ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་སྣང་བའི་གསལ་བྱེད་ངེས་དོན་སྣང་བ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title shes rab kyi pha rol tu phyin pa zab mo snang ba'i gsal byed nges don snang ba JKW-KABUM-06-CHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 6, sde tshan 2, Text 5, Pages 169-186 (Folios 19a1 to 27b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. shes rab kyi pha rol tu phyin pa zab mo snang ba'i gsal byed nges don snang ba. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 6: 169-186. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Commentary Synoptic - bsdus don 'grel pa  ·  Sūtras - mdo
Colophon

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་སྣང་བའི་དོན་འགྲེལ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འདི་ནི་བློ་དམན་དག་གིས་ཁ་ཏོན་དུ་བགྱིད་པ་ལའང་དོན་གྱི་ཕྱོགས་ཙམ་མཐོང་བར་གྱུར་ཀྱང་བསོད་ནམས་ཆོས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པར་སེམས་ཏེ་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡས་རང་ལོ་བཅུ་བདུན་པར་ཊཱི་ཀ་གཞན་ལ་བརྟགས་དཔྱད་མ་བྱུང་ཡང་གང་ཤར་ཡུད་ཙམ་ལ་སྦྱར་བས་སྨན་པར་གྱུར་ཅིག

shes rab kyi pha rol tu phyin pa zab mo snang ba'i don 'grel shin tu bsdus pa 'di ni blo dman dag gis kha ton du bgyid pa la'ang don gyi phyogs tsam mthong bar gyur kyang bsod nams chos mchog tu gyur par sems te gzhon nu a b+hA yas rang lo bcu bdun par TI ka gzhan la brtags dpyad ma byung yang gang shar yud tsam la sbyar bas sman par gyur cig

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་སྣང་བའི་གསལ་བྱེད་ངེས་དོན་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་པྲཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏཱ་ཡ། སྣ་ཚོགས་སྤྲོས་པའི་འཆིང་བ་མ་ལུས་ཀུན། །རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་དབྱིངས་སུ་རོ་གཅིག་པས། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་དབྱིངས། །ཡུམ་ཆེན་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་ལ་འདུད། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྙིང་པོ་འདི་འཆད་པ་ལ་དོན་གསུམ་སྟེ། ཀླད་དང་། གཞུང་དང་། མཇུག་གོ། །དང་པོ་ལའང་མཚན་དོན་དང་། དངོས་དོན་ནོ། །དང་པོ་ནི། ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ། བྷ་ག་ཝ་ཏི་ནི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ། པྲཛྙཱ་ཤེས་རབ། པཱ་ར་ཕ་རོལ། མི་ཏ་ཕྱིན་པ། ཧྲྀ་ད་ཡ་སྙིང་པོ་སྟེ། དེའང་བསལ་བྱའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བཅོམ་པའམ། བླང་བྱའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ། ཉན་རང་སོ་སྐྱེའི་ས་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་ཤིང་། དུས་གསུམ་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པའི་མ། སོ་སྐྱེའི་ཤེས་རབ་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཉན་རང་གི་ཤེས་རབ་སྟེ། དེ་ལས་ཀྱང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པས་བླ་ན་མེད་པའི་ཤེས་རབ་དང་ལྡན་པ། ཧྲྀ་ཉ་འཕྲོག་པ་ལའོ། །ཞེས་པའི་བྱིངས་དོན་ལས་སྙིང་པོ་སྟེ། དཔེར་ན་འོ་མ་ལས་མར་དཀྲོགས་པ་བཞིན་དུ། འདིར་ཡང་འཁོར་ལོ་བར་པ་མཚན་ཉིད་མེད་པའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་བརྗོད་བྱ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་ལའང་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན། ཞེས་པ་གཅིག་པུ་ལའང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་ག་སྦྱར་དུ་ཡོད་དེ། འདི་སྐད་ཅེས་པ་སྟོན་པ། བདག་གིས་ཞེས་འཁོར། ཐོས་པ་ཆོས། དུས་གཅིག་དུས། ན་ཞེས་གནས་གཞིའི་སྒྲ་སྟེ། དེས་ན་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་རིག་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞེས་པས་སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ་མཚན་དོན་སྔར་སྨོས་པ་ལྟར་དང་། བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ་ཞེས་པས་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ། ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པོར། སངས་རྒྱས་དག་ནི་བྱེ་བ་ཕྲག་སྟོང་དང་། །དེ་བས་ལྷག་པ་གངྒཱའི་བྱེ་མ་སྙེད། །ཀུན་ཀྱང་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོ་འདིར་བཞུགས་ཏེ། །ཞེས་གསུངས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་སོགས་ཀྱིས་འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྟན་ཏེ། དེའང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་དགེ་འདུན་གྲངས་ཀྱིས་ཆེ་བ་ལྔ་སྟོང་དང་། ཡོན་ཏན་གྱིས་ཆེ་བ་ཟག་པ་ཟད་པ། ཉོན་མོངས་པ་མེད་པ། དབང་དང་ལྡན་པ། སེམས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ། ཤེས་རབ་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་སོགས་མདོ་གཞན་ལས་གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་གྲངས་ཀྱིས་ཆེ་བ་བྱེ་བ་ཁྲག་ཁྲིག །ཡོན་ཏན་གྱིས་ཆེ་བ་རིག་པ་དང་གྲོལ་བའི་ཆོས་ལ་དབང་འབྱོར་བ་དང་། ཐབས་ཤེས་ཀྱི་དོན་ལ་མ་རྨོངས་ཤིང་ས་ཐོབ་པ་ཤ་སྟག་གོ། །ཐབས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ་ཞེས་པས་དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་ངོ་མཚར་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྐབས་འདིར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཟབ་མོ་སྣང་བ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྟན་ཏེ། བརྒྱད་སྟོང་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ནི་ཟབ་སྟེ། སུས་ཀྱང་བསྒོམ་པར་བགྱི་བ་མ་ལགས། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་པ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་རྟོགས་པར་དཀའ་ཞིང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཟབ་མོའི་དོན་མངོན་དུ་སྣང་བར་བྱེད་པའི་སྒྲ་དོན་འབྲེལ་བའོ། །ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ནི་ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཡུལ་སྣང་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤར་བ་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་ནང་དུ་ཡང་དག་པར་འཇོག་པའི་དུས་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་སོགས་དུས་གསུམ་པོ་མ་འདྲེས་པའོ། །འོ་ན་འདི་ཉིད་གང་གིས་འཆད་ཅེ་ན། ཡང་དེའི་ཚེ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྨོས་ཏེ། རང་དོན་དུ་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པས་བྱང་། གཞན་དོན་དུ་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་བརྙེས་པས་ཆུབ། དེ་གཉིས་ཀྱི་དོན་ལ་རྟག་ཏུ་མི་འདའ་བར་སེམས་དཔའ་བར་གནས་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། འཕགས་པ་ནི་ཐེག་དམན་ཞི་བདེའི་ལམ་ལས་རིང་དུ་འདས་པའི་ཕྱིར་དང་། སྤྱན་རས་གཟིགས་ནི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་རྟག་ཏུ་གཟིགས་པའམ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་གྱིས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བདེན་པ་ལ་རྟག་ཏུ་གཟིགས་པ་སྟེ་སྔ་མ་ནི་ཁྱད་པར་གྱི་ཆོས་སུ་གཞག་པའོ། །དབང་ཕྱུག་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོའི་སྤྱོད་པ་འདི་ལ་རྣམ་པར་ལྟ་བའི་དོན་ནི་འོག་ཏུ་འབྱུང་བ་ལྟར་རིག་པར་བྱའོ། །འོ་ན་དེ་ཉིད་ཀྱིས་འཆད་པ་ཡིན་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གསུང་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་བཀའི་གྲངས་སུ་མི་འགྲོའམ་སྙམ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས་ཞེས་སོགས་སྨོས་ཏེ། འདི་ལྟར་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་སྤྱི་བོར་ཕྱག་བཞག་སྟེ་སྐུས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་མདོ་སྡེ་ས་བཅུ་པ་བཤད་པ་དང་། མ་སྐྱེས་དགྲའི་འགྱོད་པ་སེལ་བར་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་གསུང་གིས་རྗེས་སུ་གནང་བ་བྱིན་པས་དེ་ཉིད་ཀྱི་མདོ་བྱུང་བ་ལྟར། འདིར་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་འཆད་པའི་སྤོབས་པ་སྐྱེས་པ་སྟེ། སྡུད་པ་ལས། རྒྱལ་བའི་ཉན་ཐོས་པ་དག་ཇི་སྙེད་ཆོས་སྟོན་དང་། །འཆད་དང་རིག་པ་དག་དང་བདེན་པར་བརྗོད་པ་དང་། །མཆོག་འཕགས་བདེ་བར་བྱེད་དང་དེ་ཡི་འབྲས་ཐོབ་པ། །དེ་དག་ཀུན་ཀྱང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐྱེས་བུའི་མཐུ། །ཞེས་བསྟན་པ་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བཀའ་ངོས་བཟུང་བའོ། །གཉིས་པ་གཞུང་གི་དོན་ལ་བཞི། ལམ་ཟབ་མོའི་ཚུལ་དངོས་བསྟན་པ། དེ་ཐབས་སྔགས་ཀྱིས་ཟིན་དགོས་པར་བསྟན་པ། དེ་ལྟར་བསྒོམ་པའི་ཚུལ་ལ་བསླབ་པར་བྱ་བར་གདམས་པ། དེ་ལ་རྗེས་སུ་བསྔགས་པ་བརྗོད་པའོ། །དང་པོ་ལའང་ཞུས་པའི་ཚུལ་དང་། དེ་བསྟན་པ། བསྔགས་པ་བརྗོད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་སོགས་ནས། ཞེས་སྨྲས་པ་དང་ཞེས་པའི་བར་ཏེ་རྟོགས་པར་སླའོ། །གཉིས་པ་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སོགས་ནས། མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་དོ། །ཞེས་པའི་བར་ཏེ། དེའང་འདི་ལྟར་གཟུགས་ལ་ངོ་བོ་ངོས་འཛིན་བྲལ་བས་སྟོང་པ་ཉིད་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་ཕྱིར་གཟུགས་སྟོང་པ། ཉམས་མྱོང་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤར་བས་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་གཟུགས། དེའི་ཕྱིར་ན་གཟུགས་ཀྱང་སྟོང་པ་ཡིན་ལ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱང་གཟུགས་ལས་གཞན་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་གི་ལམ་མཚན་ཉིད་བཞི་ལྡན་དུ་ཤར་བ་སྟེ། རིམ་པར་སྣང་མེད་དང་། སྣང་བཅས་དང་། སྣང་སྟོང་གཉིས་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དུ་བཞག་ལ། དེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་ཡུམ་ཤེར་ཕྱིན་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིན་མོད་ཀྱི། འོན་ཀྱང་མཚན་མ་དང་བཅས་པའི་སྟོང་བ་ཉིད་དུ་བསྒོམས་པས། ཇི་སྐད་དུ། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ལྟ་ཉེས་ན། །ཤེས་རབ་ཆུང་རྣམས་ཕུང་བར་འགྱུར། །ཞེས་དང་། སྡུད་པ་ལས། ཕུང་འདི་སྟོང་ཞེས་རྟོག་ནའང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ། མཚན་མ་ལ་སྤྱོད་སྐྱེ་མེད་གནས་ལ་དད་མ་ཡིན། །ཅེས་སོ། །དེས་ན་སྟོང་པ་དང་མི་སྟོང་པ་ལ་སོགས་པའི་མཚོན་དོན་གྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པས་མཚན་ཉིད་མེད་པ། དེ་ཉིད་རྒྱུ་དང་རྐྱེན་ལ་རག་མ་ལས་པས་མ་སྐྱེས་པ། སྐྱེ་བ་མེད་པའི་ངོ་བོ་དེ་ལས་ཀྱང་རང་རྩལ་ཅིར་ཡང་སྣང་དུ་རུང་བས་རང་མདངས་མ་འགག་པ། དེའི་གཤིས་ལུགས་ཇི་བཞིན་པ་ཉིད་ལ་ལམ་བདེན་གྱིས་བྲལ་བྱའི་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་མི་གནས་པས་དྲི་མ་མེད་པ། དྲི་མ་དེ་ཉིད་ཀྱང་ཡེ་ནས་མེད་པ་ལས་འཕྲལ་དུ་རྟོག་པས་བསལ་དུ་མེད་པས་དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་མེད་པ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་གཤིས་ལུགས་དེ་ཉིད་ཡེ་ནས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་སངས་རྒྱས་ཡིན་ཕྱིར་སྤངས་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཀྱང་རང་བྱུང་དུ་སྣང་བས་ན་བྲི་བ་མེད་པ། དེ་ལྟར་གཟོད་ནས་གནས་པ་དེ་ལ་གློ་བུར་དུ་གསར་བསྣན་གྱི་ཡོན་ཏན་བཞག་ཏུ་མེད་པའི་ཕྱིར་གང་བ་མེད་པ་སྟེ། དེ་དག་གི་རྒྱབ་སྐྱོར་དུ་ལུང་རིག་གི་འཐད་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་ཡོད་མོད་ཀྱི། འདིར་ཟབ་མོའི་དོན་བློ་དམན་དག་གིས་རྟོགས་པ་ལ་ཚིག་ཉུང་ངུས་འདོམས་པས་ཤེས་པར་སླ་བའི་ཕྱིར་སྐབས་སུ་མ་བབས་པས་སྤྲོས་པ་བསྐྱུང་ངོ་། །དེ་ལྟ་བས་ན་སྟོང་པ་ཉིད་གཟོད་ནས་གྲོལ་བའི་གཤིས་སུ་དབང་ཡུལ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་འབྲེལ་བ་མེད་པའི་ཚུལ་དེའང་དབང་པོ་དྲུག་རྟོག་པ་མེད་པར་ཤར་བས་སྣང་བཅས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར། ཡུལ་སྣང་རང་སྣང་གི་རོལ་པར་ཤེས་པས་སྣང་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར། རྣམ་ཤེས་ཚོགས་དྲུག་གི་འཛིན་པ་རྩ་བ་ནས་ཆོད་པས་ཟུང་འཇུག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཏེ་རིག་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་གཤིས་ལ་མེད་ཀྱང་རྩལ་སྣང་གློ་བུར་བ་ཤར་བས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་བཞུགས་ཚུལ་གྱི་ངོ་བོ་དེ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་མ་རིག་པས་བསྒྲིབས་ཤིང་། འདུ་བྱེད་ཀྱིས་སླད་མའི་ལས་བསགས་པ་ལས་རྣམ་ཤེས་ཀྱིས་རྩལ་ཤར་ནས་སྣང་བའི་སྤུ་རིས་ཕྱེས་ཏེ་མིང་དང་གཟུགས་ལ་བཟུང་། དེ་ཉིད་གང་གིས་བཟུང་ན་སྐྱེ་མཆེད་དྲུག་གིས་བཟུང་། དེར་དབང་པོ་ཡུལ་གྱི་རྣམ་པ་དང་རེག་ཅིང་དེའི་མཐུས་ཚོར་བ་རྣམ་པ་གསུམ་མྱངས་ཤིང་སྲེད་པ་སྐྱེས། སྲིད་པར་འཁོར་བའི་ལས་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ལུས་ལེན་པ་དང་། སྐྱེ་བ་དང་རྒ་ཤི་རྣམས་བྱུང་བ་རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་འབྱུང་སྟེ། འཁོར་བའི་རང་བཞིན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཉིད་རྣམ་བྱང་འཕགས་པའི་ཡན་ལག་གིས་ལྡོག་སྟེ། དེའང་རིག་པའི་ངོ་བོ་སྤྲོས་བྲལ་དུ་མཐོང་བས་མ་རིག་པ་ཡུལ་མེད་དུ་དག །འདུ་བྱེད་རྩ་ནས་ཞིག །རྣམ་ཤེས་རང་སྟོང་དུ་སོང་། མིང་དང་གཟུགས་སུ་མ་བཟུང་། སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་སྒོ་འགེགས། ཡུལ་དབང་ལ་མ་རེག་པ་ནས་རིམ་པར་འབྲེལ་དང་བཅས་པའི་ཕྱི་མ་རྣམས་ཀྱང་ལྡོག་སྟེ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་དག་པའི་མཐུས། འཁོར་བའི་རྒྱུ་ཀུན་འབྱུང་གི་ཉོན་མོངས་དང་། དེའི་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མྱང་འདས་ཀྱི་རྒྱུད་འཐོབ་པའི་ལམ་དང་། དེའི་འབྲས་བུ་ཞི་བའི་འགོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མེད་པ་སྟེ། ཇི་ལྟར་སྟོང་པའི་ཚུལ་ནི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་སྟེ་སྔར་བསྟན་པ་ལྟར་རིག་པར་བྱའོ། །དབྱིངས་གཟོད་ནས་དག་པའི་ཀློང་དུ་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཐིམ་པས་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་རྒྱུད་པ་ཤར་དུ་མེད་པའི་ཕྱིར་ཡེ་ཤེས་མེད། དེ་ལྟ་བུའི་དོན་ཟབ་མོ་ཡོངས་གྲུབ་སྒྲོ་སྐུར་དང་བྲལ་བའི་གནས་ལུགས་སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་མཐོང་བ་ལས་གཞན་འབྲས་བུ་མཐར་ཐུག་གདོད་ཐོབ་ཏུ་མེད་པས་ཐོབ་པ་མེད། འོན་ཀྱང་གཤིས་ཆོས་སྐུ་དེའི་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པའི་རང་རྩལ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཚང་ཞིང་སྟོན་ནུས་པའི་ཕྱིར་མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་པ་སྟེ། འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། གང་ཞིག་གཅིག་མིན་དུ་མ་ཡང་མིན་རང་དང་གཞན་ལ་ཕན་པ་ཕུན་ཚོགས་ཆེན་པོའི་གཞིར་གྱུར་པ། །དངོས་མེད་ཉིད་མིན་དངོས་པོ་མ་ཡིན་ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་རོ་མཉམ་རྟོགས་པར་དཀའ་བའི་རང་བཞིན་ཅན། །གོས་པ་མེད་ཅིང་རྣམ་འགྱུར་མེད་པ་ཞི་ཞིང་མི་མཉམ་མཉམ་པ་ཁྱབ་པ་སྤྲོས་མེད་པ། །སོ་སོ་རང་གིས་རིག་བྱ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་སྐུ་དེ་ལ་བདག་ནི་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ནོ། །གསུམ་པ་ལའང་གཉིས། ལམ་ལ་གནས་པ་རྣམས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་ལམ་འགོག་པ་ལས་ལྡོག་པ། མི་སློབ་པ་ན་བགྲོད་པ་རྣམས་ཀྱང་འདི་ལ་མ་བརྟེན་པར་མི་ཕྱིན་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་སོགས་ནས། མཐར་ཕྱིན་ཏེ་ཞེས་པའི་བར་ཏེ། དེའང་དཔལ་ལྡན་ནཱ་གརྫུ་ནས་དབུ་མ་བཤེས་པའི་སྤྲིང་ཡིག་ཏུ། དྲན་པ་ཉེ་བར་མ་བཞག་རྣམས་ཀྱིས་ནི། །ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞིར་ལྟ་བ་ཕུང་ཁྲོལ་བ། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་འདི་ལྟར་དངོས་པོའི་གནས་ལུགས་ཇི་ལྟ་བ་ལས་གཞན་དུ་གྱུར་པའི་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་ལས་ཀྱི་ཀུན་འབྱུང་སླར་ཡང་སྤེལ་བའི་ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ཀྱིས་གཟུགས་བདག་ཡིན་པ་དང་། བདག་གཟུགས་དང་ལྡན་པ་དང་། གཟུགས་ལ་བདག་གནས་པ་དང་། བདག་ལ་གཟུགས་གནས་པར་འདོད་པ་བཞི་པོ་ལས་དབྱེ་བའི་འཇིག་ཚོགས་ལ་ལྟ་བའི་རི་བོ་ཉི་ཤུ་དང་། དེ་ལས་ཀྱང་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་སོགས་སུ་འདོད་པའི་ལོག་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་གང་གི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་དང་ལྡན་པ་ཕུང་པོ་ལྔ་མྱོང་བ་མཚན་ཉིད་བཞི་ལྡན་གྱི་རིག་པས་བཅོམ་སྟེ། དེའང་གཟུགས་བདག་མ་ཡིན་ཏེ། བདག་ཉིད་རྟག་ཀྱང་གཟུགས་མི་རྟག་པའི་ཕྱིར་དང་། བདག་གཟུགས་མ་ཡིན་ཏེ་བདག་ཉིད་ཀྱིས་མི་འདོད་བཞིན་དུ་གཟུགས་འཇིག་པས་ན་གཟུགས་བདག་ལ་མི་དབང་བའི་ཕྱིར་རོ། །དེ་བཞིན་དུ་བདག་ལ་གཟུགས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་གནས་ཀྱང་མི་རུང་སྟེ། བདག་གི་འདོད་པས་གཟུགས་ལ་འཇུག་ལྡོག་མི་ནུས་པའི་ཕྱིར་རོ། །བདག་ལ་གཟུགས་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཡོད་ན་བདག་མེད་བཞིན་དུ་ཡང་ཕྱི་ཡི་གཟུགས་སོགས་མཐོང་ཆོས་སུ་གནས་པའི་ཕྱིར་མི་རུང་སྟེ། སྔ་མ་ལས། གཟུགས་ནི་བདག་མ་ཡིན་ཅེས་གསུངས་ཏེ་བདག །གཟུགས་དང་མི་ལྡན་གཟུགས་ལ་བདག་གནས་མིན། །བདག་ལ་གཟུགས་མི་གནས་ཏེ་དེ་བཞིན་དུ། །ཕུང་པོ་ལྷག་མ་བཞི་ཡང་སྟོང་རྟོགས་བགྱི། །ཞེས་གསུངས་ཤིང་། མཚན་ཉིད་ཞིབ་ཏུ་རྟོགས་པར་འདོད་ན་དེའི་ཊཱི་ཀ་འཕགས་ཡུལ་གྱི་སློབ་དཔོན་བློ་གྲོས་ཆེན་པོས་མཛད་པ་ལས་རྟོགས་པར་བྱའོ། །དེས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དགོངས་པ་འདི་ལ་གནས་པས་སེམས་ཉིད་ཀྱི་དོན་སྒྲིབ་པ་མེད་པར་མཐོང་བའི་ཕྱིར་རོ། །ཟབ་མོའི་དོན་ལ་སེམས་སྐྲག་པ་མེད་དེ། ཅིའི་ཕྱིར་ན་ཕྱིན་ཅི་ལོག་བཞི་དེ་ལས་རྣམ་པར་འདས་པའི་ཕྱིར་རོ། །དེས་ན་མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་དུ་སྦྱོར་བས་བདག་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པའི་མཐུ་ཁོ་ནའོ། །གཉིས་པ་ནི། དུས་གསུམ་དུ་བཞུགས་ཤིང་གཤེགས་དང་གཤེགས་པར་འགྱུར་བའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་བརྙེས་པ་ཡིན་ཏེ། སྡུད་པ་ལས་ཀྱང་། གཟུགས་མེད་ཚོར་བ་མེད་ཅིང་འདུ་ཤེས་སེམས་པ་མེད། །དེ་ལ་རྣམ་ཤེས་གནས་ནི་རྡུལ་ཙམ་ཡོད་མིན་ན། །དེ་ཆོས་ཀུན་ལ་མི་གནས་གནས་པ་མེད་པར་སྤྱོད། །ཡོངས་སུ་བཟུང་མེད་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ། །ཅེས་སོ། །གཉིས་པ་ནི། དེ་ལྟ་བས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྔགས་ཞེས་སོགས་ནས། བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་པའི་བར་ཏེ། དེའང་མནྟྲ་ཞེས་པའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན་སྔགས་ཏེ། དེ་ཉིད་ཡིད་སྐྱོབ་ལ་འཇུག་ཕྱིར་འདིར་ཡང་མཚན་མ་དང་བཅས་པའི་བདག་ཏུ་འཛིན་པའི་ཡིད་ཀྱིས་འཁོར་བ་ལས་ལྟུང་བ་སྐྱོབ་ཅིང་བགྲོད་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་པར་བྱེད་པས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྔགས། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་འཁྲུལ་པའི་མ་རིག་པ་སྤྲོས་བྲལ་གྱིས་དག་པས་ན་རིག་པ་ཆེན་པོའི་སྔགས། ཟབ་མོ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་གནས་ལུགས་སྒྲོ་སྐུར་དང་བྲལ་བའི་ངོ་བོ་ལས་གོང་དུ་ཐོབ་བྱ་གཞན་མེད་པའི་ཕྱིར་བླ་ན་མེད་པའི་སྔགས། མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་ཡོན་ཏན་ལྡན་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་དང་མཉམ་པར་བྱེད་པས་མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པར་བྱེད་པའི་སྔགས། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྩ་བ་སྲིད་པའི་རྒྱུ་འབྲས་བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པར་བྱེད་པས་ན་སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་པའི་སྔགས་དེ་དག་ཀྱང་མི་བསླུ་བར་སྟོན་པའི་ཕྱིར་མི་རྫུན་པས་ན་བདེན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ཞེས་སོ། །སྔགས་དོན་དངོས་ནི། ཏདྱ་ཐཱ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། ཨོཾ་ནི་བཀྲ་ཤིས་པ་དང་དམ་བཅའ་བ་མཆོག་སྟེར་བ་སོགས་ཀྱི་དོན་ལ་འཇུག་པར་གསུངས། ག་ཏེ་ཞེས་ལམ་ལ་མ་ཞུགས་པའི་སོ་སྐྱེ་རྣམས་ཚོགས་ལམ་དུ་སོང་། ག་ཏེ་གཉིས་པ་ནི་ཚོགས་ལམ་ནས་སྦྱོར་ལམ་དུ་སོང་ཞེས་པའི་དོན་དང་། པ་ར་ག་ཏེ་ནི་དེ་ནས་མཆོག་ཏུ་སོང་ཞེས་སྦྱོར་ལམ་ནས་མཐོང་ལམ་དུ་སོང་། པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ་ནི་དེ་ནས་ཡང་དག་པར་སོང་ཞེས་མཚན་འཛིན་དང་བྲལ་བའི་སློབ་པའི་ལམ་དུ་སོང་། བོ་དྷི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་གཞི་ཚུགས་ཞེས་པས་ལམ་བདེན་ཀྱི་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པའི་མི་སློབ་པའི་ལམ་དུ་རྟག་པ་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་ལོར་གཡོ་མེད་པར་སོང་ཞེས་པའི་དོན་དུ་སྦྱར་ཏེ་དེ་དག་གི་རྣམ་དབྱེ་རྒྱས་པ་ནི་འདིར་ཡི་གེས་འཇིགས་ལ། ཤེས་པར་འདོད་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་རྒྱན་དང་དེའི་ཊཱི་ཀ་སོགས་ལས་རྟོགས་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་ནི། ཤཱ་རིའི་བུ་སོགས་ནས། བསླབ་པར་བྱའོ་ཞེས་པའི་བར་ཏེ། དེའང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གང་སུ་དག །བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་རི་བོ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ཞེས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་འདི་ལྟ་བུ་ལ་ཅི་ནས་ཀྱང་བསླབ་པར་བྱའོ། །ཞེས་སོ། །དེའང་ཅིའི་ཕྱིར་ཟབ་མོ་ཞེས་བསྟན་ཅེ་ན། བརྒྱད་སྟོང་པ་ལས། ཤཱ་རིའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་གང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་ནས་བསྐལ་པ་གངྒཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དུ་སྦྱིན་པ་བྱིན། ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུངས། བཟོད་པ་བསྒྲུབས། བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས། བསམ་གཏན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་སྟེ། དེ་རྒྱ་ཆེར་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པར་གྱུར་ཅིང་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བའི་སེམས་ཆེར་བསྐྱེད་པར་གྱུར་ཀྱང་། གལ་ཏེ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདིས་ཡོངས་སུ་མ་ཟིན་ཅིང་ཐབས་མཁས་པ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ན་འདི་ལྟར་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སའམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་ལྷུང་ངོ་། །ཞེས་སོ། །འོ་ན་ཐབས་ཀྱི་ལམ་ལྔ་པོ་དེ་དོན་མེད་དུ་འགྱུར་རམ་སྙམ་ན་མ་ཡིན་ཏེ། ཡན་ལག་འདི་དག་ནི་ཟབ་མོའི་དོན་འདི་ཉིད་རྟོགས་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་སྟེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། ཡན་ལག་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །ཐུབ་པས་ཤེས་རབ་དོན་དུ་གསུངས། །ཞེས་པས་ཀྱང་ཤེས་སོ། །བཞི་པ་ནི། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛིན་དེ་ལས་སོགས་ནས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་ཞེས་པའི་བར་རོ། །དེའང་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་དགྲ་བཅོམ་ཤཱ་རིའི་བུ་གཉིས་པོའི་འདྲི་བ་དང་ལན་ལྡོན་པའི་ཚུལ་གྱིས་གསུངས་བ་དེ་ངེས་པའི་དོན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེ་ན། དེ་ནི་ཐེ་ཚོམ་མེད་པ་ཉིད་དུ་བསྟན་པའི་ཕྱིར། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཇི་སྐད་གསུངས་པ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་སྟེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་མཛད་དོ་ཞེས་བསྔགས་པ་བརྗོད་པའོ། །གསུམ་པ་མཇུག་གི་དོན་ནི། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཞེས་པ་ནས། མངོན་པར་བསྟོད་དོ་ཞེས་པའི་བར་ཏེ། དེའང་འཁོར་རྣམས་ཀྱི་ཐེ་ཚོམ་སེལ་ཞིང་སྤོབས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཚིག་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་བ་དང་། འདུས་པའི་ཚོགས་ཐ་དད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་དགའ་ཞིང་མགུ་ནས་གུས་པས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། །ཞེས་པའི་དོན་ནོ། །དེ་དག་གི་གོང་འོག་གི་མཚམས་སྦྱོར་བའི་ཚིག་རྣམས་དང་འགྱུར་བྱང་སོགས་ནི་རྟོགས་པར་སླ་བས་མ་སྨོས་སོ། །འདིར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་ཅུང་ཟད་བརྗོད་ན། ཡུམ་བར་མ་ལས། རབ་འབྱོར་འདི་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་མཚན་མ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ནི་སྨོན་པ་མེད་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་དོ། །ཞེས་བསྟན་པ་ལྟར་གོང་དུ་སྨོས་པ་བཞིན་ཕུང་པོ་ལྔ་དང་དབང་ཤེས་ཀྱི་སྤྲོས་པས་མ་གོས་པའི་ཆོས་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་མྱོང་བ་མཚན་ཉིད་བཞི་ལྡན་གྱི་བདག་མེད་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དེ་ཉིད་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད་དང་བྲལ་བའི་ཕྱིར་རོ། །མཚན་མ་མེད་པ་ནི། འདི་ལྟར་གཤིས་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་སྟེང་དུ་བློ་བྱ་བྲལ་འཇོག་པས་འཁོར་གསུམ་གྱི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བསྒོམ་དུ་མེད་པའི་རང་མདངས་སུ་ཐིམ་ནས་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་དགོངས་པ་མངོན་དུ་གྱུར་པ་སྟེ། བརྒྱད་སྟོང་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ནི་ནམ་མཁའ་བསྒོམ་པ་ལགས་སོ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་འདི་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་བསྒོམ་པ་ལགས་སོ། །ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །དེ་ལྟར་སྟོང་ཉིད་ཟབ་མོ་དེ་ལ་གོམས་པ་མཐར་ཕྱིན་པས་སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་དུ་གྱུར་པའི་རང་ཞལ་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་མཇལ་བས། དེ་ལས་གོང་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཞེས་ཐོབ་ཏུ་མེད་པས་སྨོན་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། སྡུད་པ་ལས། གང་ལ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མཆོག་མི་དམིགས་ཤིང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མི་དམིགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་མི་དམིགས། །དེ་སྐད་ཐོས་ནས་རྨོངས་པ་མེད་ཅིང་མི་སྐྲག་པ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དེ་ནི་བདེ་གཤེགས་ཤེས་རབ་སྤྱོད། །ཅེས་སོ། །དེའང་རིམ་པར་ལྟ་སྒོམ་འབྲས་བུའི་ཆོས་སུ་བཞག་པ་སྟེ་རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་གསུམ་དུ་བརྗོད་ལ། འདི་ལྟར་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ནི་སེམས་ཀྱིས་བྱས་ཤིང་། ངོ་བོ་མ་གྲུབ་བཞིན་དུ་བདག་ཏུ་བཟུང་བས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་སྟེ། སྤྱོད་འཇུག་ལས། ལྕགས་སྲེག་ས་གཞི་སུ་ཡིས་བྱས། །མེ་ཚོགས་དེ་དག་གང་ལས་བྱུང་། །དེ་འདྲ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི། །སྡིག་སེམས་ལགས་པར་ཐུབ་པས་གསུངས། །ཞེས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་གཤིས་ལུགས་ལ་འཁོར་འདས་ཀྱི་འཇུག་ལྡོག་གི་ཚུལ་ལེགས་པར་ཚང་བས་དེས་ན་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་དོན་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ཅིང་། རྗེས་ཐོབ་ཏུ་དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་དམིགས་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་། གཟུགས་སུ་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་སྣང་སྟོང་དབྱེར་མེད་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུ། སྒྲར་གྲགས་པ་ཐམས་ཅད་གྲགས་སྟོང་དབྱེར་མེད་བྲག་ཅ་ལྟ་བུ། ཡིད་ཀྱི་རྟོག་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རིག་སྟོང་དབྱེར་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་ལམ་དུ་ཁྱེར་བའི་ཐབས་མཁས་ཀྱིས་ཟིན་པར་བྱ་སྟེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་བརྒྱད་སྟོང་པ་ལས། རབ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཆོས་གཉིས་དང་ལྡན་ན་བདུད་སྡིག་ཅན་རྣམས་སམ་བདུད་ཀྱི་རིས་ཀྱིས་དེ་ཡི་ཚེ་ཐུབ་པར་དཀའོ། །གཉིས་པོ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། དེས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་མ་བཏང་བ་ཡིན། དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། གཞན་དུའང་། སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཅན། །སྤྱོད་པས་བསོད་ནམས་དག་པར་འགྱུར། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་དེ་བཞིན་དུ་ལྡན་པས་མདོ་བཀླགས་ལ། དེ་ཡང་སྦྱོར་བ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་རྩིས་ཟིན་པར་བྱས་ནས། དངོས་གཞི་དབང་པོ་རབ་ཀྱིས་སྟོང་པ་ཉིད་ཇི་ལྟ་བའི་གནས་ལུགས་བརྗོད་དུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངང་ནས་དང་། འབྲིང་གིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་རྟོགས་པས་དང་། ཐ་མས་ཀྱང་དང་པོར་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་དོན་དྲན་པར་བྱས་པའི་རྗེས་སྒྲ་ལ་མ་ཡེངས་པར་སེམས་གཏད་དེ་འདོན་ལ་རྗེས་ཐོབ་བསྔོ་བས་མཚམས་སྦྱོར་བ་སྟེ་དམ་པ་གསུམ་གྱིས་ཟིན་པ་ནི་ཤིན་ཏུ་གཅེས་ཤིང་། དེའང་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་རོལ་རྩལ་དུ་རྟོགས་པས་ཕྱིའི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད། སེམས་ཉིད་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོར་རྟོགས་པས་ནང་གི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད། དེ་ཡང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྒོམ་བྱ་སྒོམ་བྱེད་ལས་འདས་པའི་རིག་སྟོང་རྗེན་པ་ལྷག་གེར་མཐོང་བས་གསང་བའི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་དེ་རེ་དོགས་སྒྲོ་སྐུར་དང་བྲལ་བའི་དོན་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་མཐོང་བ་ནི་ཉམས་ལེན་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོའོ། །བདག་ཏུ་ལྟ་བའི་ཞགས་པ་རིང་བཅད་ནས། །སྤྲོས་བྲལ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་རྟོགས་ཕྱིར། །ལེགས་པར་གསུངས་པའི་དོན་གྱི་དེ་ཁོ་ན། །རིང་མིན་འགྲོ་རྣམས་ཀུན་གྱིས་མངོན་གྱུར་ཤོག །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་སྣང་བའི་དོན་འགྲེལ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འདི་ནི་བློ་དམན་དག་གིས་ཁ་ཏོན་དུ་བགྱིད་པ་ལའང་དོན་གྱི་ཕྱོགས་ཙམ་མཐོང་བར་གྱུར་ཀྱང་བསོད་ནམས་ཆོས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པར་སེམས་ཏེ་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡས་རང་ལོ་བཅུ་བདུན་པར་ཊཱི་ཀ་གཞན་ལ་བརྟགས་དཔྱད་མ་བྱུང་ཡང་གང་ཤར་ཡུད་ཙམ་ལ་སྦྱར་བས་སྨན་པར་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

shes rab kyi pha rol tu phyin pa zab mo snang ba'i gsal byed nges don snang ba/ shes rab kyi pha rol tu phyin pa zab mo snang ba'i gsal byed nges don snang ba zhes bya ba bzhugs so/__/na mo pradz+nyA pA ra mi tA ya/__sna tshogs spros pa'i 'ching ba ma lus kun/_____/rnam thar sgo gsum dbyings su ro gcig pas/__/bsam gyis mi khyab brjod du med pa'i dbyings/__/yum chen shes rab pha rol phyin la 'dud/__/bcom ldan 'das ma shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i snying po 'di 'chad pa la don gsum ste/__klad dang /__gzhung dang /__mjug go/__/dang po la'ang mtshan don dang /__dngos don no/__/dang po ni/__legs sbyar gyi skad du/__b+ha ga wa ti ni bcom ldan 'das ma/__pradz+nyA shes rab/__pA ra pha rol/__mi ta phyin pa/__hr-i da ya snying po ste/__de'ang bsal bya'i chos thams cad bcom pa'am/__blang bya'i yon tan thams cad dang ldan pa/__nyan rang so skye'i sa las yang dag par 'das shing /__dus gsum gyi de bzhin gshegs pa thams cad skyed pa'i ma/__so skye'i shes rab las mchog tu gyur pa'i nyan rang gi shes rab ste/__de las kyang pha rol tu phyin pas bla na med pa'i shes rab dang ldan pa/__hr-i nya 'phrog pa la'o/__/zhes pa'i byings don las snying po ste/__dper na 'o ma las mar dkrogs pa bzhin du/__'dir yang 'khor lo bar pa mtshan nyid med pa'i sde snod kyi brjod bya rgya che ba thams cad gcig tu bsdus pa'i phyir ro/__/gnyis pa la'ang bsdus te bstan pa dang /__rgyas par bshad pa'o/__/dang po ni/__'di skad bdag gis thos pa dus gcig na/__zhes pa gcig pu la'ang phun sum tshogs pa lnga ga sbyar du yod de/__'di skad ces pa ston pa/__bdag gis zhes 'khor/__thos pa chos/__dus gcig dus/__na zhes gnas gzhi'i sgra ste/__des na gnas phun sum tshogs par rig par bya'o/__/gnyis pa bcom ldan 'das zhes pas ston pa phun sum tshogs pa ste mtshan don sngar smos pa ltar dang /__bya rgod phung po'i ri la zhes pas gnas phun sum tshogs pa ste/__ting 'dzin rgyal por/__sangs rgyas dag ni bye ba phrag stong dang /__/de bas lhag pa gang+gA'i bye ma snyed/__/kun kyang bya rgod phung po 'dir bzhugs te/__/zhes gsungs pa'i phyir ro/__/dge slong gi dge 'dun sogs kyis 'khor phun sum tshogs pa bstan te/__de'ang nyan thos kyi dge 'dun grangs kyis che ba lnga stong dang /__yon tan gyis che ba zag pa zad pa/__nyon mongs pa med pa/__dbang dang ldan pa/__sems shin tu rnam par grol ba/__shes rab shin tu rnam par grol ba sogs mdo gzhan las gsungs pa dang /__de bzhin du byang chub sems dpa'i dge 'dun grangs kyis che ba bye ba khrag khrig_/yon tan gyis che ba rig pa dang grol ba'i chos la dbang 'byor ba dang /__thabs shes kyi don la ma rmongs shing sa thob pa sha stag go/__/thabs gcig tu bzhugs te zhes pas dus phun sum tshogs pa ste/__de lta bu'i ngo mtshar ba'i chos thams cad skabs 'dir yongs su rdzogs pa'i phyir ro/__/de nas bcom ldan 'das zab mo snang ba zhes sogs kyis chos phun sum tshogs pa bstan te/__brgyad stong las/__bcom ldan 'das shes rab kyi pha rol tu phyin pa ni zab ste/__sus kyang bsgom par bgyi ba ma lags/__zhes sogs kyis bstan pa ltar shin tu rtogs par dka' zhing bsam gyis mi khyab pa'i zab mo'i don mngon du snang bar byed pa'i sgra don 'brel ba'o/__/ting nge 'dzin la snyoms par zhugs pa ni zab mo stong pa nyid yul snang gzugs kyi rnam par shar ba zung 'jug chen po'i ting nge 'dzin gyis nang du yang dag par 'jog pa'i dus te spyod lam sogs dus gsum po ma 'dres pa'o/__/'o na 'di nyid gang gis 'chad ce na/__yang de'i tshe zhes sogs kyis smos te/__rang don du nyon mongs pa thams cad spangs pas byang /__gzhan don du rtogs pa'i yon tan thams cad brnyes pas chub/__de gnyis kyi don la rtag tu mi 'da' bar sems dpa' bar gnas pas byang chub sems dpa' dang /__'phags pa ni theg dman zhi bde'i lam las ring du 'das pa'i phyir dang /__spyan ras gzigs ni snying rje chen po'i spyan gyis 'gro ba kun la rtag tu gzigs pa'am/__ye shes kyi spyan gyis chos nyid kyi bden pa la rtag tu gzigs pa ste snga ma ni khyad par gyi chos su gzhag pa'o/__/dbang phyug ni stong pa nyid dang snying rje zung du 'jug pa'i ye shes la dbang 'byor ba'i phyir ro/__/shes rab kyi pha rol tu phyin pa zab mo'i spyod pa 'di la rnam par lta ba'i don ni 'og tu 'byung ba ltar rig par bya'o/__/'o na de nyid kyis 'chad pa yin na sangs rgyas kyi gsung ma yin pa'i phyir bka'i grangs su mi 'gro'am snyam na ma yin te/__de nas sangs rgyas kyi mthus zhes sogs smos te/__'di ltar rdo rje snying po'i spyi bor phyag bzhag ste skus byin gyis brlabs pas mdo sde sa bcu pa bshad pa dang /__ma skyes dgra'i 'gyod pa sel bar 'jam dpal dbyangs la gsung gis rjes su gnang ba byin pas de nyid kyi mdo byung ba ltar/__'dir yang ting nge 'dzin la snyoms par zhugs pa'i thugs kyi ye shes kyis byin gyis brlabs pas 'chad pa'i spobs pa skyes pa ste/__sdud pa las/__rgyal ba'i nyan thos pa dag ji snyed chos ston dang /__/'chad dang rig pa dag dang bden par brjod pa dang /__/mchog 'phags bde bar byed dang de yi 'bras thob pa/__/de dag kun kyang de bzhin gshegs pa'i skyes bu'i mthu/__/zhes bstan pa ltar byin gyis brlabs pa'i bka' ngos bzung ba'o/__/gnyis pa gzhung gi don la bzhi/__lam zab mo'i tshul dngos bstan pa/__de thabs sngags kyis zin dgos par bstan pa/__de ltar bsgom pa'i tshul la bslab par bya bar gdams pa/__de la rjes su bsngags pa brjod pa'o/__/dang po la'ang zhus pa'i tshul dang /__de bstan pa/__bsngags pa brjod pa'o/__/dang po ni/__tshe dang ldan pa shA ri'i bus sogs nas/__zhes smras pa dang zhes pa'i bar te rtogs par sla'o/__/gnyis pa ni/__byang chub sems dpa' sogs nas/__ma thob pa yang med do/__/zhes pa'i bar te/__de'ang 'di ltar gzugs la ngo bo ngos 'dzin bral bas stong pa nyid nyams su myong ba'i phyir gzugs stong pa/__nyams myong ni stong pa nyid kyang gzugs kyi rnam par shar bas stong pa nyid kyang gzugs/__de'i phyir na gzugs kyang stong pa yin la/__stong pa nyid kyang gzugs las gzhan ma yin pa'i phyir snang stong zung 'jug gi lam mtshan nyid bzhi ldan du shar ba ste/__rim par snang med dang /__snang bcas dang /__snang stong gnyis med kyi rnal 'byor du bzhag la/__des na chos thams cad kyang skye 'gag gnas gsum dang bral ba'i smra bsam brjod du med pa'i stong pa nyid yum sher phyin gyi ngo bo nyid yin mod kyi/__'on kyang mtshan ma dang bcas pa'i stong ba nyid du bsgoms pas/__ji skad du/__stong pa nyid la lta nyes na/__/shes rab chung rnams phung bar 'gyur/__/zhes dang /__sdud pa las/__phung 'di stong zhes rtog na'ang byang chub sems dpa' de/__mtshan ma la spyod skye med gnas la dad ma yin/__/ces so/__/des na stong pa dang mi stong pa la sogs pa'i mtshon don gyi yul thams cad las 'das pas mtshan nyid med pa/__de nyid rgyu dang rkyen la rag ma las pas ma skyes pa/__skye ba med pa'i ngo bo de las kyang rang rtsal cir yang snang du rung bas rang mdangs ma 'gag pa/__de'i gshis lugs ji bzhin pa nyid la lam bden gyis bral bya'i dri ma thams cad mi gnas pas dri ma med pa/__dri ma de nyid kyang ye nas med pa las 'phral du rtog pas bsal du med pas dri ma dang bral ba med pa/__stong pa nyid kyi gshis lugs de nyid ye nas lhun gyis grub pa'i sangs rgyas yin phyir spangs rtogs kyi yon tan kyang rang byung du snang bas na bri ba med pa/__de ltar gzod nas gnas pa de la glo bur du gsar bsnan gyi yon tan bzhag tu med pa'i phyir gang ba med pa ste/__de dag gi rgyab skyor du lung rig gi 'thad pa bsam gyis mi khyab pa zhig yod mod kyi/__'dir zab mo'i don blo dman dag gis rtogs pa la tshig nyung ngus 'doms pas shes par sla ba'i phyir skabs su ma babs pas spros pa bskyung ngo /__/de lta bas na stong pa nyid gzod nas grol ba'i gshis su dbang yul rten dang brten pa'i 'brel ba med pa'i tshul de'ang dbang po drug rtog pa med par shar bas snang bcas kyi rnal 'byor/__yul snang rang snang gi rol par shes pas snang med kyi rnal 'byor/__rnam shes tshogs drug gi 'dzin pa rtsa ba nas chod pas zung 'jug gi rnal 'byor te rig stong nyid kyi gshis la med kyang rtsal snang glo bur ba shar bas so/__/de lta bu'i bzhugs tshul gyi ngo bo de lhan skyes kyi ma rig pas bsgribs shing /__'du byed kyis slad ma'i las bsags pa las rnam shes kyis rtsal shar nas snang ba'i spu ris phyes te ming dang gzugs la bzung /__de nyid gang gis bzung na skye mched drug gis bzung /__der dbang po yul gyi rnam pa dang reg cing de'i mthus tshor ba rnam pa gsum myangs shing sred pa skyes/__srid par 'khor ba'i las byas pa'i 'bras bu lus len pa dang /__skye ba dang rga shi rnams byung ba rten 'brel lugs 'byung ste/__'khor ba'i rang bzhin bsam gyis mi khyab pa nyid rnam byang 'phags pa'i yan lag gis ldog ste/__de'ang rig pa'i ngo bo spros bral du mthong bas ma rig pa yul med du dag__/'du byed rtsa nas zhig__/rnam shes rang stong du song /__ming dang gzugs su ma bzung /__skye mched kyi sgo 'gegs/__yul dbang la ma reg pa nas rim par 'brel dang bcas pa'i phyi ma rnams kyang ldog ste stong pa nyid du dag pa'i mthus/__'khor ba'i rgyu kun 'byung gi nyon mongs dang /__de'i 'bras bu sdug bsngal bsam gyis mi khyab pa myang 'das kyi rgyud 'thob pa'i lam dang /__de'i 'bras bu zhi ba'i 'gog pa thams cad kyang med pa ste/__ji ltar stong pa'i tshul ni rnal 'byor gsum ste sngar bstan pa ltar rig par bya'o/__/dbyings gzod nas dag pa'i klong du rig pa'i ye shes zung 'jug tu thim pas mkhyen pa'i ye shes rang rgyud pa shar du med pa'i phyir ye shes med/__de lta bu'i don zab mo yongs grub sgro skur dang bral ba'i gnas lugs sangs rgyas chos kyi sku mthong ba las gzhan 'bras bu mthar thug gdod thob tu med pas thob pa med/__'on kyang gshis chos sku de'i so so yang dag par rig pa'i rang rtsal sku dang ye shes kyi sgyu 'phrul lhun gyis grub pa tshang zhing ston nus pa'i phyir ma thob pa yang med pa ste/__'phags pa klu sgrub kyis/__gang zhig gcig min du ma yang min rang dang gzhan la phan pa phun tshogs chen po'i gzhir gyur pa/__/dngos med nyid min dngos po ma yin nam mkha' bzhin du ro mnyam rtogs par dka' ba'i rang bzhin can/__/gos pa med cing rnam 'gyur med pa zhi zhing mi mnyam mnyam pa khyab pa spros med pa/__/so so rang gis rig bya rgyal ba rnams kyi chos sku de la bdag ni phyag 'tshal lo/__/zhes gsungs pa bzhin no/__/gsum pa la'ang gnyis/__lam la gnas pa rnams 'di la brten nas lam 'gog pa las ldog pa/__mi slob pa na bgrod pa rnams kyang 'di la ma brten par mi phyin pa'i tshul lo/__/dang po ni/__shA ri'i bu de lta bas na sogs nas/__mthar phyin te zhes pa'i bar te/__de'ang dpal ldan nA gardzu nas dbu ma bshes pa'i spring yig tu/__dran pa nye bar ma bzhag rnams kyis ni/__/phyin ci log bzhir lta ba phung khrol ba/__/zhes gsungs pa bzhin 'di ltar dngos po'i gnas lugs ji lta ba las gzhan du gyur pa'i bdag tu lta ba'i las kyi kun 'byung slar yang spel ba'i phyi rol pa rnams kyis gzugs bdag yin pa dang /__bdag gzugs dang ldan pa dang /__gzugs la bdag gnas pa dang /__bdag la gzugs gnas par 'dod pa bzhi po las dbye ba'i 'jig tshogs la lta ba'i ri bo nyi shu dang /__de las kyang sum brgya drug cu sogs su 'dod pa'i log rtog thams cad kyang gang gi rnal 'byor gsum dang ldan pa phung po lnga myong ba mtshan nyid bzhi ldan gyi rig pas bcom ste/__de'ang gzugs bdag ma yin te/__bdag nyid rtag kyang gzugs mi rtag pa'i phyir dang /__bdag gzugs ma yin te bdag nyid kyis mi 'dod bzhin du gzugs 'jig pas na gzugs bdag la mi dbang ba'i phyir ro/__/de bzhin du bdag la gzugs ngo bo nyid kyis gnas kyang mi rung ste/__bdag gi 'dod pas gzugs la 'jug ldog mi nus pa'i phyir ro/__/bdag la gzugs ngo bo nyid kyis yod na bdag med bzhin du yang phyi yi gzugs sogs mthong chos su gnas pa'i phyir mi rung ste/__snga ma las/__gzugs ni bdag ma yin ces gsungs te bdag__/gzugs dang mi ldan gzugs la bdag gnas min/__/bdag la gzugs mi gnas te de bzhin du/__/phung po lhag ma bzhi yang stong rtogs bgyi/__/zhes gsungs shing /__mtshan nyid zhib tu rtogs par 'dod na de'i TI ka 'phags yul gyi slob dpon blo gros chen pos mdzad pa las rtogs par bya'o/__/des na byang chub sems dpa' rnams kyis shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i dgongs pa 'di la gnas pas sems nyid kyi don sgrib pa med par mthong ba'i phyir ro/__/zab mo'i don la sems skrag pa med de/__ci'i phyir na phyin ci log bzhi de las rnam par 'das pa'i phyir ro/__/des na myur du bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyi go 'phang du sbyor bas bdag med kyi ye shes rtogs pa'i mthu kho na'o/__/gnyis pa ni/__dus gsum du bzhugs shing gshegs dang gshegs par 'gyur ba'i rgyal ba thams cad kyis kyang shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'di nyid la brten nas rdzogs pa'i sangs rgyas kyi go 'phang brnyes pa yin te/__sdud pa las kyang /__gzugs med tshor ba med cing 'du shes sems pa med/__/de la rnam shes gnas ni rdul tsam yod min na/__/de chos kun la mi gnas gnas pa med par spyod/__/yongs su bzung med bde gshegs rnams kyi byang chub thob/__/ces so/__/gnyis pa ni/__de lta bas na shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i sngags zhes sogs nas/__bo d+hi swA hA zhes pa'i bar te/__de'ang man+t+ra zhes pa'i sgra las drangs na sngags te/__de nyid yid skyob la 'jug phyir 'dir yang mtshan ma dang bcas pa'i bdag tu 'dzin pa'i yid kyis 'khor ba las ltung ba skyob cing bgrod bya thams cad kyi mthar thug tu phyin par byed pas na shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i sngags/__thog ma med pa nas 'khrul pa'i ma rig pa spros bral gyis dag pas na rig pa chen po'i sngags/__zab mo stong pa nyid kyi gnas lugs sgro skur dang bral ba'i ngo bo las gong du thob bya gzhan med pa'i phyir bla na med pa'i sngags/__mi mnyam pa dang mnyam pa'i yon tan ldan pa'i sangs rgyas kyi go 'phang dang mnyam par byed pas mi mnyam pa dang mnyam par byed pa'i sngags/__sdug bsngal gyi rtsa ba srid pa'i rgyu 'bras bdag tu lta ba'i tshogs thams cad 'joms par byed pas na sdug bsngal thams cad rab tu zhi bar byed pa'i sngags de dag kyang mi bslu bar ston pa'i phyir mi rdzun pas na bden par shes par bya ste/__zhes so/__/sngags don dngos ni/__tad+ya thA ni 'di lta ste/__oM ni bkra shis pa dang dam bca' ba mchog ster ba sogs kyi don la 'jug par gsungs/__ga te zhes lam la ma zhugs pa'i so skye rnams tshogs lam du song /__ga te gnyis pa ni tshogs lam nas sbyor lam du song zhes pa'i don dang /__pa ra ga te ni de nas mchog tu song zhes sbyor lam nas mthong lam du song /__pA ra saM ga te ni de nas yang dag par song zhes mtshan 'dzin dang bral ba'i slob pa'i lam du song /__bo d+hi ye swA hA ni byang chub kyi gzhi tshugs zhes pas lam bden kyi spros pa thams cad las 'das pa'i mi slob pa'i lam du rtag pa rgyun gyi 'khor lor g.yo med par song zhes pa'i don du sbyar te de dag gi rnam dbye rgyas pa ni 'dir yi ges 'jigs la/__shes par 'dod na theg pa chen po'i mdo sde rgyan dang de'i TI ka sogs las rtogs par bya'o/__/gsum pa ni/__shA ri'i bu sogs nas/__bslab par bya'o zhes pa'i bar te/__de'ang byang chub sems dpa' gang su dag__/bdag tu lta ba'i ri bo thams cad bcom zhes phyir mi ldog pa'i shes rab kyi pha rol tu phyin pa zab mo 'di lta bu la ci nas kyang bslab par bya'o/__/zhes so/__/de'ang ci'i phyir zab mo zhes bstan ce na/__brgyad stong pa las/__shA ri'i bu byang chub sems dpa' sems dpa' gang byang chub tu sems bskyed nas bskal pa gang+gA'i klung gi bye ma snyed du sbyin pa byin/__tshul khrims bsrungs/__bzod pa bsgrubs/__brtson 'grus brtsams/__bsam gtan la mnyam par bzhag ste/__de rgya cher yang dag par zhugs par gyur cing bla na med pa yang dag par mngon par rdzogs par 'tshang rgya ba'i sems cher bskyed par gyur kyang /__gal te shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'dis yongs su ma zin cing thabs mkhas pa dang bral bar gyur na 'di ltar nyan thos kyi sa'am/__rang sangs rgyas kyi sar lhung ngo /__/zhes so/__/'o na thabs kyi lam lnga po de don med du 'gyur ram snyam na ma yin te/__yan lag 'di dag ni zab mo'i don 'di nyid rtogs par bya ba'i ched du ste/__spyod 'jug las/__yan lag 'di dag thams cad ni/__/thub pas shes rab don du gsungs/__/zhes pas kyang shes so/__/bzhi pa ni/__de nas bcom ldan 'das ting nge 'dzin de las sogs nas/__de bzhin gshegs pa rnams kyang rjes su yi rang ngo zhes pa'i bar ro/__/de'ang 'phags pa spyan ras gzigs dang dgra bcom shA ri'i bu gnyis po'i 'dri ba dang lan ldon pa'i tshul gyis gsungs ba de nges pa'i don ji ltar yin zhe na/__de ni the tshom med pa nyid du bstan pa'i phyir/__de bzhin gshegs pa thams cad kyis ji skad gsungs pa dang gnyis su med pa ste thams cad kyang rjes su yi rang bar mdzad do zhes bsngags pa brjod pa'o/__/gsum pa mjug gi don ni/__bcom ldan 'das kyis zhes pa nas/__mngon par bstod do zhes pa'i bar te/__de'ang 'khor rnams kyi the tshom sel zhing spobs pa bskyed pa'i tshig de skad ces bka' stsal ba dang /__'dus pa'i tshogs tha dad pa thams cad kyang dga' zhing mgu nas gus pas sangs rgyas kyi yon tan la mngon par bstod do/__/zhes pa'i don no/__/de dag gi gong 'og gi mtshams sbyor ba'i tshig rnams dang 'gyur byang sogs ni rtogs par sla bas ma smos so/__/'dir nyams su len tshul cung zad brjod na/__yum bar ma las/__rab 'byor 'di ltar chos thams cad ni stong pa nyid kyi ngo bo nyid do/__/chos thams cad ni mtshan ma med pa'i ngo bo nyid do/__/chos thams cad ni smon pa med pa'i ngo bo nyid do/__/zhes bstan pa ltar gong du smos pa bzhin phung po lnga dang dbang shes kyi spros pas ma gos pa'i chos nyid bsam gyis mi khyab pa myong ba mtshan nyid bzhi ldan gyi bdag med pa'i stong pa nyid de nyid skye 'gag gnas gsum gyi tha snyad dang bral ba'i phyir ro/__/mtshan ma med pa ni/__'di ltar gshis spros bral gyi steng du blo bya bral 'jog pas 'khor gsum gyi rtog tshogs thams cad bsgom du med pa'i rang mdangs su thim nas nam mkha' lta bu'i dgongs pa mngon du gyur pa ste/__brgyad stong pa las/__bcom ldan 'das 'di ltar shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'di ni nam mkha' bsgom pa lags so/__/bcom ldan 'das 'di ltar shes rab kyi pha rol tu phyin pa 'di ni chos thams cad mi bsgom pa lags so/__/zhes sogs kyis bstan to/__/de ltar stong nyid zab mo de la goms pa mthar phyin pas smra bsam brjod med shes rab kyi pha rol tu phyin pa dus gsum gyi rgyal ba'i yum du gyur pa'i rang zhal 'du 'bral med par mjal bas/__de las gong du sangs rgyas kyi 'bras bu zhes thob tu med pas smon pa med pa zhes bya ste/__sdud pa las/__gang la shes rab pha rol phyin mchog mi dmigs shing /__/byang chub sems dpa' mi dmigs byang chub sems mi dmigs/__/de skad thos nas rmongs pa med cing mi skrag pa/__/byang chub sems dpa' de ni bde gshegs shes rab spyod/__/ces so/__/de'ang rim par lta sgom 'bras bu'i chos su bzhag pa ste rnam par thar pa'i sgo gsum du brjod la/__'di ltar 'khrul pa'i snang ba thams cad ni sems kyis byas shing /__ngo bo ma grub bzhin du bdag tu bzung bas 'khor bar 'khyams pa ste/__spyod 'jug las/__lcags sreg sa gzhi su yis byas/__/me tshogs de dag gang las byung /__/de 'dra de dag thams cad ni/__/sdig sems lags par thub pas gsungs/__/zhes bstan pa'i phyir stong nyid kyi gshis lugs la 'khor 'das kyi 'jug ldog gi tshul legs par tshang bas des na bsam gyis mi khyab pa'i don la mnyam par bzhag cing /__rjes thob tu de ltar ma rtogs pa'i sems can rnams la dmigs pa'i snying rje chen po dang /__gzugs su snang ba thams cad snang stong dbyer med chu zla lta bu/__sgrar grags pa thams cad grags stong dbyer med brag ca lta bu/__yid kyi rtog tshogs thams cad rig stong dbyer med sgyu ma lta bur lam du khyer ba'i thabs mkhas kyis zin par bya ste/__shes rab kyi pha rol tu phyin pa brgyad stong pa las/__rab 'byor byang chub sems dpa' sems dpa' chen po chos gnyis dang ldan na bdud sdig can rnams sam bdud kyi ris kyis de yi tshe thub par dka'o/__/gnyis po gang zhe na/__'di lta ste/__des sems can thams cad yongs su ma btang ba yin/__des chos thams cad stong pa nyid du rtogs pa yin no/__/zhes dang /__gzhan du'ang /__stong nyid snying rje'i snying po can/__/spyod pas bsod nams dag par 'gyur/__/zhes so/__/de ltar nyams su len tshul de bzhin du ldan pas mdo bklags la/__de yang sbyor ba sems bskyed kyi rtsis zin par byas nas/__dngos gzhi dbang po rab kyis stong pa nyid ji lta ba'i gnas lugs brjod du med pa'i ye shes kyi ngang nas dang /__'bring gis chos thams cad sgyu ma lta bur rtogs pas dang /__tha mas kyang dang por stong pa nyid kyi don dran par byas pa'i rjes sgra la ma yengs par sems gtad de 'don la rjes thob bsngo bas mtshams sbyor ba ste dam pa gsum gyis zin pa ni shin tu gces shing /__de'ang chos thams cad sems kyi rol rtsal du rtogs pas phyi'i sgro 'dogs chod/__sems nyid skye 'gag gnas gsum dang bral ba'i stong pa nyid kyi ngo bor rtogs pas nang gi sgro 'dogs chod/__de yang bsam gyis mi khyab pa'i ye shes bsgom bya sgom byed las 'das pa'i rig stong rjen pa lhag ger mthong bas gsang ba'i sgro 'dogs chod de re dogs sgro skur dang bral ba'i don phyir mi ldog par mthong ba ni nyams len kun gyi snying po'o/__/bdag tu lta ba'i zhags pa ring bcad nas/__/spros bral shes rab pha rol phyin rtogs phyir/__/legs par gsungs pa'i don gyi de kho na/__/ring min 'gro rnams kun gyis mngon gyur shog__/shes rab kyi pha rol tu phyin pa zab mo snang ba'i don 'grel shin tu bsdus pa 'di ni blo dman dag gis kha ton du bgyid pa la'ang don gyi phyogs tsam mthong bar gyur kyang bsod nams chos mchog tu gyur par sems te gzhon nu a b+hA yas rang lo bcu bdun par TI ka gzhan la brtags dpyad ma byung yang gang shar yud tsam la sbyar bas sman par gyur cig____/_!_

Footnotes

Other Information