JKW-KABUM-05-CA-004-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྒོམ་རིམ་བར་པའི་ས་བཅད།
Wylie title sgom rim bar pa'i sa bcad JKW-KABUM-05-CA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 5, sde tshan 4, Text 6, Pages 596-599 (Folios 12b6 to 14a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sgom rim bar pa'i sa bcad. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 5: 596-599. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Outlines - sa bcad  ·  Detailed Explanation - rnam bshad
[edit]
སྒོམ་རིམ་བར་པའི་ས་བཅད་བཞུགས་སོ། །ན་མཿཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལཱ་ཡ། སློབ་དཔོན་དེ་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་སྒོམ་རིམ་ལ། ལོ་ཙཱ་བས་བསྟོད་པའི་མཚན་དོན་དང་ཕྱག་མཆོད་བཤད་པ། རྩོམ་པ་པོས་བཀོད་པའི་གཞུང་དོན་དངོས། བསྟན་བཅོས་བརྩམས་ཟིན་པའི་མཇུག་གི་དོན་ཏོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི། གང་གིས་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ། འབྲས་བུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་རགས་ལས་པར་བསྟན་པ། དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་ལ་སློབ་ཚུལ་བཤད་པ། དེ་དག་གི་དོན་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། རྒྱུ་མེད་པ། རྒྱུ་ལ་མ་ལྟོས་པ། ལྟོས་པ། རྒྱུ་ནོར་བ་དང་རྒྱུ་རྐྱེན་མ་ཚང་བ་ལས་མི་འབྱུང་བར་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་ལ། བཀའ་བཞིན་དུ་བསྟན་པ་ལ་ཉེས་སྐྱོན་མེད་པར་བསྟན་པ། རྒྱུ་གསུམ་གྱིས་འདུ་ཚུལ་ལུང་བཅོམ་ལྡན་འདས། གིས་བསྟན་པ། ལུང་དོན་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །གསུམ་པ་ལ་གསུམ། སྙིང་རྗེ་བསྒོམ་པ། བྱང་སེམས་བསྒོམ་པ། ཐབས་ཀྱིས་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱ་བའོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། དོན་དམ་བྱང་སེམས་ལ་འབད་པར་གདམས། དེའི་ངོ་བོ་བསྟན། དེ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་བཤད་པའོ། །དེ་ལ་གསུམ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཞི་ལྷག་ཏུ་འདུ་བས་དེ་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་དུ་བསྒོམ་དགོས་པར་བསྟན་པ། ཞི་གནས་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་དངོས། ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་པའི་རིམ་པ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། ཞི་གནས་དང་། ལྷག་མཐོང་གི་ཚོགས་དང་བསྒོམ་པ་དངོས་སོ། །དེ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བའི་བྱ་བ། དངོས་གཞི་དམིགས་པ་ལ་གནས་པ། དམིགས་པ་ལ་སོ་སོར་རྟོག་ཚུལ། རྗེས་བྱིངས་རྒོད་སེལ་ཚུལ་ལོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཞི་གནས་ཀྱི་ངོ་བོ་དང་། དེའི་དམིགས་པ་བསྟན་པའོ། །དེ་ལ་གསུམ། སྡེ་སྣོད་ཀྱི་དོན་ལ། ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གཟུགས་ལ་དམིགས་པའོ། །གཉིས་པ་ལྷག་མཐོང་བསྒོམ་ཚུལ། བསྒོམས་པའི་འཐད་པ་དང་། བསྒོམ་རིམ་དངོས་སོ། །དེ་ལ་གཉིས། གང་ཟག་དང་། ཆོས་ཀྱི་བདག་མེད་བསྒོམ་ཚུལ་ལོ། །དེ་ལ་གསུམ། སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ལ་བརྟེན་ནས་མི་གནས་པའི་བསམ་གཏན་བསྒོམ་པ། རྣམ་གཡེང་སེལ་བའི་སྒོ་ནས་མི་གཡོ་བའི་ལྷག་མཐོང་བསྒྲུབ་པ། རྗེས་བསམ་པ་དེ་ནས། ཇི་ལྟར་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཤེས་རབ་ཀྱིས་སོ་སོར་བརྟགས་ནས་བསྒོམ་པ། ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པ་ཙམ་གྱི་བསྒོམ་པ་དགག་པ། གང་ཞིག །སོར་རྟོག་ལས་བྱུང་བའི་མི་རྟོག་པའི་མེས་རྟོག་པའི་བུད་ཤིང་བསྲེགས་པར་བསྟན་པའོ། །གང་གི་ཚེ། དང་པོ་ལ་གསུམ། སེམས་སུ་ཤེས་པས་ཕྱི་དོན་དགག་པ། ཆོས་བདག་མེད་པ། སྒྱུ་མ་བཞིན་དུ་སྣ་ཚོགས་སྣང་བས་སེམས་སུ་བདེན་པར་དགག་པ། བཙལ་ན་མི་རྙེད་པས་སྒྱུ་མ་ཙམ་དུའང་མི་དམིགས་པར་བསྟན་དཔེ་དེ་ལྟར། པའོ། །གསུམ་པ་ཐབས་ཀྱིས་མཐར་ཕྱིན་པར་བྱ་བ་ལ། ཐབས་དང་མ་བྲལ་བའི་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་སྤྱོད་པ་ཉམས་སུ་བླངས་ཚུལ་གཞན་ཡང་གོམ་པས་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་དུ་འགྲོ་ཚུལ། གོམས་པའི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་ཚུལ་ལོ། །དེ་ལ་བཞི། མོས་སྤྱོད་དུ་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བའི་ཕན་ཡོན། དེ་ལྟར། ས་དང་པོ། དཔེ་དེ་ལྟར། སྒོམ་ལམ། དཔེ་ཇི་ལྟར། སངས་རྒྱས་ཀྱི་སར་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བའི་ཕན་ཡོན་ནོ། །བཞི་པ་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བསྟན་པ་ནི། དེ་བས་ན་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས། སོགས་སོ། །གསུམ་པ་མཇུག་གི་དོན་ལ། ལམ་ངན་པ་ཕྲག་དོག་མེད་པའི་བློ་གཟུ་བོས་འདོར་བར་རིག་པ། དབུ་མའི་ལམ་བཤད་པའི་དགེ་བ་འགྲོ་བ་ལ་བསྔོ་བའོ། །ཤུ་བྷཾ།། །། ༈
[edit]

sgom rim bar pa'i sa bcad/ sgom rim bar pa'i sa bcad bzhugs so/__/na maHka ma la shI lA ya/__slob dpon de nyid kyis mdzad pa'i sgom rim la/__lo tsA bas bstod pa'i mtshan don dang phyag mchod bshad pa/__rtsom pa pos bkod pa'i gzhung don dngos/__bstan bcos brtsams zin pa'i mjug gi don to/__/gnyis pa la bzhi/__gang gis bsgom pa'i rim pa/__'bras bu thams cad mkhyen pa rgyu rkyen la rags las par bstan pa/__de'i rgyu rkyen la slob tshul bshad pa/__de dag gi don mdor bsdus te bstan pa'o/__/gnyis pa la gsum/__rgyu med pa/__rgyu la ma ltos pa/__ltos pa/__rgyu nor ba dang rgyu rkyen ma tshang ba las mi 'byung bar bstan pa'o/__/gsum pa la/__bka' bzhin du bstan pa la nyes skyon med par bstan pa/__rgyu gsum gyis 'du tshul lung bcom ldan 'das/__gis bstan pa/__lung don rgyas par bshad pa'o/__/gsum pa la gsum/__snying rje bsgom pa/__byang sems bsgom pa/__thabs kyis mthar phyin par bya ba'o/__/gnyis pa la gsum/__don dam byang sems la 'bad par gdams/__de'i ngo bo bstan/__de 'grub pa'i rgyu bshad pa'o/__/de la gsum/__ting nge 'dzin thams cad zhi lhag tu 'du bas de gnyis zung 'brel du bsgom dgos par bstan pa/__zhi gnas bsgom pa'i rim pa dngos/__lhag mthong bsgom pa'i rim pa bstan pa'o/__/dang po la gnyis/__zhi gnas dang /__lhag mthong gi tshogs dang bsgom pa dngos so/__/de la gsum/__sbyor ba'i bya ba/__dngos gzhi dmigs pa la gnas pa/__dmigs pa la so sor rtog tshul/__rjes byings rgod sel tshul lo/__/gnyis pa la gnyis/__zhi gnas kyi ngo bo dang /__de'i dmigs pa bstan pa'o/__/de la gsum/__sde snod kyi don la/__phung khams skye mched la/__sangs rgyas kyi sku gzugs la dmigs pa'o/__/gnyis pa lhag mthong bsgom tshul/__bsgoms pa'i 'thad pa dang /__bsgom rim dngos so/__/de la gnyis/__gang zag dang /__chos kyi bdag med bsgom tshul lo/__/de la gsum/__so sor rtog pa'i shes rab la brten nas mi gnas pa'i bsam gtan bsgom pa/__rnam g.yeng sel ba'i sgo nas mi g.yo ba'i lhag mthong bsgrub pa/__rjes bsam pa de nas/__ji ltar bya ba'o/__/dang po la gsum/__shes rab kyis so sor brtags nas bsgom pa/__yid la mi byed pa tsam gyi bsgom pa dgag pa/__gang zhig__/sor rtog las byung ba'i mi rtog pa'i mes rtog pa'i bud shing bsregs par bstan pa'o/__/gang gi tshe/__dang po la gsum/__sems su shes pas phyi don dgag pa/__chos bdag med pa/__sgyu ma bzhin du sna tshogs snang bas sems su bden par dgag pa/__btsal na mi rnyed pas sgyu ma tsam du'ang mi dmigs par bstan dpe de ltar/__pa'o/__/gsum pa thabs kyis mthar phyin par bya ba la/__thabs dang ma bral ba'i phar phyin drug gi spyod pa nyams su blangs tshul gzhan yang gom pas thabs shes zung 'brel du 'gro tshul/__goms pa'i 'bras bu 'grub tshul lo/__/de la bzhi/__mos spyod du ji ltar 'byung ba'i phan yon/__de ltar/__sa dang po/__dpe de ltar/__sgom lam/__dpe ji ltar/__sangs rgyas kyi sar ji ltar 'byung ba'i phan yon no/__/bzhi pa mdor bsdus te bstan pa ni/__de bas na bcom ldan 'das kyis/__sogs so/__/gsum pa mjug gi don la/__lam ngan pa phrag dog med pa'i blo gzu bos 'dor bar rig pa/__dbu ma'i lam bshad pa'i dge ba 'gro ba la bsngo ba'o/__/shu b+haM//___//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: