JKCL-KABUM-10-THA-051

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་གནས་བསྟོད།
Wylie title bal yul yang le shod kyi gnas bstod JKCL-KABUM-10-THA-051.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 10, Text 51, Pages 383-384 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bal yul yang le shod kyi gnas bstod. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 10: 383-384. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Place or Sacred Site Guides - gnas bshad - skor tshad  ·  Verses of Praise - bstod pa
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/praise-yanglesho
Colophon

།ཅེས་པའང་རྡོ་རྗེ་གཟི་འབར་རྩལ་གྱིས་སོ།།

/ces pa'ang rdo rje gzi 'bar rtsal gyis so//

[edit]
བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་གནས་བསྟོད་བཞུགས་སོ། །ཤྲཱི་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ན་མོ། འབར་བའི་སྐུ་ནི་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ། །ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་འོག་མིན་ནི། །ས་འདིར་འཕོས་པ་རྨད་དུ་བྱུང་། །རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་བཀོད་པ་ནི། །ཕྱི་རོལ་དངོས་པོའི་ཆོས་སུ་ཤར། །དཔྱད་ལེགས་རྣམ་ཤེས་དག་པ་ཡི། །བཀྲ་ཤིས་རྟགས་ཀྱི་མཚན་མས་སྤྲས། །ཧཾ་དང་ཨ་ཐུང་སྙོམས་ཞུགས་ཀྱི། །ཁ་སྦྱོར་རྟགས་སུ་ཤེལ་དཀར་རི། །ནགས་ཚལ་སྟུག་པོའི་རྣམ་པར་མཛེས། །སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་ས་འཛིན་ནི། །ཟླུམ་པོ་ཐིག་ལེ་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ། །དྲན་པ་རྣམ་བཀོད་དྭངས་བསིལ་རྫིང་། །རྔམ་ལ་རོ་དྲུག་འདོད་ཡོན་མཆོད། །བདེ་སྐྱོང་ལྷ་མོའི་གར་གྱིས་རྩེན། །ཨ་དོན་སྐྱེ་མེད་སྟོང་པའི་སྒྲ། །སུ་རས་མྱོས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །དབང་ཆེན་རྔམ་པའི་སྒྲ་སྒྲོགས་པས། །བདག་འཛིན་རུ་ཏྲ་རྣམ་གསུམ་གཞོམ། །དཔལ་ཆེན་སྐུ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་སོགས། །ཕན་ཚུན་འགྲན་པ་བཞིན་དུ་བཀྲ། །པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །ཡང་དག་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡི། །སྲོད་ལ་བདུད་རྣམས་ཀཱི་ལས་བསྒྲལ། །ཐོ་རངས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་བརྙེས། །དེ་ཡི་བྱིན་བརླབས་སྒྲུབ་གནས་ཆེ། །ས་ཆེན་འདི་ན་འགྲན་ཟླ་དབེན། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དེ་ཉིད་དང་། །ལེགས་སྦྱར་བཀོད་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱིས། །སྲིད་གསུམ་འགྲོ་བ་ཀུན་བསྒྲལ་ནས། །གསང་བ་མཆོག་གི་གྲོང་འཇུག་ཤོག །སླར་ཡང་ཆོས་གཏེར་བང་མཛོད་རྣམས། །ཕ་ནོར་བུ་ཡིས་སྤྱོད་པ་དང་། །ས་གསུམ་རབ་དགའི་དབྱངས་སྒྲོགས་པས། །འཛམ་གླིང་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་རྡོ་རྗེ་གཟི་འབར་རྩལ་གྱིས་སོ།། །།
[edit]

bal yul yang le shod kyi gnas bstod bzhugs so/__/shrI badz+ra he ru ka na mo/__'bar ba'i sku ni gcig tu 'khyil/__/ye shes grub pa'i phyag rgya che/__/gdod nas grub pa'i 'og min ni/__/sa 'dir 'phos pa rmad du byung /__/rdo rje'i lus kyi bkod pa ni/__/phyi rol dngos po'i chos su shar/__/dpyad legs rnam shes dag pa yi/__/bkra shis rtags kyi mtshan mas spras/__/haM dang a thung snyoms zhugs kyi/__/kha sbyor rtags su shel dkar ri/__/nags tshal stug po'i rnam par mdzes/__/sprul pa'i 'khor lo sa 'dzin ni/__/zlum po thig le gcig tu 'khyil/__/dran pa rnam bkod dwangs bsil rdzing /__/rngam la ro drug 'dod yon mchod/__/bde skyong lha mo'i gar gyis rtsen/__/a don skye med stong pa'i sgra/__/su ras myos pa'i brtul zhugs kyis/__/dbang chen rngam pa'i sgra sgrogs pas/__/bdag 'dzin ru tra rnam gsum gzhom/__/dpal chen sku sngags phyag mtshan sogs/__/phan tshun 'gran pa bzhin du bkra/__/pad+ma rgyal po thod phreng rtsal/__/yang dag grub pa chen po yi/__/srod la bdud rnams kI las bsgral/__/tho rangs mngon par byang chub brnyes/__/de yi byin brlabs sgrub gnas che/__/sa chen 'di na 'gran zla dben/__/phyi nang gsang ba'i de nyid dang /__/legs sbyar bkod pa'i sgra dbyangs kyis/__/srid gsum 'gro ba kun bsgral nas/__/gsang ba mchog gi grong 'jug shog__/slar yang chos gter bang mdzod rnams/__/pha nor bu yis spyod pa dang /__/sa gsum rab dga'i dbyangs sgrogs pas/__/'dzam gling kun tu khyab par shog__/ces pa'ang rdo rje gzi 'bar rtsal gyis so//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]