JKCL-KABUM-10-THA-055

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ནཻ་པ་ལའི་མཆོད་རྟེན་རྣམ་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།
Wylie title nai pa la'i mchod rten rnam gsum gyi gsol 'debs JKCL-KABUM-10-THA-055.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 10, Text 55, Pages 391-392 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. nai pa la'i mchod rten rnam gsum gyi gsol 'debs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 10: 391-392. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Place or Sacred Site Guides - gnas bshad - skor tshad  ·  Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/prayer-to-three-stupas-of-nepal
Colophon

།ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་མདུན་དུ་བྲིས་པའོ།།

/ces pa'ang chos kyi blo gros pas bya rung kha shor mdun du bris pa'o//

[edit]
ནཻ་པ་ལའི་མཆོད་རྟེན་རྣམ་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །ཨེ་མ་ཧོ། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །སྤྲུལ་པའི་རིང་བསྲེལ་འཛད་པ་མེད་པའི་གཏེར། །ཆོས་སྐུའི་མཆོད་རྟེན་འཕགས་པ་ཤིང་ཀུན་ལ། །མི་ཕྱེད་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །སངས་རྒྱས་འོད་སྲུང་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་ལས། །མཁའ་འགྲོ་བདེ་མཆོག་སྲས་དང་བཅས་པ་ཡིས། །ལེགས་པར་བཞེངས་པའི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོ་ནི། །འཕགས་པ་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྙིང་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཡིས། །སྟག་མོར་སྦྱིན་པའི་སྐུ་གདུང་ལྷག་མ་ལས། །བསྐྲུན་པའི་བསོད་ནམས་ཞིང་མཆོག་མཆོད་རྟེན་ལ། །དད་པས་ཕྱག་འཚལ་གུས་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་དུས་གསུམ་དགེ་ཚོགས་བཅས། །ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྤྲིན་དུ་འབུལ་བ་དང་། །ཕྱག་འཚལ་སྡིག་བཤགས་ཡི་རང་ཆོས་བསྐུལ་ཞིང་། །བཞུགས་གསོལ་དགེ་ཚོགས་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། བདག་གཞན་སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མངོན་མཐོའི་རྟེན་ཐོབ་ངེས་འབྱུང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་དང་། །ཡང་དག་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་ཤོག །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། །འགྲོ་རྣམས་བདེ་སྐྱིད་འཕེལ་ཞིང་རྒུད་པ་སེལ། །བསྟན་ལ་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཞི་ཞིང་། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་རྣམས་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་མདུན་དུ་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

nai pa la'i mchod rten rnam gsum gyi gsol 'debs bzhugs so/__/e ma ho/__dus gsum sangs rgyas rnams kyi byin gyis brlabs/__/sprul pa'i ring bsrel 'dzad pa med pa'i gter/__/chos sku'i mchod rten 'phags pa shing kun la/__/mi phyed gus pa chen pos gsol ba 'debs/__/sangs rgyas 'od srung mchog gi byin rlabs las/__/mkha' 'gro bde mchog sras dang bcas pa yis/__/legs par bzhengs pa'i mchod sdong chen po ni/__/'phags pa bya rung kha shor la gsol ba 'debs/__/byang chub sems dpa' snying stobs chen po yis/__/stag mor sbyin pa'i sku gdung lhag ma las/__/bskrun pa'i bsod nams zhing mchog mchod rten la/__/dad pas phyag 'tshal gus pas gsol ba 'debs/__/lus dang longs spyod dus gsum dge tshogs bcas/__/kun bzang mchod pa'i sprin du 'bul ba dang /__/phyag 'tshal sdig bshags yi rang chos bskul zhing /__/bzhugs gsol dge tshogs byang chub chen por bsngo/__bdag gzhan skye dang tshe rabs thams cad du/__/mngon mtho'i rten thob nges 'byung tshul khrims dang /__/byams dang snying rje byang chub sems mchog dang /__/yang dag lta ba rgyud la skye bar shog__/sangs rgyas bstan pa dar zhing rgyas pa dang /__/'gro rnams bde skyid 'phel zhing rgud pa sel/__/bstan la gnod pa thams cad rab zhi zhing /__/bstan 'dzin skyes rnams zhabs pad brtan gyur cig__/ces pa'ang chos kyi blo gros pas bya rung kha shor mdun du bris pa'o//___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]