JKCL-KABUM-10-THA-050

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་མདོ་བྱང་བསྡུས་པ།
Wylie title bal yul yang le shod kyi mdo byang bsdus pa JKCL-KABUM-10-THA-050.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 10, Text 50, Pages 379-382 (Folios 1a1 to 2b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bal yul yang le shod kyi mdo byang bsdus pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 10: 379-382. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Pilgrimage Guides - gnas yig
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/short-guide-to-yanglesho
Colophon

།ཅེས་པའང་མེ་སྤྲེལ་ལོ་ཁོ་བོ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་འཕགས་བལ་དུ་བསྟན་འགྲོར་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་ཕྱིར་གནས་མཇལ་སྐབས་ཟླ་༡༢ཚེས་༡ལ་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཚོགས་མཆོད་སྐབས་ཡིད་ལ་ལམ་ལམ་གསལ་བ། ཚེས་༢སྔ་ཆར་རང་སློབ་ནང་ཆེན་ཚེས་བཅུ་བླ་མ་མཆོད་དཔོན་བློ་གྲོས་མཆོག་ལྡན་ནས་ཤོག་གུ་གཏད་དེ་གང་དྲན་ཞིག་བྲིས་ཞེས་བསྐུལ་རྐྱེན་གྱིས་གནས་དེ་ཉིད་དུ་བྲིས་ནས་གཤམས་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་དུ་འབྱོར་འཕྲལ་བྲིས་པ་ཤེས་ཉམས་ལ་མི་འཆར་དགུ་འཆར་གང་དྲན་ཐོལ་བྱུང་དུ་བྲིས་པའོ། །མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang me sprel lo kho bo pad+ma ye shes rdo rje 'phags bal du bstan 'gror bde skyid 'byung phyir gnas mjal skabs zla 12tshes 1la yang phur sbrags ma'i tshogs mchod skabs yid la lam lam gsal ba/__tshes 2snga char rang slob nang chen tshes bcu bla ma mchod dpon blo gros mchog ldan nas shog gu gtad de gang dran zhig bris zhes bskul rkyen gyis gnas de nyid du bris nas gshams 'phags pa shing kun du 'byor 'phral bris pa shes nyams la mi 'char dgu 'char gang dran thol byung du bris pa'o/__/mang+ga laM//

[edit]
བལ་ཡུལ་ཡང་ལེ་ཤོད་ཀྱི་མདོ་བྱང་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རང་བྱུང་གསང་བ་ཆེན་པོ་ལས། །སྐྱེ་མེད་སྐྱེ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱིས། །རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེ་རང་ཤར་བ། །ངོ་མཚར་མཆོག་ཏུ་ཨེ་མ་ཧོཿ བདག་འདྲ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ནི། །ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས། །སིནྡྷུའི་རྒྱ་མཚོར་པད་སྡོང་རྩེར། །མངལ་གྱིས་མ་གོས་རང་བྱུང་འཁྲུངས། །ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་པོའི་སྲས་སུ་བྱས། །བརྟུལ་ཞུགས་སྤྱོད་པས་འགྲོ་དོན་མཛད། །དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་དུ་སྤྱོད་པ་བསྐྱངས། །གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་མང་པོ་དང་། །པཎྜི་ཏ་ལས་མདོ་སྔགས་ཀྱི། །ཆོས་ཚུལ་མང་པོ་མཉན་བྱས་ཏེ། །མ་ར་ཏི་ཀར་ཉེ་རྒྱུའི་ལམ། །བསྟེན་ནས་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་སྒྲུབ། །ཚེ་དཔག་མེད་པས་ཞལ་ཡང་བསྟན། །ཁྱད་པར་ཡང་ལེ་ཤོད་བྲག་ཏུ། །དཔལ་ཆེན་ཕྱག་རྒྱ་མངོན་སྒྲུབ་ནས། །བར་ཆད་བགེགས་རྣམས་རྡོ་རྗེ་ཁྲོས། །ཏིང་འཛིན་མཐུ་ཡིས་བཅོམ་བྱས་ཏེ། །ཕྱག་རྒྱའི་རིག་འཛིན་མཐར་ཕྱིན་ནས། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གྲལ་སར་གཤེགས་སོ། །དེ་ལྟར་སྒྲུབ་པའི་གནས་འདི་ནི། །ཧེ་རུ་ཀ་ཡིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། །སྔོན་ཚེ་རུ་ཏྲ་བསྒྲལ་བའི་དུས། །ཁོག་པ་གཞལ་མེད་ཁང་འདིར་སྣང་། །ས་གཞི་དཔྱད་ལེགས་འདོད་རྒུ་ཚང་། །གསང་བདག་འཇམ་དབྱངས་ལ་སོགས་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མང་པོ་དག །གནས་འདིར་མངོན་སུམ་ལྷགས་པ་དང་། །ཕྱོགས་མཚམས་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར། །ཁྱད་པར་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཉིད། །གླང་རིར་རྫུ་འཕྲུལ་ཞབས་བཅགས་ཚེ། །འདིར་བྱོན་བྱང་སེམས་དགྲ་བཅོམ་ཚོགས། །འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། །འཆི་མེད་དྲང་སྲོང་རིག་འཛིན་དང་། །ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་རྣམས་ལ། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། །ཐུན་མིན་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ལ། །ཧེ་རུ་ཀ་རྣམས་མངོན་འབྱུང་བའི། །རྒྱུད་སྡེའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོགས། །གསང་སྔགས་གཏེར་ཆེན་མང་པོ་སྦེད། །འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་ཆེན་མདའ་བསྣུན་སོགས། །འདིར་བྱོན་འདིར་སྒྲུབ་འདིར་བསྟེན་པས། །གྲུབ་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། །དེ་ཕྱིར་གསང་སྔགས་བསྟན་བ་ནི། །རྒྱས་པར་འདོད་པས་འདིར་མཆོད་ཅིང་། །འདིར་སྒྲུབ་དོན་དང་ལྡན་པར་འགྱུར། །དངོས་གྲུབ་སྐལ་བ་ཆེན་པོ་རྙེད། །བསྟན་འགྲོར་བདེ་སྐྱིད་རྒྱས་པར་འགྱུར། །ས་མ་ཡ། ༈གནས་ཀྱི་མཆོག་གྱུར་བལ་པོའི་མཐིལ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་འབྱུང་བའི་གནས། །བྱིན་བརླབ་རིང་སྲེལ་མཆོད་སྡོང་ཆེའི། །དབང་ཕྱོགས་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པའི་གནས། །ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ཚོགས་ཁང་ཆེའི། །རང་བྱུང་གསང་བའི་ཕུག་པ་རུ། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མངོན་སུམ་བཞུགས། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དགྱེས་པར་རོལ། །བདེ་ཆེན་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་ཆེ། །མཐོང་བས་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་འདགས། །ཐོས་པས་ངན་སོང་སྐྱེ་སྒོ་ཆོད། །ཚུལ་བཞིན་སྒྲུབ་པས་མཆོག་དངོས་གྲུབ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཚོགས་འཁོར་ལོ། །དམ་ཚིག་ལྡན་པས་སྤྱོད་གྱུར་ན། །ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྐལ་པ་མཉམ། །རྡོ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱི། །གསང་བ་ཆེན་པོའི་གར་བསྒྱུར་ན། །རྩ་ཐིག་རླུང་གི་སྙིགས་མ་དྭངས། །རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྟོབས་འབར་ཞིང་། །སྦྱོར་དང་སྒྲོལ་བ་ལམ་དུ་ལྷོངས། །གསང་བའི་གསང་ཆེན་དེ་ཉིད་ངེས། །བདེན་དོན་རྟོགས་པའི་མཐར་ཐུག་འགྱུར། །ས་མ་ཡ། ནམ་ཞིག་བོད་ཁམས་སྡུག་པའི་དུས། །དུ་རུ་ཀ་ཡི་ཚ་ངར་རྒྱས། །མི་བདེ་སྣ་ཚོགས་འབྱུང་བའི་དུས། །པདྨ་བདག་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་། །མངའ་བདག་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་དུས། །གནས་འདིར་གློག་བཞིན་འཁྱུགས་ནས་སུ། །བསྟན་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ་བར་བྱེད། །དངོས་གཏེར་མི་སྤྱོད་མདོ་བྱང་འདི། །མངོན་དུ་ཕྱུངས་ནས་ཕྱི་མའི་དུས། །ནཻ་པ་ལ་ཡི་ཆོས་རྒྱལ་ནི། །བྷཾ་གའི་མིང་ཅན་གྱུར་ནས་སུ། །ཟབ་མོ་གཏེར་ལ་དབང་འབྱོར་ཤིང་། །བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེའི་སྒོ་འཕར་འབྱེད། །ས་མ་ཡ། སྤྲེའུས་གར་རྩེ་བྱ་ལ་ཞོན། །ས་ལ་ལྷུངས་ནས་ཁྱི་བཞིན་ཉུལ། །ཕག་ལྟར་རྒྱུགས་ནས་བྱི་ལྟར་ཡིབས། །དེ་ནས་གླང་གི་རྭ་རྩེ་ལ། །དར་ཚོན་ཁ་དོག་སྣ་ལྔས་བརྒྱན། །འཛམ་གླིང་ཡུད་ཙམ་བདེ་བ་དང་། །གནས་གཏེར་འདི་ཡང་གསལ་བར་འགྱུར། །ས་མ་ཡ། །ཅེས་པའང་མེ་སྤྲེལ་ལོ་ཁོ་བོ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་འཕགས་བལ་དུ་བསྟན་འགྲོར་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་ཕྱིར་གནས་མཇལ་སྐབས་ཟླ་༡༢ཚེས་༡ལ་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཚོགས་མཆོད་སྐབས་ཡིད་ལ་ལམ་ལམ་གསལ་བ། ཚེས་༢སྔ་ཆར་རང་སློབ་ནང་ཆེན་ཚེས་བཅུ་བླ་མ་མཆོད་དཔོན་བློ་གྲོས་མཆོག་ལྡན་ནས་ཤོག་གུ་གཏད་དེ་གང་དྲན་ཞིག་བྲིས་ཞེས་བསྐུལ་རྐྱེན་གྱིས་གནས་དེ་ཉིད་དུ་བྲིས་ནས་གཤམས་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་དུ་འབྱོར་འཕྲལ་བྲིས་པ་ཤེས་ཉམས་ལ་མི་འཆར་དགུ་འཆར་གང་དྲན་ཐོལ་བྱུང་དུ་བྲིས་པའོ། །མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

bal yul yang le shod kyi mdo byang bsdus pa bzhugs so/__/dpal chen he ru ka la phyag 'tshal lo/__/rang byung gsang ba chen po las/__/skye med skye ba'i cho 'phrul gyis/__/rdo rje'i yi ge rang shar ba/__/ngo mtshar mchog tu e ma hoH__bdag 'dra pad+ma 'byung gnas ni/__/o rgyan yul gyi nub byang mtshams/__/sin+d+hu'i rgya mtshor pad sdong rtser/__/mngal gyis ma gos rang byung 'khrungs/__/o rgyan rgyal po'i sras su byas/__/brtul zhugs spyod pas 'gro don mdzad/__/dur khrod brgyad du spyod pa bskyangs/__/grub pa'i slob dpon mang po dang /__/paN+Di ta las mdo sngags kyi/__/chos tshul mang po mnyan byas te/__/ma ra ti kar nye rgyu'i lam/__/bsten nas 'chi med rig 'dzin sgrub/__/tshe dpag med pas zhal yang bstan/__/khyad par yang le shod brag tu/__/dpal chen phyag rgya mngon sgrub nas/__/bar chad bgegs rnams rdo rje khros/__/ting 'dzin mthu yis bcom byas te/__/phyag rgya'i rig 'dzin mthar phyin nas/__/rdo rje 'chang gral sar gshegs so/__/de ltar sgrub pa'i gnas 'di ni/__/he ru ka yis byin gyis brlab/__/sngon tshe ru tra bsgral ba'i dus/__/khog pa gzhal med khang 'dir snang /__/sa gzhi dpyad legs 'dod rgu tshang /__/gsang bdag 'jam dbyangs la sogs dang /__/byang chub sems dpa' mang po dag__/gnas 'dir mngon sum lhags pa dang /__/phyogs mtshams dur khrod brgyad kyis bskor/__/khyad par thub pa chen po nyid/__/glang rir rdzu 'phrul zhabs bcags tshe/__/'dir byon byang sems dgra bcom tshogs/__/'khor dang bcas pa thams cad dang /__/'chi med drang srong rig 'dzin dang /__/lha klu gnod sbyin tshogs rnams la/__/zab rgyas chos kyi 'khor lo bskor/__/thun min grub pa'i rig 'dzin la/__/he ru ka rnams mngon 'byung ba'i/__/rgyud sde'i chos kyi sgra dbyangs sgrogs/__/gsang sngags gter chen mang po sbed/__/'phags yul grub chen mda' bsnun sogs/__/'dir byon 'dir sgrub 'dir bsten pas/__/grub pa mchog gi dngos grub brnyes/__/de phyir gsang sngags bstan ba ni/__/rgyas par 'dod pas 'dir mchod cing /__/'dir sgrub don dang ldan par 'gyur/__/dngos grub skal ba chen po rnyed/__/bstan 'gror bde skyid rgyas par 'gyur/__/sa ma ya/__!gnas kyi mchog gyur bal po'i mthil/__/dus gsum sangs rgyas 'byung ba'i gnas/__/byin brlab ring srel mchod sdong che'i/__/dbang phyogs dpal chen dgyes pa'i gnas/__/he ru ka yi tshogs khang che'i/__/rang byung gsang ba'i phug pa ru/__/rdo rje phag mo mngon sum bzhugs/__/dpa' bo mkha' 'gro dgyes par rol/__/bde chen grub pa'i dga' tshal che/__/mthong bas las kyi sgrib pa 'dags/__/thos pas ngan song skye sgo chod/__/tshul bzhin sgrub pas mchog dngos grub/__/phyi nang gsang ba'i tshogs 'khor lo/__/dam tshig ldan pas spyod gyur na/__/he ru ka dang skal pa mnyam/__/rdo rje'i brtul zhugs grub rnams kyi/__/gsang ba chen po'i gar bsgyur na/__/rtsa thig rlung gi snyigs ma dwangs/__/rig pa'i ye shes stobs 'bar zhing /__/sbyor dang sgrol ba lam du lhongs/__/gsang ba'i gsang chen de nyid nges/__/bden don rtogs pa'i mthar thug 'gyur/__/sa ma ya/__nam zhig bod khams sdug pa'i dus/__/du ru ka yi tsha ngar rgyas/__/mi bde sna tshogs 'byung ba'i dus/__/pad+ma bdag gi thugs bskyed dang /__/mnga' bdag chen po'i smon lam dus/__/gnas 'dir glog bzhin 'khyugs nas su/__/bstan 'gro'i bde skyid spel bar byed/__/dngos gter mi spyod mdo byang 'di/__/mngon du phyungs nas phyi ma'i dus/__/nai pa la yi chos rgyal ni/__/b+haM ga'i ming can gyur nas su/__/zab mo gter la dbang 'byor shing /__/bstan 'gror phan bde'i sgo 'phar 'byed/__/sa ma ya/__spre'us gar rtse bya la zhon/__/sa la lhungs nas khyi bzhin nyul/__/phag ltar rgyugs nas byi ltar yibs/__/de nas glang gi rwa rtse la/__/dar tshon kha dog sna lngas brgyan/__/'dzam gling yud tsam bde ba dang /__/gnas gter 'di yang gsal bar 'gyur/__/sa ma ya/__/ces pa'ang me sprel lo kho bo pad+ma ye shes rdo rje 'phags bal du bstan 'gror bde skyid 'byung phyir gnas mjal skabs zla 12tshes 1la yang phur sbrags ma'i tshogs mchod skabs yid la lam lam gsal ba/__tshes 2snga char rang slob nang chen tshes bcu bla ma mchod dpon blo gros mchog ldan nas shog gu gtad de gang dran zhig bris zhes bskul rkyen gyis gnas de nyid du bris nas gshams 'phags pa shing kun du 'byor 'phral bris pa shes nyams la mi 'char dgu 'char gang dran thol byung du bris pa'o/__/mang+ga laM//___//

Footnotes

Other Information