ཀྱེ་རྡོར་བརྟག་པ་དང་པོའི་བསྡུས་དོན་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title kye rdor brtag pa dang po'i bsdus don bdud rtsi'i snying po JKW-KABUM-06-CHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 6, sde tshan 1, Text 10, Pages 101-117 (Folios 51a1 to 59a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. kye rdor brtag pa dang po'i bsdus don bdud rtsi'i snying po. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 6: 101-117. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Commentary Synoptic - bsdus don 'grel pa

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཀྱེ་རྡོར་བརྟག་པ་དང་པོའི་བསྡུས་དོན་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ། དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་རྩ་བའི་རྒྱུད་བརྟག་པ་དང་པོའི་བསྡུས་དོན་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་ར་ཝེ། མི་ཕྱེད་སྲིད་གསུམ་རོ་གཅིག་རྡོ་རྗེ་སེམས། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རོ་ཡིས་རབ་གང་བས། །རྟག་ཏུ་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་དམ་ཚིག་ཅན། །སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་ཟུང་འཇུག་དེས་སྐྱོངས་ཤིག །དུས་གསུམ་གྱི་བདེ་གཤེགས་སྲས་དང་བཅས་པའི་བགྲོད་པ་གཅིག་པུར་གྱུར་པའི་ལམ་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་གཉིས་སུ་མེད་པ་དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་རྩ་བའི་རྒྱུད་བརྟག་པ་གཉིས་པ་དང་། བཤད་པའི་རྒྱུད་རྡོ་རྗེ་གུར་དང་། ཆ་མཐུན་གྱི་རྒྱུད་སམྦུ་ཊ་སྟེ། རྒྱུད་གསུམ་གྱི་དངོས་གཞི་ཚིག་གིས་འབྲུ་གཉེར་བའི་སྒོ་ནས་འཆད་པའི་ས་བཅད་དང་དཀའ་བའི་གནས་ཀྱི་ཟིན་ཐུན་རགས་པ་ཞིག་བྲི་བ་ལ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པར་བྱ་སྟེ། འདི་ལ་གསུམ། རྩ་རྒྱུད་བཤད་པ། བཤད་རྒྱུད་ཐུན་མོང་མིན་པ་གུར་བཤད་པ། ཐུན་མོང་བ་ཁ་སྦྱོར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི། བཤད་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་མཚན་བསྟན་པ། དེ་སྒྱུར་བྱེད་ལོ་ཙཱ་བ་རྣམས་ཀྱིས་སྔོན་དུ་རང་གི་སྟོན་པ་ལ་ཕྱག་བྱ་བ་རྣམས་འཕྲོས་དོན་གྱི་ཚུལ་དུ་འཆད་དེ། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུད་འཆད་པར་བྱེད་པ་ལ་གཉིས། གླེང་གཞི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱུད་ཀྱི་ལུས་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་། གང་བཤད་པའི་ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རྒྱུད་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱས་པར་དབྱེ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། འཁོར་སྟོན་ཐ་དད་ལ་སྦྱར་ཏེ་གླེང་གཞི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་། འཁོར་སྟོན་ཐ་མི་དད་པ་ལ་སྦྱར་ཏེ་རྒྱུད་ཀྱི་ལུས་རྣམ་པར་བཞག་པ་ལྟར་བཤད་པའོ། །ཕྱི་མ་ལ་གསུམ་སྟེ། བསྐྱེད་རིམ་སྤྱི་དོན་ལ་སྦྱར་བ། སྦས་དོན་ལ་སྦྱར་བ། མཐར་ཐུག་ལ་སྦྱར་བའོ། །བར་མ་ལ་གཉིས་ཏེ། རང་བྱིན་རླབས་ལ་སྦྱར་བ་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་ལ་སྦྱར་བའོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་པར་དབྱེ་བ་ལ་གཉིས་ཏེ། བརྟག་པ་དང་པོ་རྩ་རྒྱུད་དང་། དེ་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཕྱི་མ་བཤད་རྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། དོན་དངོས་དང་། དེའི་མཚན་སྨོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གང་ལ་དམིགས་ཏེ་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་འབྲས་བུའི་རྒྱུད་དང་། དེ་ཐོབ་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་གཉིས། དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། འབྲས་བུ་སྐུ་བཞིའི་ངེས་ཚིག་ལ་ཞུས་ཤིང་མཉན་པར་གདམས་པ་དང་། སོ་སོའི་མཚན་གྱི་ངེས་ཚིག་ལ་ཞུས་ལན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཐུན་མོང་བའི་ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་གྱི། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཧེ་རུ་ཀ་བཞི་པའི་ངེས་ཚིག་ལ་ཞུས་ལན་ནོ། །གཉིས་པ་ཐབས་རྒྱུད་ལ་གཉིས། བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། དོན་དངོས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལུས་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་། ཡན་ལག་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཐབས་རྒྱུད་དང་པོར་བསྒོམ་པའི་འཐད་པ། དེས་མི་འཆིང་ཞིང་གྲོལ་བར་བསྟན་པ། ཐབས་རྒྱུད་ཉིད་རྒྱས་པར་དབྱེ་བའོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། ཇི་ལྟར་མོས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་པའི་ལྟ་བ་བསྟན་པ། དེ་ལྟར་མོས་པར་བྱས་ནས་གནས་པར་བྱ་བའི་ཐབས་རྒྱུད་དོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། དངོས་དོན་དང་། ལེའུའི་མིང་ངོ་། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། གང་ལ་བརྟེན་ནས་སྐྱེ་བའི་རྟེན། །དེ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཐབས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། ལུས་རྩ་ཡི། རྩ་ཡི་གེའི། ཡི་གེ་བྷ་གའི། ཁམས་བདུད་རྩིའི། སྙིང་པོ་ཡེ་ཤེས་རླུང་གི་དཀྱིལ་འཁོར་རོ། །དང་པོ་ལ། ཞུ་བ་དང་། ལན་གཉིས། ཕྱི་མ་ལའང་བཞི་སྟེ། བྱང་སེམས་འབབ་པའི་རྩ་སོ་གཉིས། དེ་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་གཙོ་མོ་གསུམ། རྩ་སོ་གཉིས་གསལ་བའི་མིང་གི་རབ་དབྱེ། དེ་དག་སྤྱིའི་མཚན་ཉིད་དོ། །གཉིས་པའི་སྐབས་སུ། རྩ་གསུམ་པོ་གཙོ་བོ་ཡིན་པའི་རྒྱུ་མཚན། གཞི་དུས་སུ། རོ་མས་ལུས། རྐྱང་མས་ངག །དབུ་མས་ཡིད་གྲུབ་པར་བྱེད། ལམ་དུས་སུ་རྐྱང་མས་ཤེས་རབ་མི་རྟོག་པའི་ཉམས་དང་། རོ་མས་ཐབས་བདེ་བའི་ཆ་བསྐྱེད། ཀུན་འདར་མ་ནི་རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་དབུས་སུ་གནས་ནས་དེར་རླུང་སེམས་ཚུད་པ་ན་གཟུང་འཛིན་གྱི་རྟོག་པ་སྤངས་པའི་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད། འབྲས་དུས། རྩ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་དུ་གནས་གྱུར་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པའི་དོན་ཏོ། །གསུམ་པའི་སྐབས་རྩ་སོ་གཉིས་སོ་སོའི་ངེས་ཚིག་གི་དོན། རྣམ་རྟོག་གིས་མི་ཕྱེད་པས་དང་། རྣམ་རྟོག་ཕྲ་མོ་མང་པོ་བསྐྱེད་པས། འདོད་ཡོན་ལ་རྩེ་བས་སྐྱེ་གནས་ཀྱི་གཡོན་ནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་འབབས་པའི་རྒྱུ་བྱེད་པས། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་ཐག་ཐུང་བས། སྲིད་ཞིའི་མཐའ་མི་མངོན་པས། བདེ་བ་ཡིད་ལ་བསྒོམས་པས། དྲི་མ་འཁྲུད་པས། ཆགས་སོགས་ཉེས་སྐྱོན་བསྐྱེད་པས། ཡེ་ཤེས་ལ་འཇུག་པས། ཏིང་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞིར་གྱུར་པས། མི་རྟོག་པས། ཉོན་མོངས་པའི་གདུང་བ་སེལ་བས། དྲོད་བསྐྱེད་པས། བྱང་སེམས་རྐྱང་མ་ནས་འབབས་པས། གཟུང་འཛིན་གྱི་རྣམ་རྟོག་ཀུན་འདར་བར་བྱེད་པས། བདེ་བའི་རོ་མྱང་བས། བྱང་སེམས་ཀྱི་བདེ་ལ་གཞོལ་བས། བདེ་བས་ཡིད་ཚིམས་པར་བྱེད་པས། མི་རྟོག་པའི་ཏིང་འཛིན་མུན་པ་ལྟ་བུའི་གཟུགས་བསྐྱེད་པས། ཐམས་ཅད་དུ་མཉམ་པ་ཉིད་བསྐྱེད་པས། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུ་སྟེར་བས། སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྦྱོར་བ་དང་བྲལ་བས། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡིད་དུ་འོང་བ་བསྐྱེད་པས། ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པས། རྣམ་རྟོག་གི་བུད་ཤིང་བསྲེགས་ཏེ་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པས། ལུས་ལ་ཁམས་ཀྱིས་ཁྱབ་སྟེ་བདེ་བའི་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད་པས། རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་རྩ་གསུམ་ལན་གསུམ་དུ་དཀྲིས་པས། འདོད་ཆགས་ཀྱི་རྣམ་རྟོག་རྒྱས་པར་བྱེད་པས། བདེ་བའི་རྟེན་བྱེད་པས། རྣམ་རྟོག་གི་སྲོག་གཅོད་པར་བྱེད་པས། རྟོག་པའི་འཆིང་བ་དང་བྲལ་བས། ཞེས་མི་ཕྱེད་ནས་བདུད་འབྲལ་མའི་བར་དུ་སྦྱར་བར་བྱའོ། །བཞི་པ་ལ་ཞུ་བ་དང་ལན་གཉིས། གཉིས་པ་ཤེས་རབ་དོན་དམ་པ་དང་། ཐབས་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ལས་སོ། །གཉིས་པ་ཡི་གེ་བྷ་གའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་གཉིས། བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། དོན་དངོས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། རྩ་གཉིས་སུ། རྩ་དང་འཁོར་ལོ་གསུམ་དུ། འཁོར་ལོ་བཞིར་བཞག་པའོ། །ཕྱི་མ་ལའང་ཡི་གེ་བཞི་ལྷ་མོ་བཞིར་བཞག་པ་སོགས་བདུན་ཡོད་པ་ལས། དང་༡པོ་ནི། ཡི་གེ་ཨེ་ཡི་རྣམ་པ་ལྟེ་བའི་རྩ་མདུད་གྲུ་གསུམ་དང་དབྱིབས་མཐུན་ཅིང་དེས་གཙོ་ཆེ་བས་ས་རྣམ་པར་དག་པ་ལྷ་མོ་སྤྱན་མར་བརྗོད། དེ་བཞིན་དུ་སྙིང་ག་ཟླུམ་པོ། མགྲིན་པའི་འཁོར་ལོ། སྤྱི་བོའི་འཁོར་ལོ་དང་སྦྱར་བར་བྱའོ། །རྩ་འདབ་ཀྱི་གྲངས་ནི། ལྟེ་བ་དང་པོ་ལུས་ཆགས་པའི་གཞི་ཡིན་ཅིང་། ཐམས་ཅད་སྐྱེད་པའམ་སྤྲུལ་པར་བྱེད་པས་ན་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ལོ་ཞེས་བྱ། འདི་ལ་དབྱུ་གུ་༦༤དག་པས་པདྨའི་འདབ་མ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སྙིང་ག་སེམས་གནས་པའི་རྟེན་ཡིན་ཅིང་། སེམས་ལ་ཆོས་འཆད་དམ་འབྱུང་བས་དང་། དེར་ཐུན་ཕྱེད་༨དག་པའི་རྩ་འདབ་བརྒྱད། མགྲིན་པར་རོ་དྲུག་ལོངས་སྤྱོད་པས་དང་། དེར་འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་དག་པས་འདབ་མ་བཅུ་དྲུག །སྤྱི་བོར་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྟེན་བྱང་སེམས་ཧཾ་གི་རྣམ་པར་གནས་པས་དང་། དེར་ཆུ་༣༢ཚོད་དག་པས་འདབ་མ་སོ་གཉིས་སོ། །སྐད་ཅིག་༣མ་བཞིར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི། འོ་དང་འཁྱུད་པ་ལ་སོགས་པ་དང་། བདེ་བ་རྫོགས་པ་དང་། བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ་དང་། མཚན་ཉིད་དང་མཚན་གཞི་ལ་སོགས་པར་ཞེན་པའི་རྟོག་པ་དང་བྲལ་བ་སྟེ། རིམ་པར་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་སོགས་སོ། །བདེན་པ་༤བཞིར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི་གོ་སླ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་གཞིར་བཞག་པ་ཡང་ཊཱི་ཀར་གསལ། དགའ་བ་༦བཞིར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི། རྩོལ་བ་ཆེ་ཞིང་བདེ་བ་ཆུང་བས། རྩོལ་བ་ཆུང་ཞིང་བདེ་བ་ཆེ་བས། སླར་འདོད་པའི་ཆགས་པ་དང་བྲལ་བས། བདེ་སྟོང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་གསལ་བས། དགའ་བ་སོགས་སུ་བཞག་པའོ། །སྡེ་པ་༧བཞིར་རྣམ་པར་བཞག་པ་ནི། རང་གི་ཚུལ་ལུགས་མི་འགྱུར་བས། གཞི་ལྔ་དང་དུས་གསུམ་ཐམས་ཅད་རྫས་སུ་ཡོད་པར་སྨྲ་བས། མང་པོས་བཀུར་བའི་རྒྱལ་རྒྱུད་སྟོན་པའི་སྲས་སྒྲ་གཅན་འཛིན་གྱི་ལུགས་སྲོལ་འཛིན་པས། ལྟ་སྤྱོད་མཐུན་པའི་དགེ་འདུན་ཕལ་ཆེར་འདུས་པས་ན་གནས་བརྟན་པ་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་ཟླ་བ་དང་། སོགས་དང་། བཞི་པ་འཕོ་བ་བཅུ་དྲུག་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ཐབས་ནི་ཉེ་བར་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་ལེའུའི་མིང་ནི། རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་སོགས་ཏེ་གོ་སླའོ། །གཉིས་པ་གནས་པར་བྱ་བ་ཐབས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་གཉིས་ཏེ། གཙོ་བོར་ཐུན་མོང་དང་། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། ལེའུ་འབྲེལ་གཞུང་འགྲེལ་དུ་གསལ་ཞིང་། ས་བཅད་ལ་གསུམ་སྟེ། བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། དོན་དངོས། ལེའུའི་མིང་ངོ་། །གཉིས་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། གཏོར་མའི་བཟླས་པའི། བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི། ས་སྦྱང་བའི། ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྔགས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་དྲུག །རིགས་ལྔའི་ས་བོན། ཀྱེ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོ། དེ་ཉིད་ལྔས་ཁྱད་པར་དུ་བྱེད་པ། གྲོང་ཁྱེར་དཀྲུགས་པ། ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔའི་ས་བོན། ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་གྱི་སྔགས་སོ། །ལྔ་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། ལྷ་མོ་བརྒྱད་དང་འབྲེལ་བའི་ལས། ཕྱག་བཅུ་དྲུག་པའི་ལས་ཆར་དབབ་པ། ཕྱག་གཉིས་པའི་ལས་སྤྲིན་དྲལ་བ། ཧེ་རུ་ཀཿབཞི་བདག་མེད་མ་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལས། ལས་བསྒྲུབས་པའི་ལྷ་མོ་བདུན་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་རྡོ་རྗེ་གྲི་གུག་གི་ཆོ་ག་སོགས་བརྒྱད་དོ། །གཉིས་པ་གཙོ་བོར་མཆོག་སྒྲུབ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། རིམ་པ་གཉིས་ལ་གནས་པར་བྱ་བ། དྲོད་ཐོབ་ནས་སེམས་ཀྱི་བརྟན་གཡོ་བརྟག་པའི་སྤྱོད་པ། རྣལ་འབྱོར་མ་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་བསྒོམ་པའོ། །དང་པོ་ལའང་རྟེན་བསྐྱེད་རིམ་དང་། བརྟེན་པ་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་གཉིས། དང་པོ་ལའང་གཉིས་ཏེ། ལྷ་བསྐྱེད་པ་དང་། དབང་བསྐུར་བའོ། །དང་པོ་ནི། སྔགས་ཀྱི་ལེའུ་བཤད་པའི་རྗེས་སུ་སྟེ། འདི་ལ་གསུམ་སྟེ། བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། དོན་དངོས། ལེའུའི་མིང་ངོ་། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཧེ་རུ་ཀ་གསུམ་བསྐྱེད་པ་ཐུན་མོང་གི་ཆོ་ག་དང་། སོ་སོའི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ་སྟེ། བསྡུས། འབྲིང་། རྒྱས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། རྒྱུ་ཚོགས་གཉིས་བསགས་པ་དང་། འབྲས་བུ་དཀྲོངས་བསྐྱེད་ཡན་ལག་བཞི་རྫོགས་སུ་བསྐྱེད་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ། རྟེན་གདན། བརྟེན་པ་རྡོ་རྗེའི་ཆོ་ག་ལས་བསྐྱེད་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་མཆོད་པ་དང་། མངོན་བྱང་ལྔ་ལས་ལྷ་བསྐྱེད་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། སྐུ། གསུང་། ཐུགས་རྡོ་རྗེ་བསྐྱེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ལྷའི་རྣམ་པ་རྒྱན་དང་བཅས་པ་དང་། །འཁོར་གྱི་ལྷ་མོ་དང་གནས་བརྟན་པའོ། །གཉིས་པ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གསུམ་སྟེ། བཤད་པར་དམ་བཅའ། དོན་དངོས། ལེའུའི་མིང་ངོ་། །གཉིས་པ་ལ་དྲུག་སྟེ། དབང་ལྷ་སྤྱན་དྲང་བ། །མཆོད་ཅིང་གསོལ་བ་གདབ་པ། དབང་བསྐུར་བ་དངོས། ཡན་ལག་བཞི་རྫོགས་སུ་བསྟན་པ། ཐུན་གྱི་གྲངས། སྤྱོད་ལམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །གཉིས་པ་བརྟེན་པ་རྫོགས་རིམ་ལ་གསུམ། བཤད་པར་དམ་བཅའ། དོན་དངོས། ལེའུའི་མིང་ངོ་། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཐབས་དང་། ཐབས་ལས་བྱུང་བའི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ་སྟེ། ཆོས་ཅན་ལ་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད། གདབ་བྱ་ལ་འདེབས་བྱེད་ཀྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད། སྦྱང་གཞི་དང་སྦྱོང་བྱེད་རིགས་དང་རིགས་བདག་ཏུ་གྱུར་པའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད། མཚོན་བྱེད་ལ་མཚོན་བྱའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད། ཕྱག་རྒྱ་དང་ཡེ་ཤེས་བསྲེ་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དོ། །གཉིས་པ་ལ་དྲུག་སྟེ། ཇི་ལྟར་འདེབས་པའི་ཚུལ། དེ་ལྟར་བཏབ་པའི་ཕན་ཡོན། ཕྱག་རྒྱའི་ངེས་ཚིག །འདེབས་བྱེད་རིགས་ཀྱི་བདག་པོ། གདབ་བྱ་དང་འདེབས་བྱེད་ཕན་ཚུན་མཚུངས་བྱེད། གདབ་བྱ་དང་འདེབས་བྱེད་རོ་གཅིག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ཏེ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། གདབ་བྱ། འདེབས་པའི་ཚུལ། དམ་ཚིག་དང་། དམ་ཚིག་དང་འགལ་བའི་ཉེས་དམིགས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ་སྟེ། འབྲས་བུ་རིགས་བདག་གི་གྲངས། སྦྱང་གཞི་རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བ། རིགས་དང་རིགས་བདག་ཏུ་འགྱུར་བའི་ཚུལ་ལོ། །བཞི་པ་ལ་བཞི་སྟེ། ཉམས་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་བསྲེ་བ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་དྲུག་གི་མཚན་དོན་དང་ཡེ་ཤེས་སུ་བསྲེ་བ། ཡེ་ཤེས་དང་ལྷའི་མིང་དོན་བསྲེ་བ། འབྲས་བུ་དང་ཡེ་ཤེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་སུ་བསྲེ་བའོ། །གཉིས་པ་ལ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །ལྔ་པ་ལ་དབྱེ་བ་མེད་དོ། །གཉིས་པ་ཐབས་བྱུང་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ལ་ལྔ། ངག་ཏུ་བརྗོད་པ་སྔགས་རྐང་པའི་རྗེས་དཀྱིལ་འཁོར། ལག་པའི་བྱ་བ་ཕྱག་རྒྱ། སེམས་ཀྱི་བསམ་པ་ཏིང་འཛིན། ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བཟའ་བར་འགྱུར་བའོ། །གསུམ་པ་ལེའུའི་མིང་ནི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་དྲོད་ཐོབ་ནས་སྤྱོད་པ་བྱ་ཚུལ་ལ། སྤྱོད་པ་ཉིད་ཇི་ལྟར་བྱ་ཚུལ་དང་། གྲོགས་ངོ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་བརྡའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བཤད་པར་དམ་བཅའ། དོན་དངོས། ལེའུའི་མིང་ངོ་། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་དང་། རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ་ལྔ། སྤྱོད་པའི་དགོས་པ། རྒྱན་གོས། ཁ་ཟས། ལྷའི་རྣལ་འབྱོར། གྲོགས་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྤྱོད་པའི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་དྲོད་དང་། དྲོད་ཐོབ་ནས་སྤྱོད་པ་བྱ་བའི་ཚུལ་ལོ། །གཉིས་པ་ལ་ལྔ། གང་གིས་སྤྱོད་པའི་རྟེན་གྱི་གང་ཟག །གང་དང་སྤྱོད་པའི་གྲོགས། རྒྱན་གྱི་རྣམ་དག །ལྷའི་རྣལ་འབྱོར། ཇི་ལྟར་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་དངོས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། གྲོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། ཇི་ལྟར་སྐྱོང་བའི་ཐབས། བརྟེན་པའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རྡོ་རྗེའི་རིགས་མཆོག་ཏུ་བསྟན། ཡང་ན་རང་གི་ལྷའི་རིགས་དང་འབྲེལ་བ། རིགས་གཞན་གང་ལའང་རུང་བའོ། །ལྔ་པ་ལ་གཉིས། བསྟེན་པར་བྱ་བ་དགོས་པ་དང་བཅས་པ་གཟུང་བ་དང་། དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ལས་མི་འདའ་བར་སྤྱད་པའོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། དགོས་པ་དང་བཅས་པའི་གླུ་གར། བཟའ་བཏུང་། རྒྱན། ལག་ཆ་དགོས་པ་དང་བཅས་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་བདུན། ཕྱིན་ཅི་ལོག་དྲུག་སྤོང་བ། སྤྱོད་པའི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ། རྟོག་པ་དང་བྲལ་བའི་སྤྱོད་པ་དངོས། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྒྱུ་བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ། ལས་གྱི་དམ་ཚིག་ལས་གྲོལ་བ། འཇིགས་པ་དང་བྲལ་བའི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དམ་ཚིག་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་ཅིང་ཆང་གིས་བཟི་བར་མི་བྱ་བའོ། །གསུམ་པ་ནི། སྤྱོད་པའི་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་གྲོགས་ངོ་ཤེས་པར་བྱེད་པའི་བརྡ་ལ་གསུམ་སྟེ། བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ། དོན་དངོས། ལེའུའི་མིང་ངོ་། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ལུས་ཀྱི་བརྡ་དངོས། བརྡས་མཚོན་པའི་གྲོགས་འདུ་བའི་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་དྲུག །བརྡའི་དགོས་པ། ཕྱག་རྒྱ་དང་ཕྱག་རྒྱའི་ལན། དམ་ཚིག་དང་ལྡན་མི་ལྡན་དབྱེ་བ། དམ་ཚིག་དང་ལྡན་པ་འདུ་བའི་བརྡ། འདུ་གནས་སྤྱིར་བསྟན་པ། དེའི་དུས་སུ་ཇི་ལྟར་བྱ་བའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དོན་བསྟན་པ་བསྙུན་གྱི་བརྡ་དང་། དོན་མི་སྟོན་པའི་བརྡའོ། །གཉིས་པ་གྲོགས་འདུ་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། གང་དུ་འདུ་བའི་གནས། ནམ་འདུ་བའི་དུས། འདུས་པའི་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལའང་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ། གཉིས་པ་ལ་བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། དོན་དངོས། གསུམ་པ་ལ་ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཉམས་ལེན། ཁ་ཟས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་དགོས་པ་དང་བཅས་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྣལ་འབྱོར་གཉིས་ལ་བརྟེན་པའི་བསྐྱེད་རིམ། ཧེ་རུ་ཀའི་ངེས་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་རྫོགས་རིམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་སོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། རྣལ་འབྱོར་དངོས་དང་། དེ་ལྟར་བསྒོམས་པའི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། བདག་ཉིད་བསྒོམས་པའི་རྣལ་འབྱོར་དང་། །གཞན་ལ་བསྒོམས་པའི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །གསུམ་པ་ལེའུའི་མིང་ནི། བརྡ་དང་སོགས་སོ། །གསུམ་པ་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དོན་བསྒོམ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། རྣལ་འབྱོར་མའི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པ་དང་། དེའི་རྣམ་པར་དག་པའོ། །དང་པོ་ལ་སྔར་ལྟར་གསུམ་གྱི། གཉིས་པ་ལའང་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་བསྒོམ་ཚུལ། རིམ་གཉིས་འབྲེལ་པ་ཅན་དུ་བསྒོམ་ཚུལ། རྫོགས་པའི་རིམ་པ་བསྒོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་དང་། རྒྱས་བཤད་དོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རྟེན་བསྐྱེད་པ་དང་། བརྟེན་པ་བསྐྱེད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་འབྱུང་བ་བཞི་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང་བསྐྱེད་པ་དང་། གདན་བསྒོམས་པའོ། །གཉིས་པ་རྟེན་བསྐྱེད་པ་ལ་གསུམ། མངོན་བྱང་ལྔའི་བསྐྱེད་ཆོག །ལྷ་མོ་རྣམས་གསལ་གདབ་པ། ཁ་དོག་གི་སྒོ་ནས་ཞེན་པ་སྤོང་བའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱི་མངོན་བྱང་དང་། རྒྱུ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་བསྐྱེད་ཆོག་གོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ལ་མ་ལྟོས་པ་དང་། ལྟོས་པའི་མངོན་བྱང་། ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་སྦྱར་བའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གཙོ་མོ་མཉམ་སྦྱོར་ལས་བསྐྱེད་པ་དང་། འཁོར་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་ལས་བསྐྱེད་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་བཞི། ཕྱོགས་གང་དུ་དགོད་པ། ལྷ་མོ་སོགས་ཀྱི་རྣམ་པ། ཕྱག་མཚན་དང་གདན་གྱི་རྣམ་དག །དེ་ལྟར་བསྒོམས་པའི་ཕན་ཡོན་ནོ། །རིམ་གཉིས་པ་གཉིས་འབྲེལ་པ་ཅན་དུ་བསྒོམ་ཚུལ་ནི། བསྐྱེད་པ་སོགས། གསུམ་པ་རྫོགས་རིམ་བསྒོམ་ཚུལ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་དང་། རྒྱས་བཤད་དོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཇི་ལྟར་བསྒོམ་ཚུལ་དང་། དེ་གདོན་མི་ཟ་བར་སྒོམ་པར་གདམས་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་བསྒོམ་ཚུལ་དང་། རང་བཞིན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་བསྒོམ་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ་གཏན་ལ་དབབ་པ། དེ་རྟོགས་པར་བྱེད་པའི་ཐབས། ཐབས་བསྒོམས་པའི་ཕན་ཡོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་དབྱེ་བ། ཡེ་ཤེས་དགའ་བཞིའི་ཁྱད་པར། ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ངོ་བོ་ངེས་པར་བྱ་བའོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། དཔེ་དང་། ཉམས་མྱོང་གི་སྒོ་ནས་གཏན་ལ་དབབ་པ་དང་། རྣམ་རྟོག་དང་། ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་བཤད་པའོ། །གཉིས་པ་རྟོགས་བྱེད་ལ་བཞི། ཐབས་གཞན་གྱིས་མི་རྟོགས་པར་བསྟན། རྟོགས་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་སྤྱིར་བསྟན། ཉམས་སུ་བླང་ཚུལ། ཡེ་ཤེས་དེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། མདོར་བསྟན་དང་། རྒྱས་བཤད་དོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བསོད་ནམས་ཆུང་བས་ཀྱང་འགྲུབ་པ། གོམས་ན་རྒྱུན་མི་འཆད་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་གསུམ། ཉམས་སུ་བླང་ཚུལ། ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་བསྒོམ་པ། དེ་ལ་རྩོད་པ་སྤོང་བའོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། འབད་པ་མེད་པར་གྲོལ་བར་ཐལ་བ་དང་། འཁོར་བ་འགྱུར་དུ་མི་རུང་བ་སྤོང་བའོ། །གཉིས་པ་བསྒོམ་པར་གདམས་པ་ལ་གསུམ། བསྒོམས་པའི་ཕན་ཡོན། མ་བསྒོམས་པའི་ཉེས་དམིགས། རྒྱུན་མི་ཆད་དུ་བསྒོམ་པར་གདམས་པའོ། དང་པོ་ལ་གཉིས། སྤང་བྱས་ཟིལ་གྱིས་མི་ནོན་པ་དང་། ཐོབ་བྱ་ཐོབ་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཐོབ་བྱ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་བོ། དེ་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་སུ་བསྟན་པ། དེ་བསྟན་པའི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་ནོ། །ཕྱི་མ་ལའང་གཉིས། འབྱུང་བའི་གནོད་པས་མི་བརྫི་བ་དང་། རྟོག་པས་མི་བརྫི་བའོ། །ལེའུའི་མིང་ནི་རྣལ་འབྱོར་མའི་སོགས་སོ། །གཉིས་པ་དེའི་རྣམ་གཞག་ལ་གསུམ། བཤད་པར་དམ་བཅའ། དོན་དངོས། ལེའུའི་མིང་ངོ་། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་དང་། རྒྱས་བཤད་དོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དག་པ། ལྷ་སོ་སོའི་དག་པ། གློ་བུར་གྱི་དྲི་མ་སྦྱོང་བའི་འཐད་པ། རང་རིག་པའི་དག་པའོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གསུམ། དེ་བཞིན་ཉིད། ལྷ་སོ་སོ། རང་རིག་པའི་དག་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། རང་བཞིན་གྱིས་དག་པས་སྦྱང་དུ་རུང་བ། གློ་བུར་གྱི་དྲི་མས་མ་དག་པར་སྣང་བ། དེ་སྦྱང་བའི་ཕྱིར་བསྟེན་བྱ་བསྟེན་ཚུལ་ལོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། མདོར་བསྟན་དང་། རྒྱས་བཤད་དོ། །གཉིས་པ་ལྷ་སོ་སོའི་དག་པ་ནང་གི་ལྷ་མོ་བཅོ་ལྔ། ཕྱིའི་ཕྱོགས་གང་དུ་འགོད། ལྷ་མོ་དྲུག་གི །རྒྱུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི། །མཚམས་མ་བཞིའི། ནང་མ་ལྔའི་དག་པ་སྟེ་དྲུག་གོ། །གཉིས་པ་སྨིན་བྱེད་ལ་གཉིས། ལས་དང་པོ་པ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་དབང་དང་། དེ་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་ལྟ་སྟངས་སོ། །དང་པོ་ལའང་དམ་བཅའ། དོན་དངོས། ལེའུའི་མིང་ངོ་། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་བྲི་ཞིང་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། དེ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཇི་ལྟར་བྲི་བ། དེར་དབང་བསྐུར་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། བྲི་བའི་གནས། རྡུལ་ཚོན་གྱི་ཚོད་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ས་སྦྱོང་བ་དང་། གནས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་དོ། །དབང་བསྐུར་ཚུལ་ལ་གསུམ། དཀྱིལ་འཁོར་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་རིག་མ་གཞུག་པ་དང་། གསང་དབང་དང་། ཤེར་དབང་ངོ་། །གསུམ་པར་གསུམ། དབང་གི་རྟེན་ཤེས་རབ། དེ་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ངེས་པར་བྱ་བ། དེ་གོམས་པའི་འབྲས་བུ་གྲུབ་པའི་རྟགས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། དེ་ལ་ལོག་རྟོག་དགག་པ། དགའ་བའི་གོ་རིམ། བྱེ་བྲག་ཏུ་ལྷན་སྐྱེས་ལ་ཐེ་ཚོམ་བསལ་བའོ། །བཞི་པ་ལ་གཉིས། ཐེ་ཚོམ་ཇི་ལྟར་སྐྱེས་པ་དང་། དེ་བསལ་བའོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་བཤད་ལ་གཉིས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱ་བ་དང་། དེར་འཇུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བའོ། །དང་པོ་ལ་བདུན། བྲི་ཞིང་རྒྱན་དགྲམ་པ། བུམ་པ་བཤམས་པ། ཐིག་གདབ་པ། བསྙེན་པ། ས་ཡི་ཆོ་ག །དབང་གི་རྣམ་དག་སྤྱིར་བསྟན་པ། མཚན་མ་དགོད་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སློབ་དཔོན་རང་ཉིད་འཇུག་པ་དང་། སློབ་མ་འཇུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཚིག་གི་བཞི་པས་ངོ་སྤྲོད་པ་དང་། དེའི་ངོ་བོ་གཏན་ལ་དབབ་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན། དེ་རྟོགས་པའི་འབྲས་བུ་ཟུང་འཇུག །དེ་ལམ་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་དུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཞུ་བདེ་ལྷན་སྐྱེས་དང་། རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་སོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། འབྱུང་བ་བཞི་ལས་སྐྱེས་པའི་ཚུལ། དེ་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་སུ་བསྟན་པ། ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ངེས་ཚིག་གོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། གནས་ལུགས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་དང་། སྐྱེ་ཚུལ་འབྱུང་བའི་གོ་རིམ་ཅན་དུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཞུ་བ་དང་ལན་ནོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཞུ་བ་དང་། ལན་ནོ། །གཉིས་པ་ལྟ་སྟངས་ལ་གཉིས། ལྟ་སྟངས་ཉིད་ཇི་ལྟར་བྱ་བ་དང་། ཞར་ལས་བྱུང་བ་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། དངོས་དང་། དེའི་དགོས་པ། དམ་ཚིག་གོ། །དང་པོ་ལ་བཞི། སོ་སོའི་མཚན་ཉིད། རླུང་དང་སྦྱར་བ། གྲུབ་པའི་རྟགས། འགྲུབ་པའི་དུས་སོ། །གསུམ་པ་ལ་གཉིས། བསྲུང་བ་དང་། བཟའ་བའི་དམ་ཚིག་གོ །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། བཤད་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། དོན་དངོས་སོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། རབ་བསམ་པས་དང་། འབྲིང་བསྙེན་པས་འགྲུབ་པའོ། །དེ་ཡན་ཆད་ཀྱིས་བརྟག་པ་དང་པོ་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བཤད་པའི་ས་བཅད་བསྟན་ཟིན་ཏོ།། །། ༈
[edit]

kye rdor brtag pa dang po'i bsdus don bdud rtsi'i snying po/___ dpal kye rdo rje'i rtsa ba'i rgyud brtag pa dang po'i bsdus don bdud rtsi'i snying po bzhugs so/__/na mo gu ra we/__mi phyed srid gsum ro gcig rdo rje sems/__/ye shes chen po'i ro yis rab gang bas/__/rtag tu 'du 'bral med pa'i dam tshig can/__/stong nyid snying rje zung 'jug des skyongs shig__/dus gsum gyi bde gshegs sras dang bcas pa'i bgrod pa gcig pur gyur pa'i lam thabs dang shes rab gnyis su med pa dpal kye rdo rje'i rtsa ba'i rgyud brtag pa gnyis pa dang /__bshad pa'i rgyud rdo rje gur dang /__cha mthun gyi rgyud sam+bu Ta ste/__rgyud gsum gyi dngos gzhi tshig gis 'bru gnyer ba'i sgo nas 'chad pa'i sa bcad dang dka' ba'i gnas kyi zin thun rags pa zhig bri ba la dran pa nye bar bzhag par bya ste/__'di la gsum/__rtsa rgyud bshad pa/__bshad rgyud thun mong min pa gur bshad pa/__thun mong ba kha sbyor bshad pa'o/__/dang po ni/__bshad bya rgyud kyi mtshan bstan pa/__de sgyur byed lo tsA ba rnams kyis sngon du rang gi ston pa la phyag bya ba rnams 'phros don gyi tshul du 'chad de/__de lta bu'i rgyud 'chad par byed pa la gnyis/__gleng gzhi phun sum tshogs pa'i tshul gyis rgyud kyi lus rnam par bzhag pa dang /__gang bshad pa'i chos phun sum tshogs pa'i tshul gyis rgyud kyi yan lag rgyas par dbye ba'o/__/dang po la gnyis te/__'khor ston tha dad la sbyar te gleng gzhi phun sum tshogs pa'i tshul gyis rnam par bzhag pa dang /_'khor ston tha mi dad pa la sbyar te rgyud kyi lus rnam par bzhag pa ltar bshad pa'o/__/phyi ma la gsum ste/__bskyed rim spyi don la sbyar ba/__sbas don la sbyar ba/__mthar thug la sbyar ba'o/__/bar ma la gnyis te/__rang byin rlabs la sbyar ba dang /__dkyil 'khor 'khor lo la sbyar ba'o/__/gnyis pa rgyas par dbye ba la gnyis te/__brtag pa dang po rtsa rgyud dang /__de gsal bar byed pa phyi ma bshad rgyud kyi tshul du bshad pa'o/__/dang po la gnyis te/__don dngos dang /__de'i mtshan smos pa'o/__/dang po la gang la dmigs te bsgrub par bya ba 'bras bu'i rgyud dang /__de thob byed thabs kyi rgyud gnyis/__dang po la gnyis te/__'bras bu sku bzhi'i nges tshig la zhus shing mnyan par gdams pa dang /__so so'i mtshan gyi nges tshig la zhus lan no/__/gnyis pa la gnyis te/__thun mong ba'i he ru ka gsum gyi/__thun mong ma yin pa he ru ka bzhi pa'i nges tshig la zhus lan no/__/gnyis pa thabs rgyud la gnyis/__bshad par dam bca' ba dang /__don dngos so/__/gnyis pa la gnyis/__lus rnam par bzhag pa dang /__yan lag rgyas par bshad pa'o/__/gnyis pa la gsum/__thabs rgyud dang por bsgom pa'i 'thad pa/__des mi 'ching zhing grol bar bstan pa/__thabs rgyud nyid rgyas par dbye ba'o/__/gsum pa la gnyis/__ji ltar mos par bya ba'i phyir lhan cig skyes pa'i ye shes rtogs pa'i lta ba bstan pa/__de ltar mos par byas nas gnas par bya ba'i thabs rgyud do/__/dang po la gnyis/__dngos don dang /__le'u'i ming ngo /__/dang po la gsum ste/__lhan cig skyes pa'i ye shes kyi mtshan nyid/__gang la brten nas skye ba'i rten/__/de mngon du byed pa'i thabs so/__/gnyis pa la bzhi/__lus rtsa yi/__rtsa yi ge'i/__yi ge b+ha ga'i/__khams bdud rtsi'i/__snying po ye shes rlung gi dkyil 'khor ro/__/dang po la/__zhu ba dang /__lan gnyis/__phyi ma la'ang bzhi ste/__byang sems 'bab pa'i rtsa so gnyis/__de rnams kyi nang nas gtso mo gsum/__rtsa so gnyis gsal ba'i ming gi rab dbye/__de dag spyi'i mtshan nyid do/__/gnyis pa'i skabs su/__rtsa gsum po gtso bo yin pa'i rgyu mtshan/__gzhi dus su/__ro mas lus/__rkyang mas ngag__/dbu mas yid grub par byed/__lam dus su rkyang mas shes rab mi rtog pa'i nyams dang /__ro mas thabs bde ba'i cha bskyed/__kun 'dar ma ni rdo rje'i lus kyi dbus su gnas nas der rlung sems tshud pa na gzung 'dzin gyi rtog pa spangs pa'i gnyis med kyi ye shes bskyed/__'bras dus/__rtsa gsum sku gsum du gnas gyur pa yin no/__/zhes pa'i don to/__/gsum pa'i skabs rtsa so gnyis so so'i nges tshig gi don/__rnam rtog gis mi phyed pas dang /__rnam rtog phra mo mang po bskyed pas/__'dod yon la rtse bas skye gnas kyi g.yon nas byang chub sems 'babs pa'i rgyu byed pas/__sangs rgyas kyi sar thag thung bas/__srid zhi'i mtha' mi mngon pas/__bde ba yid la bsgoms pas/__dri ma 'khrud pas/__chags sogs nyes skyon bskyed pas/__ye shes la 'jug pas/__ting 'dzin thams cad kyi gzhir gyur pas/__mi rtog pas/__nyon mongs pa'i gdung ba sel bas/__drod bskyed pas/__byang sems rkyang ma nas 'babs pas/__gzung 'dzin gyi rnam rtog kun 'dar bar byed pas/__bde ba'i ro myang bas/__byang sems kyi bde la gzhol bas/__bde bas yid tshims par byed pas/__mi rtog pa'i ting 'dzin mun pa lta bu'i gzugs bskyed pas/__thams cad du mnyam pa nyid bskyed pas/__ye shes kyi rgyu ster bas/__sdug bsngal gyi sbyor ba dang bral bas/__ting nge 'dzin yid du 'ong ba bskyed pas/__yid la 'dod pa thams cad grub pas/__rnam rtog gi bud shing bsregs te ye shes bskyed pas/__lus la khams kyis khyab ste bde ba'i ye shes bskyed pas/__rdo rje gsum gyi ngo bo rtsa gsum lan gsum du dkris pas/__'dod chags kyi rnam rtog rgyas par byed pas/__bde ba'i rten byed pas/__rnam rtog gi srog gcod par byed pas/__rtog pa'i 'ching ba dang bral bas/__zhes mi phyed nas bdud 'bral ma'i bar du sbyar bar bya'o/__/bzhi pa la zhu ba dang lan gnyis/__gnyis pa shes rab don dam pa dang /__thabs kun rdzob kyi las so/__/gnyis pa yi ge b+ha ga'i dkyil 'khor la gnyis/__bshad par dam bca' ba dang /__don dngos so/__/gnyis pa la gsum ste/__rtsa gnyis su/__rtsa dang 'khor lo gsum du/__'khor lo bzhir bzhag pa'o/__/phyi ma la'ang yi ge bzhi lha mo bzhir bzhag pa sogs bdun yod pa las/__dang 1po ni/__yi ge e yi rnam pa lte ba'i rtsa mdud gru gsum dang dbyibs mthun cing des gtso che bas sa rnam par dag pa lha mo spyan mar brjod/__de bzhin du snying ga zlum po/__mgrin pa'i 'khor lo/__spyi bo'i 'khor lo dang sbyar bar bya'o/__/rtsa 'dab kyi grangs ni/__lte ba dang po lus chags pa'i gzhi yin cing /__thams cad skyed pa'am sprul par byed pas na sprul pa'i 'khor lo zhes bya/__'di la dbyu gu 64dag pas pad+ma'i 'dab ma drug cu rtsa bzhi dang /__de bzhin du snying ga sems gnas pa'i rten yin cing /__sems la chos 'chad dam 'byung bas dang /__der thun phyed 8dag pa'i rtsa 'dab brgyad/__mgrin par ro drug longs spyod pas dang /__der 'pho ba bcu drug dag pas 'dab ma bcu drug__/spyi bor bde chen ye shes kyi rten byang sems haM gi rnam par gnas pas dang /__der chu 32tshod dag pas 'dab ma so gnyis so/__/skad cig 3ma bzhir rnam par bzhag pa ni/__'o dang 'khyud pa la sogs pa dang /__bde ba rdzogs pa dang /__brtag dpyad byed pa dang /__mtshan nyid dang mtshan gzhi la sogs par zhen pa'i rtog pa dang bral ba ste/__rim par rnam pa sna tshogs sogs so/__/bden pa 4bzhir rnam par bzhag pa ni go sla/__de kho na nyid gzhir bzhag pa yang TI kar gsal/__dga' ba 6bzhir rnam par bzhag pa ni/__rtsol ba che zhing bde ba chung bas/__rtsol ba chung zhing bde ba che bas/__slar 'dod pa'i chags pa dang bral bas/__bde stong lhan cig skyes pa'i ye shes gsal bas/__dga' ba sogs su bzhag pa'o/__/sde pa 7bzhir rnam par bzhag pa ni/__rang gi tshul lugs mi 'gyur bas/__gzhi lnga dang dus gsum thams cad rdzas su yod par smra bas/__mang pos bkur ba'i rgyal rgyud ston pa'i sras sgra gcan 'dzin gyi lugs srol 'dzin pas/__lta spyod mthun pa'i dge 'dun phal cher 'dus pas na gnas brtan pa sogs so/__/gsum pa zla ba dang /__sogs dang /__bzhi pa 'pho ba bcu drug sogs so/__/gsum pa mngon du byed pa'i thabs ni nye bar sogs so/__/gnyis pa le'u'i ming ni/__rdo rje rigs kyi sogs te go sla'o/__/gnyis pa gnas par bya ba thabs kyi rgyud la gnyis te/__gtso bor thun mong dang /__mchog gi dngos grub sgrub pa'o/__/dang po ni/__le'u 'brel gzhung 'grel du gsal zhing /__sa bcad la gsum ste/__bshad par dam bca' ba/__don dngos/__le'u'i ming ngo /__/gnyis pa la lnga ste/__gtor ma'i bzlas pa'i/__byin gyis brlabs pa'i/__sa sbyang ba'i/__las kyi tshogs kyi sngags so/__/gnyis pa la drug__/rigs lnga'i sa bon/__kye rdo rje'i snying po/__de nyid lngas khyad par du byed pa/__grong khyer dkrugs pa/__lha mo bco lnga'i sa bon/__he ru ka gsum gyi sngags so/__/lnga pa la lnga ste/__lha mo brgyad dang 'brel ba'i las/__phyag bcu drug pa'i las char dbab pa/__phyag gnyis pa'i las sprin dral ba/__he ru kaHbzhi bdag med ma dang thun mong ba'i las/__las bsgrubs pa'i lha mo bdun bstan pa'o/__/gsum pa la rdo rje gri gug gi cho ga sogs brgyad do/__/gnyis pa gtso bor mchog sgrub pa la gsum ste/__rim pa gnyis la gnas par bya ba/__drod thob nas sems kyi brtan g.yo brtag pa'i spyod pa/__rnal 'byor ma dang lhan cig skyes pa'i ye shes bsgom pa'o/__/dang po la'ang rten bskyed rim dang /__brten pa rdzogs pa'i rim pa gnyis/__dang po la'ang gnyis te/__lha bskyed pa dang /__dbang bskur ba'o/__/dang po ni/__sngags kyi le'u bshad pa'i rjes su ste/__'di la gsum ste/__bshad par dam bca' ba/__don dngos/__le'u'i ming ngo /__/gnyis pa la gnyis/__he ru ka gsum bskyed pa thun mong gi cho ga dang /__so so'i cho ga'o/__/dang po la gsum ste/__bsdus/__'bring /__rgyas pa'o/__/dang po la gnyis te/__rgyu tshogs gnyis bsags pa dang /__'bras bu dkrongs bskyed yan lag bzhi rdzogs su bskyed pa'o/__/gnyis pa la gsum/__srung ba'i 'khor lo/__rten gdan/__brten pa rdo rje'i cho ga las bskyed pa'o/__/gsum pa la gnyis te/__tshogs zhing spyan drangs te mchod pa dang /__mngon byang lnga las lha bskyed pa'o/__/gnyis pa la gsum/__sku/__gsung /__thugs rdo rje bskyed pa'o/__/dang po la gnyis/__lha'i rnam pa rgyan dang bcas pa dang /__/'khor gyi lha mo dang gnas brtan pa'o/__/gnyis pa dbang bskur ba la gsum ste/__bshad par dam bca'/__don dngos/__le'u'i ming ngo /__/gnyis pa la drug ste/__dbang lha spyan drang ba/__/mchod cing gsol ba gdab pa/__dbang bskur ba dngos/__yan lag bzhi rdzogs su bstan pa/__thun gyi grangs/__spyod lam gyi rnal 'byor ro/__/gnyis pa brten pa rdzogs rim la gsum/__bshad par dam bca'/__don dngos/__le'u'i ming ngo /__/gnyis pa la gnyis te/__de kho na nyid rtogs pa'i thabs dang /__thabs las byung ba'i phan yon no/__/dang po la lnga ste/__chos can la chos nyid kyi de kho na nyid/__gdab bya la 'debs byed kyi de kho na nyid/__sbyang gzhi dang sbyong byed rigs dang rigs bdag tu gyur pa'i de kho na nyid/__mtshon byed la mtshon bya'i de kho na nyid/__phyag rgya dang ye shes bsre ba'i de kho na nyid do/__/gnyis pa la drug ste/__ji ltar 'debs pa'i tshul/__de ltar btab pa'i phan yon/__phyag rgya'i nges tshig__/'debs byed rigs kyi bdag po/__gdab bya dang 'debs byed phan tshun mtshungs byed/__gdab bya dang 'debs byed ro gcig pa'o/__/dang po la gnyis te/__mdor bstan pa dang /__rgyas par bshad pa'o/__/gnyis pa la bzhi/__gdab bya/__'debs pa'i tshul/__dam tshig dang /__dam tshig dang 'gal ba'i nyes dmigs so/__/gsum pa la gsum ste/__'bras bu rigs bdag gi grangs/__sbyang gzhi rigs kyi dbye ba/__rigs dang rigs bdag tu 'gyur ba'i tshul lo/__/bzhi pa la bzhi ste/__nyams snang stong zung 'jug tu bsre ba/__de bzhin gshegs pa rigs drug gi mtshan don dang ye shes su bsre ba/__ye shes dang lha'i ming don bsre ba/__'bras bu dang ye shes bcom ldan 'das su bsre ba'o/__/gnyis pa la mdor bstan pa dang /__rgyas par bshad pa'o/__/lnga pa la dbye ba med do/__/gnyis pa thabs byung gnas skabs kyi phan yon la lnga/__ngag tu brjod pa sngags rkang pa'i rjes dkyil 'khor/__lag pa'i bya ba phyag rgya/__sems kyi bsam pa ting 'dzin/__lhan skyes kyi ye shes bza' bar 'gyur ba'o/__/gsum pa le'u'i ming ni de kho na nyid sogs so/__/gnyis pa drod thob nas spyod pa bya tshul la/__spyod pa nyid ji ltar bya tshul dang /__grogs ngo shes par bya ba'i brda'o/__/dang po la gsum/__bshad par dam bca'/__don dngos/__le'u'i ming ngo /__/gnyis pa la gnyis/__mdor bstan dang /__rgyas bshad do/__/dang po la lnga/__spyod pa'i dgos pa/__rgyan gos/__kha zas/__lha'i rnal 'byor/__grogs bstan pa'o/__/gnyis pa la gnyis/__spyod pa'i sngon du 'gro ba drod dang /__drod thob nas spyod pa bya ba'i tshul lo/__/gnyis pa la lnga/__gang gis spyod pa'i rten gyi gang zag__/gang dang spyod pa'i grogs/__rgyan gyi rnam dag__/lha'i rnal 'byor/__ji ltar spyod pa'i tshul dngos so/__/gnyis pa la gsum/__grogs kyi mtshan nyid/__ji ltar skyong ba'i thabs/__brten pa'i tshul lo/__/dang po la gsum/__rdo rje'i rigs mchog tu bstan/__yang na rang gi lha'i rigs dang 'brel ba/__rigs gzhan gang la'ang rung ba'o/__/lnga pa la gnyis/__bsten par bya ba dgos pa dang bcas pa gzung ba dang /__dam tshig dang sdom pa las mi 'da' bar spyad pa'o/__/dang po la bzhi/__dgos pa dang bcas pa'i glu gar/__bza' btung /__rgyan/__lag cha dgos pa dang bcas pa'o/__/gnyis pa la bdun/__phyin ci log drug spong ba/__spyod pa'i sngon du 'gro ba/__rtog pa dang bral ba'i spyod pa dngos/__dngos grub kyi rgyu bla ma la phyag 'tshal ba/__las gyi dam tshig las grol ba/__'jigs pa dang bral ba'i kun tu spyod pa/__ye shes kyi dam tshig snying rje dang ldan cing chang gis bzi bar mi bya ba'o/__/gsum pa ni/__spyod pa'i sogs so/__/gnyis pa grogs ngo shes par byed pa'i brda la gsum ste/__bshad par dam bca' ba/__don dngos/__le'u'i ming ngo /__/gnyis pa la gnyis/__lus kyi brda dngos/__brdas mtshon pa'i grogs 'du ba'i tshul lo/__/dang po la drug__/brda'i dgos pa/__phyag rgya dang phyag rgya'i lan/__dam tshig dang ldan mi ldan dbye ba/__dam tshig dang ldan pa 'du ba'i brda/__'du gnas spyir bstan pa/__de'i dus su ji ltar bya ba'o/__/gnyis pa la gnyis/__don bstan pa bsnyun gyi brda dang /__don mi ston pa'i brda'o/__/gnyis pa grogs 'du ba'i tshul la gsum/__gang du 'du ba'i gnas/__nam 'du ba'i dus/__'dus pa'i bya ba'o/__/dang po la'ang mdor bstan pa dang /__rgyas par bshad pa/__gnyis pa la bshad par dam bca' ba dang /__don dngos/__gsum pa la tshogs kyi yo byad/__rim pa gnyis kyi nyams len/__kha zas kyi rnal 'byor dgos pa dang bcas pa'o/__/gnyis pa la gnyis/__rnal 'byor gnyis la brten pa'i bskyed rim/__he ru ka'i nges tshig gi sgo nas rdzogs rim gyi ye shes so/__/dang po la gnyis/__rnal 'byor dngos dang /__de ltar bsgoms pa'i phan yon no/__/dang po la gnyis/__bdag nyid bsgoms pa'i rnal 'byor dang /__/gzhan la bsgoms pa'i rnal 'byor ro/__/gsum pa le'u'i ming ni/__brda dang sogs so/__/gsum pa rnal 'byor ma dang lhan skyes kyi don bsgom pa la gnyis te/__rnal 'byor ma'i 'khor lo bsgom pa dang /__de'i rnam par dag pa'o/__/dang po la sngar ltar gsum gyi/__gnyis pa la'ang bskyed pa'i rim pa bsgom tshul/__rim gnyis 'brel pa can du bsgom tshul/__rdzogs pa'i rim pa bsgom tshul lo/__/dang po la gnyis/__mdor bstan dang /__rgyas bshad do/__/gnyis pa la gnyis/__rten bskyed pa dang /__brten pa bskyed pa'o/__/dang po la gnyis 'byung ba bzhi las gzhal yas khang bskyed pa dang /__gdan bsgoms pa'o/__/gnyis pa rten bskyed pa la gsum/__mngon byang lnga'i bskyed chog__/lha mo rnams gsal gdab pa/__kha dog gi sgo nas zhen pa spong ba'o/__/dang po la gnyis/__lha mo rnams kyi mngon byang dang /__rgyu rdo rje 'dzin pa'i bskyed chog go/__/dang po la gsum/__A li kA li la ma ltos pa dang /__ltos pa'i mngon byang /__ye shes lnga dang sbyar ba'o/__/gnyis pa la gnyis/__gtso mo mnyam sbyor las bskyed pa dang /__'khor thabs dang shes rab las bskyed pa'o/__/gsum pa la bzhi/__phyogs gang du dgod pa/__lha mo sogs kyi rnam pa/__phyag mtshan dang gdan gyi rnam dag__/de ltar bsgoms pa'i phan yon no/__/rim gnyis pa gnyis 'brel pa can du bsgom tshul ni/__bskyed pa sogs/__gsum pa rdzogs rim bsgom tshul la gnyis/__mdor bstan dang /__rgyas bshad do/__/gnyis pa la gnyis/__ji ltar bsgom tshul dang /__de gdon mi za bar sgom par gdams pa'o/__/dang po la gnyis/__lhan cig skyes pas lhan cig skyes pa bsgom tshul dang /__rang bzhin lhan cig skyes pa bsgom tshul lo/__/dang po la gsum/__lhan skyes ye shes kyi ngo bo gtan la dbab pa/__de rtogs par byed pa'i thabs/__thabs bsgoms pa'i phan yon no/__/dang po la gsum/__lhan skyes kyi dbye ba/__ye shes dga' bzhi'i khyad par/__lhan cig skyes pa'i ngo bo nges par bya ba'o/__/gnyis pa la bzhi/__dpe dang /__nyams myong gi sgo nas gtan la dbab pa dang /__rnam rtog dang /__ngo bo'i sgo nas bshad pa'o/__/gnyis pa rtogs byed la bzhi/__thabs gzhan gyis mi rtogs par bstan/__rtogs byed kyi thabs spyir bstan/__nyams su blang tshul/__ye shes de chos thams cad kyi bdag nyid bstan pa'o/__/gsum pa la gnyis te/__mdor bstan dang /__rgyas bshad do/__/gsum pa la gnyis/__bsod nams chung bas kyang 'grub pa/__goms na rgyun mi 'chad pa'o/__/gnyis pa la rang bzhin lhan skyes gsum/__nyams su blang tshul/__thams cad la khyab par bsgom pa/__de la rtsod pa spong ba'o/__/gsum pa la gnyis/__'bad pa med par grol bar thal ba dang /__'khor ba 'gyur du mi rung ba spong ba'o/__/gnyis pa bsgom par gdams pa la gsum/__bsgoms pa'i phan yon/__ma bsgoms pa'i nyes dmigs/__rgyun mi chad du bsgom par gdams pa'o/__dang po la gnyis/__spang byas zil gyis mi non pa dang /__thob bya thob pa'o/__/gnyis pa la gsum/__thob bya ye shes kyi ngo bo/__de dpe'i ye shes su bstan pa/__de bstan pa'i gnas skabs kyi phan yon no/__/phyi ma la'ang gnyis/__'byung ba'i gnod pas mi brdzi ba dang /__rtog pas mi brdzi ba'o/__/le'u'i ming ni rnal 'byor ma'i sogs so/__/gnyis pa de'i rnam gzhag la gsum/__bshad par dam bca'/__don dngos/__le'u'i ming ngo /__/gnyis pa la gnyis/__mdor bstan dang /__rgyas bshad do/__/dang po la bzhi/__de bzhin nyid kyi dag pa/__lha so so'i dag pa/__glo bur gyi dri ma sbyong ba'i 'thad pa/__rang rig pa'i dag pa'o/__/gnyis pa rgyas bshad la gsum/__de bzhin nyid/__lha so so/__rang rig pa'i dag pa'o/__/dang po la gsum/__rang bzhin gyis dag pas sbyang du rung ba/__glo bur gyi dri mas ma dag par snang ba/__de sbyang ba'i phyir bsten bya bsten tshul lo/__/gnyis pa la gnyis/__mdor bstan dang /__rgyas bshad do/__/gnyis pa lha so so'i dag pa nang gi lha mo bco lnga/__phyi'i phyogs gang du 'god/__lha mo drug gi__/rgyu rdo rje 'chang gi/__/mtshams ma bzhi'i/__nang ma lnga'i dag pa ste drug go/__/gnyis pa smin byed la gnyis/__las dang po pa smin par byed pa dbang dang /__de la 'jug par byed pa lta stangs so/__/dang po la'ang dam bca'/__don dngos/__le'u'i ming ngo /__/gnyis pa la gnyis te/__dkyil 'khor bri zhing dbang bskur ba'i tshul mdor bstan pa dang /__de rgyas par bshad pa'o/__/dang po la gnyis/__ji ltar bri ba/__der dbang bskur tshul lo/__/dang po la gsum/__bri ba'i gnas/__rdul tshon gyi tshod bstan pa'o/__/dang po la gnyis/__sa sbyong ba dang /__gnas kyi mtshan nyid do/__/dbang bskur tshul la gsum/__dkyil 'khor sgrub pa'i rten rig ma gzhug pa dang /__gsang dbang dang /_sher dbang ngo /__/gsum par gsum/__dbang gi rten shes rab/__de las skyes pa'i ye shes nges par bya ba/__de goms pa'i 'bras bu grub pa'i rtags so/__/gnyis pa la bzhi/__ye shes kyi mtshan nyid/__de la log rtog dgag pa/__dga' ba'i go rim/__bye brag tu lhan skyes la the tshom bsal ba'o/__/bzhi pa la gnyis/__the tshom ji ltar skyes pa dang /__de bsal ba'o/__/gnyis pa rgyas bshad la gnyis/__dkyil 'khor gyi bya ba dang /__der 'jug cing dbang bskur ba'o/__/dang po la bdun/__bri zhing rgyan dgram pa/__bum pa bshams pa/__thig gdab pa/__bsnyen pa/__sa yi cho ga__/dbang gi rnam dag spyir bstan pa/__mtshan ma dgod pa'o/__/gnyis pa la gnyis/__slob dpon rang nyid 'jug pa dang /__slob ma 'jug cing dbang bskur ba'o/__/gnyis pa la gnyis/__tshig gi bzhi pas ngo sprod pa dang /__de'i ngo bo gtan la dbab pa'o/__/gnyis pa la gsum/__lhan skyes ye shes kyi rang bzhin/__de rtogs pa'i 'bras bu zung 'jug__/de lam dang chos thams cad kyi bdag nyid du bstan pa'o/__/dang po la gnyis/__zhu bde lhan skyes dang /__rang bzhin lhan skyes so/__/dang po la bzhi/__ye shes kyi mtshan nyid/__'byung ba bzhi las skyes pa'i tshul/__de dpe'i ye shes su bstan pa/__lhan skyes kyi nges tshig go/__/gnyis pa la gnyis/__gnas lugs chos thams cad kyi rang bzhin yin pa dang /__skye tshul 'byung ba'i go rim can du bstan pa'o/__/dang po la gnyis/__zhu ba dang lan no/__/gnyis pa la gnyis/__zhu ba dang /__lan no/__/gnyis pa lta stangs la gnyis/__lta stangs nyid ji ltar bya ba dang /__zhar las byung ba lha'i rnal 'byor ro/__/dang po la gsum/__dngos dang /__de'i dgos pa/__dam tshig go/__/dang po la bzhi/__so so'i mtshan nyid/__rlung dang sbyar ba/__grub pa'i rtags/__'grub pa'i dus so/__/gsum pa la gnyis/__bsrung ba dang /__bza' ba'i dam tshig go__/gnyis pa la gnyis/__bshad par dam bca' ba dang /__don dngos so/__/gnyis pa la gnyis/__rab bsam pas dang /__'bring bsnyen pas 'grub pa'o/__/de yan chad kyis brtag pa dang po rtsa rgyud kyi tshul du bshad pa'i sa bcad bstan zin to//____//__!_

Footnotes

Other Information