Category:Spiritual Instructions - gdams ngag

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Spiritual Instructions - gdams ngag.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་གཙུག་ཏོར་འབར་བའི་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིར་ཟློག་པའི་གདམས་པ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ།ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ་པོ་གཙུག་ཏོར་འབར་བའི་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱིར་ཟློག་པའི་གདམས་པ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ།117499-505khro rgyal gtsug tor 'bar baJKW-KABUM-11-DA-014.pdf
གསང་འདུས་རིམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ལོ་ཆེན་བྱང་རྩེས་མཛད་པ་སོགས་སྣ་ཚོགས།གསང་འདུས་རིམ་ལྔའི་ཁྲིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ལོ་ཆེན་བྱང་རྩེས་མཛད་པ་སོགས་སྣ་ཚོགས།344226-269JKW-KABUM-03-GA-001.pdf
ཆུ་སྦྱིན་སྐབས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ།ཆུ་སྦྱིན་སྐབས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ།64337-340JKW-KABUM-06-CHA-002.pdf
ཉམས་ལེན་ཐུན་མོང་དུ་གདམས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་དྲང་སྲོང་གི་གཏམ།ཉམས་ལེན་ཐུན་མོང་དུ་གདམས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་དྲང་སྲོང་གི་གཏམ།224531-534JKW-KABUM-22-ZA-012.pdf
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ཁ་ཟློག་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ།ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་ཁ་ཟློག་པའི་གདམས་ངག་ཟབ་མོ།201551JKW-KABUM-20-WA-005.pdf
དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་གདམས་པའི་ཟིན་བྲིས་ཉུང་གསལ་གྲུབ་གཉིས་ས་བོན།དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་གདམས་པའི་ཟིན་བྲིས་ཉུང་གསལ་གྲུབ་གཉིས་ས་བོན།snye mo rgya gong ri ba sangs rgyas dbang chen139530-538rta mchog rol parta mgrin gsang sgrubJKW-KABUM-13-PA-023.pdf
དམ་གྲིབ་ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་སྒོ་ནས་བཀྲུ་བྱབས་སྲུང་གསུམ་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།དམ་གྲིབ་ཉེས་པ་ཀུན་སེལ་གྱི་སྒོ་ནས་བཀྲུ་བྱབས་སྲུང་གསུམ་བྱ་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།128363-370JKW-KABUM-12-NA-004.pdf
ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་མཁའ་སྤྱོད་ལམ་བཟང་ལ་ཉེར་མཁོའི་ལྷན་ཐབས་མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ་སྟེར།ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་མཁའ་སྤྱོད་ལམ་བཟང་ལ་ཉེར་མཁོའི་ལྷན་ཐབས་མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ་སྟེར།76419-424rdo rje rnal 'byor manA ro mkha' spyod maJKW-KABUM-07-JA-015.pdf
བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་ཆོ་ག་དཔག་མེད་མྱུར་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གདམས་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།བདེ་བ་ཅན་དུ་བགྲོད་པའི་ཆོ་ག་དཔག་མེད་མྱུར་ལམ་དང་འབྲེལ་བའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་གདམས་པ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།'jigs med gling pa161797-113klong chen snying gi thig leJKW-KABUM-16-MA-016.pdf
བན་རྒན་ཡེ་ཤེས་ལ་གནང་བའི་གླུ།བན་རྒན་ཡེ་ཤེས་ལ་གནང་བའི་གླུ།231138JKW-KABUM-23-A-001.pdf
མདའ་བསྣུན་ཞབས་ཀྱི་སྙན་བརྒྱུད་ཐབས་ལམ་གྱི་དུམ་བུ།མདའ་བསྣུན་ཞབས་ཀྱི་སྙན་བརྒྱུད་ཐབས་ལམ་གྱི་དུམ་བུ།1051-5JKCL-KABUM-10-THA-001.pdf
འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོའི་གདམས་པའི་སྙིང་པོ་མདོར་བསྡུས་པ་བློ་གྲོས་སྣང་སྟེར།འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོའི་གདམས་པའི་སྙིང་པོ་མདོར་བསྡུས་པ་བློ་གྲོས་སྣང་སྟེར།1012280-291'jam dpal dkar po'jam dpal shes rab 'khor loJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གདམས་པ་ཟབ་མོའི་གསལ་བྱེད་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར།འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གདམས་པ་ཟབ་མོའི་གསལ་བྱེད་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར།1224123-146'jig rten dbang phyug seng ge sgraJKW-KABUM-12-NA-001.pdf
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བཀླག་ཐབས་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་སྟེར།འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བཀླག་ཐབས་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་སྟེར།107309-315'jam dpal dbyangsJKW-KABUM-10-THA-004.pdf
འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ།འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀི་ལ་གསུངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་གཞུང་འགྲེལ་སྙིང་པོ་བསྡུས་པ།8371-37thugs rje chen pophyag rgya chen po sems nyid ngal bsoJKW-KABUM-08-NYA-001.pdf
ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོའི་བཅུད་ཐིག།ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོའི་བཅུད་ཐིག།94591-594seng gdong maJKCL-KABUM-09-TA-046.pdf
རང་གཞན་ལ་གདམས་པའི་ཐོལ་གླུ་ཕན་བདེའི་ཆུན་པོ།རང་གཞན་ལ་གདམས་པའི་ཐོལ་གླུ་ཕན་བདེའི་ཆུན་པོ།223534-536JKW-KABUM-22-ZA-012.pdf
རང་གཞན་ལ་གདམས་པའི་ཐོལ་གླུ་ལྷག་བསམ་ཆུན་པོ།རང་གཞན་ལ་གདམས་པའི་ཐོལ་གླུ་ལྷག་བསམ་ཆུན་པོ།223540-542JKW-KABUM-22-ZA-012.pdf
རྫོགས་ཆེན་གྱི་དོན་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས་དང་གཞི་ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་ལ་སོགས།རྫོགས་ཆེན་གྱི་དོན་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས་དང་གཞི་ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་ལ་སོགས།81363-75JKCL-KABUM-08-NYA-003.pdf
ལེགས་ལྡན་རྗེའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་སྒྲུབ་གཞུང་དང་། གདམས་ཟབ་གསལ་བར་བཀོད་པ་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་།ལེགས་ལྡན་རྗེའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་སྒྲུབ་གཞུང་དང་། གདམས་ཟབ་གསལ་བར་བཀོད་པ་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་།legs ldan bdud 'joms rdo rje1313420-432tshe dpag medtshe'i dngos grub sgrub pa'i man ngagTerdzo-TSHI-054JKW-KABUM-13-PA-022.pdf
ལོ་ཏོག་ལ་ཕན་པའི་གདམས་ངག་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།ལོ་ཏོག་ལ་ཕན་པའི་གདམས་ངག་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།2014559-572JKW-KABUM-20-WA-005.pdf
ཤེར་ཕྱིན་ཡི་གེ་གཅིག་མའི་གདམས་ངག་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ།ཤེར་ཕྱིན་ཡི་གེ་གཅིག་མའི་གདམས་ངག་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ།124116-119sher phyin yi ge gcig maJKW-KABUM-12-NA-001.pdf
སྤོང་བ་བསམ་གཏན་པ་ལ་གདམས་པའི་གཏམ་ལམ་རིམ་བདུད་རྩི་སྙིང་པོ།སྤོང་བ་བསམ་གཏན་པ་ལ་གདམས་པའི་གཏམ་ལམ་རིམ་བདུད་རྩི་སྙིང་པོ།2349-42bka' ma - Oral TransmissionJKW-KABAB-02-KHA-002.pdf