JKW-KABUM-21-ZHA-001-035

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྩ་གསུམ་སྐོང་བཤགས་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན།
Wylie title rtsa gsum skong bshags kun bzang mchod sprin JKW-KABUM-21-ZHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 1, Text 35, Pages 94 (Folios 47b2 to 47b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rtsa gsum skong bshags kun bzang mchod sprin. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 94. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Confessions - bshags pa  ·  Mending Rituals - bskang chog
Colophon

ཅེས་པའང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱི་བློ་མཚོ་ལས་ཕྱུང་བའོ།

ces pa'ang mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs kyi blo mtsho las phyung ba'o

[edit]
༄༅། །རྩ་གསུམ་སྐོང་བཤགས་ཉེར་བསྡུས་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་བཞུགས། །སྐོང་རྫས་རྣམས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱས་བརླབས་ལ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྣོད་བཅུད་རྣམ་དག་རྡོ་རྗེའི་འོག་མིན་ཆེར། །དངོས་སུ་བཤམས་དང་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་དེ་ཁོ་ནའི། །ཀུན་བཟང་རྣམ་འཕྲུལ་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་འདིས། །རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་བསྐང་། །ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །སྣང་སྲིད་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཆེན་པོར་བསྐང་། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་ཉམས་ཆགས་མཐོལ་བཤགས་ན། །སྒྲིབ་མེད་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་ནས་ཀྱང་། །མཆོག་ཐུན་ཕྲིན་ལས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་པའང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱི་བློ་མཚོ་ལས་ཕྱུང་བའོ། ། ༈
[edit]

rtsa gsum skong bshags kun bzang mchod sprin/__ @#/_/rtsa gsum skong bshags nyer bsdus kun bzang mchod sprin bzhugs/__/skong rdzas rnams nam mkha' mdzod kyi sngags rgyas brlabs la/__hU~M hrIH__snod bcud rnam dag rdo rje'i 'og min cher/__/dngos su bshams dang yid las byung ba yi/__/phyi nang gsang ba bla med de kho na'i/__/kun bzang rnam 'phrul mchod sprin rgya mtsho 'dis/__/rig 'dzin rtsa brgyud bla ma'i thugs dam bskang /_/yi dam zhi khro'i lha tshogs thugs dam bskang /__/gnas gsum dpa' bo mkha' 'gro'i thugs bskang /__/chos srung nor lha rgya mtsho'i thugs dam bskang /__/snang srid dag pa rab 'byams chen por bskang /__/thugs dam bskang zhing nyams chags mthol bshags na/__/sgrib med tshangs pa'i dngos grub stsal nas kyang /__/mchog thun phrin las yid bzhin 'grub par mdzod/__/ces pa'ang mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs kyi blo mtsho las phyung ba'o/___/___!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: