JKW-KABUM-06-CHA-002-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གྲུབ་པའི་མཐའ་བརྗོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཞན་གསོས་དགའ་བའི་རོལ་མོ།
Wylie title grub pa'i mtha' brjod pa'i tshigs su bcad pa gzhan gsos dga' ba'i rol mo JKW-KABUM-06-CHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 6, sde tshan 2, Text 2, Pages 156-158 (Folios 12b6 to 13b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. grub pa'i mtha' brjod pa'i tshigs su bcad pa gzhan gsos dga' ba'i rol mo. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 6: 156-158. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Doxographies - grub mtha'

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
གྲུབ་པའི་མཐའ་བརྗོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཞན་གསོས་དགའ་བའི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ། སུ་ཤྲེ་ཡནྟུ། གཉིས་མེད་གསུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ནཱ་དའི་སྒྲ། །ཚིག་གི་སྒྲིབ་བྲལ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱིར། །གདུལ་བྱའི་བློ་དང་འཚམས་པར་འཆར་བཟོད་པའི། །ཚུལ་འདིས་རྟག་ཏུ་ཁྱེད་ལ་དགེ་གྱུར་ཅིག །ཇི་ལྟར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་དང་ཀུན་བརྟག་པའི། །བདག་ཏུ་འཛིན་པ་གཅིག་དང་དུ་མ་བྲལ། །གཞི་མེད་འཁྲུལ་པར་རིག་པའི་སྣང་བ་ཡིས། །ཉེས་ཀུན་རྩ་བའི་མུན་པ་འཇིལ་བར་ཤོག །ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་ཕྱོགས་དང་དུས་ཀྱི་མཐའ། །རྡུལ་དང་ཤེས་པ་ཉིད་དུ་རྣམ་བཏགས་པས། །བདེན་གཉིས་ཚུལ་ལ་འཇུག་པའི་བློ་གྲོས་སྒོ། །ཐོག་མར་འབྱེད་ལ་ངལ་བ་མེད་གྱུར་ཅིག །ཆོས་ཀུན་སྣང་ཡུལ་དང་ནི་མངོན་སུམ་པའི། །སྤྱི་དང་རང་གི་མཚན་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས། །ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་དབྱེ་བ་ལ་མཁས་པའི། །རིག་ཚུལ་པདྨོ་མཆོག་ཏུ་དགོད་པར་ཤོག །ཕྱི་དོན་རྨི་ལམ་ཡུལ་གྱི་སྣང་ཆ་ལྟར། །སེམས་ཀྱིས་བཏགས་པའི་རི་མོར་ངེས་བྱས་ནས། །དེ་ཡང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་སུ། །འཇུག་པས་ཐེག་མཆོག་ལམ་ལ་བསྙེན་གྱུར་ཅིག །ཨེ་མ་སྣང་ཚུལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་དང་། །གནས་ལུགས་སྤྲོས་པའི་མཐའ་ལས་འདས་པ་དང་། །གཉིས་ཀ་ཟུང་འཇུག་འགལ་མེད་རྟོགས་པ་ཡིས། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སྤྱོད་ཡུལ་མངོན་གྱུར་ཤོག །དེ་ཚེ་བདེ་བའི་ཐབས་ཀྱིས་དྲངས་པའི་ཡུལ། །འཁོར་འདས་རྣམ་དབྱེར་མེད་པའི་འོད་གསལ་དང་། །ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་ལྷ་སྐུ་མི་ཕྱེད་པས། །འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །སརྦ་སིདྡྷཱནྟ་བོ་བྷྱནྟུ།། །། ༈
[edit]

grub pa'i mtha' brjod pa'i tshigs su bcad pa gzhan gsos dga' ba'i rol mo zhes bya ba/ grub pa'i mtha' brjod pa'i tshigs su bcad pa gzhan gsos dga' ba'i rol mo zhes bya ba/__su shre yan+tu/__gnyis med gsung ba'i ye shes nA da'i sgra/__/tshig gi sgrib bral rnam pa thams cad phyir/__/gdul bya'i blo dang 'tshams par 'char bzod pa'i/__/tshul 'dis rtag tu khyed la dge gyur cig__/ji ltar lhan cig skyes dang kun brtag pa'i/__/bdag tu 'dzin pa gcig dang du ma bral/__/gzhi med 'khrul par rig pa'i snang ba yis/__/nyes kun rtsa ba'i mun pa 'jil bar shog__/yul dang yul can phyogs dang dus kyi mtha'/__/rdul dang shes pa nyid du rnam btags pas/__/bden gnyis tshul la 'jug pa'i blo gros sgo/__/thog mar 'byed la ngal ba med gyur cig__/chos kun snang yul dang ni mngon sum pa'i/__/spyi dang rang gi mtshan nyid la brten nas/__/kun rdzob don dam dbye ba la mkhas pa'i/__/rig tshul pad+mo mchog tu dgod par shog__/phyi don rmi lam yul gyi snang cha ltar/__/sems kyis btags pa'i ri mor nges byas nas/__/de yang gnyis su med pa'i ye shes su/__/'jug pas theg mchog lam la bsnyen gyur cig__/e ma snang tshul brten nas byung ba dang /__/gnas lugs spros pa'i mtha' las 'das pa dang /__/gnyis ka zung 'jug 'gal med rtogs pa yis/__/bsam gyis mi khyab spyod yul mngon gyur shog__/de tshe bde ba'i thabs kyis drangs pa'i yul/__/'khor 'das rnam dbyer med pa'i 'od gsal dang /__/zung 'jug sgyu ma'i lha sku mi phyed pas/__/'chi med rtag pa dam pa nyid gyur cig__/sarba sid+d+hAn+ta bo b+h+yan+tu//____//__!_

Footnotes

Other Information