ་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་དུས་ཆེན་ཏེ། དུས་ཆེན་དེ་རྣམས་ལ་དགེ་སྒྲུབ་བྱས་པའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་། ཇི་སྐད་དུ། དེ་ལྟར་དུས་ཆེན་རྣམ་བཞི་ལ། །ལྷག་བསམ་དག་པས་ནས་ཕུལ་གང་། །སྦྱིན་པ་བཏང་ན་ནས་ཕུལ་ནི། །ས་ཡ་ཕྲག་བརྒྱད་འགྱུར་བའི་ཕྱིར། །ནས་ཁལ་བརྒྱད་འབུམ་སུམ་ཁྲི་དང་། །སུམ་སྟོང་སུམ་བརྒྱ་སུམ་ཅུ་གཉིས། །འབྱུང་བར་རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀྱིས་གསུངས། །ཞེས་དང་། ཇོ་བོ་རྗེས། དུས་ཆེན་བཞི་པོ་གང་རུང་དུས། །དགེ་བ་འབུམ་དུ་རྒྱལ་བའི་གསུངས། །ཤེར་སྙིང་ཚར་གཅིག་སྟོན་པ་ན། །འབུམ་ཚར་ཉི་ཤུ་བཏོན་པར་འབྱུང་། །ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པའི་དགེ་སློང་ནི། །གཅིག་ལ་གདུགས་ཤོད་བཤོས་དྲངས་ན། །དགེ་སློང་ས་ཡ་ཕྲག་བརྒྱ་ལ། །འཚོ་བ་ཕུལ་བའི་བསོད་ནམས་ཐོབ། །ཅེས་དང་། ཉི་ཟླ་གཟའ་ཡིས་ཟིན་པའི་སྐབས་འགྱུར་ཁྱད་ཤིན་ཏུ་ཆེན་པོ་ཡོད་དེ། པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ཞལ་ནས། ཉི་མ་གཟའ་ཡི་ཟིན་པའི་དུས། །བྱེ་བ་དག་ནི་འབུམ་འགྱུར་ཏེ། །ཟླ་བ་བྱེ་བ་བདུན་འགྱུར་རོ། །དུས་ཆེན་བཞི་པོ་ཉི་ཟླ་བཟུང་། །དེ་དག་བསོད་ནམས་ཁྱད་པར་འཕགས། །ཅེས་མདོ་སའི་བུ་མྱང་འདས་ལས་ཀྱང་དེ་བཞིན་གསུངས་པ་དང་། །ཟླ་བ་བྱུང་ངོ་ཅོག་གི་ཚེས་བཅུ་ལ་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་མཛད་ཆེན་ཏེ། སྟོན་པའི་དུས་ཆེན་དང་། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ལ་ནང་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ལ་རྩ་ཐིག་རླུང་གི་འདུ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་ལས་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་འདྲེན་པ་དང་། དེ་ཡི་བྱེད་པས་ཕྱི་རོལ་དུ་ཡང་དཔའ་བོ་དྷཱ་ཀི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱོན་པས་སྒྲུབ་པོ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་སོགས་ཕན་ཡོན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་མ་ཆད་པར་བརྩོན་པ་གལ་ཆེ་ཞིང་། ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཉིད་ཀྱི་གསུང་གིས། ནང་རེ་དགོངས་རེ་བོད་ཀྱི་དོན་ལ་བྱོན༔ ཁྱད་བར་ཚེས་བཅུའི་དུས་སུ་དངོས་སུ་བྱོནཿཅེས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་དབང་ཆེན་སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་དུས་ཆེན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདི་ཡི་སྐབས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་སུ་བྱོན་པ་ལ་ཞལ་བཞེས་བསླུ་མེད་ཐེ་ཚོམ་དང་བྲལ་བ་སྟེ། གསང་འདུས་གནད་ཡིག་ལས། སྤྲེལ་ལོ་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་བཅུའི་ཉིན་ཞག་ལ༔ ཨོ་རྒྱན་ང་ཉིད་བོད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་དུཿངེས་པར་འབྱོན་པ་ང་ཡི་ཐ་ཚིག་ཡིན༔ ཟླ་རེའི་ཚེས་བཅུ་བྱུང་ངོ་ཅོག་ལ་ཡང་༔ སྤྲུལ་པའི་བོད་ཁམས་ཁྱད་པར་མི་འབྱོན་རེཿདམ་ཚིག་ཡིན་ནོ་པད་འབྱུང་བསླུ་མི་སྲིད༔ བདག་ལ་མོས་གུས་བློ་གཏད་བྱེད་པ་རྣམས༔ སྤོས་ལྡན་གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འབར་བ་བཞེས༔ ཐོད་པ་ལྟག་སྤྲོད་རོལ་མོའི་སྒྲས་བསྐུལ་བཞིན། །ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་གདུང་བའི་དབྱངས་ཀྱི་བོསཿཨོ་རྒྱན་ང་ཉིད་རྔ་ཡབ་དཔལ་རི་ནསཿགཅེས་པའི་བུ་ངུ་མ་ཡི་མི་བཟོད་ལྟར༔ བྱིན་གྱི་རློབ་བྱོན་དམ་ཚིག་ན་ར་ཀན༔ ཅེས་དང་། འདི་ལྟར་ང་ཡི་ཚེས་བཅུ་ལ༔ བརྩོན་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དེཿའཁོར་བར་ལྟུང་ན་ངེས་ཤེས་ཀྱི༔ གློ་སྙིང་བྲང་གསུམ་ང་ལ་གཏོད༔ ཅེས་སོགས་གཏེར་ཁ་དུ་མ་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་རྒྱ་ཆེར་བཀའ་རྩལ་བས་ན། དད་མོས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་ཕྱག་བསྐོར་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དབང་བླང་བྱས་ན་དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་འདི་ཕྱིའི་བསམ་དོན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་བཀའ་དང་བསྟན་བཅོས་ཀྱི་ལུང་ཚད་མ་དག་གིས་འགྲུབ་སྟེ། ཕྱག་འཚལ་བའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་། འདུལ་བ་ལུང་ལས། དགེ་སློང་དག །ཁྱོད་ཀྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་དབུ་སྐྲ་དང་། སེན་མོའི་མཆོད་རྟེན་ལ་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་བ་དེའི་རྣམ་པར་སྨིན་པ་ནི། ཇི་སྲིད་དུ་ཚང་པ་མཚུངས་བར་སྤྱོད་པ་རྣམས་ལ་ཁོང་ཁྲོ་མ་སྐྱེས་པ་དེ་སྲིད་ཅིག་དབང་ཆེན་གསེར་གྱི་ས་གཞི་ལ་ཐུག་གི་བར་གྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པའི་འཁོར་ལོའི་བསྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོའི་བདེ་བ་མྱོང་ཞིང་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་བྱིན་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་དང་། ཡན་ལག་བདུན་གྱི་བསགས་སྦྱོང་ཚར་གཅིག་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ཚང་བ་ལ་ཡང་ཕན་ཡོན་མཐའ་ཡས་པ་སྟེ། དཔལ་སྤལ་གྱི་ཞུས་པ་ལས། གང་ཞིག་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ལ། །དམིགས་ལ་ཐལ་མོ་སྦྱར་བྱས་ཏེ། །ཕྱག་འཚལ་དེ་བཞིན་མཆོད་བྱེད་དམ། །བསོད་ནམས་དག་ལ་ཡི་རང་ཞིང་། །སྡིག་པ་དག་ཀྱང་འཆགས་པར་བགྱིད། །བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས་གྱུར་པ། །དེ་ཡི་བསོད་ནམས་ཕུང་པོ་ནི། །ནམ་མཁའ་གང་བར་རྟག་ཏུ་འབྱུང་། །ཅེས་དང་། མཆོད་རྟེན་ལ་བསྐོར་བའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་། །མཁས་པ་གང་གི་སངས་རྒྱས་མཆོད་རྟེན་ལ། །དགའ་བའི་སེམས་ཀྱིས་གོམས་པ་གཅིག་པོར་བ། །ཛཾ་བུའི་ཆུ་ཀླུང་གསེར་སྲང་འབུམ་ཕྲག་སྙེད། །དེ་ནི་དེ་དང་མཚུངས་པ་ཡོད་མ་ཡིན། །ཅེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིང་བསྲེལ་བཞུགས་པའི་མཆོད་རྟེན་ལ་དད་པའི་ཤུགས་ཀྱི་ས་གོམ་གང་སྤོ་བ་ལ་ཡང་ཕན་ཡོན་དེ་འདྲར་བདེན་གསུངས་སེང་གེའི་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱ་ཆེར་བཀའ་སྩལ་པ་དང་། ཁྱད་པར་གནས་འདིའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་། །དཔལ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དྲི་མེད་ཞིང་གི་གནས་བསྟོད་ལས། འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པ་དངོས་ཉིད་དེ། །གསང་བ་མཆོག་གི་གྲུབ་པ་རྙེད་སླ་སོགས། །གསང་ཆེན་རོལ་པའི་དུར་ཁྲོད་དང་མཚུངས་ཀྱི། །ལམ་དུ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་། །གཞན་དུ་ལོ་གསུམ་བསྒོམ་ལས་འདིར་ཟླ་ངོས། །བསྒོམ་པས་སྐྱེད་ཆེན་ཉེ་མཚན་མང་མངའ་བས། དེ་ཕྱིར་བོད་ཡུལ་ས་ཡི་སྙིང་གི་གསང་། །ཞེས་དང་། གནས་གཏེར་གྱི་མདོ་བྱང་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ལས། གང་ཞིག་ཀཿཐོག་འཁོར་ལོ་ལྔ་གདན་གྱི༔ གནས་མཆོག་འདི་ལ་དད་མོས་སུས་བྱས་པཿགནས་སྐབས་རྐྱེན་རྣམས་ངང་གིས་སེལ་བར་འགྱུར༔ ནང་བསྐོར་གཅིག་གི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ་ནིཿགྲངས་ལས་གཞལ་ན་སིདྡྷི་དུང་ཕྱུར་གསུམ༔ ཚད་ལས་གཞལ་ན་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ༔ མཉེས་པའི་མཆོད་པ་དུས་གཅིག་བྱས་པ་བསམཿདད་མོས་བརྟན་པོའི་བསྐོར་བ་གཅིག་བྱེད་ལྷགཿཕྱག་དང་མཎྜལ་ཚོགས་བསྐང་མཆོད་སྒྲུབ་སོགས༔ དགེ་བ་གང་བྱས་གནས་མཆོག་གཞན་ལས་ཀྱང་༔ ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་བསོད་ནམས་བདུན་འགྱུར་ཆེཿབར་སྐོར་གཅིག་གི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ་ནི༔ གྲངས་ལ་གཞལ་ན་སིདྡྷི་དུང་ཕྱུར་ལྔ༔ ཚད་ལ་གཞལ་ན་སྟོང་གསུམ་འབྲུ་ཡི་བཀང་༔ བདེ་གཤེགས་རྣམས་ལ་མཆོད་པ་ཕུལ་བ་བས༔ དད་དང་ལྡན་པས་བར་བསྐོར་གཅིག་གི་བསྔགས༔ ཞེས་དང་། དེ་བཞིན་དུ། ཕྱི་བསྐོར་གཅིག་ལ་སིདྡྷི་དུང་ཕྱུར་བདུན་གྱི་ཕན་ཡོན་གསུངས་བ་དང་། ཚོགས་འཁོར་གཅིག་གི་བསོད་ནམས་རྒྱུའི་ཚོགས་རྫོགས༔ སྒོམ་སྒྲུབ་གཅིག་གི་འབྲས་བུ་ཡེ་ཤེས་ཚོགས༔ ཚོགས་གཉིས་ཟུང་འཇུག་དུས་གཅིག་རྫོགས་པར་འགྱུར༔ ཞེས་དང་། གནས་སྐབས་བར་ཆད་རྐྱེན་བགེགས་འདི་ཡིས་སེལ༔ ཕྱི་མ་ས་ལམ་བར་ཆད་འདི་ཡིས་བཟློག༔ གསོལ་བ་གང་བཏབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་ལྟར་འགྲུབ༔ སྨོན་ལམ་གང་བྱས་ཆུད་ཟོས་སོང་རེ་ཀན༔ ཞེས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་ངེས་པ་ཡང་དག་པ་སྟེ། །རྒྱ་གར་པཎྜི་ཏ་ཆོས་མཆོག་གིས། །ལུང་ནི་ཡིད་ཆེས་ཚིག་ཡིན་ཏེ། །ཉེས་པ་ཟད་པས་རྫུན་གྱི་ཚིག །སྨྲ་བར་མི་འགྱུར་རྒྱུ་མེད་ཕྱིར། །ཉེས་ཟད་ལུང་དུ་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །གནས་ཆེན་གྱི་འདུ་བའི་སྐབས་སུ། གོང་གི་བསྐོར་བའི་འགྱུར་ཁྱད་ཀྱང་སུམ་འགྱུར་དུ་འཕེལ་བར་འགྱུར་བ་ཡིན་ལ། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་བཞིན་བུང་བ་པདྨའི་ཚལ་ལ་འདུ་བ་ལྟར། དུས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་དང་མགྲོན་དུ་འདུ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་གནས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡང་ལྷག་པར་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བ་སྟེ། རྒྱུད་ལས། མོས་པ་དུ་མའི་སེམས་ཅན་ལ། །སྤྱོད་པ་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་དེ། །སྣ་ཚོགས་ཚུལ་གྱི་གདུལ་བྱ་ལ། །ཐབས་འདི་སྣ་ཚོགས་སྟོན་པ་ཡིན། །ཅེས་པ་ལྟར་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཐབས་མཁས་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པས། །མཛད་པ་དང་ཕྲིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་བདག་ཉིད་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ན་ཡིད་ཆེས་དྲག་པོ་བསྐྱེད་དེ་དལ་འབྱོར་གྱི་རྟེན་ལ་སྙིང་པོ་བླངས་བ་ལ་བརྩོན་འགྲུས་དྲག་པོ་བྱ་བར་རིགས་སོ། །སླར་ཡང་སྨྲས་པ། གང་ཞིག་བསྟན་པའི་ཉི་མ་འབར་བ་ཡང་། །འགྲིབ་མེད་གསལ་འདི་ཆོས་ཉིད་ཡིན་ཕྱིར་སྣོད་བཅུད་དག་པ་ཆེན་པོ་ལ། །ཀུན་བརྟགས་བློ་ཡི་རིག་པ་མ་ཡིན་གཟོད་ནས་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱར་གྲུབ། དེ་ལྟར་ན་ཡང་སྲིན་བུའི་བློ་ཅན་ཐར་པའི་མིག་ལྡོངས་དབུགས་འབྱིན་སྡུད། །རྡོ་རྗེའི་ཚིག་དང་དམ་པའི་ཞལ་ལུང་གསེར་ཐུར་བཟང་པོས་ལིང་ཏོག་བསལ། །མཐོ་རིས་གནས་ལ་གདོང་ནི་གྱེན་དུ་ཕྱོགས་པས་མིག་མི་འཛུམ་བལྟས་པས། །ངན་སོང་མེ་དབལ་ཐུར་དུ་མནལ་ཞིང་སྐད་ཅིག་བདེ་བར་བྱེད་པ་དང་། །མཆོག་ཏུ་འཛིན་ན་ལྷ་དབང་རལ་པ་གདན་དུ་བཏིང་མཛད་ཐུབ་མཆོག་དེའི། དམ་ཆོས་ཞི་བསིལ་ལྷ་ཡི་ཆབ་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་རྡུལ་བཅས་བཀྲུ་བ་ལ། །སེམས་ལྡན་སུ་ཞིག་གུས་པར་མི་བྱེད་དེ་སྙིང་གདོན་གྱིས་ཐེབས་པའམ། །དབུགས་བྲལ་ལྕགས་ཀྱི་གོང་བུ་ཡིན་ལ་དོགས་པ་མ་མཆིས་ཤིན་ཏུ་རྨོངས། །སྲིད་མཚོར་དབྱིངས་ནས་སྡུག་ལ་བསྲིང་བའི་བློ་ངན་དོར་སྟེ་ངེས་ལེགས་ཀྱི། །ཡང་དག་ཐར་པ་མཆོག་ལ་གཞོལ་ཕྱིར་རྩ་གསུམ་དགྱེས་པའི་གནས་མཆོག་འདི། །ངལ་བས་མ་བཙལ་བསྟན་འགྲོའི་མཆོད་སྡོང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་འདིར་གུས་པས་བསྙེན། །གང་དེའི་མཐུ་ཡི་མི་མཐུན་དགྲ་ཟླ་སྤངས་ཤིང་ལྷ་ཡི་དཔལ་ཡང་འདུ། །མིག་འཕྲུལ་ལྟ་བུའི་ཚོགས་ཆེན་མྱུར་རྫོགས་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་འཐོབ་པར་འགྱུར། །འདིར་དགེས་བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་གང་ཡོད་རྣམས། །བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་རྒྱས་དང་འགྲོ་ལ་བསྔོ། །རང་གཞན་མཁྱེན་གཉིས་ཤེས་རབ་རྩལ་རྫོགས་ནས། །ཀུན་མཁྱེན་མི་ཡི་སེང་གེ་མཆོག་བརྙེས་ཤོག །བླ་མའི་བྱིན་རླབས་རྡོ་རྗེའི་ལྷུན་པོ་ལ། །ཡི་དམ་དངོས་གྲུབ་རོལ་པའི་མཆོག་ཆེན་འཁྱིལ། །མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ཀླུ་དབང་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །བཀྲ་ཤིས་ནོར་བུའི་གྲུ་ཆར་བསྙིལ་གྱུར་ཅིག །ཀཿཐོག་པ་ཞེས་ཧི་མ་ལ་ཡི་མཁས་གྲུབ་བྱེ་བས་མགྲིན་གཅིག་བསྔགས། །གྲགས་པ་དོན་ལྡན་བླ྄ོ༷་གྲོས྄༷་སྙིང྄༷་པོའ྄ི༷་རིང་ལུགས་འོད་མཚན་སྟོང་འབར་བས། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ནོར་བུའི་ཏོག་གི་གདུགས་དཀར་སྲིད་ཞིའི་བླ་ན་མཐོ། །དེ་བའི་ཕྲིན་ལས་བཟང་པོའི་དར་ཤམས་ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་མཐའ་བརྒྱན་པའི་གནས་འདུས་ལ་བསྐུལ་བའི་གཏམ་ཕན་བདེའི་ཆར་སྤྲིན་ཞེས་བྱ་འདི་ཡང་ཀུན་མཁྱེན་ཀཿཐོག་སི་ཏུ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོའི་བཀའ་འབངས་གི་གྲྭལ་མཐར་འཁོད་པའི་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་གཙུག་ལག་ལུང་རིགས་ཉི་མ་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་ཐུབ་བསྟན་བཤད་སྒྲུབ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་ཞེས་མིང་གི་སྙན་པའི་ཐུན་མོངས་སྙོམས་ལས་པས་གསེར་གདོང་དགའ་བ་འཁྱིལ་པའི་རི་ཁྲོད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཁང་བདུད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་གླིང་ནས་བྲིས་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སྦྱར་བ་སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱ་ཎཾ་བྷ་ཝ་ཏུ། །མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__him+tasukhaHdzImutaHdzalaMmarkaTakauripabadz+rasanas+yatiSh+Thasan+nipatatsoditaka__/biharasti/__//__ @#/__/chu sprel lo kaHthog rdo rje gdan gyi gnas 'dus la bskul ba'i gtam phan bde'i char sprin ces bya ba bzhugs so/__/ @#/__/dzinashAkyas+yasaMs+thod+hanaMs+yaragra/__/dzin+sut+p+rad+hanaMsarbadz+nyAko'uripa/__ @#/__/rgyal ba shAkya'i ring lugs 'dzin pa'i tog__/rgyal sras thu bo kun mkhyen kaHthog pa/__ @#/__/dzin+shas+t+rashasanasad+d+hakatushikhaM/__/dzin+sarbak+ShamaMsanAnakArabAr+tho/__ @#/__/rgyal bstan bshad sgrub rgyal mtshan rtse mor bkod/__/rgyal rnams shis pa'i dbyar rnga sgrogs gyur cig__/ stong nyid dbyings las bde chen rdo rje'i sgyu 'phrul gar gyi rol pa las/__/rjes chags brtse ba'i rigs kyi lang tsho mtshan dpe'i gzi 'od 'bar ba'i sku/__/gsung dbyangs brjod med brjod pa kun gyi gzhir gyur rdo rje nA da'i dbyangs/__/zab zhi 'od gsal rnam kun mchog ldan bla ma shAkyi rgyal po mchod/__/mkhyen rab ye shes rdul dmar spungs las 'jam pa'i dpal gyi nyi ma ni/__/gser bsreg mdog 'dra kun nas rab rgyas rgyal ba'i thugs kyi ze'u 'brur bzhugs/__/dbang sngon mdog mtshungs ral gri'i shugs kyis srid zhi'i drwa ba gcod mdzad pa/__/rgyal sras mthu bo bstan pa'i 'khor lo khyod 'dra mtshungs pa med pas bsngags/__/zla shel zhun ma'i lhun po mchog la snying rje'i pad+ma dkar po'i mtshan/__/mthon mthing ral pa'i cod pan che la nor bu'i tog gi gzi 'od 'phro/__/brtse ba'i spyan zung dkyus ring yangs pas nam mkha'i mtha' mnyam 'gro la gzigs/__/spyan ras gzigs zhes rtag par rab bsngags gang gi zhabs kyi chu skyes mchod/__/rgyal rnams mthu stobs bskal pa'i me chen lag na rdo rje phyin pa las/__/log 'dren bgegs kyi klad pa 'gem la mi bzlog rab 'jigs khro bo'i rgyal/__/'jigs rung gad mos srid gsum rab bsngags bdud sde phye mar 'thag mdzad cing /__/dpa' bo chen po'i zhabs mthil khrag gis bgos der bdag gi mgo bos btud/__/margad ltar ljang thugs rje 'gro la shin tu myur ba'i rje btsun ma/__/snying rje'i dbang phyug zhal gyi chab las legs 'khrungs 'phags bzhi bskyed pa'i yum/__/zhing khams rgya mtshor sgrol ma zhes pa'i mtshan gyi snyan pa'i sprin yig gis/__/'jig tshogs ma lus sel bar byed pa'i dngos grub dpa' mor gus pas mchod/__/rab 'byams phyogs bcu'i rgyal ba gang+ga'i bye klung brgya phrag rdul snyed kyi/__/gsang gsum yon tan phrin las rang gzugs mtsho skyes rdo rjes 'gro ba'i mgon/__/snang srid zil gnon sku gsum rigs 'dus ma ha gu ru rdo rje 'chang /__/b+ho tra'i rgyan gcig pad+ma 'byung gnas zhabs pad byang chub bar du 'dud/__/'jam dpal dbyangs kyis rjes bzung zhi ba mtsho/__/'jam dpal rgyal por rol pa khri srong zhabs/__/'jam pa'i thugs mnga' mkhas pa bai ro dang /__/ka cog zhang sogs bka' drin rjes su dran/__/bstan pa'i sgron me di paM kA ra dang /__/gong ma rnam lnga mar mi dwags po dang /__/'jam dbyangs bla ma blo bzang grags pa sogs/__/ris med skyes mchog rnams kyang phyag gis 'dud/__/khyad par snga 'gyur mdo sgyu sems gsum gyi/__/bshad sgrub rig 'dzin rdo rje rin po che/__/phreng ba brgyud mar byon pa thams cad la/__/mi phyed dad pas snying gi dkyil du bzhugs/__/lnga bdo'i 'gro skyob dbugs 'byin ded dpon che/__/nyang gur byang sogs gter 'byin grub tshogs kyi/__/rnam thar yid mkhar yang yang bkod pa las/__/dad gsum snang byed gzhon nu rab tu 'char/__/gangs kyi ri bo'i yul 'dir grags pa'i ba dan dkar po thogs pa mang na yang /__/phyogs las rnam par rgyal ba'i spobs pa ma snyem rgyal ba gnyis pa kaHthog pa/__/'jig rten gsum gyi khyu mchog chen po chos kyi rgyal po prany+dza seng ha yi/__/zhabs brten bkra shis 'khor lo de ring bdag gi spyi bor zhol la byin gyis rlobs/__/bstan pa'i 'khor lo'i mkhyen pa'i ye shes phyag na pad+mo'i brtse ba dang /__/gsang ba'i bdag po'i nus mthu gcig bsdus o?~X rgyana?~X bla ma'i bstana?~X pa 'dzi?~Xn/__/bshad bsgrub phrin las sa gsum kun khyab mdo sngags bka' gter rgya mtsho'i mdzod/__/chos kyi rgyal mtshan chos kyi dbang phyug bka' drin mnyam med des skyongs shig__/ces yul dam pa rnams la mchod par brjod pa dang /__shis pa'i tshig gi skabs dbye ste/__gang gleng bar bya ba ni/__gdod ma'i mgon po kun bzang rdo rje 'chang chen po des dgongs pa 'pho 'gyur bral ba'i ngang las sku gsum gyi zhing khams rab 'byams rgya mtsho'i sprin bkod de 'dul bya dang 'dul byed kyi rnam par rol pa tshad med bsgrangs las 'das pa ston pa nyid kyi mkhyen pa las sa bcu pa'i byang chub sems dpa' chen po rnams kyi'ang spyod yul las 'das pa yin na bdag 'dras brjod pa'i ngal bas ci zhig byed/__de las re zhig stong gsum mi mjed kyi 'jig rten khams zhes mchog gi sprul pa'i sku bdag cag gi ston pa rtsod ldan gyi 'gro ba 'dul ba'i thugs bskyed pad+ma dkar po ltar bsngags pa thub mchog rgyal ba shAkya seng+ge'i gdul bya'i zhing stong gsum mi mjed kyi 'jig rten khams chen po 'di nyid/__rnam par snang mdzad chen po'i thugs kyi ze'u 'brur chags pas zhing khams gzhan las khyad par du 'phags pa kun bzang thugs kyi bstan pa dar ba'i gnas su rab tu bsngags pas bye brag gling bzhi pa'i 'jig rten gyi khams lho gling dbus ma dzaM bu'i gling 'dir dbus na bskal pa bzang po'i sangs rgyas rnams mngon par byang chub pa'i gnas ma ga d+ha badz+ra pa na/__/shar phyogs ma hA tsi na'i yul na 'phags pa 'jam dpal gyi pho brang ri bo rtse lnga/__/lho phyogs na 'phags pa 'jig rten dbang phyug gi gzhugs gnas ri po tA la dang dpal ldan 'bras spungs kyi mchod rten/__/nub phyogs na o DaN+ya nar dpal he ru kI gzhal med khang rgyud sde rgya mtsho'i 'byung gnas/__byang phyogs su sprul pa'i rigs ldan chos kyi rgyal pos rdo rje theg pa'i chos 'khor bskor ba'i gnas sham b+ha la rnams yod pa las/__/rdo rje gdan gyi byang phyogs rigs gsum sprul pa'i chos rgyal gyi bzung ba'i gnas kha ba can gyi ljongs ni/__/bka' gdams gsang ba'i glegs bam du/__o rgyan d+hu ma tha la'i ye shes DA ki'i rdo rje mgur las/__shar rdo rje gdan gyi byang phyogs na/__/gnas spur rgyal bod ces bya ba yod/__/ri mthon po gnam gyi ka ba yod/__/mtsho dma' mo g.yu yi maN+Dal yod/__/gangs dkar po shel gyi mchod rten yod/__/spangs ser po gser gyi lhun po yod/__/dri zhim po sman gyi bdug spos yod/__/tshon bkra ba gser gyi me tog yod/__/dbyar bkra ba g.yu yi me tog yod/__/kye gangs ri'i mgon po spyan ras gzigs/__/gnas de na khyod kyi zhing khams yod/__/zhing de na khyod kyi gdul bya yod/__/ces rgya cher bsngags pa mdzad pa'i bod yul 'dir/__stod mnga' ri'i skor gsum rdzing lta bu/__bar dbus gtsang ru bzhi yur ba lta bu/__smad mdo khams sgang drug zhing sa lta bur grags pa rnams su yod pa de dag kyang gsar rnying gi rgyud sde chen po rnams su nang gi lus kyi khams nyi shu rtsa bzhi po phyi rol gdod nas grub pa'i gnas chen po nyer bzhi dang /__yul chen po so gnyis kyis grangs bsgrangs ba'i nang du'ang 'du ste/__hi ma la ya ste gangs can dang /__pre ta pU ri bod yul yin pa dang /__de wi ko tri dngos rgya gar lho phyogs su yod pa mkhas pa dag gis bshad kyang bka' brgyud kyi grub thob gong ma rnams kyis de wi ko tri mkha' spyod dpal gyi tsa ri tra bod kyi lho phyogs 'di dngos yin par bzhed la/__zhing de rnams su rgyud las rangs ma ni sgang par 'brel bas hi ma la ya'o/__/shin tu gzugs can mtshan ma na ste pre ta pU ri'o/__/sgom pa ma ni mig gi phyir rol te de wI ko tra'o/__/zhes gsungs pas/__yul nyer bzhi he ru ka'i gnas bcu dang sbyar na/__brtag gnyis las/__gnas dang nye ba'i gnas dang ni/__/zhing dang nye ba'i zhing nyid dang /__/tshan+d+ho nye ba'i tshan+d+ho dang /__/de bzhin 'du ba nye 'du ba/__/'thung gcod nye ba'i 'thung gcod nyid/__/dur khrod nye ba'i dur khrod nyid/__/'di rnams sa ni bcu gnyis te/__/zhes gsungs pa ltar na/__hi ma la ni nye ba'i tshan+d+ho/__pre ta pU ri ni 'du ba'i nang gses/__de wi ko tri ni rtag tu nye ba'i zhing gi sde tshan yin par gsungs shing /__de lta bu'i gnas yul chen po de dag tu dpal o rgyan chos kyi rgyal po rje 'bangs dang bcas pa rnams kyis skyes bus lag pa brkyang bskum dang mig 'byed 'dzum gcig gi yun la'ang sgyu 'phrul gyi bkod pa mtha' yas pa bod khams mtha' dbus thams cad rta mig tsam yang ma lus par zhabs kyis bcags shing grub par mchog gi nus pa'i mthu dang /__gsang gsum rdo rje'i ye shes 'bebs pa byin gyis brlab par mdzad pa'i gnas chen dang /__gnas phran mtha' yas pa de rnams su chos nor gyi zab gter mtha' yas pas gtams par mdzad pas bstan 'gro'i rgud pa bsal zhing phan bde'i dga' tshal dar la bab par mdzad/__de las bod dbus kyi rdo rje gdan lha gdan sprul pa'i gtsug lag khang chen po nas shar nas shar du dpag tshad brgya brgal ba na mdo khams sgang drug las 'bri zla zal mo'i sgang zhes grags pa'i 'bri klung dam pa chos kyi 'byor pas phyug sa'i char sde bzhi dge ba bcu yi dpal gyi mngon par 'byor pa'i ljongs chen por gser ldan chu bo chen po g.yas nas dal gyis 'babs shing /__shar phyogs traM khog gi spos chu'i klung chen rin chen sna tshogs kyi bye ma 'dren te g.yon nas dal gyis lho phyogs su 'babs te/__g.yu 'brug ma bu 'phrod pa'i khug pa mtshan thos pas kyang 'khor ba mtha' can du byed cing /__dus gsum gyi rgyal ba rnams kyis byin gyis brlabs pa'i gnas kaHthog rdo rje gdan zhes grags pa'i dung chen dkar po 'dzin ma'i 'khor yug tu khyab par sgrogs pa'i zhing khams 'di ni 'og min gyi zhing rgyan ltug po bkod pa'i byin rlabs las me long du byad kyi gzugs brnyan bzhin ljongs 'dir 'phos pa'i sa la spyod pa'i 'og min chen po 'phags yul gyi rdo rje gdan dang byin rlabs nges par mnyam par 'phags chen gyi sa la bzhugs pa'i rig 'dzin gong ma rnams gsung gcig dbyangs gcig tu bsngags pa'i me tog puN+Da ri ka yang yang 'thor bar mdzad pa dang /__dus gsum kun mkhyen pad+ma 'byung gnas kyi bden gsungs dpal gyi mgur las/__lan gcig min pa gter kha tshad thub mnga' bdag nyang gur sangs rgyas gling pa/__rdor gling sogs sprul pa'i gter chen brgyud mar byon pa dag gi gter lung du yang kaHthog ces pa sa yi dbus su bzung ba'i phyogs mtshams su gang zag khyad par can mang po 'byung tshul dang /__nus ldan nyer gcig gi ya gyal gter chen stag sham rdo rjes/__DA ki mtsho rgyal gyi rnam thar thang yig tu/__khyad par ma 'ongs lnga brgya phrag lnga dus:__'di nas shar phyogs kaHthog zhes bya la:__gu ru seng ge sgra sgrogs bstan pa'i gzhi:__pad+ma 'byung gnas rab gnas bcu gsum mdzad:__ri bo seng ge 'gying 'dra'i mgul ba ru:__yang zab gter sbas ma 'ongs rten 'brel bsgrigs:__pad 'byung yab yum 'gro don phyogs der dar:__dam pa bde gshegs mtsho rgyal nga nyid sprul:__gsang sngags a ti'i bstan pa mtha' ru gnas:__skab skabs 'jig kyang las can rim bzhin 'byung :__mtsho rgyal gdul bya tha ma de ru babs:__zhes gnas dang gang zag shin tu gsal bar bstan pa dang /__gter chen klong gsal snying po'i gter lung du/__sham po gang gi ra ba na:__theg pa chen po'i gnad gsal zhing :__zhes sogs 'byung zhing /__sprul pa'i gter chen o rgyan mchog gyur gling pas/__dpa' bo dbang chen brag nas spyan drangs pa'i khams phyogs gnas chen nyer lnga'i mdo byang chen po las/__phrin las gnas kyi gtso bo bstan pa ni:__bod kyi mdo khams 'bri klung phyogs dag tu:__kaHthog ri bo seng chen 'gying 'dra'i mgul:__rin chen 'dra ba'i brag la pad 'byung bdag:__lo gcig bzhugs pa'i sgrub gnas ke'u tshang :__nang du sgyu 'phrul lha tshogs rang byon bzhugs:__ma 'ongs 'di ru nga sprul bde gshegs mtshan:__bstan pa'i me ro smad nas slong bar byed:__pad 'byung brgyud 'dzin bstan pa'i bdag po ru:__seng chen 'dra ba'i mi rabs bcu gsum 'byung :__zhes sku gsung thugs yon tan phrin las kyis dbye ba'i/__phrin las kyi gnas chen lnga yi dbye gzhi gtso bo yin par gsungs shing /__snga 'gyur bka' gter gyi bshad sgrub thams cad rtsa ba gdan sa 'di las 'phros shing bstan pa'i 'byung gnas dam pa dang /__gsang ba snying po'i bstan pa'i gzhi ma 'gran zla dang bral ba yin pa'i phyir/__de yang 'phags yul gyi slob dpon chen po zhi ba lha dang /__grub chen ka h+na pa sogs kyi sku yi skye ba chos rje rin po che dam pa bde bar gshegs pa'i dgung grangs so brgyad par sa mo yos kyi lor gdan sa chen po btab par mdzad pa nas bzung ste da lta'i bar gdan rabs rig gsum mgon po'i sprul pa mkhas dang grub pa'i dbang phyug chen po gser ri'i phreng ba ltar zam ma chad par byon nas/__mkhas btsun bzang gsum/__'chad rtsod rtsam gsum/__bshad sgrub las gsum gyi sgo nas rgyal bstan gsal bar mdzad pa'i gnas chen 'di/__chos rgyal srong btsan sgam pos gangs dkar spun gsum dang lhan cig sa gzhi byin gyis brlab/__chos rje dam pa'i gzigs snang sa rdo ri brag thams cad tha mal pa'i snang ba med par dag pa ye shes kyi 'khor lor gzigs shing /__gnam 'khor lo rtsibs dgu/__sa pad+ma 'dab brgyad/__mdun ri sprel khyim gyi g.yon ngos spyang re gdugs/__de'i yar 'dabs rta ka rang spang dang /__su ru'i skyed 'phel gyi gser nya/__sprel khyim gyi dbu rtser dung g.yas 'khyil/__gser khang gi chu mgor pad+ma/__khra ring nags su bum pa/__'og phe'i mar 'dabs na dpal be'u shin tu gsal ba ltar mi mngon pas thugs kyi gsang ba mtshon/__'og phe'i g.yon zur brag gi dar gyi shams bu gnyis rgyal mtshan te/__bar bkra shis rtags brgyad kyi mtshan pa/__rgyab ri mtho bas bkra shis/__byang ri skyor bas dgra med/__mdun 'dud pa'i 'khor byams/__mdun ri ba dan rtse gsum dbyibs kyis snyan grags 'phel/__lho spungs bas longs spyod 'phel ba sogs gtsug lag gi gzhung nas 'byung ba'i sa yi dpyad tshangs shing gnas ri'i dbyibs dpal chen po g.yas su 'gying ba'i sku yi rnam pa zhabs phyed skyil du yod pa'i mdun me skye zhes pa'i sa yi lung pa dang ri gdong gi ri mo sgrol ma sngon mo g.yon brkyangs gis phyed skyil du bzhugs pa'i zhabs g.yas gnyis bsnol ba ste/__de yang sgrol ma phrin las kyi lha mo/__ngo bo gnam zhal dbyings phyug ma dang dbyer med pas bskyed rdzogs zung 'jug grub pa'i gnas dang phrin las thams cad 'byung ba'i gzhi yin pa dang /__mdo yi sa gru gsum bla med mngon rdzogs he ru ka'i gnas/__gsang gnas bde skyong gi 'khor lo chos 'byung gi gdan la/__'jig pa med pa'i seng ge'i khri'i steng du lte ba'i sprul 'khor rdo rje gzhon nu'i gnas su rdo rje gdan gyi sprul pa'i gtsug lag khang /__snying kha chos kyi 'khor lo'i g.yon zur ri rtsibs chos 'khor bstan pa mtha' rgyas gling zhes sngar dus bshad sgrub kyi chos grwa chen po byung /__sa 'di chos rje dam pa'i gzigs snang du sgyu 'phrul zhi ba'i lha tshogs bzhi bcu rtsa gnyis dang /__'jam dbyangs dmar ser gnyis 'chad rtsod mdzad pa gzigs pa'i gdan sa 'dir rig pa'i gnas lnga mkhyen pa'i skyes chen du ma 'byung zhes lung bstan pa bzhin bar ma chad pa byung /__ri rtsibs kyi brag gong ma rnams zhi ba'i lha tshogs/__'og ma rnams 'bar ba khrag 'thung gi lha tshogs su bzhugs/__mgrin pa longs spyod kyi g.yon zur bar khrod 'od gsal gling mkha' spyod gsang ba rdo rje brag rir bde gshegs kun 'dus kyi pho brang dang /__skal bzang sangs rgyas stong rtsa bla ma dgongs 'dus kyi lha tshogs bzhugs pa'i gnas/__spyi bor bde chen 'khor lo'i g.yon zur yang khrod bsam gtan gling zhes khrag 'thung khro bo'i lha tshogs dang /__chos rje dam par 'od dpag med kyis zhal gzigs shing /__ring pad zhes bsngags rgyab ri'i dbu rtser bdag cag gi ston mchog thub pa'i dbang po'i gzugs brnyan rdza spang gi ri mos mtshan pa/__seng ge'i khri steng lha chen gyi gtsug lag gi them pa'i nang ngos la rdo rje rgya gram gyi rang byon dang de'i g.yas phyogs gsal byed kyi thog ma yig ge kaHyi rang byon yod pas kaHthog gi mtshan thogs/__'di la dam pa bde gshegs kyi gsang sngags pho brang chen po mdzad pa'i gdan sa'i lte bar rten gsum ye shes pa dngos su thim pa'i byin rlabs kyi gzi 'od 'bar ba bgrangs yas bzhugs pa'i rten gtso thub dbang thog gdugs ma zhes bdag cag gi ston pa dgung lo brgyad pa'i sku tshad lha sa'i jo bo rin po che dang ngos mnyam pa dang /__spyan snga bsod nams 'bum pas bzhengs pa'i byams chen/__klong gsal snying pos bzhengs pa'i gu ru gsung 'byon sogs bzhugs/__gsang sngags pho brang gi g.yas phyogs 'bru gsum rang byon/__gsung mchog yig ge drug ma rang shar/__de dang nye bar dbyangs kyi dang po skye med rang byung gi yi ge chos thams cad 'byung ba'i gzhi a dkar po/__skar chung chu mgo'i brag dang /__chu mig sgrol ma dkar mo dang /__'od dpag med kyi gnas/__zur ban gdong gi chu mgo dang /__brag sgrol ma nyer gcig gi gnas/__yi ge ta~M rang byon/__de'i gong rdo dkar ma mgrin pa'i rtsa yig mtshon byed a rang byon/__chos rje rin po che rnam gsum dang /__'bum pa gsum gyi mchod sdong bzhugs pa'i sku 'bum ring mo ni/__rgya gar gyi dpal ldan 'bras spungs kyi mchod rten dang ngos mnyam zhing /__rdo rje sems dpa' gsang chen rigs gcig dang /__phyag rdor/__mi g.yo ba sogs kyi gnas dang /__der drung rin po che'i phyag rjes/__de'i gong du sgrol ma dang /__gu ru rin po che'i gnas/__thugs rje chen po'i sprul pa rta mchog b+ha la ha dang /__chos rje dam pa'i chibs dril gyi zhabs rjes/__de'i gong du dzaM ser nag rang byon/__de dang nye bar sprul pa'i bya chung /__gur drag__/bka' brgyad/__gro lod rang byon rnams bzhugs/__dam phug ri bo ta la 'di ni/__bai ro tsa na'i sgrub phug yin la/__sku 'bum du klong gsal khang gi rgyab phyogs/__bai ros mtha' 'dul du bzhengs pa'i mchod rten yod/__phug pa 'dir chos rje dam pa rin po che dang por bzhugs pa yin/__dpal gro stag tshang dang /__dam tshangs rong dang ngos mnyam/__pha waM brgyad sleb rgya gar dur khrod bsil ba tshal gyi pha waM rus sbal nag po dang mtshungs shing de yi steng dam pa'i rdzu 'phrul gyi phyag lcags rjes rgya gram bzhugs/__dam can lha khang dbu ru zhwa yi lha khang dang byin rlabs mtshungs/__'og 'phel 'od gsal sgang 'ja' lus grub pa rnams kyi thod brgal gzigs gnas dang /__sku 'bum gyi g.yon zur dung dkar gdong la grub thob ma Ni rin chen gyi zhabs rjes dang /__bskor lam chen mor rig 'dzin klong gsal snying po'i chibs 'brang nag gi rjes dang /__phyag zhabs rjes sogs bgrangs las 'das/__ke thag phur 'jam dbyangs dang tshe dpag med kyi gnas/__ral gri rang byon tshe bum gyi dbyibs dang tshe chu byin can/__ka thil rje btsun rdo rje rnal 'byor ma'i grong khyer/__rdo gnyen mgul gyi brag ri rig 'dzin gyi gral ma zhig ba mtshon byed dang /__sangs rgyas stong dang sgrol ma dkar mo'i rang byon/__'di nas bdud 'dul rdo rjes sgrol ma'i chos gter bzhes/__sangs rgyas tshag rag sgang rgya stag thur rgyug 'dra ba g.yon spyi 'jam sgang glang chen sa la rab brtan gyen du rgyug pa la chos kyi phung po bkal ba'i dbyibs/__gnas gshis phu sa gnam grub gsum rak+ta'i mtsho ma nyam pa bstan dgra bsgral ba'i gnas/__pha waM brgyad slebs kyi mar tsam na rdo gnyen rmad bu'i 'khu ldog bcings pa'i dam pa'i phyag lcags rjes dang /__rdzu 'phrul gyi 'ded skabs rdo sna phug pa/__chos dbang sras go kun grol 'bum gyi dbu skra gtor ba las 'khrungs pa'i be yi nags tshal/__khyad par du gu ru rin po che'i rdzu 'phrul gyi zhabs rjes/__gnyags chen dz+nyA na/__nam mkha'i snying po/__'brog ban khye'u chung lo tsA/__DA ki mtsho rgyal/__rma thog rin chen/__bai ro sogs kyi zhabs rjes dang sku rjes sogs mang bo yod par gsungs/__gter chen bdud 'dul rdo rjes gnas 'di'i chu 'thung tshad la ngan song med ces bsngags/__theg mchog rnam gsum gyi sku gdung rgyab kyi shug sdong /__bde mchog dngos su bdud 'dul gyis gzigs/__gzhan yang gzigs snang mtha' yas byung tshul bdul 'dul zhal lung klong gsal snying pos bkod pa'i nang du gsal/__karma pa rang byung rdo rjes kyang /__ji skad du/__shar phyog kaHthog bya ba de/__/shing bu rde'u yan chod kyang /__/lha dang lha mo'i tshogs mthong zhes/__/tshogs mchod phul ba'i maN+Dal gyi/__/rjes sogs rdo la mngon sum yod/__/ces 'byung ba dang /__grub thob ma Ni rin chen/__mkha' 'gro mnga' ri rgyal mo/__gter chen klong gsal snying po sogs kyis gnas 'di'i sa rdo ri brag thams cad rtsa gsum zhi khro'i ngo bor gzigs snang 'byams klas/__gu ru yab yum/__nam snying /__rma gnyags gnubs chen sogs kyi rdzu 'phrul gyi bkod pas phebs/__lo chen bai ros sku dngos kyi zhabs kyis bcags shing byin gyis brlabs/__gzhan yang chos rgyal 'phags pa/__grub chen thang stong rgyal po/__byang bdag bkra shis stobs rgyal/__rig 'dzin karma gu ru/__sa bcu'i dbang phyug gter chen bdud 'dul rdo rje/__gnam chos mi 'gyur rdo rje sogs nas dus phyis gter chen mchog gyur gling pa/__'jam pa'i dbyangs mkhyen brtse'i dbang po/__kong sprul rin po che/__dpal sprul sems dpa' chen po/__mi pham ma hA paN+Dita sogs mkhas dang grub pa'i skyes bu nam mkha'i skar tshogs tsam gyi zhabs kyis bcags shing rgyun ring por bzhugs/__chos kyi 'khor lo bskor bar mdzad/__lha chen gyi gtsug lag khang 'di bdud 'dul dang klong gsal gnyis kas/__rgya gar rdo rje gdan dang nges par mtshungs shing byin rlabs mnyam par gsungs shing /__'jam dbyangs smra seng dang /__spyan ras gzigs seng ge sgra'i gnas kyang yin te/__dam pa rin po che 'jam dbyangs dang /__chos rje gtsang ston spyan ras gzigs kyi sprul pa yin pas so/__/gnas 'di'i shar phyogs gnas ra lcogs dang seng ri gnas gsar gnyis/__lho mkhar chu/__nub gsang ba yang dgon/__byang dpal spungs 'khor lo sdom pa'i gnas rnams 'di'i yan lag yin pa dang /__dus phyis gter ston gsang sngags gling pa'i shog ser las bsgyur ba'i kaHthog gnas kyi mdo byang chen mo las 'byung ba ni/__de yang /__khams yul gnas kyi rgyal po sbas pa'i yulaH'khor lo lnga ldan kaHthog rdo rje'i gdanaHde yi sgrub gnas brgya dang nyi shu bzhi:__zhes khams phyogs kyi sgrub gnas thams cad kyi rgyal por bsngags shing /__dam phug phyogs rdor sems/__mi g.yo ba/__khro gnyer can/__sgrol ma'i gnas dang rang byon/__dbus kyi ri sked mkha' spyod ma'i gnas dang /__pad+ma'i sgrub phug sogs mang po dang /__de'i g.yon 'jam dpal khro bo/__khyung nag gi gnas dang /__sgyu 'phrul snying po yang gsang dgongs 'dus kyi gnas dang /__g.yas phyogs rdo rje'i rdzong chen/__g.yas ri'i rgyab sbra mgo byang sems sogs la rje 'bangs grogs bdun sgrub phug dang /__gur drag__/seng sgra/__gro lod/__rigs gsum/__rdo rje bdud rtsi'i gnas sogs dang /__las bzhi lhun grub kyi pha waM g.yon ri phyogs gnas brtan bcu drug__/yang dag rdo rje'i thugs kyi gnas/__tshe dpag med lha lnga rang byon/__dmod pa drag sngags kyi gnas dang /__kong btsun de mo'i bla mkhar sogs bsgrangs las 'das shing /__gnas yig de dang /__bla ma gong ma rnams kyi zhal lung dang mthun par so sor shing byang 'dzugs pa la zhib bcas gzigs pas khyab cing /__de ltar che ba du ma dang ldan pa'i gnas 'dir 'ja' lus chen por gshegs pa yang /__bai ro'i phug tu bla ma 'bum rten/__lho phyogs sA la'i tshal sogs su/__bla ma mgon rgyal/__dbus pa ston 'bum/__mi nyag 'jang ston/__rgyal po gling gi dge slong shes rab/__snga tsha za hor/__rong pa brtson 'grus bzang po/__'bru cha sgom pa'i dpon po shAkya sogs shin tu mang po dang /__lus ma spang pa mkha' spyod gshegs pa dang /__grub pa thob nges pa 'bum phrag tsam byung bar gna' sgros dang gter chen byang chub rgyal mtshan gyi dag snang las gsal ba dang /__lha yi drang srong rnams kyis kyang phyag mchod byed par gsungs shing /__bskor ba'i 'gyur khyad kyang /__gsang sngags pho brang bskor ba gcig la sngon gyi dam pa gong mas yig drug 'bum 'gyur cig__/gnam chos mi 'gyur rdo rjes yig drug 'bum bzhi 'gyur khyad kyang gsungs/__rgyang bskor gcig la gsang sngags pho brang gi bskor ba sum cu so lnga 'gro/__bskor ba 'bum 'ther dang lha sa'i bskor ba 'bum ther mnyam/__gang zag rab kyi bskor ba bcu gnyis la yig drug dung phyur gcig__/'bring gi bskor ba nyer lnga yig drug dung phyur/__tha mas bskor ba sum cu so gnyis la dung phyur/__sdig po ches bskor ba brgya la yig drug dung gcig gi 'gyur khyad/__gza' klu rgyal gdon gyis zin pa rnams kyis gsang sngags pho brang la bskor ba 'bum ther gcig gi tshad bskor bas nad las grol ba gnas yig snga ma rnams su 'byung la/__gter chen mdo sngags gling pa'i gzigs snang gi mnal lam a tsa ras zhus len skabs dbus gtsang mnga' ris phyogs kyi rten la sdig chen rnams kyi brnab sems dang /__chags pas ltas shing /__grib phog pa'i skyon gyis gtsang dbus kyi theg pa chen po'i chos kha bshad du song la/__gsang sngags 'bras bu'i chos ni gnas 'dir dar rgyas smin par 'gyur ro gsungs pa sogs shin tu yid ches pa'i gnas yin no/__/de yang gsang sngags pho brang zhes pa ni da lta'i ma mo khang 'di yin pas gong gi bskor tshad ni gtso bo 'di la dgongs ste gsungs shing /__phyis gter chen bdud 'dul rdo rje'i ye shes sgyu ma'i rol gar pad+ma tshang pa dri med zhing skyongs mgon pos bsam 'grub lha khang gu ru mthong grol chen po bzhengs pa sogs gdan rabs brgyud mar byung ba rnams dang /__khyad par du skyabs mgon si tu thams cad mkhyen pa chen pos sku gsum gyi pho brang chen po dpal ri pad 'od gnyis pa o rgyan rin po che dngos kyis rab tu gnas pa mdzad nges pa'i khyad par can sogs rten gsum mdo smad tsam na 'gran zla bral ba bzhugs pas sngar smos pa'i rgyun gyi bskor tshad sum 'gyur du 'gro nges pa dang /__lhag par sprel lo 'di o rgyan chos kyi rgyal po sin+d+hU rgya mtshor sku bltams pa'i dus chen khyad par can la rig 'dzin gong ma rnams kyi yang gnas 'dus mdzad pa'i phyag srol bzhin chu sprel gyi gnam lo hril por gnas chen rnams kyi byin rlabs 'dir 'dus shing phyi nang gi dpa' bo mkha' 'gro'i 'du ba dang nye ba'i 'du ba rgya chen po bzhugs pa dang /__khyung dang phug lug nag rtsis kyi stag zla bcu gcig pa dang /__mkha' 'gro rgya mtsho/__dgongs 'dus skar mdzod gyi stag zla bcu gnyis pa dang /__hor lugs kyi zla ba dang po stag zla ngos 'dzin tshul mi 'dra ba'i sprel zla ba yang ho zla lnga pa drug pa bdun pa gsum ka yin la 'di lo zla ba lnga pa bshol dang bcas pas/__zla ba bzhi yi ring la byin rlabs ches cher myur bas/__mthar skor/__bar skor/__gtsug lag khang bskor ba dang /__skyabs 'gro sems bskyed/__gsol 'debs/__yan lag bdun pa/__mar me/__spos/__zhal zas/__maN+Dal/__dar lcogs/__smyung gnas/__bsnyen gnas/__gzungs sngags khyad par can bzla ba dang /__mchod sbyin/__tshe thar/__bsang gsur sogs dang /__khyad par tshes bcu nam shar la tshogs kyi mchod pa rgya chen po dang /__smon lam bkra shis sogs chos spyod dge ba'i rim pa dang /__lhag pa'i lha yi bsnyen sgrub/__rlung dang gtum mo'i rnal 'byor/__man ngag snying tig gi nyams len sogs la 'bad na tshogs gnyis kyi dge tshogs rlab po che 'phel zhing /__khyad par sa ga zla ba'i tshes brgyad la sangs rgyas sku bltams pa dang /__tshes bco lnga la sangs rgyas pa dang /__mya ngan las 'das pa te dus chen gsum 'dzom/__hor zla drug pa'i tshes bzhir chos 'khor bskor ba'i dus chen/__tshes bco lnga la lhums su zhugs pa'i dus chen/__hor zla dgu pa'i tshes nyer gnyis lha babs kyi dus chen/__hor zla dang po cho 'phrul chen po'i dus chen te/__dus chen de rnams la dge sgrub byas pa'i phan yon kyang /__ji skad du/__de ltar dus chen rnam bzhi la/__/lhag bsam dag pas nas phul gang /__/sbyin pa btang na nas phul ni/__/sa ya phrag brgyad 'gyur ba'i phyir/__/nas khal brgyad 'bum sum khri dang /__/sum stong sum brgya sum cu gnyis/__/'byung bar rgyal ba nyid kyis gsungs/__/zhes dang /__jo bo rjes/__dus chen bzhi po gang rung dus/__/dge ba 'bum du rgyal ba'i gsungs/__/sher snying tshar gcig ston pa na/__/'bum tshar nyi shu bton par 'byung /__/tshul khrims ldan pa'i dge slong ni/__/gcig la gdugs shod bshos drangs na/__/dge slong sa ya phrag brgya la/__/'tsho ba phul ba'i bsod nams thob/__/ces dang /__nyi zla gza' yis zin pa'i skabs 'gyur khyad shin tu chen po yod de/__paN chen shAkya shrI zhal nas/__nyi ma gza' yi zin pa'i dus/__/bye ba dag ni 'bum 'gyur te/__/zla ba bye ba bdun 'gyur ro/__/dus chen bzhi po nyi zla bzung /__/de dag bsod nams khyad par 'phags/__/ces mdo sa'i bu myang 'das las kyang de bzhin gsungs pa dang /__/zla ba byung ngo cog gi tshes bcu la rtsa gsum kun 'dus o rgyan rdo rje 'chang gi mdzad chen te/__ston pa'i dus chen dang /__rnal 'byor pa rnams la nang rdo rje'i lus la rtsa thig rlung gi 'du ba khyad par can las mchog tu mi 'gyur ba bde ba chen po'i ye shes 'dren pa dang /__de yi byed pas phyi rol du yang dpa' bo d+hA ki bsam gyis mi khyab pa byon pas sgrub po byin gyis brlabs pa sogs phan yon bsam gyis mi khyab pas tshogs kyi mchod pa ma chad par brtson pa gal che zhing /__o rgyan rdo rje 'chang nyid kyi gsung gis/__nang re dgongs re bod kyi don la byon:__khyad bar tshes bcu'i dus su dngos su byonaHces dang /__khyad par du dbang chen sprel lo sprel zla'i tshes bcu dus chen thams cad kyi rgyal po 'di yi skabs gu ru rin po che dngos su byon pa la zhal bzhes bslu med the tshom dang bral ba ste/__gsang 'dus gnad yig las/__sprel lo sprel zla'i tshes bcu'i nyin zhag la:__o rgyan nga nyid bod yul thams cad duHnges par 'byon pa nga yi tha tshig yin:__zla re'i tshes bcu byung ngo cog la yang :__sprul pa'i bod khams khyad par mi 'byon reHdam tshig yin no pad 'byung bslu mi srid:__bdag la mos gus blo gtad byed pa rnams:__spos ldan gtor ma rin chen 'bar ba bzhes:__thod pa ltag sprod rol mo'i sgras bskul bzhin/__/tshig bdun gsol 'debs gdung ba'i dbyangs kyi bosaHo rgyan nga nyid rnga yab dpal ri nasaHgces pa'i bu ngu ma yi mi bzod ltar:__byin gyi rlob byon dam tshig na ra kan:__ces dang /__'di ltar nga yi tshes bcu la:__brtson zhing gsol ba 'debs pa deH'khor bar ltung na nges shes kyi:__glo snying brang gsum nga la gtod:__ces sogs gter kha du ma nas yang nas yang du rgya cher bka' rtsal bas na/__dad mos gdung shugs drag pos rtse gcig gus pas phyag bskor gsol 'debs smon lam dbang blang byas na dam chos sgrub pa'i 'gal rkyen bar chad thams cad zhi zhing 'di phyi'i bsam don thams cad yid bzhin 'grub pa'i bka' dang bstan bcos kyi lung tshad ma dag gis 'grub ste/__phyag 'tshal ba'i phan yon kyang /__'dul ba lung las/__dge slong dag__/khyod kyi de bzhin gshegs pa'i dbu skra dang /__sen mo'i mchod rten la dad pas phyag 'tshal ba de'i rnam par smin pa ni/__ji srid du tshang pa mtshungs bar spyod pa rnams la khong khro ma skyes pa de srid cig dbang chen gser gyi sa gzhi la thug gi bar gyi rdul phra rab kyi grangs dang mnyam pa'i 'khor lo'i bsgyur ba'i rgyal po'i bde ba myong zhing lha dang mi rnams kyi nang du byin bar 'gyur ro/__/zhes dang /__yan lag bdun gyi bsags sbyong tshar gcig sbyor dngos rjes gsum tshang ba la yang phan yon mtha' yas pa ste/__dpal spal gyi zhus pa las/__gang zhig phyogs bcu'i sangs rgyas la/__/dmigs la thal mo sbyar byas te/__/phyag 'tshal de bzhin mchod byed dam/__/bsod nams dag la yi rang zhing /__/sdig pa dag kyang 'chags par bgyid/__/bskul zhing gsol ba 'debs gyur pa/__/de yi bsod nams phung po ni/__/nam mkha' gang bar rtag tu 'byung /__/ces dang /__mchod rten la bskor ba'i phan yon kyang /__/mkhas pa gang gi sangs rgyas mchod rten la/__/dga' ba'i sems kyis goms pa gcig por ba/__/dzaM bu'i chu klung gser srang 'bum phrag snyed/__/de ni de dang mtshungs pa yod ma yin/__/ces de bzhin gshegs pa'i ring bsrel bzhugs pa'i mchod rten la dad pa'i shugs kyi sa gom gang spo ba la yang phan yon de 'drar bden gsungs seng ge'i dbyangs kyi rgya cher bka' stsal pa dang /__khyad par gnas 'di'i phan yon kyang /__/dpal chos kyi rdo rje dri med zhing gi gnas bstod las/__'og min stug po bkod pa dngos nyid de/__/gsang ba mchog gi grub pa rnyed sla sogs/__/gsang chen rol pa'i dur khrod dang mtshungs kyi/__/lam du zhugs pa'i gang zag tshogs rnams kyang /__/gzhan du lo gsum bsgom las 'dir zla ngos/__/bsgom pas skyed chen nye mtshan mang mnga' bas/__de phyir bod yul sa yi snying gi gsang /__/zhes dang /__gnas gter gyi mdo byang o rgyan rin po che'i gsung las/__gang zhig kaHthog 'khor lo lnga gdan gyi:__gnas mchog 'di la dad mos sus byas paHgnas skabs rkyen rnams ngang gis sel bar 'gyur:__nang bskor gcig gi phan yon bstan pa niHgrangs las gzhal na sid+d+hi dung phyur gsum:__tshad las gzhal na rgyal ba thams cad la:__mnyes pa'i mchod pa dus gcig byas pa bsamaHdad mos brtan po'i bskor ba gcig byed lhagaHphyag dang maN+Dal tshogs bskang mchod sgrub sogs:__dge ba gang byas gnas mchog gzhan las kyang :__khyad du 'phags pa'i bsod nams bdun 'gyur cheHbar skor gcig gi phan yon bstan pa ni:__grangs la gzhal na sid+d+hi dung phyur lnga:__tshad la gzhal na stong gsum 'bru yi bkang :__bde gshegs rnams la mchod pa phul ba bas:__dad dang ldan pas bar bskor gcig gi bsngags:__zhes dang /__de bzhin du/__phyi bskor gcig la sid+d+hi dung phyur bdun gyi phan yon gsungs ba dang /__tshogs 'khor gcig gi bsod nams rgyu'i tshogs rdzogs:__sgom sgrub gcig gi 'bras bu ye shes tshogs:__tshogs gnyis zung 'jug dus gcig rdzogs par 'gyur:__zhes dang /__gnas skabs bar chad rkyen bgegs 'di yis sel:__phyi ma sa lam bar chad 'di yis bzlog:__gsol ba gang btab yid bzhin nor ltar 'grub:__smon lam gang byas chud zos song re kan:__zhes rdo rje'i tshig gi nges pa yang dag pa ste/__/rgya gar paN+Di ta chos mchog gis/__/lung ni yid ches tshig yin te/__/nyes pa zad pas rdzun gyi tshig__/smra bar mi 'gyur rgyu med phyir/__/nyes zad lung du shes par bya/__/zhes gsungs pa ltar ro/__/gnas chen gyi 'du ba'i skabs su/__gong gi bskor ba'i 'gyur khyad kyang sum 'gyur du 'phel bar 'gyur ba yin la/__ci'i phyir zhe na/__sangs rgyas dang byang chub sems dpa'/__rtsa gsum rgyal ba zhi khro rab 'byams til gyi gong bu bzhin bung ba pad+ma'i tshal la 'du ba ltar/__dus chen khyad par can la tshogs kyi zhing dang mgron du 'du ba yin pa'i phyir gnas kyi byin rlabs yang lhag par je cher 'gro ba ste/__rgyud las/__mos pa du ma'i sems can la/__/spyod pa sna tshogs ston mdzad de/__/sna tshogs tshul gyi gdul bya la/__/thabs 'di sna tshogs ston pa yin/__/ces pa ltar rgyal ba rnams thabs mkhas la thugs rje chen po dang ldan pas/__/mdzad pa dang phrin las bsam gyis mi khyab pa'i bdag nyid can yin pa'i phyir na yid ches drag po bskyed de dal 'byor gyi rten la snying po blangs ba la brtson 'grus drag po bya bar rigs so/__/slar yang smras pa/__gang zhig bstan pa'i nyi ma 'bar ba yang /__/'grib med gsal 'di chos nyid yin phyir snod bcud dag pa chen po la/__/kun brtags blo yi rig pa ma yin gzod nas ye shes phyag rgyar grub/__de ltar na yang srin bu'i blo can thar pa'i mig ldongs dbugs 'byin sdud/__/rdo rje'i tshig dang dam pa'i zhal lung gser thur bzang pos ling tog bsal/__/mtho ris gnas la gdong ni gyen du phyogs pas mig mi 'dzum bltas pas/__/ngan song me dbal thur du mnal zhing skad cig bde bar byed pa dang /__/mchog tu 'dzin na lha dbang ral pa gdan du bting mdzad thub mchog de'i/__dam chos zhi bsil lha yi chab kyis sdug bsngal rdul bcas bkru ba la/__/sems ldan su zhig gus par mi byed de snying gdon gyis thebs pa'am/__/dbugs bral lcags kyi gong bu yin la dogs pa ma mchis shin tu rmongs/__/srid mtshor dbyings nas sdug la bsring ba'i blo ngan dor ste nges legs kyi/__/yang dag thar pa mchog la gzhol phyir rtsa gsum dgyes pa'i gnas mchog 'di/__/ngal bas ma btsal bstan 'gro'i mchod sdong lhun gyis grub 'dir gus pas bsnyen/__/gang de'i mthu yi mi mthun dgra zla spangs shing lha yi dpal yang 'du/__/mig 'phrul lta bu'i tshogs chen myur rdzogs sku bzhi'i go 'phang 'thob par 'gyur/__/'dir dges bsod nams 'phel ba gang yod rnams/__/bstan dang bstan 'dzin rgyas dang 'gro la bsngo/__/rang gzhan mkhyen gnyis shes rab rtsal rdzogs nas/__/kun mkhyen mi yi seng ge mchog brnyes shog__/bla ma'i byin rlabs rdo rje'i lhun po la/__/yi dam dngos grub rol pa'i mchog chen 'khyil/__/mkha' 'gro dam can klu dbang tshogs rnams kyis/__/bkra shis nor bu'i gru char bsnyil gyur cig__/kaHthog pa zhes hi ma la yi mkhas grub bye bas mgrin gcig bsngags/__/grags pa don ldan blo?X grosa?X snyinga?X po'i?X ring lugs 'od mtshan stong 'bar bas/__/rgyal ba'i bstan pa nor bu'i tog gi gdugs dkar srid zhi'i bla na mtho/__/de ba'i phrin las bzang po'i dar shams phyogs bcu kun tu khyab gyur cig__/ces shis brjod kyi mtha' brgyan pa'i gnas 'dus la bskul ba'i gtam phan bde'i char sprin zhes bya 'di yang kun mkhyen kaHthog si tu paN+Di ta chen po'i bka' 'bangs gi grwal mthar 'khod pa'i 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i phrin las kyi sprul ming 'dzin pa gtsug lag lung rigs nyi ma smra ba'i seng+ge thub bstan bshad sgrub rgyal mtshan dpal bzang po zhes ming gi snyan pa'i thun mongs snyoms las pas gser gdong dga' ba 'khyil pa'i ri khrod kyi sgrub khang bdud las rnam rgyal phrin las kun khyab gling nas bris rdo rje gdan gyi gtsug lag khang du sbyar ba sarba dA ka l+ya NaM b+ha wa tu/__/mang+ga laM//___//

Footnotes

Other Information