JKCL-KABUM-10-THA-056

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྡོ་རྗེའི་གནས་མཆོག་མཚོ་པདྨ་ཅན་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་པད་མ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ།
Wylie title rdo rje'i gnas mchog mtsho pad+ma can la bstod pa 'chi med pad ma dkar po'i phreng ba JKCL-KABUM-10-THA-056.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 10, Text 56, Pages 393-395 (Folios 1a1 to 2a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rdo rje'i gnas mchog mtsho pad+ma can la bstod pa 'chi med pad ma dkar po'i phreng ba. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 10: 393-395. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Place or Sacred Site Guides - gnas bshad - skor tshad  ·  Supplications - gsol 'debs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/tso-pema-praise
Colophon

།ཅེས་པའང་མཚོ་པདྨའི་ཉེ་ལོགས་སུ་པདྨའི་འབངས་ཐ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷིརྦྷ་བནྟུ།།

/ces pa'ang mtsho pad+ma'i nye logs su pad+ma'i 'bangs tha chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hir+b+ha ban+tu//

[edit]
རྡོ་རྗེའི་གནས་མཆོག་མཚོ་པདྨ་ཅན་ལ་བསྟོད་པ་འཆི་མེད་པད་མ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ། ཨོཾ་སྭསྟི། རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་སེམས་དཔའ་ཆེ་རྣམས་ཀྱི། །མཁྱེན་ནུས་བརྩེ་བ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་སྐུ། །རིག་འཛིན་རྒྱལ་པོ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གིས། །ཕྱོགས་དུས་གནས་སྐབས་ཀུན་ཏུ་ཤིས་པ་སྩོལ། །ལྷ་ཡི་གནས་མཆོག་ས་ལ་འཕོས་སྲིད་ཀྱང་། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་པདྨས་བརྒྱན་པ་འདིའི། །ཆར་མི་ཉེ་ཞིང་འགྲན་པའི་ཟླ་དང་བྲལ། །གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན་ལ་བསྟོད་པར་བགྱི། །རབ་དཀར་ཆུ་ཤེལ་རྡུལ་བརྩེགས་ཧི་མ་ལར། །མུ་ཏིག་བརྒྱུས་འདྲའི་ཕྲེང་བས་མཛེས་པ་དག །ལ་ལ་སྤྲིན་དཀར་དུམ་བུ་གཡོས་པ་ལྟའི། །མཁའ་ལ་གར་སྟབས་ལང་ལིང་བསྒྱུར་སྙམ་བྱེད། །ཕྱོགས་མཚམས་ཁོར་ཡུག་ཀུན་ཏུ་གསེར་གྱི་རི། །ཙནྡན་ས་མཆོག་ལྗོན་པའི་ནགས་ཀྱི་ཀླུང་། །རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་ཁམས་ཀྱི་བྲག་རི་ལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་རི་མོ་བཀྲ། །རྩི་ཤིང་མེ་ཏོག་ལྗོན་པའི་ཚལ་དུ་འབྲས་བུའི་བཅུད་ལྡན་ཁུར་གྱིས་ནོན། །བཟའ་ཤིང་སྣ་ཚོགས་སྐྱེས་བུའི་བཀྲེས་སྐོམ་གདུང་བ་སེལ་བྱེད་འདི་སྦྱིན་ཞེས། །ཆེད་དུ་བོས་འདྲའི་སེམས་པ་བྲལ་ཡང་ཡིད་ཀྱི་གཡོ་བ་དང་འདྲ་བའི། །འདོད་དགུ་ཀུན་སྟེར་འབད་མེད་ལྷུན་གྲུབ་ངང་གིས་འཇོ་བའི་གནས་དེར་བསྟོད། །ལྷ་ཡི་ཆུ་བོ་ལྷ་ཡུལ་ནས་མ་བྱུང་། །ཀླུ་དབང་གིས་ཀྱང་བཟོས་པ་མ་ཡིན་པའི། །རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་པདྨ་འབྱུང་གནས་དེས། །ཚ་གཤེར་གོ་ལྡོག་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་བསྐྲུན། །འབར་བའི་མེ་ལྕེ་ཙན་དན་ཞུགས་རྣོན་ཁྲོ་བས་ཁ་གདངས་པ། །འཆི་མེད་སྐུ་དེ་སྣང་བའི་མོད་ལ་ངོ་ཚ་ལྟར་བྲོས་ནས། །བསིལ་དྭངས་ཆུ་གཏེར་དྲི་མེད་དག་བྱེད་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་དཀོན། །པདྨའི་འབྱུང་གནས་པདྨ་དཔལ་གྱི་རང་བྱུང་ཨེ་མ་ཧོ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས། །པདྨ་རྒྱལ་པོ་མཁའ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ། །མངལ་གྱིས་མ་གོས་བརྫུས་སྐྱེས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་བ་ཆེན་པོར་འདུད། །ཤེས་རབ་འཆི་མེད་མནྡཱ་ར་བ་དང་། །རྗེས་ཆགས་སྒྱུ་མའི་རོལ་རྩེད་ཉམས་བརྒྱའི་གར། །ས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པར་སྙན་པ་ཡི། །འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེར་གུས་པས་བསྟོད། །ཟ་ཧོར་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་དཀར་པོར་བཏང་། །གདུལ་དཀའ་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་བསམ་མི་ཁྱབ། །གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་གནས་གཞིར་གྲུབ། །རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་ལ་གུས་པས་བསྟོད། །སྐྱེ་ཀུན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པས་རྗེས་སུ་བཟུང་། །ཐུན་མིན་མན་ངག་གསང་བའི་མཛོད་ཆེན་གྱི། །ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་ཆོས་ཀྱི་སྣོད་གྱུར་ནས། །གདུལ་བྱ་རྒྱ་མཚོ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་ཤོག །རྔ་ཡབ་གླིང་ནས་ཐུགས་རྗེས་འདིར་དགོངས་ལ། །བདག་སོགས་སྐལ་ལྡན་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དང་། །འཕགས་བོད་ལྗོངས་སུ་ཐུབ་བསྟན་དར་ཞིང་རྒྱས། །ནག་ཕྱོགས་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཞི་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་མཚོ་པདྨའི་ཉེ་ལོགས་སུ་པདྨའི་འབངས་ཐ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷིརྦྷ་བནྟུ།། །།
[edit]

rdo rje'i gnas mchog mtsho pad+ma can la bstod pa 'chi med pad ma dkar po'i phreng ba zhes bya ba/__oM swasti/__rgyal dang de sras sems dpa' che rnams kyi/__/mkhyen nus brtse ba gcig tu bsdus pa'i sku/__/rig 'dzin rgyal po pad+ma thod phreng gis/__/phyogs dus gnas skabs kun tu shis pa stsol/__/lha yi gnas mchog sa la 'phos srid kyang /__/ye shes rgya mtsho pad+mas brgyan pa 'di'i/__/char mi nye zhing 'gran pa'i zla dang bral/__/gnas mchog khyad par can la bstod par bgyi/__/rab dkar chu shel rdul brtsegs hi ma lar/__/mu tig brgyus 'dra'i phreng bas mdzes pa dag__/la la sprin dkar dum bu g.yos pa lta'i/__/mkha' la gar stabs lang ling bsgyur snyam byed/__/phyogs mtshams khor yug kun tu gser gyi ri/__/tsan+dan sa mchog ljon pa'i nags kyi klung /__/rin chen sna tshogs khams kyi brag ri la/__/sku gsung thugs kyi phyag rgya'i ri mo bkra/__/rtsi shing me tog ljon pa'i tshal du 'bras bu'i bcud ldan khur gyis non/__/bza' shing sna tshogs skyes bu'i bkres skom gdung ba sel byed 'di sbyin zhes/__/ched du bos 'dra'i sems pa bral yang yid kyi g.yo ba dang 'dra ba'i/__/'dod dgu kun ster 'bad med lhun grub ngang gis 'jo ba'i gnas der bstod/__/lha yi chu bo lha yul nas ma byung /__/klu dbang gis kyang bzos pa ma yin pa'i/__/rdo rje'i sku brnyes pad+ma 'byung gnas des/__/tsha gsher go ldog rdzu 'phrul mthu yis bskrun/__/'bar ba'i me lce tsan dan zhugs rnon khro bas kha gdangs pa/__/'chi med sku de snang ba'i mod la ngo tsha ltar bros nas/__/bsil dwangs chu gter dri med dag byed 'jig rten gsum na dkon/__/pad+ma'i 'byung gnas pad+ma dpal gyi rang byung e ma ho/__/sangs rgyas kun gyi thugs rje gcig tu bsdus/__/pad+ma rgyal po mkha' 'gro yongs kyi gtso/__/mngal gyis ma gos brdzus skyes sprul pa'i sku/__/pad+ma kun tu 'chang ba chen por 'dud/__/shes rab 'chi med man+dA ra ba dang /__/rjes chags sgyu ma'i rol rtsed nyams brgya'i gar/__/sa gsum kun tu khyab par snyan pa yi/__/'chi med mtsho skyes rdo rjer gus pas bstod/__/za hor yul gyi rgyal khams dkar por btang /__/gdul dka' 'dul ba'i phrin las bsam mi khyab/__/grub pa'i rig 'dzin rgya mtsho'i gnas gzhir grub/__/rten dang brten par bcas la gus pas bstod/__/skye kun sangs rgyas gnyis pas rjes su bzung /__/thun min man ngag gsang ba'i mdzod chen gyi/__/lung bstan dbugs dbyung chos kyi snod gyur nas/__/gdul bya rgya mtsho smin cing grol bar shog__/rnga yab gling nas thugs rjes 'dir dgongs la/__/bdag sogs skal ldan byin gyis brlab pa dang /__/'phags bod ljongs su thub bstan dar zhing rgyas/__/nag phyogs dus kyi rgud pa zhi gyur cig__/ces pa'ang mtsho pad+ma'i nye logs su pad+ma'i 'bangs tha chos kyi blo gros pas gsol ba btab pa sid+d+hir+b+ha ban+tu//___//

Footnotes

Other Information