JKW-KABUM-05-CA-004-011

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འདུལ་བ་ཚིག་ལེ་ལས་ལུང་ཁོལ་ཕྱུང་།
Wylie title 'dul ba tshig le las lung khol phyung JKW-KABUM-05-CA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 5, sde tshan 4, Text 11, Pages 623-625 (Folios 26a1 to 27a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'dul ba tshig le las lung khol phyung. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 5: 623-625. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Vinaya Texts - 'dul ba
[edit]
འདུལ་བ་ཚིག་ལེའུར་བྱས་པ་ལས། དེ་ནས་རབ་གུས་བསྐྱེད་པ་ཡིས། །བླ་མ་ལ་ནི་ཕྱག་བྱ་སྟེ། །ཞེས་དང་། བསམ་གཏན་ཀློག་པའི་ལས་དག་གིས། །ལུས་ལ་སྙིང་པོ་བླང་བར་བྱ། །ངུར་སྨྲིག་གྱོན་ཙམ་གྱིས་ཆོག་པའི། །བསོད་ནམས་ནམ་ཡང་མི་བྱའོ། །ཞེས་དང་། སྡོམ་པ་ལྔ་པོ་གཅོད་པ་དང་། །དགེ་འདུན་ལྷག་མས་དེ་ལྡང་དང་། །དེ་བཞིན་གང་ཟག་ལྷག་མ་ཅན། །ལྟུང་བ་རྣམ་པ་གསུམ་དུ་གྲགས། །དང་པོར་ཕས་ཕམ་གསུངས་པ་ནི། །བཞི་ཡིན་ཤིན་ཏུ་ལྕི་བའི་ཕྱིར། །འདི་དག་མང་དུ་བྱུང་ནས་ནི། །དགེ་སློང་རྣམ་པར་ཉམས་པ་ཡིན། །ཅེས་དང་། སྒྲ་དབྱངས་ཆུང་ངུའི་སྟོན་པ་ཡི། །ཡོན་ཏན་བརྗོད་བྱ་དམ་ཆོས་ཀྱིས། །དབྱངས་ནི་མངོན་པར་མི་ཤེས་ན། །དབེན་པར་སློབ་པ་བཀག་པ་མེད། །སྟོན་པའི་དམ་ཆོས་མཛེས་ཕྱིར་ཏེ། །ཉོན་མོངས་བཅས་པའི་སེམས་ཀྱིས་མིན། །ཅེས་དང་། བསླབ་པ་རྗེས་བསྲུང་བརྩེ་ལྡན་གྱིས། །ཤིག་རྣམས་དལ་གྱིས་བཟུང་ནས་ནི། །བསྡུས་ནས་རྩིག་པ་ལ་སོགས་པའི། །བུ་གར་སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱིས་གཞུག །ཅེས་དང་། ཁྲིམས་ལྡན་ནད་གཡོག་བྱེད་པ་དང་། །ཆོས་དང་ཟང་ཟིང་སེར་སྣ་མེད། །དུས་སུ་འདོམས་པའི་བླ་མ་ནི། །བླ་མའི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་ལྡན། །གནས་པའི་ཚུལ་ལྡན་ཤེས་རབ་ཅན། །དུལ་ཞིང་བཟོད་དང་ལྡན་པ་དང་། །བླ་མ་ལ་ནི་རྟག་ཏུ་གུས། །ཞེས་དང་། དགེ་སློང་མདོ་སོགས་མཁས་པ་ལས། །ལམ་བྱེད་འོངས་བ་ཐོས་པ་ན། །ཇི་སྲིད་དཔག་ཚད་ཕྱེད་དང་གསུམ། །བ་དན་བསྒྲེངས་སོགས་སྔོན་འགྲོ་བས། །གཎྜཱི་བརྡུངས་ཏེ་དགེ་འདུན་གྱིས། །རང་གི་ནུས་པས་བསུ་བར་བྱ། །འོངས་ནས་དགའ་བས་རྙེད་པ་ཡང་། །དེར་དབུལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་ནི་ཐོང་། །གནས་ཁང་འདུག་སྟན་མལ་སྟན་རྣམས། །དེ་དག་གུས་པས་རྟག་ཏུ་དབུལ། །ཞེས་དང་། སྐུ་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་བདེ་གཤེགས་ཀྱི། །བཀའ་ཡང་མངོན་པར་བྲི་བ་སྟེ། །རྙིང་ངམ་བརླག་ན་དགེ་སློང་གིས། །སླར་ནི་གསོ་བར་འོས་པ་ཡིན། །ཅེས་དང་། མཆོད་རྟེན་སྐུ་གཟུགས་གྲིབ་མ་དང་། །མཎྜལ་ཡང་ནི་འགོམ་མི་བྱ། །དགོས་པ་ཆེད་དུ་བདེ་གཤེགས་ཀྱི། །ཚིགས་བཅད་སྔོན་དུ་བྱས་ཏེ་འགོམ། །ཞེས་དང་། དེ་རྗེས་མི་རྟག་རྣམ་པའི་ཚུལ། །སྟོན་བྱེད་ཆོས་ཉན་སྦྱིན་བྱ་སྟེ། །འདི་དག་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད་པ་དང་། །མྱ་ངན་དག་ཀྱང་བསལ་ཕྱིར་རོ། །གང་ཕྱིར་འདུས་བྱས་ཐམས་ཅད་ནི། །རྐྱེན་གྱིས་གཞན་དུ་འགྱུར་བ་སྟེ། །རྩྭ་རྩེ་རླུང་གིས་བསྐྱོད་པ་ཡི། །ཟིལ་པ་བཞིན་དུ་མི་རྟག་གོ །ཞེས་དང་། ཁང་བཟང་དག་གི་ངོས་དག་ཏུ། །ཐུབ་པའི་སྔོན་གྱི་སྐྱེས་རབས་བྲི། །དཔེར་ན་ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་དང་ནི། །ཟླ་འོད་བཟོད་པར་སྨྲ་ལ་སོགས། །གཙུག་ལག་ཁང་སོགས་འདུལ་བ་ལ། །འཇིག་རྟེན་མངོན་པར་དད་འཕེལ་ཕྱིར། །རི་མོའི་ཆོ་ག་བརྗོད་པ་འདི། །ཐུགས་རྗེ་ཅན་གྱིས་ལེགས་པར་གནང་། །ཅེས་དང་། བདེ་གཤེགས་སྲས་ཀྱི་ལྷུན་པོའི་ཚད། །སྐུ་གཟུགས་མཆོད་རྟེན་བྱ་བར་འོས། །ཟུར་བཞི་ལོགས་མཉམ་མཛེས་བྱས་ནས། །བང་རིམ་ལ་སོགས་གཞན་རིམ་བཞིན། །དེ་ཡང་གཉིས་གསུམ་བཞི་དང་ལྔ། །འབྲས་བུའི་རིམ་པ་གདུགས་ཀྱི་ཚད། །མཆོད་རྟེན་བྱེད་པོ་ཡོན་ཏན་ཅན། །སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་འོས། །འདི་ཡི་མཐར་ནི་སྟོན་པ་ཡི། །གདུགས་ཀྱི་ཚད་ལ་ངེས་པ་མེད། །བརྒྱ་ལྷག་རི་བ་བྱེ་བ་རྙེད། །མཆོད་རྟེན་ཡང་ནི་བྱ་བར་འོས། །དམན་པ་བསེ་རུའི་སྤྱོད་པ་ལ། །གདུགས་ནི་རིམ་པ་བཅུ་གསུམ་སྟེ། །དེ་ལ་ཆར་ཁེབས་མེད་པ་དག །བྱའོ་ཞེས་ནི་ཐོས་པ་ཡིན། །ལོགས་དག་ཏུ་ནི་སློབ་མ་ཟུང་། །སྟོན་པའི་མཆོད་རྟེན་དབུས་སུ་སྟེ། །ལྷག་མ་རྣམས་ནི་གྲལ་རིམ་བཞིན། །ཅེས་སོ།
[edit]

'dul ba tshig le las lung khol phyung / 'dul ba tshig le'ur byas pa las/__de nas rab gus bskyed pa yis/__/bla ma la ni phyag bya ste/__/zhes dang /__bsam gtan klog pa'i las dag gis/__/lus la snying po blang bar bya/__/ngur smrig gyon tsam gyis chog pa'i/__/bsod nams nam yang mi bya'o/__/zhes dang /__sdom pa lnga po gcod pa dang /__/dge 'dun lhag mas de ldang dang /__/de bzhin gang zag lhag ma can/__/ltung ba rnam pa gsum du grags/__/dang por phas pham gsungs pa ni/__/bzhi yin shin tu lci ba'i phyir/__/'di dag mang du byung nas ni/__/dge slong rnam par nyams pa yin/__/ces dang /__sgra dbyangs chung ngu'i ston pa yi/__/yon tan brjod bya dam chos kyis/__/dbyangs ni mngon par mi shes na/__/dben par slob pa bkag pa med/__/ston pa'i dam chos mdzes phyir te/__/nyon mongs bcas pa'i sems kyis min/__/ces dang /__bslab pa rjes bsrung brtse ldan gyis/__/shig rnams dal gyis bzung nas ni/__/bsdus nas rtsig pa la sogs pa'i/__/bu gar snying rje can gyis gzhug__/ces dang /__khrims ldan nad g.yog byed pa dang /__/chos dang zang zing ser sna med/__/dus su 'doms pa'i bla ma ni/__/bla ma'i yon tan yang dag ldan/__/gnas pa'i tshul ldan shes rab can/__/dul zhing bzod dang ldan pa dang /__/bla ma la ni rtag tu gus/__/zhes dang /__dge slong mdo sogs mkhas pa las/__/lam byed 'ongs ba thos pa na/__/ji srid dpag tshad phyed dang gsum/__/ba dan bsgrengs sogs sngon 'gro bas/__/gaN+DI brdungs te dge 'dun gyis/__/rang gi nus pas bsu bar bya/__/'ongs nas dga' bas rnyed pa yang /__/der dbul tshogs kyis kyang ni thong /__/gnas khang 'dug stan mal stan rnams/__/de dag gus pas rtag tu dbul/__/zhes dang /__sku gzugs mchod rten bde gshegs kyi/__/bka' yang mngon par bri ba ste/__/rnying ngam brlag na dge slong gis/__/slar ni gso bar 'os pa yin/__/ces dang /__mchod rten sku gzugs grib ma dang /__/maN+Dal yang ni 'gom mi bya/__/dgos pa ched du bde gshegs kyi/__/tshigs bcad sngon du byas te 'gom/__/zhes dang /__de rjes mi rtag rnam pa'i tshul/__/ston byed chos nyan sbyin bya ste/__/'di dag skyo ba bskyed pa dang /__/mya ngan dag kyang bsal phyir ro/__/gang phyir 'dus byas thams cad ni/__/rkyen gyis gzhan du 'gyur ba ste/__/rtswa rtse rlung gis bskyod pa yi/__/zil pa bzhin du mi rtag go__/zhes dang /__khang bzang dag gi ngos dag tu/__/thub pa'i sngon gyi skyes rabs bri/__/dper na thams cad sgrol dang ni/__/zla 'od bzod par smra la sogs/__/gtsug lag khang sogs 'dul ba la/__/'jig rten mngon par dad 'phel phyir/__/ri mo'i cho ga brjod pa 'di/__/thugs rje can gyis legs par gnang /__/ces dang /__bde gshegs sras kyi lhun po'i tshad/__/sku gzugs mchod rten bya bar 'os/__/zur bzhi logs mnyam mdzes byas nas/__/bang rim la sogs gzhan rim bzhin/__/de yang gnyis gsum bzhi dang lnga/__/'bras bu'i rim pa gdugs kyi tshad/__/mchod rten byed po yon tan can/__/so so'i skye bo rnams la 'os/__/'di yi mthar ni ston pa yi/__/gdugs kyi tshad la nges pa med/__/brgya lhag ri ba bye ba rnyed/__/mchod rten yang ni bya bar 'os/__/dman pa bse ru'i spyod pa la/__/gdugs ni rim pa bcu gsum ste/__/de la char khebs med pa dag__/bya'o zhes ni thos pa yin/__/logs dag tu ni slob ma zung /__/ston pa'i mchod rten dbus su ste/__/lhag ma rnams ni gral rim bzhin/__/ces so/_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: