Category:Pith Instructions - man ngag

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

All pages tagged with the genre Pith Instructions - man ngag.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
JKW-KABAB-02-KHA-012འཇམ་དཔལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱུད་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་ཞིག་དོན་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་བཀྲལ་བ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང༌།21663-78bka' ma - Oral TransmissionJKW-KABAB-02-KHA-012.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-016ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་གཞུང་གདམས་མན་ངག་མཐའ་དག་གི་བརྗོད་བྱ་མདོར་བསྡུས་པའི་གླུ་དབྱངས་ཕན་བདེའི་ཤིང་རྟ།23103-105bka' ma - Oral TransmissionJKW-KABAB-02-KHA-016.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-017བི་ཙ་ཏུ་རཱ་སྤྲ་ར་སཱ་སྶཾ་རཱ་བཱ་སྟི། ཞེན་པ་བཞི་བྲལ་གྱི་ཉམས་དབྱངས་སྙིང་གི་བདུད་རྩི།22107-108bka' ma - Oral TransmissionJKW-KABAB-02-KHA-017.pdf
JKW-KABAB-02-KHA-035ཟབ་མོ་བདུད་ཀྱི་བཅོད་ཡུལ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལམ་ཁྱེར་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་འཁོར་འདས་རང་གྲོལ།211213-223bka' ma - Oral TransmissionJKW-KABAB-02-KHA-035.pdf
JKW-KABAB-03-GA-007བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས། ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུའི་མན་ངག་བཅུ་གསུམ།mchog gyur gling pa353123-175bla ma'i thugs sgrub yid bzhin nor busa gter - Earth TreasureJKW-KABAB-03-GA-007.pdf
JKW-KABAB-07-JA-014རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་ཟབ་མོ།ra mo shel sman
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
784411-494dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen poyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-A-004JKW-KABAB-07-JA-014.pdf
JKW-KABAB-11-DA-016དཔལ་རྟ་མགྲིན་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་བདེ་གཤེགས་ནུས་མཐུ་དྲིལ་བའི་དྲག་སྔགས་གཅོད་བྱེད་སྤུ་གྲིའི་མན་ངག་གསལ་བྱེད་སྒྲོན་མེ།gru gu yang dbang
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1114401-414rta mgrinrta mgrin dregs pa kun sgrolyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-RA-037JKW-KABAB-11-DA-016.pdf
JKW-KABAB-11-DA-019དཔལ་རྟ་མགྲིན་བདེ་གཤེགས་དྲེགས་པ་ཀུན་སྒྲོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་མན་ངག་གི་ཤོག་དྲིལ།gru gu yang dbang
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
1113443-455rta mgrinrta mgrin dregs pa kun sgrolyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-RA-043JKW-KABAB-11-DA-019.pdf
JKW-KABAB-14-PHA-014གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། མན་ངག་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང༌།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po144443-446grub thob chen po'i thugs tigdgongs gter - Mind TreasureTerdzo-DA-059JKW-KABAB-14-PHA-014.pdf
JKW-KABAB-18-TSHA-005བྱིན་རླབས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ།pad+ma las 'brel rtsal18745-51mkha' 'gro yang tigrjes dran - RecollectionJKW-KABAB-18-TSHA-005.pdf
JKW-KABUM-04-NGA-001-023ཨིནྡྲ་བྷུ་ཏིའི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ་སོགས་འཕགས་ཡུལ་གྱི་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་རྒྱུད་སྡེའི་མན་ངག་རྣམས་ལས་ཁོལ་ཕྱུང་ཤིན་ཏུ་མང་བ།456286-341JKW-KABUM-04-NGA-001.pdf
JKW-KABUM-04-NGA-001-034ཨ་ཏི་བསྒོམ་པའི་མན་ངག་ཀླུའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱིས་མཛད་པ་སོགས་རྒྱ་གཞུང་ཁ་ཤས་ཕྱག་བྲིས་མཛད་པ་སྤར་གཞི་འབྲི་སྐབས་དཀྱུས་སུ་ཤོར་བ་འདི་འདྲའི་རིགས་གསུང་དངོས་མ་ཡིན་པས་དགོས་པ་མེད་ཀྱང་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་དགོངས་ཏེ་ཕྱག་བྲིས་མཛད་པ་ལ་དགོས་གནད་ཆེ་བར་ཡོད་པར་སེམས་སོ།།428561-588JKW-KABUM-04-NGA-001.pdf
JKW-KABUM-06-CHA-001-007རྒྱུད་དང་མན་ངག་འཆད་ཚུལ་གྱི་ཟིན་བྲིས།6393-95JKW-KABUM-06-CHA-001.pdf
JKW-KABUM-06-CHA-002-017ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་དམིགས་རིམ་བསྡུས་ཏེ་ཉམས་སུ་བླང་ཚུལ།67262-268JKW-KABUM-06-CHA-002.pdf
JKW-KABUM-06-CHA-002-020ལྷ་མོ་ལ་གུས་སོགས་ཚིག་རྐང་བཞིའི་དོན།62298-299JKW-KABUM-06-CHA-002.pdf
JKW-KABUM-08-NYA-003-001གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིས་མཛད་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་རྩ་བ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་།8661-66thugs rje chen pomi tra lugs thugs chen dmar khrid snying po don gsumJKW-KABUM-08-NYA-003.pdf
JKW-KABUM-09-TA-001-011མ་གཅིག་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་མོ་ནས་བརྒྱུད་པའི་ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་ཆོག་མན་ངག་དང་བཅས་པ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།91780-96tshe dkarras chung lugs yang gsang dkar po phyag bzhiJKW-KABUM-09-TA-001.pdf
JKW-KABUM-09-TA-008-001གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲ་ཛོ་ཀིའི་ལུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་བསོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་སྙིང་གི་བདུད་རྩི།915341-355thugs rje chen pomi tra lugs thugs chen sems nyid ngal bsoJKW-KABUM-09-TA-008.pdf
JKW-KABUM-10-THA-001-004རྨི་ལམ་ལུང་བསྟན་སྒྲོལ་མའི་སྒོམ་ལུང་དང་མན་ངག་ཉུང་ངུ་ཟླ་བའི་མེ་ལོང་།101331-43sgrol maJKW-KABUM-10-THA-001.pdf
JKW-KABUM-10-THA-001-005སྒྲོལ་མ་ཉིན་ཞི་མཚན་ཁྲོའི་རྗེས་གནང་ཕན་བདེའི་ཟླ་འོད།101543-57sgrol maJKW-KABUM-10-THA-001.pdf
JKW-KABUM-10-THA-001-006ཇོ་ལུགས་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཕན་བདེའི་ཟླ་འོད།103757-93sgrol ma nyer gcig
sgrol ma
jo bo lugs sgrol ma nyer gcigJKW-KABUM-10-THA-001.pdf
JKW-KABUM-11-DA-001-005ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་བློ་སྦྱོང་ཐུན་བརྒྱད་མ།112140-60JKW-KABUM-11-DA-001.pdf
JKW-KABUM-11-DA-001-007བིཪྺ་པའི་མན་ངག་མཉམ་མེད་སྙིང་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བློ་སྦྱོང་།11466-70JKW-KABUM-11-DA-001.pdf
JKW-KABUM-11-DA-014-007དབང་གི་ལྷ་མོ་ཏི་ནུ་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་ཡིད་འཕྲོག་ལི་ཁྲིའི་ཆུ་གཏེར།1112463-474dbang gi lha mo ti nu maJKW-KABUM-11-DA-014.pdf
JKW-KABUM-12-NA-001-001རྟེན་འབྲེལ་སྲུང་བའི་བྱིན་རླབས་བྱ་ཚུལ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཕན་བདེའི་ཆར་སྤྲིན།12291-29JKW-KABUM-12-NA-001.pdf
JKW-KABUM-12-NA-001-008ཤངས་ལུགས་རྣམ་འཇོམས་གསང་སྒྲུབ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན།121884-101rdo rje rnam 'jomsJKW-KABUM-12-NA-001.pdf
JKW-KABUM-12-NA-001-010དཔལ་སམྦུ་ཊའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ཤེར་ཕྱིན་དཀར་མོའི་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་ཤེས་རབ་སྣང་བ།1212104-115shes rab kyi pha rol tu phyin ma dkar moJKW-KABUM-12-NA-001.pdf
JKW-KABUM-12-NA-001-015རི་ཁྲོད་མའི་མན་ངག་ཉེར་མཁོ་དགེ་ལེགས་སྣང་གཏེར།125146-150lha mo ri khrod maJKW-KABUM-12-NA-001.pdf
JKW-KABUM-12-NA-002-001ཟབ་གསང་སེང་གདོང་སྙན་བརྒྱུད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་སྒྲུབ་ཐབས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པའི་མན་ངག་གི་ཡི་གེ་གཅེས་བཏུས་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་།12151151-301seng gdong mazab gsang seng gdong snyan brgyudTerdzo-KHI-055JKW-KABUM-12-NA-002.pdf
JKW-KABUM-12-NA-012བྱིན་རླབས་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ།pad+ma las 'brel rtsal1210457-466mkha' 'gro yang tigJKW-KABUM-12-NA-012.pdf
JKW-KABUM-13-PA-022-002སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་རིག་པ་འཛིན་པའི་ངལ་འཚོ།mnga' ris paN chen pad+ma dbang rgyal1320397-416pad+ma 'byung gnasgu ru sgrub thabs yon tan gter mdzodTerdzo-JA-033JKW-KABUM-13-PA-022.pdf
JKW-KABUM-20-WA-004མན་ངག་གཅེས་བཏུས་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་འདོད་རྒུ་ཀུན་འབྱུང་དབང་རྒྱལ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།20182369-550JKW-KABUM-20-WA-004.pdf
JKW-KABUM-20-WA-005-003གཤིན་རྗེ་ཡི་གེ་བཞི་པའི་སྲུང་བཟློག་མན་ངག་རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ།206554-559'jam dpal gshin rjeJKW-KABUM-20-WA-005.pdf
JKW-KABUM-21-ZHA-002-010འཕགས་མ་སོ་སོར་འབྲང་མ་དཀར་མོའི་མན་ངག་ཉེར་མཁོའི་ཡི་གེ་བདུད་རྩིའི་ཆུ་སྐྱེས།2111177-187'phags ma so sor 'brang maJKW-KABUM-21-ZHA-002.pdf