JKW-KABUM-05-CA-004-005

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བསླབ་བཏུས་ལེ་འགྲེལ།
Wylie title bslab btus le 'grel JKW-KABUM-05-CA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 5, sde tshan 4, Text 5, Pages 594-596 (Folios 11b5 to 12b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Source Author(s) ཞི་བ་ལྷ་ (Śāntideva)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bslab btus le 'grel. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 5: 594-596. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Commentary Synoptic - bsdus don 'grel pa  ·  Detailed Explanation - rnam bshad
[edit]
བསླབ་བཏུས་ལེ་འགྲེལ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ྅་ཙཪྻ་ཤཱནྟ་དེ་བཱ་ཡ། དེས་མཛད་པའི་བསླབ་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་ལ། ཀླད་དང་། གཞུང་དང་། མཇུག་གི་དོན་གསུམ། དང་པོ་གོ་སླ། གཉིས་པ་ལ། བསླབ་པ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན། དེ་རྒྱས་པར་བཤད། བཤད་པའི་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །གཉིས་པ་ལ་ལེའུ་བཅུ་དྲུག་ཡོད་པའི་དོན་རྣམས་གཏོང་། སྲུང་། དག །སྤེལ་གྱི་ཆོས་བཞི་གསུམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱིས་བསྡུས་ཤིང་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་དང་སྦྱར་ནས་བསྟན་ཏེ། ལེའུ་དང་པོ་སྦྱིན་པའི་བར་གྱིས་གཏོང་བ་གསུམ། གཉིས་པ་ནས་དྲུག་པའི་བར་གྱི་ལྔས་སྲུང་བ། བདུན་པ་ནས་ལོངས་སྤྱོད་དང་བསོད་ནམས་སྲུང་བ་རྣམས་བསྟན་ཏོ། །དག་པ་ལ་གསུམ་གྱི། དང་པོ་ལུས་དག་པ་ལ་གཉིས་ལས། ལེའུ་བརྒྱད་པས་སྡིག་པ་སྦྱོང་བ་དང་། དགུ་པ་ནས་བཅུ་བཞི་པའི་བར་དྲུག་གིས་ཉོན་མོངས་པ་སྦྱོང་བ་བསྟན། ལོངས་སྤྱོད་དང་བསོད་ནམས་དག་པ་གཉིས་བཅོ་ལྔ་པས་བསྟན། སྤེལ་བ་ལ། ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་སྤེལ་བ་ནི། ལེའུ་བཅུ་དྲུག་པའི་བམ་པོ་གཉིས་པ་ཞེས་པས་བསྟན། དེ་ནས་རྒྱ་ཆེར་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱོད་ཡུལ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསོད་ནམས་སྤེལ་བར་བསྟན་ནོ། །དེ་ལས་ལེའུ་དང་པོ་གོ་སླ། གཉིས་པ་ནས་དྲུག་པའི་བར་གྱིས་ལུས་སྲུང་བ་ལ། དངོས་དང་། དེའི་ཐབས་གསུམ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། རབ་བྱུང་དང་། ཁྱིམ་པའི་བསླབ་བྱའོ། །དེའི་དང་པོ་ལྔ་སྟེ། ཆོས་འཛིན་པ། བདུད་སྤོང་བ། མི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་སྤོང་བ། བྱང་སེམས་འདོར་བ་སྤོང་བ། འཁྲུལ་པའི་ཉེས་པ་སྤང་བའོ། །ཁྱིམ་པའི་བསླབ་བྱ་ལ་གཉིས་ཏེ། གནོད་པ་དངོས་དང་། དེ་སྤོང་བའི་ཐབས་སོ། །དང་པོ་ལ་བཞི་སྟེ། མི་ཁོམས་པའི་གནོད་པ། མི་དགེ་བ་བཅུའི་གནོད་པ། བྱང་སེམས་ལ་ལོག་སྒྲུབ། ཆོས་སྤོང་བའི་གནོད་པའོ། །གཉིས་པ་སྤོང་བའི་ཐབས་ལེའུ་ལྔ་པས་བསྟན། ལེའུ་དྲུག་པ་ལུས་སྲུང་བའི་ཐབས་ལ། དྲན་ཤེས་ཀྱིས། གཞན་ལ་མ་དད་པ་སྤང་བས་སྨན་སོགས་བསྟེན་པས་སྲུང་བའོ། །དག་པ་གསུམ་གྱི་ལུས་དག་པའི་སྡིག་པ་སྦྱོང་བ་ལེའུ་བརྒྱད་པས་བསྟན། ཉོན་མོངས་སྦྱོང་བ་དགུ་པ་ནས་བཅུ་པའི་བར་གྱིས། བཟོད་བརྩོན་གཉིས་ལ་ལེའུ་རེ་རེ། བསམ་གཏན་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་ལ་གཉིས་རེས་བསྟན། བཟོད་བརྩོན་གོ་སླ། བསམ་གཏན་ལ་ཕྱིའི་རྣམ་གཡེང་སྤོང་བ། སྤངས་ནས་ཏིང་འཛིན་བསྒོམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། དགོན་པར་གནས་པའི་ལེའུས་བསྟན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཞི་གནས་དང་ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། རྣམ་གཡེང་གི་གཉེན་པོར་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི། འདོད་ཆགས་ལ་མི་སྡུག་པ། ཞེ་སྡང་ལ་བྱམས་པ། གཏི་མུག་ལ་རྟེན་འབྲེལ་བསྒོམ་པ་རྣམས་ལེའུ་བཅུ་གཉིས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་ལྷག་མཐོང་ནི་ཤེས་རབ་སྟེ། དེ་ལ་གང་ཟག་གི་བདག་མེད་བསྒོམ་པ་བཅུ་གསུམ་པ་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་བསྒོམ་པ་བཅུ་བཞི་པས་བསྟན་ཏེ། དེ་ལྟར་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་ཆོས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བསྟན་པའི་ཕྱིར་སྤྱོད་འཇུག་དང་ཤིན་ཏུ་མཐུན་ཅིང་རྟོགས་སླ་བ་ཡོད་དོ། །ཤུ་བྷཾ།། །། ༈
[edit]

bslab btus le 'grel/ bslab btus le 'grel bzhugs so/__/na mo\u0f85 tsaR+Ya shAn+ta de bA ya/__des mdzad pa'i bslab pa kun las btus la/__klad dang /__gzhung dang /__mjug gi don gsum/__dang po go sla/__gnyis pa la/__bslab pa mdor bsdus te bstan/__de rgyas par bshad/__bshad pa'i mjug bsdu ba'o/__/gnyis pa la le'u bcu drug yod pa'i don rnams gtong /__srung /__dag__/spel gyi chos bzhi gsum bcu gnyis kyis bsdus shing phar phyin drug dang sbyar nas bstan te/__le'u dang po sbyin pa'i bar gyis gtong ba gsum/__gnyis pa nas drug pa'i bar gyi lngas srung ba/__bdun pa nas longs spyod dang bsod nams srung ba rnams bstan to/__/dag pa la gsum gyi/__dang po lus dag pa la gnyis las/__le'u brgyad pas sdig pa sbyong ba dang /__dgu pa nas bcu bzhi pa'i bar drug gis nyon mongs pa sbyong ba bstan/__longs spyod dang bsod nams dag pa gnyis bco lnga pas bstan/__spel ba la/__lus dang longs spyod spel ba ni/__le'u bcu drug pa'i bam po gnyis pa zhes pas bstan/__de nas rgya cher ni sangs rgyas kyi spyod yul yin no/__/zhes pa'i bar gyis bsod nams spel bar bstan no/__/de las le'u dang po go sla/__gnyis pa nas drug pa'i bar gyis lus srung ba la/__dngos dang /__de'i thabs gsum bstan pa'o/__/dang po la gnyis te/__rab byung dang /__khyim pa'i bslab bya'o/__/de'i dang po lnga ste/__chos 'dzin pa/__bdud spong ba/__mi dge ba'i bshes gnyen spong ba/__byang sems 'dor ba spong ba/__'khrul pa'i nyes pa spang ba'o/__/khyim pa'i bslab bya la gnyis te/__gnod pa dngos dang /__de spong ba'i thabs so/__/dang po la bzhi ste/__mi khoms pa'i gnod pa/__mi dge ba bcu'i gnod pa/__byang sems la log sgrub/__chos spong ba'i gnod pa'o/__/gnyis pa spong ba'i thabs le'u lnga pas bstan/__le'u drug pa lus srung ba'i thabs la/__dran shes kyis/__gzhan la ma dad pa spang bas sman sogs bsten pas srung ba'o/__/dag pa gsum gyi lus dag pa'i sdig pa sbyong ba le'u brgyad pas bstan/__nyon mongs sbyong ba dgu pa nas bcu pa'i bar gyis/__bzod brtson gnyis la le'u re re/__bsam gtan dang shes rab gnyis la gnyis res bstan/__bzod brtson go sla/__bsam gtan la phyi'i rnam g.yeng spong ba/__spangs nas ting 'dzin bsgom pa'o/__/dang po ni/__dgon par gnas pa'i le'us bstan/__gnyis pa la gnyis/__zhi gnas dang lhag mthong bsgom pa'o/__/dang po la bzhi/__rnam g.yeng gi gnyen por skye rga na 'chi/__'dod chags la mi sdug pa/__zhe sdang la byams pa/__gti mug la rten 'brel bsgom pa rnams le'u bcu gnyis pas bstan/__gnyis pa lhag mthong ni shes rab ste/__de la gang zag gi bdag med bsgom pa bcu gsum pa dang /__chos kyi bdag med bsgom pa bcu bzhi pas bstan te/__de ltar phar phyin drug gi nyams len chos bcu gnyis kyi sgo nas bstan pa'i phyir spyod 'jug dang shin tu mthun cing rtogs sla ba yod do/__/shu b+haM//___//__!__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: