ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i tshigs su bcad pa JKW-KABUM-06-CHA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 6, sde tshan 2, Text 9, Pages 194-195 (Folios 31b3 to 32a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i tshigs su bcad pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 6: 194-195. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Commentary Synoptic - bsdus don 'grel pa
Colophon

།ཅེས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་ཉེ་བར་བསྡུས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུ་པའོ། །ཤུ་བྷཾ།

ces shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i don nye bar bsdus pa'i tshigs su bcad pa dgu pa'o/__/shu b+haM/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་ནི། གང་དུ་ཆོས་རྣམས་རོ་གཅིག་པའི། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཆུད་པས། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་སེང་གེའི་སྒྲ། །སྟོན་མཛད་ཐུབ་པའི་དབང་པོས་སྐྱོངས། །བྱིས་པའི་བློ་ཡིས་བརྟག་དཀའ་བ། །ཟབ་མོ་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །སོ་སོ་རང་གིས་རིག་བྱ་གང་། །ཤེས་བྱ་ཀུན་གྱི་གནས་ལུགས་ཏེ། །ཡོད་མེད་རྟག་ཆད་སྐྱེ་འགགས་སོགས། །སྤྲོས་པའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་པ། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །གཟོད་ནས་ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་ཉིད། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་དངོས་འདི་ཀུན། །བློ་བུར་རྐྱེན་ལས་སྐྱེས་པ་སྟེ། །རྐྱེན་ལ་ལྟོས་གང་སྟོང་ཉིད་ཅེས། །ཚིག་གི་བདུད་རྩི་ལྷག་པར་དབྱེ། །ཨེ་མ་སྣང་ཚུལ་རྟེན་འབྲེལ་དང་། །གཤིས་ལུགས་བསམ་དཔྱོད་ལས་འདས་པ། །ཟུང་འཇུག་འགལ་མེད་རྟོགས་པ་ནི། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཡུམ་ཞེས་བཤད། །གཞི་ལམ་རྣམ་མཁྱེན་ཤེས་པ་ཡི། །ཐོས་བསམ་ཕ་རོལ་སོན་པ་ན། །ཉམས་ལེན་སྦྱོར་བཞིའི་ཚུལ་ཅན་གྱིས། །ལམ་ལྔའི་དེ་ཉིད་མངོན་དུ་བྱེད། །རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པ་ཡི། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །འབྲས་བུ་མཁའ་དང་སྙོམས་འཇུག་པ། །རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ལོ། །གསུང་གི་ཟླ་བ་གཅིག་པུ་ཉིད། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་བདུད་རྩིའི་དཔྱིད། །ཅིར་ཡང་འཇོ་བའི་ལམ་འདི་ནི། །རྣམ་གཉིས་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་གྱིས་ཕྱེ། །དེ་ཕྱིར་དཔྱད་པས་དག་པ་དང་། །ཟབ་མོའི་དོན་ལ་རྟོན་པ་དང་། །འཕགས་དང་མཁས་པས་རབ་བསྔགས་པའི། །ཚུལ་འདིར་རྟག་ཏུ་བརྩོན་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་ཉེ་བར་བསྡུས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དགུ་པའོ། །ཤུ་བྷཾ།། །། ༈
[edit]

shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i tshigs su bcad pa/ shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i tshigs su bcad pa ni/__gang du chos rnams ro gcig pa'i/__/ye shes chen po thugs chud pas/__/bsam gyis mi khyab seng ge'i sgra/__/ston mdzad thub pa'i dbang pos skyongs/__/byis pa'i blo yis brtag dka' ba/__/zab mo shes rab pha rol phyin/__/so so rang gis rig bya gang /__/shes bya kun gyi gnas lugs te/__/yod med rtag chad skye 'gags sogs/__/spros pa'i mtha' la mi gnas pa/__/nam mkha' lta bu'i mtshan nyid can/__/gzod nas shin tu zhi ba nyid/__/de ltar na yang dngos 'di kun/__/blo bur rkyen las skyes pa ste/__/rkyen la ltos gang stong nyid ces/__/tshig gi bdud rtsi lhag par dbye/__/e ma snang tshul rten 'brel dang /__/gshis lugs bsam dpyod las 'das pa/__/zung 'jug 'gal med rtogs pa ni/__/rgyal ba rnams kyi yum zhes bshad/__/gzhi lam rnam mkhyen shes pa yi/__/thos bsam pha rol son pa na/__/nyams len sbyor bzhi'i tshul can gyis/__/lam lnga'i de nyid mngon du byed/__/rten dang brten par bcas pa yi/__/sku dang ye shes phrin las kyi/__/'bras bu mkha' dang snyoms 'jug pa/__/rgyal ba rnams kyi spyod yul lo/__/gsung gi zla ba gcig pu nyid/__/zab dang rgya che'i bdud rtsi'i dpyid/__/cir yang 'jo ba'i lam 'di ni/__/rnam gnyis shing rta'i srol gyis phye/__/de phyir dpyad pas dag pa dang /__/zab mo'i don la rton pa dang /__/'phags dang mkhas pas rab bsngags pa'i/__/tshul 'dir rtag tu brtson gyur cig__/ces shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i don nye bar bsdus pa'i tshigs su bcad pa dgu pa'o/__/shu b+haM//____//__!

Footnotes

Other Information