JKW-KABUM-05-CA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐེག་པའི་རྣམ་དབྱེ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་གཏམ་ལེགས་བཤད་ངོ་མཚར་ཆུ་གཏེར།
Wylie title theg pa'i rnam dbye gsal bar byed pa'i gtam legs bshad ngo mtshar chu gter JKW-KABUM-05-CA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 5, sde tshan 2, Pages 69-557 (Folios 1a to 245a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre

19 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
69-201
ཐེག་པའི་རྣམ་དབྱེ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་གཏམ་ལེགས་བཤད་ངོ་མཚར་ཆུ་གཏེར།
theg pa'i rnam dbye gsal bar byed pa'i gtam legs bshad ngo mtshar chu gter
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
201-209
རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་པ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཉུང་ངུའི་ངག།
rje btsun 'jam dpal dbyangs kyi bstod pa dpal ye shes yon tan bzang po zhes bya ba'i rnam par bshad pa nyung ngu'i ngag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
209-271
ངག་དབང་གྲགས་པའི་འཆི་བསླུའི་རྟོགས་པ་མཆན་རྙིང་ལ་ཞལ་སབ་གནང་བ།
ngag dbang grags pa'i 'chi bslu'i rtogs pa mchan rnying la zhal sab gnang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
271-282
དཔལ་གསང་བ་འདུས་པའི་ལམ་རིམ་དོན་བསྡུས།
dpal gsang ba 'dus pa'i lam rim don bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
282-287
རྣམ་འགྲེལ་བཅུ་གཅིག་གི་ངོས་འཛིན།
rnam 'grel bcu gcig gi ngos 'dzin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
287-317
གསང་འདུས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ལུགས་ཀྱི་བསྡུས་དོན།
gsang 'dus ye shes zhabs lugs kyi bsdus don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
317-352
སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས་ཀྱིས་མཛད་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་བསྒོམ་པའི་ཞལ་ལུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་འགའ་ཞིག་ཁོལ་དུ་ཕྱུང་བ།
sangs rgyas ye shes zhabs kyis mdzad pa'i de kho na nyid bsgom pa'i zhal lung rdo rje'i tshig gi dum bu 'ga' zhig khol du phyung ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
8
352-374
ཡང་དེས་མཛད་པའི་གྲོལ་བའི་ཐིག་ལེ་ལས་ལུང་ཟབ་གནད་འགའ་ཞིག་བཏུས་པ།
yang des mdzad pa'i grol ba'i thig le las lung zab gnad 'ga' zhig btus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
9
374-376
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤྲཱི་ཕ་ལ་བཛྲ་གྱིས་མཛད་པ་ལས་ལུང་ཁོལ་ཕྱུང་སོགས།
kun tu bzang po'i sgrub thabs shrI pha la badz+ra gyis mdzad pa las lung khol phyung sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
10
376-383
པཎྜི་ཏ་པཎྜི་ཏ་བི་ཏ་པཱ་དས་མཛད་པའི་དེ་ཉིད་བསྒོམ་པའི་ཞལ་ལུང་གི་འགྲེལ་པ་ལས་ཟབ་གནད་ཁོལ་ཕྱུང་།
paN+Di ta bi ta pA das mdzad pa'i de nyid bsgom pa'i zhal lung gi 'grel pa las zab gnad khol phyung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
11
383-423
ཤྲཱི་གུ་ཧྱས་མཱ་ཛའི་དེ་ཉིད་ཉེར་བསྡུས་ལས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་འགའ་ཞིག་ཕྱུང་བ།
shrI gu h+yas mA dza'i de nyid nyer bsdus las rdo rje'i tshig gi dum bu 'ga' zhig phyung ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
12
423-481
ཨཱརྻ་དེ་ཝའི་སྤྱོད་བསྡུས་སྒྲོན་མ་ལས་ཟབ་གནད་གཅེས་བཏུས་སོགས་དང་།
Ar+Ya de wa'i spyod bsdus sgron ma las zab gnad gces btus sogs dang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
13
481-491
སློབ་དཔོན་ནཱ་ག་བོ་དྷིས་མཛད་པའི་གསང་བ་འདུས་པའི་མན་ངག་རྣམས་ལས་ཁོལ་ཕྱུང་།
slob dpon nA ga bo d+his mdzad pa'i gsang ba 'dus pa'i man ngag rnams las khol phyung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
14
491-492
སློབ་དཔོན་ཟླ་བ་གྲགས་པས་མཛད་གསང་འདུས་མངོན་རྟོགས་འགྲེལ་བ།
slob dpon zla ba grags pas mdzad gsang 'dus mngon rtogs 'grel ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
15
492-509
སློབ་དཔོན་སྒྲ་དབྱངས་བཅུ་གཅིག་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཛད་པའི་གསང་འདུས་ཀྱི་མན་ངག་རྣམས་ལས་གཅེས་བཏུས།
slob dpon sgra dbyangs bcu gcig pa rnams kyis mdzad pa'i gsang 'dus kyi man ngag rnams las gces btus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
16
509-523
འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་དུམ་བུ་ཅུང་ཟད་བཀྲལ་བ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་།
'jam dpal mtshan brjod kyi rdo rje'i tshig gi dum bu cung zad bkral ba grub pa'i zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
17
523-551
དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་སོགས།
dus kyi 'khor lo'i bskyed rdzogs lam gyi rim pa rnam par phye ba sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
18
551-555
དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཚིགས་བཅད་གཅིག་གི་འགྲེལ།
dpal dus kyi 'khor lo'i tshigs bcad gcig gi 'grel
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
19
555-557
ཨེ་ཝྃ་སྒྲ་སྒྲུབ་མཚན་དོན་ཅུང་ཟད་བཤད་པ།
e wa~M sgra sgrub mtshan don cung zad bshad pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)


Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: