JKW-KABUM-05-CA-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཧཱུྃ་ཀཱ་རའི་ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་བསྡུས་དོན་དང་རྩ་གཞུང་བསྒྲགས་མ།
Wylie title hU~M kA ra'i yang dag ye shes thig le'i bsdus don dang rtsa gzhung bsgrags ma JKW-KABUM-05-CA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 5, sde tshan 4, Pages 574-632 (Folios 1a to 30b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre

13 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
574-578
དཔལ་ཡང་དག་པའི་གྲོལ་བའི་ལམ་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་མན་ངག།
dpal yang dag pa'i grol ba'i lam ye shes thig le'i man ngag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
578-583
མངོན་རྒྱན་འཆད་ཐབས་གཞན་ཕན་ཉེར་མཁོ།
mngon rgyan 'chad thabs gzhan phan nyer mkho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
583-587
བློ་གྲོས་གསར་བུ་ལ་ཕན་པའི་རྣམ་གྲངས་ཉུང་ངུ་།
blo gros gsar bu la phan pa'i rnam grangs nyung ngu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
587-594
ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ལམ་རིམ་མདོར་བསྡུས།
theg pa che chung gi lam rim mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
594-596
བསླབ་བཏུས་ལེ་འགྲེལ།
bslab btus le 'grel
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
596-599
སྒོམ་རིམ་བར་པའི་ས་བཅད།
sgom rim bar pa'i sa bcad
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
599-605
ཐུབ་པ་དགོངས་གསལ་གྱི་མདོ་རྣམ་པར་བཤད་པ།
thub pa dgongs gsal gyi mdo rnam par bshad pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
8
605-612
རྒྱལ་སྲས་ལམ་བཟང་གི་གཏམ་རྒྱུད་གསལ་བྱེད།
rgyal sras lam bzang gi gtam rgyud gsal byed
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
9
612-620
བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་དོན་གསལ་བྱེད།
bde gshegs snying po'i don gsal byed
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
10
620-623
རྣམ་འགྲེལ་ལེའུ་གཉིས་པའི་རྒྱུ་སྤངས་ཡོན་ཏན་སོགས་ཀྱི་དོན་བཤད་པ།
rnam 'grel le'u gnyis pa'i rgyu spangs yon tan sogs kyi don bshad pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
11
623-625
འདུལ་བ་ཚིག་ལེ་ལས་ལུང་ཁོལ་ཕྱུང་།
'dul ba tshig le las lung khol phyung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
12
625-627
འདུལ་བའི་བསྟོད་པའི་ས་བཅད།
'dul ba'i bstod pa'i sa bcad
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
13
627-632
གྲུབ་མཐའ་རྣམ་པར་བཤད་པའི་སྙིང་པོ།
grub mtha' rnam par bshad pa'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)


Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: