JKCL-KABUM-10-THA-038

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ལྷོ་བྲག་གནས་ཆེན་མཁར་ཆུ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ།
Wylie title lho brag gnas chen mkhar chu la bstod cing gsol ba 'debs pa JKCL-KABUM-10-THA-038.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 10, Text 38, Pages 337-338 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. lho brag gnas chen mkhar chu la bstod cing gsol ba 'debs pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 10: 337-338. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Place or Sacred Site Guides - gnas bshad - skor tshad  ·  Supplications - gsol 'debs  ·  Verses of Praise - bstod pa
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/lhodrak-kharchu-praise-prayer
Colophon

།ཅེས་པའང་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་རྩལ་མེ་སྤྲེལ་ལོར་གནས་འདིར་རྒྱུ་བའི་སྐབས་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་༢༠ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

/ces pa'ang rig 'dzin kun bzang 'od gsal snying po rtsal me sprel lor gnas 'dir rgyu ba'i skabs sprel zla'i tshes 20la gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//

[edit]
ལྷོ་བྲག་གནས་ཆེན་མཁར་ཆུ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་རཱ་ཛཱ་ཡ། འོག་མིན་གཉིས་པ་ས་ལ་འཕོས་འདྲ། །རྡོ་རྗེའི་གནས་ཆེན་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུར། །ཨོ་རྒྱན་སློབ་དཔོན་པད་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ། །རྗེ་འབངས་རྣམས་དང་འཕགས་ཡུལ་རིག་འཛིན། །མཁས་གྲུབ་རྣམས་ཀྱིས་ཡང་ཡང་བྱིན་བརླབས། །ཁྱད་པར་ཡང་དག་སྒྱུ་མ་བདེ་མཆོག །མངོན་སུམ་གྲུབ་བརྙེས་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ། །རྫུ་འཕྲུལ་རྟོགས་པ་ལྟ་དགོངས་ཕུལ་ཕྱིན། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་བྱེ་བ་ས་ཡ། །ཏིལ་གོང་བཞིན་དུ་དགྱེས་པར་རོལ་པའི། །གནས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་འདི་ནི། །ཆུ་བུར་མིག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་གྱུར་པ། །བདག་ཅག་ལས་དང་སྐལ་བ་བཟང་ཞིང་། །ངོ་མཚར་རྡོ་རྗེའི་བྲག་གི་བ་གམ། །དབྱིབས་ལེགས་སྲ་བརྟན་བཀོད་པ་ལྷུན་ཆགས། །རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་རྒྱའི་སྣང་བརྙན། །གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་གཟི་འབར། །ནེའུ་གསེང་སྤང་ལྗོངས་གཡུ་ཡི་མཎྜལ། །ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་ཁ་དོག་རྣམ་བཀྲ། །ལྗོན་ཤིང་སྣ་ཚོགས་མགོ་ལྕོག་ལྡེམ་མེ། །འབྲས་བུ་བཟང་པོའི་ཁུར་གྱིས་ལྕི་བ། །ལྷ་བྱ་སྤུ་སྡུག་མཛེས་པའི་གསུང་སྙན། །ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་བདུད་རྩིའི་ཆུ་བོ། །རྣམ་མང་ལྷུང་ལྷུང་དལ་གྱིས་འབབ་ཅིང་། །རྣལ་འབྱོར་རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཕོ་མོ། །སྣང་དང་མི་སྣང་བགྲང་ལས་འདས་ཤིང་། །ཆོས་ནོར་ཟབ་གཏེར་འཛད་པ་མེད་པས། །ཡོངས་སུ་གཏམས་པའི་སྒྲུབ་གནས་ཆེན་པོར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །རྡོ་རྗེའི་གནས་མཆོག་དེ་བཱི་ཀོ་ཊི། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་ལུས་ལ་ཞུགས་ནས། །ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་གཅིག་ཏུ་ཚོགས་པས། །རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་འདུས་ཏེ། །དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་དང་དགྱེས་རོལ། །བདེ་མཆོག་ཡང་དག་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པའི། །གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པར་ཤོག་ཅིག །ཅེས་པའང་རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་རྩལ་མེ་སྤྲེལ་ལོར་གནས་འདིར་རྒྱུ་བའི་སྐབས་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས་༢༠ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།
[edit]

lho brag gnas chen mkhar chu la bstod cing gsol ba 'debs pa bzhugs so/__/na mo gu ru pad+ma rA dzA ya/__'og min gnyis pa sa la 'phos 'dra/__/rdo rje'i gnas chen lho brag mkhar chur/__/o rgyan slob dpon pad 'byung yab yum/__/rje 'bangs rnams dang 'phags yul rig 'dzin/__/mkhas grub rnams kyis yang yang byin brlabs/__/khyad par yang dag sgyu ma bde mchog__/mngon sum grub brnyes nam mkha'i snying po/__/rdzu 'phrul rtogs pa lta dgongs phul phyin/__/dpa' bo mkha' 'gro bye ba sa ya/__/til gong bzhin du dgyes par rol pa'i/__/gnas kyi mchog tu gyur pa 'di ni/__/chu bur mig gi spyod yul gyur pa/__/bdag cag las dang skal ba bzang zhing /__/ngo mtshar rdo rje'i brag gi ba gam/__/dbyibs legs sra brtan bkod pa lhun chags/__/rtsa ba gsum gyi phyag rgya'i snang brnyan/__/gsang ba gsum gyi byin rlabs gzi 'bar/__/ne'u gseng spang ljongs g.yu yi maN+Dal/__/lha yi me tog kha dog rnam bkra/__/ljon shing sna tshogs mgo lcog ldem me/__/'bras bu bzang po'i khur gyis lci ba/__/lha bya spu sdug mdzes pa'i gsung snyan/__/yan lag brgyad ldan bdud rtsi'i chu bo/__/rnam mang lhung lhung dal gyis 'bab cing /__/rnal 'byor rig 'dzin grub pa pho mo/__/snang dang mi snang bgrang las 'das shing /__/chos nor zab gter 'dzad pa med pas/__/yongs su gtams pa'i sgrub gnas chen por/__/gsol ba 'debs so byin gyis rlobs shig__/rdo rje'i gnas mchog de bI ko Ti/__/rnal 'byor bdag gi lus la zhugs nas/__/phyi nang gzhan gsum gcig tu tshogs pas/__/rlung sems snang ba dbang du 'dus te/__/dpa' bo DA ki'i tshogs dang dgyes rol/__/bde mchog yang dag 'khor lo sdom pa'i/__/go 'phang mngon du byed par shog cig__/ces pa'ang rig 'dzin kun bzang 'od gsal snying po rtsal me sprel lor gnas 'dir rgyu ba'i skabs sprel zla'i tshes 20la gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//___//

Footnotes

Other Information