JKCL-KABUM-10-THA-041

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཕགས་ཡུལ་མ་ག་དྷའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་བཞུགས་གནས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་གསོལ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པ།
Wylie title 'phags yul ma ga d+ha'i byang chub chen po'i bzhugs gnas rten dang brten par bcas pa'i gsol smon bkra shis 'khyil pa JKCL-KABUM-10-THA-041.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 10, Text 41, Pages 349-351 (Folios 1a1 to 2a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'phags yul ma ga d+ha'i byang chub chen po'i bzhugs gnas rten dang brten par bcas pa'i gsol smon bkra shis 'khyil pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 10: 349-351. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Place or Sacred Site Guides - gnas bshad - skor tshad  ·  Verses of Praise - bstod pa
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/gathering-auspiciousness-mahabodhi-prayer
Colophon

།ཅེས་པའང་རང་སློབ་གཡག་ཟེ་བ་འགྱུར་མེད་གྲགས་པས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག་རིན་ཆེན་གཉིས་པའི་འཁོར་ལོ་དང་། ནོར་བུའི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་དབྱིག་རྡོ་བཅས་བསྐུལ་བ་བཞིན། མེ་བྱ་ལོ་ཟླ་༡༡ཚེས་༣༠ལ་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གནྡྷོ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་མདུན་དུ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨྲས་རིམ་བཞིན་དྲུང་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་གུས་པས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

/ces pa'ang rang slob g.yag ze ba 'gyur med grags pas bkra shis pa'i lha reg rin chen gnyis pa'i 'khor lo dang /__nor bu'i dbyibs can gyi dbyig rdo bcas bskul ba bzhin/__me bya lo zla 11tshes 30la rdo rje gdan gyi gan+d+ho la byang chub chen po'i mdun du 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas smras rim bzhin drung tshe ring bkra shis kyis gus pas bris pa dge legs 'phel//

[edit]
འཕགས་ཡུལ་མ་ག་དྷའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་བཞུགས་གནས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་གསོལ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་ཤཱཀྱ་མུ་ནི་ཡེ། སྟོབས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་མཁྱེན་ཟས་གཙང་སྲས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་དབུས་ན་པད་དཀར་ལྟར། །རབ་བསྔགས་ལྷ་མིའི་བླ་མ་རྐང་གཉིས་གཙོ། །ཐུབ་དབང་ཉི་མ་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །མཆོག་ཟུང་གཏད་རབས་བདུན་དང་གནས་བརྟན་ཆེ། །ཉན་ཐོས་རང་རྒྱལ་བྱང་སེམས་འཁོར་གྱི་ཚོགས། །བསམ་ཡས་དབུས་ན་འཇིགས་མེད་སེངྒེའི་སྒྲས། །ཚངས་དབྱངས་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རབ་འབྱམས་ཞིང་ཀུན་སྐུ་ཡི་བཀོད་པས་ཁྱབ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཚོགས་དང་བཀའ་བགྲོས་ཤིང་། །འདུལ་བ་རྣམ་བཞིའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཕ་མཐའ་ཡས། །ཤཱཀྱ་སེངྒེའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བྱང་ཆུབ་དམ་པ་མངོན་དུ་བརྙེས་པའི་གནས། །རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་འཇིགས་མེད་སེང་གེའི་ཁྲི། །བྱང་ཆུབ་ལྗོན་པའི་ཤིང་གིས་མཛེས་པ་དེར། །ཐུབ་དབང་དོན་ཀུན་གྲུབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་གི་རྣམ་ཐར་མཁའ་དང་རྒྱ་མཚོའི་མཇིངས། །འཕགས་པའི་བློས་ཀྱང་གཞལ་དཀའི་གནས་གྱུར་ན། །བྱིས་བློའི་སྐྲ་རྩེས་འཐོར་བའི་ངལ་བས་ཅི། །འོན་ཀྱང་ཆ་ཤས་དད་པས་བསྟོད་པའི་མཐུས། །བདག་སོགས་འདི་བཟུང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །ཡོངས་འཛིན་བཤེས་གཉེན་དམ་པར་འཕྲད་པ་དང་། །ཀུན་མཁྱེན་ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་རྗེས་བཟུང་ནས། །ཐེག་མཆོག་དམ་པའི་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག །ནམ་ཞིག་རྒྱལ་ཚབ་མ་ཕམ་མགོན་པོ་ཡིས། །བཛྲ་པཱ་ནར་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བའི་དུས། །འཁོར་གྱི་ཐོག་མར་ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུངས་ཐོབ། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་མཐར་ཕྱིན་ཤོགདལ་འབྱོར་རྟེན་ཐོབ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུང་པོ་རྫོགས། །བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཆོས་མཛོད་རབ་འཛིན་ཏེ། །རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྤོ་ལ་མངོན་འཚང་རྒྱ། །ནམ་མཁའ་མཉམ་པའི་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ་བར་ཤོག །གནས་འདིར་དད་མོས་འབྲེལ་བས་བསྡུས་པ་ཡི། །གཙོ་བྱས་མ་གྱུར་རིགས་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས། །འཁོར་བ་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་ཏེ། །བདེ་ལྡན་ཞིང་དུ་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེ་བར་ཤོག །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་རྣམས་སྐུ་ཚེའི་ལྗོན་བཟང་བརྟན། །བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་དབུ་རྨོག་རབ་ཏུ་བཙན། །དགེ་འདུན་འདུས་པ་ལི་ཁྲིའི་ཆུ་གཏེར་རྒྱས། །རྒྱལ་བསྟན་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་རང་སློབ་གཡག་ཟེ་བ་འགྱུར་མེད་གྲགས་པས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག་རིན་ཆེན་གཉིས་པའི་འཁོར་ལོ་དང་། ནོར་བུའི་དབྱིབས་ཅན་གྱི་དབྱིག་རྡོ་བཅས་བསྐུལ་བ་བཞིན། མེ་བྱ་ལོ་ཟླ་༡༡ཚེས་༣༠ལ་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གནྡྷོ་ལ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་མདུན་དུ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨྲས་རིམ་བཞིན་དྲུང་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་གུས་པས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

'phags yul ma ga d+ha'i byang chub chen po'i bzhugs gnas rten dang brten par bcas pa'i gsol smon bkra shis 'khyil pa zhes bya ba bzhugs so/__/na mo b+ha ga wa te shAkya mu ni ye/__stobs bcu'i dbang phyug kun mkhyen zas gtsang sras/__/rgyal ba kun gyi dbus na pad dkar ltar/__/rab bsngags lha mi'i bla ma rkang gnyis gtso/__/thub dbang nyi ma mchog la phyag 'tshal lo/__/mchog zung gtad rabs bdun dang gnas brtan che/__/nyan thos rang rgyal byang sems 'khor gyi tshogs/__/bsam yas dbus na 'jigs med seng+ge'i sgras/__/tshangs dbyangs chos sgra sgrogs la phyag 'tshal lo/__/rab 'byams zhing kun sku yi bkod pas khyab/__/de bzhin gshegs pa'i tshogs dang bka' bgros shing /__/'dul ba rnam bzhi'i cho 'phrul pha mtha' yas/__/shAkya seng+ge'i zhabs la phyag 'tshal lo/__/byang chub dam pa mngon du brnyes pa'i gnas/__/rdo rje gdan gyi 'jigs med seng ge'i khri/__/byang chub ljon pa'i shing gis mdzes pa der/__/thub dbang don kun grub la phyag 'tshal lo/__/gang gi rnam thar mkha' dang rgya mtsho'i mjings/__/'phags pa'i blos kyang gzhal dka'i gnas gyur na/__/byis blo'i skra rtses 'thor ba'i ngal bas ci/__/'on kyang cha shas dad pas bstod pa'i mthus/__/bdag sogs 'di bzung skye ba thams cad du/__/yongs 'dzin bshes gnyen dam par 'phrad pa dang /__/kun mkhyen thub pa chen pos rjes bzung nas/__/theg mchog dam pa'i chos la spyod par shog__/nam zhig rgyal tshab ma pham mgon po yis/__/badz+ra pA nar chos 'khor bskor ba'i dus/__/'khor gyi thog mar lung bstan dbugs dbyungs thob/__/byang chub spyod pa rgya mtsho mthar phyin shogadal 'byor rten thob tshul khrims phung po rdzogs/__/bde bar gshegs pa'i chos mdzod rab 'dzin te/__/rdo rje gdan gyi spo la mngon 'tshang rgya/__/nam mkha' mnyam pa'i 'gro rnams sgrol bar shog__/gnas 'dir dad mos 'brel bas bsdus pa yi/__/gtso byas ma gyur rigs drug sems can rnams/__/'khor ba ngan song sdug bsngal las grol te/__/bde ldan zhing du brdzus te skye bar shog__/bstan 'dzin skyes rnams sku tshe'i ljon bzang brtan/__/bstan pa'i sbyin bdag dbu rmog rab tu btsan/__/dge 'dun 'dus pa li khri'i chu gter rgyas/__/rgyal bstan dar zhing rgyas pa'i bkra shis shog__/ces pa'ang rang slob g.yag ze ba 'gyur med grags pas bkra shis pa'i lha reg rin chen gnyis pa'i 'khor lo dang /__nor bu'i dbyibs can gyi dbyig rdo bcas bskul ba bzhin/__me bya lo zla 11tshes 30la rdo rje gdan gyi gan+d+ho la byang chub chen po'i mdun du 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas smras rim bzhin drung tshe ring bkra shis kyis gus pas bris pa dge legs 'phel//___//

Footnotes

Other Information