JKW-KABUM-15-BA-009-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ཚོགས་སྐོང་གྲངས་གསོག།
Wylie title yon tan gter mdzod kyi tshogs skong grangs gsog JKW-KABUM-15-BA-009.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 9, Text 6, Pages 204-205 (Folios 4b3 to 5a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་ (mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yon tan gter mdzod kyi tshogs skong grangs gsog. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 204-205. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Mending Rituals - bskang chog  ·  Feast Offering - tshogs mchod - tshogs kyi 'khor lo
Cycle གུ་རུ་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ (gu ru sgrub thabs yon tan gter mdzod)
Colophon

གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མ་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ཚོགས་སྐོང་གྲངས་གསོག་སྐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་འདིའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ།

gsol 'debs bsam pa lhun grub ma rjes su 'brel ba'i gu ru'i sgrub thabs yon tan gter mdzod kyi tshogs skong grangs gsog skabs shin tu bsdus pa'i tshul 'di'ang mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །གུ་རུ་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ཚོགས་བསྐང་གྲངས་གསོག་ཉེར་བསྡུས་བཞུགས་སོ། །རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ལས་རིག་རྩལ་མེ་རླུང་ཆུས། །ཚོགས་རྫས་དངོས་འཛིན་ཉེས་སྐྱོན་བསྲེག་གཏོར་བཀྲུས། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་ཟག་མེད་བདུད་རྩིའི་བཅུད། །འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་འདི། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ། །རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་ཉམས་ཆག་མཐོལ་བཤགས་ནས། །བསམ་པ་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་དྷེ་བ་དྷ་ཀྐི་ནི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་ག་ཎ་ཙཀྲ་པཱུ་ཛ་ཧོ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད་ཅིང་ཚོགས་ཕུད་ལ་སྨན་རག་བྲན། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རྩ་བརྒྱད་སྟོང་དང་སྦྱར་བའི་བདུད་རྩི་དང་༔ རྨད་བྱུང་གཏོར་མ་རྒྱན་ལྡན་རི་ལྟར་སྤུངས༔ རཀྟའི་རྒྱ་མཚོ་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་ལྟར་བསྐྱིལ༔ འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་སྤྲིན་བརྡལ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །དམ་ཅན་མ་མགོན་སྡེ་བརྒྱད་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །གནས་བདག་དབེན་གནས་སྲུང་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །བསྐང་ངོ་བསྐལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །མ་ཧཱ་པཉྩ་བྷ་ལིཾ་ཏ་རཀྟ་ག་ན་ཙཀྲ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། ཨོཾ་ཨུཥྩི་ཊ་བྷ་ལིདྟ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་ལྷག་མ་བསྔོ། ཧོཿ ཚོགས་གཉིས་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཀྱིས༔ སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་ཇི་བཞིན་ཏུ༔ རང་གཞན་ཚོགས་གཉིས་རབ་རྫོགས་ནས༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་ཤོག༔ ཅེས་སྨོན་ལམ་གདབ་བོ། །གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མ་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་གུ་རུའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ཚོགས་སྐོང་གྲངས་གསོག་སྐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་འདིའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ། ། ༈
[edit]

rtsa gsum skong bshags nyer bsdus kun bzang mchod sprin/__ @#/_/rtsa gsum skong bshags nyer bsdus kun bzang mchod sprin bzhugs so/__/skong rdzas rnams nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas brlabs la/__hU~M hrIH__snod bcud rnam dag rdo rje'i 'og min cher/__/dngos su bshams dang yid las byung ba yi/__/phyi nang gsang ba bla med de kho na'i/__/kun bzang rnam 'phrul mchod sprin rgya mtsho 'dis/__/rig 'dzin rtsa rgyud bla ma'i thugs dam bskang /__/yi dam zhi khro'i lha tshogs thugs dam bskang /__/gnas gsum dpa' bo mkha' 'gro'i thugs dam bskang /__/chos srung nor lha rgya mtsho'i thugs dam bskang /__/snang srid dag pa rab 'byams chen por bskang /__/thugs dam bskang zhing nyams chag mthol bshags na/__/sgrib med tshangs pa'i dngos grub stsal nas kyang /__/mchog thun phrin las yid bzhin 'grub par mdzod/_/ces pa'ang mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs kyi blo mtsho las byung ba'o/___/__!_

Footnotes

Other Information