JKW-KABUM-05-CA-004-012

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འདུལ་བའི་བསྟོད་པའི་ས་བཅད།
Wylie title 'dul ba'i bstod pa'i sa bcad JKW-KABUM-05-CA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 5, sde tshan 4, Text 12, Pages 625-627 (Folios 27a5 to 28a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'dul ba'i bstod pa'i sa bcad. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 5: 625-627. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Outlines - sa bcad  ·  Verses of Praise - bstod pa  ·  Vinaya Texts - 'dul ba
[edit]
༅། །འདུལ་བའི་བསྟོད་པའི་ས་བཅད་ལ། ཀླད་དང་། གཞུང་དང་། མཇུག་གི་དོན་ནོ། །དང་པོ་ལ་མཆོད་པར་བརྗོད་པ། བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ། ཁེངས་པ་བསྐྱུང་བ། གཉིས་པ་ལ། ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་རྟེན་དུ་གྱུར་པས་བསྟོད་པ། བསྲུང་བ་ཉིད་ཀྱིས་བསྟོད་པ། ཇི་ལྟར་ཆུ་ལོན། བྱང་ཆུབ་གསུམ་གྱི་ཚོགས་ཉིད་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱིར་བསྟོད་པ། བསྟན་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ཇི་སྲིད་གྱིས་བསྟོད་པ། དཀོན་པར་བྱེད་པའི་སྒོ་ནས་བསྟོད་སངས་རྒྱས་མི་བཞུགས་པ། དཔེའི་སྒོ་ནས་བསྟོད་པ། འཇོག་བྲལ། སྟོན་པ་དང་འདྲ་བ་ཉིད་ཀྱིས་བསྟོད་པ། རྒྱལ་བ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་བས་ཀྱང་བླ་མ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་འདི་ལ་ཕྱག་བྱ་བ་ཉིད་དུ་བསྟན་པ། གང་ལ། མཆོད་པའི་རྒྱུ་ཉིད་ཀྱིས་གུས་པ་བསྐྱེད་པའི་ཆེད་གང་ཞིག་དུ་བསྟོད་པ། ཁྱད་པར་གསོད་དང་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་དང་བཅས་པ་ལས་འདས་པའི་ཉེས་བ་བརྗོད་པ། འདི་ན། ད་ནི་སོ་སོར་ཐར་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཉིད་ཀྱིས་འདུལ་བ་སོ་སོར་ཐར་པ། བསྟོད་པ་སྟེ་བཅུའོ། །འདིའི་སྐབས་ཀྱི་བཅས་པའི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་སྨྱིག་མའི་ཚལ་ལྟ་བུ་དེ་ལས་འདས་ཤིང་རང་བཞིན་གྱི་ཁ་ན་མ་ཐོ་བ་ཨ་མྲའི་ཚལ་ལྟ་བུ་དེ་ཉམས་པ་ན་རྒྱལ་པོ་ཁྲོས་པ་ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ཁྱད་དུ་བསད་ཅིང་། བསླབ་པ་དྲལ་བ་དེས། དེ་ལས་རྒྱལ་པོའི་ཆད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་གཞན་དབང་ལྟ་བུ་གནོད་པའི་སྡུག་བསྔལ་དུ་མ་ཉམས་སུ་མྱོང་བས་ན། བཅས་པ་ཕྲ་མོ་ཡང་བག་ཡངས་སུ་མི་བྱའོ། ། ༈ གང་གིས་ཉིད་ཀྱི་དབུ་ཡང་རིན་ཆེན་འོད་འཕྲོ་ལྟ་བུ་དང་། །རབ་རྒྱས་པདྨ་གསེར་མདོག་དང་འདྲའི་བཙུན་མོ་རྣམས་ཀྱང་བྱིན། །མ་ལུས་དོན་གཉེར་རབ་དགར་མཛད་ནས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་བརྙེས་པ། །ཆོས་འདུལ་ཞི་བའི་དོན་དུ་སྟོན་མཛད་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གང་ཐོབ་ངན་འགྲོའི་འཇིགས་པ་རྣམས་ལས་ངེས་པར་སྒྲོལ་འགྱུར་ཞིང་། །སྲིད་པའི་འཆིང་བ་མཐའ་དག་བཅད་ནས་མྱ་ངན་འདས་གྱུར་པ། །འཁོར་བའི་རྒྱ་མཚོ་གཏིང་མཐའ་མེད་པ་ཀུན་ནས་སྒྲོལ་བ་ཡིས། །གཟིངས་གྱུར་གཅིག་པུ་བདེ་གཤེགས་རྣམས་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་དེ་ལ་འདུད། །གང་ཡང་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་ཡོན་གནས་དམ་པར་གང་གྱུར་པ། ཅུང་ཟད་ཕུལ་ཡང་འབྲས་བུ་རྒྱ་ཆེན་ཤིན་ཏུ་འཕེལ་འགྱུར་བ། །བདག་ཉིད་ཀུན་གྱིས་ཕྱག་འོས་བདེ་བཤེགས་སྲས་ལ་རབ་ཏུ་བསྔགས། །གང་ཟག་བརྒྱད་མཆོག་ལེགས་སྤྱོད་ཀྱིས་བརྒྱན་འཕགས་ཚོགས་རྣམས་ལའང་འདུད། །ཅེས་གསུངས།། །། ༈
[edit]

'dul ba'i bstod pa'i sa bcad/

  1. /__/'dul ba'i bstod pa'i sa bcad la/__klad dang /__gzhung dang /__mjug gi don no/__/dang po la mchod par brjod pa/__brtsam par dam bca' ba/__khengs pa bskyung ba/__gnyis pa la/__yon tan kun gyi rten du gyur pas bstod pa/__bsrung ba nyid kyis bstod pa/__ji ltar chu lon/__byang chub gsum gyi tshogs nyid sangs rgyas kyi phyir bstod pa/__bstan pa'i rgyu nyid ji srid gyis bstod pa/__dkon par byed pa'i sgo nas bstod sangs rgyas mi bzhugs pa/__dpe'i sgo nas bstod pa/__'jog bral/__ston pa dang 'dra ba nyid kyis bstod pa/__rgyal ba/__de bzhin gshegs pa bas kyang bla ma yin pa'i phyir 'di la phyag bya ba nyid du bstan pa/__gang la/__mchod pa'i rgyu nyid kyis gus pa bskyed pa'i ched gang zhig du bstod pa/__khyad par gsod dang bcas pa'i kha na ma tho ba dang bcas pa las 'das pa'i nyes ba brjod pa/__'di na/__da ni so sor thar pa'i rnam par bshad pa nyid kyis 'dul ba so sor thar pa/__bstod pa ste bcu'o/__/'di'i skabs kyi bcas pa'i kha na ma tho ba smyig ma'i tshal lta bu de las 'das shing rang bzhin gyi kha na ma tho ba a mra'i tshal lta bu de nyams pa na rgyal po khros pa la sogs pa lta bu'i rgyal ba'i bka' khyad du bsad cing /__bslab pa dral ba des/__de las rgyal po'i chad pa'i sdug bsngal gyi gzhan dbang lta bu gnod pa'i sdug bsngal du ma nyams su myong bas na/__bcas pa phra mo yang bag yangs su mi bya'o/___/_!_gang gis nyid kyi dbu yang rin chen 'od 'phro lta bu dang /__/rab rgyas pad+ma gser mdog dang 'dra'i btsun mo rnams kyang byin/__/ma lus don gnyer rab dgar mdzad nas byang chub mchog brnyes pa/__/chos 'dul zhi ba'i don du ston mdzad de la phyag 'tshal lo/__/gang thob ngan 'gro'i 'jigs pa rnams las nges par sgrol 'gyur zhing /__/srid pa'i 'ching ba mtha' dag bcad nas mya ngan 'das gyur pa/__/'khor ba'i rgya mtsho gting mtha' med pa kun nas sgrol ba yis/__/gzings gyur gcig pu bde gshegs rnams kyi bstan bcos de la 'dud/__/gang yang yon tan kun ldan yon gnas dam par gang gyur pa/__cung zad phul yang 'bras bu rgya chen shin tu 'phel 'gyur ba/__/bdag nyid kun gyis phyag 'os bde bshegs sras la rab tu bsngags/__/gang zag brgyad mchog legs spyod kyis brgyan 'phags tshogs rnams la'ang 'dud/__/ces gsungs//__//__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: