JKW-KABUM-15-BA-032

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས་བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྐོང་བསྡུས་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་མངས།
Wylie title klong chen snying gi thig le las bla ma rig 'dzin 'dus pa'i skong bsdus rdo rje'i rgyud mangs JKW-KABUM-15-BA-032.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 32, Pages 599-603 (Folios 1a to 3a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. klong chen snying gi thig le las bla ma rig 'dzin 'dus pa'i skong bsdus rdo rje'i rgyud mangs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 599-603. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Mending Rituals - bskang chog
Cycle ནང་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་འདུས་པ་ (nang sgrub rig 'dzin 'dus pa)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/vajra-lute
Colophon

།ཅེས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་སྔ་ཕྱིར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་ཤར་མར་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། དགེའོ།། དགེའོ།། དགེའོ།།

ces pa'ang don gnyer can rnams kyis snga phyir gsol ba btab pa la brten nas/__/kun mkhyen bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes shar mar spel ba dge legs su gyur cig__/sarba mang+ga laM//__dge'o//__dge'o//__dge'o//

[edit]
༄༅། །ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས་བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྐོང་བསྡུས་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་མངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ན་མོ་གུ་རུ་པདྨ་ཀ་རཱ་ཡ། བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྐོང་བཤགས་ཀྱི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་སུ་བྱ་བར་འདོད་ན། ཚོགས་བསྒྲལ་མཆོད་ཡན་གྲུབ་པའི་མཚམས་སྐོང་རྫས་རྣམས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། ཨཱཿ ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་གདལ་འོད་གསལ་སྒྱུ་མའི་འཕྲུལ། །སྣང་བའི་དངོས་ཀུན་པདྨ་དྲྭ་བའི་ཞིང་། །སྲིད་པའི་གཟུང་འཛིན་ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔའི་ཀློང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ནོར་བུའི་གཞལ་མེད་ཁང་། །བཀོད་པ་རབ་རྫོགས་ངོ་མཚར་བསམ་ཡས་དབུས། །འཕགས་ལམ་བརྒྱད་ལྡན་ཉེར་སྤྱོད་རོལ་མོའི་སྒྲ། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དྲུག་རྫོགས་འདོད་ཡོན་སྤྲིན། །བཅུ་དྲུག་དགའ་སྟེར་རྡོ་རྗེའི་རིག་མ་དང་། །སྦྱོར་སྒྲོལ་ཟུང་འཇུག་སྨན་རཀ྄་བ་ལིཾ་ཏ། །བདེ་སྟོང་རོལ་པ་ཚོགས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་སོགས། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་ལས་བྱུང་བའི། །ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་གང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་འདིས། །ངོ་བོ་ཀ་དག་གཞོན་ནུ་བུམ་པའི་དབྱིངས། །ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྤྲིན། །ལོང་སྐུ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཐུགས་རྗེ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་རྗེ། །སྤྲུལ་སྐུ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་ཐུགས༴ དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེའི་སློབ་དཔོན་ཚུལ། །མཆོག་གི་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐངས། །གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་རྫུ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་སྟོན། །ཐུགས་སྲས་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔའི་ཐུགས༴ ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་ཀུན་ཐོགས་མེད་སྒྲུབ། །སྒོ་སྐྱོང་གིང་ཆེན་སྡེ་བཞིའི་ཐུགས༴ གཞན་ཡང་སྨིན་གྲོལ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་འཁྲིགས། །བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མའི་ཐུགས༴ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཆར་བཞིན་འབེབས་མཛད་པའི། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཐུགས༴ རྣལ་འབྱོར་གྲོགས་མཛད་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ། །དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱི་ཐུགས༴ ལེགས་ཉེས་སྟངས་འཛིན་བཀའ་དང་བསྟན་པ་སྐྱོང་། །ཆོས་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས༴ འདོད་རྒུའི་འབྱོར་པ་ཡིད་བཞིན་སྩོལ་མཛད་པ། །གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་ཐུགས༴ མདོར་ན་བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བ་ཡི། ། ༈ དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་རྫོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཐུགས་དམ་བསྐངས་གྱུར་ཉམས་ཆག་བཟོད་པར་བཞེས། །བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་དར། །འགྲོ་ཀུན་བདེ་སྐྱིད་ཆོས་མཐུན་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས། །མཆོག་མཐུན་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། ། ཅེས་དང་། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད་དོ། །ཅེས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་སྔ་ཕྱིར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས། །ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་ཤར་མར་སྤེལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། དགེའོ།། དགེའོ།། དགེའོ།། །།

[edit]

rig 'dzin skong bsdus rdo rje'i rgyud mangs/ @#/__/klong chen snying gi thig le las bla ma rig 'dzin 'dus pa'i skong bsdus rdo rje'i rgyud mangs zhes bya ba bzhugs so//_ na mo gu ru pad+ma ka rA ya/__bla ma rig 'dzin 'dus pa'i skong bshags kyi cho ga mdor bsdus su bya bar 'dod na/__tshogs bsgral mchod yan grub pa'i mtshams skong rdzas rnams nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas byin gyis brlabs la/__AH__chos dbyings khyab gdal 'od gsal sgyu ma'i 'phrul/__/snang ba'i dngos kun pad+ma drwa ba'i zhing /__/srid pa'i gzung 'dzin ye shes 'od lnga'i klong /__/byang chub sems kyi nor bu'i gzhal med khang /__/bkod pa rab rdzogs ngo mtshar bsam yas dbus/__/'phags lam brgyad ldan nyer spyod rol mo'i sgra/__/pha rol phyin pa drug rdzogs 'dod yon sprin/__/bcu drug dga' ster rdo rje'i rig ma dang /__/sbyor sgrol zung 'jug sman raka? ba liM ta/__/bde stong rol pa tshogs kyi longs spyod sogs/__/kun tu bzang po'i rnam thar las byung ba'i/__/zhing khams rab 'byams gang ba'i mchod sprin 'dis/_/ngo bo ka dag gzhon nu bum pa'i dbyings/__/chos sku kun bzang yab yum thugs dam bskang /__/rang bzhin lhun grub bde chen ye shes sprin/__/long sku dga' rab rdo rje'i thugs dam bskang /__/thugs rje rig 'dzin 'dus pa'i tshogs kyi rje/__/sprul sku snang srid zil gnon thugs=____dkyil 'khor gtso bo rdo rje'i slob dpon tshul/__/mchog gi rig 'dzin brgyad kyi thugs dam bskangs/__/grub pa chen po'i rdzu 'phrul cir yang ston/_/thugs sras rje 'bangs nyer lnga'i thugs=__zhi rgyas dbang drag las kun thogs med sgrub/__/sgo skyong ging chen sde bzhi'i thugs=__gzhan yang smin grol byin rlabs sprin phung 'khrigs/___/brgyud gsum rig 'dzin bla ma'i thugs=__dngos grub rnam gnyis char bzhin 'bebs mdzad pa'i/__/yi dam zhi khro rab 'byams thugs=__rnal 'byor grogs mdzad phrin las thams cad sgrub/__/dpa' bo mkha' 'gro'i tshogs kyi thugs=__legs nyes stangs 'dzin bka' dang bstan pa skyong /__/chos srung dam can rgya mtsho'i thugs=__'dod rgu'i 'byor pa yid bzhin stsol mdzad pa/__/gnod sbyin nor lha gter bdag thugs=__mdor na bsam yas sgyu 'phrul dra ba yi/_/_!__dkyil 'khor lha tshogs yongs rdzogs thugs dam bskang /__/thugs dam bskangs gyur nyams chag bzod par bzhes/__/bstan 'dzin zhabs brtan bshad sgrub bstan pa dar/__/'gro kun bde skyid chos mthun dpal 'byor rgyas/__/mchog mthun dngos grub 'grub pa'i phrin las mdzod/_/__ces dang /__yi ge brgya pa brjod do/__/ces pa'ang don gnyer can rnams kyis snga phyir gsol ba btab pa la brten nas/__/kun mkhyen bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes shar mar spel ba dge legs su gyur cig__/sarba mang+ga laM//__dge'o//__dge'o//__dge'o//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: