sa bcad Section 4

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བཞི་པ། མདོ་སྔགས་ཀྱི་དོན་ཐད་ཀར་གསལ་བར་སྟོན་པ་ལེགས་བཤད་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡང་དག་སྣང་བའི་འོད་ཟེར་སྐོར།

Excellent explanations that clearly demonstrate the true meaning of the sūtras and tantras, which are like the luminous rays that emanate from the actual spheres of the sun and moon.

77 Texts[edit]

ཅ་
2
69-557
ཐེག་པའི་རྣམ་དབྱེ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་གཏམ་ལེགས་བཤད་ངོ་མཚར་ཆུ་གཏེར།
theg pa'i rnam dbye gsal bar byed pa'i gtam legs bshad ngo mtshar chu gter
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.1
69-201
ཐེག་པའི་རྣམ་དབྱེ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་གཏམ་ལེགས་བཤད་ངོ་མཚར་ཆུ་གཏེར།
theg pa'i rnam dbye gsal bar byed pa'i gtam legs bshad ngo mtshar chu gter
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.2
201-209
རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཉུང་ངུའི་ངག།
rje btsun 'jam dpal dbyangs kyi bstod pa dpal ye shes yon tan bzang po zhes bya ba'i rnam par bshad pa nyung ngu'i ngag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.3
209-271
ངག་དབང་གྲགས་པའི་འཆི་བསླུའི་རྟོགས་པ་མཆན་རྙིང་ལ་ཞལ་སབ་གནང་བ།
ngag dbang grags pa'i 'chi bslu'i rtogs pa mchan rnying la zhal sab gnang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.4
271-282
དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལམ་རིམ་དོན་བསྡུས།
dpal gsang ba 'dus pa'i lam rim don bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.5
282-287
རྣམ་འགྲེལ་བཅུ་གཅིག་གི་ངོས་འཛིན།
rnam 'grel bcu gcig gi ngos 'dzin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.6
287-317
གསང་འདུས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ཀྱི་བསྡུས་དོན།
gsang 'dus ye shes zhabs lugs kyi bsdus don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.7
317-352
སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྱིས་མཛད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྒོམ་པའི་ཞལ་ལུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་འགའ་ཞིག་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ།
sangs rgyas ye shes zhabs kyis mdzad pa'i de kho na nyid bsgom pa'i zhal lung rdo rje'i tshig gi dum bu 'ga' zhig khol du phyung ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.8
352-374
ཡང་དེས་མཛད་པའི་གྲོལ་བའི་ཐིག་ལེ་ལས་ལུང་ཟབ་གནད་འགའ་ཞིག་བཏུས་པ།
yang des mdzad pa'i grol ba'i thig le las lung zab gnad 'ga' zhig btus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.9
374-376
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤྲཱི་ཕ་ལ་བཛྲ་གྱིས་མཛད་པ་ལས་ལུང་ཁོལ་ཕྱུང་སོགས།
kun tu bzang po'i sgrub thabs shrI pha la badz+ra gyis mdzad pa las lung khol phyung sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.10
376-383
པཎྜི་ཏ་པཎྜི་ཏ་བི་ཏ་པཱ་དས་མཛད་པའི་དེ་ཉིད་བསྒོམ་པའི་ཞལ་ལུང་གི་འགྲེལ་པ་ལས་ཟབ་གནད་ཁོལ་ཕྱུང་།
paN+Di ta bi ta pA das mdzad pa'i de nyid bsgom pa'i zhal lung gi 'grel pa las zab gnad khol phyung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.11
383-423
ཤྲཱི་གུ་ཧྱས་མཱ་ཛའི་དེ་ཉིད་ཉེར་བསྡུས་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་འགའ་ཞིག་ཕྱུང་བ།
shrI gu h+yas mA dza'i de nyid nyer bsdus las rdo rje'i tshig gi dum bu 'ga' zhig phyung ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.12
423-481
ཨཱརྻ་དེ་ཝའི་སྤྱོད་བསྡུས་སྒྲོན་མ་ལས་ཟབ་གནད་གཅེས་བཏུས་སོགས་དང་།
Ar+Ya de wa'i spyod bsdus sgron ma las zab gnad gces btus sogs dang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.13
481-491
སློབ་དཔོན་ནཱ་ག་བོ་དྷིས་མཛད་པའི་གསང་བ་འདུས་པའི་མན་ངག་རྣམས་ལས་ཁོལ་ཕྱུང་།
slob dpon nA ga bo d+his mdzad pa'i gsang ba 'dus pa'i man ngag rnams las khol phyung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.14
491-492
སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་མཛད་གསང་འདུས་མངོན་རྟོགས་འགྲེལ་བ།
slob dpon zla ba grags pas mdzad gsang 'dus mngon rtogs 'grel ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.15
492-509
སློབ་དཔོན་སྒྲ་དབྱངས་བཅུ་གཅིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་གསང་འདུས་ཀྱི་མན་ངག་རྣམས་ལས་གཅེས་བཏུས།
slob dpon sgra dbyangs bcu gcig pa rnams kyis mdzad pa'i gsang 'dus kyi man ngag rnams las gces btus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.16
509-523
འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་ཅུང་ཟད་བཀྲལ་བ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་།
'jam dpal mtshan brjod kyi rdo rje'i tshig gi dum bu cung zad bkral ba grub pa'i zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.17
523-551
དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་སོགས།
dus kyi 'khor lo'i bskyed rdzogs lam gyi rim pa rnam par phye ba sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.18
551-555
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གི་འགྲེལ།
dpal dus kyi 'khor lo'i tshigs bcad gcig gi 'grel
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
2.19
555-557
ཨེ་ཝྃ་སྒྲ་སྒྲུབ་མཚན་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ།
e wa~M sgra sgrub mtshan don cung zad bshad pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
3
561-571
འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་རྫོགས་ཆེན་ལྟར་བཀྲལ་བ་ཚིག་དོན་སྙིང་པོ།
'jam dpal sgyu 'phrul drwa ba'i rdo rje'i tshig gi dum bu rdzogs chen ltar bkral ba tshig don snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
4
574-632
ཧཱུྃ་ཀཱ་རའི་ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་བསྡུས་དོན་དང་རྩ་གཞུང་བསྒྲགས་མ།
hU~M kA ra'i yang dag ye shes thig le'i bsdus don dang rtsa gzhung bsgrags ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
4.1
574-578
དཔལ་ཡང་དག་པའི་གྲོལ་བའི་ལམ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་མན་ངག།
dpal yang dag pa'i grol ba'i lam ye shes thig le'i man ngag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
4.2
578-583
མངོན་རྒྱན་འཆད་ཐབས་གཞན་ཕན་ཉེར་མཁོ།
mngon rgyan 'chad thabs gzhan phan nyer mkho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
4.3
583-587
བློ་གྲོས་གསར་བུ་ལ་ཕན་པའི་རྣམ་གྲངས་ཉུང་ངུ་།
blo gros gsar bu la phan pa'i rnam grangs nyung ngu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
4.4
587-594
ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ལམ་རིམ་མདོར་བསྡུས།
theg pa che chung gi lam rim mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
4.5
594-596
བསླབ་བཏུས་ལེ་འགྲེལ།
bslab btus le 'grel
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
4.6
596-599
སྒོམ་རིམ་བར་པའི་ས་བཅད།
sgom rim bar pa'i sa bcad
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
4.7
599-605
ཐུབ་པ་དགོངས་གསལ་གྱི་མདོ་རྣམ་པར་བཤད་པ།
thub pa dgongs gsal gyi mdo rnam par bshad pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
4.8
605-612
རྒྱལ་སྲས་ལམ་བཟང་གི་གཏམ་རྒྱུད་གསལ་བྱེད།
rgyal sras lam bzang gi gtam rgyud gsal byed
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
4.9
612-620
བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་དོན་གསལ་བྱེད།
bde gshegs snying po'i don gsal byed
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
4.10
620-623
རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་གཉིས་པའི་རྒྱུ་སྤངས་ཡོན་ཏན་སོགས་ཀྱི་དོན་བཤད་པ།
rnam 'grel le'u gnyis pa'i rgyu spangs yon tan sogs kyi don bshad pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
4.11
623-625
འདུལ་བ་ཚིག་ལེ་ལས་ལུང་ཁོལ་ཕྱུང་།
'dul ba tshig le las lung khol phyung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
4.12
625-627
འདུལ་བའི་བསྟོད་པའི་ས་བཅད།
'dul ba'i bstod pa'i sa bcad
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཅ་
4.13
627-632
གྲུབ་མཐའ་རྣམ་པར་བཤད་པའི་སྙིང་པོ།
grub mtha' rnam par bshad pa'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
1
1-132
པདྨའི་ངང་ཚུལ་གྱིས་མཛད་པའི་སྒོམ་རིམ་བར་བའི་ས་བཅད།
pad+ma'i ngang tshul gyis mdzad pa'i sgom rim bar ba'i sa bcad
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
1.1
1-5
སྒོམ་རིམ་བར་པའི་ས་བཅད།
sgom rim bar ba'i sa bcad
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
1.2
5-47
སངས་རྒྱས་གསང་བའི་ལམ་རྣམ་བཀོད་ཀྱི་ལེའུ་དང་པོའི་བསྡུས་དོན།
sangs rgyas gsang ba'i lam rnam bkod kyi le'u dang po'i bsdus don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
1.3
47-63
སྔོན་འགྲོ་དངོས་གཞིའི་ལས་དང་པོ་པ་ལ་ཕན་པའི་ཚིག་གི་བདུད་རྩི།
sngon 'gro dngos gzhi'i las dang po pa la phan pa'i tshig gi bdud rtsi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
1.4
63-73
རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་སྔོན་འགྲོ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བའི་ཟིན་བྲིས།
rdo rje theg pa'i lam gyi sngon 'gro mngon par dbang bskur ba'i zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
1.5
73-83
གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་བའི་ལུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་གྱི་ཆོ་གའི་ཟིན་ཐུན།
gsang sngags snga 'gyur ba'i lugs kyi dbang bskur gyi cho ga'i zin thun
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
1.6
83-93
སྒྱུ་འཕྲུལ་སྤྱི་དོན་གསང་བདག་ཞལ་ལུང་གི་བསྡུས་དོན།
sgyu 'phrul spyi don gsang bdag zhal lung gi bsdus don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
1.7
93-95
རྒྱུད་དང་མན་ངག་འཆད་ཚུལ་གྱི་ཟིན་བྲིས།
rgyud dang man ngag 'chad tshul gyi zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
1.8
95-97
ས་སྐྱ་པ་ཀུན་བསོད་ཀྱིས་མཛད་པའི་ཀྱེ་རྡོར་རྒྱུད་གསུམ་མན་ངག་འཆད་ཚུལ་གྱི་ཟིན་བྲིས།
sa skya pa kun bsod kyis mdzad pa'i kye rdor rgyud gsum man ngag 'chad tshul gyi zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
1.9
97-101
ཀྱེ་རྡོར་རྒྱུད་གསུམ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡིག་ཆའི་ཐོ།
kye rdor rgyud gsum la nye bar mkho ba'i yig cha'i tho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
1.10
101-117
ཀྱེ་རྡོར་བརྟག་པ་དང་པོའི་བསྡུས་དོན་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
kye rdor brtag pa dang po'i bsdus don bdud rtsi'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
1.11
117-125
ལམ་དུས་ཀྱི་གོ་དོན་འགའ་ཞིག་ཕལ་སྐད་དུ་གོ་བདེར་མཛད་པ།
lam dus kyi go don 'ga' zhig phal skad du go bder mdzad pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
1.12
125-126
ཀཿདམ་པའི་ཐེག་སྤྱིའི་འགྲེལ་པ་ལས་ཟུར་ཕྱུང་།
kaH dam pa'i theg spyi'i 'grel pa las zur phyung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
1.13
126-132
མཎྜལ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཉུང་ངུ་བཅས་ལྡེབ།
maN+Dal gyi rnam bzhag nyung ngu bcas ldeb
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2
133-340
བདེན་བཞི་དང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཚིག་གི་ས་བོན།
bden bzhi dang rten 'brel gyi rnam bzhag tshig gi sa bon
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.1
133-156
བདེན་བཞི་དང་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཚིག་གི་ས་བོན།
bden bzhi dang rten 'brel gyi rnam bzhag tshig gi sa bon
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.2
156-158
གྲུབ་པའི་མཐའ་བརྗོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཞན་གསོས་དགའ་བའི་རོལ་མོ།
grub pa'i mtha' brjod pa'i tshigs su bcad pa gzhan gsos dga' ba'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.3
158-165
གྲུབ་མཐའ་བཞིའི་བདེན་གཉིས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོའི་རྒྱན།
grub mtha' bzhi'i bden gnyis kyi legs bshad snying po'i rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.4
165-169
རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བའི་སྙིང་པོའི་རྣམ་བཤད།
rten cing 'brel bar 'byung ba'i snying po'i rnam bshad
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.5
169-186
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་སྣང་བའི་གསལ་བྱེད་ངེས་དོན་སྣང་བ།
shes rab kyi pha rol tu phyin pa zab mo snang ba'i gsal byed nges don snang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.6
186-188
ས་མ་དྷཱི་བྷ་དྲའི་ཕྲིན་ལན་དུ་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་ཀྱི་དོན།
sa ma d+hI b+ha dra'i phrin lan du smra bsam brjod med kyi don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.7
188-193
དབུ་མའི་གཏན་ཚིགས་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་ལྔ་ལས་བརྩམས་པའི་ཟིན་བྲིས་རིགས་པའི་ས་བོན།
dbu ma'i gtan tshigs chen po rnam pa lnga las brtsams pa'i zin bris rigs pa'i sa bon
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.8
193-194
དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལས་བརྩམས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།
dam pa'i chos 'dul ba las brtsams pa'i tshigs su bcad pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.9
194-195
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།
shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i tshigs su bcad pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.10
195-197
ཏིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་ལས་བརྩམས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།
ting 'dzin rnam gsum las brtsams pa'i tshigs su bcad pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.11
197-198
གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་སྨོན་ལམ་གྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།
gzhi lam 'bras bu'i smon lam gyi tshigs su bcad pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.12
198-213
རྒྱུ་དང་འབྲས་བུའི་ཐེག་པའི་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་ངོ་མཚར་སྣང་བ།
rgyu dang 'bras bu'i theg pa'i mthar thug gi 'bras bu'i rnam par bzhag pa ngo mtshar snang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.13
213-224
རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ་ཡབ་སྲས་ཀྱིས་བཞེད་པའི་ལྟ་བའི་རྣམ་གཞག་འཁྲུལ་མེད་དུ་སྟོན་པ་ཚིག་དོན་གྱི་ས་བོན།
rje btsun sa skya pa yab sras kyis bzhed pa'i lta ba'i rnam gzhag 'khrul med du ston pa tshig don gyi sa bon
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.14
224-231
གཞན་སྟོང་དབུ་མའི་རྣམ་གཞག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
gzhan stong dbu ma'i rnam gzhag snying por dril ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.15
231-235
རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་གྲགས་པའི་ལྟ་གྲུབ་ཀྱི་བཞེད་ཚུལ་མདོ་ཙམ།
rje btsun blo bzang grags pa'i lta grub kyi bzhed tshul mdo tsam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.16
235-262
ཞལ་གདམས་ཀྱི་འགྲེལ་ཆུང་གསང་སྔགས་སྙེ་མ།
zhal gdams kyi 'grel chung gsang sngags snye ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.17
262-268
ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་དམིགས་རིམ་བསྡུས་ཏེ་ཉམས་སུ་བླང་ཚུལ།
lam 'bras bu dang bcas pa'i dmigs rim bsdus te nyams su blang tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.18
268-287
འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག་གི་རྣམ་འགྲེལ་ཉུང་ངུ་ཚིག་དོན་གྱི་ས་བོན།
'chi med grub pa'i bden tshig gi rnam 'grel nyung ngu tshig don gyi sa bon
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.19
287-298
སྦྱངས་པའི་ཡོན་ཏན་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྣམ་པར་བཤད་པའི་ལེའུ་ཚན།
sbyangs pa'i yon tan bcu gnyis kyi rnam par bshad pa'i le'u tshan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.20
298-299
ལྷ་མོ་ལ་གུས་སོགས་ཚིག་རྐང་བཞིའི་དོན།
lha mo la gus sogs tshig rkang bzhi'i don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.21
299-337
མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ལས་འཕྲོས་པའི་ཟིན་བྲིས།
mchod sbyin gtor ma'i cho ga las 'phros pa'i zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
2.22
337-340
ཆུ་སྦྱིན་སྐབས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་གྱི་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ།
chu sbyin skabs kyi smon lam gyi don cung zad bshad pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
3
341-385
ཀུན་མཁྱེན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་གྱིས་མཛད་པའི་ཐོས་བསམ་འཆི་མེད་བདུད་རྩི་དང་། བསྒོམ་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩི་གཉིས་ལ་ཕྱག་མཚན་བཏབ་པ་ལྡེབ།
kun mkhyen shes rab 'od zer gyis mdzad pa'i thos bsam 'chi med bdud rtsi dang bsgom pa 'chi med bdud rtsi gnyis la phyag mtshan btab pa ldeb
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
3.1
341-360
གངས་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་ཀློག་པ་ཉན་བཤད་པ་རྣམས་ཀྱི་སྙན་དུ་བསྲིངས་པ་ཐོས་བསམ་འཆི་མེད་བདུད་རྩི།
gangs ri'i khrod kyi klog pa nyan bshad pa rnams kyi snyan du bsrings pa thos bsam 'chi med bdud rtsi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
3.2
360-385
གངས་རིའི་ཁྲོད་ཀྱི་སྤོང་བ་བསམ་གཏན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྙན་དུ་བསྲིངས་པ་བསྒོམ་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩི།
gangs ri'i khrod kyi spong ba bsam gtan pa rnams kyi snyan du bsrings pa bsgom pa 'chi med bdud rtsi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
4
487-571
བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་ཕན་བདེའི་ལྗོན་པའི་ཟིན་བྲིས།
byang chub spyod pa'i smon lam phan bde'i ljon pa'i zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཆ་
5
571-651
གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་འདོད་འཇོའི་དགའ་སྟོན་གྱི་འགྲེལ་བཤད་བདུད་རྩིའི་ཀླུང་ཆེན།
gsang ba sngags kyi smon lam 'dod 'jo'i dga' ston gyi 'grel bshad bdud rtsi'i klung chen
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

Debug data: